Symbol instance timeline

617 views
545 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
617
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
138
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Symbol instance timeline

  1. 1. • ซิมโบล (Symbol) คือ กราฟิ ก ปุ่ ม หรื อมูฟวี่คลิปที่เราสร้ างขึ ้นมาเป็ น ต้ นแบบ ในครังแรก จากนัน ้ ้ ก็จะสามารถนาไปใช้ ได้ อย่างไม่จากัดตลอดในมูฟวี่เดียวกัน และมูฟวี่อื่นๆ ซิมโบลหนึงๆ อาจ ่ รวมถึงอาร์ ตเวิร์คที่นา เข้ ามาจากโปรแกรมอื่น ทุกซิมโบลที่สร้ างขึ ้นจะเป็ นส่วนหนึงในไลบรารี ่ ของไฟล์ปัจจุบน ั• อินสแตนซ์ (Instance) คือ สาเนาของซิมโบลที่มีอยู่บนสเตจหรื อซ้ อนอยู่ภายในซิมโบลอื่น อินสแตนซ์อาจมีสี ขนาดและหน้ าที่ แตกต่างจากซิมโบลที่เป็ นต้ นฉบับได้ การแก้ ไขซิมโบลจะมีผล ให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงกับอินสแตนซ์ทงหมดที่สาเนาไปจากซิมโบล ั้
  2. 2. การสร้ างซิมโบลสามารถทาได้ 2 วิธี คือการแปลงจากส่วนประกอบที่เลือกไว้ หรื อสร้ างซิมโบลเปล่า ขึ ้นมาใหม่ แล้ วใส่เนื ้อหาเข้ าไป• วิธีแปลงส่วนประกอบที่เลือกไว้ ให้ เป็ นซิมโบล 1. เลือกส่ วนประกอบ ที่อยู่บนสเตจ อาจเป็ นสิ่งเดียว หรื อหลายสิ่งก็ได้ 2. ทาตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่ อไปนี ้ • เลือกคาสั่ง Insert > Convert to Symbol หรื อกดคีย์ F8 • ลากสิ่งที่เลือกไว้ เข้ าไปในพาเนลไลบรารี • คลิกขวา แล้ วเลือก Convert to Symbol จากเมนูท่ ปรากฏขึน ี ้
  3. 3. • วิธีสร้ างซิมโบลขึ ้นมาใหม่ 1. เลือกทาตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่ อไปนี ้ • เลือกคาสั่ง Insert > New Symbol • คลิกปุ่ ม New Symbol • เลือก New Symbol จากออฟชั่นเมนูท่ ีมุมขวาบนของพาเนลไลบรารี 2. ในกรอบ Create New Symbol ให้ ใส่ ช่ อ และเลือกพฤติกรรมในช่ อง Behavior ื 3. คลิกปุ่ ม OK ในขันนี ้ โปรแกรมจะเพิ่มซิมโบลเข้ าไปในไลบรารี พร้ อมกับเปลี่ยนเข้ าสู่การทางานใน ้ โหมดแก้ ไขซิมโบล ซึ่งสังเกตได้ จากชื่อของซิมโบล
  4. 4. • ไลบรารี (Library) คือ ส่วนที่โปรแกรมใช้ จดเก็บซิมโบลที่เราสร้ างขึ ้นภายในมูฟวี่หรื อนาเข้ ามา ั จากมูฟวี่ รวมทังใช้ เก็บรูปภาพบิทแมพ ไฟล์เสียง และไฟล์วิดีโอ ที่เรานาเข้ ามาจากภายนอก ้• การสร้ างอินสแตนซ์ 1. เปิ ดพาเนลไลบรารี 2. เลือกซิมโบลที่ต้องการใช้ 3. ลากซิมโบลไปวางบนสเตจ โดยอาจ คลิกที่ภาพตัวอย่ างหรื อที่ช่ อของซิมโบลก็ได้ ื
  5. 5. • ไทม์ไลน์ (Timeline) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการสร้ างภาพเคลื่อนไหว โดยประกอบด้ วย 2 ส่วนหลัก คือ เลเยอร์ (Layer) และเฟรม (Frame) เลเยอร์ นนเปรี ยบเสมือนเป็ นแผ่นใส ที่เราใช้ จดวางวัตถุ ั้ ั ยังคงมีความเป็ นอิสระต่อกัน ส่วนเฟรมเป็ นการแบ่งภาพเคลื่อนไหวออกเป็ นขันตอนย่อยๆ ้ เหมือนกับเป็ นภาพนิ่งหรื อฟิ ล์มภาพยนตร์ แต่ละภาพ ซึงเมื่อนาหลายๆ เฟรมมาแสดงอย่าง ่ ต่อเนื่อง จะทาให้ เห็นเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์
  6. 6. • เลเยอร์ (Layer) เปรี ยบเสมือนแผ่นใสที่เรี ยงซ้ อนๆ กันอยู่เมื่อเราวาดรูปหรื อวางออบเจ็คตกไปบน แผ่นใสแต่ละแผ่นหากรูปอยู่ตรงตาแหน่งเดียวกันเราจะมองเห็นเฉพาะรูปที่ซ้อนอยู่ด้านบน ยกเว้ นบริ เวณที่แผ่นใส่ด้านบนไม่มีรูปจึงจะสามารถมองผ่านลงไปเห็นรูปที่อยู่ข้างล่างได้• ทุกครังที่เปิ ดไฟล์มฟวี่ใหม่ Flash จะสร้ างเลเยอร์ ้ ู แรกมาให้ ในชื่อว่า Layer 1 ซึงเราสามารถเปลี่ยน ่ แปลงชื่อนี ้ได้ ภายหลัง นอกจากนันเรายังสามารถ ้ เพิ่ม ลบ เปลี่ยนซ่อน ล็อคไม่ให้ ถกแก้ ไขได้ เพื่อ ู ช่วยในการวาด และปรับแต่งรูปทรง และสร้ างเลเยอร์ หน้ ากาก เพื่อช่วยสร้ างเอฟเฟ็ คพิเศษได้
  7. 7. • คีย์เฟรม (keyframe) คือ เฟรมที่เราใช้ กาหนดการเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาของมูฟวี่ แต่ละขันตอน ใน ้ การสร้ างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม ทุกๆ เฟรมจะเป็ นคีย์เฟรม ซึงเราต้ องกาหนด ่ รายละเอียดการเคลื่อนไหวของตัวละครทุกๆ จังหวะลงไป แต่ในการสร้ างภาพเคลื่อนไหวแบบ ทวีน เราจะสร้ างคีย์เฟรมเฉพาะจังหวะที่เป็ นจุดสาคัญและใส่เนื ้อหาลงไป ส่วนเฟรมระหว่าง กลางซึงแสดงการเคลื่อนไหวในขันตอนย่อยๆ โปรแกรม Flash จะสร้ างให้ โดยอัตโนมัติ ่ ้
  8. 8. • ช่องเฟรมแต่ละช่องบนไทม์ไลน์จะมีลกษณะแตกต่างกัน เพื่อบอกถึงประเภทหรื อเนื ้อหาของ ั เฟรมนัน้ • Motion Tween แสดงด้ วยจุดดาที่คีย์เฟรมส่ วนเฟรมระหว่ างนันจะแสดง ้ ลูกศรสีดาบนพืนสีม่วง ้ • Shape Tween แสดงด้ วยจุดดาที่คีย์เฟรมส่ วนเฟรมระหว่ างนันจะแสดง ลูกศร ้ สีดาบนพืนสีเขียว ้ • เส้ นประ แสดงถึงภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ สมบูรณ์ • คีย์เฟรมเดี่ยว แสดงด้ วยจุดสีดา เฟรมสีเทาอ่ อนหลังจากคีย์เฟรม ประกอบด้ วยเนือหาที่ไม่ เปลี่ยนแปลง กรอบสี่เหลี่ยมใสแสดงตาแหน่ ง ้ สุดท้ ายของ เฟรม • ตัวอักษร a ขนาดเล็ก แสดงถึงเฟรมที่มีการกาหนดแอ็คชั่นไว้ ในพาแนล Action

×