การวางแผน<br />การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ<br />BlackBerry<br />
สรุปข้อมูลองค์กร<br />1. Company <br /><ul><li>ชื่อบริษัทที่ผลิต : Research In Motion (RIM)
ข้อมูลทั่วไปขององค์กร : ในปี 1998 RIM ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ไร้สายและบริษัทซอฟต์แวร์จำนวนมากและ ได้เปิดบริษ...
     การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการตลาด(Marketing Analysis)<br />ส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยแบ่งตามบริษัทผู้จัด...
Competitive Analysis<br />  ส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยแบ่งตามบริษัทผู้จัดจำหน่าย<br />อ้างอิงข้อมูลจาก Nielsen’s<...
					Product Analysis<br />BlackBerry Bold <br />  	มีจุดเด่นในเรื่องของระบบ 3Gและสามารถอัพ firmware ได้ตลอด<br />
BlackBerry Curve<br />มีระบบ wifi, EDGE  ระบบที่ใช้เป็น 2G แต่จะมีรุ่น Curve9300 ที่เป็นระบบ3G <br />					Product Analysi...
BlackBerry Torch<br />มีจุดเด่นที่การย่อขยายหน้าจอ โดยสามารถใช้นิ้วมือบีบเข้าหากันเพื่อซูมหน้าจอออกและขยายนิ้วทั้งสองออกจา...
					Product Analysis<br />Blackberry Storm<br />	เหมาะสำหรับคนทำงานออฟฟิศและนักธุรกิจ ที่ต้องใช้อีเมล์ โดยบริการที่โดดเด่...
Blackberry Pearl<br />เป็นรุ่นที่มีการออกแบบตัวเครื่องให้มีขนาดกระทัดรัด ไม่ออกแบบ ตัวเครื่องขนาดใหญ่เหมือนกับรุ่นอื่นๆ <...
SWOT ANALYSIS<br />S = Strength<br /> -   RIM ได้รับรางวัลสหพันธ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแห่งทวีปอเมริกาเหนือ   <br /...
                        SWOT ANALYSIS<br />S = Strength<br /><ul><li>การร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์...
องค์ประกอบเรื่อง “ราคา” ที่ถูกลงจากการวางตลาดรุ่นใหม่ล่าสุด ทำให้ Blackberry ขยายกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
Blackberry เป็น Smartphone ที่ได้ออกแบบระบบความปลอดภัยของ Server ในการใช้งานเครื่อง Blackberry ได้อย่างยอดเยี่ยม</li></li>...
SWOT ANALYSIS<br />O = Opportunities<br /><ul><li>ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคหันมานิยม Social Network มากขึ้น
ตลาดโทรศัพท์มือถือ มีอัตราการขยายตัวสูง โดยเฉพาะตลาดสมาร์ทโฟน             ที่ครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทยมากถึง40%
กลุ่ม Trend Setter ขยายวงกว้างมากขึ้น 
เทคโนโลยีสื่อสารรองรับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น GPRS Wi-Fi และ 3G </li></li></ul><li>SWOT ANALYSIS<br />T = Threat<br /><ul><...
การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค<br />MARKET & CONSUMER BEHAVIOR ANALYSIS<br />ลูกค้าปัจจุบันของ BlackBerry<br />กลุ...
	Analysis of Customer Proposition<br />วิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่าในการเลือกซื้อ<br />		ลูกค้าเป้าหมายของ BlackBerryส่...
			PROBLEM STATEMENT<br />การจำแนกปัญหา<br />	“ปัจจุบันตลาดโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมีการแข่งขันกันสูง ซึ่งคู่แข่งขันของ Bla...
TOWS  Matrix<br />
   STP Marketing<br />  Market Segmentation, Targeting and Positioning Analysis<br />
Market Segmentation<br />Market Segmentation : การณ์แบ่งส่วนตลาดนั้นจะใช้หลายเกณฑ์ร่วมกัน โดยใช้เกณฑ์ ประชากรศาสตร์ ร่วม...
เกณฑ์ประชากรศาสตร์<br />
เกณฑ์จิตวิทยา<br />	ในส่วนของเกณฑ์ จิตวิทยา มือถือBlackBerryได้นำเรื่องของบุคลิกลักษณะนำมาใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ซึ่งมือถื...
Target Market(s) and Audience(s)<br />การเลือกตลาดเป้าหมายใช้วิธีการตลาดมุ่งเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยเลือกตอบสนองความต้องกา...
Target Market(s) and Audience(s)<br />Target example:<br />คชาอายุ 35ปี เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ แห่งหนึ่...
Marketing positioning<br />	การกำหนดตำแหน่งในตลาดของมือถือ BlackBerry พิจารณาจากจุดขายของผลิตภัณฑ์ซึ่งก็คือคุณสมบัติที่โด...
  แผนภาพแสดงการกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product’s PositioningMap)<br />การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (สูง)<br />Black...
แผนภาพแสดงการรับรู้ ( Perceptual Map)<br />การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (สูง)<br />Blackberry<br />การทำงานของระบบปฏิบ...
Objective<br />  Marketing objective<br />เพื่อสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายทราบว่าBlackBerry            เป็...
Objective<br />IMC objective <br /> 1. เพื่อตอกย้ำให้กลุ่มเป้าหมายมั่นใจในระบบการเก็บรักษาข้อมูลของ <br />    Black...
Objective<br />  Media/Tools objective <br />1.  ตอกย้ำคุณภาพในการเก็บรักษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และโน้มน้าว<br />		 ใจกล...
เป้าหมาย<br />1. เชิงปริมาณ <br />-  ยอดขายโทรศัพท์มือถือ BlackBerry เพิ่มขึ้น 30% จากสถิติเดิม<br />		-  เพิ่มส่วนแบ่ง...
กลยุทธ์และแนวทาง(Strategies and programs)<br />Vision<br />	เป็นผู้นำทางด้านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีระบบความปลอดภัยของ Serve...
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC Strategies) <br />“BlackBerry, The Best for keep your secret”<br />
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC Strategies) <br />  ระยะเวลาในการดำเนินงาน (Action Period)<br />- ระยะเวลาในกา...
กลวิธีการสื่อสารการตลาดบูรณาการ(IMC Programs)<br />โฆษณา (Advertising): <br />Sponsorship, Print Ad,<br />Bill Board, In s...
Copy Platformรายละเอียดการวางแผนและออกแบบสื่อ<br />การโฆษณา : จะสื่อออกมาในลักษณะที่แสดงถึงว่าโทรศัพท์มือถือ Blackberry สา...
Copy Platformรายละเอียดการวางแผนและออกแบบสื่อ<br />
Action Planปฏิทินปฏิบัติการ<br />
กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />Sponsorship<br />
Print Ad<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
Newspaper<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
Bill Board<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
On street<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
							On Tower<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
Poster Stand <br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
Product Model <br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
Direct Mail<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
Facebook<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
Specail Event<br />   “Blackberry, The Best for keep your secret”<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative stra...
กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />	รายละเอียดงาน :							เริ่มงานด้วยแฟชั่นโชว์สุ...
กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />เวที<br />
กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />บูธเครื่องดื่มและอาหารว่าง<br />
บูธจัดแสดงโชว์ โทรศัพท์มือถือ BlackBerry<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />ประธานในพิธีเปิด คือ มร. แดนนี่ โบลดุค รองประธา...
กิจกรรม BlackBerry Faison Show <br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
กิจกรรม Share lifestyle by celebrity<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
พิธีกร คุณกาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
การประเมินผลEVALUATION<br />เชิงปริมาณ<br />การประเมินผลด้านสื่อโฆษณา<br />     การวัดประสิทธิผลด้านการสื่อสาร ประเม...
การประเมินผลEVALUATION<br />การประเมินผลด้านสื่อประชาสัมพันธ์<br />ประเมินโดยคำนวณจากความถี่ ซึ่งวัดจากจำนวนครั้งเฉลี่ยที่...
เชิงคุณภาพ<br />ใช้สำรวจความคิดและความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อ Blackberryผ่านแผนภาพความเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑ์ (Brand Ment...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Blackberry

2,506 views
2,286 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Blackberry

 1. 1. การวางแผน<br />การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ<br />BlackBerry<br />
 2. 2. สรุปข้อมูลองค์กร<br />1. Company <br /><ul><li>ชื่อบริษัทที่ผลิต : Research In Motion (RIM)
 3. 3. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร : ในปี 1998 RIM ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ไร้สายและบริษัทซอฟต์แวร์จำนวนมากและ ได้เปิดบริษัท ฮาร์ดแวร์ไปพร้อมๆกัน จากนั้นจึงได้คิดค้นและพัฒนากลายมาเป็น BlackBerry ในปัจจุบัน</li></li></ul><li>การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการตลาด(Marketing Analysis)<br />อ้างอิงจากเว็บไซต์ Positioningmag<br />
 4. 4. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการตลาด(Marketing Analysis)<br />ส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยแบ่งตามบริษัทผู้จัดจำหน่าย<br />อ้างอิงข้อมูลจาก Nielsen’s<br />
 5. 5. Competitive Analysis<br /> ส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยแบ่งตามบริษัทผู้จัดจำหน่าย<br />อ้างอิงข้อมูลจาก Nielsen’s<br />
 6. 6. Product Analysis<br />BlackBerry Bold <br /> มีจุดเด่นในเรื่องของระบบ 3Gและสามารถอัพ firmware ได้ตลอด<br />
 7. 7. BlackBerry Curve<br />มีระบบ wifi, EDGE ระบบที่ใช้เป็น 2G แต่จะมีรุ่น Curve9300 ที่เป็นระบบ3G <br /> Product Analysis<br />
 8. 8. BlackBerry Torch<br />มีจุดเด่นที่การย่อขยายหน้าจอ โดยสามารถใช้นิ้วมือบีบเข้าหากันเพื่อซูมหน้าจอออกและขยายนิ้วทั้งสองออกจากกันเพื่อซูมเข้า<br /> Product Analysis<br />
 9. 9. Product Analysis<br />Blackberry Storm<br /> เหมาะสำหรับคนทำงานออฟฟิศและนักธุรกิจ ที่ต้องใช้อีเมล์ โดยบริการที่โดดเด่นที่สุด คือ บริการ push mail ที่จะยิงเมล์จาก inbox Email ของคุณตรงเข้ามาที่มือถือเลย ซึ่งทำให้การเช็คเมล์ ตอบเมล์ เป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็ว พร้อมระบบหน้าจอสัมผัส<br />
 10. 10. Blackberry Pearl<br />เป็นรุ่นที่มีการออกแบบตัวเครื่องให้มีขนาดกระทัดรัด ไม่ออกแบบ ตัวเครื่องขนาดใหญ่เหมือนกับรุ่นอื่นๆ <br /> Product Analysis<br />
 11. 11. SWOT ANALYSIS<br />S = Strength<br /> - RIM ได้รับรางวัลสหพันธ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแห่งทวีปอเมริกาเหนือ <br />โดยCanadian American Business Achievement Award <br />ในปี 1999<br />-RIMเป็นแบรนด์ดังจากแคนาดา ที่สามารถทำยอดขายได้สูงในอเมริกา และยุโรป <br /> จึงทำให้ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคทั่วไปมากขึ้น <br />- เครื่อง Blackberryมีจุดเด่นมาก ในเรื่องการคุย chat ระหว่างเครื่อง <br /> Blackberry ด้วยกัน ผ่านทางโปรแกรมBlackBerry Messenger<br /> <br /> <br />
 12. 12. SWOT ANALYSIS<br />S = Strength<br /><ul><li>การร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเสนอแพ็คเกจค่าบริการให้ลูกค้าในราคาแน่นอน ใช้ได้ไม่จำกัด Unlimited Package ทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย 
 13. 13. องค์ประกอบเรื่อง “ราคา” ที่ถูกลงจากการวางตลาดรุ่นใหม่ล่าสุด ทำให้ Blackberry ขยายกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
 14. 14. Blackberry เป็น Smartphone ที่ได้ออกแบบระบบความปลอดภัยของ Server ในการใช้งานเครื่อง Blackberry ได้อย่างยอดเยี่ยม</li></li></ul><li>SWOT ANALYSIS<br /> W = Weakness<br /> - คุณภาพของตัวเครื่องมีปัญหาบ่อย<br />- ปัญหาการเชื่อมต่อ Bluetooth,wi-fi,GPSมีปัญหาในการเชื่อมต่อ <br /> ที่ค่อนข้างยาก<br />- โปรแกรมเบราส์เซอร์ของ BlackBerryทำงานตอบสนองช้ากว่า <br />เบราส์เซอร์ ในระบบปฏิบัติการของiPhoneและ Android <br />
 15. 15. SWOT ANALYSIS<br />O = Opportunities<br /><ul><li>ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคหันมานิยม Social Network มากขึ้น
 16. 16. ตลาดโทรศัพท์มือถือ มีอัตราการขยายตัวสูง โดยเฉพาะตลาดสมาร์ทโฟน ที่ครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทยมากถึง40%
 17. 17. กลุ่ม Trend Setter ขยายวงกว้างมากขึ้น 
 18. 18. เทคโนโลยีสื่อสารรองรับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น GPRS Wi-Fi และ 3G </li></li></ul><li>SWOT ANALYSIS<br />T = Threat<br /><ul><li>ปัจจุบันตลาดโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมีการแข่งขันกันสูง เพื่อแย่งชิงส่วน แบ่งตลาดให้ได้มากที่สุด</li></ul>- เทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บริษัทคู่แข่งคิดค้นระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือที่หลากหลายเข้ามาแข่งขันกันในท้องตลาด<br />
 19. 19. การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค<br />MARKET & CONSUMER BEHAVIOR ANALYSIS<br />ลูกค้าปัจจุบันของ BlackBerry<br />กลุ่มบุคคลผู้มีชื่อเสียง <br />กลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการทางธุรกิจ<br />กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน<br />
 20. 20. Analysis of Customer Proposition<br />วิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่าในการเลือกซื้อ<br /> ลูกค้าเป้าหมายของ BlackBerryส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ แต่ว่าปัจจุบันบริษัทต่างๆมีการผลิตโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาวางขายในตลาด มากขึ้น ทำให้ลูกค้าเป้าหมายมีความอ่อนไหวต่อราคา เนื่องจากเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค่าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่าในการเลือกซื้อคือ<br /> 1. คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ <br />2. บริการหลังการขาย <br /> 3. แอพพลิเคชั่นที่สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย<br />
 21. 21. PROBLEM STATEMENT<br />การจำแนกปัญหา<br /> “ปัจจุบันตลาดโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมีการแข่งขันกันสูง ซึ่งคู่แข่งขันของ Blackberryก็รุกทำการตลาดอย่างจริงจัง เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น Blackberryจึงต้องทำการสื่อสารการตลาดโดยนำเสนอจุดแข็งในเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุด ที่ไม่มีคู่แข่งขันรายใดสามารถทำได้”<br />
 22. 22. TOWS Matrix<br />
 23. 23.
 24. 24. STP Marketing<br /> Market Segmentation, Targeting and Positioning Analysis<br />
 25. 25. Market Segmentation<br />Market Segmentation : การณ์แบ่งส่วนตลาดนั้นจะใช้หลายเกณฑ์ร่วมกัน โดยใช้เกณฑ์ ประชากรศาสตร์ ร่วมกับเกณฑ์จิตวิทยา<br />
 26. 26. เกณฑ์ประชากรศาสตร์<br />
 27. 27. เกณฑ์จิตวิทยา<br /> ในส่วนของเกณฑ์ จิตวิทยา มือถือBlackBerryได้นำเรื่องของบุคลิกลักษณะนำมาใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ซึ่งมือถือBlackBerryได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความสนใจในทางเทคโนโลยี ชอบติดต่อสื่อสาร และรับส่งข้อมูลแบบออนไลน์ โดยเฉพาะนักธุรกิจ ซึ่งกลุ่มนี้จะเน้นการใช้ BlackBerry เพื่อส่งข้อมูลข่าวจาก ทาง e-mailสู่ผู้ประกอบการอีกคนหนึ่ง<br />Market Segmentation<br />
 28. 28. Target Market(s) and Audience(s)<br />การเลือกตลาดเป้าหมายใช้วิธีการตลาดมุ่งเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยเลือกตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียว คือ นักธุรกิจและผู้ที่ประกอบการทางธุรกิจ อายุ 30 –45 ปี รายได้ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน เพื่อทำการสื่อสาร<br />
 29. 29. Target Market(s) and Audience(s)<br />Target example:<br />คชาอายุ 35ปี เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเองสูง ชอบความทันสมัยทางเทคโนโลยี ต้องติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าขององค์กรและผู้ประกอบการทางธุรกิจประเภทเดียวกันเป็นประจำเวลาว่างชอบอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงชอบดูรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยอีกด้วย <br />
 30. 30. Marketing positioning<br /> การกำหนดตำแหน่งในตลาดของมือถือ BlackBerry พิจารณาจากจุดขายของผลิตภัณฑ์ซึ่งก็คือคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัย ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือความสามารถในการทำงานของระบบปฏิบัติการOs ที่นำมาใช้ประกอบกับการกำหนดตำแหน่งในตลาดมือถือของ BlackBerry<br />
 31. 31. แผนภาพแสดงการกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product’s PositioningMap)<br />การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (สูง)<br />Blackberry<br />การทำงานของระบบปฏิบัติการ Os (สูง) <br />การทำงานของระบบปฏิบัติการ Os(ต่ำ) <br />การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ต่ำ)<br />
 32. 32. แผนภาพแสดงการรับรู้ ( Perceptual Map)<br />การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (สูง)<br />Blackberry<br />การทำงานของระบบปฏิบัติการ Os (สูง) <br />การทำงานของระบบปฏิบัติการ Os(ต่ำ) <br />การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ต่ำ)<br />
 33. 33. Objective<br /> Marketing objective<br />เพื่อสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายทราบว่าBlackBerry เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ได้ออกแบบระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยม <br />
 34. 34. Objective<br />IMC objective <br /> 1. เพื่อตอกย้ำให้กลุ่มเป้าหมายมั่นใจในระบบการเก็บรักษาข้อมูลของ <br /> BlackBerryและโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ <br />2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึก และเกิดความเชื่อแล้วมี ประสบการณ์ร่วมต่อผลิตภัณฑ์<br />
 35. 35. Objective<br /> Media/Tools objective <br />1. ตอกย้ำคุณภาพในการเก็บรักษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และโน้มน้าว<br /> ใจกลุ่มเป้าหมายให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์<br />2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อ มีความรู้สึก และมีประสบการณ์ ร่วมกับผลิตภัณฑ์<br />
 36. 36. เป้าหมาย<br />1. เชิงปริมาณ <br />- ยอดขายโทรศัพท์มือถือ BlackBerry เพิ่มขึ้น 30% จากสถิติเดิม<br /> - เพิ่มส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจาก 23% เป็น40 %<br /> เพื่อครองส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นอันดับที่ 1<br />2. เชิงคุณภาพ<br /> - กลุ่มเป้าหมายมีความมั่นใจระบบการเก็บรักษาข้อมูลโทรศัพท์มือถือ BlackBerry<br />- กลุ่มเป้าหมายเกิดทัศนคติที่ดีต่อโทรศัพท์มือถือBlackBerry<br />
 37. 37. กลยุทธ์และแนวทาง(Strategies and programs)<br />Vision<br /> เป็นผู้นำทางด้านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีระบบความปลอดภัยของ Server ในการใช้งานเครื่อง Blackberry ได้อย่างยอดเยี่ยม<br />Mission <br /> เราจะพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนBlackBerryเพื่อให้ระบบปฏิบัติการสามารถเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด<br /> Marketing strategies <br />BlackBerryสมาร์ทโฟนคุณภาพ ที่สามารถเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างดีที่สุด<br />
 38. 38. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC Strategies) <br />“BlackBerry, The Best for keep your secret”<br />
 39. 39. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC Strategies) <br /> ระยะเวลาในการดำเนินงาน (Action Period)<br />- ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3เดือน ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม – 31ธันวาคม 2554<br />
 40. 40. กลวิธีการสื่อสารการตลาดบูรณาการ(IMC Programs)<br />โฆษณา (Advertising): <br />Sponsorship, Print Ad,<br />Bill Board, In store,<br />Poster Stand,Product Model, <br />Outdoor,Newspaper<br />ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) <br />Face book, Press Release<br />Direct Mail<br />กิจกรรมพิเศษ ( Special Event)<br />
 41. 41. Copy Platformรายละเอียดการวางแผนและออกแบบสื่อ<br />การโฆษณา : จะสื่อออกมาในลักษณะที่แสดงถึงว่าโทรศัพท์มือถือ Blackberry สามารถเก็บรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหลได้เป็นอย่างดี โดยจะใช้โทนสีดำ เพื่อสื่อถึงความเข้มแข็งและน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ชมเชื่อมั่นว่าการได้ใช้โทรศัพท์ มือถือ Blackberry จะได้รับความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลสนทนา<br />
 42. 42. Copy Platformรายละเอียดการวางแผนและออกแบบสื่อ<br />
 43. 43. Action Planปฏิทินปฏิบัติการ<br />
 44. 44. กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />Sponsorship<br />
 45. 45. Print Ad<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 46. 46. Newspaper<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 47. 47. Bill Board<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 48. 48. On street<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 49. 49. On Tower<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 50. 50. Poster Stand <br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 51. 51. Product Model <br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 52. 52. Direct Mail<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 53. 53. Facebook<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 54. 54. Specail Event<br /> “Blackberry, The Best for keep your secret”<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 55. 55. กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br /> รายละเอียดงาน : เริ่มงานด้วยแฟชั่นโชว์สุดอลังการต่อด้วยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีคุณ กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ประธานในพิธีเปิด คือ มร. แดนนี่ โบลดุค รองประธานบริหาร ประจำประเทศไทย และยังร่วมแชร์ข้อมูลอันน่าสนใจเกี่ยวกับโปรแกรมสื่อสารยอดฮิต “BBM” ที่มีระบบเก็บรักษาข้อมูลในการสนทนาได้อย่างยอดเยี่ยม ตลอดทั้งงานแขกผู้มีเกียรติยังได้สนุกกับการใช้โปรแกรม BBM Chat บนแบล็กเบอร์รี่สมาร์ทโฟน ร่วมกับ 2 เซเลบริตี้ คุณต๊อดปิติ ภิรมย์ภักดี และคุณเก๋ ชลลดา เมฆราตรี ซึ่งมาแชร์ให้ฟังถึงไลฟ์สไตล์ของตนเอง ในการใช้โปรแกรม BBM อัพเดทงานทางธุรกิจ จนกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน<br />
 56. 56. กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />เวที<br />
 57. 57. กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />บูธเครื่องดื่มและอาหารว่าง<br />
 58. 58. บูธจัดแสดงโชว์ โทรศัพท์มือถือ BlackBerry<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 59. 59. กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />ประธานในพิธีเปิด คือ มร. แดนนี่ โบลดุค รองประธานบริหาร ประจำประเทศไทย <br />
 60. 60. กิจกรรม BlackBerry Faison Show <br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 61. 61. กิจกรรม Share lifestyle by celebrity<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 62. 62. พิธีกร คุณกาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ<br />กลยุทธ์การสร้างสรรค์และแบบจำลองสื่อCreative strategies and executions<br />
 63. 63. การประเมินผลEVALUATION<br />เชิงปริมาณ<br />การประเมินผลด้านสื่อโฆษณา<br /> การวัดประสิทธิผลด้านการสื่อสาร ประเมินโดยคำนวณจากความถี่ ซึ่งวัดจากจำนวนครั้งเฉลี่ยที่กลุ่มเป้าหมายเห็นโฆษณาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ของแผนการดำเนินกิจกรรมของการตลาด โดยการทำแบบสำรวจให้กลุ่มเป้าหมายตอบ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย<br />การวัดประสิทธิภาพด้านการขาย จะวัดจากยอดขายของสินค้าในช่วงที่มีการโฆษณา ในช่วงระยะเวลา3เดือนที่ดำเนินโครงการ <br />
 64. 64. การประเมินผลEVALUATION<br />การประเมินผลด้านสื่อประชาสัมพันธ์<br />ประเมินโดยคำนวณจากความถี่ ซึ่งวัดจากจำนวนครั้งเฉลี่ยที่กลุ่มเป้าหมายเห็นโฆษณาในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มกิจกรรมพิเศษ โดยการทำแบบสำรวจให้กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมงานกิจกรรมพิเศษตอบ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย<br />การประเมินผลด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ<br /> วัดจากการลงทะเบียนของกลุ่มเป้าหมาย 40%ของนักธุรกิจที่เข้าร่วมกิจรรมพิเศษ“BlackBerry, The Best for keeps your secret”<br />
 65. 65. เชิงคุณภาพ<br />ใช้สำรวจความคิดและความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อ Blackberryผ่านแผนภาพความเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑ์ (Brand Mental Map : BMM) โดยใช้เทคนิคการตอบแบบอิสระ (Free Association) เช่น การถามว่า เมื่อพูดBlackberry คุณนึกถึงอะไร<br />ใช้การวัดและประเมินผลความสำเร็จของตราผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินคุณค่า ตราผลิตภัณฑ์ด้านลูกค้าเป้าหมายตามแนวคิดของ David Aaakerดังนี้<br />การประเมินผลEVALUATION<br />
 66. 66. งบประมาณBudget<br />ใช้งบประมาณทั้งหมด 24,571,000บาท<br />
 67. 67. Thank you !!<br />
 68. 68. ANY QUESTIONS ?<br />

×