รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำทักษะกำรบริหำรจัดกำร โรงพยำบำลส่งเสริม                        ...
ที่     ชื่อ - สกุล        ตำำแหน่ง                  สถำนที่ปฏิบัติงำน           ...
ที่    ชื่อ - สกุล        ตำำแหน่ง             สถำนที่ปฏิบัติงำน        ต้นสังกัดว/ด/ป เกิอำ...
ส่งเสริมสุขภำพตำำบล (รพ.สต.) ประจำำปี 2554 บัตรประชำชนรำชกำร e-mail address     อำยุ                ...
บัตรประชำชนรำชกำร e-mail address    อำยุ                     เบอร์โทร       ได้   เดินทำ...
บัตรประชำชนรำชกำร e-mail address    อำยุ                     เบอร์โทร        ได้   เดิน...
รำยชื่อแบ่งกลุ่ม อบรมหลักสูตรพัฒนำทักษะกำรบริหำรจัดกำร โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำำบล (รพ.สต.)             ณ วิท...
นันท์องใจทธิพงศ์บัณฑิตยวฉอ้อนโนใจ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายชื่อ (รพ.สต) รุ่น 2 แก้ไข

3,985 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,985
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายชื่อ (รพ.สต) รุ่น 2 แก้ไข

 1. 1. รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำทักษะกำรบริหำรจัดกำร โรงพยำบำลส่งเสริม ณ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ รุ่นที่ 2 กลุ่ม 1 ประจำำ ระหว่ำงวันที่ 2 - 13 พฤษภำคม 2554ที่ ชื่อ - สกุล ตำำแหน่ง สถำนที่ปฏิบัติงำน ต้นสังกัดว/ด/ป เกิอำยุ ด1 นายสุชาติ รัตถา นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ รพ.สต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำาแพงเพชร 62110 กำาแพงเพชร เมย 2508 03 462 นายจตุพร ยุทธศิลป์เสวี กวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ รพ.สต. ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำาแพงเพชร 62110 กำาแพงเพชร สค. 2516 นั 21 383 นายบุญเสริม ใจน้อย เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส สอ.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 เชียงราย05 ตค.2495 584 นางเจษฐินีย์ ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ สอ.บ้านโละป่าตุ้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 เชียงราย กค. 250901 455 นายจรัญ จักรเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข สอ.ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120 เชียงราย สค. 2498 16 536 นายสง่า กล้าณรงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำานาญงาน สอ.บ้านป่าบง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 เชียงราย กค. 2498 15 53 นางพานทอง เหมี้ยง สอ.ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 เชียงราย7 หอม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำานาญงาน 03 พย. 2497578 นายสุรศักดิ์ สุขก๋า นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ านแม่งูด ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 เชียงใหม่ เมย. 2508 รพ.สต.บ้ 23 469 นายสมบัติ ขัติยะ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 เชียงใหม่ กย. 2509 27 4310 นายยอดกฤต เมืองใจ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำานาญงาน สอ.บ้านใหม่หนองหอย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 เชียงใหม่ ตค.2513 19 41 นางนิชนันท์ เจริญ รพ.สต.บ้านท่าข้าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 เชียงใหม่11 วรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ12 นายวิชัย ทิพย์ทา เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส รพ.สต.บ้านปางเฟือง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 เชียงใหม่ พย. 2504 01 4913 นายดำารงค์ นวลเป้า นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ รพ.สต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ตาก 08 มค. 250450 นายชานนท์ พุฒิไชย สอ.บ้านเจดีย์โคะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ตาก14 จรรยา นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ 25 กย. 250845 นายปราริชาติ เขียวฉ รพ.สต.แม่กึ้ดหลวง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ตาก15 อ้อน นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ 03 กค.25134116 นายดนัย อุดมวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส สอ.บ้านหนองไม้ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 นครสวรรค์ เมย.2502 12 51 นายเอกพัฒน์ สุทธิ สอ.กัลยานิคม อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 นครสวรรค์17 พงศ์บัณฑิต เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำานาญงาน 05 ตค.249656
 2. 2. ที่ ชื่อ - สกุล ตำำแหน่ง สถำนที่ปฏิบัติงำน ว/ด/ป เกิอำยุ ต้นสังกัด ด นายสุรวิทย์ ทิพยโสภา สอ.บ้านท่ากร่าง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 นครสวรรค์18 กุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ 10 มค. 25163719 นางสาคร สิทธิยศ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ รพ.สต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 น่าน 09 พค. 25094720 นางวนาลี ศิริเลิศวิมล นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการานคลองชล อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 น่าน สอ.บ้ 06 มค. 25074721 นายสวิง ปันรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ สอ.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 น่าน 28 มีค. 2503 5022 นายจตุพร ผาสุขถ้อย นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ รพ.สต.ระโสม อ.ระโสม จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 พระนครศรีอยุธยา กย.2516 30 37 นางสาวกฤษจาพร กุ สอ.กระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 พระนครศรีอยุธยา23 หลาบเพ็ชร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำานาญงาน 19 สค. 25183524 นายวิโรจน์ บุญมาก นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ รพ.สต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230 พิจิตร 15 สค. 25134025 นางวารี มุสิกะวัน พยาบาลวิชาชีพ ชำานาญการ สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษานวมินทราชินี สำานักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 พิจิตร 10 กย. 25064726 นางจริยาภรณ์ ศรีใจ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ รพ.สต.บ้านห้วยเจียง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 พิษณุโลก มิย. 2518 21 36 นายประเชิญ ทอง สอ.ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 พิษณุโลก27 จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ 14 พย.25163628 นางบำารุง ยอดดี นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ้านำ้าบัง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 เพชรบูรณ์ กค. 2504 สอ.ถำ 21 4729 นายชาญณรงค์ ปิ่นปั่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำานาญงาน รพ.สต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 เพชรบูรณ์ ธค 2502 08 5130 นางสุดใจ เชิญชู นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำาบลสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 แพร่ 14 กค. 25054831 นางเกล็ดแก้ว ฤทธิชัย นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ รพ.สต.บ้านแม่รัง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 แพร่ 06 มค 250648 นางอวยพร สุขวัฒน สอ.ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 แพร่32 พันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ 14 มค. 25064833 นางสาวจารุณี วิลาวัลย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ สอ.บ้านปงพร้าว อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 แพร่ 09 ธค. 25054834 นายทองสุข กำาธรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการานนำ้ากัด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 แม่ฮ่องสอน มีค. 2500 สอ.บ้ 01 5335 นางสีดา วงศ์ลา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำานาญงาน สอ.บ้านกุงไม้สัก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 แม่ฮ่องสอน มิย. 2500 02 5336 นายศรีมูล จันทร์แค้น นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ สอ.บ้านในสอย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 แม่ฮ่องสอน มค. 2523 01 3037 นายพิสุทธิ์ วงค์อ๊อด นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ รพ.สต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำาปาง 52120 ลำาปาง 01 สค. 25114338 นายแสง ก๋าสาย นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ สอ.บ้านป่าแขม อ.วังเหนือ จ.ลำาปาง 52140 ลำาปาง 14 กค.2509 44
 3. 3. ที่ ชื่อ - สกุล ตำำแหน่ง สถำนที่ปฏิบัติงำน ต้นสังกัดว/ด/ป เกิอำยุ ด39 นายณรงค์ จอมจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ สอ.ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำาพูน 51000 ลำาพูน 10 พย. 2500 52 นางรพีพรรณ ปินตาอุ่น สอ.ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำาพูน 51160 ลำาพูน40 นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ 24 เมย. 2505 48 นายพันธ์เทพ ดี สอ.ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 สระบุรี41 ประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ 17 ตค. 25104242 นายคงฤทธิ์ ศรีเมฆ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำานาญงาน สอ.ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250 สระบุรี 12 กย. 2518 3443 นางกรรณิกา สาระใต้ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ วยแมง อ.นำ้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 รพ.สต.ห้ อุตรดิตถ์30 พย. 2512 4144 นายไสว บุสอน นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ รพ.สต.นำ้าไผ่ อ.นำ้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 อุตรดิตถ์01 มค. 2506 47 นายปริพัฒน์ ทะแวน สอ.ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170 อุทัยธานี45 สาริกิจ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ 01 พค. 25173646 นายฉลอง งามขำา นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ งเตย ต.ตลุกดู่อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 อุทัยธานี03 ตค 2517 รพ.สต.วั 3647 นายปรีชาญ อัมรนันท์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำานาญการ รพ.สต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 อุทัยธานี ธค. 2503 22 49
 4. 4. ส่งเสริมสุขภำพตำำบล (รพ.สต.) ประจำำปี 2554 บัตรประชำชนรำชกำร e-mail address อำยุ เบอร์โทร ได้ เดินทำง โอนเงิน 36201009234285 2 suchatratta@hotmail.com 081-5967134/055-734044 ได้ เดินทางเอง 17 oo_pcu@hotmail.com 056-558900/086-4404503 ได้ เดินทางเอง 35705002694323 3 086-1146603/053-958026 35705006612011 2 jettinee2712@hotmail.com 081-8854652/053-177592 ได้ เดินทางเอง 35705005201512 3 phanhealth14@yahoo.co.th 053-658970/086-1801954 55705000314594 3 phanhealth10@yahoo.co.th 087-1720563/053-738253 55705000029556 3 phanhealth06@yahoo.co.th 081-7966314/053-635232 ได้ เดินทางเอง ไม่ทานเผ็ดมาก 35803001729824 2 kong_nkrhod@hotmail.com 053-267896/081-9505625 ได้ เดินทางเอง 35014006448442 2 sbky_cm@hotmail.com 089-9287236/053-461091/f461163 35012006922339 1 kritt_y@hotmail.com 085-8658135 ได้ เดินทางเอง 35018000947448 2 doy__pk@hotmail.com 087-1879199 / 053-261434 ได้ เดินทางเอง 36398000061329 2 thasai_203@hotmail.com 087-8500842/055-563316 ได้ เดินทางเอง 36306004578764 2 schanon_p@hotmail.com 055-567052/087-8404821 36398001602210 2 pkeawchaon@yahoo.co.th 081-7272231/055-554183 ได้ เดินทางเอง 36005000651607 2 momae41@gmail.com 085-7272149/056-396343 36011002768577 3 080-0295344/056-292241
 5. 5. บัตรประชำชนรำชกำร e-mail address อำยุ เบอร์โทร ได้ เดินทำง โอนเงิน31206001969965 1 witsura@hotmail.com 089-4396835/056-878082 ได้ เดินทางเอง35501001373188 2 sk.sty@hotmail.com 081-8848017/054-01120 ได้ เดินทางเอง35299000845015 2 ssonanoi10@hotmail.com 0800318659/054-691942 ได้55505006400139 2 s_punrat@hotmail.com 085-694611931408003725345 1 081-3034537/035-25009031416000071753 1 089-9934828/035-77326036601003341120 4 056-649297/088-2783592 ได้ ได้35399003365426 2 varee_juju@hotmail.com 089-9079690/056-657019 ได้ เดินทางเอง36533000489887 1 j4451100344@hotmail.com 081-6574203/055-316016 ได้ เดินทางเอง36506003717426 1 081-7274741/055-22250556708900057327 2 081-9717075/056-72462936704005661671 2 ได้ เดินทางเอง channarong_502@windowslive.com 081-1811701/056-761234/f36205003969218 2 sayjai@hotmail.com 083-4769635/054-541503 ได้ เดินทางเอง35403001996018 2 head1-207@hotmail.com 081-0350954/054-556085 ได้ เดินทางเอง 27 ovyphorn24@hotmail.com 054-599251/089-4305475 ได้ เดินทางเอง35499000652807 2 jarunee.cat@hotmail.com 089-5599155/054-542787 ได้ เดินทางเอง35899000391312 3 bewty51@windowslive.com 089-997734635801000021113 3 082-3840529/053-06172935801001118404 2 kum_sri1031@hotmail.com 086-4213024/081-796167535201008721237 1 pisutcheer@hotmail.com 089-9516821/054-369990 ได้ เดินทางเอง35201010361320 2 saeng110@hotmail.com 084-3666825/054-279030 ได้ เดินทางเอง
 6. 6. บัตรประชำชนรำชกำร e-mail address อำยุ เบอร์โทร ได้ เดินทำง โอนเงิน35101000532971 3 081-3861225/053-000635/f 00063435106001624357 2 083-7657934/053-596021/f ได้ เดินทางเอง51909000179371 2 083-963546631903004837364 1 089-538112235304000604420 2 089-8569211/055-43609255305000439450 3 089-839667931104009909746 1 bangkaek201@yahoo.co.th 084-7706259/056-54305536104000137025 1 win_ta11@hotmail.com 056-98759736102002020818 2 081-7864039/086-4413241
 7. 7. รำยชื่อแบ่งกลุ่ม อบรมหลักสูตรพัฒนำทักษะกำรบริหำรจัดกำร โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำำบล (รพ.สต.) ณ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ รุ่นที่ 2 กลุ่ม 1 ประจำำปี 2554 ระหว่ำงวันที่ 2 - 13 พฤษภำคม 2554 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 1. นายฉลอง งามขำา 1. นายปริพัฒน์ ทะแวนสาริกิจ ญเสริม ใจน้อย 1. นายวิชัย ทิพย์ทา 1. นายบุ 1. นายปรีชาญ อัมรนันท์ 2. นายชยางกูร พุทธ วงศ์วัน 2. นายณรงค์ จอมจันทร์2. นายสวิง ปันรัตน์ 2. นายทองสุข กำาธรวงศ์ นายยอดกฤต เมืองใจ 2. 3. นายสุรศักดิ์ สุขก๋า 3. นายสมบัติ ขัติยะ 3. นายดนัย อุดมวงษ์ 3. นายประเชิญ ทองจันทร์ นายเอกพัฒน์ สุทธิพงศ์บ 3. 4. นายจรัญ จักรเงิน 4. นายสุรวิทย์ ทิพย์โสภากุนายสุชาติ รัตถา 4. ล 4. นายดำารงค์ นวลเป้า 4. นายปราริชาติ เขียวฉอ้อน 5. นายวิโรจน์ บุญมาก 5. นายชาญณรงค์ ปิ่นปั่น นายแสง ก๋าสาย 5. 5. นายจตุพร ผาสุขถ้อย5. นายพิสุทธิ์ วงค์อ๊อด 6. นายชานนท์ พุฒิไชยจรรยา นธ์เทพ ดีประสิทธิ์นายคงฤทธิ์ ศรีเมฆ 6. นายสง่า กล้าณรงค์ 6. นายไสว บุสอน 6. นายพั 6. 7. นายศรีมูล จันทร์แค้น 7. นางพานทอง เหมี้ยงหอม7. นางสมศรี ใจคำาธรรม 7. นางวนาลี ศิริเลิศวิมล7. นางเจษฐนีย์ ปัญญา 8. นายจิระศักดิ์ ไชยเชิด8. นางสุดใจ เชิญชู 8. นางนิชนันท์ เจริญวรรณ์ นางรพีพรรณ ปินตาอุ่น. นางสาคร สิทธิยศ 8. 8 9. นางสาวกฤษจาพร กุหลาบเพ็ชร์ ร ยุทธศิลป์เสวร 9. นายจตุพ 9. นางเสาวนิตย์ อินอ้าย9. นางเกล็ดแก้ว ฤทธิชัย นางวารี มุสิกะวัน 9. 10. นางอวยพร สุข 10. นางจริยาภรณ์ ศรีใจ10. นางสาวจารุณี วิลาวัลย์ นพันธ์ วัฒ 10. นางบำารุง ยอดดี 10. นางสีดา วงศ์ลา 11. นางกรรณิกา สาระใต้ 1. อ.จันทร์จิรา อินจีน 1. ดร.วิจิตรา ปัญญาชัย1.. อ.พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์อ.หทัยรัตน์ บรรณากิ1. อ.วรัญญากรณ์ โนใจ 1. จ 2. อ.พัชรบูรณ์ ศรีวิชัย 2.อ.แดนชัย ชอบจิตร 2. อ.ศักดิกร สุวรรณเจริ2. อ.ประดิษฐ์ ชาลีเครือ . อ.อัมพร ยานะ ญ 2รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติอนาลโย รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติแม่ปืม รพ.สต.แม่ใส รพ.สต.บ้านต๋อม รพ.สต.บ้านตุ่น
 8. 8. นันท์องใจทธิพงศ์บัณฑิตยวฉอ้อนโนใจ

×