หน่วยที่ ๕ การ์ตูนสร้างสรรค์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Like this document? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

หน่วยที่ ๕ การ์ตูนสร้างสรรค์

on

 • 1,286 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,286
Views on SlideShare
1,281
Embed Views
5

Actions

Likes
1
Downloads
11
Comments
0

1 Embed 5

http://schoolonly.wordpress.com 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

หน่วยที่ ๕ การ์ตูนสร้างสรรค์ Document Transcript

 • 1. www.srk.ac.t การออกแบบการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง รายวิชาทัศนศิลป รหัสวิชา ศ ๓๑๑๐๑ หนวยที่ ๕ ชื่อหนวย การตูนสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  นางอมร พันชนะ ครู โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2. การออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ้ เพือเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง ่ วิชา ทัศนศิลป รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๑ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ หนวยการเรียนรูที่ ๕  ชื่อหนวย การตน ูสรางสรรค เวลา ๖ ชั่วโมง๑. เปาหมายการเรียนรู(Learning Goal) ๑.๑ ความคิดรวบยอด / ความเขาใจที่ลึกซึ้ง (นักเรียนเขาใจวา)การฝกวาดภาพ ระบายสี ภาพลอเลียนหรือภาพการตูนในอารมณตางๆโดยใช ความรูสึก ความหมายของเสนและสีแตละชนิด จะชวยใหสอความหมายในการแสดงความคิดเห็น ื่ เกี่ยวกับสภาพสังคมในปจจุบันได ๑.๒ มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  สาระที่ ๑ ทัศนศิลป มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะหวิพากษ วิจ ารณ คุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตัวชี้วัดที๑๑.วาดภาพ ระบายสีเปนภาพลอเลียนหรือภาพการตูนเพือแสดง ่ ่ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปจจุบัน สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร มาตรฐาน ส ๓.๑ : เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการใชบริโภคการใชทรัพยากรทีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ ่พอเพียง เพือการดํารงชีวิตอยางมีดลยภาพ ่ ุ สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ ๑.๓ จุดประสงคการเรียนรู (KPA) ๑.๓.๑ จุดประสงคดานความรู( K) ๑.๓.๑.๑ อธิบายความสําคัญของการนําภาพการตูนมาใชในการเรียนการสอน ๑.๓.๑.๒ บอกขั้นตอนการใชเสนตางๆเขียนภาพการตูนแตละอารมณ ๑.๓.๑.๓ อธิบายความหมายของภาพที่เขียนได
 • 3. ๑.๓.๒ จุดประสงคดานทักษะ(P) ๑.๓.๒.๑ เขียนแผนผังความคิดแสดงความสัมพันธของการเขียนการตูนกับการเรียนการสอน วิชาตางๆ ๑.๓.๒.๒ เขียนภาพการตูนที่แสดงอารมณ ตางๆโดยใชเสนแตกตางกัน ๑.๓.๒.๓ เขียนภาพการตูนสื่อเรื่องราวแสดงความหมายของสํานวนไทย หรือสุภาษิตคําพังเพยไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๓.๓ จุดประสงคดานคุณลักษณะอันพึงประสงค(A) ๑.๓.๓.๑ มุงมั่นในการทํางาน ๑.๓.๓.๒ ใฝเรียนรู ๑.๓.๓.๓ มีจิตสาธารณะ ๑.๓.๓.๔ รักความเปนไทย ๑.๓.๓.๕ มีวินัย ๑.๓.๓.๖ อยูอยางพอเพียง ๑.๔ สาระการเรียนรู ๑.๔.๑ การเขียนการตูนสามารถนําไปใชในกิจกรรมการเรียนรูทุกกลุมสาระทําใหบทเรียนทีมี ่ความยาก เขาใจยาก กลับเรียนงายขี้นและเขาใจงาย ๑.๔.๒ อารมณตางๆของการตูนสือความหมายโดยใชเสนแตละประเภทสื่อความหมายและ ่ความรูสึก ๑.๔.๓ การเขียนการตูนสื่อเรื่องราวแสดงความหมายของสํานวนไทย หรือสุภาษิต คําพังเพยไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๕ สมรรถนะสําคัญของผูเรียน/ทักษะคิด ๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๒. ความสามารถในการคิด ๓. ทักษะการประยุกตใชความรู
 • 4. ๒. ชิ้นงาน/ภาระงาน/การประเมินผล วิธีการประเมิน/ภาระ ชิ้นงาน/ภาระงาน มิติ/องคประกอบ คําอธิบายคุณภาพงานงาน (Holistic Rubric)เปาหมายการเรียนรู ความคิดรวบยอด การฝกวาด แสดงผลงานนักเรียน -ความสอดคลอง นําเสนอผลงานทีเ่ กิดจากการ ภาพ ระบายสี ภาพลอเลียนหรือ กับเนื้อหา เรียนรูหลังจากเรียนครบสาระ ภาพการตูนในอารมณตางๆโดย - การนําเสนอ การเรียนรูในหนวย ผลงานมี ใชความรูสก ความหมายของเสน ึ - การนําไปใช ความสอดคลองกับเนื้อหาและ และสีแตละชนิด จะชวยใหสื่อ สามารถนําไปประยุกตใน ความหมายในการแสดงความ ชีวิตประจําวันได คิดเห็นเกียวกับสภาพสังคมใน ่ ปจจุบันไดสาระการเรียนรู ๑. การตูนกับการเรียนรู ๑.๑ จุดประสงคดานความรู ทําแบบทดสอบ ๘ ขอ - ความจํา ทําขอสอบผานเกณฑอธิบายความสําคัญของการนํา - วิเคราะหภาพการตูนมาใชในการเรียนการสอน ๑.๒ จุดประสงคดานทักษะ เขียนผังมโนทัศนเรื่องเขียนแผนผังความคิดแสดง การตูนกับการเรียนรู - การวางแผนการทํางาน สรางองคความรูจากใบความรู ความสัมพันธของการเขียน - สอดคลองกับเนื้อหา โดยเขียนเปนแผนผังความคิดการตูนกับการเรียนการสอน วิชา - ครอบคลุมเนือหา ้ ไดครอบคลุมเนื้อหา ถูกตองตางๆ - ความสะอาด สะอาดและตกแตงสวยงาม การปฏิบัติตนระหวาง - ตกแตงสวยงาม การเรียนรู พฤติกรรมที่แสดงออกอยาง ๑.๓ จุดประสงคดาน สังเกตพฤติกรรมดาน สม่ําเสมอ สามารถเปนคุณลักษณะอันพึงประสงค - มุงมั่นในการทํางาน แบบอยางที่ดี และแนะนํา - ใฝเรียนรู เพื่อนได - มีจิตสาธารณะ - รักความเปนไทย - มีวินัย
 • 5. - ซื่อสัตยสุจริต วิธีการประเมิน/ภาระ ชิ้นงาน/ภาระงาน มิติ/องคประกอบ คําอธิบายคุณภาพงานงาน (Holistic Rubric)เปาหมายการเรียนรู๒. อารมณในการตูน เลือกวิธีการนําเสนอไดอยาง ๒.๑จุดประสงคดานความรู สรางสรรค มีสื่อชวยใหเขาใจ บอกขั้นตอนการใชเสนตางๆ อธิบายการใชเสนกับ - วิธีการนําเสนอ ดียิ่งขึ้น บุคลิกทาทาง และใชเขียนภาพการตูนแตละอารมณ อารมณการตูน - บุคลิกทาทาง ภาษาไดถูกตอง - การใชภาษา ๒.๒จุดประสงคดานทักษะเขียนภาพการตูนที่แสดงอารมณ เขียนภาพการตูนที่ - ทักษะการทํางาน ออกแบบกอนการปฏิบัตงาน ิตางๆโดยใชเสนแตกตางกัน แสดงอารมณ ตางๆ - ความสมบูรณของ ใชเครื่องมือถูกตอง ทําความ โดยใชเสนแตกตางกัน ผลงาน สะอาดหลังเสร็จงาน เสร็จ - ความคิดสรางสรรค ทันเวลา ผลงานมีความ สมบูรณอยางสรางสรรคและ การปฏิบัติตนระหวาง แนะนําเพื่อนได๒.๓ จุดประสงคดานคุณลักษณะ การเรียนรู สังเกตพฤติกรรมดาน พฤติกรรมที่แสดงออกอยางอันพึงประสงค - มุงมั่นในการทํางาน สม่ําเสมอ สามารถเปน - ใฝเรียนรู แบบอยางที่ดี และแนะนํา - มีจิตสาธารณะ เพื่อนได - รักความเปนไทย - มีวินัย - ซื่อสัตยสจริต ุ๓. การตูนสื่อเรื่องราว บรรยายความหมาย ๓.๑ จุดประสงคดาน ของภาพ - วิธีการนําเสนอ เลือกวิธีการนําเสนอไดอยางความรู อธิบายความหมายของ - บุคลิกทาทาง สรางสรรค มีสื่อชวยใหเขาใจภาพที่เขียนได เขียนภาพการตูนสือ - การใชภาษา ่ ดียิ่งขึ้น บุคลิกทาทาง และใช ๓.๒จุดประสงคดานทักษะ เรื่องราวแสดง ภาษาไดถูกตองเขียนภาพการตูนสือเรื่องราว ่ ความหมายของ - ทักษะการทํางาน ออกแบบกอนการปฏิบัตงาน ิแสดงความหมายของสํานวนไทย สํานวนไทย หรือ - ความสมบูรณของ ใชเครื่องมือถูกตอง ทําความหรือสุภาษิต คําพังเพยไดตาม สุภาษิตไทย คํา ผลงาน สะอาดหลังเสร็จงาน เสร็จหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พังเพยไทย - ความคิดสรางสรรค ทันเวลา ผลงานมีความพอเพียง สมบูรณอยางสรางสรรคและ
 • 6. แนะนําเพื่อนได วิธีการประเมิน/ภาระงาน ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑการประเมินเปาหมายการเรียนรู๓.๓ ดานคุณลักษณะอันพึง การปฏิบัติตนระหวาง สังเกตพฤติกรรมดาน พฤติกรรมที่แสดงออกอยางประสงค การเรียนรู - มุงมั่นในการทํางาน สม่ําเสมอ สามารถเปน - ใฝเรียนรู แบบอยางที่ดี และแนะนํา - มีจิตสาธารณะ เพื่อนได - รักความเปนไทย - มีวินัย - ซื่อสัตยสุจริต
 • 7. ๓. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู แผน เปาหมายการเรียนรู หลักฐานการ วิธี กิจกรรมหลัก สื่อ/แหลงเรียนรู การ เรียนรูหลักฐาน/ การประเมิน จัดการ รองรอย เรียนรู ๑. ความรูความเขาใจที่ ภาพการตูนที่แสดง ประเมิน แสดงผลงาน ๑.หองแสดงผล คงทน ความหมาย การนําเสนอ นักเรียน งานนักเรียน เราสามารถระบายสี ของสํานวนไทย ๒. แผนพับ เปนภาพลอเลียนหรือภาพ สุภาษิตไทยและคํา ประกอบการ การตูนเพือแสดงความ ่ พังเพยไทย แสดงผลงาน คิดเห็นเกียวกับสภาพ ่ ๓. ผลงาน สังคมในปจจุบันไดอยางไร นักเรียน แผนที่ ๑ ๑.จุดประสงคดานความรู แบบทดสอบ ๘ ขอ ทํา ๑. ทบทวน ๑.ใบความรูเรื่องการตูนกับ อธิบายความสําคัญของ แบบทดสอบ ความรูเดิม ทัศนธาตุการเรียนรู การนําภาพการตูนมาใชใน ๘ ขอ ๒.ทดสอบกอน ๒.ภาพตัวอยาง(๒ ช.ม.) การเรียนการสอน เรียน ๓.ใบปฏิบัตงาน ิ ๒.จุดประสงคดานทักษะ ๓. ศึกษาใบ ๔. หองศิลปะ เขียนแผนผังความคิด เขียนผังมโนทัศน ประเมิน ความรู เรื่อง แสดงความสัมพันธของ เรื่อง การตูนกับ ผลงาน ทัศนธาตุ การเขียนการตูนกับการ การเรียนรู ๔. ปฏิบัติงาน เรียนการสอนวิชาตางๆ เขียนแผนผัง ๓. จุดประสงคดาน ความคิด เรื่อง คุณลักษณะอันพึง ทัศนธาตุ ประสงค ๕. ทดสอบหลัง ๓.๑ มุงมั่นในการ สังเกต เรียน ทํางาน พฤติกรรม ๓.๒ ใฝเรียนรู ๓.๓ มีจิตสาธารณะ
 • 8. ๓.๔ รักความเปนไทย ๓.๕ มีวินัย ๓.๖ อยูอยางพอเพียง แผนการ เปาหมายการเรียนรู หลักฐานการ วิธีการ กิจกรรม สื่อ/แหลงเรียนรู จัดการ เรียนรูหลักฐาน/ ประเมิน เรียนรู รองรอย แผนที่ ๒ ๑.จุดประสงคดานความรู อธิบายการใชเสน นําเสนอหนา ๑. สนทนาและ ๑.ใบความรูเรื่องอารมณใน บอกขั้นตอนการใชเสน กับอารมณการตูน ชั้นเรียน ทบทวนความรู อารมณการตูนการตูน ตางๆเขียนภาพการตูนแต เดิม ๒.ภาพตัวอยาง( ๒ ช.ม.) ละอารมณ ๒. ศึกษาใบ ๓.ใบปฏิบัตงาน ิ ๒.จุดประสงคดานทักษะ ความรู เรื่อง เรื่อง เสนสราง เขียนภาพการตูนที่ เขียนภาพการตูนที่ ประเมิน อารมณการตูน อารมณการตูน แสดงอารมณ ตางๆโดยใช แสดงอารมณ ตางๆ ผลงาน ๓. ปฏิบัติงาน ๔. หองศิลปะ เสนแตกตางกัน โดยใชเสนแตกตาง การออกแบบ กัน ลายเสน เรื่อง เสนสรางอารมณ ๓.จุดประสงคดาน สังเกต การตูน คุณลักษณะอันพึงประสงค พฤติกรรม ๓.๑มุงมั่นในการทํางาน ๓.๒ ใฝเรียนรู ๓.๓ มีจิตสาธารณะ ๓.๔ รักความเปนไทย ๓.๕ มีวินัย ๓.๖ อยูอยางพอเพียง แผนที่ ๓ ๑.จุดประสงคดานความรู บรรยาย นําเสนอหนา ๑. สนทนาและ ๑.ใบความรูเรื่องการตูนสื่อ อธิบายความหมายของ ความหมายของ ชั้นเรียน ทบทวนความรู การตูนสื่อเรื่องราว ภาพที่เขียนได ภาพ เดิม เรื่องราว(๒ ช.ม.) ๒.จุดประสงคดานทักษะ ๒. ศึกษาใบ ๒.ภาพตัวอยาง เขียนภาพการตูนสื่อ ประเมิน ความรู เรื่อง ๓.ใบปฏิบัตงานิ เรื่องราวแสดงความหมาย เขียนภาพการตูน ผลงาน การตูนสื่อ เรื่อง การตูนสื่อ ของสํานวนไทย หรือ สื่อเรื่องราวแสดง เรื่องราว ความหมาย สุภาษิต คําพังเพยไดตาม ความหมายของ ๓. ปฏิบัติงาน สํานวนไทย
 • 9. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ สํานวนไทย หรือ เรื่อง การตูนสื่อ ๔.หองศิลปะ พอเพียง สุภาษิตไทย คํา ความหมาย พังเพยไทย สํานวนไทย แผน เปาหมายการเรียนรู หลักฐานการ วิธีการประเมิน กิจกรรม สื่อ/แหลงเรียนรูการจัดการ เรียนรูหลักฐาน/ เรียนรู รองรอย ๓.ดานคุณลักษณะอันพึง สังเกต ประสงค พฤติกรรม ๓.๑มุงมั่นในการทํางาน ๓.๒ ใฝเรียนรู ๓.๓ มีจิตสาธารณะ ๓.๔ รักความเปนไทย ๓.๕ มีวินัย ๓.๖ อยูอยางพอเพียง
 • 10. ๔. การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนรู ๔.๑ ผูสอนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ๓หวง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวประเด็น เนื้อหา ครูแบงเนื้อหาและเรียง การจัดเรียงลําดับเนื้อตาม มีการวางแผนกําหนดชิ้นงาน ลําดับเนือตามความ ้ ความสําคัญและความยาก และภาระงานในแตละเนือหา ้ สําคัญและความยากงาย งายสงผลใหนักเรียนเกิดการ ทําใหการเรียนการสอนประสบ ของเนื้อหาไดอยาง เรียนรูเรื่องการเขียนการตูน ความสําเร็จ เหมาะสมกับเวลา ไดเขาใจและงายขึ้น แหลงเรียนรู จัดหาแหลงเรียนรูได - แหลงเรียนรูทเี่ หมาะสมทํา - ครูตรวจสอบใหแนใจวาแหลง เหมาะสมกับกิจกรรม วัย ใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุ- เรียนรูตางๆนั้นไมขัดตอ ความสามารถ และความ ประสงคของการจัดกิจกรรม ศีลธรรมและไมทําใหนักเรียน สนใจของนักเรียน เชน ได กระตุนใหผเู รียนมีความ เกิดความเขาใจทีผิดพลาด ่ หองสมุด และรานหนังสือ กระตือรือรนที่จะเรียนรู - มีการวางแผนการ เตรียมการ - ไมทําลายสิงแวดลอม ่ ดําเนินกิจกรรมลวงหนา - สื่อและอุปกรณมี - เมื่อมีสื่ออุปกรณเพียงพอ - มีการจัดเตรียมสื่อและ จํานวนเพียงพอตอ นักเรียนมีความสนใจที่จะ อุปกรณสํารองไวใชยามฉุกเฉิน นักเรียน เรียนรู - การศึกษาลักษณะของผูเ รียน - มีความชัดเจนและ - ความชัดเจนของงาน/ กอน จะชวยใหครูเตรียม เหมาะสมกับกิจกรรม อุปกรณ กระตุนใหผูเรียนเกิด อุปกรณไดเหมาะสมกับนักเรียน - ราคาประหยัดหาไดใน การเรียนรู - นักเรียนสามารถใชสอและ ื่ ทองถิ่น - การใชสื่อและอุปกรณที่ อุปกรณไดถูกตองและเหมาะสม เหมาะสมกับกิจกรรม ทําให กับกิจกรรม ลดภาระการ สื่อ/อุปกรณ ผูเรียนมีความสุข สนุกสนาน อธิบายเพิ่มเติม และทําใหการ เกิดการเรียนรูทมี ี่ ใชสื่อและอุปกรณมีความ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย - ประหยัดงบประมาณ และ เสริมรายไดใหทองถิ่น - ใหความรูในการใชสื่อและ อุปกรณแกนกเรียน ั
 • 11. ๓หวง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวประเด็น -ครูใชเวลาในการจัด - การจัดสรรเวลาที่ดสงผลให - มีการจัดสรรเวลาเพิมสําหรับ ี ่ กิจกรรมไดเหมาะสมกับ การดําเนินกิจกรรมเปนไป นักเรียนที่ไมสามารถปฏิบัติ เนื้อหาและกิจกรรม อยางราบรื่น ตามลําดับเวลา กิจกรรมไดตามขั้นตอนหรือไม เวลา เรียงลําดับกิจกรรมตาม ทันเพื่อน ความสําคัญและความยาก งายของแตละกิจกรรม -กิจกรรมการเรียนรูมี  - เมื่อผูเรียนไดปฏิบัติ - ในกรณีที่กิจกรรมไมเปนไป ความเหมาะสมกับผูเรียน กิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน ตามที่กําหนด ครูควรมีการ เวลาและบริบทของร.ร. ความสนใจ ผูเรียนจะเกิด เตรียมกิจกรรมสํารองและตัด -มีการจัดลําดับ ความกระตือรือรนในการรวม ทอนกิจกรรมในกรณีที่กจกรรม ิ ความสําคัญ ของกิจกรรม กิจกรรม สามารถสรางองค ใชเวลานานเกินไปหรือไม กิจกรรมการ ความรูไดงายขึ้น นาสนใจ โดยเนนกิจกรรมให เรียนรู นักเรียนไดฝกการเขียน - การจัดตามลําดับความ การตูนทีสามารถสื่อ ่ สําคัญของกิจกรรม โดยเนน เรื่องราวได ขั้นที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ - ครูจัดกิจกรรมตรงตาม ทําใหผเู รียนเกิดการเรียนดวย วัตถุประสงค ตนเอง - มีการเลือกใชวิธีการวัด - การเลือกใชวิธีการวัดและ - มีการศึกษาการสรางเครื่องมือ และประเมินผลได ประเมินผลที่เหมาะสมกับวัยวัดที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค เหมาะสมกับวัย ของ กิจกรรมและตัวชี้วัดจะ และไดมีการตรวจสอบเพื่อ ผูเรียน กิจกรรมและตรง สามารถนําผูเรียนไปสู ศึกษาคุณภาพของเครื่องมือวัด ตามวัตถุประสงคที่กําหนด เปาหมายที่กําหนดได และประเมินผลกอนที่จะ - มีการเลือกใชวิธีวัดและ - การเลือกวิธีวัดและ นํามาใช การวัดและ ประเมินผลที่เหมาะสมกับ ประเมินผลที่เหมาะสมกับ - มีการจัดทําคําอธิบาย ประเมินผล เวลาที่ใชในการจัด เวลาทําใหการจัดกิจกรรม เครื่องมือการวัดและประเมินผล กิจกรรม บรรลุตามแผนที่กําหนด ทั้งนี้เพือเปนการสรางความ ่ -มีเกณฑการประเมินที่ -การมีเกณฑการประเมินที่ เขาใจใหกบผูที่จะนําแผนไปใช ั  ชัดเจน ชัดเจนทําใหการประเมินผลมี ตอไป ประสิทธิภาพ -ผูอื่นสามารถใชวิธีการวัดและ การประเมินไดถูกตอง
 • 12. วัตถุประสงค หลักการ ขอบขาย ของการเขียนการตูนสรางสรรค/ จุดประสงคการเรียนรุ ความรู วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุน การจัดเตรียมสือและเทคโนโลยี ่ คุณธรรม ความอดทน ความเพียรพยายาม ความเที่ยงตรง ยุติธรรม ๔.๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะอยูอยางพอพียง หลักความพอประมาณ หลักมีเหตุผล หลักสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี ผูเรียนมีความพอประมาณ การจัดสรรแบงเวลาที่ มีการวางแผนการจัดสรรกับการจัดสรรการปฏิบัติกจกรรม เหมาะสมจะทําใหการปฏิบัติ ิ เวลา ใหความสําคัญกับการการเขียนการตูนสรางสรรคให กิจกรรมในขั้นตอนตางๆดําเนินไป ปฏิบัติกิจกรรมตางๆอยางดําเนินไปตามลําดับขั้นตอน ไดดวยดี การจัดสรรเวลาที่ดทําให ี เทาเทียมกัน ผูเรียนมีการจัดสรรเวลาใน งานที่ทํามีโอกาสประสบความ มีการเตรียมการแกปญหาในการปฏิบัติภาระงานที่ไดรับ สําเร็จและไดผลงานที่นาพอใจ กรณีที่งานที่ทํายังไมมอบหมาย แบงงานไดตาม เรียบรอยความสามารถและความถนัด นักเรียนมีการเตรียมการและพรอมทังนําเสนอไดอยาง ้ แกปญหาในกรณีที่ภาระงานเหมาะสมกับความสามารถ ที่ไดรับมอบหมายมี ขอผิดพลาดและสามารถ แกไขไดทันเวลาที่กําหนดเงื่อนไขความรู เกี่ยวกับการเขียนภาพการตูนและการนําไปใช การนําเสนอและการทํางานกลุมเงื่อนไขคุณธรรม ความอดทน ความเพียรพยายาม ความเสียสละ ความมีวินัยในตนเอง มีน้ําใจ ๔.๓ ผลลัพธ(KPA) ๔ มิติที่เกี่ยวของกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมดุลและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ อยูอยางพอเพียง--- สมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ความรู - ใชวัสดุ อุปกรณที่ การแลกเปลี่ยน การปลูกฝง การ เหมาะสมกับการเขียน ความรู ความ ตระหนักถึงคุณคา (K) การตูน คิดเห็นภายในกลุม ของตนเอง - ใชเวลาอยางคุมคา และภายใน และเหมาะสมตอการ หองเรียน
 • 13. ปฏิบัติงานทักษะ ทักษะการเลือกใชวัสดุ การแบงหนาที่ การรับฟงความ อุปกรณ ในการจัดทํา ภายในกลุม คิดเห็นของผูอื่น (P) รายงานคานิยม การเลือกใชวัสดุ การทํางานกลุม  การปลูกฝงการ อุปกรณ ทีประหยัด ่ การรูบทบาทหนาที่  เห็นคุณคาของ (A) ของสมาชิกในกลุม ตนเอง
 • 14. www.srk.ac.th แผนการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง วิชาทัศนศิลป ศ๓๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ หนวยที่ ๕ ชื่อหนวย การตูนสรางสรรคแผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การตูนกับการ เรียนรู นางอมร พันชนะ ครู โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 15. www.srk.ac.th แผนการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง ชื่อหนวย การตูนสรางสรรคแผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อารมณในการตน ู วิชาทัศนศิลป ศ๓๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ นางอมร พันชนะ ครู โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 16. www.srk.ac.th แผนการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง ชื่อหนวย การตูนสรางสรรคแผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การตูนสื่อเรื่องราว  วิชาทัศนศิลป ศ๓๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ นางอมร พันชนะ ครู โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 17. www.srk.ac.th หลักสูตรโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 18. www.srk.ac.th แผนการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๑ รายวิชา ทัศนศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔หนวยการเรียนรู การตูนสรางสรรค แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การตูนสื่อ เรื่องราว โดย นางอมร พันชนะ ครู โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓