แผน3 4คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3

3,546 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
382
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผน3 4คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู เพือเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง ่  วิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค32301 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3หนวยที่ 1 ชื่อหนวย กรณททสอง แผนที่ 3 เรื่อง การดําเนินการของจํานวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑที่สอง ี่ ครั้งที่ ..... วันที.่ .............. เดือน ............................พ.ศ. ............ …………..เวลา 1 ชั่วโมง1. มาตรฐานการเรียนรูมาตรฐาน ค 1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและใชจานวนในชีวิตประจําวัน ํมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ ศูนย และจํานวนตรรกยะ2. ผลการเรียนรูบวก ลบ คูณ และหาร จํานวนจริงซึงเกี่ยวกับกรณฑทสองทีกําหนดให ่ ี่ ่3.สาระสําคัญ เมื่อ a เปนจํานวนจริงใด ๆ และ แทนคาสัมบูรณของ a การบวกและการคูณจํานวนจริงมีสมบัติการสลับที่ สมบัตการเปลี่ยนหมู และการแจกแจง ิ สมบัตการสลับทีสําหรับการบวก ิ ่ สมบัตการเปลี่ยนหมูสําหรับการบวก ิ สมบัติการสลับที่สําหรับการคูณ สมบัตการเปลี่ยนหมูสําหรับการบวก ิ  สมบัตการแจกแจง ิ4. จุดประสงคการเรียนรูดานความรู (K) 1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการบวก ลบ คูณและหารจํานวนจริงเกี่ยวกับกรณฑทสองได ี่ 2. นักเรียนสามารถอธิบายการแยกตัวประกอบของจํานวนจริงไดดานกระบวนการ (P) 1. นักเรียนสามารถบวก ลบ คูณและหารจํานวนจริงเกี่ยวกับกรณฑที่สองได 2. นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของจํานวนจริงได
 2. 2. ดานคุณลักษณะ (A) 1. นักเรียนมีการทํางานอยางเปนระบบ 2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 3. นักเรียนมีความตรงตอเวลา 4. นักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจในการเรียน5. สาระการเรียนรู - การดําเนินการของจํานวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑที่สอง การบวกและคูณจํานวนในรูป a เมื่อ a  0 มีสมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนกลุมและสมบัติการแจกแจงดังนี้ สมบัตการสลับทีสําหรับการบวก ิ ่ a+ b = b+ a สมบัตการเปลี่ยนกลุมสําหรับการบวก ิ ( a + b )+ c = a +( b + c ) สมบัตการสลับทีสําหรับการคูณ ิ ่ a b = b a สมบัตการเปลี่ยนกลุมสําหรับการคูณ ิ ( a  b ) c = a ( b  c ) สมบัตการแจกแจงิ a ( b + c ) = ( a  b )+( a  c ) และ ( b + c ) a = ( b  a )+( c  a )6.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 1.ความสามารถในการสือสาร ่ 2.ความสามารถในการคิด 3.ความสามรถในการแกปญหา 7.ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. มีวินัย 2. ใฝเรียนรู 3. อยูอยางพอเพียง
 3. 3. 8. ชิ้นงาน/ภาระงาน 1. ใบกิจกรรม 2. แบบฝกปฏิบัติกจกรรม ิ 3. สมุดบันทึกแบบฝกหัด9. กิจกรรมการเรียนรู 1. ครูสนทนากับนักเรียนวาสมบัติ a b  ab a a เมื่อ a  0 , b  0 และ  เมื่อ a  0, b  0 เมื่อใชรวมกับสมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยน b bหมู และสมบัติการแจกแจง ทําใหการดําเนินการของจํานวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑที่สองทําไดสะดวกขึ้น และทําใหมีวิธีการทีหลากหลายการแกปญหาแตละขอ ควรเลือกใชวิธีการแตกตางกันในการแกปญหาเดียวกันได ่ดังตัวอยาง จงหาผลลัพธ 2  ( 2  12 )วิธีที่ 1 เนื่องจาก 2  ( 2  12 ) = ( 2  2 )  ( 2  12 ) = 2  24 = 22 6วิธีที่ 2 เนื่องจาก 2  ( 2  12 ) = ( 2  2 )  ( 2  12 ) = 2  ( 2  2 3) = 22 6 ดังนั้น 2  ( 2  12 ) = 2  2 6 ตอบ 2  2 6 2. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ 1 เรือง“การคูณและการหาร” ในการคิดเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนในการทํางาน ่และการคิดหาคําตอบดวยโดยใชสมบัติการสลับทีการคูณ และการเปลี่ยนหมูการคูณ ครูถามใหนักเรียนได ่อภิปรายและเปรียบเทียบทั้งคําตอบที่ไดและวิธีคิดของแตละคน 3. ครูใหนักเรียนแบงเปนกลุม กลุมละ 7 คน พรอมกับแจกใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง “หาผลคูณไดอยางไร” ใหนักเรียนทุกคน แลวใหนักเรียนในแตละกลุมคิดวิเคราะหหาคําตอบรวมกันเพื่อทําความเขาใจปญหา และวางแผนกําหนดแนวคิดในการหาคําตอบของปญหา กอนลงมือแสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบของปญหาขณะที่นักเรียนคิดหาคําตอบรวมกันครูสามารถเขาไปใหคําแนะนําและชวยเสนอประเด็นในการหาคําตอบ รวมถึงแจกประเด็นคําถามเพื่อกระตุนใหเกิดการคิดหาคําตอบรวมกันใหกับนักเรียนบางกลุมเทาที่จําเปน  4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนที่มจิตอาสาออกมารายงานเกี่ยวกับแนวคิด/วิธีทํา ในการแกปญหา ีตาม ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง“หาผลคูณไดอยางไร” ใหนําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียนโดยครูสุมมา 2 กลุมกลุมละ 1 คน ออกมานําเสนอคนละประเด็นและกําหนดเวลา 5 นาทีในการใชเวลาใหเพียงพอและทันเวลาที่กําหนด เพื่อใหเกิดภูมิคุมกันในการทํางานแตละครั้ง โดยไมซ้ํากับกลุมเดิม และนักเรียนที่เหลือสังเกตแนวคิดของเพื่อน ตลอดจนใหกลุมทีมีแนวคิดที่แตกตางออกมานําเสนอสวนที่แตกตางจากกลุมแรก ๆ ครูและนักเรียน ่รวมกันสรุปอักครัง ครูตรวจผลงานกลุม ้ 
 4. 4. 5. ครูแจกใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง“หาผลลัพธไดอยางไร” ซึ่งปรับขยายจากปญหาตามใบกิจกรรมที่ 1 “หา ผลคูณไดอยางไร” ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลในการกําหนดแนวคิด/วิธีทําในการแกปญหา โดยให ทําในเวลาทีเ่ หลืออยู แลวครูตรวจแกไขผลงานของนักเรียนในตอนทายชั่วโมง 10. สื่อ/แหลงเรียนรู 10.1 สื่อ 1. ใบความรูที่ 1 เรื่อง “การคูณและการหาร” 2. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง“หาผลคูณไดอยางไร” 3. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง“หาผลลัพธไดอยางไร” 10.2 แหลงเรียนรู 1.หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่ตูชั้นวางหนังสือคูมือคณิตศาสตรเพิ่มเติมม.3 11. การวัดและประเมินผล รายการประเมิน วิธีประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมินผลใบกิจกรรม การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนแสดงวิธีการหา ตรวจใบกิจกรรม คําตอบไดถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ทําถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 ขึ้นไป ผานเกณฑคุณลักษณะอันพึงประสงค การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนไดคะแนนไมนอยกวา รอยละ 80 ขึ้นไป ผานเกณฑ
 5. 5. เกณฑการประเมินผล คําอธิบายระดับคุณภาพ รายการประเมิน ดี ปานกลาง ปรับปรุงใบกิจกรรม 1.ความสมบูรณครบถวน การแสดงวิธีการหา แสดงวิธีการหาคําตอบได แสดงวิธีการหาคําตอบ คําตอบไดถูกตอง ถูกตองแตยังไมครบถวน ยังไมถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ทําถูกตองไมนอยกวา 2.ความถูกตอง ทําถูกตองไมนอยกวา รอยละ 50 ทําถูกตองนอยกวา รอยละ 80 สงงานไมทันเวลา รอยละ 50 3.ความตรงตอเวลา สงงานทันเวลา ทํางานดวยตนเองเปน ไมสงงาน 4.ความซื่อสัตย ความ ทํางานดวยตนเอง บางสวน ไมไดทําดวยตนเอง เรียบรอยคุณลักษณะอันประสงค ไดคะแนนไมนอยกวา ไดคะแนนไมนอยกวาละ ไดคะแนนนอยกวา1. การมีสวนรวมในการวางแผน รอยละ 80 50 รอยละ 502. การปฏิบัติตนตาม บทบาทหนาที่3. การใหความ รวมมือในการ ทํางาน4. การแสดงความคิดเห็น5. การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น6. การเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ7. ความรับผิดชอบ งานทีไดรับ ่มอบหมาย
 6. 6. 12 . บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 12.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 12.1.1 ดานความรู.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12.1.2 ดานทักษะกระบวนการ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12.1.3 ดานคุณลักษณะอังพึงประสงค............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12.2 สภาพปญหา/อุปสรรค............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12.3 แนวทางการพัฒนา............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (ลงชื่อ)(...........................................................) ครูผูสอน ............./............................./............
 7. 7. บันทึกการนิเทศจากดานบริหารความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ (..................................................... ) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ความเห็นของรองผูอํานวยการดานบริหารงานวิชาการ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ (นางกฤตวรรณ เรืองทุม ) ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการดานบริหารงานวิชาการความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ (นายชูเดช อําพันทอง) ผูอํานวยการโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
 8. 8. แนวทางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1. ผูสอนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู หลักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีประเด็น เนื้อหา วิเคราะหเนื้อหาสาระที่ -มุงใหผเู รียนมีทักษะ มีการวางแผนการจัด สอดคลองกับเนื้อหาและ กระบวนการคิดวิเคราะห กิจกรรมการเรียนรูอยางเปน หลักสูตรและมาตรฐานการ สรางสรรคแกปญหาในการ ระบบ รอบคอบ เรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู ปฏิบัติกิจกรรมเรืองกรณฑที่ สอง เวลา -ครูใชเวลาในการจัดกิจกรรมได - การจัดสรรเวลาที่ดสงผล ี - มีการจัดสรรเวลาเพิม ่ เหมาะสมกับเนื้อหาและ ใหการดําเนินกิจกรรม สําหรับนักเรียนที่ไมสามารถ กิจกรรม เรียงลําดับกิจกรรม เปนไปอยางราบรื่น ปฏิบัติกิจกรรมไดตาม ตามความสําคัญและความยาก ตามลําดับเวลา ขั้นตอนหรือไมทันเพือน่ งายของแตละกิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม -กิจกรรมการเรียนรูมีความ  - เมื่อผูเรียนไดปฏิบัติ - ในกรณีที่กิจกรรมไม เหมาะสมกับระดับของผูเ รียน กิจกรรมที่เหมาะสมกับ เปนไปตามที่กําหนด ครูควร เวลา และบริบทของโรงเรียน ระดับของผูเ รียน ความ มีการเตรียมกิจกรรมสํารอง - มีการจัดลําดับความสําคัญ สนใจ ผูเ รียนจะเกิดความ และตัดทอนกิจกรรมในกรณี ของกิจกรรม โดยเนนกิจกรรม กระตือรือรนในการรวม ที่กิจกรรมใชเวลานาน ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ กิจกรรม สามารถสรางองค เกินไปหรือไมนาสนใจ - ครูจัดกิจกรรมตรงตามผล ความรูไดงายขึ้น การเรียนรู - การจัดตามลําดับ ความสําคัญของกิจกรรม โดยเนนขั้นที่ผเู รียนไดลงมือ ปฏิบัติ ทําใหผเู รียนเกิดการ เรียนดวยตนเอง แหลงเรียนรู ครูมีการจัดเตรียมสื่อและแหลง - แหลงเรียนรูที่เหมาะสมทํา  - ครูควรตรวจสอบดูวา เรียนรูเรื่องกรณฑทสองได ี่ ใหผูเรียนบรรลุผลตามผล แหลงเรียนรูตางๆนั้น เหมาะสมกับกิจกรรม วัยความ การเรียนรู ครบถวนพรอมใช สามรถและความสนใจของ - กระตุนใหผเู รียนมีความ ประกอบการจัดการเรียนรู นักเรียน กระตือรือรนอยากเรียน - มีการวางแผนเตรียมแหลง เรียนรูเพื่อดําเนินกิจกรรมไว
 9. 9. ลวงหนา สื่อ-อุปกรณ - อุปกรณเพียงพอตอกลุมของ -เมื่ออุปกรณเพียงพอ -มีการจัดเตรียมอุปกรณ นักเรียน นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู สํารองไวกรณีฉุกเฉิน -อุปกรณมีความชัดเจนและ - ความชัดเจนของกิจกรรม - นักเรียนสามารถใช เหมาะกับกิจกรรม อุปกรณ กระตุนใหผเู รียน อุปกรณไดถูกตองและ เกิดการเรียนรู เหมาะสมกับกิจกรรมลดการ อธิบายการวัดและประเมินผล -มีการเลือกใชวิธีการวัดและ - การประเมินทีหลากหลาย -มีการประเมินความรูของ ่ ประเมินผลไดเหมาะสมกับวัย คลอบคลุมมาตรฐานและผล นักเรียนกอน ของผูเรียน กิจกรรมและผล การเรียนรู -มีการศึกษาสรางเครื่องและ การเรียนรู ประเมินผลที่เหมาะสมตาม มาตรฐานและผลการเรียนรูความรูที่ครูจําเปนตองมี มาตรฐานการเรียนรู/ สาระการเรียนรู/ผลการเรียนรู/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    จิตวิทยาวัยรุน การจัดเตรียมสื่อและเทคโนโลยี แหลงเรียนรู เนื้อหาเรื่องกรณฑทีสอง คุณธรรมของครู - ความเมตตากรุณา ความเที่ยงตรง ความยุติธรรม ความอดทน ความเพียรพยายาม
 10. 10. 2. ผลที่เกิดกับผูเรียนสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดการเรียนรู 2.1 ผูเรียนไดเรียนรูหลักคิดและฝกปฏิบัติตามหลักของ 3 หวง 2 เงื่อนไข ดังนี้  พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี - ผูเรียนมีความพอประมาณ - การจัดสรรแบงเวลาที่ -มีการวางแผนการจัดสรรเวลา กับการจัดสรรปฏิบัติกจกรรมให เหมาะสมจะทําใหการปฏิบัติ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติ ิ ดําเนินไปตามลําดับขั้นตอน กิจกรรมในขั้นตอนตางๆ กิจกรรมตางๆอยางเทาเทียมกัน ผูเรียนในแตละกลุมมีการแบง ดําเนินไปไดดวยดี การแบง มีการเตรียมการแกปญหาในกรณี หนาที่การทํางานไดพอประมาณ งานกันทําตามความสามารถ ที่เพื่อนที่รบผิดชอบงานในสวน ั กับความสามารถของแตละคน ของแตละคนเปนการทําให นั้นไมมาหรือทํางานไมสําเร็จ -ผูเรียนมีการจัดสรรเวลาในการ งานเสร็จตรงตามกําหนดเวลา - นักเรียนนําความรูวิชาหลักพอเพียง ปฏิบัติภาระงานที่ไดรับอบหมาย การจัดสรรเวลาที่ดีทําใหงานที่ คณิตศาสตรเพิ่มเติม ใชในการ นอกหองเรียนพรอมทังนําเสนอ ทํามีโอกาสประสบ ้ แกปญหาในกรณีที่ภาระงานที่ ไดอยางเหมาะสมกับ ความสําเร็จและไดผลงานที่ ไดรับมอบหมายมีขอผิดพลาด ความสามารถและระดับชั้นของ นาพอใจ และสามารถแกไขไดถูกตอง ผูเรียน ทันเวลาทีกําหนด ่ - ผูเรียนมีพื้นฐานความรูทางวิชา คณิตศาสตรที่เหมาะสมกับเนือหา ้ เกี่ยวกับกรณฑทสอง ี่ เรื่อง 1. ผูเรียนมีความรอบรูเรื่อง กรณฑทสอง ี่ ความรู 2. ผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม คุณธรรม ความอดทน ความเพียรพยายาม ความเสียสละ ความมีวินัยในตนเอง มีน้ําใจ
 11. 11. 2.2 ผูเรียนไดเรียนรูการใชชีวิตที่สมดุล และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ดาน สมดุล และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆองคประกอบ วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ความรู 1. ไดความรูแก 1.การแลกเปลี่ยน 1. มีความรอบรูในการ 1. การเรียนรูที่ สมการกําลังสองโดย ความรู ความคิดเห็น ใชแหลงเรียนรูใน เหมาะสมสอดคลอง วิธีทําเปนกําลังสอง ภายในกลุมและ ทองถิ่น กับวิถีชีวิตของคนใน สมบูรณ ภายในหองเรียน ชุมชน 2. ใชเวลาอยางคุมคา และเหมาะสมตอการ ปฏิบัติงาน ทักษะ 1.มีทักษะการเลือกใช 1. มีทักษะในการ - การรับฟงความคิดเห็น วัสดุ อุปกรณ ในการ ทํางาน ของผูอื่น อยางประหยัดและ 2. การแบงหนาที่ คุมคา ภายในกลุม คานิยม 1.การเลือกใชวัสดุ 1.การทํางานกลุม การ 1.ใชทรัพยากรและ  1.การปลูกฝงการการ อุปกรณ ทีประหยัด ่ รูบทบาทหนาที่ของ สิ่งแวดลอมอยาง ใชแหลงเรียนรูใน ในการปฏิบัตงาน ิ สมาชิกในกลุม ประหยัด ทองถิ่นหรือชุมชน
 12. 12. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมชื่อกลุม........................................................ชื่อผูประเมิน............................................................ใบกิจกรรมที.่ ................................เรื่อง........................................................................................คําชี้แจง ใหผูประเมินใสตัวเลขลงในชองตามความเปนจริง 3 หมายถึง ดีมาก 2 หมายถึง พอใช 1 หมายถึง ควรปรับปรุงชื่อสมาชิก รวม รอย 1…………… 2…………… 3…………… 4……………. ละรายการ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 11. การมีสวนรวมใน การวางแผน2. การปฏิบัติตนตาม บทบาทหนาที่3. การใหความ รวมมือในการ ทํางาน4. การแสดงความ คิดเห็น5. การยอมรับความ คิดเห็นของผูอื่น6. การเขารวม กิจกรรมอยาง สม่ําเสมอ7. ความรับผิดชอบ งานที่ไดรับ มอบหมาย รวม รอยละเกณฑการประเมิน ลงชื่อ..........................................ผูประเมินรอยละ 80 ขึ้นไป ระดับ ดีมากรอยละ 70-79 ระดับ ดี วันที่ประเมิน...............................................รอยละ 60-69 ระดับ พอใชต่ํากวารอยละ 60 ระดับ ควรปรับปรุง
 13. 13. แบบประเมินแฟมผลงานชื่อแฟม................................................................................................................................................ชื่อนักเรียน........................................................................................................................................... ไมถึง ถึงเกณฑ เหนือ คะแนน ขอเสนอแนะ เกณฑ เกณฑที่ ที่ เกณฑที่ รวม รายการประเมิน คาดหวัง คาดหวัง คาดหวัง (1) (2) (3)การจัดการ- การสรางสรรค- การประเมินตนเอง- ความสมบูรณของรายการและนําเสนอความประทับใจ- การวางรูปแบบ- ศิลป-ความคิดสรางสรรคหลักฐานแสดงความเขาใจ- ความรูในเนื้อหาวิชา- การสะทอนขอมูลยอนกลับ- แนวคิดการประยุกตใช รวม........................................คะแนนเกณฑการใหคะแนนระดับ ดี (22-27 คะแนน)ระดับ พอใช (16-21 คะแนน) ลงชื่อ..........................................ผูประเมินระดับ ปรับปรุง (9-15 คะแนน) วันที่........เดือน.........................พ.ศ...........
 14. 14. ใบความรูที่ 1“การคูณและการหาร” สมบัติการสลับที่สาหรับการคูณ ํ a b  b a สมบัติการเปลี่ยนหมูสําหรับการบวก ( a  b) c  a  ( b  c) สมบัติการแจกแจง a  ( b  c)  ( a  b)  ( a  c)ตัวอยางที่ 1 จงหาผลคูณ 2  10วิธีทํา เนื่องจาก 2  10 = 2  10 = 20 = 2 5 ดังนั้น 2  10 =2 5 ตอบ 2 5ตัวอยางที่ 2 จงหาผลคูณ 12  2 3วิธีทําวิธีที่ 1 เนื่องจาก 12  2 3 = 2 23  2 3 = 22  3  2 3 = 22  3  2 3 = 2 2 2 3 = 43 = 12 ดังนั้น 12  2 3 = 12วิธีที่ 2 เนื่องจาก 12  2 3 = 12  43 = 12  12 = 12 12  2 3 = 12 ตอบ = 12
 15. 15. 2 242ตัวอยางที่ 3 จงหาผลลัพธ 18 2 242 242วิธีทํา เนื่องจาก = 2 18 18 121 = 2 9 = 2  11 3 2 242 22 ดังนั้น = หรือ 7 1 18 3 3 22 1 ตอบ หรือ 7 3 3 4ตัวอยางที่ 4 จงหาผลลัพธ 5 3 27 4 4วิธีทํา เนื่องจาก 5 3 = 5 3 27 3 3 3  20 3 = 32  3  20 3 = 3 3 =  20 3 4 ดังนั้น 5 3 =  20 หรือ 6 2 27 3 3 20 ตอบ  หรือ  6 2 3 3
 16. 16. ใบกิจกรรมที่ 1“หาผลคูณไดอยางไร”จงหาผลลัพธ1. 50  5...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. 75  2 5............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. 2 125  3 5...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. 7  (2 7  5 5 )............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. 2 3  ( 12  3 72 )...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 17. 17. ใบกิจกรรมที่ 2“หาผลลัพธไดอยางไร” 3 1621. 18........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 180002. 20............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 53.  6 175  3 98............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 24. 12 8  ( 18 )  72........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4y5.  3y 3............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 18. 18. ใบเฉลยกิจกรรมเฉลยใบกิจกรรมที่ 1“หาผลคูณไดอยางไร”จงหาผลลัพธ1. 50  5 = 5 5 2  5 = 5 2  5 = 5 102. 75  2 5 = 5 5 3  2 5 = 5 32 5 = 5 2  3  5 = 10 153. 2 125  3 5 = 2 5 5 5  3 5 = 10 5  3 5 = 30  5 = 1504. 7  (2 7  5 5 ) =   7  2 7  ( 7  5 5) = (2  7)  5 35 = 14  5 355. 2 3  ( 12  3 72 ) = (2 3  12 )  (2 3  3 72 ) = (2 3  2  2  3 )  (2 3  3 6  6  2 ) = (2 3  2 3 )  (2 3  18 2 ) = 12  36 6
 19. 19. เฉลยใบกิจกรรมที่ 2“หาผลลัพธไดอยางไร” 3 162 162 811. = 3 3  3 9  3 3  9 18 18 9 3 18000 180002. = 3  3 900  3 30  30  90 20 20 5 53.  6 175  =  6 557  3 98 3 27 7 5 =  30 7  21 2 =  150 7  1 21 2 =  25 14 7 3 24. 12 8  ( 18 )  = 12(2 2 )  (3 2 )  3 2 72 6 2 = 24 2  (3 2 )  1 2 =  72 4y 4y  3y5.  3y = 3 3 = 2y
 20. 20. แผนการจัดการเรียนรู เพือเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง ่  วิชาคณิตศาสตร รหัสวิชาค23201 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3หนวยที่ 1 ชื่อหนวย กรณทที่สอง แผนที่ 4 เรื่องการดําเนินการของจํานวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑที่สองครังที่ ..... วันที.่ .............. เดือน ............................พ.ศ. ............ …………..เวลา 1 ชั่วโมง ้1. มาตรฐานการเรียนรูมาตรฐาน ค 1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและใชจานวนในชีวิตประจําวัน ํมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ ศูนย และจํานวนตรรกยะ2. ผลการเรียนรูบวก ลบ คูณ และหาร จํานวนจริงซึงเกี่ยวกับกรณฑทสองทีกําหนดให ่ ี่ ่3.สาระสําคัญ เมื่อ a เปนจํานวนจริงใด ๆ และ แทนคาสัมบูรณของ a การบวกและการคูณจํานวนจริงมีสมบัติการสลับที่ สมบัตการเปลี่ยนหมู และการแจกแจง ิ สมบัตการสลับทีสําหรับการบวก ิ ่ สมบัตการเปลี่ยนหมูสําหรับการบวก ิ สมบัติการสลับที่สําหรับการคูณ สมบัตการเปลี่ยนหมูสําหรับการบวก ิ  สมบัตการแจกแจง ิ4. จุดประสงคการเรียนรูดานความรู (K) 1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการบวก ลบ คูณและหารจํานวนจริงเกี่ยวกับกรณฑทสองได ี่ 2. นักเรียนสามารถอธิบายการแยกตัวประกอบของจํานวนจริงไดดานกระบวนการ (P) 1. นักเรียนสามารถบวก ลบ คูณและหารจํานวนจริงเกี่ยวกับกรณฑที่สองได 2. นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของจํานวนจริงไดดานคุณลักษณะ (A) 1. นักเรียนมีการทํางานอยางเปนระบบ 2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 3. นักเรียนมีความตรงตอเวลา 4. นักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจในการเรียน
 21. 21. 5. สาระการเรียนรู - การดําเนินการของจํานวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑที่สอง การบวกและคูณจํานวนในรูป a เมื่อ a  0 มีสมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนกลุมและสมบัติการแจกแจงดังนี้ สมบัตการสลับทีสําหรับการบวก ิ ่ a+ b = b+ a สมบัตการเปลี่ยนกลุมสําหรับการบวก ิ ( a + b )+ c = a +( b + c ) สมบัตการสลับทีสําหรับการคูณ ิ ่ a b = b a สมบัตการเปลี่ยนกลุมสําหรับการคูณ ิ  ( a  b ) c = a ( b  c ) สมบัตการแจกแจงิ a ( b + c ) = ( a  b )+( a  c ) และ ( b + c ) a = ( b  a )+( c  a )6.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 1.ความสามารถในการสือสาร ่ 2.ความสามารถในการคิด 3.ความสามรถในการแกปญหา 7.ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. มีวินัย 2. ใฝเรียนรู 3. อยูอยางพอเพียง8. ภาระงาน/ชิ้นงาน 8.1 ใบกิจกรรมที่ 1 “หาผลคูณไดอยางไร” 8.2 ใบกิจกรรมที่ 2 “หาผลลัพธไดอยางไร”9. กิจกรรมการเรียนรู 1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับสมบัตการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู และการแจกแจง ิของกรณฑที่สองบนกระดานดังนี้
 22. 22. สมบัตการสลับทีสําหรับการบวก ิ ่ a b b a สมบัตการเปลี่ยนหมูสําหรับการบวก ิ ( a  b)  c  a  ( b  c) สมบัตการสลับทีสําหรับการคูณ ิ ่ a b  b a สมบัตการเปลี่ยนหมูสําหรับการบวก ิ ( a  b) c  a  ( b  c) สมบัตการแจกแจง ิ a  ( b  c)  ( a  b)  ( a  c) 2.นักเรียนศึกษาใบความรูที่ 2 เรื่อง “กรณฑทสองกับคาประมาณ” และครูอธิบายเพิ่มเติมในใบ ี่ความรูวาในกรณีที่ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการเปนเศษสวนที่ตัวสวนอยูในรูปกรณฑทสอง เรามักทําตัวสวนนั้น ี่ใหเปนจํานวนเต็มดวยการคูณทั้งตัวเศษและตัวสวนดวยกรณฑนั้นกอน 3. ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 7 คน พรอมกับแจกใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง“กรณฑที่สอง กับคาประมาณ” ใหนักเรียนทุกคน แลวใหนักเรียนในแตละกลุมคิดหาวิธีการรวมกันเพื่อทําความเขาใจปญหาและวางแผนกําหนดแนวคิดในการหาคําตอบของปญหา กอนลงมือแสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบของปญหาขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมรวมกันครูสามารถเขาไปใหคําแนะนําและชวยเสนอประเด็นในการหาคําตอบรวมถึงแจกประเด็นคําถามเพื่อกระตุนใหเกิดวิธีการคิดใหกับนักเรียนบางกลุมเทาที่จําเปน  4. ครุใหนกเรียนแตละกลุมสงตัวแทนทีมีจิตอาสาออกมารายงานเกี่ยวกับแนวคิด/วิธีทํา ในการ ัแกปญหาตาม ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง“กรณฑที่สองกับคาประมาณ” ใหนําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียนโดย ครูสุมมา 2 กลุม กลุมละ 1 คน ออกมานําเสนอคนละประเด็นและกําหนดเวลา 5 นาทีในการใชเวลาใหเพียงพอและทันเวลาที่กําหนดเพื่อใหเกิดภูมิคุมกันในการทํางานแตละครัง โดยไมซ้ํากับกลุมเดิม และนักเรียนที่ ้เหลือสังเกตแนวคิดของเพื่อน ตลอดจนใหกลุมทีมีแนวคิดที่แตกตางออกมานําเสนอสวนที่แตกตางจากกลุมแรก ่ๆ ครูและนักเรียนรวมกันสรุปอักครั้ง และนักเรียนที่เหลือสังเกตแนวคิดของเพื่อน ตลอดจนใหกลุมที่มีแนวคิดที่แตกตางออกมานําเสนอสวนที่แตกตางจากกลุมแรก ๆ ครูและนักเรียนรวมกันสรุปอีกครั้ง 5. ครูแจกใบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง“รวมกันคิด” ซึ่งปรับขยายจากปญหาตามใบกิจกรรมที่ 3 “กรณฑทสองกับ ี่คาประมาณ” ใหนักเรียนปฏิบัตกิจกรรมกลุมในการกําหนดแนวคิด/วิธีทําในการแกปญหา โดยครูสมมา 2 กลุม ิ  ุกลุมละ 1 คน ตัวแทนนักเรียนที่มจิตอาสาออกมานําเสนอคนละประเด็นและกําหนดเวลา 5 นาทีในการใชเวลา ีใหเพียงพอและทันเวลาที่กําหนดเพือใหเกิดภูมิคุมกันเกี่ยวกับทักษะในการทํางาน โดยไมซ้ํากับกลุมเดิม และ ่นักเรียนที่เหลือสังเกตแนวคิดของเพื่อน ตลอดจนใหกลุมทีมีแนวคิดที่แตกตางออกมานําเสนอสวนที่แตกตางจาก  ่กลุมแรก ๆ ครูและนักเรียนรวมกันสรุป ครูตรวจผลงานกลุม 6. ครูแจกใบกิจกรรมที่ 5 เรื่อง“แนวคิดของฉัน” ซึ่งปรับขยายจากปญหาตามใบกิจกรรมที่ 4“รวมกันคิด” ใหนักเรียนปฏิบัติกจกรรมเปนรายบุคคลในการกําหนดแนวคิด/วิธีทําในการแกปญหา โดยใหทําใน ิ
 23. 23. เวลาที่เหลืออยูและชี้แนะนักเรียนในการสรางภูมิคุมกันในการใชเวลาทีเ่ หลือในการทํางานใหเสร็จทันเวลา เมื่อ นักเรียนทํางานเสร็จแลวครูตรวจแกไขผลงานของนักเรียนในตอนทายชั่วโมงเพือเปนการสรุป ่10. สื่อ/แหลงเรียนรู 10.1 สื่อ 1.ใบความรูที่ 1 เรื่อง “การคูณและการหาร” 2.ใบกิจกรรมที่ 1 เรือง “หาผลคูณไดอยางไร” ่ 3.ใบกิจกรรมที่ 2 เรือง“หาผลลัพธไดอยางไร” ่ 10.2 แหลงเรียนรู 1.หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในตูชั้นวางหนังสือคูมือคณิตศาสตรเพิ่มเติมม.3 11. การวัดและประเมินผล รายการประเมิน วิธีประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมินผล ใบกิจกรรม การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนแสดงวิธีการหา ตรวจใบกิจกรรม คําตอบไดถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ทําถูกตองไมนอยกวารอย ละ 80 ขึ้นไป ผานเกณฑ คุณลักษณะอันพึงประสงค การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนไดคะแนนไมนอย กวารอยละ 80 ขึ้นไป ผานเกณฑ
 24. 24. เกณฑการประเมินผล คําอธิบายระดับคุณภาพ รายการประเมิน ดี ปานกลาง ปรับปรุงใบกิจกรรม 1.ความสมบูรณครบถวน การแสดงวิธีการหา แสดงวิธีการหาคําตอบได แสดงวิธีการหาคําตอบ คําตอบไดถูกตอง ถูกตองแตยังไมครบถวน ยังไมถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ทําถูกตองไมนอยกวา 2.ความถูกตอง ทําถูกตองไมนอยกวา รอยละ 50 ทําถูกตองนอยกวา รอยละ 80 สงงานไมทันเวลา รอยละ 50 3.ความตรงตอเวลา สงงานทันเวลา ทํางานดวยตนเองเปน ไมสงงาน 4.ความซื่อสัตย ความ ทํางานดวยตนเอง บางสวน ไมไดทําดวยตนเอง เรียบรอยคุณลักษณะอันประสงค ไดคะแนนไมนอยกวา ไดคะแนนไมนอยกวาละ ไดคะแนนนอยกวา1. การมีสวนรวมในการวางแผน รอยละ 80 50 รอยละ 502. การปฏิบัติตนตาม บทบาทหนาที่3. การใหความ รวมมือในการ ทํางาน4. การแสดงความคิดเห็น5. การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น6. การเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ7. ความรับผิดชอบ งานที่ไดรับมอบหมาย
 25. 25. 12 . บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 12.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 12.1.1 ดานความรู............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12.1.2 ดานทักษะกระบวนการ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12.1.3 ดานคุณลักษณะอังพึงประสงค............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12.2 สภาพปญหา/อุปสรรค............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12.3 แนวทางการพัฒนา...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (ลงชื่อ) (...........................................................) ครูผสอนู............./............................./............
 26. 26. แนวทางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1. ผูสอนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู หลักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีประเด็น เนื้อหา วิเคราะหเนื้อหาสาระที่ -มุงใหผเู รียนมีทักษะ มีการวางแผนการจัด สอดคลองกับเนื้อหาและ กระบวนการคิดวิเคราะห กิจกรรมการเรียนรูอยาง หลักสูตรและมาตรฐานการ สรางสรรคแกปญหาในการ เปนระบบ รอบคอบ เรียนรูของกลุมสาระการ ปฏิบัติกิจกรรมเรืองกรณฑที่ เรียนรู สอง เวลา -ครูใชเวลาในการจัด - การจัดสรรเวลาที่ดสงผล ี - มีการจัดสรรเวลาเพิม ่ กิจกรรมไดเหมาะสมกับ ใหการดําเนินกิจกรรม สําหรับนักเรียนที่ไม เนื้อหาและกิจกรรม เปนไปอยางราบรื่น สามารถปฏิบัติกจกรรมได ิ เรียงลําดับกิจกรรมตาม ตามลําดับเวลา ตามขั้นตอนหรือไมทัน ความสําคัญและความยาก เพื่อน งายของแตละกิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม -กิจกรรมการเรียนรูมีความ  - เมื่อผูเรียนไดปฏิบัติ - ในกรณีที่กิจกรรมไม เหมาะสมกับระดับของ กิจกรรมที่เหมาะสมกับ เปนไปตามที่กําหนด ครู ผูเรียน เวลา และบริบทของ ระดับของผูเ รียน ความ ควรมีการเตรียมกิจกรรม โรงเรียน สนใจ ผูเ รียนจะเกิดความ สํารองและตัดทอน - มีการจัดลําดับ กระตือรือรนในการรวม กิจกรรมในกรณีทกิจกรรม ี่ ความสําคัญของกิจกรรม กิจกรรม สามารถสรางองค ใชเวลานานเกินไปหรือไม โดยเนนกิจกรรมใหนักเรียน ความรูไดงายขึ้น นาสนใจ ไดฝกปฏิบัติ - การจัดตามลําดับ - ครูจดกิจกรรมตรงตามผล ั ความสําคัญของกิจกรรม การเรียนรู โดยเนนขั้นที่ผเู รียนไดลงมือ ปฏิบัติ ทําใหผเู รียนเกิดการ เรียนดวยตนเอง แหลงเรียนรู ครูมีการจัดเตรียมสื่อและ - แหลงเรียนรูที่เหมาะสมทํา  - ครูควรตรวจสอบดูวา แหลงเรียนรูเรื่องกรณฑที่ ใหผูเรียนบรรลุผลตามผล แหลงเรียนรูตางๆนั้น สองไดเหมาะสมกับกิจกรรม การเรียนรู ครบถวนพรอมใช วัยความสามรถและความ - กระตุนใหผเู รียนมีความ ประกอบการจัดการเรียนรู สนใจของนักเรียน กระตือรือรนอยากเรียน - มีการวางแผนเตรียม

×