ยุคหิน เมื่อหมื่นกวาปกอน  5000 – 6000 ป กอนคริสตกาล
ความเป
ความเปนมาของโปรแกรม PhotoShop
     PhotoShop เปนโปรแกรมของบริษัท Adobe
ซึ่งเปนผูพัฒนา software ดานกราฟกแ...
PhotoShop เปนโปรแกรมของบริษัท Adobe
ซึ่งเปนผูพัฒนา software ดานกราฟกและอุตสาหกรรม
ดานการพิมพ รวมถึงเปนผูคิดคนภาษ...
PhotoShop สามารถจัดการกับไฟลไดหลาย
ชนิด ที่ถูกใชในงานตางๆ ทั่งที่ใชในกระบวนการพิมพ และ
นําไปใชกับเว็บเพจหรือสงผาน...
PhotoShop สามารถจัดการกับไฟลไดหลาย
ชนิด ที่ถูกใชในงานตางๆ ทั่งที่ใชในกระบวนการพิมพ และ
นําไปใชกับเว็บเพจหรือสงผาน...
ใบงานที่ 1
      เรื่อง คุณสมบัติและประโยชนของภาพกราฟก
ชื่อ……………….. ……..นามสกุล……………………….เลขที….      ่
   ...
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Com

464

Published on

คอมเบื้องต้น

Published in: Technology, Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
464
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Com

 1. 1. ยุคหิน เมื่อหมื่นกวาปกอน 5000 – 6000 ป กอนคริสตกาล
 2. 2. ความเป ความเปนมาของโปรแกรม PhotoShop PhotoShop เปนโปรแกรมของบริษัท Adobe ซึ่งเปนผูพัฒนา software ดานกราฟกและอุตสาหกรรม ดานการพิมพ รวมถึงเปนผูคิดคนภาษา PostScript และไฟลแบบ PDF ที่ใชกันในวงการพิมพและการ จัดรูปแบบเอกสารบนอินเตอรเน็ตดวย
 3. 3. PhotoShop เปนโปรแกรมของบริษัท Adobe ซึ่งเปนผูพัฒนา software ดานกราฟกและอุตสาหกรรม ดานการพิมพ รวมถึงเปนผูคิดคนภาษา PostScript และไฟลแบบ PDF ที่ใชกันในวงการพิมพและการ จัดรูปแบบเอกสารบนอินเตอรเน็ตดวย
 4. 4. PhotoShop สามารถจัดการกับไฟลไดหลาย ชนิด ที่ถูกใชในงานตางๆ ทั่งที่ใชในกระบวนการพิมพ และ นําไปใชกับเว็บเพจหรือสงผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มี ความสามารถสูงในการแกไขตกแตงภาพ และการสราง เอฟเฟคตพิเศษตางๆ มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและความ ยืดหยุนสูง สามารถบันทึกขั้นตอนที่ตองการทําซ้ําๆ ไว เรียกใชภายหลังได
 5. 5. PhotoShop สามารถจัดการกับไฟลไดหลาย ชนิด ที่ถูกใชในงานตางๆ ทั่งที่ใชในกระบวนการพิมพ และ นําไปใชกับเว็บเพจหรือสงผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มี ความสามารถสูงในการแกไขตกแตงภาพ และการสราง เอฟเฟคตพิเศษตางๆ มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและความ ยืดหยุนสูง สามารถบันทึกขั้นตอนที่ตองการทําซ้ําๆ ไว เรียกใชภายหลังได
 6. 6. ใบงานที่ 1 เรื่อง คุณสมบัติและประโยชนของภาพกราฟก ชื่อ……………….. ……..นามสกุล……………………….เลขที…. ่ ชั้น…… วันที่…. เดือน………. พ.ศ. ………. 1. จงอธิบายถึงความหมายของงานกราฟก 2. จงอธิบายถึงความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก 3. ใหนักเรียนแบงเปนกลุม กลุมละ 5 คน ทําการอภิปรายถึงงานทางดานกราฟกที่พบ และยกตัวอยางประโยชนที่ไดรับในชีวิตประจําวัน แลวออกมาอภิปรายหนาชั้น และ ทําการบันทึกสรุปผลลงในใบงานนี้
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×