Hra go

1,967 views
1,791 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,967
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hra go

  1. 1. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÀqªÀ½ À «µÀAiÀÄ: gÁdå ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ ¨sÀvÉå zÀgÀUÀ¼À ¥ÀjµÀÌgÀuÉ PÀÄjvÀÄ.NzÀ¯ÁVzÉ:1. ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¥sïr 19 J¸ïDgï¦ 99 ¢£ÁAPÀ 10-8-19992. ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¥sïr 14 J¸ïDgï¦ 2002 ¢£ÁAPÀ 12-4-20023. ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¥sïr 8 J¸ïDgï¦ 2007 ¢£ÁAPÀ 16-5-2007¥Àæ¸ÁÛª£É: À gÁdå ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ªÀiÁ£ÀåªÀÄÄRå ªÀÄAwæAiÀĪÀgÀÄ 2009-2010£Éà ¸Á°£À DAiÀĪÀåAiÀÄ ¨sÁµÀtzÀ°è ¥ÀæPÀn¹zÀÝgÀÄ. DªÉÄÃgÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÉ. ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¥sïr 01 J¸ïDgï¦ 2009, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 2£Éà ªÀiÁZïð 2009 ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, F PɼÀUÉ ¸ÀÆa¹gÀĪÀ £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀlÖtUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ gÁdå ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ ¨sÀvÉå zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 1£Éà K¦æ¯ï2009 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ F PɼÀV£ÀAvÉ ¥ÀjµÀÌj¹ DzÉò¸À®Ä ºÀ¶ð¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀUÀgÀ / ¥ÀlÖtUÀ¼À ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ ¨sÀvÉåAiÀÄ ªÀVðÃPÀgt À ¥ÀjµÀÌøvÀ zÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÀÄÆ® ªÉÃvÀ£ÀzÀ J ±ÉÃPÀqÀ 20% gÀµÀÄÖ ©-1 ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÀÄÆ® ªÉÃvÀ£ÀzÀ ©-2 ±ÉÃPÀqÀ 15% gÀµÀÄÖ ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÀÄÆ® ªÉÃvÀ£ÀzÀ ¹ ±ÉÃPÀqÀ 9% gÀµÀÄÖ ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÀÄÆ® ªÉÃvÀ£ÀzÀ r ±ÉÃPÀqÀ 6% gÀµÀÄÖ ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÀÄÆ® ªÉÃvÀ£ÀzÀ E ±ÉÃPÀqÀ 5% gÀµÀÄÖ2. F DzÉñÀUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ §gÀĪÀ ¥ÀÆtðPÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è£À J¯Áè ¸ÀPÁðj£ËPÀgÀjUÀÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.
  2. 2. 3. F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß (i) PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀPïðZÁeïØð £ËPÀgÀgÀÄ(ii) PÁ°PÀ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ C£ÀÄzÁ¤vÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀÆtðPÁ°PÀ £ËPÀgÀgÀĪÀÄvÀÄÛ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀPÉÃvÀgÀ ¹§âA¢ (iii) AiÀÄÄf¹ / JL¹nE /L¹JDgï ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À, JAf¤AiÀÄjAUïPÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¹§âA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ (iv) J¥sïJ£ïeɦ¹ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÁåAiÀiÁAUÀC¢üPÁjUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ «¸ÀÛj¸À¯ÁVzÉ.4. ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ ¨sÀvÉåAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ 50 ¥ÉʸɺÁUÀÆ CzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ©ü£ÁßAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÄݪÀÄvÀÄÛ 50 ¥ÉʸÉVAvÀ PÀrªÉÄ EgÀĪÀ ©ü£ÁßAPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉUÀt¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥Á®gÀ DzÉñÁ£ÀĸÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è, (¸ÀÄAzÀgÀ gÁd UÀÄ¥ÀÛ) ¸ÀPÁðgÀzÀ G¥ÀPÁAiÀÄðzÀ²ð, DyðPÀ E¯ÁSÉ (¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ-2).¸ÀAPÀ®£ÀPÁgÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ UÉeÉmï, ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ºÁUÀÆ 500¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß DyðPÀ E¯ÁSÉUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä.EªÀjUÉ:1. ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ð/C¥ÀgÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ/¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ/ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ.2. E¯ÁSÁ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ/f¯ÉèUÀ¼À f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ.3. f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ.4. ¥ÀæzsÁ£À ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ (¹«¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É), PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.5. ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ (PÀAzÁAiÀÄ ¹éÃPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É), PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.6. ªÀĺÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ (¯ÉPÀÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ), PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.7. jf¸ÁÖçgï, PÀ£ÁðlPÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.8. jf¸ÁÖçgï, PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.9. jf¸ÁÖçgï, PÀ£ÁðlPÀ DqÀ½vÀ £ÁåAiÀĪÀÄAqÀ½, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.10. PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.11. PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ/«zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.12. ReÁ£É C¢üPÁj, gÁdå ºÀÄdÆgÀÄ ReÁ£É/f¯Áè ReÁ£ÉUÀ¼ÀÄ.13. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ J¯Áè ±ÁSÉUÀ¼ÀÄ.14. CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀ, PÀ§â£ï GzÁå£ÀªÀ£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.15. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ/«zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ.16. ªÁgÀ¥ÀvÀæ/±ÁSÉAiÀÄ gÀPÁë PÀqÀvÀ. [PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå: 7, 8, 9, 10, ªÀÄvÀÄÛ 11 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀªÁzÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ.] PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ CAvÀeÁð®vÁt www.finance.kar.nic.in «ÃQë¹.
  3. 3. PROCEEDINGS OF THE GOVERNMENT OF KARNATAKA Sub: Revision of the rates of House Rent Allowance in respect of State Government Employees.Read: 1. Government Order No: FD 19 SRP 99 dated 10-8-1999 2. Government Order No. FD 14 SRP 2002 dated 12-4-2002 3. Government Order No. FD 8 SRP 2007 dated 16-5-2007PREAMBLE: The Hon’ble Chief Minister in the Budget Speech 2009-2010 hasannounced Government’s decision to revise the rates of House RentAllowance in respect of State Government employees. Accordingly thefollowing orders are issued. GOVERNMENT ORDER NO: FD 01 SRP 2009, BANGALORE, DATED: 2nd MARCH 2009 Government are pleased to order that existing rates of House RentAllowance in respect of State Government employees working in thecities and towns indicated below shall be revised with effect from 1stApril 2009 as follows: Classification of Revised Rates of House Cities/Towns Rent Allowance A 20% of actual basic pay B-1 B-2 15% of actual basic pay C 9% of actual basic pay D 6% of actual basic pay E 5% of actual basic pay2. These orders shall be applicable to all full time Governmentservants who are governed by the provisions of the Karnataka CivilServices Rules and who are on time scales of pay.
  4. 4. 3. These orders are extended to (i) full-time employees borne onwork-charged establishments of Government, on time scale of pay, (ii)full-time employees of the Aided educational institutions and non-teaching staff of the Universities who are on time-scale of pay (iii)employees of the Universities/Engineering Colleges who are drawing payin the UGC/ICAR/AICTE scales of pay and to Judicial Officers onFNJPC pay scales.4. The payment on account of House Rent Allowance involvingfractions of 50 paise and above shall be rounded off to the next rupee andfractions of less than 50 paise shall be ignored. BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF KARNATAKA, (SUNDARA RAJA GUPTA) Deputy Secretary to Government Finance Department (Services-2)The Compiler, Karnataka Gazette for publication in the next issue of the gazette and to supply500 copies to Finance Department.To 1. The Chief Secretary/Additional Chief Secretaries to Government. 2. The Principal Secretaries/Secretaries to Government. 3. The Heads of Departments. 4. The Deputy Commissioners of Districts. 5. The Chief Executive Officers of Zilla Panchayaths. 6. The Principal Accountant General (Civil & Commercial Audit), Karnataka, Bangalore. 7. The Accountant General (Revenue Receipts & Public Works & Forest Audit), Karnataka, Bangalore. 8. The Accountant General (Accounts & Entitlement), Karnataka, Bangalore. 9. The Registrar, High Court of Karnataka, Bangalore. 10. The Registrar, Karnataka Lokayukta, Bangalore. 11. The Registrar, Karnataka Administrative Tribunal, Bangalore. 12. The Secretary, Karnataka Public Service Commission, Bangalore. 13. The Secretary, Karnataka Legislative Assembly/Legislative Council, Bangalore. 14. The Treasury Officer, State Huzur Treasury/District Treasuries. 15. The Senior Research Officer, Pay Research Unit, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi. 16. The President, Karnataka State Government Employees Association, Bangalore. 17. All Sections of the Karnataka Government Secretariat. 18. Karnataka Government Secretariat Library/Legislature Library. 19. Weekly Gazette/Section Guard File. [Sl. Nos. 9, 10, 11, 12 and 13 with a covering letter.] Visit: www.finance.kar.nic.in

×