Στρατηγική Social Media Mάρκετινγκ: Μελέτη περίπτωσης iNFODATA

1,113 views
1,021 views

Published on

Τα social media σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τη δική σας παρουσία σε αυτά, ενσωματώνοντας στη σελίδα σας πληροφορίες σχετικά με εσάς, φωτογραφίες εκδηλώσεων και προϊόντων, αλλά και κουίζ, φηφοφορίες, rss feeds. Με έξυπνα κουίζ και ψηφοφορίες, μπορείτε να μάθετε τη γνώμη των καταναλωτών και να βελτιώσετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κόσμο για ειδικές προσφορές, νέα προϊόντα και υπηρεσίες σας ή να διαδώσετε έναν διαγωνισμό και να επιβραβευσετε τους "φίλους" σας με εκπτωτικά κουπόνια.Στην περίπτωση κατασκευής μεγάλων σύγχρονων internet portals και blog η προσθήκη τέτοιων δυνατοτήτων είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, μπορούμε να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε τις διαφημίσεις σας στο facebook , το οποίο προσφέρει πολύ καλή δημογραφική στόχευση και σχετικά χαμηλό κόστος σε σύγκριση με το display advertising.

Τα Social Media δεν είναι μόνο ένα προφίλ, ένα group ή μια σελίδα στο facebook ή στο twitter. Ιδιαίτερα το facebook παρέχει πλέον πάρα πολλές δυνατότητες ενσωμάτωσης λειτουργικών στοιχείων του στην ιστοσελίδα σας και με το "open graph” και τη χρήση των "like buttons" φιλοδοξεί να κάνει τη διαφήμιση στο internet πιο στοχευμένη από ποτέ. Γιατί να ζητάτε στοιχεία που ήδη έχετε; Αυξήστε τους χρήστες που συμμετέχουν στους online διαγωνισμούς σας, χρησιμοποιώντας το facebook connect για να τους απαλλάξετε από το εμπόδιο της εγγραφής. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που σας προσφέρουν τα Social Media, προτρέποντας και διευκολύνοντας τους χρήστες σας να διαδώσουν το περιεχόμενο σας στους φίλους τους.

H εταιρία:
Με εξειδίκευση στο εξαγωγικό διαδικτυακό marketing τα τελευταία 22 χρόνια στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά, δημιουργεί χάραξη εξαγωγικής στρατηγικής για κάθε επιχείρηση ή φορέα χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία ζήτησης ανά προϊόν ή υπηρεσία από 218 χώρες.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,113
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Στρατηγική Social Media Mάρκετινγκ: Μελέτη περίπτωσης iNFODATA

 1. 1. NORTHERN COUNCIL FOR FURTHER EDUCATION PROFESSIONAL DIPLOMA in SOCIAL MEDIA Στρατηγική Social Media Mάρκετινγκ iNFODATA ΢ΠΥΡΟ΢ ΛΑΝΓΚΟ΢ Αθήνα, Μάιος 2013 Ακαημαική χρονιά 2012 – 2013
 2. 2. Social media marketing plan | 2 Αςηή η μελέηη επικενηπώνεηαι ζηην παποςζίαζη και ανάπηςξη ενόρ ζηπαηηγικού πλάνος διασείπηζηρ ηων κοινωνικών δςκηίων ηηρ εηαιπείαρ iNFOADATA – Export Marketing Solutions (www.infodata.gr). Ο κύπιορ ζηόσορ εδώ είναι να δηλώζοςμε ηον ηπόπο με ηον οποίο θα μεηαθέποςμε ηην επικονωνία και ηα μςνήμαηα ηηρ εηαιπείαρ ζηα διαδικηςακα μέζα, με ζςνέπεια ζηο εμποπικό ζήμα και ηιρ αξίερ ηηρ επισείπηζηρ. Δπιπλέον, μέζα από αςηά θα καλλιεπγήζοςμε ηον διάλογο και ηη ζσέζη μαρ με ηοςρ εν δςνάμει πελάηερ.
 3. 3. Social media marketing plan | 3 1. ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΢ελίδερ 1. Πεξηερόκελα................................................................................. 3 2. Δπραξηζηίεο .................................................................................. 4 3. Δηζαγσγή................................................................................. .5 4. Αλάιπζε Σηόρσλ .......................................................................6 5. Δλεξγή παξνπζία θαη ρξήζε θνηλσληθώλ δπθηίσλ ...........................7 6. Αθξναηήξην – Κνηλό ζηόρνο.........................................................9 7. Σηξαηεγηθή ζηα Social media.................................................... .10 8. Δπηινγή εξγαιείσλ θαη ηερληθώλ ............................................... .11 9. Μέηξεζε απνηειεζκάησλ......................................................... .15 10. Πξνζσπηθό θαη εθπαίδεπζε....................................................... .16 11. Φξνλνδηάγξακκα..................................................................... .17 12. Παξάξηεκα ............................................................................ .18 13. Βηβιηνγξαθία.......................................................................... .21
 4. 4. Social media marketing plan | 4 2. ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΙΔ΢ Η αλάπηπμε απηήο ηεο κειέηεο θαηέζηε δπλαηή ράξηο ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ, αιιά θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ Αλδξέα, ηνπ ππεύζπλνπ ηεο βηβιηνζήθεο. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ηνπο θαζεγεηέο καο Ισάλλα Τζόθα, Απνζηόιε Αηβάιε θαη Βαζίιε Γθηλόπνπιν γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπο, έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα θέξνπκε εηο πέξαο ην έξγν καο. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ γηα ηελ ελδηαθέξνπζα αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηώλ θαη γλώζεσλ επί ηνπ ζέκαηνο. Μνπ έδσζαλ πνιύ ζαθείο ηδέεο θαη απόςεηο, πάλσ ζηελ εθαξκνγή ησλ επηρεηξήκαηάσλ κνπ.
 5. 5. Social media marketing plan | 5 3. ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ Δηαιπεία Η iNFODATA είλαη δηαθεκηζηηθή εηαηξεία , πνπ ζπλδέεη ηηο δηεζλείο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, κε όιεο ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο πνπ θάλνπλ ή μεθηλνύλ εμαγσγέο ζε παγθόζκην επίπεδν. Με ηελ 20εηή εκπεηξία θαη ηελ νκάδα ζπλεξγαηώλ ηεο, έρεη δεκηνπξγήζεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε ζθνπό ηηο ζηνρεπόκελεο ελέξγεηεο ζην εμσηεξηθό θαη ηελ ζπλερή παξαθνινύζεζε ζε θάζε βήκα ηνπ Έιιελα εμαγσγέα ή ππνςήθηνπ λα εμάγεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηεζλώο. Η εμεηδίθεπζή ηεο είλαη ν εκπνξηθόηεξνο δξόκνο ζηνλ θόζκν, ην INTERNET. Απνηειεί απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν ηεο πνιπεζληθήο EUROPAGES, παγθόζκηα πιαηθόξακα εύξεζεο Β2Β ζπλεξγαζηώλ, ζηελ Διιάδα. Φξεζηκνπνηώληαο ηελ πιαηθόξκα ηεο από κία ηεξάζηηα βάζε 32.000.000 επηρεηξήζεσλ πνπ ζπιιέγεη όια απηά ηα ρξόληα θαη εκπινπηίδεη θαζεκεξηλά , δίλεη ηελ δπλαηόηεηα κηαο κνλαδηθήο θαη πνιπεπίπεδεο πξνβνιήο ζηνλ πειάηε, κε άκεζα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα θαη θαηεύζπλζε ζε ρώξεο ζηόρν πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ δηεζλή επηζθεςηκόηεηα ζηα portal ηεο. Ταπηόρξνλα έρεη δεκηνπξγήζεη ην portal GREEKCOMPANIESONLINE κε ζθνπό ηελ ζπλδπαζηηθή πξνβνιή όισλ ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ησλ πξντόλησλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ , ζηελ πξνζπάζεηα λα πξνβιεζεί ε “πξαγκαηηθή” Διιάδα. Η θηινζνθία ηεο INFODATA, είλαη ε ζηήξημε ζηηο ΜκΔ θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ ηξόπνπ πξνώζεζεο ησλ Διιεληθώλ πξντόλησλ από ηελ πνζόηεηα ζηελ πνηόηεηα κε ζηόρν έλα εύπνξν δηεζλέο θαηαλαισηηθό θνηλό πνπ αγνξάδεη ζπλεηδεηά θαη επηιεγκέλα.
 6. 6. Social media marketing plan | 6 4. ΑΝΑΛΤ΢Η ΢ΣΟΥΩΝ Tα social media είλαη παγθόζκηα, αλνηθηά, δηαθαλή, κε-ηεξαξρηθά, δηαδξαζηηθά, θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν αιιάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηηο πξνζδνθίεο. Ωο απνηέιεζκα, ηα θαιύηεξα brand ζήκεξα,είλαη απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο ζηνλ ηνκέα απηό, ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια ηνπο ζηόρνπο ηνπο. Παξέρνπλ ρακεινύ θόζηνπο πιαηθόξεο ζηηο νπνίεο ρηίδεηαη έλαο-πξνο-έλα κνξθή επηθνηλσλίαο. Τα θνηλσληθά κέζα είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα ζεηξά από online εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ θαη εηδηθόηεξα ελζαξξύλνπλ ηε δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ. ΢ηόσοι:  Η απμεκέλε παξνπζία ηνπ εκπνξηθνύ ζήκαηνο καο, κεηαμύ όισλ ησλ θνηλσληθώλ θαλαιηώλ.  Αύμεζε ηεο θίλεζεο ζηηο ηζηηνζειηδεο καο θαηά 25% ην α¨εμακελν.  Αλάπηπμε ζρέζεσλ γηα κειινληηθέο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο, κε αύμεζε πσιήζεσλ θαηά 35% ζην 9 κελν.  Αύμεζε ηεο θίλεζεο ζηηο εηαηξηθέο ηζηνζειίδεο, ζε κνλαδηθνπο ρξεζηεο θαη πξνβνιέο ζειίδαο θαηά 50% ζην α εμάκελν.  Αύμεζε ηεο θίλεζεο ησλ ηζηηνειίσλ θαηά 1/3, σο πνζνηό παξαπνκπεο κέζσ θνηλσληθώλ δηθηύσλ.  Αλαπηπμε δηαιόγννπ θαη πξνβνιή ηνπ brand name ηεο εηαηξίαο – δεκηνπξγία authority ζηελ αγνξά.  Γεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ καο κέζσ social customer care integration.
 7. 7. Social media marketing plan | 7 5. ΔΝΔΡΓΗ ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ ΚΑΙ ΥΡΗ΢Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΤΚΣΙΩΝ Σάζειρ ζηα κοινωνικά δικηςα Τα θνηλσληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο απμάλνληαη κε θαηαηγηζηηθνύο ξπζκνύο, κε ηα εθαηνκκύξηα ησλ αλζξώπσλ ζε όιν ηνλ θόζκν λα δεκηνπξγνύλ θαη λα αληαιιαζνπλ πεξηερνκέλνπ ζε κηα θιίκαθα αδηαλόεηε πξηλ από κεξηθά ρξόληα. Από ηελ εθηεηακέλε παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δεκηνύξγεζεθε έλα εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ ζε “απεπζείαο ζύλδεζε” , όπνπ δηαθνξεηηθνί ηύπνη πεξηερνκέλνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο, δηεθδεηθόληαο ηελ ειιεηπή πξνζνρή ηεο θνηλόηεηαο ησλ ρξεζηώλ. Παξά ην θαηλνκεληθά ρανηηθό ηξόπν κε ηνλ νπνίν όιεο απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο ιακβάλνπλ ρώξα, νξηζκέλα ζέκαηα θαηόξζσλνπλ λα πξνζειθύζνπλ έλα ππεξβνιηθά κεγάιν πνζό ηεο πξνζνρήο! Ιζηοπικά ζηοισεία Τν Facebook, αλ θαη απηή ηε ζηηγκή είλαη κία από ηηο πην δεκνθηιείο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ ππάξρνπλ, δελ είλαη θαη ην πξώην πνπ εκθαλίζηεθε.Η ηζηνξία ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ μεθηλάεη από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 όπνπ ηα πξώηα θνηλσληθά δίθηπα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο. Ξεθίλεζαλ κε ηε κνξθή γεληθώλ θνηλνηήησλ θαη κεξηθά παξαδείγκαηα απηώλ είλαη ην “The WELL” (1985), ην “Theglobe.com” (1994), GeoCities (1994) θαη ην “Tripod.com” (1995). Σηελ νπζία απηό πνπ πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ νη θνηλόηεηεο απηέο ήηαλ λα θέξνπλ θνληά ηνπο ρξήζηεο, λα κνηξαζηνύλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο κέζσ εξγαιείσλ θαη πξνζσπηθώλ δεκνζηεύζεσλ. Οπζηαζηηθά απνηεινύζαλ πξνγόλνπο ησλ ηζηνινγίσλ. Από ην 1997 έσο 2001, έλαο αξηζκόο από εξγαιεία δεκηνπξγίαο θνηλνηήησλ κε ζπλδπαζκό δεκηνπξγίαο πξνθίι θαη δεκόζηαο ιίζηαο θίισλ επέηξεπαλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνύλ πξνζσπηθά, επαγγεικαηηθά θαη αηζζεκαηηθά πξνθίι θαη λα δεκηνπξγνύλ θίινπο ρσξίο λα απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο ζύλδεζεο. Παξαδείγκαηα απηώλ είλαη ην “AsianAvenue.com”, ην “blackplanet.com ” θαη ην ”MiGente.com”.
 8. 8. Social media marketing plan | 8 Η λέα γεληά θνηλσληθώλ δηθηύσλ εκθαλίζηεθε ην 2001 κε ην Ryze.com πνπ είρε ζθνπό λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα αμηνπνηήζνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο δίθηπα ,ην νπνίν πνηέ δελ απέθηεζε κεγάιε δεκνζηόηεηα, ελώ από ην 2003, αλαπηύρζεθαλ πνιιέο λέεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη εκθαλίζηεθε ν όξνο YASNS: «Yet Another Social Networking Service». Φαξαθηεξηζηηθά κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηα δίθηπα LinkedIn, Visible Path, and Xing ηα νπνία απνηάζεθαλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν, ελώ θάπνηα άιια όπσο ηα: Dogster (θηιίεο κεηαμύ αηόκσλ βάζεη ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ζθύινπο), Care2 (ζπλαληήζεηο αθηηβηζηώλ), Couchsurfing (ζπλδέζεηο ηαμηδησηώλ), MyChurch (ζύλδεζε ρξηζηηαληθώλ εθθιεζηώλ θαη ησλ κειώλ ηνπο) απνηέιεζαλ πξνζπάζεηεο γηα δεκηνπξγία θνηλνηήησλ θνηλώλ ελδηαθεξόλησλ. Καζώο όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη απνθηνύζαλ πξόζβαζε θαη ηαρύηεξεο ζπλδέζεηο ζην δηαδίθηπν κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηνπ θόζηνπο, θνηλσληθά δίθηπα όπσο ην MySpace, ή ην HiFive, άξρηζαλ λα πξνζειθύνπλ ην παγθόζκην ελδηαθέξνλ θαη λα γίλνληαη δεκνθηιή θαη επξέσο γλσζηά θαη αλαγλσξίζηκα. Τν γεγνλόο απηό αύμεζε ζεκαληηθά ηνλ όγθν ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δεκηνπξγνύληαλ από ηνπο ρξήζηεο θαη γηλόηαλ δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν θαη ζαλ απνηέιεζκα νη ηζηνζειίδεο πνπ παξείραλ πιαηθόξκεο γηα ηε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηώλ(Flickr.com), video (YouTube.com) ή κνπζηθήο (Last.FM), θαζώο θαη ππεξεζίεο instant messaging, ζπδεηήζεσλ, ηζηνινγίσλ, άξρηζαλ θαη απηέο λα απνθηνύλ ραξαθηεξηζηηθά SNS.
 9. 9. Social media marketing plan | 9 6. ΑΚΡΟΑΣΗΡΙΟ – ΚΟΙΝΟ ΢ΣΟΥΟ΢ Δπεηδή ε εηαηξεία απεπζύλεηαη ζε Β2Β αγνξά θαη δξαζηεξηνπνηείηαη εθηόο από ην θπζηθό ρώξν θαη ζηνλ δηαδπθηπαθό, ην θνηλό ηεο δηακνξθώλεηαη ζε έλα απζηεξά επαγγεικαηηθν πξνθηι ηνπ κέζνπ ρξήζηε, πςειά κνξθσκέλν, κε ηθαλή αγνξαζηηθή δπλακή, ιήπηε απνθάζεσλ πνπ “ζεξθάξεη” ζην δηαδηθηπν από ην ρώξν εξγαζίαο ηνπ θπξηώο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη εύξεζε επαγγειακηηθώλ ιύζεσλ/ δπλεηηθώλ πειαηώλ. Τα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνύκε λα ηα επηβαηβεώζνπκε θαη έπεηηα από ζηαηηζηηθή παξαθνινύζεζε ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ζειίδσλ ηεο εηαηξείαο ζε εξγαιεία όπσο ην Alexa.com, Google Analytics, Europages Findit statistical data, ηα Analytics tools θάζε θνηλσληθνύ δηθηύνπ πνπ ζπκκξηέρεη ε εηαηξεία. Πποθίλ Υπήζηη: • Δπξσπατθή πξνέιεπζε (81%) • Παξαγσγηθέο εηαηξείεο (43%) • Γηαλνκέαο / ρνλδξέκπνξνη (29%) • Αγνξαζηέο (62%) • Άηνκα ιήςεσο απνθάζεσλ (84%) Μάλαηδεξ (40%) θαη CEO (44%) • Ιδησηηθόο ηνκέαο (92%) • Φύιν: Άλδξεο ( 71.6%) Γπλαίθεο (28.4%) • Μόξθσζε: Αλώηαηε ( 66%) • Δξεπλνύλ γηα ζπλεξγάηεο ζε ηνπηθό θαη δηεζλέο επίπεδν (75%) • Δηζαγσγέο (70%) θαη Δμαγσγέο (69%) (iNFODATA – EUROPAGES, Presentation Handbook 2013) Δλαιιαθηηθά κπνξνύκε λα ζηνρεύζνπκε κε επηθύιαμε θαη ην εμειηγκέλν ηερλνινγηθά θνηλό ησλ λέσλ 20-30 ρξνλώλ πνπ αλαδήηνύλ εξγαζία ζηε ρώξα καο, ζηε ινγηθή ηνπ όηη ε ζειίδα καο (greekcompaniesonline) απνηειεί έλα database εηαηξηθώλ επηθαηξνπηεκιελσλ εγγξαθσλ κε πιεξε αλαδεηήζηκα εηαηξηθά ζηνηρεία (ζηόρεπζε ζηελ επηζθεςηκόηεηα). Τν γεγνλόο απηό, πξνζδίδεη κεγάιε ρξεζηηθόηεηα ζηνλ έιιελα ρξήζηε πνπ επη ην πιείζηνλ πξνβαίλεη ειεθηξνληθα ζηελ αλαδεηεζε θαη ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο εηαηξείαο γηα ηελ επαγγεικαηηθε ηνπ ζηαδηνδξνκία. Δμειηθηηθά κέζσ απηήο ηεο ζηόρεπζεο λα πξνθύςνπλ θαη πηζαλά ελδερόκελα γηα αλάπηπμε δπθηίνπ ηνπηθώλ ζπλεξγαηώλ, κε ζηειέρε λέν-εηζεξρόκελα ζηελ αγνξά πνπ ίζσο επηζπκνπλ ηε ζπλαςε κηαο ζπλεξγαζηαο ζε επίπεδν πσιήζεσλ.
 10. 10. Social media marketing plan | 10 7. ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΢ΣΑ SOCIAL MEDIA Έρεη από θαηξό αλαγλσξηζηεί όηη νη επηηπρείο ζηξαηεγηθέο IMC αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αμίεο ζε έλαλ νξγαληζκό, όπνπ κέζσ ηεο δήισζεο απνζηνιήο ζπκβάιεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ θαη ηεο απόδνζεο ηνπ νξγαληζκνύ. Γηα λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη απηνί, ηα ζηνηρεία ηεο πξνώζεζεο, ηα “αλαθαηεύνπκε” πξνζεθηηθά ζε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο έηζη ώζηε ε πιεξνθνξία δηαβηβάδεηαη ζηελ αγνξά κέζσ ησλ ζηνηρείσλ απηώλ. Καηά ζπλέπεηα επηθνηλσλνύκε έλα εληαίν κήλπκα πνπ αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκό ηηο ζεκειηώδεο αμίεο ηνπ νξγαληζκνύ. Engagement: επίηεπμε κέζσ θαζεκεξηλή επαθήο κε ζειθηηθό θαη ρξεζηηθό πεξηερόκελν παξακεηξνπνηεκέλν ζηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ αθνινύζσλ καο (εηθόλεο, βίληεν, εξσηήζεηο, ζρόιηα θνηλσληθεο θξηηηθήο, πεξηερόκελν κε ελεκεξσηηθή αμία). Promoting: Σε αξρηθό επίπεδν, κέρξη λα θαηαθηήζνπκε έλα criticαl mass point από likes/shares/mentions/followers/posts/interactions/engagement, ζα αθνινπζήζνπκε ακπληηθή ζηάζε (pull strategy) , νπνύ ζα παξνπζηάδνπκε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αιιά όρη πνιύ ππθλα ηηο ππεξεζίεο καο αλακεηγλύνληαο ηεο κε ζρεηηθν πεξηερόκελν, θαζώο ζύκθσλα κε έξεπλεο ηεο Nielsen έλα ηέηνην “ςπρνινγηθό “ όξην επεηθέξεη ζπκπεξηθνξηαθέο αιιαγέο ζηνλ θαηαλαισηή-ρξεζηε ζε ζέκαηα εκπηζηνζύλεο θαη δεκνηηθόηεηαο. Social content: αλαδήηεζε θαη θίηιξάξηζκα πνηνηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ησλ εμσγσγώλ θαη ηνπ δηαδηθηπαθνύ καξθεηηλγθ κέζσ google alerts, palo.gr, google search(top 20 results), flickr, youtube/vimeo, θ.α. Network Building: αμηνπνίεζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο (ERP/CRM/Email databases/personnel private contacts) γηα εύξεζε επαθώλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Φξήζε email/newsletter campaigns θαη θόξκεο γηα ζπιινγε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ.
 11. 11. Social media marketing plan | 11 8. ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ Facebook Ξεθίλεζε σο κηα ηζηηνζειηδα επηκεξηζκνύ θσηνγξαθησλ-ζρνιίσλ γηα ηνπο θνηηεηέο, αιιά έρεηγίλεη ε πην δεκνθηιήο πιαηθόξκα. Facebook ηζρπξίδεηαη όηη έρεηπάλσ από 845m ρξήζηεο ζε όιν ηνλ θόζκν θαη νη πεξηζζόηεξνη είλαη θάησ από ηελ ειηθία ησλ 30. Οη εηαηξείεο θαη νη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν, θαζώο θαη νη ηζηνζειίδεο ηνπο - γηα λα ηεζεί έλα πξόζσπν γηα ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαη λα αιιειεπηδξνύλ κε γεληθά λεόηεξνπο ρξήζηεο – νκάδεο ρξεζηώλ. Ο ηόλνο ηεο θσλήο ηνπ Facebook είλαη άηππνο θαη θηιηθόο. Σην κέζν απηό ζα δεκηνπξγήζνπκε θαηαξρήλ έλα πξνθηι κε ηελ επσλπκία Διιεληθέο επηρεηξήζεηο (αθνύ ε απνζηνιή καο είλαη λα θαηαγξάςνπκε δηαδηθηπαθά όιεο ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε πιήξε ζηνηρεία αλαδήηεζεο). Γεύηεξνλ δπν ζειίδεο: ηελ απζηεξά εηαηξηθή κε νλνκαζηα iNFODATA θαη κόλν εηαηξηθό θαη θιαδηθό πεξηερόκελν θαζώο ιεηηνπξγνύκε ζε niche αγνξα θαη κηα άιιε κε ηελ νλνκαζία Greek Traditional Food Products γηα ηελ ππεξεζηα greekcompaniesonline.com (δε ρξεζηκνπνηνύκε ην brand ηεο ππεξεζίαο γηαηη δελ είλαη αθόκα επξέσο γλσζηό, αιιά έλα πην γεληθό keyword, θαζώο έπεηδε ην ζπγθεθξηκέλν keyword έπεηηα από ηελ ελζσκάησζε ηνπ FacebookGraph, εμειεηζεηε ζε κηα δπλακηθή κεραλή αλαδήηεζεο. Δπηπιένλ έπεηηα από έξεπλα (βιέπε π.ρ ΙΟΒΔ/Google Adwords), παξαηεξείηαη κηα ζπλερώο απμαλόκελε ηαζε αλαδήηεζεο ειιεληθώλ πξνηόλησλ παγθνζκίσο, πνπ ζέινπκε λα εθκεηαιεπηνύκε κεηαηξέπνληαο ηελ αλαδήηεζε απηή ζε πηζαλά hits ζηελ ηζηηνζειίδα (ην logo καο είλαη ην url ηεο ηζηηνζειίδαο νπόηε δε δεκηνπξγήηε ζπγρεζε, π.ρ λα λνκίδνπλ νη ρξήζηεο όηη είλαη κηα θνηλόηεηα.
 12. 12. Social media marketing plan | 12 Τέινο, ζα δεκηνπξγήζνπκε θαη έλα group κε νλνκαζηα Greek Companies Online (μαλά κε ζηόρεπζε ηε δεκνηηθόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαδεηήζηκνππ όξνπ), όπνπ εδώ ζα ηξνθνδνηείηε πιηθό ζρεηηθά κε ηνπο Έιιελεο εμαγσγείο θαη εμαγσγηθέο εηαηξείο αλαθέξνληαο παξάιιεια θαη επηηπρεκέλεο πεξηπηώξεηο, πξνηξέπνληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ ην ίδην. Με απηή ηε κέζνδν “ρηηδνπκε” θαη νκαδνπνηνύκαη έλα ζηελό ππξήλα αηόκσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ζεκαηηθή απηή ελόηεηα θαη ίζσο κειινληηθά λα απνηειέζνπλ δπλεηηθνύο καο πειάηεο. Twitter Δίλαη έλα ηεξάζηην, web-based δίθηπν αληαιιαγήο κελπκάησλ, όπνπ θάζε tweet είλαη έλα κόλν κήλπκα πνπ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 140 ραξαθηήξεο θαηξό. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ζηείινπλ κελύκαηα ζε αλζξώπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη ζε ό, ηη έρνπλ λα πνπλ (νη νπαδνί ηνπο) ή αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ελδηαθέξνληα γηα νπνηαδήπνηε ζέκαηα πνπ γξάθνπλ (κέζσ tagging). Τν ζπγθεθξηκέλν κέζν ζα ρξεζηκνπνηεζεί εθηελέζηεξα ζε κειινληηθό ρξόλν άθνπ έρνπκε εγθαζηδξύζεη ηελ ςεθηαθή καο παξνπζία ζε έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν. Αξρηθά επεηδή ην πξνθίι ηνπ έιιελα ρξήζηε θαη ηα ζεκαηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα όπσο πξνθύπηνπλ κέζα από ηα ζηαηηζηηθά ηεο θνηλόηεηαο δελ είλαη ζπγγελή πξνο εκάο – άιια νύηε δεκηνπξγνύλ πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζε ζέκαηα SEO, ζα πεξηνξηζηνύκε ζηελ δεκηνπξγεία πξνθίι κε όλνκα Greeklocalfood, κε αλάξηεζε ησλ ιηλθ ηεο ζειίδαο ηνπ greekcompaniesonline θαη δεκηνπξγία ησλ ζρεηηθώλ hashtags γηα δηεπθόιπλζε ηεο αλαδήηεζεο θαη επαλαηξνθνδόηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην google. Αθόκα ζα δηαζπλδέζνπκε ην πξνθίι απηό κε άιια πξνθηι καο ζηα δηάθνξα κέζα πνπ έρνπκε πην ζπρλή θαη ελεξγή παξνπζία γηα λα γηλεηαη πην ζπρλα ην update θαη λα κελ παξακέλεη ζηαηηθό, σο έλα βαζκό.
 13. 13. Social media marketing plan | 13 YouTube Μηα δσξεάλ ηζηνζειίδα αθηεξσκέλε ζηελ πξνβνιή, αληαιιαγή θαη ζρνιηάζκό βίληεν. Μέζσ απηήο ηεο πιαηθόξκαο ζα δεκηνπξγήνπκε επεμεγεκαηηθα βίληεν κηθξήο δηαξθεηαο γηα λα θαζνδεγεζνπκε ηνλ επηζθέπηε, ζηε ρξήζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ησλ portal καο. Δπίζεο ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα εηζαγσγηθό δηαθεκηζηηθό βίληεν κε ηελ παξνπζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ πλακηθνύ ηεο. Υπνζηεξηθηηθά ιόγσ ηνπ όηη ε εηαηξεία έρεη θπζηθή παξνπζία δηα ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο ζε ζπλεξηα, εκεξηδεο θαη ινηπέο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο εθδειώζεο, ζα βηληενζθνπείηαη θάζε έλέξγεηα θαη ζα αλεβαίλεη ζην επίζεκν θαλάιη ηεο εηαηξεία. Μεζσ απηώλ ησλ πξαθηηθώλ, ην πιηθν απηό ζα δηακνηξαζηεί ηα ππόινηπα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ επηδέρνληαη ρξήζε βίληεν, έηζη ώζηε λα απμήζνπκε ηελ έθζεζε καο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε κειινληηθά επηηπρεκέλα viral campaigns γηα ζπγθεθξηκέλα events ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπκε. Blogs Αξρηθά νλνκάδνληαλ web-logs θαη αξγόηεξα blogs. Δίλαη κηθξέο ηζηνζειίδεο πνπ έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνύλ από άηνκα θαη νξγαληζκνύο σο όρεκα γηα ηε δηθή ηνπο γξαθή θαη έθζεζε ιόγνπ-απόςεσλ. Έρνπλ γίλεη έλα νπζηαζηηθό εξγαιείν κάξθεηηλγθ θαη εθδόζεσλ γηα ηηο πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο. Αληίζεηα κε ηα παξαδνζηαθά κέζα εθδόζεσλ, ελζαξξύλνπλ αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλό ηνπο - πξνζθέξνληαο ηνπο ηελ επθαηξία λα ζρνιηάζνπλ απηό πνπ δηαβάδνπλ. Θα δεκηνπξγεζνύλ δπν κπιόγθ έλα ζηελ θνηλόηεηα ηνπ blogspt.gr θαη έλα ζην wordpress.com. κε νλνκαζία greekcompaniesblog. Σηόρεπζε εδώ είλαη λα απνηειέζνπλ ζεκείν αλαθνξάο ηεο θνηλήο γλώκεο ηόζν ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλισο, όζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα εμαγσγώλ, νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ, δηεζλσλ ζπλαιιαγώλ θαη ινηπή ελεκέξσζε επη νκνεηδώλ ζεκάησλ. Θα δεκνζηεπνληαη 2 αξζξα ηε βδνκαδα πηινηηθα, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί πεξηερόκελν αξρηθά θαη λα είλαη αλαδεηήζηκν ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο.
 14. 14. Social media marketing plan | 14 Δπεηδή ε ζειίδα καο ππνζηεξίδεη ην δηαρεηξεζηηθό ζύζηεκα ηεο joomla, κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ module, ην πεξηερόκελν απηό ζα εκθαλίδεηαη θαη ζην subdomain ηεο ζειίδαο καο (blog.greekcompaniesonline.com). Τέινο, κέζσ ηνπ Palo.gr, όπνπ ζα θαηαρσξήζνπκε ηα κπιόγθ, ζα θηιηξάξνπκε θαη ζα ηεξαξρίζνπκε ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ηεο αξζξνγξαθίαο καο. Linkedin Τν LinkedIn είλαη έλαο ηζηνρώξνο επαγγεικαηηθήο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Ιδξύζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002, αιιά μεθίλεζε επίζεκα ζηηο 5 Μαΐνπ ηνπ 2003. Τα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην πξνζσπηθό επαγγεικαηηθό ηνπο πξνθίι, λα ζπλδεζνύλ κε άιινπο ρξήζηεο, λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πειαηνιόγην. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα θαηαλνεζεί από όια ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο ή ηνπιάρηζηνλ ζε όζα έρνπλ ελεξγή θνηλσληθή παξνπζία ζην δηαδηθηπν, όηη είλαη αλαγθαία ε ζπκκεηνρή θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ελ ιόγσ κέζν, αθνύ απνηειεί ην θαηεμνρήλ Β2Β Social media θαη sales leads conversion network. Σε απηό ην κέζν ζα δεκηνπξγεζνύλ 2 ζειίδεο, κηα εηαηξηθή ηεο iNFODATA θαη κηα πξνηνληηθή – greekcompaniesonline – The Greek B2B portal of Business and Travel. Οη ζειίδεο ζα ηξνθνδνηνύληαη ζηαδηαθά κε πιεξνθνξηαθό πιηθό ζρεηηθό κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο καο θαη αλα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα πξαγκαηνπνηνύληαη message campaigns. Google+ Google είλαη κηα πνιύγισζζε ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ αλήθεη θαη ιεηηνπξγεί από ηελ Google Inc. Δίλαη ην δεύηεξν κεγαιύηεξν site θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηνλ θόζκν, έρνληαο μεπεξάζεη Twitter ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013. Έγθαηξε πηνζέηεζε ηνπ Google+ ζηα κέζα ηνπ 2011 ήηαλ θπξίσο άλδξεο (71,24%), θαη ε θπξίαξρε ειηθηαθή νκάδα (35%) ήηαλ κεηαμύ 25 θαη 34. Θα εθκεηαιεπηνύκε όιεο ηηο ππάξρνπζεο παξνρέο ηνπ κέζνπ, κε ζηόρν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ καο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, θαη ζηε γεσγξαθηθή αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ hashtags & google Local.
 15. 15. Social media marketing plan | 15 9. ΜΔΣΡΗ΢Η ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΩΝ Η κέηξεζε θαη ε αμηνιόγεζε είλαη έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο θάζε επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ή ηαθηηθήο. Η κέηξεζε ηεο επηηπρίαο κηαο πξνζπάζεηαο επηθνηλσλίαο είλαη πην δύζθνιε ζηα παξαδνζηαθά κέζα. Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε, όηη ζα ρξεηαζηεί ρξόλνο γηα λα θαζηεξώζνπκε κηα θνηλσληθή παξνπζία ζηα κέζα θνηλσληθήο δπθηίσζεο. Βαζηθνί πόξνη γηα ηε κέηξεζε πεξηιακβάλνπλ ην Technorati θαη ην Google Analytics. Οη αθόινπζεο ελέξγεηεο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνθαιππηηθή πξνζπάζεηα γηα κέηξεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ρξήζεο είλαη: Alexa.com: εβδνκαδηαία παξαθνινύζεζε ηεο παγθόζκηαο θαη ηνπηθήο θαηάηαμεο ησλ ηζηηνζειίδσλ καο, βάζε ηνπ αξηζκνύ ησλ επηζθεπηώλ θαη ησλ ζειίδσλ πνπ είδαλ. Facebook Insights: Μέηξεζε likes,shares, mentions, page views, engagement, θ.α. Socialmention.com / klout.com: Μέηξεζε ηεο θνηλσληθήο καο αλαθνξάο θαη επηξξνήο ζε όια ηα θνηλσληθά δίθηπα. Google Analytics: πιήξε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαδηθηπαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηώλ ζηηο ζειίδεο καο. Φξήζε πεηξακάησλ, heat maps, click percentage meters θαη θαζνξηζκόο ζηόρσλ κεηαηξεςηκόηεηαο αλα επηζθέπηε ή νκάδα επηζθεπηώλ. Hootsuite: Ηκεξήζηα παξαθνινύζεζε ηεο επηθνηλσλίαο καο posts,replies,comments ζηα θνηλσληθά καο δίθηπα κε ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ θεηκέλσλ θαη πεξηερνκέλνπ ζε επηιεγκέλα δηαζηήκαηα. Όιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέρζνύλ ζε κεληαία βάζε ζα νπηηθνπνηεζνύλ, όπνπ είλαη δπλαηό κε ζηόρν ηελ εμεύξεπζε θνηλώλ ζεκείσλ όζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ,αιιά θαζώο θαη ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο αλάινγα κε ην πεξηερόκελν ην νπνίν αλεβάδνπκε ζε θάζε κέζν. Μειινληηθά, απηή ε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαιύηεξεζε θαηάηκεζε θαη ζηόρεπζε ηνπ θνηλνύ καο.
 16. 16. Social media marketing plan | 16 10. ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η Οι επγαζόμενοι ωρ παπάγονηερ αλλαγήρ Η θνηλσληθή επηρείξεζε εμαξηάηαη πεξηζζόηεξν από ηελ θαηαλόεζε ηνπ πώο νη πειάηεο ή νη ελδηαθεξόκελνη κηιάλε, δηακνξθώλνπλ ζρεζεηο θαη πώο απηό ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζή. Οη Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο εμαξηόληαη επίζεο από ηε ζύλδεζε κε ηνπο ππαιιήινπο θαη ηηο ζπλερόκελεο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ε αλάιπζε ησλ θνηλσληθσλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη ζην κάξθεηηλγθ, κπνξεί λα βνεζήζεη ζε ηνκείο όπσο ε ππνζηήξημε πειαηώλ ή ζε άιιεο ππεξεζίεο εληόο ηνπ νξγαληζκνύ, ή όπνπ κπνξεί απηό λα εθαξκνζζεί. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε όισλ απηώλ ησλ ελεξγεηώλ ζα ρξεηαζηεί κηα ηθαλή νκάδα αηόκσλ, 3-6 ζηνλ αξηζκό – κε έλα ππεύζπλν αλά έλα ή δύν θνηλσληθά δίθηπα θαη έλαο επηβιέπσλ manager όισλ ησλ δηθηύσλ, γηα ηελ ελαξκόλεζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο ζηαηηγηθήο ηεο εηαηξείαο ζε όια ηα πξναλαθεξζέληα κέζα. Η παξαπάλσ νκάδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γλώζε, πξνζσπηθή εκπεηξεία, θαζώο θαη θνηλή νπηηθή όζνλ αθνξά ην ξόιν θαη ηε ρξεζηκόηεηα : ησλ θνηλσληθώλ δπθηίσλ, ησλ ηύπσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ησλ ρξεζηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην θαζέλα, θηι. Κάζε κέζν ζα εκπινπηίδεηαη κε πεξηερόκελν 2-3 θνξεο αλα 2 κέξεο, αλά κέζν (θείκελν+εηθαζηηθό πεξηερόκελν), ζε ζύλνιν 10 σξώλ ελαζρόιηζεο ηελ εβδνκάδα, κε πξννπηηθή επέθηαζεο ζηηο 15 κειινληηθά, εθόζνλ ην επηηξέπεη ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ καο. Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζα ό ππεπζπλνο ηεο νκάδαο, ζα ζπκκεηέρεη ζε επηιεγκέλα ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο κε ηερληθά ζέκαηα γύξσ από ηα θνηλσληά δίθηπα αιιά θαη ζε πην πξαθηηθά ζέκαηα όπσο community building, risk management, behavioural analysis,θηι, κε ζθνπό λα είλαη ηθαλόο κειινληηθα λα αλαιάβεη ζπλνιηθά όια ηα επίπεδα ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ, ηα ππόινηπα κέιε ηεο εηαηξείαο ζα παξνηύλνληαη λα αλαιάβνπλ πξνζσπηθή δξάζε επί ησλ ζεκάησλ απηώλ, ελώ παξαιιήια ην άηνκν απηό πνπ ζα αλαιάβεη σο Community Manager,ζα επσκηζηεί θαη κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππνινηπσλ κεισλ ηεο νκαδαο (on the job train).
 17. 17. Social media marketing plan | 17 11. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ Budget Δπεηδή ε εηαηξεία θάλεη ηα πξώηα ηεο βήκαηαο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα θαη ζε ζπλδηαζκό κε ηελ ειιεηπή δηαζεζηκόηεηα θεθαιαίσλ γηα πιεξσκέλε δηαδηθηπαθή δηαθίκεζε, δελ ελδερεηαη λα θαηαλήκεη πόξνπο ζε κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα θαη κε πςειό ξίζθν απνηπρίαο. Υπνζεηηθά, έλα αξρηθό πνζό ηεο ηάμεο ησλ 1.500 επξώ /ην ρξόλν, ηζόπνζα θαηαλεκεκέλν γηα θάζε θνηλσληθό δίθηπν (5 δίθηπα) ζα ήηαλ ελδεηθηηθό. Αθνύ, έηζη ζα δηακνξθσζεί έλα minimum θόζηνο αλα δίθηπν ζην κέγεζνο ηνπ 1% ησλ εγγξαθσλ ησλ πειάησλ, ζηηο ππεξεζίεο καο αλά κήλα. Σε πεξηόδνπο πνπ πξαγκαηνπνηνείηαη παξάιιεια θάπνηα ζπκκεηνρή καο ζε πνιιαπιέο δξάζεηο βι. ΔΣΠΑ, Παξνπζηάζεηο ζε θνξεηο, Projects, Trade Showcases, θηι, ίζσο λα ππάξρεη έλαο δεπηεξέπνλ νηθνλνκηθό απνζεκαηηθό ηεο εηαηξείαο, κόλν γηα απηέο ηηο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηο ζηα θνηλσληθά δίθηπα - θπξίσο γηα δηαθήκηζε θαη επηπιένλ πξνβνιή – PR planning. Timescale Τν ρξνλνδηάγξακκα έγθεηηαη ζηελ ηεξάξρεζε θαη ζηαδηαθή επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο εηαηξείαο, ηόζν ζε εηαηξηθό επίπεδν (sales conversions, revenues, expenses), αιιά όζν θαη ζην δηαδπθηπαθή αλαηξνθνδόηεζε ησλ απνηειέζκάησλ. Αλα ηξίκελν ζα γίλεηαη κηα ζπκπεξαζκαηηθή έθζεζε ηεο πνξείαο καο ζηα θνηλσληθά κέζα, γηα λα ειέγρνπκε ζε πην βαζκό νη πξάμεηο καο ζηέθνληαη κε επηηπρία. Με απηή ηε κέζνδν ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ ζα είκαζηε ηθαλνί λα κεηξήζνπκε ηελ θνηλσληθή καο ζπκπξεξηθνξά θαη δηθηύσζε κε νηθνλνκηθά απνδνηηθνύο όξνπο.  6 month action plan  Yearly Cost-base Analysis (CBA)
 18. 18. Social media marketing plan | 18 12. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A] SOCIAL MEDIA PRISM, πηγή: google images
 19. 19. Social media marketing plan | 19 B ] CONTENT CREATION & MEDIA PROCESS, πηγή: google images
 20. 20. Social media marketing plan | 20 C] SOCIAL MEDIA SPHERE - LEVELS
 21. 21. Social media marketing plan | 21 13. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Books & Journals 1. Eugene Agichtein , Eric Brill , Susan Dumais , Robert Ragno, Learning user interaction models for predicting web search result preferences, Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, August 06-11, 2006, Seattle, Washington, USA 2. Kamal Ali , Mark Scarr, Robust methodologies for modeling web click distributions, Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web, May 08-12, 2007, Banff, Alberta, Canada 3. Chris Anderson, The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More, Hyperion, 2006 4. Y. Attali and J. Burstein. Automated essay scoring with e-rater v. 2. Journal of Technology, Learning, and Assessment, 4(3), February 2006. 5. Jill Burstein , Karen Kukich , Susanne Wolff , Chi Lu , Martin Chodorow , Lisa Braden-Harder , Mary Dee Harris, Automated scoring using a hybrid feature identification technique, Proceedings of the 17th international conference on Computational linguistics, August 10-14, 1998, Montreal, Quebec, Canada ] 6. Jill Burstein , Magdalena Wolska, Toward evaluation of writing style: finding overly repetitive word use in student essays, Proceedings of the tenth conference on European chapter of the Association for Computational Linguistics, April 12-17, 2003, Budapest, Hungary 7. Christopher S. Campbell , Paul P. Maglio , Alex Cozzi , Byron Dom, Expertise identification using email communications, Proceedings of the twelfth international conference on Information and knowledge management, November 03-08, 2003, New Orleans, LA, USA 8. Martin Chodorow , Claudia Leacock, An unsupervised method for detecting grammatical errors, Proceedings of the first conference on North American chapter of the Association for Computational Linguistics, p.140-147, April 29-May 04, 2000, Seattle, Washington
 22. 22. Social media marketing plan | 22 9. M. Collins and Y. Singer. Unsupervised models for named entity classification. In Natural Language Processing and Very Large Corpora, 1999. 10. Byron Dom , Iris Eiron , Alex Cozzi , Yi Zhang, Graph-based ranking algorithms for e-mail expertise analysis, Proceedings of the 8th ACM SIGMOD workshop on Research issues in data mining and knowledge discovery, June 13-13, 2003, San Diego, California 11. Danyel Fisher , Marc Smith , Howard T. Welser, You Are Who You Talk To: Detecting Roles in Usenet Newsgroups, Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, p.59.2, January 04-07, 2006 12. Jerome H. Friedman, Stochastic gradient boosting, Computational Statistics & Data Analysis, v.38 n.4, p.367-378, 28 February 2002 13. R. Guha , Ravi Kumar , Prabhakar Raghavan , Andrew Tomkins, Propagation of trust and distrust, Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web, May 17-20, 2004, New York, NY, USA 14. R. Gunning. The technique of clear writing. McGraw-Hill, 1952. 15. F. Heylighen and J.-M. Dewaele. Variation in the contextuality of language: An empirical measure. Context in Context. Special issue Foundations of Science,7(3):293--340, 2002. 16. Jiwoon Jeon , W. Bruce Croft , Joon Ho Lee , Soyeon Park, A framework to predict the quality of answers with non-textual features, Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, August 06-11, 2006, Seattle, Washington, USA 17. Thorsten Joachims , Laura Granka , Bing Pan , Helene Hembrooke , Geri Gay, Accurately interpreting clickthrough data as implicit feedback, Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, August 15-19, 2005, Salvador, Brazil 18. Pawel Jurczyk , Eugene Agichtein, Discovering authorities in question answer communities by using link analysis, Proceedings of the sixteenth ACM conference on Conference on information and knowledge management, November 06-10, 2007, Lisbon, Portugal
 23. 23. Social media marketing plan | 23 19. Pawel Jurczyk , Eugene Agichtein, Hits on question answer portals: exploration of link analysis for author ranking, Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, July 23-27, 2007, Amsterdam, The Netherlands 20. J. P. Kincaid, R. P. Fishburn, R. L. Rogers, and B. S. Chissom. Derivation of new readability formulas for navy enlisted personnel. Technical Report Research Branch Report 8-75, Millington, Tenn, Naval Air Station, 1975. 21. Jon M. Kleinberg, Authoritative sources in a hyperlinked environment, Journal of the ACM (JACM), v.46 n.5, p.604-632, Sept. 1999 22. G. H. McLaughlin. SMOG grading: A new readability formula. Journal of Reading, 12(8):639--646, 1969. 23. E. B. Page. Computer grading of student prose, using modern concepts and software. Journal of Experimental Education, 62(2), 1994. 24. L. Page, S. Brin, R. Motwani, and T. Winograd. The PageRank citation ranking: bringing order to the Web. Technical report, Stanford Digital Library Technologies Project, 1998. 25. Bo Pang , Lillian Lee , Shivakumar Vaithyanathan, Thumbs up?: sentiment classification using machine learning techniques, Proceedings of the ACL-02 conference on Empirical methods in natural language processing, p.79-86, July 06, 2002 26. L. Prescott. Yahoo! Answers captures 96% of Q and A market share, 2006. 27. L. M. Rudner and T. Liang. Automated essay scoring using bayes. Journal of Technology, Learning, and Assessment, 1(2), June 2002. 28. C. Sang-Hun. To outdo Google, Naver taps into Korea's collective wisdom. International Herald Tribune, July 4 2007. 29. J. P. Scott. Social Network Analysis: A Handbook. SAGE Publications, January 2000. 30. Qi Su , Dmitry Pavlov , Jyh-Herng Chow , Wendell C. Baker, Internet-scale collection of human-reviewed data, Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web, May 08-12, 2007, Banff, Alberta, Canada
 24. 24. Social media marketing plan | 24 31. Jun Zhang , Mark S. Ackerman , Lada Adamic, Expertise networks in online communities: structure and algorithms, Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web, May 08-12, 2007, Banff, Alberta, Canada 32. Cai-Nicolas Ziegler , Georg Lausen, Propagation Models for Trust and Distrust in Social Networks, Information Systems Frontiers, v.7 n.4-5, p.337-358, December 2005 Internet 33. http://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=DVicH8gBq6EC& oi=fnd&pg=PR5&dq=social+media&ots=S_3_KbNBob&sig=t0C aMcmMHkGg6M_tq3p0UTCGkew&redir_esc=y#v=onepage&q= social%20media&f=false (Accessed 22/5/2013) 34. http://books.google.gr/books?id=DVicH8gBq6EC&printsec=fr ontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false (Accessed 22/5/2013) 35. http://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=ZV- GPw5BYq0C&oi=fnd&pg=PA21&dq=social+media&ots=xpQIxy 9Ipg&sig=UTYB4rZUpbL1EJCn7oOoYeH1CVg&redir_esc=y#v= onepage&q=social%20media&f=false (Accessed 18/5/2013) 36. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-23808- 6_2#page-1 (Accessed 12/5/2013) 37. http://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=chd3yfExXMEC& oi=fnd&pg=PR4&dq=social+media&ots=u5N8u2C3Q0&sig=Sli YlTGz3fHLCDff-kA_toKVqgM&redir_esc=y (Accessed 24/5/2013)

×