• Save
บทที่ 3 ประเภทเงินได้พึงประเภท
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

บทที่ 3 ประเภทเงินได้พึงประเภท

 • 4,541 views
Uploaded on

moodle,LMS

moodle,LMS

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,541
On Slideshare
4,539
From Embeds
2
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 2

http://127.0.0.1 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. บทที่ 3เงินได้พึงประเมินวัตถุประสงค์การแยกประเภทเงินได้พึงประเมิน1. เพื่อคำนวณค่ำใช้จ่ำยว่ำจะหักอย่ำงไรจำนวนเท่ำใด2. เพื่อกำหนดวิธีกำรคำนวณภำษี3. เพื่อกำหนดหน้ำที่ในกำรเสียภำษีครึ่งปี4. เพื่อกำรคำนวณภำษี5. เพื่อกำหนดแบบแสดงรำยกำรภำษี6. กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
 • 2. ลักษณะเงินได้พึงประเมินเงินได้พึงประเมิน หมำยถึง เงินได้อันเข้ำลักษณะพึงเสียภำษีในรวมทั้งทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับและสำมำรถคำนวณเป็นเงินได้สรุปเงินได้พึงประเมิน คือ1. ตัวเงิน2. ทรัพย์สินที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน3. ประโยชน์อื่นใดที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน4. เงินค่ำภำษีอำกรที่ผู้จ่ำยเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้5. เครดิตภำษี
 • 3. เครดิตภาษีสูตรการคานวณเครดิตภาษีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไร x อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล100 – อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลนำย ก. ได้รับเงินปันผล 500,000 บำท จำกบริษัทสุโขทัย จำกัดโดยบริษัทเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำ 30%
 • 4. คำนวณเงินได้พึงประเมินเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไร x อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล100 – อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล500,000x30100-30= 214,285.71เงินได้พึงประเมิน = 714,285.71 บาท
 • 5. ประเภทเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 แห่งประมวลรัษฎากรแบ่งเงินได้พึงประเมินออกเป็น 8 ประเภท1. ประเภทที่ 1 มาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน2. ประเภทที่ 2 มาตรา 40(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่งานหรือตาแหน่งงานที่ทา3. ประเภทที่ 3 มาตรา 40(3) เงินได้จากค่าลิขสิทธิ์ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ เงินปีค่าแห่งสิทธิอย่างอื่น4. ประเภทที่ 4 มาตรา 40(4) เงินได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ยเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกาไร เงินโบนัสที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น5. ประเภทที่ 5 มาตรา 40(5) เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน
 • 6. ประเภทเงินได้พึงประเมิน6. ประเภทที่ 6 มาตรา 40(6)เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ1. วิชากฎหมาย2. การประกอบโรคศิลป3. วิศวกรรม4. สถาปัตยกรรม5. การบัญชี6. ประณีตศิลปกรรม
 • 7. ประเภทเงินได้พึงประเมิน7. ประเภทที่ 7 มาตรา 40(7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องเป็นผู้จัดหาสัมภาระในส่วนสาคัญเอง8. ประเภทที่ 8 มาตรา 40(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง
 • 8. กิจกรรมฝึกทักษะจงพิจารณาเงินได้พึงประเมินต่อไปนี้ ว่าจัดอยู่ในประเภทใดเงินได้พึงประเมิน ประเภท1 2 3 4 5 6 7 8เงินเดือน/ค่าจ้างเงินปันผลค่าเช่าบ้านค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยพันธบัตรค่าออกแบบศูนย์การค้าค่าลิขสิทธิ์เพลงค่าจัดทาบัญชีค่าขายเครื่องสาอางเงินส่วนแบ่งกาไรค่าตรวจรักษาคนไข้ค่าซักรีดเสื้อผ้า
 • 9. กิจกรรมฝึกทักษะจงพิจารณาเงินได้พึงประเมินต่อไปนี้ ว่าจัดอยู่ในประเภทใดเงินได้พึงประเมิน ประเภท1 2 3 4 5 6 7 8ค่าตัดเย็บเสื้อผ้ารายได้จากกิจการโรงสีข้าวค่านายหน้าดอกเบี้ยตั๋วเงินค่ารักษาพยาบาลเงินได้จาการจาหน่ายอัญมณีเบี้ยประชุมเงินรายปีเงินค่าเช่าบ้านที่นายจ้างจ่ายให้เงินค่าล่วงเวลาให้เช่าเครื่องเสียงเงินได้จากการขายปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
 • 10. เงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40 ทวิผู้ใดส่งสินค้าออกไปต่างประเทศให้แก่ หรือตามคาสั่งของ สานักงานใหญ่ สาขา ตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง ให้ถือว่าการที่ส่งสินค้าไปนั้นเป็นการขายในประเทศ และถือราคาตามราคาตลาดในวันที่ส่งไป