Argumentace    Jako téma pro tento úkol jsem si vybrala odměňování zaměstnanců ve veřejnésprávě, a to z toho důvodu, že...
vkus, kultura atd.), které rámcově ovlivňují veškeré naše chování a působí – tupozitivně, tu zase negativně – i na veřejno...
Do platové třídy je zaměstnanec zařazován podle druhu práce sjednanéhov pracovní smlouvě a v mezích tohoto druhu práce nej...
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Shodně se postupuje i u zástupcevedoucího organizační složky státu nebo úze...
Ad 3)  -  Po novele zákoníku práce platné od 1. 1. 2012 se jednalo o jediné aktuální    informace k podmínkám odměň...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

úKol 13 kpi

362 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

úKol 13 kpi

 1. 1. Argumentace Jako téma pro tento úkol jsem si vybrala odměňování zaměstnanců ve veřejnésprávě, a to z toho důvodu, že se jedná o téma mé absolventské práce na předchozíškole. Do kontextu mého současného studijního oboru nezapadá nijak, mýmpředchozím studijním oborem však bylo personální poradenství, se kterým odměňovánízaměstnanců úzce souvisí. Toto téma bylo jedním z cca 50 možných témat zadanýchškolou, vybrala jsem si jej proto, že mi bylo nejbližší ze zbylých možností po projitíregistračním procesem. Od názvu zadaného školou nebylo možné se odchýlit,ponechala jsem jej tedy i u výňatku z této mé práce. Anotace Tento text je pouze krátkým výňatkem některých kapitol z absolventské práce natéma odměňování zaměstnanců ve veřejné správě psané na Veřejně správní akademii -vyšší odborné škole, s.r.o. v rámci oboru personální poradenství v roce 2012. V tomtovýňatku dochází k vymezení pojmu veřejná správa jako takového a dále pakk částečnému osvětlení způsobu, jakým dochází k odměňování zaměstnanců veřejnésprávy, konkrétně se jedná o část kapitoly o určení platu. Klíčová slovaVeřejná správa, plat, zaměstnanec, zaměstnavatel ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Co je to veřejná správa? Dříve než se dostanu k samotnému jádru tématu, jímž je odměňovánízaměstnanců ve veřejné správě, myslím, že by bylo na místě si ujasnit, co je to vlastněveřejná správa a kdo jsou její zaměstnanci. V kurzu VS2 vydaném v roce 2009 na CD-ROM jako příloha k Studijní opoře pro kombinované studium od RNDr. Jiřího Kovářea Ing. Ivety Vrabkové se uvádí, že: „Veřejná správa tvoří jen jednu část systému řízeníspolečnosti. Funguje v prostředí určitých společenských zvyklostí (morálka, etiketa, -1-
 2. 2. vkus, kultura atd.), které rámcově ovlivňují veškeré naše chování a působí – tupozitivně, tu zase negativně – i na veřejnou správu. Další část systému řízeníspolečnosti vytvářejí sdružení občanů. Pro vlastní veřejnou správu jsou z nichnejdůležitější politické strany – formulují programy (cíle a cesty k jejich dosažení)a soutěží s nimi ve volbách o přízeň (hlasy voličů). Představitelé úspěšných stran pakvstupují do rozhodujících institucí veřejné správy (především do Parlamentua územních samosprávných zastupitelstev) a zde tyto programy pak realizují jako tzv.veřejný zájem. Vlastní veřejná správa tvoří třetí („výkonnou“) část systému řízení a máza úkol regulovat vztahy mezi lidmi navzájem a vztahy lidí k prostředí, ve kterém žijí.“(Kovář, Vrabková, 2009 s. 4-5). Na základě tohoto je tedy možné veřejnou správuzjednodušeně definovat jako činnost vázanou ústavními zásadami a právem, která jevykonávaná ve veřejném zájmu příslušnými institucemi. Určení platu „Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel podle zákona, k němu vydanéhoprováděcího nařízení vlády, a pouze v jejich mezích podle kolektivní smlouvy,popřípadě vnitřního předpisu, a navíc zaměstnavateli výslovně zapovídá určení platujiným způsobem, v jiném složení a jiné výši, než tyto předpisy stanoví. Jiný postuppřipouští pouze v případě, pokud tak stanoví zvláštní zákony (upravující např.odměňování veřejných činitelů, poslanců a senátorů Parlamentu ČR atp.).“ (Galvas,Gregorová, Hrabcová, 2010, s. 174). Od 1. 1. 2012 je dle novely zákona možné sezaměstnanci zařazenými do 13. a vyšší platové třídy sjednat smluvní plat. Příručka propersonální a platovou agendu uvedená na internetových stránkách Ministerstva prácea sociálních věcí (dále jen příručka MPSV) k tomu dále uvádí, že: „Smlouvao smluvním platu musí být uzavřena písemně. Vedle smluvního platu nepříslušízaměstnanci žádné složky platu, poskytování odměny a cílové odměny tím ale nenídotčeno.“ „Zaměstnanci odměňovanému platem přísluší platový tarif odpovídající jedné ze16 platových tříd v jednom z 12 platových stupňů, do kterých je zaměstnavatelemzařazen. Viz příloha 1. -2-
 3. 3. Do platové třídy je zaměstnanec zařazován podle druhu práce sjednanéhov pracovní smlouvě a v mezích tohoto druhu práce nejnáročnějších prací, které na němmůže zaměstnavatel požadovat. Příslušnou platovou třídu, které zohledňují a jsouodstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, zjistí zaměstnavatelporovnáním druhu sjednané práce s charakteristikami prací, které uvádí zákoník prácev příloze. Současně je zaměstnanec zařazen do jednoho z platových stupňů, které mupřísluší podle dosažené, tzv. započitatelné praxe.“ (Galvas, Gregorová, Hrabcová,2010, s. 175). Nařízení vlády obsahuje v příloze tabulky tarifních tříd v návaznosti na tarifnístupně, které jsou členěny podle oborů a jejich specifik. K tomuto platovému tarifunáleží zaměstnanci nadtarifní složky platu, což jsou příplatky a jiné odměny, ke kterýmse blíže dostanu později. „Zaměstnavateli – plátci platu – ukládá zákon výslovnou povinnost, zajišťujícínaplnění zásady, že zaměstnanec musí být podrobně seznámen s podmínkami odměny zapráci před jejím vykonáním. V den nástupu do práce je povinen vydat zaměstnancipísemný platový výměr, v němž je povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni,do nichž je zaměstnanec zařazen, o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčněposkytovaných složek platu. Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru uvést,pokud tyto údaje neobsahuje smlouva (individuální nebo kolektivní) nebo vnitřnípředpis. Vzor platového výměru viz příloha 2. Tatáž informační povinnost platí i v případě změn platových nároků a jejichvýplaty. Zaměstnavatel je povinen je písemně zaměstnanci oznámit, a to včetně jejichzdůvodnění, nejpozději v den, kdy k jejich změně dochází.“ (Galvas, Gregorová,Hrabcová, 2010, s. 175). „Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, nebokterý je vedoucím organizační složky státu nebo územního samosprávného celku určujeplat nebo s ním sjednává smluvní plat orgán, který ho na pracovní místo ustanovil, -3-
 4. 4. pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Shodně se postupuje i u zástupcevedoucího organizační složky státu nebo územního samosprávného celku, pokud nenípracovní místo tohoto vedoucího zaměstnance dočasně obsazeno, nebo pokud vedoucízaměstnanec práci přechodně nevykonává.“ (Příručka MPSV, 2012). Seznam bibliografických citací1. GALVAS, Milan; GREGOROVÁ, Zdeňka; HRABCOVÁ, Dana. Základypracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1.2. KOVÁŘ, Jiří; VRABKOVÁ, Iveta. Veřejná správa, studijní opora pro kombinovanéstudium. 1. vydání Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009. 25 s. + CDROM. ISBN 978-80-248-1974-7.3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. <i>Příručka pro personální aplatovou agendu</i> [online]. 9.2.2012 [cit. 2012-03-24]. Dostupné z:http://www.mpsv.cz/ppropo.php Hodnocení použitých zdrojůAd 1) - Problematika odměňování zaměstnanců veřejné správy úzce souvisí s pracovním právem - Kniha je zaměřena na základy pracovního práva - Byla to nejaktuálnější literatura s tímto zaměřením, kterou jsem sehnala - Autory knihy jsou odborníci na danou problematiku z řad právníků - Kromě informací použitých v tomto výňatku obsahuje i další potřebné informace související s některými dalšími kapitolami mé práceAd 2) - Byl to jeden z mála pramenů k problematice veřejné správy jako takové, který se mi povedlo sehnat - Vyšel jako studijní opora pro kombinované studium studentů veřejné správy, mám tedy za to, že by informace v něm měly být dostatečně relevantní - informace jsou uvedeny jasně a srozumitelně - CD ROM obsahuje přímo e- learningový kurz k této problematice - Kurz byl sepsán odborníky v daném oboru -4-
 5. 5. Ad 3) - Po novele zákoníku práce platné od 1. 1. 2012 se jednalo o jediné aktuální informace k podmínkám odměňování zaměstnanců veřejné správy - Jedná se přímo o právní předpisy a vyhlášky, od kterých není možno se odchýlit - Jsou vydané ministerstvem práce a sociálních věcí - Nic relevantnějšího k této problematice nelze sehnat - Téma mé práce je zaměřeno na odměňování zaměstnanců veřejné správy, informace z portálu mpsv jsou tedy pro mou práci stěžejní a závazné Infografika -5-

×