Obowiązki przedsiębiorcy internetowego w zakresie ochrony danych osobowych

1,875 views

Published on

"Obowiązki przedsiębiorcy internetowego w zakresie ochrony danych osobowych" - Michał Sztąberek - prawnik, współwłaściciel firmy doradczo-szkoleniowej iSecure.

Celem prelekcji jest zaznajomienie uczestników Spodka 2.0 z najważniejszymi obowiązkami jakie nakłada na przedsiębiorców internetowych (np. sklepy internetowe, portale społecznościowe, fora, porównywarki ofert etc.) ustawa o ochronie danych osobowych. Będzie można dowiedzieć się m.in. czym są obowiązki informacyjne, jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych, a także co składa się na dokumentację ochrony danych osobowych.

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,875
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
234
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Obowiązki przedsiębiorcy internetowego w zakresie ochrony danych osobowych

 1. 1. Obowiązki przedsiębiorcy internetowego w zakresie ochrony danych osobowych Michał Sztąberek iSecure Sp. z o.o.
 2. 2. Przegląd obowiązków przedsiębiorcy internetowego • Legitymowanie się jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych • Przestrzeganie zasad przetwarzania danych: adekwatnośd, celowośd i czasowośd • Dopełnienie obowiązku informacyjnego • Dopełnienie obowiązku zabezpieczenia danych od strony organizacyjnej • Dopełnienie obowiązku zabezpieczenia danych od strony technicznej • Legalny outsourcing przetwarzania danych osobowych
 3. 3. Przegląd obowiązków przedsiębiorcy internetowego • Legalne udostępnianie danych osobowych • Rejestracja zbiorów w GIODO
 4. 4. Legalne przetwarzanie danych Przetwarzanie danych „zwykłych” jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 5. 5. Legalne przetwarzanie danych • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą np. marketing bezpośredni własnych produktów i usług, zapewnienie bezpieczeństwa firmy, zabezpieczenie roszczeń
 6. 6. Legalne przetwarzanie danych wrażliwych • Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym • WYJĄTEK: np. zgoda na piśmie, przepis szczególny zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony
 7. 7. Zasady przetwarzania danych • Zasada celowości: dane muszą być zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami • Zasada adekwatności: dane muszą być merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane • Zasada czasowości: dane muszą być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 8. 8. Obowiązek informacyjny W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, ADO jest obowiązany poinformować tę osobę o: • adresie swojej siedziby i pełnej nazwie • celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych • prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania • dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej
 9. 9. Obowiązek zabezpieczenia danych od strony organizacyjnej • Prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz podjęte środki techniczne i organizacyjne mające na celu ich zabezpieczenie - Polityka bezpieczeństwa - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych • Wyznaczenie ABI, chyba że ADO sam zamierza wykonywać jego obowiązki • Upoważnienie osób, które będą przetwarzały dane osobowe
 10. 10. Obowiązek zabezpieczenia danych od strony organizacyjnej • Prowadzenie ewidencji osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych • Zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane • Zobowiązanie osób, które zostały dopuszczone do przetwarzania danych do zachowania ich w tajemnicy; obowiązek ten rozciąga się także na informacje o sposobach ich zabezpieczenia
 11. 11. Obowiązek zabezpieczenia danych od strony technicznej • Stosowanie odrębnych identyfikatorów (loginów) dla użytkowników systemów informatycznych • Konieczność uwierzytelnienia (podania hasła) do systemu informatycznego • Zabezpieczenie systemu informatycznego przed szkodliwym oprogramowaniem • Zabezpieczenie systemu informatycznego przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej • Odpowiednio skomplikowane i złożone hasła i ich zmiany
 12. 12. Obowiązek zabezpieczenia danych od strony technicznej • Przechowywanie kopii zapasowych w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem • Konieczność zastosowania środków ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych na laptopach • Trwałe usuwanie danych z nośników
 13. 13. Outsourcing przetwarzania danych • ADO i Procesor • Elementy niezbędne umowy powierzenia: - umowa sporządzona na piśmie - określenie celu powierzenia (np. serwis oprogramowania, hosting, zewnętrzna firma marketingowa) - określenie zakresu powierzenia - podjęcie środków zabezpieczających zbiór danych (środki organizacyjne i techniczne)
 14. 14. Udostępnianie danych osobowych Udostępnienie w celu innym niż włączenie do zbioru: • Na podstawie pisemnego wniosku • Osobom lub podmiotom uprawnionym • Innym osobom i podmiotom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą Udostępnienie w celu włączenia do zbioru: • Konieczność legitymowania się jedną z przesłanek dopuszczających przetwarzanie danych osobowych
 15. 15. Rejestracja zbiorów w GIODO • Obowiązek rejestracji danych przez ADO, chyba że istnieje możliwość skorzystania z wyjątku przewidzianego w UODO (np. dane kadrowe, dane niezbędne do wystawienia faktury/rachunku, dane powszechnie dostępne) • Rejestracji dokonuje się na formalnym wniosku, w którym podaje się m.in. informacje o ADO (nazwa, adres, REGON), cel i zakres przetwarzanych danych, wskazanie przesłanki, na podstawie której następuje przetwarzanie, informacje nt. outsourcingu, sposób zbierania danych, opis środków technicznych i organizacyjnych
 16. 16. Dziękuję za uwagę  Michał Sztąberek iSecure Sp. z o.o. kontakt@isecure.pl www.isecure.pl

×