01

128
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
128
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01

  1. 1. แบบ บค.19 คำำ ร้อ งขอย้ำ ยนัก เรีย น เขียนที่.……..(1) ……………….……… วันที่ …(2)……เดือน….(3)…พ.ศ. ………(4)……เรื่อง ขอย้ำยนักเรียนเรียน ผู้อำำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียน……………….(5)………………………. ด้วยข้ำพเจ้ำ………..(6)…………………อยู่บ้ำนเลขที่…(7)…หมู่ที่….(8)……...แขวง/ตำำบล…..(9)……เขต/อำำเภอ/กิ่งอำำเภอ………….(10)…….……….จังหวัด……….(11)………มีควำมประสงค์ขอย้ำยนักเรียนในปกครองของข้ำพเจ้ำซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ในสถำนศึกษำนี้ไปเข้ำเรียนที่……….(12)……………แขวง/ตำำบล………………..(13)…………………………………………..เขต/อำำเภอ/กิ่งอำำเภอ………….(14)………….จังหวัด………….(15)……………………..ดังนี้ 1. (ด.ช./ด.ญ.)……………………………..(16)…………………………………….เกิดวันที่…(17)…เดือน……(18)…..พ.ศ….(19)…เลขประจำำตัวประชำชน…………(20)……………นักเรียนชั้น………………(21)………………… 2. (ด.ช./ด.ญ.)……………………………..(16)…………………………………….เกิดวันที่…(17)…เดือน……(18)…..พ.ศ….(19)…เลขประจำำตัวประชำชน…………(20)……………นักเรียนชั้น………………(21)………………… ทั้งนี้เนื่องจำก………………………………(22)……………………………………..และกำรย้ำยไปเข้ำเรียนในโรงเรียนดังกล่ำว นักเรียนจะพักอยู่บ้ำนเลขที่…(23)…หมู่ที่….(24)…..…แขวง/ตำำบล…….(25)……….เขต/อำำเภอ/กิ่งอำำเภอ……….(26)………..จังหวัด………(27)……….. จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
  2. 2. ขอแสดงควำมนับถือ (ลงชื่อ)………….(28)……………….. (…………………(29)……………….) ผู้ปกครอง คำำ อธิบ ำยกำรกรอกแบบ บค.19 แบบ บค.19 มีไว้สำำหรับผู้ปกครองใช้เป็นคำำร้องขอย้ำยนักเรียนต่อสถำนศึกษำ ช่อง 1 ชื่อสถำนศึกษำ ช่อง 2-4 วัน เดือน ปีที่เขียนคำำร้อง ช่อง 5 ชื่อสถำนศึกษำที่นักเรียนจะย้ำยออก ช่อง 6 ชื่อผู้ปกครองของนักเรียนที่ขอย้ำย ช่อง 7-11 ชื่อ ทีอยู่ของผู้ปกครอง ่ ช่อง 12 ชื่อสถำนศึกษำที่นักเรียนจะย้ำยไปเข้ำเรียน ช่อง 13-15 ที่ตั้งของสถำนศึกษำที่นักเรียนจะย้ำยไปเข้ำเรียน ช่อง 16-21 ชื่อนักเรียนที่ขอย้ำย วันเดือนปีเกิด เลขประจำำตัวประชำชน และชั้นเรียน ที่กำำลังเรียนอยู่ ช่อง 22 เหตุผลทีขอย้ำย ่ ช่อง 23-27 ที่อยู่ใหม่ของนักเรียนหลังจำกย้ำยสถำนศึกษำแล้ว ช่อง 28-29 ชื่อผู้ปกครอง ………………………………………………………

×