музико тематско III одд
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,170
On Slideshare
1,170
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
35
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. MUZI^KO OBRAZOVANIE III oddelenie - devetogodi{no osnovno obrazovanie ( нedelno 2 ~asa, godi{no 72 ~asa ) Godi{no globalno planirawe na nastavata r. b. PROGRAMSKI PODRA^JA ^asovi za obrabotka Utvrduv. i povtor. Vkupno Vreme na realizacija 1. PEEWE 15 4 19 IX, X, XI, XII, I 2. MUZIKA I DVI@EWE 12 7 19 II, III, IV, V, VI 3. SLU[AWE MUZIKA 12 12 IX, X, XI, XII, I II, III, IV, V, VI 4. SVIREWE NA DMI 6 2 8 X, I, II, III, IV. V, 5. OSNOVI NA MUZI^KATA PISMENOST 6 6 IX, X, XII, II, V 6. OSNOVI NA DETSKO MUZI^KO IZRAZU. I TVOR 8 8 XII, II, V, VI VKUPNO 59 13 72 IX - VI CEL NA NASTAVATA : Celta na stavata po muzi~ko obrazovanie e preku sodr`inite na aktivnostite da pridonesuva na individualniot razvoj na u~enicite : - da primenuva pravilen peja~ki stav (sedewe, dr`ewee, di{ewe ) - da primenuva kultivirano peewe ( umereno peewe bez grimasi, digawe na ramewa i bikawe ) - da se osposobuva da pee pesni so raznovidna ritmi~ko -melodiska linija - da se osposobuva za aktivno slu{awe na muzikata - da prepoznava muzika od razli~ni instrumenti - da gi pameti ,povtoruva, koristi dvi`ewata vo muzi~kite- ritmi~ki aktivnosti - da se voveduva vo elementite na novoto pismo - da se zapoznae so DMI ( melodiski i da sviri so niv) - da sozdava interes za izveduvawe na zvu~ni efekti, spontani improvizacii na krayki muzi~ki motivi i dr. - da se potiknuva za sopstveno muzi~ko izrazuvawe
 • 2. - da umee da koristi kompjuterska tehnika za uzi~ko izrazuvawe Tematsko planirawe po muzi~ko obrazovanie za III oddelenie 1. PEEWE (detski i narodni pesni, govoren ritam,brojalki, igri so peewe ) 19 ~asa Zada~i na temata : - u~enicite se zapoznavaat, slu{aat i peat prigodni detski pesni od sekojdnevniot `ivot - se zbogatuva detskoto ~ustvo za ritam i oset za melodija {to se mo{ne va`ni elementi za nastavata vo narednite oddelenija - se neguva detskiot glas za izrazno peewe,se pro{iruva obemot na detskiot glas i se sozdavaat elementarni umeewa i naviki za izrazno ubavo peewe so jasno izgovarawe na tekstot so voedna~ena( kultivirana ) oddelenska zvu`nost - se zbogatuva ~ustvo za ritam i osetot za melodija - so razli~ni grafi~ki prikazni na ritam i melodii u~enicite se podgotvuvaat za muzi~koto opismenuvawe vo pogornite oddelenija - postepeno se neguva muzi~kiot vkus za voo~uvawe na ubavoto vo pesnata so peewe na narodni pesni se neguvaat tradiciite na makedonskiot folklor, tvore{tvoto na pripadnicite na nacionalnostite i kulturnite dobra na drugite evropski i svetski narodi r. b. SODR@INI ^asovi za obrabotka Utrdu.i povtor. Vreme na realiz. 1. U~ili{en ѕvon 1 IX 2. Esen 1 IX 3. Spomen ~e{ma 1 X 4. Zbogum, zbogum lastovi~ke 1 1 XI 5. Prvoto lizgawe 1 XII 6. Mojata elka 1 XII 7. Prvoto cve}e 1 1 II 8. Majka 1 III 9. Proletna pesna 1 III 10. Ov~ar~e milo premilo 1 IV 11. Sadila Tinka bosilok 1 1 IV 12. Prvi maj 1 IV 13. Kow~e 1 V 14. Cre{a 1 VI 15. Peewe na izu~enite pesni po izbor na u~enicite 1 1 I - VI
 • 3. Obrazovni zada~i : - se razviva interes za slu{awe i peewe pesni - u~enicite da steknat elementarni znaewa za pravolno peewe - razvivawe osetlivost za izrazno peewe i razvivawe na detski glas - u~enicite se osposobuvaat za kolektivno peewe - se osposobuvaat pesnata da ja peat vo soodvetno tempo i so umerena ja~ina na tonot - da nau~at narodni, detski i umetni~ki pesni - potiknuvawe osetlivost za razvivawe na ritam i melodija Vospitni zada~i - neguvawe qubov kon pesnata i peeweto - razvivawe qubov sprema rabotata - razvivawe osetlivost za prifa}awe na i do`ivuvawe na ubavoto vo pesnata Funkcionalni zada~i: - u~enicite da steknat umeewa za pravilno peewe - formirawe naviki i oset za vospriemawe i do`ivuvawe na raspolo`enieto vopesnata - razvivawe na sposobnost za vrednuvawe na pesnata Metodi na rabota : - monolo{ka dijalo{ka, demonstrativna, tekst Formi na rabota : - frontalna, grupna, tandem, individualna Izvori na znaewe : - u~ebnik po muzi~ko obrazovanie za treto oddd.,audio i videokaseti za peewe pesni, kasetofon, orfovi instrumenti, sliki, slajdovi crte`i, kompjuter,CD pleer, audio i DVD CD Korelacija : - so maj~in jazik, ZO, likovno obrazovanie, FZO Kriteriumi za ocenuvawe:
 • 4. Sredstva i postapki za vrednuvawe : Aktivnosta na u~enicite se vrednuva preku:  Usni odgovori na pra{awa postaveni od nastavnikot  Usni prezentacii  Prakti~ni izvedbi  Evidentni i ~ek listi Programsko podra~je: Peewe Nivo na znaewa i sposobnosti STANDARD POMNEWE  Pravilno go dr`i teloto pri peewe  Prepoznava vokalna interpretacija na detski glas  Pri peewe prepoznava ritam vo pesnata  Pri peewe prepoznava dinamika vo pesnata  Identifikuva pesni za deca i narodni pesni  Znae deka pesnata ima strofa - refren  Pee ednostavni pesni za deca RAZBIRAWE  Pri peewe prepoznava ritam vo pesnata 1:1, 1:2 i 2:1  Gi pee i taktira tonovite sol1 i mi1 (vo traewe na polovini i ~etvrtini) PRIMENUVAWE  Pee so pravilna primena na ritam i dinamika  Pee individualno, grupno i kolektivno bez i so pridru`ba i ima elementi na izrazno i kultivirano peewe ANALIZA, SINTEZA I VREDNUVAWE  Pee elementarni melodiski ve`bi i pesni po noti so taktirawe  Pee so pravilen peja~ki stav (dr`ewe na teloto, pravilno peja~ko di{ewe, jasna dikcija)  Izrazno i kultivirano pee individualno i grupno bez i so pridru`ba  Pee so razli~no tempo i dinamika nekolku detski i narodni pesni
 • 5. 2. MUZIKA I DVI@EWE - 19 ~asa Zada~i i celi na temata : -u~enicite go razvivat ~ustvoto na riyamot vrz osnova na odredeni ritmi~ki i melodiski ve`bi -u~enicite gi razvivaat ritmi~kite sposobnosti vrz osnova na peewe pesni i slu{awe muzika -preku odredena koreografija u~enicite gi usoglasuvaat svoite dvi`ewa so rutamot na muzikata -gi povruvaat muzi~ko- ritmi~kite ~ekorewe i podskoknuvawa vo tancovite dvi`ewa usoglaseni so muzi~kata pridru`ba -u~enicite se zapoznavaat so izvedbata na edna do dve ednostavni narodni ora od makedonskata folklorna tradicija. Obrazovni zada~i : - se razviva inters za muzi~kata igra, tancuvaweto i narodnite ora - u~enicite da steknat elementarni znaewa za pravilno muzi~ko- ritmi~ko dvi`ewe, tancuvawe, podskoknuvawe i mar{irawe - razvivawe osetlivost za muzi~ko- ritmi~ko dvi`ewe - u~enicite se prisposobuvaat za klektivno muzi~ko- ritmi~ko dvi`ewe, mar{irawe, tancuvawe,podskoknuvawe na elementarnite tanci i ora - se osposobuvaat tancot, igrata i drugi koreografii da gi izveduvaazt vo odredeno tempo Vospitni zada~i : - neguvawe qubov kon muzi`katz igra, tancot,a osobeno kon narodnite ora - razvivawe qubov sprema dru`eweto i kolektivnata rabota r. b. S O D R @ I N I ^asovi za obrabotka Vreme na realiz. 1. Muzi~ko ritmi`ko ~ekorewe i potskoknuvawe 6 IX. X,v,iv,II 2. Muzi`ki igri 4 XI, XI,II 3. Tancuvawe i narodni ora 7 X,I, II,IV 4. Umetni~ko sovladuvawe na u~enite muzi~ki igri 2 Iv,I
 • 6. - razvivawe ~ustvo,osetlivost i do`ivuvawe na estetsko- umetni~kite vrednosti na muzi~kite igri, tanci i narodni ora Funkcionalni zdaa~i : - u~enicite da steknat oset i umeewe za pravilni ritmi~ki dvi`ewa na odredena muzi~ka tvorba - razvivawe na sposobnost za vrednuvawe na muzi~kite igri, tanci narodni ora Metodi na rabota : - monolo:ka dijalo:ka i demonstrativna Formi na rabota : - individualna, tandem,grupna i kolektivna Izvori na znaewa : -auditivni i vizuelni nastavni sredstva ( jkaseti, audio i DVD kompakt diskovi, koreografski {emi isl. Korelacija : -likovno obrazovani, FZO Kriteriumi za ocenuvawe: Programsko podra~je: Muzika i dvi`ewe Nivo na znaewa i sposobnosti STANDARD POMNEWE  Gi usoglasuva dvi`ewata so muzi~kite karakteristiki  Prepoznava dvi`ewa od ednostavni narodni ora RAZBIRAWE  Izveduva dvi`ewa so muzi~kite karakteristiki  Go zapazuva ritamot pri izveduvaweto na muzi~kite igri  Izveduva ednostavni narodni ora PRIMENUVAWE  Izveduva muzi~ko-ritmi~ki ~ekorewa  Izveduva narodni ora so soodveten ritam i dvi`ewe  Izveduva dvi`ewa spored odnapred utvrdena koreografija ANALIZA, SINTEZA I VREDNUVAWE  U~estvuva vo elementarni muzi~ki dramatizacii so soodveten ritam i dvi`ewe  Tancuva i izveduva muzi~ki igri primenuvaj}i elementi po sopstvena koreografija Sredstva i postapki za vrednuvawe : Aktivnosta na u~enicite se vrednuva preku:  Usni odgovori na pra{awa postaveni od nastavnikot  Usni prezentacii  Prakti~ni izvedbi  Evidentni i ~ek listi
 • 7. 3.SLU[AWE MUZIKA - 12 ~asa r. b. sodr`ini ^asovi za obrabotka Vreme na real. 1. Himna na Republika Makedonija 1 IX, 2. Zemjo makedonska 1 X 3. Tatkovino nasa 1 X 4. Slon 1 XI 5. Rodenden 1 XI 6. Mar{ na xuxiwata 1 XII 7. Narodno oro 1 XII 8. Ma~orot Stanko 1 II 9. Let na bumbarot 1 II 10. Pti~ka 1 V 11. Majsko avion~e 1 V 12. Slu{awe muzika po izbor nastavnikot i u~enicite 1 I Zada~i na temata : -u~enicite steknuvaat iskustvo za slu{awe muzika - razlikuvaat zvuci koi se slu{aat vo `ivotot i sredinata, zvu`ni boi na vidovi ~ove~ki glasovi , vidovi horovi, uzi~ki instrumenti i orkestri - pridonesuva za razvivawe na ~ustvo za do`ivuvawe,prepoznavawe i pomnewe na muzi~ki tvorbi - razviva naviki i umeewe zavnimatelno slu{awe na muzikata pri {to se sozdavaat uslovi za celosno do`ivuvawe i vospriemawe na muzi~kata tvorba - zapoznavaat {to e volkalna, volkalno - instrumentalna i instrumentalna muzika - gi zapoznavaat i do`ivuvaat izraznite elementi i kontrastite vo uzikata - gi zapoznavaat, vospriemaat i do`ivuvaat sodr`inata i karakterot - raspolo`enieto vo muzi~koto delo - zapoznavaat odreden broj izbrani muzi~ki tvorbi vo naronoto i umetni~koto tvore{tvo od doma:ni i stranski kompozitori Obrazovni zada~i : - u~enicite vospriemaat, zapomnuvaat i usvojuvaat na odreden broj muzi~ki tvorbi
 • 8. - da nau~at i razlikuvaat razli~ni muzi~ki ispolnuvawa ( peewe, svireqwe,peewe i svirewe i vidovi ~ove~ki glasovi i muzi`ki instrumsnti - vizuelno prepoznavawe i osetlivost za akusti~no do`ivuvawe na bojata na zvukot na muzi~kite instrumenti {to gi slu{aat - usvojuvawe na elementarni znaewa za do`ivuvawe na raspolo`enieto vo muzikata : vesela, ta`na, sve~ena, mar{eva, prispivna, sme{na (humoristi~na ) - usvojuvawe elementarni znaewa za tempo i za dinamika Vospitni zda~i : - razvivawe qubov i interes za aktivno slu{awe muzika - potiknuvawe qubov kon muzikata i sozdavawe navika za slu{awe muzika - razvivawe kriti~ko mislewe i fantazija - razvivawe muzi~ki vkus za estetsko vrednuvawe - razvivawe muzi~ki vkus za muzi~kite dela so trajna umetni`ka vrednos i pozitivni porai od kompoziciite Funkcionalni zada~i : - neguvawe i formirawe ume{nost za ednovremeno slu{awe muzika i izrazuvawe na do`ivuvawata so dvi`ewe ili likovno predfstavuvawe - razvivawe umeewe za aktivno slu{awe, vospriemawe i do`ivuvawe na muzikata Metodi na rabota : - monolo{ka, dijalo{ka, demonstrativna tekst Formi na rabota : -frontalna, grupna, tandem individualna Izvori na znaewa : -u~ebnik, audio i video kaseti,kasetofon,sliki,kompjuter,CD pler,audio i DVD CD Korelacija i integracija : - maj~in jazik, likovno obrazovanie. ZO, FZO, a vo ramkite na predmetot integracija so drugite programski podra~ja , aosobeno so detsko muzi~ko izrazuvawe i tvorewe. Kriteriumi za ocenuvawe: Programsko podra~je: Slu{awe muzika Nivo na znaewa i sposobnosti STANDARD POMNEWE  Identifikuva vokalna, instrumentalna i vokalno- instrumentalna interpretacija  Identifikuva interpretacija na detski, `enski i ma{ki glas  Identifikuva interpretacija na detski, `enski i ma{ki hor  Pri slu{awe muzika identifikuva klasi~na, narodna i muzika za deca  Pri slu{awe muzika identifikuva dinamika vo pesnata (tivko, silno)  Go identifikuva karakterot na muzikata: vesela, ta`na, brza, bavna  Identifikuva kompozitor i kompozicija
 • 9. RAZBIRAWE  Razlikuva i imenuva vokalna, instrumentalna i vokalno- instrumentalna interpretacija  Razlikuva i imenuva interpretacija na detski, `enski i ma{ki glas  Razlikuva i imenuva interpretacija na detski, `enski i ma{ki hor  Pri slu{awe muzika prepoznava tempo i dinamika vo pesnata (zabavuvawe i zabrzuvawe na tempoto i namaluvawe i zgolemuvawe na dinamikata)  Razlikuva klasi~na, narodna i muzika za deca  Identifikuva vesela, ta`na, brza, bavna kompozicija  Identifikuva kompozicii i nivnite avtori PRIMENUVAWE  Identifikuva zvuci na odredeni muzi~ki instrumenti  Razlikuva vesela, ta`na, brza, bavna kompozicija  Prepoznava avtor na slu{ana kompozicija ANALIZA, SINTEZA I VREDNUVAWE  Razlikuva izrazni elementi vo muzikata: ritam, tempo, dinamika  Razlikuva odredeni muzi~ki instrumenti  Razlikuva solo i horsko peewe Sredstva i postapki za vrednuvawe : Aktivnosta na u~enicite se vrednuva preku:  Usni odgovori na pra{awa postaveni od nastavnikot  Usni prezentacii  Prakti~ni izvedbi  Evidentni i ~ek listi 4. Svirewe na detski muzi`ki instrumenti (DMI ) - 8 ~aса
 • 10. Zada~i na temata : - sodr`insko zbogatuvawe na nastavata so {to taa stanuva poprivle~na za u~enicite; - se razviva interes za instrumentalna muzika; -se razviva osetlivost za slu{awe; - se razviva poterba za muzi~ko izrazuvawe; - se neguva individualno i kolektivno muzicirawe; - se razviva ~ustvo za ritam i oset za melodija; - se razviva oset za tempo i dinamika; - se pridonesuva za razvivawe na sposobnost za memorirwe na muzi~kite celini; - razvivawe na sposobnost za ~itawe na muzi~ki tekst zabele`an so prigodni simboli; - se neguva spontano soobrazuvawe na detskata motorika na detskoto telo pri svireweto na DMI. Obrazovni zada~i : - u~enicite da se zapoznaat i da nau~at da svirat so ritmi~ki orfovi instrumenti; - da nau~at da peat i svirat istovremeno; - da se osposobat da pridru`uvaat obraboteni pesni; - da nau~at da zapo~nat i da zavr{uvaat na daden znak; - se osposobuvaat da svirat silni- tivki, visoki-niski tonovi Vospitni zada~i : - se razvivat tvore~kite sposobnosti kaj u~enicite; - se razviva qubov i interes kon ihstrumentalnata muzika; - se razviva odgovornost vo kolektivnata rabota; Funkcionalni zada~i : -Razvivawe umeewe aso pravolno rakuvawe so DMI; - neguvawe ~ustvo za ritan,oset za melodija, tempo i dinamika - razvivawe za umeewe za razlikuvawe na bojata na DMI - poedine~no i klektivno; Metodi na rabota : -monolo{ka, dijalo{ka, demonstrativna Formi na rabota : - frontalna, grupna, tandem i individualna Izvori na znaewa : detski muzi~ki instrumenti, grafi~ki sliki, prigodni simboli, magnetna tabla, magnetni simboli, flanelograf, aplikacii, u~ebnik po muzi~ko obrazovanie za treto oddelenie. Korelacija i integracija : r. b. S O D R @ I N I ^asovi za obrabotka Utvrduv. i povtoruv. Vreme na realiza. 1. Svirewe na DMI - visoko i nisko (do, re,fa) 2 1 V,XI,X 2. Svirewe na u~enite pesni -ritmi~ka pridru`ba 2 1 XI, VI,III 3. Svirewe na DMI : 1:!, 1 : 2, 2 : 1 1 III 4. Svirewe na DMI -ve`bi ma ista i razli~na visina 1 IV
 • 11. − maj`in jazik, likovno obrazovanie, ZO, FZO, a vo ramkite na predmetot se bara celosna integracija so progranskite podra~ja : Peewe,Osnovi na muzi~kata pismenost, Detsko i muzi~ko tvorewe. Kriteriumi za ocenuvawe: Programsko podra~je: Svirewe na detski muzi~ki instrumenti Nivo na znaewa i sposobnosti STANDARD POMNEWE  Poka`uva na~in na svirewe na DMI  Sviri ednostavni ritmi~ki i melodiski ve`bi so DMI RAZBIRAWE  Objasnuva na~in na izvedba na razli~ni DMI PRIMENUVAWE  Koristi razli~ni DMI vo ve`bite  Demonstrira pravilno svirewe na DMI ANALIZA, SINTEZA I VREDNUVAWE  Sviri na DMI individualno i grupno kratki ritmi~ki i melodiski motivi  Istovremeno sviri na DMI i pee Sredstva i postapki za vrednuvawe : Aktivnosta na u~enicite se vrednuva preku:  Usni odgovori na pra{awa postaveni od nastavnikot  Usni prezentacii  Prakti~ni izvedbi  Evidentni i ~ek listi 5. Osnovi na muzi~kata pismenost- 6 ~asa r. b. S O D R @ I N I ^asovi za obrabotka Utvrduv. i povtoruv. Breme na realiz. 1. Ritmi~ki ve`bi preku elementarno grafi~ko predstavuvawe so govoren ritam (1: 1, 1 : 2, 2 : 1) 1 III 2. Didakti~ki igri so modeli na dovikuvawe ( mi, re, do- do, re, mi- fa, mi, re- re, fa, mi ) 1 X 3. Elementarno grafi~ko predstavuvawe na ritmi~ki traewa : 1 : 1. 1 : 2, i 2 : 1 s prigodni simboli 1 III 4. Peewe so prigodni simboli, predstavuvawe so fonomija za do`ivuvawe na tonovite( do, re, fa 1 X Razrabotka na razli~ni ritmi~ki trewa na razli~na visina 1 IX
 • 12. 5. 6. Noti, petolinie, violinski sol klu~ tonovi sol i mi 1 V Zada~i na nastavata :  razvivawe sposobnost za voo~uvawe, razlikuvawe i ~itawe na ritmi~kite soodnosi 1: 1, 1: 2 i 2: 1 zabele`ani so prigodni simboli i govoren tekst;  razvivawe ~uasvo za ritam i oset za melodijata;  vlu~uvawe na u~enikot vo razli~ni muzi~ki aktivnosti;  neguvawe na sposobnost za intrpretacija narazli~ni muzi~ki sodr`ini;  potiknuvawe na tvore~kata fantazija kaj u~enicite i razvivawe na nivnite sposobnosti za muzi~koto ~itawe i izrazuvawe;  razvivawe smisol za ritmi~ko i melodisko imitirawe i sozdavawe na muzi~ki tekst;  noti, petolinie, violinski sol klu~, tomovi sol i mi ( ritmi~ki i melodiski ve`bi so izu~enite tonovi ). Obrazovni zada~i :  razvivawe elementarna osetlivost za ritam i melodija;  zapoznavawe so mestata na tonovite vo nepotpolnoto petolinie zabele`ani so prigodni simboli;  usvojuvawe elementarni znaewa za ritmi~ko i melodisko ~itawe i peewe na muzi~ki tekst zabele`an so prigodni simboli;  razlikuvawe na tonovite po taewe i visina. Vospitni zda~i :  kaj u~enicite da se razvivaat teoretski sposobnost, trudoqubivost, odlu~nosta, to~nosta i vnimanieto. Funkcionalni zada~i : - neguvawe ume{nost za to~no i ~isto peewe na tonovi preku didakti~ki igri so ednakvi traewa 1 : 1 i razli~ni traewa 1 : 2 i 2 : 1 kako i tonovi po visina i so fonomimija; - potiknuvawe i razvivawe na detskata fantazija za muzi~ko izrazuvawe i do`ivuvawe. Nastavni formi : - dijalo{ka, demopnstrativna tonika DO. Formi na rabota : - frontalna, grupna, tandem i individualna. Izvori na znaewa: - u~ebnik , orfovi instrumenti, magnetna tabla, magnetni simboli, prikaz na nepotpolno petolinie , modeli i dr. Korelacija : - maj~in jazik, FZO, ZO, likovno obrazovanie, matematika, vo integracija so site temi od predmetot muzi~ko obrazovanie.
 • 13. Kriteriumi za ocenuvawe: Programsko podra~je: Osnovi na muzi~kata pismenost Nivo na znaewa i sposobnosti STANDARD POMNEWE  Prepoznava violinski klu~, pettolinie, znak za nota  Pi{uva violinski klu~ i simboli na notite od osnovnata skala sol i mi na soodvetnoto mesto vo pettolinieto RAZBIRAWE  Gi razlikuva notite od osnovnata skala sol i mi na pettolinieto vo ednostavni melodiski ve`bi PRIMENUVAWE  Primenuva violinski klu~, pettolinie, znak za nota  Gi ~ita i izveduva so taktirawe notite od osnovnata skala sol i mi ANALIZA, SINTEZA I VREDNUVAWE  Pee ednostavni ve`bi napi{ani so notite od osnovnata skala sol i mi  Na pettolinie pi{uva violinski klu~ i notite od osnovnata skala sol i mi Sredstva i postapki za vrednuvawe : Aktivnosta na u~enicite se vrednuva preku:  Usni odgovori na pra{awa postaveni od nastavnikot  Usni prezentacii  Prakti~ni izvedbi  Evidentni i ~ek listi 6. Detsko muzi~ko izrazuvawe i tvorewe - 8 ~asa r.b SODR@INI ^asovi za obrabot. Utvrd i povt. Vreme na real. 1. Ritmi~ko dopolnuvawe so prigodni simboli i noti na ista i razli~na vsina 2 IV,V 2. Detsko muzi~ko izrazuvawe-dopolnuvawe peewe i svirewe 2 III II 3. Detsko muzi~ko izrazuvawe-dopolnuvawe peewwe,svirewe,improvizija i igrawe 2 XII 4. Detsko muzi~ko izrazuvawe-likovno i literarno 2 Vi,XII Obrazovno - funkcionalni zada~i : - potiknuvawe na u~enicite kon tvore~ka rabota; - potiknuvawe i razvivawe na fantazijata na u~enicite; - povrzuvawe na dinamikata so dvi`ewe so teloto; - slikawe na nuzi`ki do`ivuvawa so pomo{ na muzi~ki sredstva; Vospitni zada~i :
 • 14. - formirawe na rabotni naviki; - razvivawe na intelektualnite ~ustva i tvore~ka fantazija; - formirawe naviki za neguvawe i razvoj na estetaskite ~ustva; -razvivawe na upornost, istrajnost, samostojnost, odgovornost, discipliniranst i ambicioznost; Nastavni metodi : monolog, dijalod, demonstrativnost i sl. Formi na rabota : - frontalna, grupna, tandem, individualna, Izvori na znaewa : - u~ebniki, sliki,tetratka, orfovi muzi~ki instrumenti Korelacija i integracija : - elementite od detskoto muzi~ko izrazuvawe i tvorewe se ostvaruvaat re~isi na sekoj nastaven ~as. Tie se protkaeni niz site podra~ja od muzi~koto obrazovanie, a vo korelacija so site predmeti. Kriteriumi za ocenuvawe: Programsko podra~je: Osnovi na detskoto muzi~ko izrazuvawe i tvorewe Nivo na znaewa i sposobnosti STANDARD POMNEWE  U~estvuva vo muzi~ki igri RAZBIRAWE  Muzikata ja izrazuva so dvi`ewa na svoeto telo PRIMENUVAWE  Primenuva glas, svirewe i dvi`ewe vo muzi~kite igri ANALIZA, SINTEZA I VREDNUVAWE  Sozdava sopstvena koreografija so dvi`ewa na svoeto telo  Kreativno ja izrazuva melodijata so glas, svirewe i sopstveni dvi`ewa vo muzi~kite igri Sredstva i postapki za vrednuvawe : Aktivnosta na u~enicite se vrednuva preku:  Usni odgovori na pra{awa postaveni od nastavnikot  Usni prezentacii  Prakti~ni izvedbi  Evidentni i ~ek listi
 • 15. Mese~no planirawe po muzi~ko obrazovanie za III oddelenie Septemvri 1.U~ili{en ѕvon - obrabotka na pesna 2.Himna na Republika Makedonij - Slu{awe muzika 3.Razvivawe na ~ustvo za ritam - osnovi na muzi~kata pismenost 4.Muzi~ko ritmi~ko ~ekorewe na odredn mar{ 5.Muzi~ka igra - obrabotka 6.Esen- obrabotka na pesna 7.Tancuvawe - obrabotka na odredena koreografija (Valc ) na pesnata" Esen" 8.Sovladuvawe na ritmi~kite dvi`ewa na postavenata koreografija Oktomvri 1.Zemjo makedonska - Slu{awe muzika 2.Postavuvawe na odredena koreografija na pesnata "Zemjo makedonska" 3.Sovladuvawe na ritmi~kite dvi`ewa i ~ekorewa na postavenata koreografija 4.Spomen ~e{ma - obrabotka na pesnata 5.Tatkovino na{a - slu{awe muzika 6.Predstavuvawe na razli~ni tonski vio~ini- tonovi( do, fa i re ) 7.Peewe na ve`bi ipesni zapi{ani so simboli ( U~ili{en ѕvon ) Noemvri 1.Svirewe na DMI -ve`bi na ista i razli~na visina zapi{ani( so simboli ) 2.Svirewe na DMI - sovladuvawe na ve`bite i tehanikata na svirewe 3.Slon - slu{awe muzika 4.Slon - slu{awe muzika i dvi`ewe,likovno ili pak literarno izrazxuvawe 5.Zbogum, zbogum lastovi~ke - obrabotka na pesnata 6. Zbogum, zbogum lastovi~ke - mzi~ka i igra ( dramatizacija i dvi`ewe ) 7. Sovladuvawe na muzi~kata igra 8.Roden den - slu{awe muzika
 • 16. Dekemvri 1.Detsko muzi~ko izrazuvawe i tvorewe (tvrime, peeme, svirime) 2.Prvoto lizgawe - obrabotka na pesnata 3.Mar{ na xuxiwata - slu{awe muzika 4.Mar{ na uxiwata-ma{irawe,podskonuvawe (slobodno muzi~ko izrazuvawe 5. Narodno oro - slu{awe muzika 6. Muzika igra - postavuvawe na odredena koreografija na narodnoto oro 7.Sovladuvawena dvi`ewata i ~ekorite na narodnoto oro 8. Mjata elka - obrabotka na pesnata so prigodni simboli Januari 1. Slu{awe muzika po izbor na nastavnikot i u~enicite 2. Peewe pesni po izbor na nastavnikot i u`enicite so DMI 3. Tancuvawe - obrabotka na odredena koreeografija na soodvetna muzi~ka tvorba 4. Sovladuvawe na postavenata koreografija Fevruari 1. Razrabotka na razli~ni ritmi~ki traewa so govoren ritam na ista i razli~na visina ( ve`bi so prigodni simboli) 2. Ma`orot Stanko - slu{awe muzika 3.Ma~orot Stanko - muzi~ka igra ( dramatizacija i dvi`ewe) 4. Sovladuvawe na muzi~kata igra 5.Detsko muzi~ko izrazuvawe ( tvorime , peeme, svirime ) 6.Prvoto cve}e - obrabotka na pesna 7. Obrabotka na narodno oro ( prvoto vo sedum osminski takt ) 8. Sovladuvawe na ~ekorite i dvi`ewata na postavenoto narodno oro Mart 1.Razrabotka na ednakvi traewa na razli~na i ednakva visina 1 : 1, 1 : 2 2 : 1( ve`bi so prigodni simboli ) 2.Sovladuvawe na ritmiki traewa ( peewe i svirewe ) 3. Majka - obrabotka na pesnata 4. Majka - peewe isvirewe so pridru`ba na DMI 5. Proletna pesna - obrabotka na pesna 6. let na bumbarot - slu{awe muzika 7. Let na bumbarot - likovno i literaturno izrazuvawe 8. Ov~ara~e milo premilo - obrabotka na pesna
 • 17. April 1. Tancuvawe - obrabotka na odredena koreografija od rodokrajnata muzi~ka tradicija poizbor na nastavnikot 2. Sovladuvawe na postavenata koreografija 3. Sadila Timka bosilok - obrabotka na pesnata 4.razvivawe na ~ustvata za ritma i intonacija na ista i razli~na visina (Ve`bi zapi{ani so prigodni simboli ) 5.Sovladuvawe na ve`bite so svirewe na DMI 6. Muzika i dvi`ewe - tancuvawe ( valc ) postavuvawe na koreografijata na odredena muzika po izbor na nastavnikot 7. Soaduvawe na ~ekorite i dvi`ewata na igrata ( vals ) 8.Prvi maj - obrabotka na pesnata Maj 1.Pti~ka - slu{awe muzika 2.Tvorime, peeme. svirime, ( ve`bi na ista i razli~na visina zapi{ani so simboli ) 3.Kow~e- obrabotka na pesnata 4. Komparativno grafi~ko predstavuvawe na ritamot i muzi~kit pismeni znaci - NOTI 5. Muzi~ko - ritmi~ki ve`bi zapi{ani so noti 6. Osnovi na muzi~kata pismenost - petolinie i violinski sol ( ge ) klu~ 7. Tonovi sol i mi i melodiski ve`bi zapi{ani so noti 8. Majsko avion~e - slu{awe muzika Juni 1. Cre{a - obrabotka na pesna 2. Peewe na pesni so pridru`ba na DMI po izbor na nastavnikot i u~enicite 3. Detso muzi~o izrazuvawe- likovno Cre{a 4. Slu{awe muzika i peewe pesni so slobodno muzi~ko izrazuvawe