Twinkle, twinkle Little Star       How I wonder what you are       Up above the world so high        ...
REFLECTION• Peranan seorang Guru:   Mengajar pelajar atau    mengajar subjek ??     “Vortex of Energy”Jan 5, 20...
REFLECTION• Not everybody can be famous, but everybody can be great…. Because greatness lies in finding passionate work...
REFLECTION• We can do no great things, only small with great love.• I am only one, but still I am oneJan 5, 2013     ...
REFLECTION• I cannot do everything but still I can do something and because I cannot do everything I will not refuse to...
A Principal’s Nightmare• The principal’s worst nightmare is a teacher who is stuck in the status quo, teaching the same ...
A Principal’s Dream• The principal’s dream is a teacher who has a vision of significantly influencing students’ learning...
“Projects having the active support of  the principle are the most likely to fare  well”             Michael...
EducationThe human brain thrives on experiences that    are new, so provide it with extra         stimulation ...
EducationThe principal goal of education is to create men and women who are capable of doingnew things, not simply repeati...
SISTEM PENGURUSAN     PENTAKSIRAN DAN    PEPERIKSAAN SEKOLAH        (SPPPS)    HJ.MOHD ZUBIR BIN EMBON...
OBJEKTIF  Pada akhir sesi ini diharapkan peserta  dapat:  1. Menjelaskan konsep SPPPS  2. Mengetahui tatacara dan ...
• PREMIS KEPENTINGAN MEMPERKASA SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN SEKOLAH (SPPPS)Jan 5, 2013       13
SPPPS SEBAGAI SUB-SISTEM KAWALAN     •Pentaksiran     •Peperiksaan     •Pemantauan     •Penyeliaan    ...
SPPPS ADALAH INDUK SISTEM  AUDITAN HASILAN / HEADCOUNT    •TOV    •OTI    •ETRJan 5, 2013       15
ISTILAH (NOMANCLATURE) DALAM      PENTAKSIRAN     •Kesahan     •Kebolehpercayaan     •Kebolehgunaan   ...
ISU-ISU HANGAT TENTANG        PENTAKSIRAN    • Soalan dibocorkan / tahu awal    • Skrip tak diperiksa, mark...
MARI KITA TENGOK VISUAL UNTUK      REFLEKSIJan 5, 2013      18
KES 1   MURID TIDAK DIBENARKAN AMBIL        PEPERIKSAANJan 5, 2013         19
Jan 5, 2013  20
• Kadar dan kedalaman (rate and intensity) aspek pengetahuan dan kefahaman pemimpin dan pengamal pendidikan di sekolah ...
KES 2   MURID BERBUAT APA SAJA UNTUK    MENDAPAT MARKAH TINGGIJan 5, 2013        22
Jan 5, 2013  23
Jan 5, 2013  24
• Terdapat kecetekan dan kedangkalan pengetahuan dan kefahaman di kalangan murid di sekolah tentang konsep pentaksiran ...
KES 3    PERSEDIAAN PADA SAAT-SAAT         TERAKHIRJan 5, 2013         26
Jan 5, 2013  27
• Berlaku himpunan defisit tinggi pada tahap persediaan murid dalam menghadapi proses pentaksiran dan peperiksaanJan 5, ...
KES 4   KADANGNYA BERLAKU KESILAPAN    DALAM PEMBERIAN MARKAHJan 5, 2013        29
Jan 5, 2013  30
• Berlaku kecuaian pendidik dalam melaksanakan proses pentaksiran dan peperiksaan.• Integriti dan kewibawaan perlu berad...
KES 5MURID GAGAL WALAUPUN MENDUDUKI  PEPERIKSAAN BEBERAPA KALIJan 5, 2013      32
Jan 5, 2013  33
• Pentaksiran dan peperiksaan kurang menjurus arah kepada pembelajaran yang berkualiti tinggi.Jan 5, 2013        ...
ISU-ISU LAIN TENTANG PENTAKSIRANJan 5, 2013        35
• Perkembangan Falsafah dan Pemikiran mengenai Pentaksiran menuntut satu Sistem Pengurusan Pentaksiran dan Peperiksaan ...
• Pentaksiran Berasaskan Sekolah perlu dilengkapkan dengan Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Sekolah. ( P & P lebih Krea...
• Senario perkembangan semasa dalam kepenggunaan ICT perlu diambil kira dalam memantapkan pengurusan pentaksiran dan pe...
• Perubahan kepada Sistem Pentaksiran amat perlu bagi menghasilkan sistem yang lebih relevan dengan kehendak agenda pem...
• Kertas ini menerbitkan Sistem Pengurusan Pentaksiran dan Peperiksaan Di Sekolah agar di laksanakan secara terarah dan...
TUJUAN SPPPS •   Mengemas kini, menyelaraskan dan     melaksanakan pentaksiran dan    peperiksaan di sekolah. • ...
RUJUKAN SAHJan 5, 2013         42
AKTA PENDIDIKAN 1996• Artikel 67  – Penilaian murid• Artikel 68  – Peraturan-Peraturan Peperiksaan• Artikel 69  – Laran...
TAKRIF PENTAKSIRAN DAN     PEPERIKSAAN• Dalam konteks pendidikan, pentaksiran dan peperiksaan merupakan satu episod ...
TAKRIF PENTAKSIRAN DAN     PEPERIKSAAN• Pentaksiran itu bagi membantu pengamal pendidikan menambah baik, melihat ser...
KONSEP        SPPPSJan 5, 2013    46
1. Mendapat data pentaksiran       2. Mengetahui keberkesanan pengajaran        guru       3. Mengesan...
PELAN PELAKSANAAN       SPPPSJan 5, 2013     48
PELAN PELAKSANAAN SPPPS  1. Penubuhan Jawatankuasa SPPPS  2. Menyenaraikan tugas Ahli Jawatanakuasa  3. Menentukan tuga...
(1) PENUBUHAN JAWATANKUASA      SPPPSJan 5, 2013    50
CARTA ORGANISASI AHLI JAWATAN KUASA SPPPS               Pengerusi SPPPS              (Pengetua/...
(2) PERANAN AHLI   JAWATANKUASA SPPPSJan 5, 2013    52
Pengerusi  1. Menubuhkan Jawatankuasa SPPPS.  2. Melantik Ahli Jawatankuasa SPPPS        berdasarkan spesifikas...
4.Menguruskan pelaksanaan    aktiviti pentaksiran dan    peperiksaan.  5. Membuat pemantauan aktiviti    pentak...
6. Melantik panel penyedia kertas  soalan dan pemeriksa kertas  jawapan7. Memastikan peraturan penyediaan  kertas soala...
8. Menguruskan Headcount / Auditan9. Menguruskan Bank Item10. Menguruskan bilik khas (bilik kebal)  penyimpanan kertas so...
Naib Pengerusi  1. Membantu tugas-tugas pengerusi.  2. Melaporkan prestasi murid kepada    Jawatankuasa SPPPS.  3...
4. Membantu pengurusan Headcount 5. Melaporkan prestasi murid kepada  Jawatankuasa SPPPS. 6. Merancang pengurusan Bank It...
Setiausaha Peperiksaan   1. Merancang penjadualan pentaksiran    dan peperiksaan   2. Merancang penjadualan pengaw...
3. Melaksanakan pengagihan tugas    menggubal item kepada penyelaras    tingkatan  4. Memastikan kertas soalan men...
5. Memastikan bilik dan peralatan   peperiksaan disediakan  6. Menyelaraskan pemeriksaan skrip dan   pemarkahan. ...
8. Menyelaraskan rekod dan pelaporan.  9. Menyelaraskan analisis peperiksaan.  10.Menerima laporan dan menyelaraskan ...
Penyelaras Tingkatan/Tahun  1. Mengagihkan tugasan menggubal item    kepada guru mata pelajaran mengikut    tingka...
3. Mengumpulkan dan merekodkan     markah/gred peperiksaan ke dalam     sistem analisis peperiksaan.   4. Memba...
Ahli Jawatankuasa SPPPS 1. Menggubal item. 2. Menyediakan skema pemarkahan. 3. Mengendalikan peperiksaan. 4. Melaksana...
5. Menyediakan pelaporan dalam bentuk  rekod prestasi dan rekod profil.6. Menganalisis item7. Membuat post mortem.8. Mela...
CARTA ALIRAN PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN                   MERANCANG                 ...
PELAKSANAAN         SPPPSJan 5, 2013      68
PERINGKAT SPPPS1. Persediaan sebelum peperiksaan2. Pelaksanaan semasa peperiksaan3. Tindakan selepas peperiksaanJan 5, 201...
Persediaan Sebelum PeperiksaanJan 5, 2013        70
1. Menguruskan panel penyedia kertas soalan  dan pemeriksa kertas jawapan. 2. Menguruskan konstruk item.   a. Menepa...
TAKSONOMI BLOOM          PENILAIAN          SINTESIS          ANALISIS          APLIKA...
•    Pengetahuan - Mengingati kembali•    Mentakrif, Memerihal, Mengenal pasti    Melabel, Menyenarai, Melakar, ...
•    Kefahaman•    Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu    bentuk ke bentuk lain; mentafsir bahan atau i...
•    Aplikasi•    Menggunakan bahan atau idea dalam    situasi yang baru dan konkrit•    Mengira, Menunjuk ca...
•    Analisis•    Mengasingkan maklumat kepada komponen-    komponennya untuk memahami struktur organisasinya  ...
•    Sintesis•    Menggabungkan komponen-komponennya untuk    menghasilkan keseluruhan idea atau struktur    ...
•    Penilaian•    Menilai idea/bahan maklumat/kaedah    berdasarkan kriteria yang spesifik untuk    tujuan ...
Kandungan                    Aras kemahiran                        Jumlah   ...
3. Menguruskan penilaian item.  a. Item berkualiti tinggi – TERIMA /  TOLAK / KIV  b. Instrumen Pentaksiran4. Memastika...
Keperluan Analisis Item untuk:  a.menguji Indeks diskriminasi  b.menguji kesesuaian dijadikan alat ukur   penguasaan ...
5. Menguruskan penyediaan dokumen yang   mengandungi perkara-perkara berikut:-     a. Jadual pengawasan peperiksaan ...
6. Menguruskan percetakan kertas   soalan dan kertas jawapan.   7. Menguruskan penyimpanan kertas   soalan di bilik ...
8. Menguruskan taklimat pentaksiran dan  peperiksaan kepada semua pengawas  peperiksaan. 9. Menguruskan penyediaan bil...
Pelaksanaan Semasa         PeperiksaanJan 5, 2013         85
1. Memastikan pengedaran/pengagihan    kertas soalan kepada pengawas      peperiksaan dilaksanakan  mengikut  ...
3. Memantau perjalanan peperiksaan  mengikut peraturan yang ditetapkan.4. Mengambil tindakan terhadap  penyelewengan yan...
Tindakan Selepas         PeperiksaanJan 5, 2013         88
1. Menguruskan penyerahan skrip    jawapan dan skema kepada penanda    kertas.   2. Pengendalian skrip jawapan ...
REKOD DAN PELAPORANJan 5, 2013    90
REKOD  a. Merekod ialah aktiviti mencatat    maklumat secara bersistem    berkaitan dengan perkembangan,    keb...
b. Maklumat dalam rekod perlu dikemas    kini untuk memudahkan guru membuat    rujukan tentang tahap pembelajaran  ...
d. Maklumat dalam rekod perlu dianalisis     dan ditaksir untuk tujuan tindakan     susulan dan pelaporan.   e...
f. Rekod boleh dibuat dalam dokumen   berikut:       –  Buku rekod mengajar.       –  Laporan kemajuan m...
PELAPORAN     Proses menyampaikan maklumat penilaian     tentang:  –  Perkembangan  –  Pengetahuan  –  ...
Pelaporan dibuat kepada:    •   Murid    •   Ibu bapa dan penjaga    •   Pihak tertentu- PIBG, PPD, JPN,...
Pelaporan boleh dilakukan secara lisan ataubertulis dalam bentuk:  –  Markah  –  Penyataan  –  Gred  –  Pe...
•   Kandungan pelaporan       – Prestasi akademik       – Penyataan tentang minat, sikap dan       ...
•   Pelaporan bertulis :    • Rekod Prestasi    • Rekod Profil    • Laporan ringkas oleh guru mata     ...
5. RUMUSANJan 5, 2013        100
• SPPPS perlu dipraktikkan oleh pentadbir sekolah kerana penggunaan sistem ini akan dapat menghasilkan pelaksanaan pent...
Reflection  Reflection   Between the idea and the reality,   Between the motion and the Act,           Fall...
Reflection  “All are prone to leveling everyone to the same level  of equality, notwithstanding the fact that even in  ...
THIS BRIDGEThis bridge will only take you half way there   To those mysterious lands you long to see;Through Gypsy camp...
Sekian, terima kasihJan 5, 2013      105
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Slot 10 penilaian & peperiksaan

928

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
928
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slot 10 penilaian & peperiksaan

 1. 1. Twinkle, twinkle Little Star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, twinkle little star How I wonder what you are How I wonder what you are.Jan 5, 2013 1
 2. 2. REFLECTION• Peranan seorang Guru: Mengajar pelajar atau mengajar subjek ?? “Vortex of Energy”Jan 5, 2013 2
 3. 3. REFLECTION• Not everybody can be famous, but everybody can be great…. Because greatness lies in finding passionate work, in service to others, in making a difference, and using one’s talents to improve the worldJan 5, 2013 3
 4. 4. REFLECTION• We can do no great things, only small with great love.• I am only one, but still I am oneJan 5, 2013 4
 5. 5. REFLECTION• I cannot do everything but still I can do something and because I cannot do everything I will not refuse to do the something that I can doJan 5, 2013 5
 6. 6. A Principal’s Nightmare• The principal’s worst nightmare is a teacher who is stuck in the status quo, teaching the same way today he or she taught 10 years ago, and planning to continue the present methods of instruction until formal retirement. Such teachers are often known as being ‘retired in place’. (retired in peace?)Jan 5, 2013 6
 7. 7. A Principal’s Dream• The principal’s dream is a teacher who has a vision of significantly influencing students’ learning and development and has the courage to modify and improve instructional practices continually in order to be more successful. This type of teachers are not born. They are created.Jan 5, 2013 7
 8. 8. “Projects having the active support of the principle are the most likely to fare well” Michael Fullan, 1982 “ADMINISTRATION are the key to success or failure of improvement projects” Carnegie Commission on Adolescent Education, 1989Jan 5, 2013 8
 9. 9. EducationThe human brain thrives on experiences that are new, so provide it with extra stimulation David Weeks and Jamie Jones, Consultant Clinical Neuropsychologist, Royal Edinburgh Hospital Jan 5, 2013 9
 10. 10. EducationThe principal goal of education is to create men and women who are capable of doingnew things, not simply repeating what other generations have done. Jean PiagetJan 5, 2013 10
 11. 11. SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN SEKOLAH (SPPPS) HJ.MOHD ZUBIR BIN EMBONG (JPN TERENGGANU) HJ.MOHD ZUBIR ROSSAFRI BIN MOHAMED (BS,KPM) ROSSAFRI BIN MOHAMED ROZALINA BINTI RAHMAT (PPK, KPM) ROZALINA BINTI RAHMAT (PPK, KPM) JAMILAH BINTI ISMAIL (IBKL) JAMILAH BINTI ISMAIL (IBKL)Jan 5, 2013 11
 12. 12. OBJEKTIF Pada akhir sesi ini diharapkan peserta dapat: 1. Menjelaskan konsep SPPPS 2. Mengetahui tatacara dan prosedur SPPPS. 3. Menguruskan SPPPS dengan cekap dan berkesan .Jan 5, 2013 12
 13. 13. • PREMIS KEPENTINGAN MEMPERKASA SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN SEKOLAH (SPPPS)Jan 5, 2013 13
 14. 14. SPPPS SEBAGAI SUB-SISTEM KAWALAN •Pentaksiran •Peperiksaan •Pemantauan •Penyeliaan •Pelaporan Jan 5, 2013 14
 15. 15. SPPPS ADALAH INDUK SISTEM AUDITAN HASILAN / HEADCOUNT •TOV •OTI •ETRJan 5, 2013 15
 16. 16. ISTILAH (NOMANCLATURE) DALAM PENTAKSIRAN •Kesahan •Kebolehpercayaan •Kebolehgunaan •Kebolehtadbiran •Jadual Spefikasi Ujian (JSU) •Aras KesukaranJan 5, 2013 16 •Taksonomi Blooms
 17. 17. ISU-ISU HANGAT TENTANG PENTAKSIRAN • Soalan dibocorkan / tahu awal • Skrip tak diperiksa, markah ada • Di luar sukatan pelajaran • Berlaku pakatan capai kejayaanJan 5, 2013 17
 18. 18. MARI KITA TENGOK VISUAL UNTUK REFLEKSIJan 5, 2013 18
 19. 19. KES 1 MURID TIDAK DIBENARKAN AMBIL PEPERIKSAANJan 5, 2013 19
 20. 20. Jan 5, 2013 20
 21. 21. • Kadar dan kedalaman (rate and intensity) aspek pengetahuan dan kefahaman pemimpin dan pengamal pendidikan di sekolah tentang sistem pengurusan pentaksiran dan peperiksaan berada dalam tahap yang kurang optimum.• Pentaksiran dan peperiksaan dilakukan hanya untuk menilai pengajaran bukan untuk proses pembelajaran.Jan 5, 2013 21
 22. 22. KES 2 MURID BERBUAT APA SAJA UNTUK MENDAPAT MARKAH TINGGIJan 5, 2013 22
 23. 23. Jan 5, 2013 23
 24. 24. Jan 5, 2013 24
 25. 25. • Terdapat kecetekan dan kedangkalan pengetahuan dan kefahaman di kalangan murid di sekolah tentang konsep pentaksiran dan peperiksaan.• Laku buat dan kerja buat murid tidak bergerak ke arah pemajuan kendiri kian meninggi (Autodynamic Equilibrium)Jan 5, 2013 25
 26. 26. KES 3 PERSEDIAAN PADA SAAT-SAAT TERAKHIRJan 5, 2013 26
 27. 27. Jan 5, 2013 27
 28. 28. • Berlaku himpunan defisit tinggi pada tahap persediaan murid dalam menghadapi proses pentaksiran dan peperiksaanJan 5, 2013 28
 29. 29. KES 4 KADANGNYA BERLAKU KESILAPAN DALAM PEMBERIAN MARKAHJan 5, 2013 29
 30. 30. Jan 5, 2013 30
 31. 31. • Berlaku kecuaian pendidik dalam melaksanakan proses pentaksiran dan peperiksaan.• Integriti dan kewibawaan perlu berada di tahap yang tinggi.Jan 5, 2013 31
 32. 32. KES 5MURID GAGAL WALAUPUN MENDUDUKI PEPERIKSAAN BEBERAPA KALIJan 5, 2013 32
 33. 33. Jan 5, 2013 33
 34. 34. • Pentaksiran dan peperiksaan kurang menjurus arah kepada pembelajaran yang berkualiti tinggi.Jan 5, 2013 34
 35. 35. ISU-ISU LAIN TENTANG PENTAKSIRANJan 5, 2013 35
 36. 36. • Perkembangan Falsafah dan Pemikiran mengenai Pentaksiran menuntut satu Sistem Pengurusan Pentaksiran dan Peperiksaan yang lebih berkualiti dan relevan.Jan 5, 2013 36
 37. 37. • Pentaksiran Berasaskan Sekolah perlu dilengkapkan dengan Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Sekolah. ( P & P lebih Kreatif dan Inovatif – AUTONOMI?)Jan 5, 2013 37
 38. 38. • Senario perkembangan semasa dalam kepenggunaan ICT perlu diambil kira dalam memantapkan pengurusan pentaksiran dan peperiksaan. (e-Pantau)Jan 5, 2013 38
 39. 39. • Perubahan kepada Sistem Pentaksiran amat perlu bagi menghasilkan sistem yang lebih relevan dengan kehendak agenda pembangunan negara kini yang memberi keutamaan kepada pembangunan modal insan. YB Menteri Pelajaran MalaysiaJan 5, 2013 3 Mei 2006 39
 40. 40. • Kertas ini menerbitkan Sistem Pengurusan Pentaksiran dan Peperiksaan Di Sekolah agar di laksanakan secara terarah dan mengikut standard tinggi di semua sekolah.Jan 5, 2013 40
 41. 41. TUJUAN SPPPS • Mengemas kini, menyelaraskan dan melaksanakan pentaksiran dan peperiksaan di sekolah. • Memberikan panduan kepada pentadbir untuk melaksanakan pentaksiran dan peperiksaan di sekolah.Jan 5, 2013 41
 42. 42. RUJUKAN SAHJan 5, 2013 42
 43. 43. AKTA PENDIDIKAN 1996• Artikel 67 – Penilaian murid• Artikel 68 – Peraturan-Peraturan Peperiksaan• Artikel 69 – Larangan Pengendalian Peperiksaan Jan 5, 2013 43
 44. 44. TAKRIF PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN• Dalam konteks pendidikan, pentaksiran dan peperiksaan merupakan satu episod dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterprestasi maklumat tentang hasil pembelajaran. Jan 5, 2013 44
 45. 45. TAKRIF PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN• Pentaksiran itu bagi membantu pengamal pendidikan menambah baik, melihat serta mengenal pasti kelemahan dan kekuatan amalan harian. Begitu juga merangka strategi baru dan menjana peluang pembelajaran baru. Datuk Dr Adi Badiozaman Tuah Jan 5, 2013 Pengarah LPM (BH 945Mei 2006)
 46. 46. KONSEP SPPPSJan 5, 2013 46
 47. 47. 1. Mendapat data pentaksiran 2. Mengetahui keberkesanan pengajaran guru 3. Mengesan dan membandingkan pencapaian murid 4. Menempatkan murid dalam aliran pendidikan 5. Pengelasan & pensijilan 6. Penyelidikan dan tindakan susulan 7. Ramalan• Jan 5, 2013 47
 48. 48. PELAN PELAKSANAAN SPPPSJan 5, 2013 48
 49. 49. PELAN PELAKSANAAN SPPPS 1. Penubuhan Jawatankuasa SPPPS 2. Menyenaraikan tugas Ahli Jawatanakuasa 3. Menentukan tugas setiap Ahli Jawatankuasa 4. Melaksanakan SPPPS. 5. Mengurus SPPPS 6. Merekod dan menyediakan laporan SPPPS. 7. Membuat rumusan. 8. Membuat post mortem 9. Tindakan susulanJan 5, 2013 49
 50. 50. (1) PENUBUHAN JAWATANKUASA SPPPSJan 5, 2013 50
 51. 51. CARTA ORGANISASI AHLI JAWATAN KUASA SPPPS Pengerusi SPPPS (Pengetua/Guru Besar) Naib Pengerusi SPPPS (Penolong Kanan) Setiausaha Peperiksaan Penyelaras Tahun/Tingkatan T1 T2 T3 T4 T5 T6 Ahli Jawatankuasa Ketua Panitia Guru Mata PelajaranJan 5, 2013 51
 52. 52. (2) PERANAN AHLI JAWATANKUASA SPPPSJan 5, 2013 52
 53. 53. Pengerusi 1. Menubuhkan Jawatankuasa SPPPS. 2. Melantik Ahli Jawatankuasa SPPPS berdasarkan spesifikasi kerja dan deskripsi kerja. 3. Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa SPPPS.Jan 5, 2013 53
 54. 54. 4.Menguruskan pelaksanaan aktiviti pentaksiran dan peperiksaan. 5. Membuat pemantauan aktiviti pentaksiran dan peperiksaan.Jan 5, 2013 54
 55. 55. 6. Melantik panel penyedia kertas soalan dan pemeriksa kertas jawapan7. Memastikan peraturan penyediaan kertas soalan dan skema pemarkahan dipatuhiJan 5, 2013 55
 56. 56. 8. Menguruskan Headcount / Auditan9. Menguruskan Bank Item10. Menguruskan bilik khas (bilik kebal) penyimpanan kertas soalanJan 5, 2013 56
 57. 57. Naib Pengerusi 1. Membantu tugas-tugas pengerusi. 2. Melaporkan prestasi murid kepada Jawatankuasa SPPPS. 3. Menjalankan tugas-tugas pengerusi semasa ketiadaan pengerusiJan 5, 2013 57
 58. 58. 4. Membantu pengurusan Headcount 5. Melaporkan prestasi murid kepada Jawatankuasa SPPPS. 6. Merancang pengurusan Bank ItemJan 5, 2013 58
 59. 59. Setiausaha Peperiksaan 1. Merancang penjadualan pentaksiran dan peperiksaan 2. Merancang penjadualan pengawas peperiksaanJan 5, 2013 59
 60. 60. 3. Melaksanakan pengagihan tugas menggubal item kepada penyelaras tingkatan 4. Memastikan kertas soalan mencukupi untuk semua calon.Jan 5, 2013 60
 61. 61. 5. Memastikan bilik dan peralatan peperiksaan disediakan 6. Menyelaraskan pemeriksaan skrip dan pemarkahan. 7. Melaksanakan HeadcountJan 5, 2013 61
 62. 62. 8. Menyelaraskan rekod dan pelaporan. 9. Menyelaraskan analisis peperiksaan. 10.Menerima laporan dan menyelaraskan aduan penyelewengan peperiksaan. 11.Menyelenggara Bank ItemJan 5, 2013 62
 63. 63. Penyelaras Tingkatan/Tahun 1. Mengagihkan tugasan menggubal item kepada guru mata pelajaran mengikut tingkatan/tahun. 2. Mengagihkan tugasan menanda kertas jawapan kepada guru-guru mata pelajaran.Jan 5, 2013 63
 64. 64. 3. Mengumpulkan dan merekodkan markah/gred peperiksaan ke dalam sistem analisis peperiksaan. 4. Membantu setiausaha peperiksaan melaksanakan headcount. 5. Menyelaraskan analisis itemJan 5, 2013 64
 65. 65. Ahli Jawatankuasa SPPPS 1. Menggubal item. 2. Menyediakan skema pemarkahan. 3. Mengendalikan peperiksaan. 4. Melaksanakan headcountJan 5, 2013 65
 66. 66. 5. Menyediakan pelaporan dalam bentuk rekod prestasi dan rekod profil.6. Menganalisis item7. Membuat post mortem.8. Melakukan tindakan susulan.Jan 5, 2013 66
 67. 67. CARTA ALIRAN PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN MERANCANG menentukan hasil P&P MEMBINA INSTRUMEN Membuat JSU & instrumen MELAKSANAKAN PENILAIAN MELAKSANAKAN PENILAIAN Pemerhatian/lisan/penulisan Pemerhatian/lisan/penulisan MEREKOD MENGANALISIS MAKLUMAT MELAPOR TIDAK Tindakan Susulan Tindakan Susulan YA Tindakan Tindakan Pengukuhan Pengukuhan Penguasaa Penguasaa Susulan Susulan Pengayaan Pengayaan n n pemulihan pemulihan Perkara Perkara diajar diajar YA TERUSKAN PELAJARAN BARU TERUSKAN PELAJARAN BARUJan 5, 2013 67
 68. 68. PELAKSANAAN SPPPSJan 5, 2013 68
 69. 69. PERINGKAT SPPPS1. Persediaan sebelum peperiksaan2. Pelaksanaan semasa peperiksaan3. Tindakan selepas peperiksaanJan 5, 2013 69
 70. 70. Persediaan Sebelum PeperiksaanJan 5, 2013 70
 71. 71. 1. Menguruskan panel penyedia kertas soalan dan pemeriksa kertas jawapan. 2. Menguruskan konstruk item. a. Menepati Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) b. Kesahan c. Kebolehpercayaan d. KebolehgunaanJan 5, 2013 71
 72. 72. TAKSONOMI BLOOM PENILAIAN SINTESIS ANALISIS APLIKASI KEFAHAMAN PENGETAHUANJan 5, 2013 72
 73. 73. • Pengetahuan - Mengingati kembali• Mentakrif, Memerihal, Mengenal pasti Melabel, Menyenarai, Melakar, Memadan, Menama, Menyatakan, Melukis, Menulis Jan 5, 2013 73
 74. 74. • Kefahaman• Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain; mentafsir bahan atau idea; merangkakan trend masa depan• Mengubah, Menganggar, Menerangkan, Memberi contoh, Mengukur, Menyukat, Menentukan, Menukar, Membanding dan Membeza, Menambah, Meramalkan, Membuat inferens, Menghubungkait, Mencirikan,Mengelas Jan 5, 2013 74
 75. 75. • Aplikasi• Menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit• Mengira, Menunjuk cara, Mengubahsuai, Menghitung, Menjana idea, Menjelaskan dengan contoh. Jan 5, 2013 75
 76. 76. • Analisis• Mengasingkan maklumat kepada komponen- komponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen• Mencerakin, Menjelaskan melalui contoh, Memilih, Mengasingkan, Membuat andaian, Menghuraikan, Mengawal pembolehubah, Membuat urutan, Menyusun mengikut keutamaan, Menggunakan perhubungan ruang dan masa, Membuat kesimpulan, Menyelesaikan masalah Jan 5, 2013 76
 77. 77. • Sintesis• Menggabungkan komponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif• Menggabungkan, Merancang, Meringkaskan, Membina, Merangkakan, Berkomunikasi, Mengeksperimen, Menganologi, Mereka cipta, Mengkonsepsikan, Membuat gambaran mental, Mendefinisikan secara operasi, Membuat hipotesis, Mereka bentuk Jan 5, 2013 77
 78. 78. • Penilaian• Menilai idea/bahan maklumat/kaedah berdasarkan kriteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu• Menaksir, Mengkritik, Mentafsir, Mewajarkan, Mengesan kecondongan, Membuat keputusan, Menyokong Jan 5, 2013 78
 79. 79. Kandungan Aras kemahiran Jumlah %M - Mudah Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis PenilaianS - SederhanaK - Kompleks M S K M S K M S K M S K M S K M S KLambang dan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10istilah (20%)Konsep 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 15kedudukan (30%)kordinatFaktor Cuaca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11dan (22%)pengaruhnyaKegiatan 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 14ekonomi 5, 2013 Jan 79 (28%)Jumlah % 1 2 1 2 3 2 4 3 2 6 4 1 6 4 2 4 3 50(100%)
 80. 80. 3. Menguruskan penilaian item. a. Item berkualiti tinggi – TERIMA / TOLAK / KIV b. Instrumen Pentaksiran4. Memastikan peraturan penyediaan kertas soalan dan skema jawapan dipatuhi.Jan 5, 2013 80
 81. 81. Keperluan Analisis Item untuk: a.menguji Indeks diskriminasi b.menguji kesesuaian dijadikan alat ukur penguasaan murid. c.menguji kualiti (kesahan dan kebolehpercayaan) d.mengenalpasti aras kesukaran item e.membezakan murid yang berpencapaian tinggi dan rendah f. Untuk menguji defisit pembelajaran / kemahiranJan 5, 2013 81
 82. 82. 5. Menguruskan penyediaan dokumen yang mengandungi perkara-perkara berikut:- a. Jadual pengawasan peperiksaan b. Jadual peperiksaan c. Rekod kehadiran calon peperiksaan d. Senarai nama penyedia kertas soalan e. Senarai nama pemeriksa kertas jawapan . f. Jadual kawalan kertas soalan di bilik kebal.Jan 5, 2013 82
 83. 83. 6. Menguruskan percetakan kertas soalan dan kertas jawapan. 7. Menguruskan penyimpanan kertas soalan di bilik khas bagi menjamin keselamatan kertas soalan.Jan 5, 2013 83
 84. 84. 8. Menguruskan taklimat pentaksiran dan peperiksaan kepada semua pengawas peperiksaan. 9. Menguruskan penyediaan bilik dan peralatan peperiksaan.Jan 5, 2013 84
 85. 85. Pelaksanaan Semasa PeperiksaanJan 5, 2013 85
 86. 86. 1. Memastikan pengedaran/pengagihan kertas soalan kepada pengawas peperiksaan dilaksanakan mengikut peraturan. 2. Memastikan penjadualan peperiksaan dipatuhi sepenuhnya.Jan 5, 2013 86
 87. 87. 3. Memantau perjalanan peperiksaan mengikut peraturan yang ditetapkan.4. Mengambil tindakan terhadap penyelewengan yang berlaku.5. Memastikan pengawasan peperiksaan mengikut peraturan yang ditetapkan.Jan 5, 2013 87
 88. 88. Tindakan Selepas PeperiksaanJan 5, 2013 88
 89. 89. 1. Menguruskan penyerahan skrip jawapan dan skema kepada penanda kertas. 2. Pengendalian skrip jawapan - Menanda skrip jawapan - Memberi markah/gred - Melapor dan merekod markahJan 5, 2013 89
 90. 90. REKOD DAN PELAPORANJan 5, 2013 90
 91. 91. REKOD a. Merekod ialah aktiviti mencatat maklumat secara bersistem berkaitan dengan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid.Jan 5, 2013 91
 92. 92. b. Maklumat dalam rekod perlu dikemas kini untuk memudahkan guru membuat rujukan tentang tahap pembelajaran murid. c. Aktiviti merekod dilakukan secara berkala supaya maklumat menyeluruh tentang penguasaan pembelajaran murid terkumpul dan mudah dirujuk apabila diperlukan.Jan 5, 2013 92
 93. 93. d. Maklumat dalam rekod perlu dianalisis dan ditaksir untuk tujuan tindakan susulan dan pelaporan. e. Bentuk-bentuk rekod: • Penyataan. • Simbol. • Markah. •Jan 5, 2013 Gred. 93
 94. 94. f. Rekod boleh dibuat dalam dokumen berikut: – Buku rekod mengajar. – Laporan kemajuan murid. – Senarai semak. – Rekod prestasi. – Rekod profil.Jan 5, 2013 94
 95. 95. PELAPORAN Proses menyampaikan maklumat penilaian tentang: – Perkembangan – Pengetahuan – Kemahiran – Nilai – Sikap – Pencapaian murid secara berkalaJan 5, 2013 95
 96. 96. Pelaporan dibuat kepada: • Murid • Ibu bapa dan penjaga • Pihak tertentu- PIBG, PPD, JPN,KPMJan 5, 2013 96
 97. 97. Pelaporan boleh dilakukan secara lisan ataubertulis dalam bentuk: – Markah – Penyataan – Gred – Penyataan dan gredJan 5, 2013 97
 98. 98. • Kandungan pelaporan – Prestasi akademik – Penyataan tentang minat, sikap dan perlakuan. – Cadangan memperkembang potensi pelajar.Jan 5, 2013 98
 99. 99. • Pelaporan bertulis : • Rekod Prestasi • Rekod Profil • Laporan ringkas oleh guru mata pelajaran atau guru kelasJan 5, 2013 99
 100. 100. 5. RUMUSANJan 5, 2013 100
 101. 101. • SPPPS perlu dipraktikkan oleh pentadbir sekolah kerana penggunaan sistem ini akan dapat menghasilkan pelaksanaan pentaksiran dan peperiksaan yang cekap dan berkesan. Hal ini membolehkan objektif pentaksiran dan peperiksaan dapat dicapai dengan berkualiti tinggi.Jan 5, 2013 101
 102. 102. Reflection Reflection Between the idea and the reality, Between the motion and the Act, Falls the Shadow. T.S. Elliot, ‘The Hollow Men’Jan 5, 2013 102
 103. 103. Reflection “All are prone to leveling everyone to the same level of equality, notwithstanding the fact that even in God’s Sight we are not all the same and equal….We are like so many candles of varying lengths and shapes and hues and sizes; the tallow they are made from is essentially the same and the light they burn is essentially the same but the greatness of the flame, the light each sheds, is not the same in power and magnitude. And we judge the value of the candle by the light it sheds just as we judge a man by those qualities by which he is not the same, but excels another……” S.M. Al-Naquib Al-Attas, 1978, Islam and Secularism.Jan 5, 2013 103
 104. 104. THIS BRIDGEThis bridge will only take you half way there To those mysterious lands you long to see;Through Gypsy camps and swirling Arab fairsAnd moonlit woods where unicorns run free. So come and walk awhile with me and share The twisting trails and wondrous worlds I’veknown.But this bridge will only take you halfway there… The last few steps you’ll have to take alone. Shel Silverstein-A Light in the Attic Jan 5, 2013 104
 105. 105. Sekian, terima kasihJan 5, 2013 105
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×