ΣΟ ΢ΑΒΒΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ
ΕΣΟ΢
ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΢ΟΤΛΑΝΣΙΚΑ΢

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:
Μάθημα 13ο

Επιβλζπων: κοσ Γεϊργιοσ Καπετανάκησ
Σο ςαββατικό ζτοσ
Σο ςαββατικό ζτοσ είναι το ζβδομο
ζτοσ του επταετοφσ γεωργικοφ
κφκλου του Ιουδαϊςμοφ και
αναφζρεται ςτο ...
Σο Ιωβηλαίο ζτοσ
Σο Ιωβηλαίο ζτοσ πραγματοποιείται
κάθε 50 χρόνια και θεωρείται από τον
Μωςαϊκό νόμο ωσ άγιο ζτοσ. Κατά τη...
Σα λόγια του Μωυςή για τα δφο ζτη
Έξι χρόνια κα ςπζρνετε τα χωράφια ςασ, κα κλαδεφετε
τα αμπζλια ςασ και κα ςυνάηετε τθ ςο...
Ονομαςίεσ
Σαββατικό έτος

Η ονομαςία του
ςαββατικοφ ζτουσ,
προζρχεται από το
΢άββατο, που
θεωρείται από τουσ
Ιςραηλίτεσ ωσ...
ΠΗΓΕ΢
1…..http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B9%CF%89%CE%B2%CE%B7%CE%
BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF
2….. http://en.wikipedia.org/wik...
ΣΕΛΟ΢
Ευχαριςτϊ πολφ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Το Σαββατικό και το Ιωβηλαίο έτος

943

Published on

Αυτή είναι μια παρουσίαση για το Σαββατικό και το Ιωβηλαίο έτος των Ισραηλιτών, βασισμένη στα λόγια του Μωυσή που αναφέρονται και στο βιβλίο των θρησκευτικών της πρώτης γυμνασίου, στο κεφάλαιο που αναγράφεται στην αρχική σελίδα της παρουσίασης.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
943
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Το Σαββατικό και το Ιωβηλαίο έτος

 1. 1. ΣΟ ΢ΑΒΒΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΕΣΟ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΢ΟΤΛΑΝΣΙΚΑ΢ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Μάθημα 13ο Επιβλζπων: κοσ Γεϊργιοσ Καπετανάκησ
 2. 2. Σο ςαββατικό ζτοσ Σο ςαββατικό ζτοσ είναι το ζβδομο ζτοσ του επταετοφσ γεωργικοφ κφκλου του Ιουδαϊςμοφ και αναφζρεται ςτο πεντάτευχοσ (Σορά) και ςε άλλα βιβλία τησ Παλαιάσ Διαθήκησ. Ήταν μια από τισ εντολζσ του Μωυςή κατά το ταξίδι των Ιςραηλιτϊν ςτην ζρημο. Πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τον Μωςαϊκό νόμο, για να αναπαυθεί η γη. Κατά τη διάρκειά του, κανζνα είδοσ γεωργικήσ δραςτηριότητασ δεν επιτρζπεται με εξαιρζςεισ μερικζσ προληπτικζσ όπωσ το πότιςμα και το βοτάνιςμα.
 3. 3. Σο Ιωβηλαίο ζτοσ Σο Ιωβηλαίο ζτοσ πραγματοποιείται κάθε 50 χρόνια και θεωρείται από τον Μωςαϊκό νόμο ωσ άγιο ζτοσ. Κατά τη διάρκειά του, όλοι οι δοφλοι επιςτρζφουν ςτισ οικογζνειζσ τουσ, όλεσ οι αγορζσ και πωλήςεισ περιουςίασ ακυρϊνονται και οι περιουςίεσ επιςτρζφουν ςτουσ αρχικοφσ τουσ κατόχουσ, καθϊσ και πραγματοποιείται ετήςια αγρανάπαυςη, όπωσ και ςτο ςαββατικό ζτοσ. Αυτά πραγματοποιοφνται ϊςτε όλοι να ευχαριςτηθοφν μονάχα αυτά που τουσ χάριςε ο θεόσ. Επίςησ, με αυτό τον τρόπο, αναδημιουργιόντουςαν οι κοινωνικζσ τάξεισ.
 4. 4. Σα λόγια του Μωυςή για τα δφο ζτη Έξι χρόνια κα ςπζρνετε τα χωράφια ςασ, κα κλαδεφετε τα αμπζλια ςασ και κα ςυνάηετε τθ ςοδειά. Ο ζβδομοσ χρόνοσ, όμωσ, κα είναι ςαββατικόσ, ζνα ζτοσ για ν’ αναπαυκεί θ γθ… Εκείνο το χρόνο δε κα ςπείρετε τα χωράφια ςασ, οφτε κα κλαδζψετε τα αμπζλια ςασ… Θα είναι χρόνοσ αγρανάπαυςθσ… Έπειτα κα μετριςετε […] ςυνολικά ςαράντα εννιά χρόνια […] και το πεντηκοςτό κα το ανακθρφξετε άγιο. Είναι το ιωβθλαίο ζτοσ. Σότε κα κθρφξετε απελευκζρωςθ για όλουσ τουσ κατοίκουσ τθσ χϊρασ. Κάκε ιδιοκτθςία που ζχει πουλθκεί, κα επιςτραφεί ςτον αρχικό ιδιοκτιτθ τθσ και κακζνασ που ζχει πουλθκεί ωσ δοφλοσ, κα γυρίςει ςτθν οικογζνειά του.
 5. 5. Ονομαςίεσ Σαββατικό έτος Η ονομαςία του ςαββατικοφ ζτουσ, προζρχεται από το ΢άββατο, που θεωρείται από τουσ Ιςραηλίτεσ ωσ η ζβδομη ημζρα τησ εβδομάδασ αφιερωμζνη ςτο Θεό Ιωβηλαίο έτος Η ονομαςία του Ιωβηλαίου ζτουσ, προζρχεται από την εβραϊκή λζξη Yobbel που είναι ζνα κζρατο κριαριοφ που χρηςιμοποιοφνταν ςαν ςάλπιγγα κάθε 50 χρόνια
 6. 6. ΠΗΓΕ΢ 1…..http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B9%CF%89%CE%B2%CE%B7%CE% BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF 2….. http://en.wikipedia.org/wiki/Shmita 3…..https://www.google.gr/search?newwindow=1&safe=active&biw=1280&bih =856&tbm=isch&sa=1&q=χειραψία&oq=χειραψία&gs_l=img.3..0l2j0i24l3.1971 1.23334.0.23775.8.8.0.0.0.0.163.1237.0j8.8.0....0...1c.1.32.img..0.8.1235.Ez u9Ak97Cfk#facrc=_&imgdii=_&imgrc=jUlaAp8y3tKXqM%253A%3BC 4…..https://www.google.gr/search?newwindow=1&safe=active&tbm=isch&q= %CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE% B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1&spell=1&sa=X&ei=nczeUpf0O8iBtAaU54H QDQ&ved=0CFUQBSgA&dpr=1&biw=1280&bih=856
 7. 7. ΣΕΛΟ΢ Ευχαριςτϊ πολφ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×