Bazat e kontabilitetit
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Bazat e kontabilitetit

on

 • 13,470 views

 

Statistics

Views

Total Views
13,470
Views on SlideShare
13,470
Embed Views
0

Actions

Likes
6
Downloads
255
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Bazat e kontabilitetit Bazat e kontabilitetit Presentation Transcript

 • Kontabiliteti teori dhe praktikë,sistem informacioni dhe konceptet bazë të tij
  • Ç’është kontabiliteti ?
  • Kush ka nevojë për kontabilitet ?
  • A është profesion apo shkencë ?
  • Cili është roli I tij në shoqëri-shtet ?
  • Mosnjohja e konatbilitetit a paraqet mister për joekonomistët ?
 • Kontabiliteti dhe rëndësia e informacionit kontabël
  • Paraqet informacionin më të rëndësishëm per biznesin dhe për të gjitha nivelet e menaxhmentit e vendimmarrjes
  • Informacion I rëndesishëm I regjistrimit të ngjarjeve kontabël për të gjithë të involvuarit ne biznesin përkatës :
   • Menaxhmenti , aksionerët ,furnitorët ,bankat shteti ,bleresit ….
 • Koncepti bazë I kontabilitetit
  • Koncepti bazë I kontabilitetit është I lidhur me konceptin bazë të një biznesi –njësie ekonomike funksionale .
  • Në kontabiliet koncepti I njësisë përdoret në kuptimin e njesise kontabël që është njësia ekonomike dhe që është objekt I proceseve kontabël .
  • Njësitë – ndërmarrjet mund të jenë private,shteterore,institucionale ,banka agjenci,OJQ ….
 • Përdoruesit-shfrytëzuesit e informacionit kontabel
 • Informata për drejtuesit – menaxhmentin
  • Informata përmes pasqyrave financiare
   • Fitimi ,humbja
   • Shpenzimet
   • Rritja/zvoglimi I kapitalit dhe aseteve
   • Detyrimet afatshkurtëra-afatgjata
   • Llogaritë e arkëtueshme /kërkesat
   • Llogarite e pagueshme /detyrimet afatshkurtëra
   • Likuiditeti
   • Kosto direkte dhe indirekte e produktit …
 • Informatat kontabël për të tjeret
  • Aksionerët dhe investitorët : p.sh.sa është vlera e aksioneve,shpërndarja e dividendes(fitimit aksionar),koeficienti I levërdisë investive…
  • Furnitorët dhe kreditorët e ndryshëm :gjendjen financiare dhe aftësinë e kthimit te borgjeve dhe mundesinë për pagese të detyrimeve për furnizimet
  • Kthimi dhe aftësia e kthimit te kredisë , huase apo detyrimeve tjera.
 • Informata kontabël për shtetin-autoritetin tatimor
  • Shuma e tatimeve dhe taksave per t’u paguar sipas rezultateve te deklaruara në librat kontabël
  • Paraqitja e qarkullimit - prodhimit real të periudhës së deklarimit
  • Në përgjithësi zbatimi I politikave fiskale të rregulluara me Ligjet dhe Rregulloret tatimore
 • Ndarja e pergjithshme e përdoruesve të informacionit kontabël
  • Përdorues të brendshëm
   • Menaxhmenti
   • Aksionerët (kur janë pronarë)
   • Punonjesit (me kompetencë)
  • Perdorues të jashtëm
   • Aksioneret (kur nuk jane pronarë )
   • Bankat
   • Shteti
   • Entet statistikore,sindikatat,mediat etj .
 • Perkufizimi I kontabilitetit
  • Fillim i regjistrimit te aktivitetit ekonomik
  • Me 1494 Luka Paciolo-italian vuri parimet bazë të regjistrimit te dyfishtë të një ngjarje financiare .
  • Kontabiliteti përkufizohet si gjuha e biznesit sepse I pari I ka,,degjuar” dhe ,,parë” informatat e ngjarjeve qe kanë ndodhur brenda biznesit përkates .
  • Kontabiliteti mban në kontinuitet llogarinë financiare të biznesit duke dhënë informata të përshtatshme në kohë dhe hapsirë për biznesin dhe të tjerët.
 • Furnizimi me informata përmes sistemit te kontabilitetit
 • Evaluimi I definicionit mbi kontabilitetin
  • Ne vitin 1940 definicioni mbi kontabilitetin ishte : Kontabiliteti është art I regjistrimit,klasifikimit dhe përmbledhjes në menyrë të plotë dhe sipas vleres monetare të veprimeve që janë të shprehura finaciarisht dhe interpretimi I tyre”
  • Me 1970 ;Kontabiliteti përkufizohet si aktivitet shërbimi dhe informacioni financiar
 • Kontabiliteti si shkencë
  • Bordi mbi parimet e kontabilitetit dhe studiues të caktuar e përkufizojnë kontabilitetin si :
  • ,,Kontabiliteti është ajo degë e shkencës që merret me matjen,grumbullimin ,regjistrimin ,përpunimin dhe paraqitjen e informacionit kryesisht financiar ,për të informuar te gjithe te interesuarit dhe te ndihmon në menyrë efikase në drejtimin dhe funksionimin e njësive ekonomike dhe që lehtëson komunikimin me disa funksione speciale.
 • Kontabiliteti si tërësi mjetesh dhe procedurash përbëhet nga :
  • Aktiviteti I regjistrimit të informacionit dhe ngjarjes financiare
  • Përpunimi I informacionit në formë të caktuar
  • Komunikimi I informacionit të përpunuar në forma e afate të caktuara për përdoruesit e tij .
  • Pra Kontabiliteti mund të përkufizohet si :Proces I vrojtimit matjes,vlerësimit,interpretimit dhe komunikimit të informacionit financiar për qëllime të kontrollit financiar dhe marrjes se vendimeve efektive të drejtimit ekonomik të njësisë ekonomike ”(Prof.Dr.Sotiraq Dhamo)
 • Vështirësitë në studimin dhe punën e kontabilitetit
  • Paraqet analize,sinteze,procedure ,informacion ,raportim …me saktësi
  • Hapin e sigurte nga indentifikimi I nevojës për regjistrim kontabël deri ne raportimin perfundimtar (Pasqyrat Financ.)
  • Njohja me praktikat kontabël
  • Kontabiliteti nuk rrit-zvogelon vleren – ai konstaton gjendjen
 • Vështirësi tjera
  • Zbatimi I standardeve dhe unifikimi I ambientit ligjor
  • Eliminimi I divergjencave kontabel ndermjet periudhave te caktuara kohore
  • Terminologjia adekuate
  • Standardizimi I Planit kontabel
  • Çështje - probleme tjera
 • Natyra , kuptimi dhe zhvillimi I terorive te kontabilitetit
  • Teoria e kontabilitetit gjate zhvillimit ka evoluar ne proporcion te drejte me zhvillimet dhe ngjarjet e realiteteve te reja në fenomenet dhe marrëdhëniet ndermjet tyre .
  • Sipas Hendrikson ,,Teoria e kontabilitetit mund te arsyetohet si arsyetim logjik ne rrjetin e parimeve që japin një kuader te pergjithshem te referencave me te cilat praktika e kontabilitetit mund te vlerësohet dhe të drejtoj ne zhvillimin e praktikave te reja .
 • Klasifikimi baze I teorive te kontabilitetit sipas nivelit te parashikimit
  • Ekzistojnë tri teori kyesore :
  • Teorite e struktures ose tradicionale (reagimi dhe raportimi I kontabilistëve në situata të caktuara).E preferojnë kontabilistët që merren me praktikat kontabël .
  • Teorite interpretuese-semantike .Kjo teori nënkupton gjetjen e nje lidhje midis matjes kontabel dhe konceptit ekonomik e fizik te fenomenit te botes reale
  • Teorite pragmatike te sjelljes .Kjo teori vë theksin në efektet e pasqyrave për sjelljen e vendimeve të ardhshme.
  • Sipas kësaj teorie informacioni kontabel duhet të determinojë sjelljet e ardhshme të shrytëzuesve të brendshëm dhe të jashtem të informacionit.
 • Teoria e metodes deduktive dhe induktive kontabel
  • Metoda deduktive :
   • Konsiston ne nxjerrjen e parimeve logjike që japin bazat per aplikime konkrete ose praktike.
   • Formulim I përgjithshem e specifik I objektivave të raportimit financiar
   • Pasqyrë e përgjithshme e ambientit ekonomik,financiar,ligjor,politik ,sociologjik …
   • Rrjet I rregullave te detyrueshme për të drejtuar procesin (aspekti ligjor,standardet ,…
   • Formulim I parimeve dhe rregullave unike
   • Aplikim I parimeve në situata të veçanta dhe perpilim I procedurave.
 • Metoda induktive
  • Kjo metodë konsiston në identifikimin dhe vëzhgimin përmes matjeve të veçanta për të ardhur te konstatimet reale financiare .
  • Përmes kesaj metode të vezhgimit bëhet analizë për të ardhur te konkluzionet e reja dhe mbi bazën e tyre te ndërtohen parime dhe praktika kontabël të pranueshme për biznesin –njësinë ekonomike .
 • Mënyrat kryesore të zhvillimit të teorive të kontabilitetit
  • Mënyra deskriptive (përshkruese)
   • Bazohet në praktiken kontabël aktuale
   • Sipas kësaj mënyre nga aspekti praktik duhet të zhvillohet aspekti teorik I kontabilitetit .
   • Tenton të spjegoj se si informacioni financiar ka ndikuar te përdoruesit e brendshem dhe të jashtëm
 • Mënyra e dobishmerisë së vendimeve
  • Influencimi shfytezuesve dhe vendimarresve në sjelljen e vendimeve mbi informacionin e dobishmerisë .
  • Procesi I sistematizimit dhe grumbullimit të informacionit kontabël në një moment të caktuar raportues do të jetë me efekt të caktuar për dobishmërinë dhe kualitetin e marrjes se vendimeve .
 • Mënyra empirike
  • Përqëndrohet në studimet empirike
  • Bazohet në metodat ekskluzivisht shkencore
  • Teknikat e sofistikuara
  • Statistikat
  • Aplikim e softwereve
  • Etj …
 • Mënyra normative
  • Bazohet në teorite normative te rregullimit te sistemit kontabël
  • Përdor modelet krahasuese të raportimit
  • Bazohet më shumë në konceptin ,,Ç’farë duhet të jetë se sa ç’farë është ”
 • Mënyra e mirëqenies
  • Merr në konsideratë ndikimin e marrjes së vendimeve në mirëqenien sociale .
  • Per objektiv ka maksimizimin e mirëqenies sociale përmes së cilës përkufizohen dobishmëritë materiale të anëtarëve të shoqërisë.
 • Llojet e kontabilitetit
  • Kryesisht ndahet në :
   • Kontabilitetin Financiar
   • Kontabilitetin e kostos –material
   • Kontabilitetin e drejtimit –menaxherial
   • Kontabilitetin Tatimor
 • Kuptimi I Kontabilitetit Financiar
  • Kontabiliteti gjithëpërfshirës I të gjitha aktiviteteve afariste e financiare të lidhuara direkt dhe indirekt në tërë procesin afarist të njësisë ekonomike .
  • Pagesat mbi furnizimet ,faturimet nga shitja ,faturat mbi shpenzimet ,pranimi I letrave me vlerë ,arkëtimet,detyrimet ,tatimet …janë ngjarje që ndodhin përditë dhe si të tilla duhet të regjistrohen,sistemohen,ruhen,raportohen në formë të rezultateve dhe pasqyrave .
 • Roli dhe qëllimet e kontabilitetit financiar
  • Paraqet instrument informativ
  • Kujtesë e shkruar-faktuar e veprimeve
  • Siguron bazë për përpilimin e pasqyrave financiare
  • Siguron bazën e referimit mbi detyrimet fiskale-tatimore dhe deklarimeve mbi të ardhurat dhe shpenzimet e periudhës .
 • Llojet e profesionit kontabël
  • Kontabilistët privatë-individual brenda biznesit
  • Kontabilistët publikë funksionojne si zyrë të veqanta jashtë biznesit
  • Kontabilistët e institucioneve dhe OJQ-ve (përpilimin dhe raportimet e ndryshme që janë të lidhuara edhe proceset buxhetore
  • Edukatorët kontabël –agjencione të ndryshme
   • SKAK-u, AFAS-I etj .
 • Format e organizimit ligjor të njësive të biznesit dhe kontabiliteti I tyre
  • Biznesi me një pronar
  • Biznesi me ortakëri –partnerships
  • Shoqeritë e kapitalit –në formë të shoqërive me pergjegjësi të kufizuar ,ortakeritë,aksionerët
 • Procesi I matjes se kontabilitetit
  • Matja e veprimit ekonomik
   • Blerja dhe shitja e mallrave dhe efekti I tyre I ndryshimit
   • Pagesa e detyrimeve , pagesa e shpenzimeve ,marrja falas e asetit …
   • Hapja dhe konfigurimi I llogarive kontabel
  • Matja në njësi vlere monetare
 • Pyetjet me te shpeshta në regjistrimin e kontabilitetit financiar
  • Ç’farë do të matet ?
  • Kur do të bëhet regjistrimi ?
  • Ç’farë vlere do të vendoset për objektin e matur ?
  • Cila është kostoja historike
  • Klasifikimi I llogarive kontabël sintetike /analitike
 • Pasqyrat kryesore kontabël
  • Pasqyra e Bilancit te Gjendjes
  • Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve që njihet si Bilanci I suksesit
  • Pasqyra mbi ndryshimet në kapital
  • Pasqyra mbi rrjedhen e parasë-
  • qe njihet si Cash Flow
 • Struktura e Bilancit te Gjendjes
  • Aktiva
   • Pasuria xhiruese-rrjedhëse (paraja,kërkesat ,llogaritë e arketueshme,letrat me vlerë,stoqet,lënda e parë ,repromateriali,rezervat …
   • Pasuria joxhiruese (toka,objektet,makineria,paisjet ...)
  • Pasiva
   • Detyrimet afatgjata(kredite afatagj.,huatë…)
   • Detyrimet afatshkurtëra(kredite afatkurtera,llogarite e pagueshme …)
   • Kapitali I pronarit (rezervave ,fitim I mbajtur…)
 • Bilanci I gjendjes-paraqitja horizontale 900.000 Totali I Pasivit-burimeve 900.0000 Totali I Aktivit 250.000 150.000 500.000 - - - 1.Detyrimet 1.1.Afaatshkurtëra . 1.2.Afatgjata 2.Kapitali I pronarit - - - 250.000 650.000 - - - 1.Pasuria 1.1Pasuria xhiruese 1.2.Pasuria jo xhiruese - - - Shuma Pasiva Shuma Aktiva
 • Bilanci I gjendjes –paraqitja vertikale I.Aktiva ………………………………………… 900.000.00 Totali I Aktivit _____________________900.000.00 II.Detyrimet II.1Afatshkurtera ………..…………………..…150.000.00 II.2.Afatgjata ……………………………………450.000.00 III.Kapitali I Pronarit …………………............500.000.00 Totali I Detyrimeve dhe Kapitalit…………... 900.000.00 Bilanci Kontabel ,Kompania X Date 31.12.2009
 • Ekuacioni Kontabel
  • Pasuria ose Aktiva=Detyrimet +Kapitali ,
  • Pasuria –Detyrimet =Kapitali I pronarit
 • Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve
  • Shpreh raportin ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve në një periudhë të caktuar .
  • Ndryshe quhet edhe Bilanci I Suksesit
  • Te ardhurat-shpenzimet=ardhura neto
 • 1.Te ardhurat…………………………….150.000.00 2.Shpenzimet …………………………….85.000.00 3.(1-2) E Ardhura Neto …………………..65.000.00 Pasqyra e Bilancit te Suksesit te Kompanise X
 • Pasqyra e kapitalit te pronarit Kapitali I Pronarit me 01 Janar 2009………….320.000 Te ardhurat neto te vitit 2009………………………80.000 Totali I kapitalit te pronarit ……………………400.000 -Terheqjet e pronarit gjate vitit ………………….50.000 =Kapitali I pronarit me 31.12.2009………….….350.000 Kompania X Pasqyra e kapitalit te pronarit 01.01.2009
 • Karakteristikat cilësore të informacionit te Pasqyrave Financiare
  • Kuptueshmëria
  • Rëndësia për vendimmarrje
  • Besueshmëria
  • Krahasueshmëria
 • Dy Supozimet kryesore te ndertimit te Pasqyrave Financiare
  • 1.Biznesi ne vijimesi (going concern ) qe nenkupton se :
   • Biznesi nuk ka qellim per te likuiduar njesine
   • Te pushoj aktivitetin biznesor
   • Nuk ka alternative tjeter
   • 2.Kontabilteti Rrites (accrual accounting ) se te ardhurat njihen kur ndodhin dhe jo kur arketohen dhe shpezimet njihen kur paguhen e jo kur ndodhin …