ชุดที่4 เล่ม5 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ชุดที่4 เล่ม5 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศ

on

 • 7,277 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,277
Slideshare-icon Views on SlideShare
5,549
Embed Views
1,728

Actions

Likes
2
Downloads
393
Comments
3

7 Embeds 1,728

http://www.nitessatun.com 1445
http://sornordon.wordpress.com 257
http://www.nitessatun.net 15
http://webcache.googleusercontent.com 8
http://www.nitessatun.com. 1
http://bidtohome.com 1
http://www.buriram4.in.th 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

13 of 3 Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • เป็นสื่อที่น่าสนใจจะนำไปแก้ปํญหานักเรียน ขอบคุณ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • เป็นสื่อที่มีประโยชน์มากเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูคณิตศาสตร์ หรือผู้ที่สนใจ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • เป็นสื่อที่ให้ความรู้มากคะ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ชุดที่4 เล่ม5 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศ ชุดที่4 เล่ม5 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศ Document Transcript

  • ชุดที่ 4 เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เล่มที่5 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • เอกสารชุดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชุดที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เล่มที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • เรื่อง เทคนิค วิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ เล่มที่ 5ผู้จัดพิมพ์ กลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจำนวนพิมพ์ 2,500 เล่มปีที่พิมพ์ 2554ISBN 978-616-202-384-2
  • คำนำ เอกสารชุด “แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” นี้ ได้จัดทำและเผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 โดยในครั้งนั้นได้จัดทำเป็นเอกสาร 5 เล่ม คือ เล่ ม ที่ 1 ความรู้ พื้ น ฐานและแนวทางพั ฒ นานั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ เล่ ม ที่ 2 การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เล่มที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน และเล่มที่ 5 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ โดยที่ผ่านมาพบว่าเอกสารชุด ดังกล่าว เป็นประโยชน์กับครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ ให้ เ อกสารชุ ด นี้ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น และมี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นควรปรับปรุงเอกสารดังกล่าว โดยในการปรับปรุงครั้งนี้ นอกจากความเหมาะสมของเทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรี ย นรู้ แ ล้ ว ยั ง ได้ ค ำนึ ง ถึ ง ความสะดวกของครู แ ละผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการนำไปใช้ ด้ ว ยเป็ น สำคั ญ ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดพิมพ์เอกสารชุดนี้ออกเป็น 1 เล่มกับอีก 4 ชุด เพื่อให้เอกสารแต่ละเล่มมีขนาด ไม่หนาจนเกินไป โดยประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ เอกสารความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เอกสารชุดที่ 1การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ประกอบด้วยเอกสาร2เล่ม เอกสารชุดที่ 2เทคนิควิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านประกอบด้วยเอกสาร6เล่ม เอกสารชุดที่ 3เทคนิควิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนประกอบด้วยเอกสาร3เล่ม เอกสารชุดที่ 4เทคนิควิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกอบด้วยเอกสาร5เล่ม สำหรับเอกสารนี้เป็นเล่มที่ 5 ในเอกสารชุดที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งในเอกสารจะกล่าวถึงสภาพปัญหา แนวทางพัฒนา เทคนิควิธีการและสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และแบบฝึก ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการนำไปใช้ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจพิจาณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารชุดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับซึ่งจะได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่าง เหมาะสม กล่าวคือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ละคนจะได้รับการช่วยเหลือและ ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพซึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียน (นายชินภัทร ภูมิรัตน) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • สารบัญเรื่อง หน้าคำนำสารบัญบทนำความสำคัญในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์.............. 1 ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้................... 2 จุดประสงค์ในการพัฒนาการเรียนรู้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์....................................................................................................... 3 ปัญหาและเทคนิคการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์....................................................................................................... 4 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์....................................................................................................... 9 วิธีใช้เทคนิค วิธีการและสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์.................................................................................. 9 การวัดและประเมินผล.............................................................................................................. 11 การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์................................................................................. 11 สรุปแนวทางการพัฒนานักเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์....................................................................................................... 12 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ปัญหาที่ 21. รูปเรขาคณิตสองมิติ............................................................................................ 14 กิจกรรมที่ 1 แยกฉันให้ถูก.................................................................................. 15 กิจกรรมที่ 2 ลีลาหาพวก..................................................................................... 18 กิจกรรมที่ 3 สีเหลี่ยมอยู่ที่ไหน............................................................................ 20 ปัญหาที่ 22. การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ............................................................................. 25 กิจกรรมที่ 1 สี่เหลี่ยมเดินเล่น.............................................................................. 26 กิจกรรมที่ 2 สองมิติหลากหลาย.......................................................................... 29 กิจกรรมที่ 3 สมมาตรได้อย่างไร.......................................................................... 32
  • เรื่อง หน้าปัญหาที่ 23. การบอกและจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ............................................................. 34 กิจกรรมที่ 1 ฉันคือรูปอะไร................................................................................. 35 กิจกรรมที่ 2 พีระมิดยอดแหลม........................................................................... 41 กิจกรรมที่ 3 สร้างรูปเรขาคณิตสามมิติด้วยมือเรา................................................ 44 กิจกรรมที่ 4 ส่วนสูงรูปเรขาคณิตสามมิติอยู่ที่ไหน............................................... 46 สาระที่4พีชคณิต................................................................................................................. 48ปัญหาที่ 24. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป และความสัมพันธ์ของรูปด้านรูปร่าง................. 49 กิจกรรม บอกได้เติมได้....................................................................................... 52 ปัญหาที่ 25. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป และความสัมพันธ์ของรูปด้านขนาด................. 53 กิจกรรม ฉันอยู่ไหน........................................................................................... 55 ปัญหาที่ 26. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป และความสัมพันธ์ของรูปด้านสี......................... 56 กิจกรรม เติมสีสร้างสรรค์.................................................................................... 59 ปัญหาที่ 27. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต.................... 60 กิจกรรม ต่อไปเป็นอะไรเอ่ย............................................................................... 63 ปัญหาที่ 28. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน............................ 64 กิจกรรม บอกได้ไหม.......................................................................................... 67 สาระที่5การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น............................................................... 69 ปัญหาที่ 29. การเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูล...................................................................... 70 กิจกรรม ตารางแสนกล....................................................................................... 71 ปัญหาที่ 30. การอ่านแผนภูมิ.................................................................................................. 73 กิจกรรมที่ 1 อ่านสักนิดคิดสักหน่อย................................................................... 74 กิจกรรมที่ 2 อ่านได้ทำได้................................................................................... 78 กิจกรรมที่ 3 วงกลมมหัศจรรย์............................................................................ 82 กิจกรรมที่ 4 เกมชิงเหรียญ................................................................................. 85 ปัญหาที่ 31. การเขียนแผนภูมิ................................................................................................ 88 กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิรูปภาพแสนสนุก................................................................. 89 กิจกรรมที่ 2 แท่งสี่เหลี่ยมหรรษา........................................................................ 92 ปัญหาที่ 32. ความสมเหตุสมผลในการคาดการณ์.................................................................... 95 กิจกรรมที่ 1 คาดเดาเร้าใจ.................................................................................. 96 กิจกรรมที่ 2 ตามล่าหาความจริง......................................................................... 99บรรณานุกรม......................................................................................................................... 103 ภาคผนวก............................................................................................................................. 105 การสอนด้วยวิธี Touch Math............................................................................. 106 ตัวอย่างสื่อ........................................................................................................ 117 คณะทำงาน............................................................................................................................ 129
  • บทนำ ความสำคัญในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability : LD) หรือ แอลดี หมายถึง ความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งอย่างทางกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา การพูด การเขียน ซึ่งอาจแสดงออกถึ ง ความบกพร่ อ งในความสามารถทางการฟั ง การคิ ด การพู ด การอ่ า น การเขี ย น การสะกดคำ หรือการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ ความบกพร่องทางการเรียนรู้นับเป็นประเภทของความพิการหรือบกพร่องที่พบมากที่สุดในประชากรวัยเรียน โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของประชากรวัยเรียน และคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียนที่มีความพิการหรือบกพร่องทุกประเภทรวมกัน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นเด็กที่มีสติปัญญาปกติ ถ้าหากครูผู้สอนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความบกพร่องและลักษณะของปัญหาที่เด็กประสบแล้ว ย่อมส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่ตอบสนองต่อการเรียนรู้และสภาพความบกพร่องที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา และยังอาจส่งผลให้เด็กเหล่านี้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งอาจมีปัญหาพฤติกรรมหรือปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม และประกอบด้วยสัญลักษณ์ ดังนั้นอาจยากต่อการเรียนรู้และเข้าใจ โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ อาจมีลักษณะความบกพร่องด้านดังกล่าวแตกต่างกันไป เช่น เด็กบางคนมีปัญหาในการรับรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ซึ่งส่งผลให้มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ หรือเด็กบางคนมีปัญหาในการอ่านก็อาจส่งผลในการทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นต้น โดยความรุนแรงของปัญหาในด้านการเรียนคณิตศาสตร์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมุ่ ง หวั ง จะให้ เ กิ ด ความเสมอภาคทางการศึ ก ษาและให้ เ ด็ ก เหล่ า นี้ ไ ด้ เ รี ย นรู้ อ ย่ า งมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป จึงได้จัดทำเอกสารวิธีการและสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 1
  • ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่พบได้ในโรงเรียนทั่วไป จะมีความยากลำบากในเรื่องต่อไปนี้ 1. ความคิ ด รวบยอดพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ เช่ น เรื่ อ งขนาด ความยาวน้ำหนัก ทิศทาง ตำแหน่ง รูปเรขาคณิต เวลา พื้นสัมผัส สี ลักษณะเส้น การจำแนก การเปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ จำนวน เป็นต้น 2. ระบบจำนวน เช่น ค่าและความหมายของจำนวน ค่าประจำหลัก การกระจายจำนวนตามค่าประจำหลัก เป็นต้น 3. ขั้ น ตอนกระบวนการในการคิ ด คำนวณ เช่ น ไม่ ส ามารถจำและหรื อ เขี ย นสัญลักษณ์แทนการกระทำทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนในการบวก ลบ คูณ หาร การทดและการกระจายจำนวนในการลบ เป็นต้น 4. การนำทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเรียงลำดับที่ของขนาด จำนวน การบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด เป็นต้น 5. การนับจำนวน การจำแนกตัวเลข จำนวนที่คล้ายคลึงกัน การบอกค่าของตัวเลขในจำนวนต่างๆ การอ่านจำนวนที่มีหลายหลัก 6. ภาษาคณิตศาสตร์ เช่น การบอกสัญลักษณ์ การบวก การเปรียบเทียบ ขนาด ตำแหน่ง ทิศทาง เวลา น้ำหนัก ส่วนสูง ความยาว เป็นต้น 7. ข้อเท็จจริงพื้นฐานของจำนวน เช่น ไม่เข้าใจว่า 7 น้อยกว่า 15 เป็นต้น 8. การบอกความเหมือนหรือความต่างกันของวัตถุสิ่งของ รูปภาพ จำนวนที่ เท่ากันหรือต่างกัน 9. การเรียงลำดับจำนวน จากมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก 10. การเขียน ตัวเลขกลับทิศทาง เช่น 6-9, 3-8, 1-7, 12 -21 11. การรับรู้ทางการได้ยินตัวเลข โจทย์ และคำถามทางคณิตศาสตร์ ทำให้ตอบ ไม่ตรงคำถาม 12. การเขียนหลงบรรทัด 13. การใช้เส้นจำนวน 14. การนับเรียงวันใน 1 สัปดาห์ เดือนใน 1 ปี 15. การนับเพิ่ม การนับลดครั้งละเท่าๆ กัน 2
  • 16. การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 17. การจำแนกรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 18. การหาความสั ม พั น ธ์ ข องแบบรู ป เช่ น แบบรู ป ที่ เ ป็ น รู ป ภาพ จำนวน สี สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น 19. การอ่าน แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟ แผนผังและทิศทาง 20. การหาเหตุผลเชิงปริมาณ จุดประสงค์ในการพัฒนาการเรียนรู้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 1. เพื่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้แนวทางในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 3. เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ มีพัฒนาการในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3
  • ปั ญ หาและเทคนิ ค การแก้ ปั ญ หาสำหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ ง ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สาระ ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เทคนิคการแก้ปัญหา1. จำนวนและ 1. การบอกค่าและความหมายของ กิจกรรมที่ 1 จำนวนอะไรเอ่ย การดำเนินการ จำนวนนับ กิจกรรมที่ 2 หยิบ 1,2,3… กิจกรรมที่ 3 ฉันหยิบได้ กิจกรรมที่ 4 คู่หนูอยู่ไหน 2. การจำสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ กิจกรรม จำฉันได้ไหม 3. การจำแนกตัวเลขที่คล้ายกัน กิจกรรมที่ หาคู่ให้หนูหน่อย 4. การนับเรียงลำดับจำนวน กิจกรรมที่ 1 ฉันนับได้ กิจกรรมที่ 2 เปรียบเทียบจำนวน กิจกรรมที่ 3 เรียงเลขต่อกัน 5. การจำและเขียนตัวเลขแทนจำนวน กิจกรรมที่ 1 เติมให้เต็ม กิจกรรมที่ 2 ร่องตัวเลข 6. การอ่านและเขียนจำนวนที่มีหลายหลัก กิจกรรมที่ 1 สีมหัศจรรย์ กิจกรรมที่ 2 มัดครบสิบ 7. การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลักและ กิจกรรมที่ 1 ใบไม้นำโชค สองหลัก กิจกรรมที่ 2 การบวกเลขโดยการ สัมผัส กิจกรรมที่ 3 บวกง่ายนิดเดียว กิจกรรมที่ 4 ผลบวกน้อยกว่า 10 กิจกรรมที่ 5 ผลบวกน้อยกว่า 20 กิจกรรมที่ 6 การบวกแนวตั้งไม่มี ทด กิจกรรมที่ 7 การบวกจำนวน สองหลักที่มีทด กิจกรรมที่ 8 การทดด้วยลูกคิด 4
  • สาระ ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เทคนิคการแก้ปัญหา 8. การเขียนประโยคสัญลักษณ์และหา กิจกรรมที่ 1 คำที่มีความหมาย คำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกง่ายๆ กิจกรรมที่ 2 ปัญหาพาสนุก 9. การลบจำนวนที่มีหนึ่งหลักและ กิจกรรมที่ 1 เหลือเท่าไร สองหลัก กิจกรรมที่ 2 ดาวกระจาย 10. การเขียนประโยคสัญลักษณ์และหา กิจกรรมที่ 1 เกมใบ้คำ คำตอบจากโจทย์ปัญหาการลบง่ายๆ กิจกรรมที่ 2 ลบหรรษาพาสนุก 11. การคูณ กิจกรรมที่ 1 นับเพิ่ม กิจกรรมที่ 2 ฝาแฝดออมทรัพย์ กิจกรรมที่ 3 มาคูณกันเถอะ กิจกรรมที่ 4 ผลไม้ที่ฉันชอบ กิจกรรมที่ 5 คูณโดยตาราง กิจกรรมที่ 6 คูณแบบ Touch Math กิจกรรมที่ 7 ฉันไปซื้อของ 12. การหาร กิจกรรมที่ 1 ความหมายของ การหาร กิจกรรมที่ 2 ความสัมพันธ์การคูณ กับการหาร กิจกรรมที่ 3 โจทย์ปัญหาการหาร กิจกรรมที่ 4 แผนที่ความคิดพิชิต การหาร กิจกรรมที่ 5 การหารเลขคณิต แบบตาราง 13. การบวกลบเศษส่วน กิจกรรมที่ 1 เศษส่วนสดใสด้วย สีสัน กิจกรรมที่ 2 มาบวกเศษส่วน กันเถอะ กิจกรรมที่ 3 ไม่เท่ากันก็บวกได้ กิจกรรมที่ 4 ลบเศษส่วนกันเถอะ กิจกรรมที่ 5 ไม่เท่ากันก็ลบได้ 5
  • สาระ ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เทคนิคการแก้ปัญหา2. การวัด 14. การเรียงลำดับวันในสัปดาห์ การเรียง กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันใดมาก่อน ลำดับเดือนในรอบปี กิจกรรมที่ 2 เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ กิจกรรมที่ 3 เดือนใดมาก่อนหลัง กิจกรรมที่ 4 เดือนที่ผ่านมา เดือนนี้ เดือนต่อไป กิจกรรมที่ 5 เวลานี้เวลาอะไร 15. การบอกตำแหน่งและทิศทาง กิจกรรมที่ 1 ฉันอยู่ที่ไหนเอ่ย กิจกรรมที่ 2 เธออยู่ไหน กิจกรรมที่ 3 โบนัสจัดห้อง กิจกรรมที่ 4 ทางเดินมหัศจรรย์ กิจกรรมที่ 5 ไปทางไหนจ๊ะ กิจกรรมที่ 6 ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศไหนบอกมา 16. การเปรียบเทียบขนาดของวัตถุหรือ กิจกรรมที่ 1 สิ่งที่มีความหมาย สิ่งของและรูปภาพ กิจกรรมที่ 2 ภาพนี้มีความหมาย กิจกรรมที่ 3 ต่อให้เป็น กิจกรรมที่ 4 มาเปรียบเทียบกัน นะจ๊ะ 17. การชั่งและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ 1 ตาชั่งวิเศษ กิจกรรมที่ 2 ตาชั่งมหัศจรรย์ 18. การตวงและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ 1 ตวงน้ำหรรษา กิจกรรมที่ 2 ตวงน้ำมหาสนุก 19. การวัดและการนำไปใช้ในชีวิต กิจกรรม วัดได้ไม่ยาก ประจำวัน 20. เงินและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรม ค่าของเงิน 6
  • สาระ ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เทคนิคการแก้ปัญหา3. เรขาคณิต 21. รูปเรขาคณิตสองมิติ กิจกรรมที่ 1 แยกฉันให้ถูก กิจกรรมที่ 2 ลีลาหาพวก กิจกรรมที่ 3 สี่เหลี่ยมอยู่ที่ไหน 22. การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ กิจกรรม 1 สี่เหลี่ยมเดินเล่น กิจกรรม 2 สองมิติหลากหลาย กิจกรรม 3 สมมาตรได้อย่างไร 23. การบอกและจำแนกรูปเรขาคณิต กิจกรรมที่ 1 ฉันคือรูปเรขาคณิต สามมิติ สามมิติอะไร กิจกรรมที่ 2 พีระมิดยอดแหลม กิจกรรมที่ 3 สร้างรูปเรขาคณิต กิจกรรมที่ 4 ส่วนสูงรูปเรขาคณิต สามมิติอยู่ที่ไหน 4. พีชคณิต 24. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป กิจกรรม บอกได้เติมได้ และความสัมพันธ์ของรูปด้านรูปร่าง 25. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป กิจกรรม ฉันอยู่ไหน และความสัมพันธ์ของรูปด้านขนาด 26. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป กิจกรรม เติมสีสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์ของรูปด้านสี 27. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป กิจกรรม ต่อไปเป็นอะไรเอ่ย และความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 28. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป กิจกรรม บอกได้ไหม และความสัมพันธ์ของจำนวน 5. การวิเคราะห์ 29. การเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูล กิจกรรม ตารางแสนกล ข้อมูลและ ความน่าจะเป็น 7
  • สาระ ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เทคนิคการแก้ปัญหา 30. การอ่านแผนภูมิ กิจกรรมที่ 1 อ่านสักนิดคิด สักหน่อย กิจกรรมที่ 2 อ่านได้ทำได้ กิจกรรมที่ 3 วงกลมมหัศจรรย์ กิจกรรมที่ 4 เกมชั่งเหรียญ 31. การเขียนแผนภูมิ กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิรูปภาพ แสนสนุก กิจกรรมที่ 2 แท่งสี่เหลี่ยมหรรษา 32. ความสมเหตุสมผลในการคาดการณ์ กิจกรรมที่ 1 คาดเดาเร้าใจ กิจกรรมที่ 2 ตามล่าหาความจริง 8
  • นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 1. การใช้สมุดกราฟ เส้นตาราง จัดเป็นสดมภ์เพื่อกำกับการเขียนตัวเลขให้ตรงหลักอ่านง่ายและสับสนน้อยลง 2. แบ่ ง กิ จ กรรมทางคณิ ต ศาสตร์ อ อกเป็ น ส่ ว นๆ โดยการใช้ สี ตี ก รอบหรื อ พั บกระดาษเป็นส่วนๆ ให้นักเรียนทำกิจกรรมในแต่ละส่วนที่พับหรือตีกรอบให้เสร็จสมบูรณ์ 3. เน้นข้อความหรือขีดเส้นใต้หรือการใช้สีเพื่อแยกความแตกต่างการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (+, -, x, ÷) รวมทั้งข้อความที่บ่งชี้ถึงวิธีการดำเนินการโจทย์แต่ละข้อ 4. ให้นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ ช่ ว ยในการคิ ด คำนวณ เช่ น ของจริ ง ของจำลอง เส้นจำนวน ลูกคิด แผนภูมิ แผนภาพต่างๆ เป็นต้น 5. การสอนการใช้เครื่องคิดคำนวณ (calculator) วิธีใช้เทคนิค วิธีการและสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 1. ให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้ทราบว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ 2. สอนต่อจากสิ่งที่นักเรียนรู้แล้ว 3. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดสิ่งที่จะเรียน (ตั้งจุดมุ่งหมายด้วย) 4. พยายามแสวงหาวิธีทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จและพึงระวังอย่าให้คณิตศาสตร์ทำลายภาพพจน์ที่มีต่อตนเอง 5. ควรเน้นการเสริมวิชาการให้นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน 6. แยกขั้นตอนการสอนออกเป็นขั้นย่อยๆ หลายๆ ขั้นตอน (Task Analysis) 7. หากนักเรียนไม่ประสบความสำเร็จเมื่อครูสอนโดยใช้วิธีหนึ่ง ครูควรเปลี่ยน วิธีสอน เพราะวิธีเดิมอาจนำไปสู่ความล้มเหลว 8. ใช้กิจกรรมหลายๆ กิจกรรมในการสอนความคิดรวบยอด จะช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปแนวคิดได้ 9
  • 9. ให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์หรือกิจกรรมตามความถนัด แล้วจึงเพิ่มระดับความยากขึ้นตามระดับความสามารถ 10. เน้นย้ำ ซ้ำทวนกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยใช้ภาษาของนักเรียน 11. ใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นเครื่องนำทางเมื่อนักเรียนเข้าใจความคิดรวบยอด แล้วจึงเน้นกระบวนการคิดที่เป็นนามธรรม 12. สอนให้นักเรียนสามารถคาดคะเนหรือประเมินคำตอบ 13. การทำสัญญาร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน 14. ออกคำสั่งให้ง่าย ชัดเจน เจาะจง 15. จับคู่เพื่อนรู้ใจให้ช่วยเหลือ 16. เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน คำสั่ง หลักการ วิธีการ ขั้นตอน 17. เตรียมงานที่หลากหลายให้นักเรียนมีโอกาสได้เลือกปฏิบัติ 18. ก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ครูต้องแน่ใจว่า นักเรียนเข้าใจขั้นตอน วิธีการ ภาระงาน มิฉะนั้นการทำกิจกรรมอาจไม่มีความหมาย 19. ให้เวลาเรียนอย่างเพียงพอ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจใช้เวลานานจึงจะเกิดทักษะ 20. แนะนำวิธีการสังเกต จดจำ บันทึกข้อมูล 21. สำหรับนักเรียนบางคนอาจใช้เครื่องคิดคำนวณในการคิดคำนวณได้ 22. ฝึกการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยไม่ใช้เครื่องคิดคำนวณ 23. จัดกลุ่มปัญหาที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน แบ่งโจทย์ปัญหาออกเป็นส่วนๆ ให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ 24. ถ้านักเรียนมีปัญหาในการคัดลอกงาน อาจให้เพื่อนหรือครูช่วยคัดลอกให้ก่อนที่จะให้นักเรียนทำงานตามภาระงานนั้นด้วยตนเอง 25. หลังจากอธิบายจากตัวอย่างให้นักเรียนทำงานที่คล้ายคลึงกับตัวอย่างก่อนที่จะให้โจทย์พลิกแพลง 26. ให้นักเรียนพบความสำเร็จและเสริมแรงให้นักเรียนมีกำลังใจ 27. ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 10
  • การวัดและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การตรวจผลงานการปฏิบัติงาน - ตรวจแบบฝึก - บอก อธิบาย วิธีการ ขั้นตอน - การทดสอบ - การตอบคำถาม - การตรวจสอบรายการ - การสอบถามเพื่อนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 1. ปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ หลักสูตร ตามความเหมาะสมกับนักเรียนเฉพาะบุคคล 2. ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของครูต่อนักเรียน 3. ปรับเปลี่ยนวิธีในการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น เพิ่มเวลาในการทำแบบฝึกหัด เป็นต้น 4. ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เช่น จัดเนื้อหาหรือกิจกรรมออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ เป็นต้น 5. ให้นักเรียนมีทางเลือกในการทำงานหรือกิจกรรม เช่น ใช้เครื่องคิดคำนวณ ตอบปากเปล่าหรือการพิมพ์แทนการเขียนตอบ 6. เปลี่ยนระบบการเรียนการสอน เช่น สอนเป็นรายบุคคล ให้เพื่อนช่วยเพื่อน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 7. ใช้กระบวนการวิจัย และพัฒนามาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 8. เรียนรู้จากสื่อของจริง เช่น การจัดลำดับสิ่งของการเปรียบเทียบ ขนาด สี รูปร่าง ระยะทาง เป็นต้น 11
  • 9. การออกคำสั่งที่ชัดเจน เจาะจง สั้น ไม่ซับซ้อน 10. การทำสัญญาร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน 11. จับคู่เพื่อน (Buddy) ให้แก่นักเรียน สรุปการนำเทคนิค วิธีการ สื่ อ ไปใช้ กั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ ง ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ การที่ครูจะนำเทคนิค วิธีการ สื่อ สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ไปพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครูควรปฏิบัติดังนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนจนรู้จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่ผู้เรียนทำไม่ได้ 2. เลือกปัญหาที่เร่งด่วนจำเป็นมาแก้ไขก่อน จากนั้นจึงแก้ปัญหาที่มีความสำคัญในลำดับต่อๆ ไป ไม่ควรแก้ไขหลายๆ เรื่องไปพร้อมกัน 3. ในการออกแบบกิจกรรม หรือจัดการเรียนรู้ครูควรได้จัดลำดับขั้นเนื้อหาที่จะสอนออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ (Task Analysis) ตามระดับพื้นฐานความสามารถของผู้เรียน 4. ระหว่างการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ครูควรบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการพัฒนาและนำไปใช้วางแผนการพัฒนาให้เหมาะสมกับนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ครู ค วรเน้ น การจั ด ประสบการณ์ จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยยกตั ว อย่ า งประกอบให้มากและเน้นย้ำ ซ้ำ ทวน สิ่งที่เรียน 6. ครูควรทำความเข้าใจกับนักเรียนปกติ บุคคลรอบข้างของนักเรียนให้เข้าใจ ข้อจำกัดของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ และนำบุคคลเหล่านั้นเข้ามาร่วมเป็นผู้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 7. ครูควรให้เวลากับนักเรียนในการคิด หรือทำกิจกรรม โดยพิจารณานักเรียน เป็นหลัก ไม่ควรเร่งรีบใจร้อนเกินไป 8. ครูควรให้แรงเสริมเชิงบวกให้มากที่สุด การชมเชย ยกตัวอย่าง ให้รางวัลพิเศษจะช่วยให้นักเรียนมีกำลังใจและมีเจตคติที่ดี และร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 12
  • เทคนิค วิธีการ สื่อ นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่นำเสนอในเอกสารเล่มนี้ เป็นเพียงการนำเสนอทางเลือกให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเทคนิค วิธีการ สื่อ นวัตกรรมของครู หรือครูจะนำไปใช้กับนักเรียนโดยตรงหรือเลือกใช้เฉพาะกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนและบริบทของโรงเรียน ซึ่งครูควรได้นำไปปรับเพิ่มหรือลดให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นสำคัญเสียก่อน สำหรับเอกสารเล่มนี้เป็นเอกสารเล่มที่ 5 ในชุดที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยจะประกอบด้วยปัญหาและเทคนิคการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับปัญหาต่อไปนี้ ปัญหาที่ 21. รูปเรขาคณิตสองมิติ ปัญหาที่ 22. การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ ปัญหาที่ 23. การบอกและจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ ปัญหาที่ 24. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป และความสัมพันธ์ของรูปด้านรูปร่าง ปัญหาที่ 25. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป และความสัมพันธ์ของรูปด้านขนาด ปัญหาที่ 26. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป และความสัมพันธ์ของรูปด้านสี ปัญหาที่ 27. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ปัญหาที่ 28. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน ปัญหาที่ 29. การเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูล ปัญหาที่ 30. การอ่านแผนภูมิ ปัญหาที่ 31. การเขียนแผนภูมิ ปัญหาที่ 32. ความสมเหตุสมผลในการคาดการณ์ 13
  • สาระที่ 3 เรขาคณิตปัญหาที่ 21. รูปเรขาคณิตสองมิติกิจกรรมที่ 1 แยกฉันให้ถูกกิจกรรมที่ 2 ลีลาหาพวกกิจกรรมที่ 3 สี่เหลี่ยมอยู่ไหน 14
  • ปัญหา การจำแนกรูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 กิจกรรมที่ 1 แยกฉันให้ถูก จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อฝึกทักษะการจำและการสังเกตรูปเรขาคณิตสองมิติ 2. เพื่อฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและสายตา 3. เพื่อให้เด็กสามารถแยกรูปเรขาคณิตในเรื่องรูปร่าง ขนาด และสีได้ 4. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. แผ่นกระดานหรือพลาสติก สีต่างๆ ที่ตัดเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติแบบต่างๆ จำนวน 3 ชุด คือ รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี 2. แบบฝึกที่ประกอบด้วยรูปเรขาคณิตสองมิติ วิธีการดำเนินการ 1. นำรูปเรขาคณิต รูปต่างๆ ใส่ตะกร้าปนกัน 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเท่ากับจำนวนตะกร้า 3 กลุ่ม 3. ครูแจกรูปเรขาคณิตกลุ่มละหนึ่งชุด 4. ครูให้เด็กแต่ละกลุ่มดูครูว่าครูทำอะไร แล้วให้เด็กทำตามโดยห้ามถาม ครูเริ่มหยิบรูปเรขาคณิตแยกเป็นกองๆ ตามสี หลังจากนั้นให้เด็กแต่ละกลุ่มทำตามกิจกรรมต่อไปเปลี่ยนจากแยกตามสี เป็นตามขนาด รูปร่าง โดยปฏิบัติทีละอย่าง 5. นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะ รูปเรขาคณิต การวัดและการประเมิน 1. ตรวจสอบความถูกต้องขณะที่เด็กทำตามตัวอย่าง 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม 15
  • เกณฑ์การประเมิน ปฏิบัติกิจกรรมได้ผ่านทุกรายการ ถือว่าผ่าน ข้อเสนอแนะ 1. ครูผู้สอนสามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามศักยภาพของนักเรียน 2. จัดเก็บอุปกรณ์ไว้หลังห้องเพื่อเด็กจะได้มาเห็นเอง 3. กิจกรรมนี้ช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การจำ การสังเกต และสามารถนำไปส่งเสริมเด็กทั่วๆ ไป ในเรื่องการแยกรูปเรขาคณิตตามขนาด รูปร่าง สี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม แยกฉันให้ถูกชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการ หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. รูปสี่เหลี่ยม 2. รูปสามเหลี่ยม 3. รูปวงกลม 4. รูปวงรี 5. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 16
  • แบบฝึกเสริมทักษะ รูปเรขาคณิตสองมิติชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. คำชี้แจง จงโยงเส้นรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ถูกต้อง 1. H H รูปวงกลม 2. H H รูปสี่เหลี่ยม 3. H H รูปวงรี 4. H H รูปสามเหลี่ยม 17
  • ปัญหา การจำแนกรูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 กิจกรรมที่ 2 ลีลาหาพวก จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อฝึกทักษะการฟัง การจำและการสังเกตรูปเรขาคณิตสองมิติ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถคัดแยกรูปเรขาคณิตสองมิติได้ 3. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. มงกุฎรูปเรขาคณิตสองมิติ เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี 2. เพลงรำวงหาเพื่อน (จังหวะรำวง) วิธีการดำเนินการ 1. ครูสอนให้เด็กร้องเพลงหาเพื่อนโดยพูดให้เด็กฟังทีละวรรค ให้เด็กพูดตามจนคล่อง สอนทำนองให้ร้องโดยครูร้องให้ฟัง 1-2 เที่ยวแล้วให้เด็กร้องพร้อมกัน 2. ครูแจกมงกุฎรูปเรขาคณิตสองมิติต่างๆ ให้แก่เด็กทุกคนและให้เด็กเข้าแถวเป็นวงกลม 3. ให้เด็กทุกคนร้องเพลงพร้อมรำวงไปรอบๆ ห้องเมื่อจบเพลงให้แต่ละคน เข้ากลุ่มที่ใส่มงกุฎรูปเรขาคณิตเดียวกัน 4. ให้เด็กเปลี่ยนมงกุฎกันและปฏิบัติตามข้อ 3 เพลงรำวงหาเพื่อน วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม อยู่ไหน เร็วไวหาให้พบ ทันที คนเก่งๆ มากมี มองดูซี พวกอยู่ไหน 18
  • การวัดและการประเมิน 1. สังเกตความถูกต้องในการรวมกลุ่มของเด็กที่สวมรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดเดียวกัน 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การตัดสิน ปฏิบัติกิจกรรมได้ผ่านทุกรายการ ถือว่าผ่าน ข้อเสนอแนะ 1. การทำมงกุ ฎ รู ป เรขาคณิ ต สองมิ ติ อ าจใช้ สี แ ยกกั น เช่ น สามเหลี่ ย มสี แ ดง สี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน เป็นต้น และรูปเรขาคณิตควรมีหลายชนิด เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปครึ่งวงกลม เป็นต้น 2. การสอนกิจกรรมนี้ ควรสอนต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ 3. กิจกรรมนี้ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน การจำ และการสังเกต แล้วสามารถนำกิจกรรมนี้ใช้ส่งเสริมทั่วๆ ไปในเรื่องการแยกรูปเรขาคณิตสองมิติ การวาดรูปและมีความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์ 4. กิจกรรมนี้ใช้ในช่วงเวลากิจกรรมวงกลม กิจกรรมเสรี แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมลีลาหาพวกชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการ หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. การรวมกลุ่มของนักเรียนที่มีรูปชนิด เดียวกัน (รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี) 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 19
  • ปัญหา การจำแนกรูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 กิจกรรมที่ 3 สี่เหลี่ยมอยู่ที่ไหน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม 2. นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. ดินสอหรือปากกา 5 แท่ง 2. ไม้จิ้มฟันหรือก้านไม้ขีด 5-8 อัน 3. หลอดดูดความยาวแตกต่างกัน 5-6 หลอด 4. พลาสติกลูกฟูกรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมหลายๆ ขนาดอย่างละ 3 รูป 5. บัตรภาพรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมอย่างละ 3 ภาพ 6. แบบฝึกที่ประกอบด้วยรูปเรขาคณิต 7. กล่องสำหรับใส่รูปพลาสติก 1 ใบ 8. สีไม้ 9. กรรไกร วิธีการดำเนินการ 1. ให้นักเรียนหยิบดินสอ 4 แท่ง 2. ให้นกเรียนต่อดินสอทังสีแท่งเป็นรูปปิดให้ปลายทังสองข้างชนกัน โดยทำบนโต๊ะ ั ้ ่ ้และทิงไว้ ้ 3. ให้นักเรียนหยิบไม้จิ้มฟันสี่อันให้ต่อรูปปิด โดยทำบนโต๊ะและทิ้งไว้ 4. ให้นักเรียนหยิบหลอดดูดชนิดแตกต่างกัน สี่อันและให้ต่อรูปปิด โดยทำบนโต๊ะและทิ้งไว้ 20
  • 5. ครูถามนักเรียนถึงรูปแรกว่ามีดินสอกี่แท่ง รูปที่สองว่ามีไม้จิ้มฟันกี่อัน และรูปที่สามมีหลอดกี่อัน 6. คำตอบคือ สี่แท่ง หรือสี่อัน ครูจึงบอกนักเรียนว่ารูปที่ได้เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเพราะมีด้านที่ประกอบรูปสี่ด้าน รูปอาจจะใหญ่หรือเล็กหรือด้านไม่เท่ากันก็ตามแต่ทุกรูปเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยม 7. ครูวางบัตรภาพรูปสามเหลี่ยม 3 รูปและรูปสี่เหลี่ยม 1 รูปบนโต๊ะและให้นักเรียนคัดแยกภาพรูปสี่เหลี่ยมออกจากกลุ่ม 8. ให้นักเรียนสัมผัสแบบรูปสี่เหลี่ยมที่ทำด้วยพลาสติกโดยให้สัมผัสขอบด้านข้างของรูปซึ่งมีด้านที่เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมและให้นักเรียนออกเสียงว่ารูปสี่เหลี่ยม 9. นำรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมทั้ง 6 รูปที่ครูเตรียมไว้ใส่ลงในกล่องให้นักเรียนคัดแยกรูปสี่เหลี่ยมออกจากกล่อง 10. นำรูปสี่เหลี่ยมใส่ลงในกล่องตามเดิม จากนั้นให้นักเรียนหลับตาและใช้มือคลำลงไปในกล่องหารูปสี่เหลี่ยมออกมาวางบนโต๊ะ 11. ให้นักเรียนสังเกตสิ่งต่างๆ รอบๆ ห้องเรียนว่ามีอะไรบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม 12. พานักเรียนเดินออกไปนอกห้องเรียนมองสำรวจไปรอบๆ ว่ามีสิ่งใดที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม 13. ให้นักเรียนบอกสิ่งของซึ่งประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนเคยพบเห็นมา 14. ให้นักเรียนมองดูภาพและหาดูว่ามีรูปสี่เหลี่ยมกี่ภาพ 15. นักเรียนระบายสีตามใจชอบภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมตามใบงาน 16. นักเรียนตัดรูปสี่เหลี่ยมจากใบงาน 21
  • ใบงานการระบายสีและตัดภาพรูปสี่เหลี่ยม ก. ข. คำสั่ง 1. จงระบายสีภาพในข้อ ก ข้อ ข แสดงรูปสี่เหลี่ยมภาพละ 2 รูป 2. จงตัดรูปที่ระบายสีจากใบงาน ข้อ ก และข้อ ข แสดงรูปสี่เหลี่ยมภาพละ 2 รูป การวัดและการประเมินผล 1. ตรวจความถูกต้องของการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ผ่านทุกรายการ ถือว่าผ่าน ข้อเสนอแนะ 1. กิจกรรมนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการฝึกเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตชนิดอื่นๆ ได้ตามความต้องการ 2. การทำกิจกรรมไม่ต้องครบหรือเริ่มต้นตามที่กำหนด ควรประยุกต์ตามความต้องการและจำเป็นของนักเรียน 22
  • แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม “สี่เหลี่ยมอยู่ไหน”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการ หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. สร้างรูปปิดจากไม้จิ้มฟัน หลอดดูด 2. คัดแยกรูปสี่เหลี่ยมจากรูปเรขาคณิต ชนิดอื่นได้ 3. พูดออกเสียงรูปสี่เหลี่ยม 4. ตัดแยกรูปเรขาคณิตอื่นๆ ได้ 5. บอกสิ่งของที่มีส่วนประกอบของ รูปสี่เหลี่ยมได้จำนวน 3 รูป 6. ระบายสีภาพในกรอบรูปสี่เหลี่ยมได้ จำนวน 3 รูป 7. ตัดรูปสี่เหลี่ยมออกจากใบงานได้ จำนวน 3 รูป 8. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 23
  • ใบงานการระบายสีและตัดภาพรูปสี่เหลี่ยมคำสั่ง 1. จงระบายสีภาพในข้อ ก และ ข้อ ข แสดงรูปสี่เหลี่ยมภาพละ 2 รูป 2. จงตัดรูปที่ระบายสีจากใบงาน ข้อ ก และข้อ ข แสดงรูปสี่เหลี่ยมภาพละ 2 รูป ก. ข. 24
  • ปัญหาที่ 22. การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ กิจกรรมที่ 1 สี่เหลี่ยมเดินเล่น กิจกรรมที่ 2 สองมิติหลากหลาย กิจกรรมที่ 3 สมมาตรได้อย่างไร 25
  • ปัญหา การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1 – 6 กิจกรรมที่ 1 สี่เหลียมเดินเล่น จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนเขียนรูปสี่เหลี่ยมได้ถูกต้อง 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. แผ่นกระดานตะปู 2. ยางรัด 3. เก้าอี้ 4 ตัว 4. รูปสี่เหลี่ยมหลาย ๆ แบบ ทำด้วยแผ่นพลาสติกลูกฟูก 5. หลอดพลาสติกขนาดต่าง ๆ กัน 6. บัตรภาพรูปสี่เหลี่ยมหลาย ๆ แบบ 7. ดินสอ 8. กระดาษขาวขนาดต่างๆ 9. เชือก 10. กาว 11. ไม้บรรทัด วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูนำหรือสนทนาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดต่าง ๆ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี 2. ให้นักเรียนวางเก้าอี้ไว้ 4 จุด โดยวางเก้าอี้หลาย ๆ ตำแหน่งให้ได้เส้นทางเดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วให้นักเรียนเดินตามเส้นทางเดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั้น 3. แจกแบบรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ ให้ นักเรียนวางรูปสี่เหลี่ยมบนกระดาษขาว เอ4 และฝึกเขียนรอบ ๆ รูปแต่ละรูป 26
  • 4. แจกหลอดพลาสติกขนาดต่าง ๆ ให้ นักเรียนสร้างโดยวางหลอดดูดให้เป็น รูปสี่เหลี่ยมตามแบบที่ครูกำหนด 5. ครู ส ร้ า งรู ป สี่ เ หลี่ ย มบนกระดานตะปู นั ก เรี ย นทำตามแบบโดยใช้ ย างรั ด (นักเรียนต้องฝึกลากเส้นในอากาศตามแบบบนกระดานตะปู) 6. นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมบนกระดานตะปูโดยอิสระ 7. นักเรียนสังเกตบัตรภาพรูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมต่าง ๆ และให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมบนแผ่นกระดานตะปู 8. ครูสร้างรูปสี่เหลี่ยมบนแผ่นกระดาษตามรอยจุด นักเรียนลากเส้นตามแบบและสร้างรูปสี่เหลี่ยมหลาย ๆ แบบบนแผ่นกระดาษตามรอยจุดต่าง ๆ โดยอิสระ 9. ให้นักเรียนพับกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมหลาย ๆ แบบโดยอิสระ (ครูอาจพับเป็นแบบให้ในครั้งแรก) 10. ให้นักเรียนใช้เชือกและกาวทำเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมแบบต่าง ๆ บนกระดาษขาว เอ 4 11. ให้นักเรียนฝึกสร้างรูปสี่เหลี่ยมลงบนกระดาษขาวเอ 4 โดยใช้ดินสอและไม้บรรทัด การวัดและประเมินผล 1. สังเกตความถูกต้องในการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ผ่านทุกรายการ ถือว่าผ่าน ข้อเสนอแนะ การจัดกิจกรรมรูปเรขาคณิตชนิดอื่น ๆ สามารถใช้แนวทางเดียวกันโดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงจนเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิตได้ถูกต้องและแม่นยำ 27
  • แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม “สี่เหลียมเดินเล่น”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการ หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. เดินตามเส้นรูปเรขาคณิต 2. สร้างรูปเรขาคณิตตามแบบรูป 3. สร้างรูปจากการวางหลอดพลาสติก 4. สร้างรูปเรขาคณิตบนกระดารตะปู 5. สร้างรูปเรขาคณิตจากการลากเส้น บนกระดาษจุด 6. สร้างรูปเรขาคณิตจาการพับกระดาษ 7. สร้างเรขาคณิตจากการวางขดเชือก 8. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 28
  • ปัญหา รูปเรขาคณิตสองมิติประเภทต่างๆ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 กิจกรรมที่ 2 สองมิติหลากหลาย จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถแยกรูปสองมิติได้ถูกต้อง 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ - รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว - รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู - บัตรคำ - แบบฝึกทักษะ วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ทบทวนความหมายของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 2. ครูนำเสนอรูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ ให้นักเรียนรู้จัก พร้อมทั้งบอกชื่อรูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยมชนิดนั้นๆ 3. ครูหยิบรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมอะไร 4. ครูหยิบชื่อรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนหยิบรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมที่ถูกต้องตรงกับชื่อ 5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ 29
  • การวัดและประเมินผล 1. ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกทักษะ และการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมินผล 1. นักเรียนสามารถบอกชื่อรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดได้ อย่างน้อย 3 รูปขึ้นไปถือว่าผ่าน 2. ทำแบบฝึกทักษะได้ถูก 4 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่าน 3. นักเรียนปฏิบัติได้ผ่านทุกรายการ ถือว่าผ่าน แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม “สองมิติหลากหลาย”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการ หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. บอกชื่อรูปสามเหลี่ยม 2. บอกชื่อรูปสี่เหลี่ยม 3. ทำแบบฝึกทักษะได้ถูกต้อง 4. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 30
  • แบบฝึกทักษะสองมิติหลากหลายชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. คำชี้แจง โยงเส้นระหว่างรูปภาพกับข้อความให้ถูกต้อง 1. ก. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว 2. ข. สามเหลี่ยมด้านเท่า 3. ค. สี่เหลี่ยมผืนผ้า 4. ง. สี่เหลี่ยมด้านขนาน 5. จ. สี่เหลี่ยมจัตุรัส 6. ฉ. สี่เหลี่ยมคางหมู 31
  • ปัญหา รูปสมมาตร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 กิจกรรมที่ 3 สมมาตรได้อย่างไร จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถระบุแกนสมมาตรของสิ่งที่ระบุได้ 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ - รูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆ - รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ - รูปสี่เหลี่ยมคางหมู - ใบไม้ที่อยู่รอบตัวนักเรียน วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. นำรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ มาให้นักเรียนดู พร้อมทั้งทบทวนชนิดของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 2. นักเรียนพับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม จากนั้นให้ขีดเส้นตามรอยพับ และอธิบายว่าเส้นที่ขีดเรียกว่าเส้นแกนสมมาตร 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแกนสมมาตร ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 4. ให้นักเรียนหาใบไม้ที่มีแกนสมมาตร การวัดและประเมินผล 1. สังเกตความถูกต้องในการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ผ่านทุกรายการ ถือว่าผ่าน ข้อเสนอแนะ ครูผู้สอนสามารถปรับและเพิ่มเติมกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม 32
  • แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม “สมมาตรได้อย่างไร”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการ หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. บอกแกนสมมาตรของรูปสองมิติต่างๆได้ 2. บอกแกนสมมาตรของสิ่งที่กำหนดให้ได้ 3. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 33
  • ปัญหาที่ 23. การบอกและจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ กิจกรรมที่ 1 ฉันคือรูปทรงอะไร กิจกรรมที่ 2 พีระมิดยอดแหลม กิจกรรมที่ 3 สร้างรูปเรขาคณิตสามมิติด้วยมือเรา กิจกรรมที่ 4 ส่วนสูงรูปเรขาคณิตสามมิติอยู่ที่ไหน 34
  • ปัญหา การบอกและจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 กิจกรรมที่ 1 ฉันคือรูปอะไร จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกลักษณะของรูปสามมิติต่างๆ ได้ เช่น ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 2. เปรียบเทียบรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติได้ 3. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. รูปเรขาคณิตสองมิติ เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม 2. รูปเรขาคณิตสามมิติที่เป็นของจริง เช่น กล่อง ลูกบอล ลูกปิงปอง ท่อน้ำ ฯลฯ 3. บัตรภาพรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก ฯลฯ 4. กระดาษแข็งหรือแผ่นพลาสติกลูกฟูกต่างๆ ตามขนาด ดังนี้ - สี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 นิ้ว จำนวน 6 ชิ้น - สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว จำนวน 6 ชิ้น - สามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 4 นิ้ว จำนวน 4 ชิ้น 5. กระดาษกาว 1 ม้วน 35
  • วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูทบทวนเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดต่าง ๆ เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมรูปวงกลม 2. ครูนำของจริง เช่น กล่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ท่อน้ำ ฯลฯ ให้นักเรียนดูพร้อมกับอธิบาย 3. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติ 4. ครูแจกกระดาษแข็งหรือแผ่นพลาสติกลูกฟูกรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ และ กระดาษกาวให้นักเรียน 5. ให้นักเรียนดูซองป้ายรูปทรงต่างๆ ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติต่างๆ โดยยังไม่ต้องติดกระดาษกาว 6. ให้นักเรียนประกอบรูปเรขาคณิตสามมิติ โดยใช้กระดาษกาวติดตรงสันขอบ ด้านที่ประกอบกัน 7. ให้นักเรียนบอกรูปที่ทำขึ้นเป็นรูปทรงเรขาคณิตต้องใช้ประกอบด้วย รูปเรขาคณิตชนิดใดบ้าง อะไรบ้าง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรและร่วมกันสรุป การวัดและประเมินผล 1. ตรวจความถูกต้องในการปฏิบัติกิจกรรม และการจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม ข้อเสนอแนะ 1. เกมนี้สามารถประยุกต์ใช้ฝึกทักษะเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดอื่นได้ตามความต้องการ 2. อาจตัดทอนขั้นตอนได้ตามความเหมาะสมโดยดูจากความสามารถของนักเรียน 3. อาจเพิ่มการแข่งขันเป็นกลุ่มหรือบุคคลในขั้นตอนต่างๆ ได้ตามความต้องการ 36
  • แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม “ฉันคือรูปอะไร”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการ หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. การจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติกับ รูปเรขาคณิตสองมิติ 2. ประกอบรูปเรขาคณิตสามมิติ 3. ระบุตัวอย่างสิ่งของรอบตัวที่เป็น รูปเรขาคณิตสามมิติ สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 37
  • แบบฝึกทักษะ ฉันคือรูปอะไร ชุดที่ 1ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. คำชี้แจง จงโยงเส้นรูปเรขาคณิตสามมิติกับข้อความที่กำหนดให้ถูกต้อง 1. ทรงกระบอก 2. ทรงกลม 3. ทรงสี่เหลี่ยม 4. ทรงสามเหลี่ยม 38
  • แบบฝึกทักษะ ฉันคือรูปอะไร ชุดที่ 2ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. คำชี้แจง จงเลือกคำที่กำหนดให้ ไปเติมในช่องว่างที่ตรงกับภาพ ทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกลม ทรงกระบอก1.2.3.4. 39
  • แบบฝึกทักษะ ฉันคือรูปเรขาคณิตอะไร ชุดที่ 3ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย X ทับข้อ ก หรือ ข ที่ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ 1. ก. รูปสามเหลี่ยม ข. ทรงสี่เหลี่ยม 2. ก. รูปสี่เหลี่ยม ข. ทรงสี่เหลี่ยม 3. ก. รูปสี่เหลี่ยม ข. ทรงกระบอก 4. ก. รูปสี่เหลี่ยม ข. ทรงสี่เหลี่ยม 5. ก. รูปสามเหลี่ยม ข. ทรงสามเหลี่ยม 6. ก. รูปวงกลม ข. ทรงกลม 40
  • ปัญหา การบอกและจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 กิจกรรมที่ 2 พีระมิดยอดแหลม จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนบอกส่วนต่างๆ ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมได้ 2. นักเรียนจำแนกพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมได้ 3. นักเรียนสามารถสร้างพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมได้ 4. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. รูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้าและสามเหลี่ยมอย่างละ 1 อัน 2. รูปปริซึมหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้าและสามเหลี่ยมอย่างละ 1 อัน 3. กระดาษแข็งหรือแผ่นพลาสติกลูกฟูกต่างๆ ตามขนาดดังนี้ 4 6 4 4 6 6 6 6 A B 4 4 C D E 4 6 4 6 ชิ้น 4 ชิ้น 4 ชิ้น 6 ชิ้น 4 ชิ้น 4. กระดาษกาว 1 ม้วน 5. ไม้ที่มีลักษณะเป็นพีระมิด วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครู ท บทวนเรื่ อ งสี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า สามเหลี่ ย มด้ า นเท่ า และสามเหลี่ยมหน้าจั่วโดยใช้รูปเรขาคณิตสามมิติที่เตรียมไว้ ให้ทุกคนเลือกรูปสามมิติต่าง ๆ ทีละชิ้น 2. ให้นักเรียนสัมผัสปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านและให้บอกว่าในแต่ละด้านเป็นรูปเรขาคณิตประเภทใด 41
  • 3. ให้นักเรียนสัมผัสปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าทุกด้านและปริซึมฐานสามเหลี่ยมและให้บอกว่าในแต่ละด้านเป็นรูปเรขาคณิตประเภทใด 4. สรุปรูปเรขาคณิตสามมิติทั้งหมดที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสามเหลี่ยมด้านเท่าและมีด้านข้างเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือสามเหลี่ยมหน้าจั่วและมีจุดยอดแหลมเรียกว่า พีระมิด 5. ครูนำพีระมิดมาให้นักเรียนดูเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น 6. ครูให้นักเรียนสัมผัสปริซึมรูปแบบต่าง ๆ และถามว่าเป็นพีระมิดหรือไม่เพราะเหตุใด 7. นำรูปพีระมิดและรูปปริซึมหลาย ๆ รูปปนกันและให้นักเรียนเลือกรูปพีระมิดตามที่ครูกำหนด 8. ครูแจกกระดาษแข็งหรือแผ่นพลาสติก ลูกฟูกรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ ทั้งหมดและกระดาษกาวให้นักเรียน 9. ให้นักเรียนดูตัวอย่างรูปพีระมิดและเลือกรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ ประกอบกันเป็น รูปพีระมิด โดยยังไม่ต้องติดกระดาษกาวจะได้กี่รูป 10. ให้ประกอบพีระมิดโดยใช้วัสดุที่มีให้ทั้งหมด โดยใช้กระดาษกาวติดตรงสันของแต่ละด้านที่ประกบกัน 11. ให้ นั ก เรี ย นบอกว่ า รู ป เรขาคณิ ต ที่ ท ำขึ้ น เป็ น รู ป อะไร ประกอบด้ ว ยรู ปเรขาคณิตชนิดใดบ้าง อะไรบ้าง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรร่วมกันสรุป การวัดและประเมินผล 1. สังเกตความถูกต้องในการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ผ่านทุกรายการ ถือว่าผ่าน ข้อเสนอแนะ 1. เกมนี้สามารถประยุกต์ใช้ฝึกทักษะเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม 2. อาจตัดทอนขั้นตอนได้ตามความเหมาะสมกับนักเรียนในเวลาที่มีความต้องการจำเป็น 3. อาจเพิ่มการแข่งขันเป็นกลุ่มหรือบุคคลได้ในขั้นตอนต่างๆ ได้ตามความต้องการ 42
  • แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม พีระมิดยอดแหลมชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการ หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. การจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติกับ รูปเรขาคณิตสองมิติ 2. ประกอบรูปเรขาคณิตสามมิติ 3. ระบุตัวอย่างสิ่งของรอบตัวที่เป็น รูปเรขาคณิตสามมิติ 4. ประกอบพีระมิดได้ 5. ระบุตัวอย่างสิ่งของรอบตัวที่มีลักษณะ เป็นพีระมิดได้ 6. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 43
  • ปัญหา การสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 กิจกรรมที่ 3 สร้างรูปสามมิติด้วยมือเรา จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสร้างรูปสามมิติตามที่กำหนดให้ได้ 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ - รูปสามมิติชนิดต่างๆ เช่น ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอกฯลฯ - ของจริง เช่น กล่อง ลูกฟุตบอล ดินสอ ฯลฯ - แบบรูปสามมิติ เช่น ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก ฯลฯ วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูทบทวนเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม และทรงกระบอก ฯลฯ 2. ครูนำแบบรูปเรขาคณิตสามมิติ มาให้นักเรียนศึกษาลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติแต่ละประเภท 3. นักเรียนปฏิบัติพับรูปเรขาคณิตสามมิติจากแบบที่กำหนดให้ 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ 44
  • การวัดและประเมินผล 1. สังเกตความถูกต้องในการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ผ่านทุกรายการ ถือว่าผ่าน ข้อเสนอแนะ 1. ครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของรูปสามมิติตามความเหมาะสมของการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. สามารถเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจ แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม “สร้างรูปสามมิติด้วยมือเรา”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการ หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 45
  • ปัญหา การหาส่วนสูงของรูปเรขาคณิตสามมิติ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 กิจกรรมที่ 4 ส่วนสูงของรูปเรขาคณิตสามมิติอยู่ที่ไหน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกส่วนสูงของรูปเรขาคณิตสามมิติได้ 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ - รูปเรขาคณิตสองมิติ เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม - รูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก - ดินน้ำมัน วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูนำรูปเรขาคณิตสองมิติมาให้นักเรียนพิจารณาและแยกแยะประเภทของรูปเรขาคณิตสองมิติ 2. ครูและนักเรียนช่วยกันหาส่วนสูงของรูปเรขาคณิตสองมิติ 3. ครูนำรูปเรขาคณิตสามมิติ ม าให้ นั ก เรี ย นพิ จ ารณาและบอกประเภทของรู ปเรขาคณิตสามมิติ 4. นั ก เรี ย นปั้ น ดิ น น้ ำ มั น เป็ น รู ป เรขาคณิ ต สามมิ ติ เช่ น ทรงสี่ เ หลี่ ย มมุ ม ฉาก ทรงกระบอก 5. นักเรียนหาความสูงของรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่นเดียวกับกิจกรรมที่ 2 6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป การวัดและประเมินผล 1. สังเกตความถูกต้องของการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมินผล นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ผ่านทุกรายการ ถือว่าผ่าน 46
  • แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม ส่วนสูงรูปเรขาคณิตสามมิติอยู่ที่ไหนชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการ หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. ปั้นรูปสามมิติจากดินน้ำมันได้ 2. หาความสูงของรูปสามมิติได้ 3. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 47
  • สาระที่ 4 พีชคณิต ปัญหาที่ 24. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ด้านรูปร่าง กิจกรรม บอกได้เติมได้ ปัญหาที่ 25. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ด้านขนาด กิจกรรม ฉันอยู่ไหน ปัญหาที่ 26. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ด้านสี กิจกรรม เติมสีสร้างสรรค์ ปัญหาที่ 27. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของ รูปเรขาคณิต กิจกรรม ต่อไปเป็นอะไรเอ่ย ปัญหาที่ 28. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน กิจกรรม บอกได้ไหม 48
  • ปัญหา ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปด้านรูปร่าง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมที่ 1 บอกได้เติมได้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความสัมพันธ์ของแบบรูป ด้านรูปร่างได้ 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ บัตรรูปหัวใจ และบัตรรูปหน้าคน วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูแจกบัตรรูปหัวใจและบัตรรูปหน้าคนให้นักเรียน คนละ 4 ชุด 2. ครูวางบัตรรูปหัวใจและบัตรรูปหน้าคนสลับกัน ทีละ 1 ดังรูป สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับรูปร่างและการจัดเรียงแบบรูปที่มีความสัมพันธ์ สลับที่กัน หนึ่งต่อหนึ่ง โดยจัดเป็นกลุ่มเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ ดังรูป 3. ครูยกตัวอย่างแบบรูปที่มีความสัมพันธ์ด้านรูปร่างแบบอื่น ๆ เช่น 49
  • 4. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ โดยครูวางบัตรรูปแตกต่างจากเดิม แล้วให้นักเรียนเติมบัตรรูปที่หายไปดังนี้ 4.1 4.2 4.3 5. ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล 6. รูและนักเรียนร่วมกันสรุปแบบรูปของความสัมพันธ์ด้านรูปร่าง ค 7. ให้นักเรียนทำกิจกรรม “ บอกได้เติมได้ ” เพื่อฝึกทักษะการหาแบบรูปของความสัมพันธ์ด้านรูปร่าง การวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรม “ บอกได้เติมได้ ” 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 1. ปฏิบัติกิจกรรม “ บอกได้เติมได้ ” ได้ถูกต้อง 3 ข้อขึ้นไป (จาก 5 ข้อ) ถือว่า ผ่าน 2. นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมทุกรายการ ถือว่าผ่าน ข้อเสนอแนะ ครูอาจปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมแบบรูปที่มีรูปร่างแบบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 50
  • แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “ บอกได้เติมได้ ”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการ หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. บอกแบบรูปความสัมพันธ์ด้านรูปร่างได้ 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 51
  • กิจกรรม “ บอกได้เติมได้ ”คำชี้แจง จงเขียน ล้อมรอบรูปทางขวามือ ที่มีความสัมพันธ์กับแบบรูปที่กำหนดให้ 1.2.3.45 52
  • ปัญหา ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปด้านขนาด ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรม ฉันอยู่ไหน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปด้านขนาดได้ 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ บัตรรูปวงกลม วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูแจกบัตรรูปวงกลม คนละ 4 ชุด 2. ครูวางบัตรรูปวงกลมเรียงตามขนาด ดังรูป 3. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบบรูปด้านขนาดที่นำมาเรียงกันจนนักเรียนเข้าใจ 4. ครูยกตัวอย่างของแบบรูปด้านขนาดที่มีความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ เช่น 53
  • 5. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติซ้ำๆ โดยครูวางแบบรูปขนาดต่างจากเดิม 6. รูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล ค 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสัมพันธ์ด้านขนาด เพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้ง 8. ให้นักเรียนทำกิจกรรม “ ฉันอยู่ไหน ” เพื่อฝึกทักษะการหาแบบรูปของความสัมพันธ์ด้านขนาด การวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรม “ ฉันอยู่ไหน ” 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การตัดสิน 1. ปฏิบัติกิจกรรม “ ฉันอยู่ไหน ”ได้ถูกต้อง 3 ข้อขึ้นไป (จาก 5 ข้อ) ถือว่า ผ่าน 2. ตั้งใจร่วมกิจกรรมทุกรายการ ถือว่าผ่าน ข้อเสนอแนะ 1. ครูอาจปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมแบบรูปที่มีขนาดอื่นๆได้ตามความเหมาะสม 2. ครูควรเตรียมแบบฝึกเป็นใบงานเพิ่มเติม แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “ ฉันอยู่ไหน ”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการปฏิบัติ ที่ รายการ กิจกรรม หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. บอกแบบรูปความสัมพันธ์ด้านขนาดได้ 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 54
  • กิจกรรม “ฉันอยู่ไหน”คำชี้แจง จงเลือกรูปทางขวามือ แล้วเขียน ล้อมรอบรูปที่สอดคล้อง สัมพันธ์กับแบบรูปที่กำหนดให้ 1.2.3.4.5. 55
  • ปัญหา ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปด้านสี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรม เติมสีสร้างสรรค์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ระบายสีแสดงความสัมพันธ์ของแบบรูปตามที่กำหนดได้ 2. บอกแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปด้านสีได้ 3. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. บัตรกิจกรรม 2. สีไม้ หรือสีเมจิก วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูยกตัวอย่างบัตรภาพแบบรูปที่มีความสัมพันธ์ด้านสี หลาย ๆ ตัวอย่าง เพื่อชี้ให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของสี เช่น ความสัมพันธ์ คือ สีเทา สลับ สีเหลือง ครั้งละ 1 ความสัมพันธ์ คือ สลับสีเทากับสีขาว ในลักษณะ 1 ต่อ 2 56
  • ความสัมพันธ์ คือ สลับสีเทากับสีเหลือง โดยเพิ่มครั้งละ 1 2. ครูแจกบัตรกิจกรรมความสัมพันธ์ของแบบรูปให้นักเรียนทุกคนแล้วดำเนินการระบายสีตามความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ โดยเลือกสีตามใจชอบ 1) ความสัมพันธ์ 1 ต่อ 1 2) ความสัมพันธ์ 1 ต่อ 2 3) ความสัมพันธ์เพิ่มครั้งละ 1 57
  • 3. ครูอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์สีของบัตรกิจกรรมในข้อ 2 ทีละข้อ แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปความสัมพันธ์ของแบบรูปด้านสีในลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อสอง และเพิ่มทีละ 1 4. ให้นักเรียนทำกิจกรรม “ เติมสีสร้างสรรค์ ” เพื่อฝึกทักษะการหาแบบรูปของความสัมพันธ์ด้านสี 5. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำกิจกรรมและตรวจความถูกต้อง การวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรม “ เติมสีสร้างสรรค์ ” 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การตัดสิน 1. ปฏิบัติกิจกรรม “ เติมสีสร้างสรรค์ ” ได้ถูกต้อง 3 ข้อขึ้นไป (จาก 5 ข้อ) ถือว่า ผ่าน 2. ตั้งใจร่วมกิจกรรมทุกรายการ ถือว่าผ่าน ข้อเสนอแนะ 1. ครูควรเตรียมแบบฝึกทักษะที่มีรูปการ์ตูนเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การจัดกิจกรรมควรเตรียมสีและแบบฝึกให้เพียงพอกับผู้เรียน แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “ เติมสีสร้างสรรค์ ”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการปฏิบัติ ที่ รายการ กิจกรรม หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. บอกแบบรูปที่มีความสัมพันธ์ด้านสีได้ 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 58
  • กิจกรรม “ เติมสีสร้างสรรค์ ”คำชี้แจง จงเลือกรูปทางขวามือ แล้วเขียน ล้อมรอบรูปที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแบบรูปที่กำหนดให้ 1.2.3.4.5. 59
  • ปัญหา ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4 กิจกรรม ต่อไปเป็นอะไรเอ่ย จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความสัมพันธ์ของแบบรูปได้ 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ รูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ เช่น วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. แจกกระดาษรูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ เช่นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ให้กับนักเรียนคนละ 3 ชุด 2. ครูวางรูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ ได้แก่ รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม โดยวางเรียงสลับกันทีละ 1 ดังรูป 3. ให้นักเรียนวางรูปเรขาคณิตให้มีความสัมพันธ์เหมือนกับแบบรูปเรขาคณิตที่ครูวางไว้สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิตที่วางเรียงสลับกันทีละ1 ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และจัดกลุ่มให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์จนนักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของแบบรูป จากนั้นให้นักเรียนบอกว่าต่อไปควรเป็นรูปอะไร 60
  • 4. ให้นักเรียนนำแบบรูปเรขาคณิตที่แจกให้ ออกแบบความสัมพันธ์อื่น ๆ ตามศักยภาพของนักเรียนและออกมาสาธิตหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆ ร่วมกันอภิปรายแบบรูป และความสัมพันธ์ และครูชี้แนะเพิ่มเติม 5. เมื่ อ นั ก เรี ย นเข้ า ใจดี แ ล้ ว ให้ นั ก เรี ย นแข่ ง ขั น กั น เติ ม รู ป ต่ อ ไปจากแบบรู ป ที่กำหนดให้ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดและทักษะการให้เหตุผลเพื่อบอกความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิตอีก 2 – 3 ตัวอย่าง เช่น 1. ........ (ต่อไปเป็นรูปอะไรเอ่ย) 2. ........ (ต่อไปเป็นรูปอะไรเอ่ย) 3. ......... (ต่อไปเป็นรูปอะไรเอ่ย) 6. ครูสรุปความสัมพันธ์ของแบบรูปจากการปฏิบัติกิจกรรมข้อ 5 ดังนี้ ข้อ 1 รูปต่อไปเป็นรูปสามเหลี่ยมและความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิตคือการวางเรียงสลับรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ทีละ 1 รูป ข้อ 2 รูปต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมและความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิตคือการวางเรียงสลับรูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม และ รูปสี่เหลี่ยม ทีละ 1 รูป ข้อ 3 รูปต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยม และความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิตคือการ วางเรียงรูปสามเหลี่ยม สลับรูปวงกลม 2 รูป และรูปสามเหลี่ยมสลับรูปสี่เหลี่ยม 2 รูป 61
  • 7. ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนและประเมินผลเป็นรายบุคคล 8. นักเรียนทำกิจกรรม “ต่อไปเป็นอะไรเอ่ย” เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ด้านรูปเรขาคณิต การวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรม “ต่อไปเป็นอะไรเอ่ย” 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 1. ปฏิบัติกิจกรรม “ต่อไปเป็นอะไรเอ่ย” ได้ถูกต้อง 3 ข้อขึ้นไป (จาก 5 ข้อ) ถือว่า ผ่าน 2. นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมทุกรายการ ถือว่าผ่าน ข้อเสนอแนะ 1. ครูอาจปรับเปลี่ยนแบบรูปเรขาคณิตรูปอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม 2. ปรับขนาดของสื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัยของผู้เรียน แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “ ต่อไปเป็นอะไรเอ่ย ”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. สรุปผลงานที่ปฏิบัติ ที่ รายการ หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. บอกความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิตได้ 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 62
  • กิจกรรม “ต่อไปเป็นอะไรเอ่ย”คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดรูปที่อยู่ถัดไปจากแบบรูปที่กำหนดให้ 1.2.3.4.5. 63
  • ปัญหา ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรม บอกได้ไหม จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกจำนวนและความสัมพันธ์ของแบบรูปจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. ตารางร้อย 2. บัตรตัวเลข วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูนำตารางร้อยให้นักเรียนร่วมกันอ่านทีละจำนวนตั้งแต่ 1- 100 2. ครูหยิบตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละ 5 มาติดบนกระดาน 3 จำนวน เช่น 5 10 15 3. ให้นักเรียนช่วยกันบอกจำนวนต่อไป ( 20 ) จากนั้นครูหยิบบัตรตัวเลข 20 มาติดต่อจาก 3 จำนวนแรกดังนี้ 5 10 15 20 4. สุ่มนักเรียนออกมาหยิบบัตรตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละ 5 ต่อ ๆ ไป อีก 3 - 4 คน ซึ่งควรจะได้ดังนี้ 5 10 15 20 25 30 35 40 64
  • 5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 6. ครูนำบัตรตัวเลขที่มีความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 มาติดบนกระดาน เช่น 1, 6, 11, 16, 21,.................... 7. นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 ( หากนักเรียนบอกไม่ได้ ครูสาธิตการหาระยะห่างของจำนวนจากตารางร้อย ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . . . 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 8. ครูนำบัตรตัวเลขที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 แบบอื่น ๆ มาให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เช่น 2, 7, 12, 17, 22, 27, ..........., ............ 3, 8, 13, 18, 23,..........., ............ 4, 9, 14, 19, 24, ..........., ............ 9. สุ่มนักเรียนออกมาเติมจำนวนที่มีความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 และยกย่องชมเชยนักเรียนที่สามารถบอกจำนวนและความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 65
  • 10. นักเรียนเล่นเกม “ เพิ่มห้าน่าสนุก ” โดยครูชี้แจงวิธีเล่นดังนี้ 10.1 ครูแจกบัตรตัวเลขที่มีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทีละ 5 ให้นักเรียนทุกคน 10.2 นักเรียนแข่งขันกันเติมตัวเลขใครเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ 10.3 ครูชี้แนะอธิบายเพิ่มเติมและสรุปความสัมพันธ์ ที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 11. นักเรียนทำกิจกรรม “บอกได้ไหม” เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน การวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรม “ บอกได้ไหม ” 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 1. ปฏิบัติกิจกรรม “ บอกได้ไหม ” ได้ถูกต้อง 3 ข้อขึ้นไป (จาก 5 ข้อ) ถือว่า ผ่าน 2. นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมทุกรายการ ถือว่าผ่าน ข้อเสนอแนะ ครูอาจปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 ทีละ 10 ทีละ 100 หรือลดลง ทีละ 2 ทีละ 10 ทีละ 100 แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “ บอกได้ไหม ” ผลการปฏิบัติ ที่ รายการ กิจกรรม หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. บอกจำนวนและความสัมพันธ์ของแบบรูป ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 66
  • กิจกรรม “บอกได้ไหม” ชุดที่ 1 ความสัมพันธ์ของแบบรูปด้านจำนวนคำชี้แจง เขียนความสัมพันธ์ของแบบรูปที่กำหนดให้ 1) 5, 10, 15, 20, 25 เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น ครั้งละ................ 2) 460, 450, 445, 430 เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น ครั้งละ................ 3) 154, 156, 158, 160 เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น ครั้งละ................ 4) 749, 849, 949, 1049 เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น ครั้งละ................ 5) 273, 263, 253, 243 เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น ครั้งละ................ 67
  • กิจกรรม “บอกได้ไหม” ชุดที่ 2 แบบรูปของจำนวนคำชี้แจง เติมจำนวนลงในช่องว่างและบอกความสัมพันธ์ของแบบรูปของจำนวนให้ถูกต้อง 1. เป็นแบบรูปของจำนวนที่........................ ครั้งละ........................... 2. เป็นแบบรูปของจำนวนที่........................ ครั้งละ.......................... 3. เป็นแบบรูปของจำนวนที่........................ ครั้งละ........................... 4. เป็นแบบรูปของจำนวนที่........................ ครั้งละ........................... 5. เป็นแบบรูปของจำนวนที่........................ ครั้งละ........................... 68
  • สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ปัญหาที่ 29. การเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูล กิจกรรม ตารางแสนกล 69
  • ปัญหา การเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูล ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรม ตารางแสนกล จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนบอกความหมายของข้อมูลได้ 2. นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 3. นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปตารางได้ 4. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. ของจริง เช่น ผลไม้ สิ่งของ อื่น ๆ 2. ตารางการนำเสนอข้อมูล 3. กระดาษตารางการนำเสนอข้อมูล วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ต้นไม้ ฯลฯ 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนสำรวจจำนวนสิ่งที่อยู่รอบตัวตามความสนใจกลุ่มละ 1 อย่าง 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอจำนวนของสิ่งที่นักเรียนได้สำรวจมาและจดบันทึกบนกระดานดำ 4. ครูแนะนำว่าสิ่งต่าง ๆ ที่นักเรียนสำรวจมาเรียกว่า “ ข้อมูล ” 5. ครู น ำอภิ ป รายซั ก ถามนั ก เรี ย นว่ า ทำอย่ า งไรนั ก เรี ย นจึ ง จะนำเสนอข้ อ มู ล ได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ 6. ครูยกตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางดังนี้ 70
  • ตารางการนำเสนอข้อมูลต้นไม้ ต้นกล้วย ต้นโกสน ต้นหมาก ต้นลีลาวดี ต้นพิกุล ต้นแก้ว จำนวน 7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกบันทึกข้อมูลที่สำรวจลงในตารางและนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน 8. ครูตรวจความถูกต้อง เสนอแนะแก้ไขข้อบกพร่อง การวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 1. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละรายการร้อยละ 60 2. นักเรียนกระตือรือร้นและตั้งใจในการร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ข้อเสนอแนะ 1. สื่อที่นำมาใช้แทนข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของนักเรียน 2. ควรมีการเสริมแรงให้แก่นักเรียนตามความจำเป็น 3. การดำเนินกิจกรรมอาจให้เพือนทีเป็นนักเรียนปกติชวยเพือนจะเพิมความมันใจ ่ ่ ่ ่ ่ ่ได้ดยงขึน ี ิ่ ้ 4. ครูควรบันทึกพฤติกรรมนักเรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 71
  • แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “ ตารางแสนกล ” ผลการประเมิน ที่ รายการประเมิน หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. บอกความหมายของข้อมูล 2. ความถูกต้องของข้อมูลที่สำรวจ 3. การบันทึกข้อมูล 4. การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 5. ความกระตือรือร้น 6. ความตั้งใจในการทำงานสรุปผลการประเมิน นักเรียนผ่านทุกรายการประเมิน ถือว่าผ่าน สรุป ผ่าน ไม่ผ่าน 72
  • ปัญหาที่ 30. การอ่านแผนภูมิกิจกรรมที่ 1 อ่านสักนิดคิดสักหน่อยกิจกรรมที่ 2 อ่านได้ทำได้กิจกรรมที่ 3 วงกลมมหัศจรรย์กิจกรรมที่ 4 เกมชิงเหรียญ 73
  • ปัญหา การอ่านแผนภูมิ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมที่ 1 อ่านสักนิดคิดสักหน่อย จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนอ่านแผนภูมิรูปภาพได้ 2. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. บัตรภาพสัตว์ (ไก่ , เป็ด , สุนัข, แมว) 2. บัตรคำ สัตว์ ไก่ เป็ด สุนัข แมว 3. แถบข้อความ แผนภูมิแสดงจำนวนสัตว์ 4. ตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพ 5. โครงสร้างแผนภูมิ วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูติดตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพแนวนอนบนกระดานและสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะ ส่วนประกอบของแผนภูมิในแนวนอนและประโยชน์ของแผนภูมิ 2. ครูติดแผนภูมิรูปภาพแนวตั้งติดบัตรภาพบนกระดานและปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกันกับกิจกรรมที่ 1 3. แจกบัตรภาพสัตว์ให้กับนักเรียนสำหรับใช้ติดลงบนโครงสร้างแผนภูมิ 4. ครูทำโครงสร้างแผนภูมิแนวนอนบนกระดาน ดังนี้ 74
  • แผนภูมิแสดงจำนวนสัตว์ สัตว์ แมว สุนัข เป็ด ไก่ จำนวน 5. ครูติดภาพไก่ลงในแผนภูมิ 4 ตัว (หรือมากกว่า) 6. ให้นักเรียนนำภาพเป็ดมาติดให้มากกว่าจำนวนไก่ (หรือน้อยกว่า) 7. นักเรียนนำภาพสุนัขและแมวมาติดบนแผนภูมิตามจำนวนที่ต้องการอีก แผนภูมิแสดงจำนวนสัตว์ สัตว์ แมว สุนัข เป็ด ไก่ จำนวน ภาพสัตว์ 1 ภาพ แทนสัตว์จำนวน 1 ตัว 75
  • 8. ให้นักเรียนอ่านข้อมูลและตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพที่สร้างขึ้นเช่น 8.1 แผนภูมินี้แสดงอะไร 8.2 มีไก่กี่ตัว มีเป็ดกี่ตัว มีสุนัขกี่ตัว มีแมวกี่ตัว 8.3 มีเป็ดมากกว่าไก่กี่ตัว 8.4 ภาพสัตว์ 1 ภาพ แทนสัตว์กี่ตัว 8.5 เปรียบเทียบจำนวนมากกว่า น้อยกว่าจากจำนวนสัตว์โดยนักเรียนตั้งคำถามเองบ้างการวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 3. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 1. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละรายการร้อยละ 60 2. นักเรียนทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย รับฟังและแสดงความคิดเห็นได้ 3. นักเรียนกระตือรือร้นและตั้งใจร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ข้อเสนอแนะ 1. ครูปรับเปลี่ยนเพิ่มอัตราส่วนได้ตามระดับนักเรียน 2. ครูควรบันทึกพฤติกรรมนักเรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 76
  • แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “ อ่านสักนิดคิดสักหน่อย ”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการประเมิน หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. นักเรียนบอกส่วนประกอบของแผนภูมิ 2. นักเรียนติดภาพในกรอบโครงสร้างแผนภูมิ 3. การตอบคำถามของนักเรียนจากแผนภูมิ 4. การทำงานร่วมกับผู้อื่น 5. ความพึงพอใจของนักเรียนในการร่วม กิจกรรม หมายเหตุ - ครูผู้สอนอาจเพิ่มรายการคำถามได้ตามความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน สรุปผลการประเมิน นักเรียนผ่านทุกรายการประเมินถือว่าผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 77
  • ปัญหา การอ่านแผนภูมิ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมที่ 2 อ่านได้ทำได้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนอ่านแผนภูมิรูปภาพได้ 2. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. บัตรภาพสัตว์ ผลไม้ (สับปะรด ส้ม มังคุด ชมพู่) 2. รูปลอกรูปผลไม้ 3. บัตรคำ ผลไม้ สับปะรด มังคุด ส้ม ชมพู่ 4. แถบข้อความ แผนภูมิแสดงจำนวนผลไม้ 5. โครงสร้างแผนภูมิ วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูแจกบัตรภาพผลไม้ให้นักเรียน 2. ครูทำโครงสร้างแผนภูมิแนวตั้งบนกระดาน ดังนี้ 78
  • แผนภูมิแสดงจำนวนผลไม้ จำนวน ผลไม้ สับปะรด ส้ม มังคุด ชมพู่ 3. ให้นักเรียนนำภาพผลไม้มาติดที่โครงสร้างแผนภูมิในแนวตั้งให้ครบตามที่กำหนด แผนภูมิแสดงจำนวนผลไม้ จำนวน ผลไม้ สับปะรด ส้ม มังคุด ชมพู่ ภาพผลไม้ 1 ภาพ แทนผลไม้จำนวน 1 ผล 79
  • 4. ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามจากแผนภูมิที่สร้างขึ้น เช่น 4.1 แผนภูมินี้แสดงอะไร 4.2 มีผลไม้แต่ละชนิดจำนวนเท่าใด 4.3 มีสับปะรดมากกว่าส้มกี่ผล 4.4 ภาพผลไม้ 1 ภาพ แทนผลไม้จำนวนกี่ผล 4.5 เปรียบเทียบจำนวนมากกว่าน้อยกว่าจากจำนวนผลไม้ที่แสดงในแผนภูมิ 5. ให้นักเรียนฝึกทำแผนภูมิรูปภาพด้วยตนเองตามขั้นตอนในข้อ 3 6. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนและแลกกันอ่านแผนภูมิ 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการอ่านแผนภูมิ การวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 3. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 1. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละรายการร้อยละ 60 2. นักเรียนทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย รับฟังและแสดงความคิดเห็นได้ 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและตั้งใจร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ข้อเสนอแนะ 1. ครูปรับเปลี่ยนเพิ่มอัตราส่วนได้ตามระดับนักเรียน 2. ครูควรบันทึกพฤติกรรมนักเรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 80
  • แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “อ่านได้ทำได้”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการประเมิน หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. นักเรียนบอกส่วนประกอบของแผนภูมิ 2. นักเรียนติดภาพในกรอบโครงสร้างแผนภูมิ 3. การอ่านและตอบคำถามจากแผนภูมิ 4. การทำงานร่วมกับผู้อื่น 5. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรมหมายเหตุ ครูผู้สอนอาจเพิ่มรายการคำถามได้ตามความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน สรุปผลการประเมิน นักเรียนผ่านทุกรายการประเมินถือว่าผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 81
  • ปัญหา การอ่านแผนภูมิ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมที่ 3 วงกลมมหัศจรรย์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอ่านแผนภูมิรูปวงกลมได้ 2. นักเรียนนำข้อมูลทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. ตัวอย่างแผนภูมิรูปวงกลม 2. แผนภูมิรูปวงกลมแสดงวันเกิดของนักเรียน วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. สนทนาเกี่ยวกับผลไม้ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย และให้นักเรียนยกตัวอย่างประกอบ 2. ครูและนักเรียนช่วยกันจัดกลุ่มผลไม้ในแต่ละภูมิภาค 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลให้ชัดเจนและน่าสนใจ 4. ครูยกตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม 5. ครูและนักเรียนช่วยกันสร้างแผนภูมิรูปวงกลมแสดงชนิดของผลไม้ในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ 82
  • 6. ให้นักเรียนตอบคำถามจากแผนภูมิ เช่น - แผนภูมิที่กำหนดให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร - ภาคใด มีจำนวนชนิดผลไม้มากที่สุด - ภาคใด มีจำนวนชนิดผลไม้น้อยที่สุด - ภาคใดบ้างที่มีจำนวนชนิดของผลไม้เท่ากัน 7. ครูยกตัวอย่างแผนภูมิวงกลมแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เช่น วัน เดือน ปี เกิดของนักเรียนแล้วให้นักเรียนตอบคำถามจากแผนภูมิ การวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 1. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละรายการร้อยละ 60 2. นักเรียนกระตือรือร้นและตั้งใจในการร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ข้อเสนอแนะ 1. ข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความสนใจของนักเรียน 2. ควรมีการเสริมแรงให้แก่นักเรียนตามความจำเป็น 3. การดำเนินกิจกรรมควรให้นักเรียนปกติช่วย จะเพิ่มความมั่นใจได้ดียิ่งขึ้น 4. ครูควรบันทึกพฤติกรรมนักเรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 83
  • แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “วงกลมมหัศจรรย์ ”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการประเมิน หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. นักเรียนบอกส่วนประกอบของแผนภูมิได้ 2. นักเรียนบอกประโยชน์ของแผนภูมิได้ 3. นักเรียนตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพได้ 4. ความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมหมายเหตุ ครูผู้สอนอาจเพิ่มรายการคำถามได้ตามความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน สรุปผลการประเมิน นักเรียนผ่านทุกรายการประเมินถือว่าผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 84
  • ปัญหา การอ่านแผนภูมิ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมที่ 4 เกมชิงเหรียญ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอ่านแผนภูมิรูปวงกลมได้ 2. ความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. เกมชิงเหรียญ 2. ตารางสะสมเหรียญ 3. สติ๊กเกอร์รูปเหรียญ 4. รางวัลสำหรับทีมชนะ วิธีการดำเนินกิจกรรม ครูจัดกิจกรรมทบทวนการอ่านแผนภูมิโดยใช้เกม ดังนี้ 1. ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมชิงเหรียญ 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 3. นักเรียนเล่นเกมชิงเหรียญตามกติกา 4. บันทึกผลการเล่นเกมชิงเหรียญของแต่ละทีม กติกาการเล่นเกมชิงเหรียญ 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นทีมตามความเหมาะสม 2. แข่งขันการตอบคำถามจากแผนภูมิรูปวงกลมที่กำหนด 3. ทีมที่ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดได้รับสติ๊กเกอร์รูปเหรียญ 4. เมื่อจบการแข่งขันทีมที่ได้รับสติ๊กเกอร์รูปเหรียญมากที่สุดเป็นผู้ชนะ 5. ให้แต่ละทีมนำสติ๊กเกอร์รูปเหรียญมาแลกรางวัลตามจำนวนสติ๊กเกอร์ที่ได้รับ 85
  • การวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 1. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละรายการร้อยละ 60 2. นักเรียนกระตือรือร้นและตั้งใจในการร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ข้อเสนอแนะ การแบ่งกลุ่มควรคละนักเรียนให้ประกอบด้วยนักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิเศษ แบบบันทึกผล “ กิจกรรมเกมชิงเหรียญ ” กลุ่มที่ ผลการปฏิบัติกิจกรรม สรุป ผลการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ตอบถูกร้อยละ 60 ขึ้นไปถือว่าผ่าน 86
  • แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “ เกมชิงเหรียญ ”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการประเมิน หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. ความกระตือรือร้นของนักเรียน 2. ความรวดเร็วในการตอบคำถามของนักเรียน 3. ความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 4. ความถูกต้องของผลการปฏิบัติกิจกรรมสรุปผลการประเมิน นักเรียนผ่านทุกรายการประเมินถือว่าผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 87
  • ปัญหาที่ 31.การเขียนแผนภูมิกิจกรรมที่ 1 แผนภูมิรูปภาพแสนสนุกกิจกรรมที่ 2 แท่งสี่เหลี่ยมหรรษา 88
  • ปัญหา การเขียนแผนภูมิ ระดับชั้น ประถมศึกษา 4-6 กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิรูปภาพแสนสนุก จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ 2. นักเรียนสามารถนำข้อมูลทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. นักเรียนมีความพึงใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. ผลไม้ต่าง ๆ เช่น เงาะ ส้ม มังคุด ฝรั่ง 2. ภาพผลไม้ (เงาะ ส้ม มังคุด ฝรั่ง) 3. ตารางบันทึกจำนวนผลไม้ 4. ตรายางรูปผลไม้ชนิดต่าง ๆ 5. กระดาษตารางการนำเสนอข้อมูล 6. แผ่นป้ายโครงสร้างแผนภูมิ วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูนำผลไม้ชนิดต่าง ๆ วางบนโต๊ะแล้วสนทนาเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ รสชาติ ราคา ฯลฯ 2. ให้นักเรียนนับผลไม้แต่ละชนิดแล้วบันทึกลงในตารางนี้ ตารางบันทึกจำนวนผลไม้ ภาพผลไม้ เงาะ ส้ม มังคุด ฝรั่ง 89
  • 3. ครูนำสนทนาวิธีการนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิภาพแล้วให้นักเรียนพิมพ์ รูปผลไม้ติดในกระดาษใบงานที่ครูแจกให้ ตามจำนวนที่บันทึกในข้อ 2 ดังนี้ เงาะ ส้ม มังคุด ฝรั่ง กำหนดให้รูปผลไม้ 1 รูปแทนผลไม้ 1 ผล 4. ครูตรวจผลงาน เสนอแนะแก้ไขข้อบกพร่อง 5. นักเรียนฝึกนำเสนอข้อมูลผลไม้ที่นักเรียนชอบโดยใช้ตรายางรูปผลไม้พิมพ์ลงในใบงาน 6. นักเรียน(กลุ่ม/บุคคล)นำบัตรรูปภาพผลไม้ไปติดบนแผ่นป้าย 7. นักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ 8. ครู เ สริ ม แรงโดยให้ ผ ลไม้ ห รื อ รู ป ภาพผลไม้ ที่ ใ ช้ เ ป็ น สื่ อ ช่ ว ยกั น อ่ า นข้ อ มู ล ชมเชยนักเรียนที่ทำได้ 9. ให้นักเรียนทุกคนสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยงของตนเองแล้วเขียนแผนภูมิแสดงเป็นการบ้าน การวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 1. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละรายการร้อยละ 60 2. นักเรียนกระตือรือร้นและตั้งใจในการร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ข้อเสนอแนะ 1. สื่อที่นำมาใช้แทนข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของนักเรียน 2. ควรมีการเสริมแรงให้แก่นักเรียนตามความจำเป็น 3. การดำเนินกิจกรรมอาจให้เพือนทีเป็นนักเรียนปกติชวยเพือนจะเพิม ความมันใจ ่ ่ ่ ่ ่ ่ได้ดยงขึน ี ิ่ ้ 4. ครูควรบันทึกพฤติกรรมนักเรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 90
  • แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “ แผนภูมิรูปภาพแสนสนุก ” ผลการประเมิน ที่ รายการประเมิน หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. นักเรียนบันทึกจำนวนผลไม้ได้ 2. นักเรียนพิมพ์รูปผลไม้ตามจำนวนข้อมูล ที่กำหนดได้ 3. นักเรียนติดบัตรภาพผลไม้ในแผ่นป้าย โครงสร้างแผนภูมิได้ 4. การตอบคำถามของนักเรียนเกี่ยวกับ การนำเสนอข้อมูล 5. ความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมสรุปผลการประเมิน นักเรียนผ่านทุกรายการประเมินถือว่าผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ตัวอย่าง แผ่นโครงสร้างแผนภูมิ จำนวนผลไม้ ชื่อ กำหนดให้รูปผลไม้ 1 รูปแทนผลไม้ ...............ผล 91
  • ปัญหา การเขียนแผนภูมิ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 กิจกรรมที่ 2 แท่งสี่เหลี่ยมหรรษา จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนนำเสนอผลงานโดยใช้แผนภูมิแท่งได้ 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. กระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.5 X 1.5 เซนติเมตร (เหลือง แดง ชมพู เขียว ส้ม ฟ้า ม่วง) 2. ตารางบันทึกวันเกิดนักเรียน 3. แผ่นป้ายโครงสร้างแผนภูมิ 4. บัตรคำวันทั้ง 7 วัน อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 5. บัตรตัวเลข 1, 2, 3, 4, ... วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับวันเกิดของนักเรียน 2. ให้ตัวแทนนักเรียนที่เกิดในแต่ละวัน รับบัตรคำวัน ถือไว้หน้าห้องเรียน 3. ให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนเข้ า แถวต่ อ ท้ า ยวั น เกิ ด ของตน แล้ ว ตั ว แทนแต่ ล ะวั น นั บจำนวนนักเรียน 4. นักเรียนช่วยกันบันทึกจำนวนวันเกิดแต่ละวันในตาราง วัน อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ จำนวน 92
  • 5. ครูติดแผ่นป้ายโครงสร้างแผนภูมิบนกระดานดังนี้ จำนวน (คน) 5 4 3 2 1 0 วัน อา จ อ พ พฤ ศ ส 6. ครูแจกกระดาษสี รูปสีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.5 × 1.5 เซนติเมตร ตามวันเกิดของนักเรียนแต่ละคนแล้วให้นำไปติดที่แผ่นป้ายโครงสร้างในแนวตั้ง ตามวันที่กำหนดดังนี้ จำนวน (คน) 5 4 3 2 1 0 วัน อา จ อ พ พฤ ศ ส 93
  • 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการเขียนแผนภูมิแท่งอีกครั้ง 8. นักเรียนฝึกนำเสนอข้อมูลตามต้องการโดยใช้แผนภูมิแท่ง 9. ครูตรวจผลงาน เสนอแนะแก้ไขข้อบกพร่อง การวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 1. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละรายการร้อยละ 60 2. นักเรียนกระตือรือร้นและตั้งใจในการร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ข้อเสนอแนะ 1. ข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความสนใจของนักเรียน 2. ควรมีการเสริมแรงให้แก่นักเรียนตามความจำเป็น 3. การดำเนินกิจกรรมอาจให้เพือนทีเป็นนักเรียนปกติชวยเพือนจะเพิมความมันใจ ่ ่ ่ ่ ่ ่ได้ดยงขึน ี ิ่ ้ แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “ แท่งสี่เหลี่ยมหรรษา ” ผลการประเมินชื่อที่ .........................................................................................ชั้น..............เลขที่.............. รายการประเมิน หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. นักเรียนบันทึกข้อมูลจำนวนวันเกิดได้ 2. นักเรียนบอกส่วนประกอบของแผนภูมิได้ 3. นักเรียนติด แสดงวันเกิดในแผนภูมิได้ 4. นักเรียนเขียนแผนภูมิแท่งได้ 5. ความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมหมายเหตุ ครูผู้สอนอาจเพิ่มรายการคำถามได้ตามความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน สรุปผลการประเมิน นักเรียนผ่านทุกรายการประเมินถือว่าผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 94
  • ปัญหาที่ 32. ปัญหาความสมเหตุสมผลในการคาดการณ์ กิจกรรมที่ 1 คาดเดาเร้าใจ กิจกรรมที่ 2 ตามล่าหาความจริง 95
  • ปัญหา ความสมเหตุสมผลในการคาดการณ์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมที่ 1 คาดเดาเร้าใจ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนบอกได้ว่าเหตุการณ์ที่กำหนดให้นั้น - เกิดขึ้นอย่างแน่นอน - อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ - ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. ลูกบอลสีแดง 5 ลูก 2. ลูกบอลสีน้ำเงิน 3 ลูก 3. ลูกบอลสีเขียว 2 ลูก 4. ตะกร้า 1 ใบ 5. บัตรสัญลักษณ์ J สัญลักษณ์แทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน K สัญลักษณ์แทนเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ L สัญลักษณ์แทนเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูนำนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับลูกบอลโดยการซักถามดังนี้ - มีลูกบอลทั้งหมดเท่าใด - มีลูกบอลสีอะไรบ้าง - ลูกบอลแต่ละสีมีจำนวนเท่าใด 96
  • 2. ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติหยิบลูกบอลตามสถานการณ์และบันทึกผลในตาราง ต่อไปนี้ 2.1 ต้องการหยิบลูกบอลครั้งละ 1 ลูกจะมีโอกาสหยิบลูกบอลสีใดได้มากที่สุด 2.2 ต้องการหยิบลูกบอลครั้งละ 1 ลูกจะมีโอกาสหยิบลูกบอลสีใดได้น้อยที่สุด 2.3 ต้องการหยิบลูกบอลสีเดียวกันจำนวน 3 ลูกพร้อมกัน จะมีโอกาสหยิบได้ สีเขียวหรือไม่ 2.4 ต้องการหยิบลูกบอลครั้งละ 1 ลูก จำนวน 5 ครั้ง จะมีโอกาสได้ ลูกบอล สีแดงทุกครั้งใช่หรือไม่ 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 2 โดยนำสัญลักษณ์ติดในแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมช่องสรุปผล การวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 1. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละรายการร้อยละ 60 2. นักเรียนกระตือรือร้นและตั้งใจในการร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ข้อเสนอแนะ 1. ครูผู้สอนอาจปรับเปลี่ยน สื่อ และจำนวนครั้งในการฝึกได้ตามความเหมาะสม แต่ควรให้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น คือ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 2. ครูควรบันทึกพฤติกรรมนักเรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 97
  • แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม “ คาดเดาเร้าใจ ”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. กิจกรรม ผลการปฏิบัติ สรุปผล เหตุผล 1. หยิบลูกบอลครั้งละ 1 ลูกจะมีโอกาส หยิบลูกบอลได้สีใดมากที่สุด 2. หยิบลูกบอลครั้งละ 1 ลูกจะมีโอกาส หยิบลูกบอลได้สีใดน้อยที่สุด 3. หยิบลูกบอลสีเดียวกันจำนวน 3 ลูก พร้อมกันจะมีโอกาสหยิบได้ลูกบอล สีเขียวหรือไม่ 4. หยิบลูกบอลครั้งละ 1 ลูก จำนวน 5 ครั้ง จะมีโอกาสได้ลูกบอลสีแดง ทุกครั้งใช่หรือไม่ แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “ คาดเดาเร้าใจ ”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการประเมิน หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. นักเรียนอธิบายความสมเหตุสมผล ในสถานการณ์ที่กำหนด 2. ความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมสรุปผลการประเมิน นักเรียนผ่านทุกรายการประเมินถือว่าผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 98
  • ปัญหา ความสมเหตุสมผลในการคาดการณ์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมที่ 2 ตามล่าหาความจริง จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนบอกได้ว่าเหตุการณ์ที่กำหนดให้นั้น - เกิดขึ้นอย่างแน่นอน - อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ - ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 2. นักเรียนมีความพอใจในการร่วมกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ 1. เก้าอี้ 2. เครื่องเล่นวิซีดี/ซีดีเพลง 3. ลูกดอก/เป้าปาลูกดอก 4. บัตรสัญลักษณ์ ญลักษณ์แทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน J สั ญลักษณ์แทนเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ K สั ญลักษณ์แทนเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน L สัวิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์และร่วมกันอภิปรายซักถามว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเล่นเกมตามล่าหาความจริง ตอบคำถามจากสถานการณ์และให้นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้สัญลักษณ์แทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ได้จาก ข้อสรุปของกิจกรรมต่อไปนี้ 2.1 ให้นกเรียน 5 คน ประกอบด้วย ชาย 1 คน หญิง 4 คน เล่นเกมเก้าอีดนตรี ั ้3 รอบเพือให้นกเรียนร่วมกันพิสจน์วา โอกาสทีนกเรียนหญิงชนะจะมีมากกว่านักเรียนชาย ่ ั ู ่ ่ ัชนะจรงหรือไม่ ิ 99
  • 2.2 ให้นกเรียน 7 คน ประกอบด้วย ชาย 3 คน หญิง 4 คน เล่นเกมเก้าอีดนตรี ั ้3 รอบเพือให้นกเรียนร่วมกันพิสจน์วา โอกาสทีนกเรียนชายชนะจะมีมากกว่านักเรียนหญิง ่ ั ู ่ ่ ัชนะจริงหรือไม่ 2.3 ให้นักเรียน 5 คน เล่นเกมปาเป้า คนละ 3 ครั้ง ซึ่งเป้าที่กำหนดให้แบ่งเป็น 4 สี ที่เท่ากัน และให้นักเรียนสรุปผลการปาเป้า การวัดและประเมินผล 1. ตรวจผลงานการปฏิบัติกิจกรรม 2. สังเกตความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 1. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละรายการร้อยละ 60 2. นักเรียนกระตือรือร้นและตั้งใจในการร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ข้อเสนอแนะ ครู ผู้ ส อนอาจปรั บ เปลี่ ย นเกมได้ ห ลากหลายตามความเหมาะสม แต่ ค วรให้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น คือ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม เกมตามล่าหาความจริงกิจกรรม เกมเก้าอี้ดนตรี ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง - ผู้หญิงชนะ จำนวน..............................ครั้ง - ผู้ชายชนะ จำนวน..............................ครั้ง สรุปผล J K L 100
  • กิจกรรม เกมปาเป้า นักเรียน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 สรุป สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง คนที่ 1 สี.................... สี.................... สี.................... สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง คนที่ 2 สี.................... สี.................... สี.................... สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง คนที่ 3 สี.................... สี.................... สี.................... สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง คนที่ 4 สี.................... สี.................... สี.................... สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง คนที่ 5 สี.................... สี.................... สี.................... สี............. จำนวน.............ครั้ง สี............. จำนวน.............ครั้ง สรุปผล ผลจากกิจกรรมปาเป้าแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีโอกาสปาเป้าได้สีใดบ้าง........... ...........................................................................................ดังนั้นโอกาสในการเกิดเหตุการณ์สรุปได้ว่า J K L 101
  • แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม “ ตามล่าหาความจริง ”ชื่อ........................................................................................ชั้น...............เลขที่.............. ผลการประเมิน ที่ รายการประเมิน หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 1. นักเรียนอธิบายความสมเหตุสมผล ในสถานการณ์ที่กำหนด 2. ความพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมสรุปผลการประเมิน นักเรียนผ่านทุกรายการประเมินถือว่าผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 102
  • บรรณานุกรมกระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือการใช้แบบทดสอบความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน คณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์การศาสนา. ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ. (2552). แบบฝึกอ่านเขียนเรียนรู้กับลุงฮูก ชุดที่ 5 การหาร และโจทย์ปัญหา เล่ม 1 ความหมายของการหารและความสัมพันธ์กับการคูณ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทโกลบอลเอ็ด จำกัด. ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ. (2552). แบบฝึกอ่านเขียนเรียนรู้กับลุงฮูก ชุดที่ 1 จำนวน และตัวเลข เล่ม 2 การเขียนตัวเลขไทยแทนจำนวน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โกลบอลเอ็ด จำกัด. ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ. (2552). แบบฝึกอ่านเขียนเรียนรู้กับลุงฮูก ชุดที่ 1 จำนวน และตัวเลข เล่ม 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0. กรุงเทพมหานคร: บริษัทโกลบอลเอ็ด จำกัด. ผดุง อารยะวิญญู. (2544). เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แว่นแก้ว.ผดุง อารยะวิญญู. (2546). วิธีสอนเด็กเรียนยาก. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แว่นแก้ว. ไพเราะ พุ่มมั่น. (2537). กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดรวบยอด. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แว่นแก้ว. ไพเราะ พุ่มมั่น. (2546). กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดรวบยอด. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แว่นแก้ว. หน่วยศึกษานิเทศก์. คู่มือครูแนวการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ISBN.97480051-3.Bakken, J.P. Strategy Instruction Ideas for Students with Learning Disabilities. Illinois State University. Lerner, J. (2006). Learning Disabilities: Theories,Diagnosis,and Teaching Strategies. Boston : Houghton Mifflin Company. 103
  • ภาคผนวก 105
  • การสอนด้วยวิธี Touch Mathวิธีที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัส Touch Math เป็นการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านผสมผสานกัน เป็นการออกแบบเพื่อการได้ยิน การมองเห็น และการสัมผัส/การเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว นักเรียนได้เห็น พูด ได้ยิน และสัมผัส โดยการสัมผัสจุดบนตัวเลขต่างๆ จึงทำให้เขาเรียนรู้ได้ดีกว่าเพราะเขาเรียนรู้ผ่านหลากหลายช่องทางการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เคลื่อนที่หรือเดิน Touch Math ก็คือ การสัมผัสจุด เมื่อได้สัมผัสจะทำให้เกิดการเรียนรู้ไปในตัว การนับที่เป็นรูปแบบการสัมผัสจุด เป็นสื่อการสอนที่ใช้ได้ผลกับนักเรียนโดยมีหลักการเรียนรู้ เป็นรูปธรรม เป็นภาพที่ชัดเจนหรือเป็นสัญลักษณ์ ในการสัมผัสจุดนักเรียนสามารถใช้ดินสอเขียนตามลงไปบนกระดาษหรือการใช้นิ้วมือลากตามจุดได้ นี่เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การใช้สื่อการมองเพื่อการช่วยเหลือ การสอนในระดับแรกด้วยวิธี Touch Math เป็นการสอนให้นักเรียนใช้การมอง ซึ่งเป็นการพัฒนาเรื่องทิศทาง ซ้าย ขวา ลดการมองตัวเลขแบบกลับหัวกลับหาง ทำให้การคำนวณง่ า ยขึ้ น และลดการคำนวณ นั ก เรี ย นมี ทั ศ นคติ ที่ ดี มี ค วามมั่ น ใจ มี ค วามกระตือรือร้น ในการทำเลขที่มีความสลับซับซ้อนหรือยากขึ้นไป วิธีนี้ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปี หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่อาจจะกลัวตัวเลขที่เต็มหน้ากระดาษ แต่หน้ากระดาษของเราจะไม่ยุ่งเหยิง เพราะจะใช้ตัวพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ที่เหมาะสม และตัวเลขที่เป็นปัญหา การสอน Touch Math เป็นเรื่องสนุกและไม่ซับซ้อน ทำให้เด็กทำคณิตศาสตร์ได้ การใช้การสัมผัส/การนับที่เป็นรูปแบบนั้นเด็กเล็กๆ สามารถเรียนรู้จำนวนได้จากจุดที่แสดง 106
  • ขั้นตอนในการใช้ตัวเลขโดยการใช้การสัมผัส (Touch Math)1. การฝึกประสาทสัมผัสระหว่างตากับมือ โดยการใช้กจกรรมระบายสี (color code) ิตัวอย่าง ชื่อ........................................................................ ข้อเสนอแนะให้นักเรียนลงสีตามจุดที่กำหนดให้และถามนักเรียนว่าเมื่อลงสีตามจุดแล้ว เป็นรูปภาพอะไร สีเขียว สีส้ม 107
  • 2. เรียนรู้โดยนำรูปภาพ เป็นตัวนำสายตา และให้นักเรียนเปรียบเทียบกับตัวเลขที่มีภาพนำสายตา (Touchpoint Object) กับตัวเลขจุด (TouchPoint) ที่อยู่ด้านล่างที่มีลักษณะเหมือนกัน เพื่อให้นักเรียนสามารถจำภาพสัญลักษณ์ตัวเลข แล้วค่อยถอดจุดออกจากตัวเลขเหลือเฉพาะสัญลักษณ์ตัวเลขธรรมดา ตัวอย่าง หนึ่ง สอง 108
  • 3. การนับตัวเลขโดยการใช้การสัมผัส (Touch Math) ตั้งแต่ 6 ถึง 9 อาจใช้วงกลมรอบจุดแล้วให้นับซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันจำนวนจุดที่มีจำนวนมากเกินไปบนตัวเลขนั้นๆตัวอย่าง4. การนับจุดของตัวเลข Touch Math 2 3 2 3 2 ,2 3 3, 2 5 5, 6 ,2 7 ,2 9 3, ,2 3, 5, 6 3, 5, 6 7, 8 7, 8 5, 6 109
  • 5. การเขียนตัวเลขตัวอย่าง 110
  • 111
  • 6. การรู้ค่าตัวเลขตัวอย่าง จับคู่ตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพ 112
  • 7. การบวกโดยการนับภาพบนตัวเลข ของ Touch Math Object จะมีภาพบนตัวเลขเท่าจำนวนตัวเลขตัวอย่างชื่อ....................................................................... ชั้น....................... เลขที่..................... คำชี้แจง จงหาผลบวกให้ถูกต้อง รวม 113
  • ชื่อ....................................................................... ชั้น....................... เลขที่..................... คำชี้แจง จงหาผลบวกให้ถูกต้อง 114
  • 8. การบวกเลขด้วยตัวเลขจุด ตัวอย่าง 5 บวก 7 ในระยะแรกให้นับจุดของเลข 5 มี 5 จุด จากนั้นนับต่อที่เลข 7 โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้น คำตอบคือ 12 2 1 3 4 5 6 7 12 8 9 10 11 จากนั้นเริ่มถอดจุดในตัวบวกออกเพื่อให้เด็กคิดเอง สุดท้ายเริ่มถอดจุดทั้งตัวตั้งและตัวบวกเป็นตัวเลข 115
  • 9. การลบเลข ตัวอย่าง 9 -7 ในระยะแรกให้นับจุดของตัวตั้งคือเลข 9 จากตำแหน่งสุดท้าย โดย หักออก 7 คำตอบคือ 2 1 2 9 3 4 5 6 7 8 จากนั้นเริ่มถอดจุดในตัวลบออกเพื่อให้เด็กคิดเอง สุดท้ายเริ่มถอดจุดทั้งตัวตั้งและตัวลบเป็นตัวเลข เหมือนกับการบวก 10. การคูณโดยการนับจุดบนตัวเลข การคูณเป็นการบวกตัวตั้งซ้ำกี่เท่า ซึ่งนักเรียนอาจจะใช้กิจกรรมนับเม็ดลูกคิดมาก่อนเพื่อให้เข้าใจความหมายของการคูณ ตัวอย่าง 7x2 คือ 7 บวกตัวเอง 2 ครั้ง ดังนั้นเด็กจะนับตัวตั้ง 2 รอบ คำตอบคือ 14 14 7 12 89 34 10 11 12 13 56 จากนั้นเริ่มถอดจุดในตัวคูณออกเพื่อให้เด็กคิดเอง สุดท้ายเริ่มถอดจุดทั้งตัวตั้งและตัวคูณเป็นตัวเลข เหมือนกับการบวก จากนั้นอาจจะนำตารางการคูณมาช่วยในการคิดอีกก็ได้ (หาข้อมูลเพิ่มเติมจาก TouchMath.com) 116
  • ตัวอย่างสื่อสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวนตัวเลขชุด Carry and Borrow Lineช่วยสอนค่าของตัวเลขและการบวก ลบ จำนวนที่มีสองหลักเส้นจำนวน จะช่วยให้เด็กจัดระบบตัวเลขอย่างเป็นแบบแผน อุปกรณ์คณิตศาสตร์แท่งจำนวน MeasureLine เป็นบรรทัด 12 หน่วยเพื่อการคำนวณ อุปกรณ์คณิตศาสตร์แท่งจำนวน เศษส่วน เป็นแท่งหลักเศษส่วนเพื่อการคำนวณ 117
  • เศษส่วนชุด เส้นจำนวนเศษส่วน FractionLineอุปกรณ์ที่สอนให้เด็กเข้าใจรูปเศษส่วนกระดาษเส้นจำนวน เศษส่วน เพื่อการคำนวณ เศษส่วนพิซซ่า ลูกเต๋าเศษส่วน บัตรเศษส่วน 118
  • จำนวนเงินชุด Coin-U-Latorอุปกรณ์ที่บอกค่าของเหรียญเงิน การนับเงิน ร้านขายของจำลอง ตารางแลกเงิน 119
  • เวลานาฬิกาวงกลม จะมี 2 ขนาดสอนเรื่องเวลา การบอกเวลา บัตรเวลา 120
  • การคำนวณเครื่องคิดเลขขนาดใหญ่ง่ายต่อการมอง การหาตัวเลข และการกดปุ่มคำนวณ ตาราง 100 ช่องเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณช่วยในการคำนวณการบวก การลบ การคูณ ตัวบล็อคต่อคำนวณ ลูกคิดแท่งหลัก ใช้คำนวณเลขตามหลัก ไม้คิดคำนวณการบวกลบคูณหาร 121
  • บัตรภาพประโยคสัญลักษณ์กระดาษหาคำตอบและแผ่นพลาสติกสี 122
  • กราฟพื้นที่บล็อคพื้นที่ตาราง 123
  • รูปเรขาคณิต กระดานสร้างรูปเรขาคณิต แท่งต่อรูปทรงเรขาคณิต 124
  • การวัด ไม้บรรทัดร้อยละ 125
  • การชั่งน้ำหนัก 126
  • คณะทำงานปรับเอกสาร เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่ปรึกษา1. นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. นางเบญจา ชลธาร์นนท์ ข้าราชการบำนาญ (อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 6. นางสุจินดา ผ่องอักษร ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 7. นายธีระ จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ตรวจพิจารณาเอกสาร1. นางสุจินดา ผ่องอักษร ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 2. นางดารณี ศักดิ์ศิริผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 3. นางเกตุมณี มากมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผู้กำหนดกรอบในการปรับเอกสาร1. นางสุจินดา ผ่องอักษร ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 2. นางผ่องศรี สุรัตน์เรืองชัย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3. นางสาวเจษฎา กิตติสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษคณะผู้ปรับเอกสาร1. นางเรืองรอง ศรแก้ว โรงเรียนบ้านอุโมงค์ สำนักงานเขตพืนทีการศึกษาลำพูน เขต 1 ้ ่2. นางเรไร ตาปนานนท์ โรงเรียนวัดพระยาปลา สังกัดกรุงเทพมหานคร 3. นางสายสวาท อรรถมานะ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 4. นายยุทธนา ขำเกื้อ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 5. นางสาวพรรณา นรินทร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 6. นางนภัสวรรณ อุปศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 127
  • 7. นางกนิษฐา ลี้ถาวร โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 8. นางวรรณิภา ภัทรวงศ์สินธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 9. นางจุฬาภรณ์ ด้วงบาง โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 10. นางกฤติยา กริ่นใจ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 11.นางอารีรัตน์ สงวนทรัพย์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา 12. นายสมชาย กาซอ โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 13. นางสาวสุกัญญา จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 14. นางผ่องศรี สุรัตน์เรืองชัย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 15. นางสาวเจษฎา กิตติสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษบรรณาธิการนางผ่องศรี สุรัตน์เรืองชัย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพปกนางทองพูน สร้อยดอกจิก โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 128
  • คณะทำงาน พัฒนาเทคนิควิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 267/2547 และ 670/2548 คณะกรรมการที่ปรึกษา1. นางพรนิภา ลิปพะยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. นายดิเรก พรสีมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. นายชินภัทร ภูมิรัตน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. นางเบญจา ชลธาร์นนท์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 5. นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการดำเนินงาน1. นางเบญจา ชลธาร์นนท์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประธานกรรมการ 2. นายธีระ จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รองประธานกรรมการ 3. นางสุจินดา ผ่องอักษร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานกรรมการ 4. นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรรมการ 5. นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น กรรมการ 6. นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง กรรมการ 7. นางสาวอารีย์ เพลินชัยวาณิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 8. นางยุพิน คำปัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 9. นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้ช่วยอำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา กรรมการ 10. นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย กรรมการ 11. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ กรรมการ 12. นางสาววัลยา สุทธิพิบูลย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กรรมการ 13. นายอำนวย ทิมมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการ 14. นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กรรมการ 15. นางอัจฉราวรรณ มะกาเจ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการ 16. นางจินตนา อัมพรภาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการ 17. นางสุพรรณี อ่อนจาก โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการ 18. นางจุฬาภรณ์ ด้วงบาง โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการ 19. นางสาวเรไร ตาปนานนท์ โรงเรียนวัดพระยาปลา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการ 20. นางเรืองรอง ศรแก้ว โรงเรียนบ้านอุโมงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 กรรมการ 21. นางละออ จันทรเดช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กรรมการ 129
  • 22. นางสุจริต เทอดกิติวรางค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา กรรมการ 23. นางทรรศนีย์ ปั้นประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 กรรมการ 24. นางจงจิตร์ เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กรรมการ 25. นางอารมย์ บุญเรืองรอด โรงเรียนหนองสองตอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กรรมการ 26. นางประทุม ช้างอยู่ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 กรรมการ 27. นางละมัย ชิดดี โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 กรรมการ 28. นายดำรงวุฒิ ดอกแก้ว โรงเรียนวัดพระหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 กรรมการ 29. นางเล็กฤทัย คำศรีระภาพ โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 กรรมการ 30. นางโสภิศ แสงสีศรี โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กรรมการ31. นายสุมนตรี คำขวา โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 กรรมการ 32. นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านโนนสันติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 กรรมการ 33. นางทิพวรรณ มีผิว โรงเรียนวัดสกุณาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท กรรมการ 34. นางพจงจิตต์ กษมาภรณ์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี กรรมการ 35. นางสัณห์สิริ นาคยา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กรรมการ 36. นางเยาวนิตย์ พรหมเรือง โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง กรรมการ 37. นางวรรณิภา ภัทรพงศ์สินธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กรรมการ 38. นางฐิติยาภรณ์ หล่อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กรรมการ 39. นางประไพ จิตบรรเทา โรงเรียนชุมชนบึงบา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 กรรมการ 40. นางกฤติยา กริ่มใจ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ 41. นางสำรวย พันธุรัตน์ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้องฟุ้งอุทิศ) กรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 42. นางสาววงเดือน อภิชาติ โรงเรียนราชวินิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรรมการ 43. นางทิพย์วรรณ เตมียกุล โรงเรียนวัดพรหมสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี กรรมการ 44. นางเสาวนีย์ เพ็ชรสงค์ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการ 45. นางนภัสวรรณ อุปศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 กรรมการ 46. นางสมสนิท นามราช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 กรรมการ 47. นางสาวลออ เอี่ยมอ่อน โรงเรียนหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กรรมการ 48. นางพรนิภา ตอสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กรรมการ 49. นางบุปผา ล้วนเล็ก โรงเรียนบ้านท่าฝา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 กรรมการ 50. นางจุฬาภรณ์ ด้วงบาง โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการ 51. นางกนิษฐา ลี้ถาวร โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการ 52. นางสาวสำเนียง ศิริเกิด โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรรมการ 53. นางเริงหทัย นิกรมสุข โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการ 54. นายพะโยม ชิณวงศ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม กรรมการ 55. นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ 56. นายพิชิต ฤทธิ์จรูญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรรมการ 130
  • 57. นางเจนจิรา เทศทิม วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 58. นางสาวเกยูร วงศ์ก้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ 59. นางสาวดุสิตา ทินมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ 60. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กรรมการ 61. นางสาวปนัดดา วงค์จันตา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น กรรมการ 62. นายทิวัตถ์ มณีโชติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ 63. นางผ่องศรี สุรัตน์เรืองชัย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ 64. นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ 65. นางสิริกานต์ วีระพันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ 66. นางสาวธาริสา เรือนไทย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ 67. นางสาวสุภาพร ทับทิม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ 68. นางสาวสุชาดา กังวานยศศักดิ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ 69. นางสาวลัดดา จุลานุพันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ 70. นางกมลจิตร ดวงศรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 71. นางยุพิน พนอำพน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 72. นางชนาทิพย์ วัฒนวงศ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 73. นางสาวเจษฎา กิตติสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 74. นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 75. นางสาวจิรัฐยา แก้วป่อง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 76. นางยุวดี กังสดาล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 77. นางสาวสิริเพ็ญ เอี่ยมสกุล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 131
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ