โครงการเสวนาอาเซียน (ประชาสัมพันธ์)

442 views
359 views

Published on

โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง อาเซียนศึกษา วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 3308 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการเสวนาอาเซียน (ประชาสัมพันธ์)

  1. 1. ประเด็นในการจัดทาโครงการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1. ชื่อโครงการ โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง อาเซียนศึกษา 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์ 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัย สหวิทยาการ 4. ความสาคัญ/ความเป็นมาของโครงการ ตามที่ โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเปิด การเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรผู้สอนในด้านอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขงศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในการประชุม สุดยอดอาเซียนครังที่ 9 ปี 2546 ที่บาหลี ผู้นาอาเซียนได้ร่วมกันลงนามในปฎิญญาบาหลีฉบับที่ 2 อันเป็นการประกาศ เจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะผลักดันให้เกิดประชาคมอาเซียนขึนภายใน พ.ศ. 2563 ซึ่งภายหลังได้ร่นระยะเวลามาเป็น พ.ศ. 2558 ประเด็นเรื่องอาเซียนจึงถือเป็นประเด็นหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของสังคม และเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องเรียนรู้และปรับตัวก่อน การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ทังนี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเรียนการสอนอาณาบริเวณศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง ซึ่งมีประเทศที่เป็นสมาชิกในอาเซียน 5 ประเทศ และมีการขยายการศึกษาไปสู่องค์ความรู้เรื่องอาเซียน จึงเห็นควรให้มี โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง อาเซียนศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดลาปาง หน่วยงานราชการ ในจังหวัดลาปางและผู้สนใจทั่วไป 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงผลกระทบที่จะ เกิดขึนภายในพืนที่จังหวัดลาปาง ภายหลังการรวมกลุ่มประเทศในรูปแบบประชาคมอาเซียน 2. เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ในรายวิชา สส.431 การค้าและการลงทุนของ กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
  2. 2. 6. ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์การดาเนินงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ 6.1 วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยสหวิทยาการเป็นสถาบันการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย เพื่อการสร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงสห วิทยาการชันนาของประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… 6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ด้านการจัดการศึกษา ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… 2. ด้านการวิจัย ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… 3. ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการจากความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน รวมทังนาเสนอทางออกให้แก่สังคม 4. ด้านการบริหาร ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… 5. ด้านการทานุบารุงสังคมและศิลปวัฒนธรรม
  3. 3. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… 6.3 เป้าประสงค์ 1. ด้านการจัดการศึกษา ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… 2. ด้านการวิจัย ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….. 3. ด้านการบริการวิชาการ 3.1 ประชาชนและบุคลากรทางวิชาชีพได้รับบริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม 3.2 สังคมได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหา 4. ด้านการบริหาร ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… 5. ด้านการทานุบารุงสังคมและศิลปวัฒนธรรม ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………
  4. 4. 7. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 1. วิทยากร ผู้ดาเนินรายการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จานวน 20 คน 2. นักศึกษาช่วยงาน จานวน 3 คน 3. นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลาปาง สาขาวิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง และ นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา สส.431 การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง จานวน 50 คน 4. บุคลากรครูในระดับมัธยมในจังหวัดลาปาง จานวน 30 คน 5. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดลาปาง จานวน 50 คน รวมทังสิน 150 คน 8. วัน-เวลา และสถานที่ดาเนินโครงการ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 3308 อาคารเรียนรวมห้าชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง 9. การวางแผนการดาเนินงาน (Plan) 1. ประสานงานโรงเรียนมัธยมในจังหวัดลาปาง หน่วยงานราชการในจังหวัดลาปางเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวัน อาเซียน 2. ประสานงานเรื่องวัน เวลาและสถานที่ในการอบรม 3. จัดเตรียมเครื่องมือในการอบรม และฝึกฝนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในการเป็นผู้ช่วยวิทยากร 4. จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง อาเซียนศึกษา พร้อมจัดทานิทรรศการประชาคมอาเซียน 5. ประเมินผลการอบรมและเสนอผลการประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงในครังต่อไป 10. ตัวชีวัดความสาเร็จของโครงการ 1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 2. บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไปสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม โครงการเสวนาวิชาการเรื่องอาเซียนศึกษาไปพัฒนาการเรียนการสอนได้ 3. นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา สส.431 การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง นาความรู้ที่ ได้จากการเข้าร่วมโครงการจัดเวทีเสวนาในชันเรียนและสรุปทาเป็นรายงาน 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  5. 5. 1. บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ และมีความเข้าใจต่อการ เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึนเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน 2. เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึนภายในพืนที่จังหวัดลาปาง ภายหลังการรวมกลุ่มประเทศในรูปแบบ ประชาคมอาเซียน กาหนดการโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง อาเซียนศึกษา วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 3308 อาคารเรียนรวม 5 ชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง 8.30 – 9. 00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 9.00 – 9.20 น. ประธาน โดย ผู้อานวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการ สังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ กล่าวเปิดงานและเปิดนิทรรศการ 9.20 – 10.30 น. ห้อง 1 เสวนาเรื่องอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียนเสาด้านสังคม วัฒนธรรมและเสาการเมืองความมั่นคง โดยวิทยากร อ.ศิวริน เลิศภูษิต
  6. 6. ห้อง 2 เสวนาเรื่องอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียน และอาเซียนเสาเศรษฐกิจโดย อ.ดร. พิทยา สุวคันธ์ 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 – 12.00 น. เสวนาเรื่องอาเซียนและประชาคมอาเซียน และตอบคาถามอาเซียนระดับมัธยมศึกษา โดย อ.ดร.พิทยา สุวคันธ์ และ อ.ศิวริน เลิศภูษิต 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14:30 น. เสวนาเรื่องอาเซียน การพัฒนากับการปรับตัวของคนไทย โดยวิทยากร คุณวิมล ปั้นคง หัวหน้าส่วนงานวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ การพัฒนา คุณฐานวัฒน์ วิทยปรีชาศิลป์ Executive Director, Design Director, Five monkeys Co.,ltd. Managing Director,GMS Supply Chain Management.Co.,Ltd. อาจารย์เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร อ.ดร.พิทยา สุวคันธ์ อ.ศิวริน เลิศภูษิต ผู้ดาเนินรายการ อ.ทัชชกร บัวล้อม และอาจารย์ชัยวุฒิ บุญเอนก 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 – 16.20 น. เสวนาเรื่องอาเซียน การพัฒนากับการปรับตัวของคนไทย โดยวิทยากร คุณวิมล ปั้นคง หัวหน้าส่วนงานวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ การพัฒนา คุณฐานวัฒน์ วิทยปรีชาศิลป์ Executive Director, Design Director, Five monkeys Co.,ltd. Managing Director, GMS Supply Chain Management.Co.,Ltd. อาจารย์เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร อ.ดร.พิทยา สุวคันธ์
  7. 7. อ.ศิวริน เลิศภูษิต ผู้ดาเนินรายการ อ.ทัชชกร บัวล้อม และอาจารย์ชัยวุฒิ บุญเอนก 16.20 – 16.30 น. ประธานกล่าวปิดการอบรม หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม อัพโหลดและเผยแพร่โดยคาเพียว

×