Hạt giống tâm hồn 5

790 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
790
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
191
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hạt giống tâm hồn 5

 1. 1. Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bảntiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHHSamsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳhình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
 2. 2. Daânh cho phuå nûä“Haäy luön laâ chñnh mònh vaâ àûâng bao giúâ tûâ boã ûúác mú"
 3. 3. Nhiïìu taác giaã First News töíng húåp vaâ thûåc hiïån Daânh cho phuå nûä 5 FIRST NEWSNHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HCM 2004
 4. 4. “Thên tùång têët caã ngûúâi thên cuãa chuáng töi vaâ nhûängngûúâi àang trùn trúã, vûúåt qua nhûäng khoá khùn, thûãthaách tinh thêìn vaâ àang êëp uã niïìm tin trong cuöåc söëngàïí àaåt àûúåc ûúác mú cuãa mònh”. - First NewsCaác baâi viïët saáng taác, baâi dõch cöång taác cuãa baån àoåc vïìcaác chuã àïì Söëng Àeåp (têm höìn cao thûúång, gûúng vûúåtkhoá, tònh baån, tònh yïu, caãm xuác sêu sùæc vïì cuöåc söëng...)cho caác têåp Haåt Giöëng Têm Höìn tiïëp theo xin gûãi vïì: HAÅT GIÖËNG TÊM HÖÌN - FIRST NEWS 11H Nguyïîn Thõ Minh Khai, Q.1, TP. HCMFax: (08) 8224560 – Email: firstnews@hcmc.netnam.vn
 5. 5. Lúâi giúái thiïåuB aån àoåc thên mïën, Cuöën saách maâ caác baån àang cêìm trïn tay àaä “thaycho nhûäng lúâi muöën noái cuãa chuáng töi” trên troång gúãiàïën möåt nûãa cuãa nhên loaåi trïn traái àêët naây: Àoá laâ giúáiphuå nûä. Laâ nhûäng ngûúâi laâm saách, hún ai hïët, chuángtöi biïët roä giaá trõ cuãa ngûúâi phuå nûä vaâ biïët rùçng hoå àangàûúåc tön vinh möîi ngaây. Trïn caác trang baáo, trongnhûäng doâng thú cêu vùn, chuáng ta àïìu thêëy hònh aãnhcuãa nûä doanh nhên, nûä baác sô, têåp thïí nûä cöng nhêncuãa nhaâ maáy naây, nhaâ maáy noå... Nhûng trong cuöënsaách moãng naây, chuáng töi xin ài sêu vaâo möåt khña caånhhoaân toaân khaác cuãa ngûúâi phuå nûä, àoá laâ cuöåc àúâithûúâng cuãa hoå. Qua nhûäng trang giêëy, baån àoåc seä thêëy phuå nûä laânhûäng con ngûúâi thêåt bònh dõ trong cuöåc söëng. Dûúângnhû phuå nûä àûúåc sinh ra laâ àïí yïu, àïí cöëng hiïën, vaâ àïíhy sinh têët caã cho maái êëm gia àònh cuãa hoå. Hoå àaä söëngnhûäng cuöåc àúâi thêåm lùång, vö danh, nhûng rêët caothûúång. Hònh aãnh ngûúâi phuå nûä trong cuöën saách naâythêåt àa daång. Àoá laâ nhûäng ngûúâi vúå, ngûúâi meå treã cuângvúái khaát voång yïu thûúng vaâ khaát voång söëng. Àoá laânhûäng baâ nöåi baâ ngoaåi tuy toác baåc da möìi, vêîn muöën 5
 6. 6. Haåt giöëng têm höìndaânh duåm thúâi gian coân soát laåi cho con chaáu. Àoá laânhûäng ngûúâi àang mùæc bïånh nan y (ung thû) nhûngsùén saâng chiïën àêëu vúái thêìn chïët vaâ khöng chõu àêìuhaâng söë phêån. Möîi cêu chuyïån laâ möåt cuöåc àúâi riïng cêìn àïí chuángta suy nghô. Möîi cêu chuyïån laâ möåt thöng àiïåp àêìy yánghôa maâ chuáng töi thêåt sûå muöën gúãi àïën baån àoåc.Chuáng töi muöën chia seã vúái caác baån loâng tin maänh liïåtvaâo cuöåc söëng. Haäy tin rùçng cuöåc söëng naây töët àeåp vaâ coágiaá trõ hún nhûäng gò baån tûúãng. Do àoá, baån úi, duâ trongloâng àang coá têm sûå buöìn phiïìn hay chaán naãn, xin baånneán laåi nöîi niïìm riïng vaâ bùæt àêìu àoåc tûâng cêu chuyïånmöåt. Àoåc thêåt chêåm raäi. Àïí baån bûúác vaâo cuöåc àúâi cuãatûâng nhên vêåt coá thêåt trong cêu chuyïån. Àïí baån thêëyrùçng “nöîi sêìu nhên thïë” cuãa baån cuäng chó laâ maãnh àêåuphoång nhoã nùçm trïn lúáp söcöla maâu nêu sêîm maâ thöi. Àïí kïët lúâi, chuáng töi xin trñch laåi möåt cêu noái cuãa taácgiaã Judith Fraser – möåt phuå nûä kïí laåi chuyïån baâ bõ ungthû trong cuöën saách naây. Ngay khi biïët tin mònh bõ ungthû, baâ nghe baác sô phaán rùçng chó coá thïí duâng xaå trõhoùåc hoáa trõ àïí chûäa cùn bïånh nan y naây. Möåt thúâi giansau, luác quay trúã laåi taái khaám, baâ àaä traã lúâi baác sô rùçng:“Töi coân biïët möåt caách chûäa trõ khaác coá thïí giuáp töi vûúåtqua. Àoá laâ tònh yïu. Yïu thûúng cuöåc söëng naây, vaâ yïuthûúng lêîn nhau”. 6
 7. 7. Nhûäng àiïìu bònh dõTöi mú thêëy Shawna Coäi loâng thanh thaãn khöng phaãi laâ sûå tûå do ngoaâi baäo töë, maâ laâ bònh yïn trong baäo töë. —Khuyïët danhH öm àoá laâ töëi thûá Nùm, vaâ chùèng bao lêu nûäa,caã nhaâ àûúåc nghó hai ngaây cuöëi tuêìn thêåt tuyïåtvúâi. Thïë nhûng, khöí thên chuáng töi, thay vò àûúåcnùçm daâi ra ghïë xem tivi nhû moåi ngaây thò caã nhaâtöi naáo loaån lïn trong cöng viïåc chuêín bõ: Lau chuâitûâng xùngtimeát trïn saân nhaâ, trang trñ tûâng goáccûãa söí, vaâ mua sùæm haâng àöëng thûác ùn ngon àïíàoá. Mûác àöå hoaåt àöång tùng cao vò chuáng töi chuêínbõ àoán Shawna, àûáa baån gaái qua maång Internetcuãa thùçng con trai mûúâi saáu tuöíi cuãa töi. Thêåt töi khöng thïí naâo tin àûúåc. Jake cuãa chuángtöi, chaâng trai treã coá thên hònh cao möåt meát taám 7
 8. 8. Haåt giöëng têm höìnchó toaân xûúng vaâ gên, hiïíu biïët khaá sú saâi vïì giaotiïëp xaä höåi vaâ rêët tiïët kiïåm lúâi noái, nhûng chùènghiïíu sao khöng nhûäng noá kiïëm àûúåc baån gaái maâcoân thuyïët phuåc hai cha con cö naâng laái xe ài saáutrùm dùåm àïí gùåp gúä chuáng töi bùçng da bùçng thõt. Töëi höm àoá, Jake coá veã húi höìi höåp mùåc duâ noátuyïn böë rùçng noá biïët vïì Shawna rêët roä sau nùmthaáng “chat” qua maång Internet. Hai àûáa trao àöíihònh aãnh, thû tûâ... qua maáy tñnh. Qua aãnh,Shawna laâ möåt thiïëu nûä quyïën ruä vúái maái toác sêîmmaâu vaâ möåt phong caách khaá möët. Thaão naâo cucêåu rêët muöën laâm àuã moåi caách àïí gêy êën tûúångvúái cö naâng. Buöíi töëi dêìn tröi qua. Sau khi ài ài laåi laåi haângdùåm giûäa nhaâ bïëp vaâ phoâng khaách, Jake àöët möåtcêy nïën thúm vaâ hoãi töi xem muâi cuãa noá coá àûúåchay khöng. Cu cêåu bõ aám aãnh búãi caái muâi. Noá tùæmrûãa saåch seä, giùåt quêìn aáo chùn mïìn röët raáo, àaánhrùng vaâ duâng chó nha khoa hai lêìn, laåi coân nhúâ töira tiïåm mua möåt chai nûúác suác miïång coá muâithúm hún. Cuöëi cuâng, töi phaãi lïn tiïëng: - Jake, coá chuyïån gò vêåy? Noá traã lúâi: - Meå, con khöng muöën mang caái muâi giöëng möåtthùçng nhoác! Töëi höm àoá, khöng khñ trong nhaâ giöëng hïåt möåtàïm trûúác Giaáng Sinh. Töi kiïåt sûác sau möåt ngaâyhoaåt àöång cùng thùèng vaâ vêët vaã. Ngöi nhaâ ngùn 8
 9. 9. Nhûäng àiïìu bònh dõnùæp hùèn. Quêìn aáo giùåt saåch àûúåc gêëp laåi vaâ cêët ài.Saân nhaâ àûúåc lau boáng àïën mûác coá thïí soi mùåt vaâoàoá. Muâi thúm cuãa baánh quy nûúáng lan toãa khùæpnhaâ bïëp. Töi vûâa ngöìi phõch xuöëng chiïëc ghïë thòJake àûáng bêåt dêåy. Noá noái: - Con ài nguã àêy. - Gò súám vêåy? Múái coá chñn giúâ thöi maâ? Noá nhòn töi bùçng aánh mùæt nhaåo baáng röìi bûúácài. Möåt laát sau, töi nghe tiïëng nûúác voâi sen chaãyraâo raâo trong nhaâ tùæm. Khi nùçm nghó ngúi trïn ghïë sö pha, töi múáinhêån ra caãm giaác àang quêëy rêìy àêìu oác töi suöëtngaây höm àoá. Töi thêåt sûå lo lùæng. Lo rùçng cö thiïëunûä naây (möåt ngûúâi maâ chuáng töi khöng biïët gò hïët)seä laâm tan naát traái tim con trai töi. Lo rùçng cö naângchó nhòn con töi möåt caái vaâ cho rùçng àêy laâ möåtquyïët àõnh sai lêìm. Hay tïå hún, cö naâng seä mïhoùåc noá vaâ trúã thaânh möëi aãnh hûúãng duy nhêët àïëncuöåc söëng coân thiïëu kinh nghiïåm cuãa noá. Noá seä trúãthaânh nö lïå cuãa tònh yïu, khöng coân muöën nghelúâi khuyïn nhuã cuãa baãn thên hoùåc bêët cûá ai khaác.Nhû töi, chùèng haån. Töi vöåi vaâng ngùn chùån trñtûúãng tûúång cuãa mònh laåi, biïët rùçng nïëu töi tiïëptuåc thïu dïåt cêu chuyïån, noá seä khiïën töi trúã nïntuyïåt voång. Khi nghô ngúåi vïì àiïìu naây, töi bõ söëc vò biïëtrùçng mònh àang bûúác vaâo möåt lùçn ranh giûäa sûåghen tuöng vaâ thiïëu niïìm tin. Ghen vúái tuöíi treã vaâ 9
 10. 10. Haåt giöëng têm höìnsûå àam mï cuãa chuáng, vaâ thiïëu loâng tin vaâo khaãnùng coá thïí duy trò möåt möëi quan hïå cuãa con traitöi. Töi khöng biïët àiïìu gò quêëy rêìy töi nhiïìu hún.Laâm cha laâm meå laâ möåt nhiïåm vuå baåc beäo, laâ möåtcöng viïåc nùång nïì, vaâ túái luác nghô mònh coá thïíchêëm dûát gaánh nùång thò noá bùæt àêìu quay laåi têëncöng töi, noá laâm töi thêëy roä baãn thên mònh chó laâmöåt ngûúâi meå àöåc àoaán vaâ hay xen vaâo viïåc cuãakeã khaác. Töi noái to suy nghô thaânh lúâi: - Nhûng mònh chó muöën noá haånh phuác. Miïîn laâmònh coân coá thïí kiïím soaát àûúåc moåi viïåc. Caãm thêëy thïí xaác lêîn tinh thêìn quaá mïåt moãi, töicuäng lïn giûúâng súám. Töi nguã chêåp chúân, trongàïm thûác giêëc nhiïìu lêìn vaâ ngaåc nhiïn vò têmtraång lo lùæng cuãa mònh. Nïëu töi böìn chöìn lo lùængnhû vêåy, thûã hoãi caãm giaác cuãa Jake coân lïn túái mûácàöå naâo nûäa? Gêìn saáng, töi chòm vaâo giêëc nguã thêåt sêu vaâ bùætàêìu nùçm mú. Trong mú, töi thêëy Shawna àaä àïënvaâ àang àûáng trûúác cûãa. Cö naâng Shawna naâykhöng giöëng trong têëm hònh chuát naâo. Daáng noácao dong doãng vaâ khuön mùåt chùèng coá gò dïî coi.Maái toác nêu cûáng coâng cuãa noá dûång àûáng lïn, vaânoá àeo möåt cùåp kñnh goång sûâng daây cöåp. Khi töibûúác túái öm noá, thò noá co ruát ngûúâi laåi vúái veã khoáchõu. Thaái àöå cuãa noá laâm töi vûâa bûåc mònh vûâa töåinghiïåp. Röìi Jake xuêët hiïån vúái möåt cö baån gaái múái– vaâ àêy àuáng laâ baãn sao thu nhoã cuãa Jake: maái toáchung àoã dúån soáng, nhiïìu taân nhang, aánh mùæt söëng 10
 11. 11. Nhûäng àiïìu bònh dõàöång, neát mùåt xinh xùæn. Trong giêëc mú, töi biïët roäthiïëu nûä naây. Noá laâ àûáa baån thúâi thú êëu cuãa Jake.Töi hoaân toaân bõ söëc vò àöåt nhiïn hai àûáa “kïët” vúáinhau, trong khi múái höm trûúác chuáng chó laâ baånbeâ àuáng nghôa. Coá leä sau khi àöëi mùåt vúái Shawna,con trai töi nhêån ra rùçng tònh yïu àñch thûåc cuãa noáchñnh laâ cö baån toác hung àoã. Giêëc mú chêëm dûát vúái caãnh böën ngûúâi chuángtöi àûáng trong cùn phoâng àoá: Shawna, mùæt daánchùåt xuöëng nïn nhaâ; Jake vaâ ngûúâi yïu múái cuãanoá àûáng saát vaâo nhau móm cûúâi, chùèng theâmquan têm àïën ai khaác; coân töi àûáng giûäa, vuimûâng cho Jake nhûng bùn khoùn khöng biïët phaãilaâm gò vúái Shawna. Töi thûác dêåy, ngú ngêín trûúác caãm xuác maänhliïåt cuãa giêëc mú, biïët rùçng àêy laâ àiïìu gò àoá rêëtquan troång. Sau àoá, khi töi àûáng trûúác chêåu rûãacheán, baân tay nhuáng vaâo laân nûúác êëm thò chúåtnghô ra. Trong giêëc mú, Shawna giöëng hïåt Jake –möåt thiïëu nûä tuöíi múái lúán coân loáng ngoáng vuångvïì, chûa coá caãm giaác thoaãi maái lùæm. Coân àûáa congaái toác àoã cuäng giöëng hïåt Jake – thöng minh, töëtbuång, tònh tònh vui veã, sùén saâng yïu vaâ àûúåc yïu.Chùèng hiïíu sao töi bùæt àêìu khoác thuát thñt, vaâ töiàûáng lùång ngûúâi trûúác chêåu rûãa cheán, nûúác mùætchaãy roâng roâng. Phêìn coân laåi cuãa buöíi saáng daânh cho nhûäng chitiïët cuöëi cuâng: Àaánh boáng laåi chêåu rûãa cheán vaâquêìy bïëp, gom nhûäng túâ giêëy vuån trïn baân laâm 11
 12. 12. Haåt giöëng têm höìnviïåc röìi nheát vaâo höåc tuã, queát maång nhïån coân soáttrong phoâng khaách. Vaâ röìi thúâi gian chúâ àúåi bêëtchúåt chêëm dûát. Coá tiïëng goä cöëc cöëc ngoaâi cûãatrûúác. Öng böë – möåt nhên vêåt coá böå mùåt dïî thûúngvaâ àêìy rêu – xuêët hiïån, vaâ àûáng sau lûng öng laâ cögaái Shawna thêåt sûå maâ chuáng töi àang mong àúåi. Cö gaái hoaåt baát vaâ thên thiïån, maái toác sêîm maâusaáng boáng, àöi mùæt long lanh vaâ trung thûåc. Töiquan saát Jake khi noá múã miïång cêët tiïëng chaâo hoãi.Noá giöëng nhû àang lú lûãng trïn thiïn àaâng. Vaâmùåc duâ biïët rùçng noá seä àau khöí vò möëi tònh àêìu,rùçng àêy chó laâ möåt trong nhûäng bûúác seä keáo noáthoaát ra khoãi voâng tay cuãa töi, töi cuäng biïët àêy seälaâ laâ sûå khúãi àêìu cuãa möåt haânh trònh biïën noá thaânhngûúâi àaân öng thêåt sûå. Töi àûáng luâi ra sau trong suöët thúâi gian diïîn ranhûäng caái öm hön chaâo àoán àêìy luáng tuáng. Vaâ röìitúái lûúåt töi. Töi bûúác lïn trûúác, cêìm lêëy tayShawna vaâ noái vúái noá: -Shawna, töi rêët vui khi chaáu coá mùåt úã àêy. Laå luâng laâm sao, töi thêëy mònh vui sûúáng thêåtsûå. 12
 13. 13. Nhûäng àiïìu bònh dõCaãm xuác goåi yïu thûúng Chuáng ta chó coá thïí hiïíu thêëu baâi hoåc yïu thûúng qua viïåc yïu thûúng ngûúâi khaác. —Iris MurdockK hi con gaái töi haänh diïån trao caái boåc nhoã quêënàêìy khùn mïìn cho töi, àiïìu duy nhêët töi coá thïícaãm nhêån laâ sûå cùng thùèng lan doåc theo söëng lûng.Nhòn vaâo khuön mùåt beá tñ xñu àûúåc che khuêëtbùçng múá toác daây sêîm maâu, töi thêìm nghô: Mònh laâmöåt baâ ngoaåi thêåt û? Taåi sao mònh caãm thêëy mònhchùèng giöëng baâ ngoaåi chuát naâo? Chaâ, chuyïån gòxaãy ra vúái töi vêåy? Sao töi khöng coá àûúåc niïìm vuithñch maâ töi tûâng nghe caác baâ ngoaåi khaác kïí laåi?Thay vaâo àoá, töi laåi run rêíy vaâ tay chên loángngoáng khi öm àûáa chaáu ngoaåi vaâo loâng? 13
 14. 14. Haåt giöëng têm höìn Thúâi gian tröi qua, Brad caâng luác caâng lúán dêìnlïn, töi múái bùæt àêìu thêëy mònh nheå nhoäm àöi chuátduâ töi vêîn thûúâng xuyïn kiïím tra noá möîi khi noánguã àïm laåi nhaâ töi. Noá thò khöng sao. Chó coá töi,töi luön caãm thêëy mònh chûa thñch húåp laâm baângoaåi. Chûâng naâo töi múái vui sûúáng vúái sûå thayàöíi naây? Chùèng bao lêu, Brad biïët ài lûäng chûäng vaâ biïëtnoái chuyïån bi bö. Luác naây noá söëng chung vúái vúåchöìng chuáng töi nhiïìu hún trûúác. Töi coá thïí thêëytñnh caách cuãa noá phaát triïín khi noá àaánh vêåt vúái tûângûä. Chuáng töi àoåc nhûäng cuöën saách maâ noá thñchnhêët, xêy nhûäng lêu àaâi tûâ caác têëm bòa cûáng, laâmnhaâ cho Ruâa Ninja úã, vaâ mua vïì àaám quaái vêåtbùçng nhûåa maâ noá yïu cêìu. ÚÃ nhaâ chuáng töi, noá coá möåt caái giûúâng riïng vaânoá thûúâng öm theo Bob – con thoã böng tai daâi, gêìygoâ cuãa noá – möîi khi ài nguã. Khi àûúåc ba tuöíi rûúäi,Brad khöng coân thñch thuá nhöìi böng nûäa, maâ noáàoâi nguã chung vúái Mogli, ngûúâi baån tûúãng tûúångcuãa noá. Trong suöët saáu thaáng tiïëp theo, Mogli vaâBrad laâ hai anh em sinh àöi. Hïî múã miïång ra, noálaåi nhùæc àïën Mogli. Noá thûúâng noái: - Àûâng ai ngöìi trïn Mogli nha. - Ngoaåi úi, Mogli cuäng àoái buång nûäa. Thónh thoaãng Mogli phaãi chõu traách nhiïåm chomöåt troâ àuâa quêåy phaá naâo àoá. Nhûng thûúâng,Mogli rêët im lùång vaâ rêët ngoan. 14
 15. 15. Nhûäng àiïìu bònh dõ Töi bùæt àêìu mong àúåi thúâi gian nûång nõu Bradnhiïìu hún, nïn àaä sùæp xïëp cöng viïåc sao cho töi coáthïí àoán noá vïì nhaâ vaâo möîi töëi thûá Saáu. Luác naây noálïn böën vaâ tñnh toâ moâ cuãa noá àang phaát triïín.Chuáng töi thûúâng àûa caác yá tûúãng múái laå vaâo cêuchuyïån. Thñ duå, noá noái: “Ngoaåi úi, mònh cho conröìng xuêët hiïån ài. Chaáu vaâ Bob seä àaánh nhau vúáinoá àïí cûáu thõ trêën”. Sau khi traã noá vïì vúái meå noá, töi ngöìi vaâo maáytñnh vaâ vêån duång hïët khaã nùng àïí biïën tûâ ngûäthaânh nhûäng cêu chuyïån thuá võ maâ Brad mong àúåiàûúåc àoåc. Noá goåi laâ “cêu chuyïån cuãa chuáng ta”.Traái tim töi thûúâng êëm laåi möîi khi gheá vaâo nhaâ congaái töi, thêëy noá lon ton chaåy ài lêëy möåt “cuöën saáchcuãa chuáng ta” nùçm úã trïn kïå àïí nhúâ töi àoåc. Chùèng bao lêu, Brad bùæt àêìu ài mêîu giaáo. Sauàoá, chuáng töi nhêån thêëy cuöåc troâ chuyïån giûäa noávaâ ngûúâi baån tûúãng tûúång Mogli trúã nïn thûa thúátdêìn. Cuöëi cuâng, noá khöng nhùæc túái Mogli nûäa. Noáàöåt ngöåt quan têm àïën viïåc laâm ra àöì àaåc; nhûngsûå chùm chuá cuãa möåt àûáa treã böën tuöíi keáo daâikhöng bao lêu, thaânh ra baâ ngoaåi cuãa noá phaãihoaân thaânh moán àöì àoá cho noá. Àïí traánh tònh traångnaây, töi tòm kiïëm mön thuã cöng àún giaãn röìi cuânglaâm vúái noá, cho noá möåt caãm giaác thoãa maän khihoaân têët möåt cöng viïåc. Coá lêìn noá hên hoan noáivúái meå noá: - Meå úi? Nhòn xem con laâm caái gò àêy. Con laâmàïí tùång cho meå. 15
 16. 16. Haåt giöëng têm höìn Nghe vêåy töi móm cûúâi. Traái tim töi ngêåp traânyïu thûúng àöëi vúái àûáa chaáu ngoaåi beá nhoã, àaäàem laåi niïìm vui cho cuöåc àúâi töi. Muâa heâ àïën, töi bùæt àêìu nghô àïën chuyïån àicùæm traåi úã núi töi rêët thñch. ÚÃ àoá coá bêìu trúâi xanhbiïëc, doâng suöëi maát laånh chaãy roác raách, vaâ khöngkhñ thoang thoaãng muâi nhûåa thöng. Chên tay töingûáa ngaáy chó muöën lïn àûúâng ài ngay. Töi nghô,khöng coá gò tuyïåt vúâi hún khi töi chúã Brad vïì nhaâsau chuyïën ài chúi ngoaâi trúâi, sau nhûäng khoaãnhkhùæc àùåc biïåt cuãa chuáng töi. Vïì túái nhaâ, Brad liïën thoùæng noái: - Ngoaåi úi, con thñch àïën nhaâ ngoaåi lùæm. Ngoaåilaâ baâ ngoaåi töët nhêët trïn khùæp thïë giúái naây. Töi toeát miïång cûúâi, chúm chúáp àöi mùæt àïíngùn doâng lïå chó chûåc traâo ra. Vêng. Möåt àiïìu gòàoá vïì àûáa chaáu trai thêåt sûå laâm têm höìn töi rungàöång. Vaâ caãm xuác kïu goåi yïu thûúng àoá choaángngúåp con ngûúâi töi möåt lêìn nûäa. Nhûng... chùèngphaãi têët caã caác baâ ngoaåi àïìu coá caãm xuác naây sao? 16
 17. 17. Nhûäng àiïìu bònh dõNeát àeåp thêåt sûå Àiïìu töët cêìn coá thúâi gian àïí xaãy ra. Coân àiïìu vô àaåi thò xaãy ra tûác thúâi. —Khuyïët danhT öi àang ngöìi trong möåt quaán ùn nhoã, têånhûúãng caãm giaác cö àöåc vaâ àùæm chòm trong suytûúãng vïì cha töi. Höm àoá laâ ngaây giöî àêìu tiïn cuãaöng vaâ töi nhúá nhung öng vö cuâng. Tûâ khoáe mùæt, töi àïí yá thêëy möåt cùåp vúå chöìng treãtuöíi coá daáng veã lõch sûå àang ngöìi úã chiïëc baân gêìnàoá. Baâ vúå cûåc kyâ xinh àeåp vúái cùåp mùæt to, àen, àêìyquyïën ruä; vúái maái toác àen daây àûúåc búái goån trïnàêìu; vaâ möåt laân da trùæng noän mõn maâng nhû trûánggaâ boác. Cûã chó cuãa baâ duyïn daáng vaâ uyïín chuyïín.Daáng veã cuãa baâ àiïìm àaåm vaâ dûúâng nhû hoaântoaân thúâ ú trûúác moåi viïåc chung quanh. Töi quansaát baâ húáp möåt nguåm caâ phï, vaâ nhêån ra rùçng veãàeåp cuãa baâ laâ veã àeåp maâ töi hùçng mong muöën. 17
 18. 18. Haåt giöëng têm höìn Öng chöìng cuäng thanh lõch möåt caách tuyïåtvúâi. Töi trú traáo nhòn öng vaâ röìi tûå chïë nhaåomònh khi cho pheáp trñ tûúãng tûúång cuãa töi bayböíng. Nûúác da öng maâu baánh mêåt, vaâ àùåc àiïímnöíi bêåt núi öng laâ caái cùçm cheä nam tñnh vaâ maâumùæt xanh biïëc, trong veo. Böå cöm-plï àùæt tiïìnàûúåc cùæt thêåt kheáo àïí nhêën maånh phêìn ngûåc vaâphêìn vai cuãa öng. Öng chöìng im lùång àang àoåc túâ baáo. Baâ vúå lùångleä nhêëp caâ phï. Chùèng ai noái nùng vúái ai. Töi nghe loâng mònh thúã daâi, cöë gùæng nñu keáo yátûúãng trong àêìu quay trúã vïì chöën cuä – trûúác luácnoá bõ cùæt ngang – nhûng sao maâ khoá quaá. Töi hoaântoaân bõ thu huát búãi nhûäng chuyïín àöång thêåt maáymoác cuãa hai vúå chöìng: lêåt trang baáo, nêng taách caâphï. Khöng troâ chuyïån. Khöng móm cûúâi. Khönggiao tiïëp. Têm trñ cuãa töi caâng bõ xaáo tröån hún khi ngûúâichuã quaán àûa möåt cùåp vúå chöìng khaác túái chiïëc baânàùåt phña trûúác baân cuãa töi. Hoå coá veã laâ khaách quencuãa quaán ùn naây búãi hoå àang böng àuâa vúái cö hêìubaân, ngûúâi vûâa hoãi hoå coá muöën duâng moán“thûúâng lïå” hay khöng. Öng chöìng khoaãng saáu mûúi lùm vaâ maái toác àaängaä sang maâu xaám tro. Phêìn trïn, öng mùåc chiïëcaáo sú mi thïí thao keã ngang; coân phêìn dûúái, öngmùåc chiïëc quêìn sooc röång thuâng thònh, lûng quêìnhúi trïî xuöëng mùåc tònh cho caái buång tröëng phúi radûúái lúáp vaãi aáo. Àêìu öng àöåi chiïëc noán maâu àoã, 18
 19. 19. Nhûäng àiïìu bònh dõchên öng mang àöi giaây maâu àen. Àöi bñt têët maâuàen ngùæn nguãn khöng che nöíi àöi chên voângkiïìng vaâ trùæng nhaách cuãa öng. Baâ vúå khoaãng nùm mûúi lùm, coá maái toác ngùænmaâu nêu àûúåc uöën quùn vaâ núi chên toác àaä baåctrùæng ài nhiïìu. Baâ cuäng mùåc quêìn sooc, vaâ chiïëcaáo sú mi ngùæn tay coá nhûäng chêëm bi nhoã nhùænxinh xùæn. Baâ mang giaây sùng àan vúái súåi dêychuyïìn maâu trùæng quanh cöí chên. Möåt tuái xaáchnhoã bùçng da maâu trùæng àûúåc àeo luãng lùèng trïnvai. Àiïím àùåc biïåt laâ baâ khöng hïì coá cùèng tay, chócoá nhûäng mêíu thõt dû ngo ngoe giöëng nhû nhûängngoán tay nhoã àang moåc ra tûâ àêìu cuâi choã. Töi cöë gùæng phúát lúâ veã dõ daång cuãa baâ, nhûngvêîn bùæt gùåp mònh liïëc vaâo hònh aãnh phaãn chiïëu cuãabaâ trïn khung cûãa söí bïn caånh. Khoaãng caách xakhiïën töi khöng nghe roä cuöåc troâ chuyïån cuãa hoå,nhûng nhûäng lúâi àöëi àaáp khöng dûát, tiïëng cûúâi röålïn vaâ cûã chó ngöå nghônh cuãa hoå biïíu löå roä sûå êëmaáp vaâ sêu sùæc maâ tònh caãm cuãa hoå daânh cho nhau. Töi tòm caách naán laåi bùçng caách goåi thïm vaâitaách traâ. Töi hoaân toaân bõ thu huát búãi sûå tûúngphaãn vïì ngoaåi hònh lêîn caách cû xûã cuãa hai cùåp vúåchöìng naây. Cùåp vúå chöìng treã tuöíi àêíy luâi chiïëc ghïë cuãa hoåra sau, àûáng lïn vaâ chuêín bõ rúâi khoãi quaán. Baâ vúåcao dong doãng vaâ maãnh deã, coân öng chöìng thòkhöng thêëp dûúái hai meát. Hoå thêåt xûáng àöi vûâalûáa, vaâ neát àeåp cuãa hoå hïët sûác hoaân haão, khöng chï 19
 20. 20. Haåt giöëng têm höìnvaâo àêu àûúåc. Baâ vúå laách ngûúâi ài trûúác, qua mùåtcö thu ngên vaâ bûúác thùèng ra ngoaâi. Öng chöìng traãtiïìn röìi ài theo sau. Hoå khöng hïì trao àöíi vúái nhauhoùåc toã ra biïët àïën sûå hiïån diïån cuãa nhau. Dûúângnhû hoå chó laâ hai taác phêím àeåp toaân diïån àûúåc àuácàeäo tûâ khöëi àaá cêím thaåch vö tri giaác. Luác naây töi àang nhêëp taách traâ thûá ba vaâ caãmthêëy khöng thoaãi maái lùæm khi cûá ngöìi ò hoaâi nhûvêåy. Cùåp vúå chöìng lúán tuöíi cuäng àûáng lïn vaâchuêín bõ rúâi quaán. Khi öng chöìng bûúác àïën gêìn baâvúå, öng nghiïng ngûúâi túái thò thêìm àiïìu gò àoá vaâotai baâ khiïën baâ bêåt cûúâi vaâ àöi maá ûãng höìng lïn.Röìi hoå öm nhau. Töi vöåi giêëu mùåt sau têëm thûåcàún vaâ kïu lïn khe kheä. Hoå cuâng ài vïì phña cö thu ngên thò àöåt nhiïnöng chöìng xoay ngûúâi vaâ quay trúã laåi baân cuãa hoå.Öng nhoaâi ngûúâi túái, cêìm lïn caái muä àoã maâ öng àïíquïn trïn chiïëc ghïë bïn caånh chöî öng àaä ngöìi. Mùæt töi vêîn coân ûún ûúát khi töi cöë nhoeän miïångcûúâi vaâ noái vúái öng: - May laâ baác nhúá túái noá liïìn. Chûá ra túái ngoaâiàûúâng röìi múái nhúá, thò cuäng phiïìn. Öng nhe rùng cûúâi vaâ bûúác vïì phña töi. Öngchòa caái muä ra vaâ hoãi: - Cö nhòn thêëy caái keåp naây khöng? Öng haänh diïån chó cho töi xem caái keåp nhoãbùçng àöìng coá hònh traái tim àûúåc gùæn trïn vaânhmuä. Öng khoe tiïëp: 20
 21. 21. Nhûäng àiïìu bònh dõ - Vúå töi tùång noá cho töi caách àêy trïn böën mûúinùm, vaâ töi khöng bao giúâ thiïëu vùæng noá. Töi móm cûúâi, gêåt àêìu àöìng tònh. Öng quay laåichöî cö thu ngên, traã tiïìn vaâ bûúác ra ngoaâi vúái caánhtay choaâng lïn búâ vai cuãa baâ vúå. Khi aánh mùæt töi theo doäi hoå ra túái baäi àêåu xe, kyãniïåm vïì cha töi hiïån lïn trong àêìu vaâ töi chúåt nhúátúái nhûäng àiïìu maâ öng àaä noái vúái töi höìi töi coânnhoã. Möîi khi töi àûáng bïn caånh öng, giuáp öng baántraái cêy vaâ rau quaã núi saåp thò öng hay thuã thó rùçng: - Traái cêy ngoåt ngaâo nhêët thûúâng laâ nhûäng traáicoá khuyïët àiïím vaâ khöng àeåp toaân diïån. Töi nhû àûúåc sûúãi êëm búãi yá tûúãng trong cêu noáicuãa cha töi. Vaâ töi biïët rùçng trong khi cùåp vúåchöìng treã tuöíi thu huát aánh mùæt cuãa töi, thò cùåp vúåchöìng lúán tuöíi chinh phuåc traái tim cuãa töi. 21
 22. 22. Haåt giöëng têm höìnNïëu caác baâ nöåi, baâ ngoaåi laänh àaåo thïë giúáiÀ öi khi töi caãm thêëy dûúâng nhû thïë giúái naâyàang raä rúâi thaânh tûâng maãnh. Giaãi phaáp cuãa töi laâcûá àïí caác baâ nöåi, baâ ngoaåi nùæm quyïìn laänh àaåo noá. Trong gia àònh töi, baâ nöåi vaâ baâ ngoaåi rêët thñchvõ trñ àöåc tön vaâ töëi thûúång cuãa hoå. Töi biïët mònhkhöng thïí laâm böå àiïëc trûúác nhûäng àiïìu baâ ngoaåiMae noái, hoùåc khöng thïí chöëi boã quyïìn lûåc rêëtàaáng thuyïët phuåc cuãa baâ nöåi Hudson. Xeát cho cuâng, coân ai khaác ngoaâi chïë àöå mêîu hïåquyïët àõnh söë phêån cuãa truyïìn thöëng gia àònh,quyïët àõnh ngûúâi naâo mang àïën sûå sum hoåp, tuyïnböë caác chi tiïët cuãa àaám cûúái, àaám ma, ngaây hoåpmùåt, lïî àùåt tïn thaánh, tiïåc àñnh hön, tiïåc sinh nhêåt, 22
 23. 23. Nhûäng àiïìu bònh dõtiïåc mûâng töët nghiïåp vaâ caác chuyïën ài nghó cuãa giaàònh? Baâ nöåi, hoùåc baâ ngoaåi, chûá coân ai nûäa? Nïëu chñnh phuã caác nûúác chõu khai thaác vuä khñbñ mêåt àêìy quyïìn lûåc naây, nhên loaåi seä nhaãy möåtbûúác khöíng löì túái nïìn hoâa bònh cuãa thïë giúái. Chócêìn nghô túái caãnh caác baâ giaâ toác baåc trùæng cuãa têëtcaã chuãng töåc, maâu da, tön giaáo, vaâ àêët nûúác... gùåpgúä nhau àïí baân vïì vêën àïì chung, àiïìu àoá khiïëntöi caãm thêëy êëm aáp hùèn. Baâ nöåi, baâ ngoaåi laâ nhûäng ngûúâi rêët can àaãm.Helen, meå chöìng töi, tûác baâ nöåi cuãa caác con töi, àaächiïën thùæng nöîi súå haäi ngöìi maáy bay vaâ bay möåtmaåch vûúåt àaåi dûúng qua chêu Phi àïí ngùæm àûáachaáu nöåi gaái múái sinh cuãa baâ. Baâ cöë Smith vêînnuöi khoãe möåt bêìy con àöng àuác suöët thúâi kyâ kinhtïë suy thoaái vaâ chiïën tranh thïë giúái. Baâ coá thïí caãiàaåo nhaâ àöåc taâi Mussolini bùçng moán gaâ röti theokiïíu miïìn nam, moán baánh quy nûúáng doân vaâ moánmûát lï laâm taåi nhaâ. Vúái caác baâ nöåi, baâ ngoaåi trong vai troâ kiïím soaátchñnh phuã, nguyïn thuã caác nûúác seä trao àöíi cöngthûác nêëu ùn cuãa gia àònh vaâ meåo vùåt têíy nhûängvïët bêín trïn têëm thaãm – thay vò chùm chùm tòmkiïëm boån khuãng böë. Búãi vò seä chùèng coân boånkhuãng böë naâo caã. Chñnh phuã caác nûúác coá thïítuyïn chiïën trïn mùåt trêån nhaâ bïëp – thay vò trïnchiïën trûúâng. Chuáng ta seä chûáng kiïën möåt thïëgiúái maâ trïn àoá phiïëu mua haâng vaâ chùn böngàûúåc mua baán trao àöíi – thay vò suáng àaån. Caác 23
 24. 24. Haåt giöëng têm höìncuöåc thûúng lûúång hoâa bònh coá thïí àûúåc nêngchêët lûúång lïn bùçng möåt bûäa ùn trûa thêåt ngon,keâm theo chûúng trònh biïíu diïîn thúâi trang. Têëtcaã baâ nöåi, baâ ngoaåi àïìu àûúåc múâi tham dûå –nhûng laâm ún nhúá höìi êm. Baâ nöåi, baâ ngoaåi laâ nhûäng ngûúâi rêët khönngoan. Baâ ngoaåi Mae cuãa töi laâ võ cûáu tinh duynhêët cuãa gia àònh, möîi khi coá möåt àûáa beá múái chaâoàúâi, möåt khuãng hoaãng haånh phuác, möåt ngûúâi thênqua àúâi... hoå àïìu cêìn sûå giuáp àúä cuãa baâ. Möåt taybaâ chùm soác saãn phuå treã, àöëi phoá vúái möåt cêåu traimuöën nöíi loaån úã tuöíi múái lúán, hoùåc hêëp baánh baovaâ nêëu suáp gaâ cho ngûúâi bõ cuám. Baâ laâ ngûúâikhöng hïì biïët mïåt moãi, khùng khùng vúái yá kiïën àïìra, thñch an uãi keã khaác, luön toãa ra muâi hoa, àêìy ùæpcêu chuyïån cöí tñch, vaâ àûúåc trang bõ bùçng möåtcuöåc söëng vúái nhûäng lúâi cêìu nguyïån. Baâ nöåi, baâ ngoaåi trong àúâi töi laâ nhûäng ngûúâituyïåt àeåp, bêët chêëp tuöíi taác vaâ hònh daáng. Giaâ haytreã, mêåp hay öëm, mùåc böå àöì in böng hay mùåc böåàöì thïí thao... caác baâ chó coá möåt baáu vêåt duy nhêëtlaâ tiïëng cûúâi vui veã thêåt loâng vaâ voâng tay öm chùåt,nguå yá rùçng: “Moåi viïåc röìi seä töët àeåp”. Vúái trñ tuïå khön ngoan vaâ têëm loâng bao dung,baâ nöåi, baâ ngoaåi coá thïí laänh àaåo thïë giúái naây thêåtdïî daâng. Àõa võ laâm baâ seä àûúåc nêng cao vaâ trúãthaânh möåt nghïå thuêåt söëng cao quyá. Phuå nûä treãkhao khaát têìm cao àoá, vaâ mong àûúåc vïì giaâ vúáineát àeåp duyïn daáng nhû vêåy. Chñnh trõ gia baâ nöåi, 24
 25. 25. Nhûäng àiïìu bònh dõbaâ ngoaåi vûâa tranh caäi trong quöëc höåi vûâa haänhdiïån khoe ra nhûäng têëm hònh múái nhêët cuãa àaámchaáu vaâ àaám chùæt. Caác giaáo sû baâ nöåi, baâ ngoaåi seäkhöng nhuöåm toác maâ bûúác lïn giaãng àûúâng vúáimaái toác baåc trùæng nhû cûúác, àoá laâ biïíu hiïån cuãamöåt cuöåc söëng troån veån. Baâ nöåi vaâ baâ ngoaåi cuãa hai nûúác Bosnia vaâSerbia seä giaãi quyïët moåi khaác biïåt qua baân traâ. Baânöåi vaâ baâ ngoaåi cuãa hai nûúác Mexico vaâ Myä seägiaám saát viïåc cho con nuöi. Baâ nöåi vaâ baâ ngoaåi cuãahai nûúác Palestin vaâ Israel seä öm hön nhau, cêìunguyïån vúái nhau trûúác khi gúä röëi cho vêën àïì daäiGaza. Baâ nöåi vaâ baâ ngoaåi cuãa caác nûúác chêu Êu seäàöìng yá vúái nhau vïì vêën àïì biïn giúái vaâ tiïìn tïå,trong khi baâ nöåi vaâ baâ ngoaåi cuãa caác nûúác chêu AÁchia seã vúái nhau bñ quyïët xïëp giêëy origami vaâ meåovùåt nêëu thûác ùn ngon. Nïëu baâ nöåi, baâ ngoaåi quaãn lyá thïë giúái, nhên loaåiseä khöng phaãi chõu àau khöí triïìn miïn tûâ Thïëchiïën thûá nhêët sang Thïë chiïën thûá hai, seä khöng coáchiïën tranh Triïìu Tiïn, Viïåt Nam vaâ röìi sûå kiïånvuâng Võnh... Khöng möåt baâ nöåi, baâ ngoaåi naâomuöën laâm ö danh baãn thên nïëu nghô túái viïåc bùætcoác vaâ chùåt àêìu con tin, àùåt bom khùæp trûúâng hoåcvaâ uy hiïëp sûå bònh yïn cuãa con ngûúâi. Caác baâ quaábêån röån vúái cöng viïåc chùm soác gia àònh, quantêm àïën cöång àöìng, baão àaãm rùçng moåi ngûúâi àïìucoá chöî nguã êëm aáp vaâo ban àïm vúái chuyïån cöí tñchvaâ lúâi cêìu nguyïån. 25
 26. 26. Haåt giöëng têm höìn Dûúái quyïìn laänh àaåo cuãa baâ nöåi, baâ ngoaåi, thïëgiúái höîn loaån vaâ túi taã naây coá thïí nhòn thêëy rêëtnhiïìu sûå tiïën böå. Baâ cöë Sewell luön chaâo àoánchuáng töi bùçng nhûäng cêu: “Caái öm cuãa baâ àêuröìi? Coá àûáa naâo muöën hun baâ khöng?” Baâ thûúângvêîy tay taåm biïåt vúái nhûäng lúâi thò thêìm nhû sau:“Nguã ngon nheá”, “Phaãi baão troång àêëy”, “Nhúáthûúâng xuyïn goåi àiïån cho baâ”, vaâ “Baâ thûúngchaáu lùæm”. Vaâ töi cho rùçng, àoá khöng phaãi laâ caáchtöìi tïå àïí chêëm dûát bêët cûá cuöåc thûúng lûúång naâo. 26
 27. 27. Nhûäng àiïìu bònh dõBùçng cêëp quan troång cúä naâo?T öi vêîn luön biïët rùçng mònh khaác biïåt moåingûúâi. Höìi mûúâi böën, mûúâi lùm tuöíi, trong khinhûäng àûáa khaác daânh hïët thúâi gian cho viïåc hoåc úãtrûúâng, töi laåi thêëy àiïìu naây nhaåt nheäo vaâ chaánchûúâng. Khöng phaãi vò töi laâ àûáa muöën nöíi loaånàêu; maâ vò töi thêëy chuyïån hoåc haânh chùèng coá gòquan troång hïët. Chùèng ai maâng àûa ra lúâi giaãithñch taåi sao töi phaãi hoåc mön toaán cêëp ba trongkhi töi dúã tïå mön toaán cêëp hai. Töi àaä noái chuyïånvúái möåt söë ngûúâi lúán, vaâ hoå thuá nhêån rùçng hoåkhöng sûã duång lêëy möåt phêìn ba kiïën thûác maâ hoåàaä hoåc úã trûúâng, vaâ hoå quïn beáng luön hai phêìnba kiïën thûác coân laåi. Töi khöng thñch caác mön hoåc, 27
 28. 28. Haåt giöëng têm höìntöi gheát viïåc xïëp loaåi hoåc lûåc, vaâ töi bûåc böåi khi bõbùæt buöåc phaãi tuên theo nöåi quy. Ba meå töi gheá vaâo trûúâng àïí noái chuyïån vúái caácchuyïn viïn tû vêën nhiïìu lêìn, vaâ caác võ àoá àïìu traãlúâi giöëng nhau: “Noá àoåc saách trong giúâ toaán, noá boãgiúâ khoa hoåc, vaâ noá khöng tham gia bêët cûá hoaåtàöång naâo.Vúái àiïím söë cuãa hoåc kyâ vûâa qua, noá bõthi laåi nhiïìu mön, nhûng mön naâo cuäng rúát trûâmön têm lyá vaâ luêån vùn”. Töi nhúá mònh àaä lêìu bêìu noái vúái ba meå: - Con khöng thñch caác mön àoá. - Con khöng cêìn phaãi thñch chuáng, maâ con phaãihoåc chuáng. Töi nghô buång, khöng àêu... Nhûng hònh nhûtöi laâ keã nöíi loaån thêåt röìi. Tuy nhiïn, töi coá nhûäng muåc tiïu chùèng liïnquan gò túái trûúâng hoåc caã. Möåt trong caác muåctiïu àoá laâ, vaâo nùm 25 tuöíi, töi seä àoåc hïët caác taácphêím kinh àiïín maâ töi coá thïí tòm àûúåc. Töicuäng muöën nghiïn cûáu vïì ngûåa, röìi lêëy möåt caáibùçng trúå taá àïí töi coá thïí laâm viïåc cho caác nhaâdûúäng laäo vaâ viïët möåt cuöën saách vïì caác chuöìngngûåa cuä úã miïìn àöng Oregon. Töi muöën laâmthú, muöën trúã thaânh chuyïn gia vïì caác vêën àïìcuãa tuöíi àöi mûúi. Töi thñch yá nghôa cuãa giaáoduåc nhûng töi khöng thñch trûúâng hoåc. Búãi thïë,saáu thaáng trûúác ngaây thi töët nghiïåp Tuá Taâi, töiboã hoåc luön. 28
 29. 29. Nhûäng àiïìu bònh dõ Töi nhúá têm traång kñch àöång cuãa mònh vaâo luácàoá. Töi àûúåc tûå do! Tûå do hoåc hoãi vaâ nghiïn cûáunhûäng gò maâ cuöåc söëng hûáa heån. Töi muöën dangröång àöi caánh vaâ bay lïn cao. Nhûng cuöëi cuâng àöi caánh cuãa töi chó laâ àöicaánh gaäy. - Con seä khöng bao giúâ laâm àûúåc àiïìu gò àêu. - Ba meå rêët thêët voång vïì con. - Xin löîi Teri, meå töi khöng muöën töi àaánh beâàaánh luä vúái baån nûäa. - Ba meå khöng nghô con seä laâ keã thêët baåi. Sau nhûäng nùm thaáng tûâ chöëi hoåc caác mönkhoa hoåc xaä höåi úã nhaâ trûúâng, töi chó coân laåi chuátloâng tûå troång coãn con, thïë maâ töi cuäng àaánh mêëtnoá luön kïí tûâ khi thöi hoåc. Töi cho pheáp moåingûúâi àõnh nghôa vïì töi bùçng möåt cêu noái ngùængoån. Töi biïët hoå àaä sai. Töi biïët töi àûúåc giaáo duåctöët hún nhiïìu ngûúâi coá bùçng cêëp, nhûng töi àaächaán àêëu tranh vúái àiïìu àoá röìi. Nùm àoá, töi àaä àaánh mêët möåt àiïìu thêåt quyágiaá. Noá khiïën töi nghi ngúâ moåi quyïët àõnh cuãamònh, vaâ vò vêåy maâ töi cûá àûa ra hïët quyïët àõnhsai lêìm naây àïën quyïët àõnh sai lêìm khaác. Töi lêëymöåt ngûúâi chöìng khöng thñch húåp, töi doån àïënmöåt núi khöng thñch húåp, töi nhêån nhûäng cöngviïåc khöng thñch húåp. Nùm 23 tuöíi, töi hoaân toaân kiïåt sûác, ngaä guåc vaâtuyïåt voång. Töi co ruám ngûúâi laåi möîi khi phaãi àiïìn 29
 30. 30. Haåt giöëng têm höìnvaâo túâ àún xin viïåc, phaãi àaánh dêëu chûä “khöng”bïn dûúái ö bùçng cêëp Tuá Taâi – biïët rùçng ngûúâi ta seäsùæp xïëp vaâ phên loaåi töi vaâo möåt nhoám naâo àoá.Töi che giêëu sûå thêëp keám cuãa mònh bùçng tiïåc tuângvaâ men rûúåu, vaâ töi thêët voång vò khöng coân thêëyhònh aãnh cö thiïëu nûä daám boã hoåc nay muöën hoåclaåi lêìn nûäa. Nhûng töi àaä laâm àûúåc àiïìu àoá. Töi boã ngûúâi chöìng àêìu tiïn – anh ta àaä biïënthaânh keã nghiïån rûúåu, gùåp gúä vaâ lêëy ngûúâi chöìngthûá hai. Trong mùæt ngûúâi chöìng sau, anh thêëy töilaâ möåt phuå nûä thöng minh nuáp boáng dûúái hònhhaâi möåt àûáa treã súå haäi. Sau nhiïìu nùm trúâi, viïåc lêëy anh laâ quyïët àõnhtöët àeåp àêìu tiïn cuãa töi. Tiïëp theo, töi dêën thïmmöåt bûúác nûäa bùçng caách sinh cho anh hai àûáa conxinh àeåp. Möîi möåt nùm qua ài, töi lêëy laåi möåt chuáttûå tin vïì cho baãn thên, vaâ khi hai àûáa nhoã àuã lúánàïí bùæt àêìu àïën trûúâng, töi khao khaát muöën àñchthên daåy döî chuáng úã nhaâ. Töi nhúá khuya höm àoá töi àaä thò thaâo àiïìumong ûúác vaâ sûå nghi ngúâ vaâo tai chöìng töi. - Em muöën lùæm, nhûng em coá nïn khöng? Chöìng töi thò thaâo àaáp laåi: - Em nïn. - Liïåu em coá thïí khöng? - Em coá thïí. 30
 31. 31. Nhûäng àiïìu bònh dõ Hoáa ra àoá laâ quyïët àõnh töët àeåp nhêët trong àúâichuáng töi, cho hai àûáa con vaâ cho baãn thên töi. Chuáng töi biïën ngöi trûúâng nhoã cuãa ba meå conthaânh möåt núi thiïng liïng àïí hoåc têåp. Töi quansaát khi chuáng têåp àïëm, hoan hó khi chuáng têåp àoåc.Khi nghiïn cûáu àïën böå laåc da àoã vaâ nhûäng ngûúâitiïn phong, chuáng töi laâm cheán dôa bùçng àêët seát,may muä bùçng da gêëu truác (giaã), vaâ lang thangkhùæp caác viïån baão taâng àïí xem vuä khñ cuãa ngûúâitiïn phong. Khi hoåc sinh vêåt, chuáng töi tòm hiïíu luäsûáa, àaám cua, vaâ caác loaåi cêy coã àöåc àaáo söëngtrong nhûäng höì nûúác lúán. Chuáng töi nuöi noângnoåc trong ao nûúác nhoã, thñch thuá quan saát chuángphaát triïín thaânh nhûäng con ïëch hoaân haão. Chuángtöi boã ra nhiïìu giúâ úã thû viïån àïën khi chuáng thuöåcloâng tïn cuãa caác thuã thû, vaâ àiïìu naây nhùæc töi nhúáàïën sûå thu huát bñ êín cuãa nhûäng cuöën saách trongthúâi töi coân ài hoåc. Giúâ àêy chuáng töi laâm cöngviïåc tònh nguyïån taåi thû viïåc, nhêån saách vaâo vaâxïëp chuáng lïn kïå. Dêìn daâ, trong khi daåy caác con, töi lêëy laåi àûúåckhöng chó tònh yïu àöëi vúái viïåc hoåc têåp, maâ coânniïìm tin rùçng töi coá thïí hoåc vaâ laâm bêët cûá àiïìu gò töinghô ra trong àêìu. Àïí nïu möåt têëm gûúng cho caáccon, töi mong mònh seä tùång cho chuáng moán quaâ vögiaá àoá. Töi muöën chuáng biïët rùçng, duâ ngûúâi ta nhêånàûúåc bêët cûá loaåi giaáo duåc naâo, thò hoåc vêën laâ àiïìu hoåphaãi tòm kiïëm lêëy cho baãn thên hoå, khöng phaãi àiïìungûúâi khaác aáp àùåt lïn baãn thên hoå. 31
 32. 32. Haåt giöëng têm höìn Möåt höm, chuáng töi àang úã cöng viïn vaâ tònhcúâ töi nghe loãm cêu chuyïån giûäa con trai töi vúáimöåt thùçng beá khaác. Thùçng beá hoãi con trai töi hoåc úãtrûúâng naâo. Con trai töi traã lúâi noá chó hoåc úã nhaâ.Thùçng beá lïn gioång rêët chaãnh: - Meå tao noái, maây seä khöng thïí laâm gò nïëu maâykhöng coá bùçng Tuá Taâi. Con trai töi àñnh chñnh: - Tao coá thïí. Maây cûá nhòn meå tao ài. Meå taokhöng coá bùçng Tuá Taâi, nhûng meå tao coá thïí laâmàûúåc rêët nhiïìu viïåc. Khöng coá bùçng cêëp thò àaäsao? Àiïìu àoá chùèng ngùn caãn àûúåc meå tao àêu. Töi nghô túái têët caã nhûäng àiïìu töi àaä laâm vaâ àaähoåc, nghô túái hai àûáa con thöng minh vaâ xinh àeåpcuãa töi, nghô túái sûå thaânh úã nghïì nghiïåp àaä choån,vaâ töi kheä thò thaâo: - Àuáng röìi. Àiïìu àoá khöng ngùn caãn àûúåc mònh. 32
 33. 33. Nhûäng àiïìu bònh dõ Giaáng Sinh vêîn úã àoáM eå úi? Con goåi àiïån àïí baáo vúái meå rùçng con seäkhöng vïì nhaâ vaâo Giaáng Sinh nùm nay. Thöng baáo cuãa àûáa con trai laâm töi bõ söëc, vaâtraái tim töi tï cûáng laåi! Trong 35 nùm qua, àêy seälaâ muâa Giaáng Sinh àêìu tiïn gia àònh töi khöng thïísum hoåp cuâng nhau. Con gaái töi – àang coá bêìu vaâdûå baáo seä lêm böìn vaâo ngaây 29 thaáng Mûúâi Hai –muöën coá möåt ngaây lïî yïn tônh vúái chöìng noá. Coânvûâa tûác thúâi, con trai töi – àang söëng úã vuâng biïínkhaác – baáo rùçng chûác vuå múái cuãa noá taåi haäng HaângKhöng khöng cho pheáp noá nghó ngúi trong muâa lïîbêån röån naây. ÚÃ nhaâ chuáng töi, Giaáng Sinh mang yá nghôa rêëtquan troång. Chuáng töi söëng vò Giaáng Sinh. Töi àimua sùæm vaâ lûåa quaâ Giaáng Sinh trong suöët möåtnùm roâng raä. Sau ngaây lïî Taå Ún (cuöëi thaáng Mûúâi 33
 34. 34. Haåt giöëng têm höìnMöåt) laâ töi bùæt àêìu nûúáng baánh, naâo baánh nhêntaáo, naâo baánh nhên thõt, naâo baánh quy, baánh mòàuã loaåi vaâ cuöëi cuâng laâ baánh kem phïët söcöla.Buöíi töëi cuãa àïm trûúác Giaáng Sinh (24 thaáng MûúâiHai), chuáng töi töí chûác tiïåc tuâng bùçng caác moán ùnbu-phï vaâ chó múã möåt goái quaâ tûúång trûng thöi.Buöíi saáng ngaây Giaáng Sinh (25 thaáng Mûúâi Hai),chuáng töi múã hïët nhûäng goái quaâ coân laåi vaâ duângbûäa àiïím têm gia àònh. Khoaãng xïë chiïìu, chuángtöi tiïåc tuâng thïm möåt lêìn nûäa, vaâ lêìn naây coá caãmöåt con gaâ têy. Sau àoá chuáng töi xuám quanh baântroân vaâ chúi baâi vúái nhau, nhûäng vaán baâi luön àêìyùæp tiïëng cûúâi vaâ tiïëng la oá khi coá keã ùn gian... Sau khi nhêån àûúåc hai cuá àiïån thoaåi khöngmong àúåi, hai vúå chöìng töi buöìn baä ngöìi thaão luêånvïì chuyïån ài mua cêy thöng Nö-en, mua nhûängmoán àöì trang trñ, vïì chuyïån nûúáng baánh, chuêín bõcon gaâ têy vaâ goái quaâ. Cuöëi cuâng chuáng töi quyïëtàõnh nùm nay – nùm àêìu tiïn kïí tûâ khi caác con töichaâo àúâi – chuáng töi seä boã qua khöng khñ tûngbûâng cuãa ngaây lïî vaâ ài ùn töëi úã ngoaâi. Àöåt nhiïn Bob, chöìng töi, coá veã giaâ soåm hùèn.Thónh thoaãng aãnh thúã daâi vaâ nhòn chùçm chùçm vaâokhoaãng khöng. Thúâi gian tröi qua, khi thaáng MûúâiHai túái gêìn, töi coá caãm tûúãng mònh chùèng coân tinhthêìn phêën khúãi daânh cho ngaây lïî. Tuyïåt voång, töicaãm thêëy dûúâng nhû mònh àaä mêët möåt ngûúâi thênyïu naâo àoá. Xeát cho cuâng, chuáng töi àaä thuöåc loângcêu noái “nïëu khöng coá gia àònh thò Giaáng Sinh chùèng 34
 35. 35. Nhûäng àiïìu bònh dõcoân laâ Giaáng Sinh”. Caác taåp chñ têën cöng chuáng töi túáitêëp bùçng nhûäng baâi baáo ca ngúåi giúâ phuát sum hoåpgia àònh. Chûúng trònh TV phaát nhûäng phoáng sûå vïìniïìm vui sûúáng cuãa caác ngûúâi thên gùåp gúä nhautrong dõp lïî. Nhûng nùm nay chuáng töi khöng coá ai.Khöng möåt ai. Chuáng töi àaánh mêët Giaáng Sinh röìi! Möåt ngaây àêìu thaáng Mûúâi Hai, con gaái töi goåivïì nhaâ: - Meå, vêåy meå àõnh laâm gò? Trong tuã àöng cuãameå chêët àêìy thûác ùn chûa? Buöìn baä, töi noái cho noá biïët kïë hoaåch cuãa chuángtöi. Noá cêët tiïëng hoãi: - Trûúác khi tuåi con chaâo àúâi, ba vaâ meå thûúânglaâm gò trong ngaây lïî? Àoá laâ luác töi nhúá laåi nhûäng nùm àêìu sau ngaâycûúái – khöng tiïìn baåc vaâ söëng caách xa gia àònhnhûäng hai ngaân dùåm. Àöåt nhiïn töi caãm thêëy kñchàöång! Taåi sao vúå chöìng töi khöng thïí coá möåt ngaâyvui khöng cêìn con caái bïn caånh? Röët laåi, chuáng töivêîn coá thïí goåi àiïån cho chuáng. Chuáng töi vêîn coá thïínûúáng baánh, laâm keåo vaâ gúãi cho chuáng – coi nhû lúâithùm hoãi tûâ quï nhaâ. Töi biïët muâa lïî nùm nay seäkhoá khùn cho chuáng hún laâ cho vúå chöìng töi. Tûtûúãng ñch kyã cuãa töi hoaân toaân tan biïën khi töi luåcloåi trong tuã àïí tòm múá huä thiïëc àûång baánh quy. Bob huyát saáo vang khi aãnh löi nhûäng cuöån dêyàeân Giaáng Sinh ra ngoaâi vaâ bùæt àêìu trang trñ mùåttiïìn ngöi nhaâ. Chùèng bao lêu, muâi thúm lûâng cuãa 35
 36. 36. Haåt giöëng têm höìnquïë vaâ haåt nhuåc àêåu khêëu lan toãa khùæp ngöi nhaâ.Chuáng töi trang trñ quanh maáng coã bùçng caânh laáxanh cùæt tûâ cêy thöng ngoaâi vûúân. Buöíi töëi cuãa àïm trûúác Giaáng Sinh, Bob vaâ töicuâng ùn nhûäng moán bu-phï vúái nhau. Chuáng töimúã möåt goái quaâ tûúång trûng, ngöìi thû giaän trûúácloâ sûúãi êëm aáp, vaâ lùæng nghe an bum nhaåc mûângNö-en cuãa Bing Crosby. Trong buöíi lïî Mass luác nûãa àïm, võ cha xûá treãàûáng trûúác baân thúâ àûúåc tö àiïím löång lêîy bùçngcaânh cêy laá àoã vaâ caânh thöng xanh, tûâng lúâi noáicuãa cha xûá thêëm sêu vaâo loâng töi: “Caác ngûúâiàûâng súå haäi, vò ta seä mang àïën caác ngûúâi möåt tinvui lúán lao...” Trong buöíi saáng Giaáng Sinh, chuáng töi múã hïëtnhûäng goái quaâ coân laåi vaâ chuêín bõ nûúáng con gaâtêy àaä àûúåc nhöìi nheát gia võ. Röìi hoaâng hönbuöng xuöëng, khung caãnh bònh yïn vêy quanh vúåchöìng töi khi chuáng töi tay trong tay, chêåm bûúácbùng qua baäi coã vaâ quan saát bêìu trúâi bùæt àêìu saángrûåc nhûäng vò sao. Cún gioá nheå thöíi rò raâo qua boángtöëi cuãa haâng cêy linh sam. Laân khoái tûâ loâ sûúãi cuãacaác nhaâ haâng xoám böëc lïn cao laâm trùæng xoáa caãkhöng khñ. Caãnh tûúång múái ïm àïìm laâm sao! Röët laåi, chuáng töi àêu coá àaánh mêët Giaáng Sinh.Tinh thêìn cuãa ngaây lïî luön coá mùåt úã àoá, chúâ àúåichuáng töi trong àïm thaánh yïn laânh. 36
 37. 37. Nhûäng àiïìu bònh dõ Têëm thiïåp mûângT öi nghe noái nhiïìu cùåp vúå chöìng yïu nhauthùæm thiïët àïën mûác hoå coá thïí àoåc àûúåc yá nghô cuãanhau. Höìi coân treã, töi mú tûúãng túái loaåi tònh caãmgùæn boá nhû vêåy, khi trûúãng thaânh, töi àaä tòm thêëynoá qua möëi quan hïå vúái ngûúâi chöìng cuãa töi.Chuáng töi coá möåt ngön ngûä khöng lúâi, vaâ coá sûåàöìng caãm vïì nhau. AÃnh noái lïn àiïìu maâ töi múãmiïång àõnh noái. AÃnh goåi àiïån cho töi khi töi sùæpcêìm maáy lïn àïí goåi cho aãnh. Thêåm chñ chuáng töicoá nhûäng giêëc mú giöëng nhau. Chuáng töi biïët àoálaâ moán quaâ àùåc biïåt nïn hïët sûác nêng niu vaâ gòngiûä. Tuy nhiïn, khi kyã niïåm ngaây cûúái lêìn thûá baãycuãa chuáng töi àïën gêìn, quan hïå cuãa chuáng töi bùætàêìu thay àöíi, vaâ chuáng töi caãm thêëy möåt khoaãngcaách lúán dêìn lïn giûäa hai àûáa. Xeát theo möåt khña caånh, khoaãng caách laâ àiïìuquaá roä raâng. Hêìu nhû chuáng töi rêët ñt khi gùåp mùåt 37
 38. 38. Haåt giöëng têm höìnnhau. Möîi buöíi saáng, chöìng töi ra ài trûúác luácbònh minh, laái xe möåt tiïëng àöìng höì túái chöî laâm,nhêån phiïn trûåc keáo daâi taám tiïëng rûúäi àöìng höì,röìi laái xe möåt tiïëng àöìng höì àïí vïì nhaâ. Chuáng töitrao àöíi möåt nuå hön nhanh taåm biïåt núi ngûúängcûãa vaâ töi ra ài àïí nhêån phiïn trûåc àïm toaân-thúâi-gian cuãa töi. Vúå chöìng töi biïët roä khi phên cöngnhû vêåy, chuáng töi múái coá àuã tiïìn baåc lo cho concaái, nhûng cuöåc hön nhên cuãa chuáng töi laåi chõuaãnh hûúãng trûåc tiïëp. Chuáng töi goåi àiïån cho nhau möîi ngaây, nhûngcuöåc troâ chuyïån caâng luác caâng gûúång eáp vaâ ài theokõch baãn. Thñ duå töi hoãi: - Chuyïën ài vïì nhaâ cuãa anh thïë naâo? - Bònh thûúâng. Nhû moåi ngaây. - Ngoaâi àûúâng keåt xe nhiïìu khöng? - Khöng nhiïìu lùæm. Buöíi töëi cuãa em thïë naâo? - Bònh thûúâng. Khöng coá gò àùåc biïåt. Buöíi töëianh muöën ùn gò? - Ùn gò cuäng àûúåc. Em nêëu sao thò anh ùn vêåy. Chuáng töi tiïëp tuåc troâ chuyïån nhû vêåy àïën khiai àoá úã chöî laâm goåi aãnh, hay boån treã goåi töi. Töi nhúá nhûäng buöíi thaão luêån maâ chuáng töithûúâng daânh cho nhau. Giúâ àêy chuáng töi khöngcoân nhùæc túái chuyïån thúâi sûå vaâ chñnh trõ nûäa.Chuáng töi cuäng khöng nhùæc túái cöng viïåc cuãaaãnh vò sïëp cuãa aãnh ngöìi laâm viïåc gêìn àoá. Chuángtöi cuäng khöng nhùæc àïën saách baáo vaâ phim aãnh, 38
 39. 39. Nhûäng àiïìu bònh dõvò lêu lùæm röìi töi khöng àoåc saách hay xem böåphim naâo. Chuáng töi vêîn gùåp mùåt nhau vaâo ngaây nghócuöëi tuêìn, nhûng hêìu nhû chuáng töi chùèng noái ra nhûäng àiïìu chuáng töi cêìn noái. Sûå cùng thùèngcuãa tuêìn lïî laâm viïåc khiïën chuáng töi mïåt nhoaâi vaâcaáu kónh, thïë laâ chuáng töi daânh thúâi gian àïí caäinhau möîi khi “gùåp nhau cuöëi tuêìn”. Ngoaâi khoaãng caách vïì vêåt chêët, dûúâng nhû tònhcaãm cuãa chuáng töi cuäng khöng coân gùæn boá nhûxûa. Cêu noái "Anh yïu em/ Em yïu anh" chó laâàêìu möi choát lûúäi chûá chùèng coá yá nghôa gò hïët.Chuáng töi khöng coá thúâi gian böåc baåch têm höìnhay chia seã nhûäng giêëc mú. Chuáng töi quaá bêån röånvaâ quaá mïåt moãi, chùèng coân muöën caãi thiïån laåi möëiquan hïå tònh caãm nûäa. Giúâ àêy chuáng töi giöëng hïåthai ngûúâi chó muöën “goáp gaåo nêëu cúm chung”. Sûå xa caách vïì tònh caãm múã ra nhûäng tûác giêånngêëm ngêìm trong loâng töi. Theo hoaân caãnh, töiphaãi daânh hïët thúâi gian cuãa ban ngaây àïí chùm soáccon caái vaâ nhaâ cûãa. Doån bûäa ùn chiïìu xong, töi àilaâm àïën têån ba giúâ saáng höm sau múái vïì nhaâ. Töiganh tõ vúái chöìng töi. Buöíi töëi aãnh coá nhiïìu thúâigian raãnh sau khi döî daânh mêëy àûáa nhoã nguã. AÃnhcoá thïí àoåc saách, xem TV, vaâ lùn ra giûúâng àaánhmöåt giêëc ngon laânh. Töi caãm thêëy xêëu höí vò yá nghônaây nïn khöng heá möi cho aãnh biïët. Nhûng sûåchõu àûång thêìm lùång naây caâng laâm vêën àïì trêìmtroång hún. 39
 40. 40. Haåt giöëng têm höìn Nöîi tuyïåt voång àeâ nùång lïn töi khi tiïåc mûângkyã niïåm ngaây cûúái lêìn thûá baãy àïën gêìn. Trûúác ngaây àoá, töi lïët böå túái tiïåm baán thiïåp àïítòm kiïëm möåt caái thñch húåp. Trong thêm têm, töi tûåthuyïët phuåc mònh rùçng àêy seä laâ têëm thiïåp cuöëicuâng maâ töi tùång aãnh. Khi àoåc qua doâng chûä thathiïët trong tûâng têëm thiïåp möåt, mùæt töi chúåt nhoâa lïå.Töi caãm thêëy vûâa yïu thûúng, vûâa lo súå mònh seäàaánh mêët ngûúâi àaân öng coá yá nghôa nhêët trong cuöåcàúâi töi. Töi hiïíu mònh cêìn phaãi noái cho aãnh biïët moåitêm tû tònh caãm àïí töi coá thïí vûúåt qua nöîi àau vaâsúå haäi. Töi phaãi nghô ra caách àïí xoay möëi quan hïåcuãa chuáng töi trúã laåi traång thaái cuä. Töi cêìn phaãi nhúáhöìi àoá chuáng töi gùæn boá vúái nhau nhû thïë naâo. Sau möåt tiïëng àöìng höì àoåc tûâng têëm thiïåp, töichoån àûúåc möåt caái khaá hoaân haão. Nhûäng doângchûä trong têëm thiïåp noái lïn hïët tònh caãm trongloâng töi. Cûá nhû chñnh tay töi àaä viïët ra noá vêåy.Noá noái vïì tònh yïu vaâ lúâi cam kïët trong cuöåc hönnhên. Noá nhùæc nhúã hai ngûúâi yïu nhau phaãi chiaseã vúái nhau hy voång vaâ ûúác mú, trúã ngaåi vaâ thêëtvoång. Noá khuyïën khñch àöi vúå chöìng hêm noánglaåi möëi quan hïå àïí möîi ngaây cuãa hoå seä tuyïåt vúâinhû möåt ngaây kyã niïåm. Buöíi saáng cuãa ngaây kyã niïåm lêìn thûá baãy, töinheát têëm thiïåp àoá vaâo trong cùåp taáp cuãa aãnh röìi lïchên vaâo phoâng nguã. Tónh dêåy, töi bûúác xuöëng cêìu thang vaâ thêëymöåt phong bò àïì tïn töi àùåt trïn baân trong nhaâ 40
 41. 41. Nhûäng àiïìu bònh dõbïëp. Múã phong bò ra, töi thêëy möåt têëm thiïåp ychang têëm thiïåp maâ töi àaä tùång aãnh. Nhûäng doângchûä tha thiïët vêîn coân àoång laåi trong têm trñ töi.Chuáng töi àaä mua cuâng möåt têëm thiïåp àïí tùångnhau. Khi töi chöåp lêëy àiïån thoaåi àõnh goåi cho aãnhthò tiïëng chuöng bêët chúåt reng lïn. Töi traã lúâi: - A lö? Gioång noái cuãa aãnh tûâ bïn kia àêìu dêy: - Anh yïu em nhiïìu. Àêìu muäi töi noáng lïn vaâ aánh mùæt töi cay cay.Miïång töi buöåt ra cêu traã lúâi ngheån ngaâo: - Em cuäng yïu anh. - Anh àaä xin nghó höm nay àïí chuáng ta coá thïíúã bïn nhau. Töëi nay em xin nghó àûúåc khöng? - Em seä xin nghó ngay sau khi chuáng ta cuáp maáy. - Vêåy chuáng ta seä gùåp nhau trong möåt tiïëng nûäanheá? -Em söët ruöåt chúâ anh àêy. Àöåt nhiïn khoaãng caách thu heåp laåi. Khi aãnh vïìnhaâ, chuáng töi noái chuyïån say sûa, cûúâi vang doândaä vaâ têån hûúãng sûå hiïån diïån cuãa nhau giöëng nhûnhûäng ngaây xûa cuä. Töi thêåt sûå tin rùçng nhûängngûúâi coá thïí àoåc àûúåc yá nghô cuãa nhau chñnh laânhûäng ngûúâi àang yïu nhau thùæm thiïët. 41
 42. 42. Haåt giöëng têm höìn Möåt Dawn múái cuãa töi Möîi möåt àûáa beá chaâo àúâi laâ möåt thöng àiïåp gúãi àïën nhên loaåi, rùçng thïë giúái naây vêîn töìn taåi. —Khuyïët DanhL êìn àêìu tiïn khi nghe Laura, con gaái töi, baáo tinnoá sùæp laâ möåt ngûúâi meå – coân töi sùæp laâ möåt baângoaåi – töi àaä khoác vúái nhûäng gioåt nûúác mùæt haånhphuác. Nhûng röìi têån dûúái àaáy loâng töi, möåt àiïìugò thêìm kñn àang khuêëy àöång. Böën nùm trûúác, Dawn, con gaái töi vaâ laâ em gaáiLaura, chïët vò tai naån giao thöng úã tuöíi mûúâi baãy.Caái chïët cuãa noá àaä biïën töi tûâ möåt ngûúâi meå sungsûúáng trúã thaânh möåt ngûúâi meå àau buöìn vaâ tuyïåtvoång. Töi chó muöën chïët theo, búãi vò töi khöng thïíchõu àûång nöíi sûå àau khöí. Nhûng yá nghô vïì 42
 43. 43. Nhûäng àiïìu bònh dõnhûäng àûáa con khaác àaä giûä töi laåi vúái cuöåc söëng,mùåc duâ luác àoá, cuöåc söëng cuãa töi thêåt mong manhnhû súåi tú trúâi. Nhûng giúâ àêy, möåt thaânh viïn múái sùæp àûúåcchaâo àúâi trong gia àònh chuáng töi. Tin vui naâykhiïën töi nhúá àïën giêëc mú àaä xaãy ra vaâi thaáng saukhi Dawn chïët. Trong giêëc mú, töi thêëy Dawnàang ngöìi úã möåt chöën thêåt bònh yïn, chung quanhnoá laâ hùçng haâ vö söë treã con múái sinh ra, giöëng nhûnoá àang ngöìi giûäa möåt caánh àöìng toaân böng cuácdaåi. Qua neát mùåt, töi biïët noá thêåt sûå sung sûúáng.Giêëc mú ngùæn nguãi àoá àaä tùång töi möåt moán quaâcuãa bònh yïn. Nhûng khi Laura thöng baáo rùçng, nïëu àûáa beá laâcon gaái, noá seä àûúåc àùåt tïn laâ Dawn àïí tûúãng nhúáàïën ngûúâi dò vùæn söë, thò töi thêëy loâng mònh nhûsoáng traâo. Töi àaä biïët àiïìu naây chûa? Taåi sao töikhöng biïët àiïìu naây? Leä ra töi phaãi biïët àiïìu naâyduâ chùèng coá ai noái túái. Töi cöë gùæng laâm ra veã haâi loâng, nhûng àoá laâ sûåhaâi loâng giaã taåo búãi vò àêìu oác töi àang bêån "tiïuhoáa" caái tin maâ töi cho laâ kinh khuãng àoá. Töimuöën kïu to: Khoan àaä, àoá laâ tïn cuãa con gaái cuãameå maâ. Con khöng hiïíu àiïìu àoá sao? Laâm sao meåcoá thïí nhòn vaâo mùæt àûáa beá sú sinh vaâ goåi noá laâDawn Michelle, vaâ khöng rúi lïå möîi khi nghe caáitïn àoá àûúåc goåi lïn? Töi thêëy mònh vêåt vaä vúái yátûúãng àoá, vaâ hêìu nhû muöën chöëng àöëi yá àõnh töëtàeåp cuãa chñnh mònh. 43
 44. 44. Haåt giöëng têm höìn Möåt buöíi saáng muâa xuên, àiïån thoaåi reáo lïn goåitöi túái bïånh viïån thêåt nhanh. Nhûng hoáa ra sûå vöåivaä laåi khöng cêìn thiïët, vò àûáa beá nhêët àõnh khöngchõu chaâo àúâi. Sau hai ngaây möåt àïm chuyïínbuång, neát mùåt Laura khöng coân sinh khñ nûäa.Thónh thoaãng, töi moãi mïåt àöång viïn noá, lau möìhöi traán vaâ xoa boáp hai cöí chên sûng phöìng lïncuãa noá. Ron (chöìng noá) vaâ töi hêìu nhû tuác trûåc úãhai bïn thaânh giûúâng cuãa noá. Chuáng töi quan saátLaura möîi luác möåt kiïåt sûác vò cuöåc chuyïín daå keáodaâi. Cuöëi cuâng, nhùæm khöng thïí chõu àûång nöíi sûåtra têën, vaâ muöën àûáa beá chaâo àúâi thêåt nhanh, noáquyïët àõnh sanh möí. Sau khi Laura àûúåc àêíy ài, con rïí töi àêìuhaâng moåi caãm xuác, vaâ thïë laâ hai doâng lïå chaãyroâng roâng trïn mùåt noá. Töi cuäng chùèng thïí laâmkhaác ài. Möåt luác sau, töi nhòn sang chöî Ron vaâhûáa vúái noá: “Laura khoãe maånh lùæm. Röìi meå troâncon vuöng thöi”. Giêy laát sau, tûâ phoâng bïn voång ra tiïëng treã súsinh khoác oa oa. Cuöëi cuâng thò con beá cuäng chõuchaâo àúâi. Chuáng töi àûúåc pheáp bûúác vaâo trong àoá,kõp luác nhòn thêëy cö muå àùåt möåt beá gaái àoã hoãn vaâkhoãe maånh xuöëng ngûåc Laura. Quaâng tay öm lêëyàûáa con gaái múái sinh, trïn khuön mùåt mïåt nhoaâicuãa Laura loáe saáng lïn möåt niïìm vui sûúáng. Töi cuái ngûúâi xuöëng öm lêëy vai Laura vaâ hönvaâo vêìng traán coân rõn möì höi cuãa noá. Hai maá conchuáng töi nhòn nhau röìi bêåt khoác. Nhûäng gioåt nûúác 44
 45. 45. Nhûäng àiïìu bònh dõmùæt ngoåt ngaâo cuãa haånh phuác, tröån lêîn vúái möåtchuát xoát xa. Nhûng khöng sao, moåi viïåc röìi cuängöín caã, búãi vò möåt Dawn múái cuãa töi àaä xuêët hiïån.Khi töi gaåt nûúác mùæt, móm cûúâi vúái con gaái töi vaâchaáu ngoaåi töi, dûúâng nhû cuöåc söëng kheä lïn tiïëngthò thêìm vaâo tai töi: “Àoá, thêëy chûa? Baâ coá mûâng laâvêîn coân töìn taåi àïën ngaây höm nay khöng?” 45
 46. 46. Haåt giöëng têm höìnGiûä noá laåi, nïëu em coá thïí... Nhûäng vò sao saáng seä ngûå trõ trïn bêìu trúâi naây maäi maäi. —Sara TeasdaleÀ aám tang cuãa Ben àaä xong, chuáng töi vûâa bûúácvïì nhaâ thò nghe àiïån thoaåi reng lïn. Ngûúâi goåi túáilaâ àaåi lyá bêët àöång saãn úã Vermont, hoå muöën biïëtchuáng töi thñch baán àûát hay cho thuï ngöi nhaânghó taåi vuâng àoá. Hoå khöng biïët Ben àaä chïët vòung thû caách àêy ba ngaây. Hai ngaây trûúác khi Ben ra ài, möåt trong nhûängvêën àïì cuöëi cuâng àûúåc chuáng töi baân túái laâ ngöinhaâ úã Vermont. - Giûä noá laåi nïëu em coá thïí... Ben mïåt nhoåc thò thaâo, khi anh cöë gùæng diïîn àaåtnhûäng àiïìu ûúác muöën vúái töi. Töi khöng tin anhvêîn cho rùçng töi coá thïí tiïëp tuåc cuöåc söëng maâ 46
 47. 47. Nhûäng àiïìu bònh dõkhöng coá anh – chûá khoan noái túái chuyïån phaãi giûälaåi ngöi nhaâ úã Vermont, phaãi dêîn caác con ài trûúåttuyïët theo truyïìn thöëng haâng nùm, phaãi nuöidûúäng hai àûáa treã coân nhoã tuöíi... Nhûng töi hûáatöi seä thûåc hiïån nhûäng gò anh muöën. Caách àêy ba nùm, trûúác khi baác sô chêín àoaánBen bõ mùæc bïånh ung thû, chuáng töi mua möåtngöi nhaâ nghó úã Vermont. Luác àoá chuáng töi coântreã, coá hai àûáa con vaâ cuöåc söëng luön àêìy ùæp haånhphuác. Ngöi nhaâ nghó khöng hoaân haão lùæm; noá cêìnsûãa chûäa nhiïìu chöî, nhûng Ben laâ ngûúâi àaân öngkheáo tay vaâ anh coá thïí sûãa chûäa moåi hû hoãngtrong nhaâ vúái Jared, àûáa con trai mûúâi tuöíi cuãachuáng töi. Ben söët ruöåt muöën daåy Lara (con beá múái saáutuöíi) trûúåt tuyïët cuâng vúái Jared ngay. Öi, chuángtöi coá nhiïìu viïåc phaãi laâm, vaâ coá nhiïìu àiïìu úã phñatrûúác àïí mong àúåi. Vaâo buöíi chiïìu ba maá con chuáng töi khùn goáilïn àûúâng ài vïì hûúáng bùæc, trúâi mûa dêìm dïì vaâtêìm taä. Lêìn àêìu tiïn chuáng töi ài trûúåt tuyïëtkhöng coá Ben. Töi lo lùæng nghô túái chuyïån bûúácvaâo ngöi nhaâ tröëng traãi trong boáng töëi. Chuyïën àinaây seä khoá khùn cho chuáng töi àêëy, vò töi biïët tònhcaãm cuãa chuáng töi seä dêng traâo trûúác “caãnh cuä àêymaâ ngûúâi xûa àêu?” Chuyïën ài hai tiïëng rûúäi hoáa thaânh chuyïën àinùm tiïëng trïn lúáp bùng töëi àen, vò thïë chuáng töiàïën trïî, àoái buång cöìn caâo vaâ ngûúâi naâo cuäng 47
 48. 48. Haåt giöëng têm höìngiaânh ài vïå sinh. Trûúác sûå kinh ngaåc cuãa chuángtöi, coá ba con chuöåt chïët trong toilet. Töi coá thïínghe tiïëng Ben thò thaâo bïn tai: “Àûâng bao giúâgiêåt nûúác cho xaác möåt con chuöåt tröi xuöëng böìncêìu úã Vermont”. Chûá àûâng noái túái ba con. Quaá súåhaäi, khöng daám xaách luä chuöåt ài, ba maá conàaânh... xaã bêìu têm sûå úã ngoaâi tuyïët laånh. ÖÌ, töi coáthïí nhòn thêëy vaâ nghe roä tiïëng Ben àang cûúâi chïënhaåo caã ba maá con. Khöng chó thïë, möåt baánh xexeåp vaâ möåt bònh nhúát hïët dêìu àaä thïm hûúng võcho chuyïën phiïu lûu cuãa chuáng töi. Cuöëi cuâng, sau khi duâng bûäa töëi thêåt ngon taåinhaâ haâng Brickers, chuáng töi ön laåi vaâi kyã niïåmtuyïåt vúâi nhûng xoát xa cuãa nhûäng ngaây söëng haånhphuác vúái Ben úã Vermont. Anh yïu tuyïët vaâ yïudaäy nuái phuã àêìy tuyïët trùæng. Coân ngöi nhaâ nghóthò luác naâo cuäng röån raä tiïëng cûúâi. Chuáng töi cuängnhúá laåi luác anh duäng caãm chöëng choåi vúái cùn bïånhung thû. Anh àaä cho gia àònh vaâ baån beâ thêëy rùçng,caách duy nhêët àïí àaánh baåi ung thû laâ niïìm tin vaâhy voång. Thêåm chñ trong nhûäng ngaây phaãi chõuàûång hoáa trõ vaâ xaå trõ, anh luön tin tûúãng ngaâymai seä laâ ngaây tûúi saáng hún. Anh daåy chuáng töiphaãi giûä chùåt hy voång, baám chùåt vaâo con ngûúâi vaânúi chöën coá yá nghôa nhêët vúái chuáng töi. Tuyïët bùæt àêìu rúi. Tuyïët laâm êëm loâng ba maácon búãi vò lêìn cuöëi cuâng chuáng töi nhòn thêëy tuyïëtlaâ ngaây Ben chïët. Chuáng töi biïët qua chuyïën àinaây, chuáng töi seä caãm thêëy möëi dêy liïn kïët maånh 48
 49. 49. Nhûäng àiïìu bònh dõmeä vúái anh hún, vò àêy laâ núi nuöi dûúäng mú ûúáccuãa chuáng töi. Vaâo bïn trong nhaâ, àêu àêu cuäng thêëy nhûängmoán àöì gúåi nhúá àïën anh. Doâng chûä anh ghi trïnbaãng, cuöën saách anh àïí laåi àêy àïí àoåc, cöng viïåcsûãa chûäa anh coân laâm dúã dang. Noá nhùæc ba maácon töi nhúá Ben muöën chuáng töi tiïëp tuåc vúáicuöåc söëng, vúái haånh phuác úã Vermont. Dêîu hoaâncaãnh coân khoá khùn chuáng töi khöng thïí ngùnàûúåc nuå cûúâi. Ngaây höm sau, ba maá con ài têåp trûúåt tuyïët úãnuái Okemo. Ben chûa bao giúâ nhòn thêëy Lara trûúåt tuyïët, hoùåc ngöìi caáp treo, nïn töi quyïëtàõnh noá seä thûåc hiïån àiïìu naây. Töi chùæc anh seähaånh phuác vaâ tûå haâo vïì chuáng töi. Chó tiïëc rùçng anh coân àïí laåinhiïìu kïë hoaåch dúã dang maâ anh muöën laâm cho giaàònh thên yïu cuãa anh. Cuöëi cuâng, khi lïn túái àónh nuái, töi hoaân toaânkiïåt sûác caã thïí xaác lêîn tinh thêìn, nhûng möåt caãmgiaác nheå nhoäm khoá taã lan toãa khùæp ngûúâi. Chùènghiïíu sao, khung caãnh cuãa ngaây höm àoá xinh àeåphún moåi khi gêëp ngaân lêìn. Töi coá thïí thêëy sûå hiïåndiïån cuãa Ben – dõu daâng, êëm aáp vaâ lùång leä – trïnnïìn tuyïët trùæng. Töi öm ghò hai àûáa nhoã. Chuángtöi haånh phuác quaá. Chuáng töi àaä lïn túái àónh röìi.Caãm xuác traâo dêng khiïën töi khöng ngùn nöíi doânglïå lùn daâi xuöëng maá. 49
 50. 50. Haåt giöëng têm höìn Töi àang mùåc aáo khoaác cuãa Ben vò noá êëm aáp vaâröång raäi. Töi coá thïí nheát vaâo tuái aáo nhûäng moán àöìmaâ boån treã seä cêìn trïn àûúâng trûúåt tuyïët. Cho tayvaâo tuái aáo trong àïí lêëy ra bõch khùn giêëy, töi ruát raluön têëm bòa cûáng 3X5 maâ chùæc Ben àaä duâng noátrong lêìn cuöëi cuâng mùåc chiïëc aáo naây. Anh nöíi tiïënglaâ chuyïn gia lêåp danh saách, vaâ viïët ghi chuá lïn caáctêëm bòa nhû thïë naây. Doâng chûä trïn têëm bòa nhûsau: "Vermont – giûä noá laåi nïëu em coá thïí". Traái timtöi àêåp thònh thònh. Töi nùæm chùåt têëm bòa trong tay.Sûå kñch àöång xêm chiïëm têm höìn töi. Ben àang úãgêìn àêy, trïn àónh nuái naây. Anh àang úã cuâng chuángtöi, chó àûúâng cho chuáng töi, vaâ rêët vui sûúáng khichuáng töi cöë gùæng laâm theo àiïìu àoá. Chuáng töi coáthïí thêëy niïìm tûå haâo cuâng nuå cûúâi rûåc saáng cuãa anhúã khoaãnh khùæc àaáng nhúá naây. Thêåt laâ kyâ diïåu, giaàònh böën ngûúâi chuáng töi àang àûáng bïn nhau trïnàónh nuái, vaâ àiïìu àoá an uãi chuáng töi biïët bao. Yïn têm rùçng moåi viïåc röìi seä öín, chuáng töi caãmthêëy mònh àûúåc baão vïå búãi khöng gian êëm aáp cuãabònh yïn. Nûúác mùæt cuãa chuáng töi laâ niïìm vui vaâhy voång cho tûúng lai. Cuâng vúái tònh yïu vaâ haånhphuác trong tim, ba maá con tûâ tûâ trûúåt tuyïët xuöëngnuái, biïët rùçng chuáng töi seä giûä laåi ngöi nhaâVermont vaâ Ben seä maäi úã bïn caånh chuáng töi. 50
 51. 51. Nhûäng àiïìu bònh dõ Dò Honey cuãa töiC oá thïí dò töi laâ möåt phuå nûä khoá chõu nhêët maâbaån tûâng gùåp gúä. Gioång noái khaân khaân cuãa dò taácàöång àïën tai ngûúâi nghe, cûá nhû ai àoá caâo moángtay nhoån lïn têëm baãng àen. Khi troâ chuyïån vúái dò,ngûúâi ta phaãi tuên theo caác quy tùæc sau àêy: Luácnaâo cuäng phaãi chuá yá lùæng nghe, khöng ngùæt lúâi,àûâng yïu cêìu dò nhùæc laåi, vaâ àûâng bao giúâ phaãnàöëi yá kiïën cuãa dò. Höìi coân nhoã, töi súå dò muöën chïët (sau naây töibiïët rùçng àûáa treã naâo cuäng vêåy). Dò söëng úã bangOregon, vaâ hêìu nhû muâa heâ naâo gia àònh töi cuänglaái xe àïën thùm dò – möåt àiïìu maâ töi rêët súå haäi vaâkinh hoaãng. Töi khöng hiïíu taåi sao chuáng töi phaãilaâm àiïìu naây. Meå töi (chõ ruöåt cuãa dò) thûúâng cöëthuyïët phuåc töi rùçng dò coá möåt khña caånh khaác rêëtngoåt ngaâo, nhûng töi khöng tin. Coá leä thêm têmcuãa dò nghô vêåy vaâ muöën ngûúâi khaác nghô vêåy, 51
 52. 52. Haåt giöëng têm höìnnïn bùæt chuáng töi phaãi nhùæc àïën dò bùçng caái tïn“Dò Honey”. Lúán lïn, töi biïët dò coá vaâi phêím chêët dïî thûúngvaâ thónh thoaãng cuäng rêët ngoåt ngaâo. Tuy nhiïn,hònh aãnh cuãa "dò Honey" vêîn laâ möåt phuå nûä uyquyïìn vaâ höëng haách. Trong gia àònh töi, dò laângûúâi cuöëi cuâng cuãa thïë hïå nïn thñch tuyïn böëcêu: “Ta seä cai trõ bùçng baân tay cûúng quyïët”. Trong suöët àúåt viïëng thùm haâng nùm, chuángtöi ài tham quan khùæp nhaâ dò vaâ khu vûúân hoahöìng cuãa dò, tiïëp theo sau laâ möåt cêu àöë. Cêu àöëyïu cêìu khaách tham quan phaãi nhêån ra moåi thayàöíi cuãa ngöi nhaâ trong nùm vûâa qua. Kyâ nghó cuãachuáng töi coi nhû tiïu, nïëu chuáng töi khöng nhêånra sûå hiïån diïån cuãa möåt moán àöì múái, hoùåc nïëuchuáng töi suyát soa khen ngúåi caái ghïë maâ dò àaä sûãduång àûúåc vaâi nùm röìi. Dò seä chò chiïët maäi khöngthöi. Cöng viïåc kiïím tra ngöi nhaâ khöng chó laâmchuáng töi bûåc böåi maâ coân laâm chuáng töi mêët thúâigian, búãi dò laâ möåt nhaâ sûu têåp. Dò sûu têåp hoa höìng, bònh traâ, àöì cöí, àöì baåc, àöìpha lï, vaâ nhiïìu moán àöì sûá vö giaá. Nhiïìu cùnphoâng chûáa àêìy ùæp haâng hoáa nhaän hiïåuWaterford, Lenox vaâ Lladro. Moán naâo dò cuäng coá.Möîi nùm möåt lêìn, dò gúãi thöng baáo àïën gia àònhvaâ baån beâ. Dò noái: “Nùm nay töi seä sûu têåp àöì phalï (hoùåc bònh traâ, hoùåc àöì baåc)”. Nghe vêåy, chuángtöi biïët ngay mònh phaãi mua moán gò cho sinh nhêåtcuãa dò, vaâ cho muâa Giaáng Sinh nùm àoá. 52
 53. 53. Nhûäng àiïìu bònh dõ Coá lêìn, töi quïn sinh nhêåt cuãa dò vaâ goåi àiïånthoaåi àïën xin löîi. Dò traã lúâi: “Chaáu coá caã möåt nùmàïí biïët rùçng sinh nhêåt dò àïën vaâo ngaây àoá”. Àúåitöi phaãi cuái mùåt vò xêëu höí, dò thïm vaâo: “Sao?Chaáu khoãe khöng? Coá cêìn tiïìn khöng?” Vaâ dòluön kïët thuác bùçng cêu: “Dò yïu chaáu lùæm”. Khi töi coân laâ ngûúâi meå treã, haâng nùm töiphaãi bay lïn miïìn bùæc vúái hai àûáa con nhoã àïíthùm dò. Àoá laâ nghi thûác bùæt buöåc. Vò meå töi àaäqua àúâi trûúác àoá, dò cho rùçng töi cêìn söëng vúáibaâ con gia àònh nhiïìu hún. Trong möåt lêìn viïëngthùm, vaâo möåt buöíi chiïìu yïn tônh, dò bùæt töiphaãi ài mua sùæm möåt mònh àïí thû giaän. Khi àûachiïëc xe Dodge cuãa dò ra ngoaâi àûúâng, töi coá thïínghe tiïëng àûáa nhoã ba tuöíi gaâo theát lïn muöënbïí phöíi. Töi àêåu chiïëc xe laåi vaâ chaåy vaâo trong nhaâ vúáinoá. Dò Honey àûáng chùån töi núi khung cûãa.Gioång dò vang rïìn, laâm cho ngûúâi khaác kinh súånhû moåi khi: - Chaáu quay trúã ra ngoaâi xe ngay. Chaáu seäkhöng muöën bûúác vaâo trong àêu. Khuön mùåt töi taái xanh: - Chaáu khöng thïí ài àûúåc. - Chaáu coá thïí ài. Dò chùm soác boån treã con àaäböën mûúi nùm nay, vaâ dò chûa gùåp àûáa naâo quaáquùæc àïën mûác dò khöng lo liïåu àûúåc. Chaáu nhúá laâdò lúán hún noá nhiïìu. 53
 54. 54. Haåt giöëng têm höìn Vò dò Honey àoáng sêìm caánh cûãa laåi, töi àaânhphaãi laái xe ài túái khu thûúng maåi vaâ mua quaângmua xiïn vaâi moán àöì cho lêëy coá. Khoaãng hai tiïëngàöìng höì sau, töi trúã vïì nhaâ. Khi múã caánh cûãa trûúácra, thay vò nghe tiïëng kïu gaâo nhû mong àúåi, töiàûúåc àoán chaâo bùçng möåt traâng cûúâi doân daä. Töi seäkhöng bao giúâ quïn caãnh tûúång maâ töi nhòn thêëykhi bûúác chên vaâo phoâng khaách. Dò Honey vaâ haiàûáa con cuãa töi àang ngöìi xïåp trïn mùåt saân boángloaáng. Chung quanh hoå laâ nhûäng laá baâi nùçm tungtoáe, söë laá baâi nhiïìu àïën nöîi coá thïí dûång àûángchuáng lïn maâ xêy àûúåc möåt cùn phoâng. Dò àangdaåy hai àûáa beá ba tuöíi vaâ böën tuöíi nghïå thuêåt chúibaâi Poker. Àoá laâ luác töi bùæt àêìu hiïíu àûúåc phûúng phaápnuöi daåy treã con cuãa dò. Dò quaãn lyá boån treã giöëngnhû möåt buöíi têåp quên sûå. Àêìu tiïn dò laâm chochuáng súå haäi gêìn chïët, sau àoá dò chuyïín sangchiïën thuêåt ngoåt ngaâo vaâ mïìm deão. Phûúng phaápnaây rêët coá hiïåu quaã, búãi trong suöët cuöåc àúâi, dò daägiuáp nuöi daåy caác chaáu, röìi con caái cuãa caác chaáu,röìi chaáu nöåi chaáu ngoaåi cuãa caác chaáu. Caách daåycuãa dò coá hiïåu quaã hún caách daåy cuãa nhûäng baâ meåtreã thûúâng coi troång vïì lyá thuyïët. Thúâi gian thêëm thoaát thoi àûa, ngûúâi àoáng vaichuã xõ cuãa nhûäng chuyïën ài àaä thay àöíi. Giúâ àêy,möîi muâa heâ, dò Honey laåi bay àïën thùm töi úãCalifornia. Vaâ möîi chuyïën viïëng thùm coi nhû baãyngaây daâi nhêët cuãa àúâi töi. Cöë gùæng cung cêëp moåi 54
 55. 55. Nhûäng àiïìu bònh dõvui chúi giaãi trñ theo yïu cêìu, hêìu nhû töëi naâo töicuäng àûa dò ài ùn úã ngoaâi. Dò thñch nhûäng bûäa töëingon miïång, cho nïn khi dò khùn goái ra ài laâ töihoaân toaân chaáy tuái. Baãn thên caác bûäa töëi cuäng laâmtöi àau khöí, búãi baãn chêët thñch ùn cùæp àöì àeåp cuãadò khöng thua gò baãn tñnh thñch ùn àöì ngon. Saumöîi bûäa ùn, naâo àöì baåc, naâo gaåt taân thuöëc, naâo huämuöëi tiïu... lêìn lûúåt biïën mêët trong gioã xaách khaálúán cuãa dò. Coá lêìn, möåt bònh sûá àêìy hoa cuäng cuângchung söë phêån. Trong nhûäng nùm dò Honey bay ài bay vïìthùm töi, töi àang ly dõ vaâ söëng möåt mònh. Caác baån trai cuãa töi, khöng ai khöng coá möåt lêìn hênhaånh gùåp mùåt dò. Maäi sau naây töi nghe kïí laåi dò àaähùm doåa hoå nhû thïë naây: “Nïëu cêåu laâm haåi noá,cêåu seä nhêån àûúåc cêu traã lúâi cuãa töi. Töi seä sùnluâng cêåu túái cuâng”. Töi caãm thêëy quï quï, nhûngkhöng ngaåc nhiïn. Thïm haâng chuåc nùm nûäa tröi qua, bêy giúâ thòtöi biïët roä dò Honey àaä daåy töi rêët nhiïìu àiïìu. Dòtruyïìn cho töi sûå yïu thñch nhûäng moán àöì àeåp àeävaâ caách quan têm túái chuáng. Dò daåy töi loâng yïunûúác bùçng têëm gûúng saáng cuãa baãn thên, dò àöångviïn con trai ruöåt cuãa dò àaáp laåi tiïëng goåi nonsöng. Dò cho töi thêëy niïìm vui khi chòa baân taygiuáp àúä gia àònh vaâ beâ baån. Nïëu coá tiïìn nong dñnhvaâo, dò daåy töi tñnh chêët quan troång cuãa viïåc traãgoáp àuáng haån. Bùçng viïåc tham gia phuåc vuå haângtuêìn taåi möåt bïëp ùn tûâ thiïån, dò cho thêëy neát àeåp 55
 56. 56. Haåt giöëng têm höìncuãa haânh àöång “cho ài”. Têëm loâng têån tuåy chñnhlaâ phêím chêët cao àeåp nhêët cuãa dò, vaâ nhúâ phêímchêët naây maâ vaâo ngaây àaám tang cuãa dò, ngöi nhaâthúâ nhoã chêåt ngheåt ngûúâi àïën chia buöìn cuângnhûäng voâng hoa. Giúâ àêy, khöng möåt ngaây tröi qua maâ töikhöng nghô àïën dò Honey. Töi vêîn coân nhúá dò lùæm.Hún möåt lêìn töi nghe ngûúâi ta noái rùçng tinh thêìncuãa dò àang söëng trong con ngûúâi töi. Coá leä giûäadò vaâ töi coá nhiïìu àiïím tûúng àöìng. Töi thñchnhûäng bûäa ùn töëi thêåt ngon, töi yïu khu vûúân hoahöìng, vaâ töi coá möåt böå sûu têåp àöì pha lï cuäng nhûcoá rêët nhiïìu bònh traâ. Nïëu ngêîu nhiïn töi laâ ngûúâi cuöëi cuâng cuãa thïëhïå töi, töi thïì rùçng töi cuäng seä cai trõ bùçng baân taycûúng quyïët – vaâ hy voång seä truyïìn tinh thêìn naâycho ngûúâi thûâa kïë. 56
 57. 57. Nhûäng àiïìu bònh dõTònh yïu cuãa möåt con võtH öìi caác con coân nhoã, töi mua möåt nöng traåi be beávaâ lêåp tûác thaã vaâo trong chuöìng nuöi thuá nhûäng convêåt maâ töi coá thïí kiïëm àûúåc. Chuáng töi coá möåt luächoá vaâ möåt luä meâo àuâa giúän quanh sên – hêìu hïët laâchoá meâo hoang. Röìi chuáng töi thïm vaâo hai conngûåa giaâ rêët dïî mïën, möåt bêìy gaâ àöng àuác, ba condï, möåt con cûâu vaâ nhiïìu loaâi gia suác khaác. Möåt ngaây noå, töi gùåp xui nïn ngaä tûâ noác chuöìngnuöi thuá xuöëng vaâ bõ gaäy chên, àiïìu naây coá nghôalaâ töi phaãi nùçm yïn möåt chöî khoaãng vaâi tuêìn. Töitrúã thaânh möåt bïånh nhên khoá chõu nhêët thïë giúái,luön miïång ca cêím rùçng úã ngoaâi kia coá biïët baonhiïu cöng viïåc àang chúâ àúåi töi. Möåt ngûúâi baåntöåi nghiïåp töi, cöë gùæng laâm tinh thêìn töi phêën khúãibùçng caách mang àïën cho töi möåt con võt múái núã.Öi, àuáng laâ tiïëng seát cuãa aái tònh röìi. Töi khöng biïët 57
 58. 58. Haåt giöëng têm höìncon võt naây thuöåc giöëng gò, hoùåc töi cuäng chùèng cêìnquan têm àïën noá, chó biïët rùçng con vêåt beá nhoã coáböå löng xuâ tûác cûúâi naây laâ phûúng thuöëc hay nhêëtàïí chûäa chûáng bïånh tuyïåt voång. Trong khi töi nùçm nghó trïn ghïë, Donald (töicoân biïët goåi noá bùçng caái tïn naâo khaác?) àûúåc tûå doài thùm doâ àêìu töi, ngûåc töi vaâ vai töi. Troâ hïì cuãanoá vûâa hêëp dêîn töi, vûâa laâm töi thñch thuá. Noáthûúâng ài lang thang quanh ngûåc töi, möí möí chöînaây chöî noå, doâ dêîm nhûäng moán àöì úã trong tuái aáo,róa róa möåt höåt nuát, hoùåc leo thùèng lïn àêìu töiàûáng ngoá nghiïng. Noá thûúâng kïu chñp chñp möåtcaách sung sûúáng, röìi bùæt àêìu buöìn nguã, sau àoánùçm õch xuöëng naách töi vaâ thu mònh laåi nguã ngonlaânh. Moåi ngûúâi chùæc chùæn rùçng Donald yïu töicuäng nhiïìu nhû töi yïu noá, vaâ noá àûúåc xem laâkhaách cuãa gia àònh trong khoaãng thúâi gian chêntöi coân boá böåt. Nhûng túái luác töi quyïët àõnh Donald phaãi rangoaâi chuöìng nuöi thuá àïí söëng vúái nhûäng con vêåtkhaác. Noá lúán rêët nhanh, vaâ lúán túái mûác töi khöngthïí àïí noá ài tûå do trong nhaâ nûäa. Töi ùém Donaldvaâo chuöìng vaâ kheä khaâng àùåt noá xuöëng caáigiûúâng bùçng rúm mïìm maåi. Töi cung cêëp àöì ùnthûác uöëng àêìy àuã vaâ ngöìi bïn caånh noá möåt laát,nghô buång, mònh seä cho noá cú höåi laâm quen vúáimöi trûúâng múái. Donald khöng chõu rúâi khoãi àuâitöi, vaâ töi coá thïí thêëy viïåc dúâi chöî naây khoá khùnhún töi tûúãng. 58
 59. 59. Nhûäng àiïìu bònh dõ Luä meâo xaán túái gêìn àïí quan saát möåt cû dênmúái, nhûng Donald chùèng theâm quan têm túáichuáng. Cuöëi cuâng, töi quyïët àõnh phaãi àïí noá tûåthñch nghi vúái cuöåc söëng múái, thïë laâ töi vuöët ve noálêìn cuöëi, àêíy noá xuöëng àêët röìi àûáng lïn. - Quaác quaác quaác. Donald ài laåch baåch ngay sau lûng töi, phaát ranhûäng êm thanh êìm ô, phaãn àöëi chuyïån ra ài cuãatöi. Töi caâng raão bûúác, noá caâng ài laåch baåch nhanhhún, vûúåt qua caánh cûãa chuöìng vaâ trúã vaâo trongnhaâ. Töi nghô buång: Noá nghô mònh laâ meå cuãa noá, maâxeát cho cuâng, võt con söëng chung vúái võt meå laâ àiïìutûå nhiïn thöi. Thïë laâ töi phaãi nghô ra möåt caáchkhaác. Töi àoáng möåt caái nhaâ göî thêåt êëm cuáng choDonald, bïn trong àûúåc raãi àêìy rúm mïìm, vaâ töiàùåt noá bïn ngoaâi caánh cûãa nhaâ bïëp. Leä ra võt phaãinguã vaâo ban àïm, nhûng Donald cûá haá moã ra maâquaåc quaåc suöët ba àïm liïìn. Töi coá caãm tûúãngmònh boã rúi möåt àûáa con nhoã, nhûng töi biïëtDonald phaãi thñch nghi vúái cuöåc söëng ngoaâi trúâinïn loâng khöng dao àöång. Ngaây höm sau, töimang Donald trúã ra chuöìng nuöi thuá vaâ úã laåi vúáinoá lêu hún. Noá bùæt àêìu rúâi töi àïí thaám hiïím möitrûúâng chung quanh. Caâng luác noá caâng toã ra quantêm túái nhûäng con thuá khaác. Noá àùåc biïåt thñch luämeâo, vaâ dûúâng nhû luä meâo cuäng thñch noá. Buöíi töëi thûá tû Donald nguã riïng úã ngöi nhaâ göî,töi nheå nhoäm khi àïí yá thêëy noá khöng coân kïu 59
 60. 60. Haåt giöëng têm höìnquang quaác nûäa. Töi nghô buång: Caãm ún Chuáa,cuöëi cuâng thò Donald cuäng öín àõnh cuöåc söëng. Töihònh dung caãnh noá àang nùçm trong ngöi nhaâ göîêëm aáp, nguã say sûa. Saáng höm sau, töi thûác dêåy súám, vöåi vaângxuöëng lêìu àïí kiïím tra Donald vaâ àïí noá yïn têm laâtöi vêîn coân àoá. Trûúác sûå kinh ngaåc cuãa töi, ngöinhaâ göî tröëng röîng. Töi nhanh choáng ài tòm kiïëmnoá nhûng chùèng thêëy àêu. Biïët rùçng Donald àaä àuãlúán, khöng bõ nhûäng con thuá khaác àe doåa, töi vêînnghô àïën nhûäng tònh huöëng xêëu nhêët. Töi goåi totïn noá, xuåc xaåo khùæp caác buåi rêåm ven haâng raâo.Cuöëi cuâng, töi naãy ra yá nghô cêìn phaãi àïën chuöìngnuöi thuá. Phaãi röìi, töi àaä àïí heá caánh cûãa chuöìng nïn chùæclaâ Donald àaä lang thang vaâo trong àoá. Töi múãtoang caánh cûãa cho aánh nùæng buöíi saáng traân vaâoxua tan tûâng goác töëi. Möåt con ngûåa giaâ hñ lïn, vaâluä gaâ bùæt àêìu cuåc cuåc ài tòm thûác ùn saáng, nhûngkhöng coá tiïëng kïu "quaåc quaåc" quen thuöåc. Töinhòn vaâo àöëng coã khö, hy voång thêëy noá àang nùçmnguã trïn caái giûúâng rúm maâ töi àaä laâm cho noá vaâingaây trûúác. Nhûng caái giûúâng tröëng röîng. Töi goåi to tïn Donald lêìn nûäa vaâ nûúác mùæt bùætàêìu raâo ra. Röìi töi nghe tiïëng noá, tiïëng quaác quaáckhaân àuåc tûâ trong goác bïn kia cuãa chuöìng nuöithuá voång túái. Töi ài theo tiïëng kïu cuãa noá, vaâ túáingöi nhaâ göî daânh cho luä meâo. Töi khom ngûúâi,nhòn vaâo bïn trong. Donald kòa, noá àang nùçm 60
 61. 61. Nhûäng àiïìu bònh dõchung vúái ba con meâo nhoã, aánh mùæt hoaân toaân haâiloâng, vaâ chùèng maâng ngûúác nhòn töi àïí noái lúâichaâo buöíi saáng. Trûúác cuöåc söëng múái àöåc lêåp cuãa Donald, thoaåttiïn töi caãm thêëy nheå nhoäm, nhûng röìi sau àoá laâbuöìn man maác, giöëng nhû tònh caãm cuãa ngûúâi meåtrong ngaây àêìu tiïn àûáa con nhoã cuãa baâ ài hoåc.Súåi dêy liïn kïët giûäa chuáng töi seä khöng bao giúâgiöëng nhû xûa, nhûng töi luön trên troång tònh yïutöìn taåi giûäa hai loaâi vêåt khaác nhau. Tuy nhiïn, töicaãm thêëy mûâng vui vò cuöëi cuâng noá àaä coá baån beâtrong thïë giúái loaâi vêåt, vaâ töi tin tònh baån cuãa haichuáng töi seä vêîn coân àoá. Donald lúán lïn, thaânh möåt con võt trûúãngthaânh vaâ àónh àaåc. Noá rêët tûå haâo vïì têìm voác tolúán, vaâ thûúâng hay xoaäi röång àöi caánh, àïí aánhmùæt mùåt trúâi chiïëu saáng lêëp laánh trïn lúáp löngmõn maâng àêìy maâu sùæc cuãa noá. Noá laâ con võt àûåcàêìu tiïn vaâ duy nhêët trong chuöìng, nhûng thónhthoaãng noá vêîn khoe maã trûúác aánh mùæt ngûúängmöå cuãa luä meâo. Möåt buöíi saáng muâa thu, trong khi àang bêån röånnêëu nûúáng bïn bïëp, töi thêëy Donald cöë yá ài laåch baåch vïì hûúáng ngöi nhaâ, moã ngêåm chùåtmöåt vêåt gò àoá. Röìi... quaác quaác quaác... Tiïëng kïucuãa noá mang yá nghôa gò àoá khêín cêëp lùæm. Tñnhtoâ moâ nöíi lïn, töi bûúác túái khung cûãa bïëp vaânhòn ra ngoaâi. 61
 62. 62. Haåt giöëng têm höìn - Quaác quaác. Donald tûå haâo kïu to lïn vaâ àêåp àêåp àöi caánhvúái veã kñch àöång lùæm. Kòa, trïn bêåc thïìm laâ möåtcon chuöåt chïët nùçm ngay àú. - ÖÌ... Caãm ún anh baån thên mïën... Töi noái kheä. Möåt gioåt lïå long lanh trïn khoáemùæt, àöìng thúâi möåt nuå cûúâi núã toeát trïn mùåt. Nùm thaáng tröi qua, con caái töi trûúãng thaânh vaâkhön lúán vaâ àûáa naâo cuäng coá gia àònh riïng. Coânchuáng töi àaä chuyïín sang möåt tiïíu bang khaác, vaâsöëng úã möåt nöng traåi khaác. Nhûng thónh thoaãng,khi laái xe ài ngang thõ trêën cuä, töi àïìu laång xengang chöî úã cuä cuãa töi. Töi móm cûúâi, nhúá laåingûúâi baån thên thiïët cuãa töi, Donald. 62
 63. 63. Nhûäng àiïìu bònh dõ Caái baân göî maâu àoã Giöëng nhû nhûäng ngûúâi baån, àöì vêåt cuä kyä thûúâng mang nhiïìu yá nghôa nhêët àöëi vúái ta. —Khuyïët DanhC aách àêy böën mûúi nùm, chöìng töi vaâ töi hùmhúã bûúác vaâo möåt cûãa tiïåm baán àöì göî – quaãng caáorùçng hoå seä giaãm giaá trong ngaây lïî Lao Àöång.Chuáng töi cêìn möåt caái ghïë dûåa, vaâ àaä àïí daânh tiïìntrong suöët nhiïìu thaáng àïí mua möåt caái. Cûúáinhau múái vaâi nùm, chuáng töi thûúâng tñnh toaán cêínthêån khi mua tûâng moÀ

×