Your SlideShare is downloading. ×
Dictàmens del Ple Municipal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Dictàmens del Ple Municipal

231

Published on

Ple Municipal Ordinari de Vilafranca del Penedès. 25 d'octubre de 2011.

Ple Municipal Ordinari de Vilafranca del Penedès. 25 d'octubre de 2011.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
231
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. -lo AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al Ple Municipal el dictamen següent, per al seu debat o aprovació si escau: Aprovar, donada la necessitat i urgència datendre despeses de caire inajornable, lexpedient núm. 8 dHabilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del Pressupost de lEntitat denguany, mitjançant majors ingressos, baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant i aplicació de part del romanent de tresoreria de lany 2010, de confonnitat amb el que disposa lArticle 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: CREDITS EXTRAORDINÀRIS: 1.22100.16204 Fons social del personaL . 29.620,00 6.24101.16400 Complement fanliliar.- Foment ocupació .. 568,00 3.15203.22608 Oficina Local Habitatge.- funcionament. .. 27.910,00 2.33801.22699 Despeses activitats Festa Major.. . 4.420,00 3.15102.60002 Quotes urbanitzo sector "Pous den Rossell" 22.889,00 85.407,00 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 85.407,00 SUPLEMENTS DE CRÈDIT: Aplicació pressupostaria 3.16901.13100 Personal eventual.- Llei de Barris . 4.000,00 1.92001.16000 Seguretat social empresa . 12.680,00 2.15104.20200 Lloguer espais edifici Creu Roja . 1.600,00 3.23103.20200 Lloguer propietaris habitatges socials . 4.500,00 5.15102.21002 Vies públiques . 5.000,00 2.33001.22001 Publicacions cultura . 1.247,00 1.92009.22103 Combustibles.- altres vehicles municipals 600,00 5.15102.22103 Combustibles.- parc mòbil unitat serveis .. 5.000,00 5.15102.22109 Material de construcció . 5.000,00 1.92001.22200 Comunicacions telefòniques . 10.000,00 2.23102.22610 Programa suport a la dependència . 25.000,00 Ròssec . 74.627,00 85.407,00G) Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS
 • 2. Swnes anteriors . 74.627,00 85.407,00 1.31301.22711 Seguretat i salut.. . 1.300,00 1.92001.23020 Dietes i trasllat personal Ajuntament.. . 3.000,00 2.33801.48900 Altres transferències: Festa Major . 18.000,00 2.33401.48901 Convenis entitats culturals . 27.750,00 4.92501.48901 Convenis entitats socials . 11.100,00 135.777,00 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM. 221.184,00 FIN ANÇAMENTBAIXES PER TRANSFERÈNCIA:Aplicació pressupostària: 1.21102.16204 Fons social funcionaris . 8.162,001.21103.16204 Fons social personallaboral.. . 16.134,002.23103.20200 Lloguer seu serveis socials . 1.052,001.15201.22608 Gestió finques municipals . 1.600,003.16901.22608 Llei de Barris.- funcionament.. . 5.500,002.33009.22608 Regidoria Política Lingüística . 750,002.33013.22608 Funcionament Claustre Sant Francesc . 2.500,004.33407.22608 Casal dEstiu i Diverhivem: funcionament 18.000,004.91201.22608 Despeses datencions especials . 11.000,002.32101.22611 Llars dinfants: activitats juliol . 11.423,002.33408.48100 Premi mostra curtmetratges . 2.500,003.15104.48900 Subvencions rehabilitació façanes . 1.715,002.33401.48900 Subvencions entitats culturals . 400,002.33801.48901 Convenis balls Festa Major . 660,002.92501.48901 Convenis entitats Serveis Personals . 1.650,00 Ròssec . 83.046,00 Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat G> VEGUERIAPENEDÈS
 • 3. I . , AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Swnes anteriors . 83.046,00 4.92502.48901 Convenis associacions de veïns . 2.365,00 3.15102.60001 Quotes urbanit. Polígons Els Cirerers . 19.718,00 3.15101.61900 Adequació urbanitzacions . 3.171,00 108.300,00 TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA ..... 108.300,00 MAJORS INGRESSOS: Concepte 450.22 Generalitat.- conveni arxiu . 8.573,00 450.23 Generalitat.- conveni Oficina Local Habitatge. 22.000,00 450.85 Generalitat - SOC: subvenció personal amb disminució . 3.907,00 461.10 Diputació.- Rehab. habitatges socials . 5.910,00 470.00 Telefònica.- convenis 2010/2011.. . 22.982,00 534.10 Dividends i participació beneficis.- Empresa Municipal dAigües de Vilafranca, S.A. (AMP) 10,00 63.382,00 TOTAL MAJORS INGRESSOS 63.382,00 APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 870.00 Aplicació romanent per a desp. Generals 49.502,00. 49.502,00 TOTAL APLICACIÓ ROMANENT.......................................... 49.502,00 RESUM FINANÇAMENT Baixes per transferència 108.300,00 Majors ingressos 63.382,00 Aplicació romanent 49.502,00 TOTAL FINANÇAMENT 221.184,00 ~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS
 • 4. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈSI que sexposi al públic lexpedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions,entenent-se aprovat definitivament si no nhi haguessin. Vilafranca del Penedès, 14 doctubre de 2011 ~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal VEGUERIAPENED~S
 • 5. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al Ple Municipal el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau: PRIMER: Concertar amb Bankia la concessió duna operació de crèdit per import dun milió quatre-cents vint-i-tres mil sis-cents seixanta-vuit euros (1.423.668,00 i), destinada a finançar inversions previstes en el pressupost de lEntitat vigent, amb les següents condicions financeres. - Tipus dinterès: euribor 3 mesos + 3,50 - Amortització: 9 anys - Carència: 1 any - Liquidació: mensual - Revisió: semestral - Comissió obertura: 0,50% SEGON: Aprovar la minuta del contracte del préstec en que es formalitzarà la present operació.TERCER: Facultar a lAlcalde-President perquè, en nom i representació de la Corporació Municipal, efectiu els tràmits i actuacions que siguin necessàries per a lefectivitat del presentacord.Vilafranca del Penedès, 14 doctubre de 2011em/adjuntservei hisenda Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal G> VEGUERIAPENEDÈS
 • 6. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General La Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa al ple municipal el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau; El RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a laprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. Quan es modifiquin les ordenances fiscals/ aquests acords hauran de contenir la nova redacció dels preceptesafectats. Es considera convenient actualitzar determinades ordenances fiscals en el darrer percentatge de variació interanual del mes dagost fixat en el 3,0%/ així com adequar les quotes i tarifes d/altres ordenances fiscals en elpercentatge adient per cobrir els costos del serveis.Tanmateix és necessari adequar el redactat d/algunes ordenances fiscals als canvis legislatius experimentats endeterminats tributs.Les circumstàncies anteriors justifiquen que mitjançant el present dictamen s/adoptin els següents acords ambrellevància en les ordenances fiscals que han de regir des de 11de gener de 2012.Vistes les memòries econòmiques financeres i els informes tècnics econòmics a què es refereixen els articles24,25 i 44 de I/esmentat text legal, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada dela utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen laimposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.Verificat/ en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització dactivitats administratives decompetència local/ que es modifiquen, nmport de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt/ delcost real o previsible del servei o activitat de que es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda,conforme al que preveu larticle 24.2 del RDL 2/2004.S/ACORDA,PRIMER: Aprovar la creació i lestàbliment per a lexercici de 2012 i següents de lordenança fiscal núm. 39reguladora de la taxa per la utilització dels horts municipals, quedant redactada de la següent manera:Article 1r. Fonament i naturalesaA l/empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004/ de 5 de març, per el ques/aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals/ i de conformitat amb el que disposenels articles 15 a 19 d/aquest text legal/ aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització dels hortsmunicipals/ que es regirà per aquesta ordenança fiscal.Article 2n. Fet imposableConstitueix el fet imposable de la taxa laprofitament especial del domini públic local que beneficia demanera particular els subjectes passius i que es produeix per la utilització privativa dels horts municipalsi les actuacions necessàries per a la conservació i el manteniment d/aquests.Article 3r. Subjectes passiusSón subjectes passius de la taxa/en concepte de contribuents, les persones o entitats a les qualss/atorguin les autoritzacions d/ús dels horts de titularitat municipal.Article 4t.- Responsables Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques ojurídiques a què es refereix l/article 42 de la Llei general tributària. Seran responsables subsidiaris elsadministradors de les societats i els síndics/ interventors o liquidadors de les fallides o concursos dI> Cort. 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERÀPENEDÈS
 • 7. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció Generalsocietats i entitats en general en els supòsits i amb labast que estableix larticle 43 de la Llei generaltributària.Article 5è.- Quota tributària1.- La quota tributària anual a satisfer per aquesta taxa és fixada a les tarifes contingudes als apartatssegüents:Tarifa 1.- Horts. Per cada parcelia . 55,00 €Tarifa 2.- Espai per a les eines. Per cada armari . 5,OO€El pagament de la taxa es farà:a) Quan es tracti de concessions noves, per ingrés directe a la Tresoreria municipal o allà on establíslAjuntament, però sempre abans de retirar lautorització corresponent.b) Quan es tracti de concessions que ja estan autoritzades, una vegada estiguin incloses en els padrons omatrícules daquesta taxa, per anys naturals, a les oficines de la Recaptació municipal, el primertrimestre natural de lany.Article 6è. Bonificacions.Queden exempts de la quota les associacions o entitats que es presentin, ja que el seu objectiu ésestrictament pedagògic.Article 7è. Acreditament, declaració i ingrésLobligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix a partir del moment que siniciala utilització del servei. En el cas dautoritzacions dús dels horts ja adjudicats, recau el dia 1 de gener decada any.Article Bè.- Infraccions i sancionsPer tot el que es refereix a la qualificació dinfraccions tributàries com també a la imposició de sancionsque corresponguin en cada cas, saplicarà el que disposa la Llei general tributària, el Reial Decret2063/2004, de 15 doctubre pel qual saprova el Reglament General del règim sancionador tributari, lanormativa vigent daplicació i lOrdenança fiscal general.La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes acreditades noprescrites.Disposició finalAquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, icomençarà a aplicar-se el primer de gener de 2012. El seu període de vigència es mantindrà fins quesesdevinguin la seva modificació o derogació expresses.SEGON: Aprovar les modificacions per a lexercici de 2012 i següents les ordenances fiscals, que esdetallen a continuació:2.- Taxa per prestació de serveis dintervenció integral de ladministració municipal en les activitatsinstal.lacionsModificar el redactat de tota lordenança I amb el literal següent:Article 1r.- Fonament i naturalesaEn ús de les facultats concedides per larticle 106 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les bases delrègim local, a lempara del que preveuen els articles 57 i 20.4.i) del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUE!NEDÈS
 • 8. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció Generaltext refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al19 del mateixtext refós, aquest Ajuntament de Vilafranca del Penedès estableix la taxa per la prestació deserveis dintervenció administrativa de les activitats i instal.lacions, a través del sotmetiment a llicència,comunicació, declaració o control, taxa que es regirà per aquesta Ordenança.Article 2n.- DeclaracióLes persones físiques o jurídiques interessades en lobtenció duna autorització o llicència doberturadestabliment industrial, comercial, de serveis o mercantil en general, o de la llicència ambiental reguladaper la Llei 20/2009 i restant normativa de desenvolupament, o bé interessades en lexercici duna activitatamb incidència ambiental o innòcua que dacord amb el marc normatiu vigent es trobi subjecta al règim decomunicació, han de presentar en el registre general de lAjuntament la sol. licitud o la comunicació odeclaració adients, segons el cas, acompanyant-hi la documentació tècnica i administrativa prevista en cadasupòsit.Article 3r.- Fet imposable1.- Constitueix el fet imposable de la taxa lactivitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeixa verificar i comprovar si les activitats i instal.lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipalde Vilafranca del Penedès sajusten a lordenament jurídic vigent, dacord amb les facultats municipalsdintervenció administrativa en lactivitat dels ciutadans i les empreses que resulten de la Llei reguladora deles bases del règim local, de lOrdenança municipal reguladora dels règims dintervenció administrativa deles activitats i instal.lacions de 28 de setembre de 2010 (SOPS 18-10-2010), de les normes sobre prevenció icontrol ambiental de les activitats, de la legislació sobre espectacles públics, del marc normatiu reguladordels establiments o equipaments comercials, de les normes prescripcions sobre incendis i de la resta de lalegislació sectorial aplicable en matèria dactivitats i instal.lacions.Lesmentada activitat municipal té lloc indistintament quan se sol.licita una autorització o llicència(ambiental, despectacles, destabliment comercial o altres), quan dacord amb la normativa vigent opera elrègim de comunicació o de declaració, amb inclusió de les comunicacions de les activitats innòcues, i quantenen lloc controls posteriors de les activitats que porta a terme lAjuntament o que les personesinteressades comuniquen a aquest; en tots aquests supòsits té lloc el fet imposable.En general constituirà el fet imposable qualsevol actuació, tràmit, comprovació o control que hagi derealitzar lAjuntament amb motiu de les sol.licituds de llicència, comunicacions o controls relacionats ambles activitats i instal.lacions, segons allò que preveu lOrdenança municipal reguladora dels règimsdintervenció administrativa de les activitats i instal.lacions.2.- El fet imposable de la taxa comprèn sempre la prestació dels serveis a què es refereix larticle 6 delOrdenança. En tot cas, existeix fet imposable de la taxa en tots els supòsits dintervenció administrativarelacionada amb la primera instal.lació destabliments i activitats, trasllats de local, canvis dobjecte iampliació o variació de lactivitat, petició de llicència o comunicació existint ja lactivitat prèviament,legalització dinstal.lacions de tota mena, canvis de titularitat, modificació de la superfície o de la potènciainstal.lada, revisions periòdiques de les llicències i controls de les activitats ..Article 4t.- Subjecte passiuSón subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què fa referència farticle35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, titulars de lactivitat i/o instaHació quefonamenti la intervenció administrativa dacord amb la normativa aplicable de ladministració municipal.Article 5è.- Responsables1.- Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades en la Llei General Tributària.2.- La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de les persones interessades, es dictilacte administratiu corresponent, en els termes previstos a la Llei General Tributària. Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal
 • 9. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció GeneralArticle 6è.- Elements per a determinar la quota tributària1.- Per a la determinació de la quota tributària de la taxa es tenen en compte dos elements:a). Una quota fixa en funció dels grups destabliments, activitats o instal.lacions objecte dintervencióadministrativa, segons classificació que es detalla en lapartat 2;bl. Una quota variable dimensionada per dos mòduls:b.1) Referenciat a la superfície total que ocupen totes les estances, afectes directament o no a lexercici delactivitat ubicada a lestabliment o instal.lació objecte de la intervenció en forma de llicència, comunicacióo control.b.2) Referenciat als Kw nominals de potència de què disposa lactivitat o instaHació objecte dintervenció,independentment que siguin instal.lats de forma fixa o que estigui prevista la seva instal.lació per a un úsdiscontinu.2.- Classificació per grups de tributació de les activitats i instal.lacions, relacionats de major a menorintensitat i/o complexitat de la intervenció administrativa:Grup I : Es correspon amb la tramitació de les autoritzacions de les activitats relacionades a lannex I dela Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i es refereix a lactivitat que dacordamb la llei ha de portar a terme lAjuntament.Grup 11 : Es correspon amb la tramitació de les activitats relacionades a lannex 11 de la Llei 20/2009, deprevenció i control ambiental de les activitats, subjectes a llicència ambiental. També amb la tramitacióde llicències municipals destabliment de pública concurrència, espectacles i activitats recreatives, i lesaltres llicències municipals exigibles sobre activitats i instal.lacions dacord amb la normativa sectorial.Grup III : Es correspon amb la tramitació dintervencions administratives sobre activitats i instal.lacionssubjectes a comunicació, relacionades a lannex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambientalde les activitats. També a les comunicacions dactivitats que siguin espectacles públics, establiments depública concurrència o activitats recreatives, i a la comunicació de les activitats innòcues. Restenadscrites a aquest grup les altres activitats subjectes a comunicació, declaració responsable o figuresanàlogues.3.- Definits aquests conceptes, la quota tributària inicial es calcula aplicant les tarifes següents:I. Activitats o instal.lacions classificades en el grup I del punt anterior:. Quota fixa 722,50 €Il. Llicència dactivitats o instal.lacions classificades en el grup 11 del punt anterior:. Quota fixa . 882,72 €. A més safegirà la quota variable segons el següent detall: Superfície: 2. Fins a 2.500 m2 •.•.•.•.•••.•.••.•.••..•.•.•.•.•.•.•...••.• 8,99€/m 2. De 2.501 a 5.000 m2 •.•.•.••.••.•.•..•.•.•.•.•.•.••.••. 6,75 €/m 2. De 5.001 a 7.500 m2 •..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.• 5,62 €/m 2. De 7.501 a 10.000 m2 •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•. 4,50€/m 2. Més de 10.001 m2 •.•.•..•.•.•.•.•.•.•.•.•.••.•.•..•..•. 3,38 €/m Potència: Cdrt, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 • 10. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General. Fins a 250 Kw . 13,64€/Kw. De 251 a 500 Kw . 8,99 €/Kw. De 501 a 750 Kw . 6,75 €/Kw. Més 751 Kw ;.. 4,50€/KwIII. Comunicació dactivitats o instal.lacions classificades en el grup III del punt anterior:. Quota fixa . 361,25 €. A més safegirà la quota variable segons el següent detall: Superfície: 2. Fins a 2.500 m2 •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.•.•.•..•.•.•.• 8,99€/m 2. De 2.501 a 5.000 m2 •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.••.••.••.•.•.•. 6,75 €/m 2. De 5.001 a 7.500 m2 •.•.•.•..•.•.•.•..•.•.•.•.•..•.•.•. 5,62€/m 2. De 7.501 a 10.000 m2 ••.•.•..•.••.•.•...•.•.•.•.•.•.•. 4,50€/m 2. Més de 10.001 m2 .•.•.••....•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.•.•... 3,38 €/m Potència:. Fins a 250 Kw . 13,64€/Kw. De 251 a 500 Kw . 8,99 €/Kw. De 501 a 750 Kw . 6,75 €/Kw. Més 751 Kw . 4,50€/Kw4.- Altres normes a tenir en compte respecte al càlcul de la taxa inicial:a) Als efectes de la determinació del valor dels elements superfície i potència instal.lada, elements de càlculde la taxa, en el cas que es realitzessin obres en un establiment ja legalitzat, conservant principalment lamateixa potència instaHada i la mateixa superfície, es prendrà com a valor dels elements de càlcul lapotència instal.lada i la superfície que, segons el que es projecta fer i es comprovi, tinguin la ubicació delobra, malgrat que fossin preexistents, ja que ho eren en altres condicions dinstal.lació del local.b) En els casos de legalització dampliació de les instal.lacions o de superfície, el procediment aplicable seràen qualsevol cas el de legalització per nova instal.lació, determinada per la superfície i instal.lació que esmotiu de lexpedient en qüestió.e) No resta subjecta a taxa la tramitació municipal inherent a la comunicació de lobertura destabliments odespatxos en els quals es portin a terme activitats per professionals que compleixin les condicions de teniruna superfície inferior als 125 m2 i no més de dos treballadors per compte aliena. 2d) Per als casos en què la instal.lació que cal legalitzar es trobi a laire lliure, els valors dels mòduls per m delocal i de Kw de la instal.lació seran els aplicables segons aquesta Orde!1ança dacord amb el grup declassificació de lactivitat, però amb una reducció del 80%.e) En els supòsits en què legalment procedent la revisió de la llicència municipal, limport de. la taxacorresponent a la intervenció administrativa serà el 25% del que resulti de les normes de càlculanteriorment expressades, respecte daquelles variables de càlcul que no han patit cap modificació, llevatde les pròpies de millora mediambiental. Sense perjudici del que sha expressat anteriorment, i en elscasos en què lexpedient davaluació mediambiental incorpori una regularització de noves instal.lacionso una modificació substancial de les existents (variacions de potència instal.lada o superfície afecta,directament o indirectament, a lactivitat, per sobre del 20% del que consti que hagi tingut tràmitmunicipal de legalització), el càlcul corresponent a aquest tipus dexpedient serà: a limport abansesmentat ponderat pel coeficient del 10%, shaurà dafegir limport, sense cap reducció, de les variables Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUE!NEDÈS
 • 11. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció Generalde Kw i superfície afectades per la regularització o legalització de modificacions. En qualsevol cas laquota mínima a satisfer per les revisions periòdiques de la llicència municipal serà de 200,00 €.f) Per als casos de trasllat de local les tarifes aplicables, segons els casos, seran les següents:_ En el cas de trasllat de lestabliment del nucli urbà predominantment residencial cap a una zona dequalificació urbanística industrial, saplicarà la quota resultant de les normes anteriors reduïda en un75%.- En la resta de supòsits de trasllats, amb caràcter de continuïtat, que no es trobin expressament regulats enaltres apartats daquesta Ordenança, saplicarà la quota resultant de les normes anteriors reduïda en un50%.g) En el supòsit de comunicació del canvi de titularitat duna activitat o instal-lació, sense modificacions delselements de lactivitat o la instal.lació, es satisfarà una quota única de 350,00 €.h) En el cas de consulta prèvia potestativa sobre la viabilitat duna activitat o instal.lació, amb presentacióde documentació tècnica (projecte o avantprojecte) i emissió dinforme tècnic municipal, es satisfarà unaquota única de 170,00 €. No es liquidaran pel mateix concepte taxes per serveis urbanístics.i) Per lemissió dun document de caràcter ambiental per part de tècnics municipals, a petició de lespersones interessades, previ a la presentació de la comunicació ambiental que la llei exigeix per adeterminades activitats, es liquidarà una quota única de 300,00 €.j) En matèria dincendis, lemissió per tècnics municipals dun informe preventiu meritarà una quota únicade 100,00 €; la quota única en cas de comprovacions de tècnics municipals respecte de mesures en matèriadincendis de les activitats i instal.lacions serà de 200,00 €.k) En els casos dactes de control de les activitats o instal-lacions per part dels tècnics municipals, tant sitenen caràcter periòdic com si són puntuals, sabonarà una taxa del 25% de la quota que correspongui alactivitat dintervenció administrativa de la primera instal-lació, amb un mínim de 200,00 €. La quota seràúnica de 150,00 € NOU si el control el porta a terme una entitat col.laboradora o personal tècnic a càrrec dela persona titular de lactivitat, i lAjuntament supervisa els resultats del control aportats.Article 7è.- Quota tributària final a ingressarLimport final de la quota a ingressar corresponent a la taxa sobtindrà aplicant sobre la quota inicialestablerta en larticle anterior els índexs multiplicadors que figuren en la taula següent:Anomenant Q a la suma de quotes mínimes municipals de lIAE corresponents a totes les activitats a què esrefereix lexpedient dautorització, llicència o de comunicació, quedaran definits els índexs multiplicadors dela forma següent: Q < 450,76 1 450,76 < Q < 961,62 1.15 961,62 < Q < = 3.005,06 1.30 3.005,06 < Q 1.45Es trobaran en el primer tram daplicació de líndex multiplicador tots aquells supòsits corresponents algrup dactivitats innòcues i en general del grup III de lapartat 2n. de larticle 6è. daquesta Ordenança, aixícom les activitats que no hagin de tributar per quota mínima de lImpost sobre Activitats Econòmiques.Les quantitats establertes en larticle 6 en qualitat de quotes úniques no se subjecten a índexsmultiplicadors.Article Bè.- Acreditament de la taxa Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 • 12. Intervenció General 1.- La taxa sacredita i neix lobligació de contribuir quan siniciï lactivitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, sentendrà iniciada lactivitat municipal en la data de presentació de la comunicació o sol. licitud de la llicència municipal en qüestió, segons el cas, si el subjecte passiu presenta expressament la petició o la comunicació. 2.- Quan lactivitat existeixi sense que el titular hagi portat a terme la comunicació o la petició de llicència adient, la taxa sacreditarà quan siniciï efectivament lactivitat municipal destinada a determinar si lestabliment o activitat reuneix o no les condicions exigibles; és a dir, quan siniciï efectivament lactivitat municipal que constitueix el fet imposable. Article 9è.- Normes especials sobre la qestió i liquidacióI 1.- El pagament de la taxa que regula aquesta Ordenança no comporta, en cap cas, la concessió tàcita de la llicència ni la legalització de fet de lactivitat.I 2.- Presentada la sol.licitud de llicència o autorització, o la comunicació corresponent, lAjuntament o lentitat en qui delegui la potestat, practicarà la corresponent liquidació dacord amb les normes de càlcul regulades en els articles anteriors de lOrdenança; aquesta liquidació tindrà el caràcter de liquidació provisional.I Limport de la taxa serà exigit mitjançant dues liquidacions (fraccionament), essent cadascuna delles del 50% de la quota resultant a satisfer. El període de cobrament entre ambdues no serà inferior a 4 mesos.iI 3.- En els casos que no acàbin amb la concessió de la llicència, o en què la comunicació resolució que impedeixi lactivitat, les normes de gestió i càlcul seran les següents: doni lloc a unaI 1.- En els casos de tramitació que es detallen, la quota a liquidar serà igual al 10% de limport que resultaria daplicar les normes generals de càlcul, -llevat que shagués iniciat lexercici de lactivitat, perquè en aquestI cas, limport no tindrà cap reducció -:I a). Que el sol.licitant renunciï a la tramitació de la seva sol. licitud de llicència o desisteixi de la tramitació de lexpedient, amb anterioritat a la resolució daquest. bl. En els casos de denegació de llicència o de prohibició de lactivitat. 11.- En els casos de caducitat de lexpedient (motius imputables a qui va demanar la seva tramitació), limport de la taxa a liquidar serà igual al 20% de limport que resultaria daplicar les normes generals de càlcul, -llevat que shagués iniciat lexercici de lactivitat, perquè en aquest cas, limport no tindrà cap reducció -. 4.- Els titulars de les activitats subjectes a les exigències del marc legal referit en larticle 3.1, que per les seves actuacions o per negligència, obliguin lAjuntament a realitzar visites de comprovació addicionals a la que inclou a títol de control inicial la llicència municipal o la tramitació aplicable, hauran dabonar per cada visita addicional la quantitat de 120,00 €. 5.- En els casos en què siniciï activitat en un establiment sense disposar de la preceptiva llicència i autorització de funcionament, o sense haver-se portat a terme la comunicació adient, i també en aquells supòsits en què hagin tingut lloc modificacions de lactivitat no legalitzades respecte de la llicència o comunicació inicials que van donar lloc a la liquidació de la taxa corresponent, sincoarà lexpedient tendent a la regularització de lesmentada situació a la vista del marc normatiu aplicable, sense perjudici de practicar la liquidació dofici de la taxa, que ja no es veurà afectada, en cap cas, per la desestimació de la llicència sol.licitada, o per la concessió daquesta condicionada a la modificació de les condicions de lestabliment, ni per la renúncia o desistiment de la persona sol. licitant abans o després datorgar-se la llicència. Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 • 13. Intervenció General 6.- En els casos en què no sigui declarada per la persona interessada la potència instaHada, aquesta serà estimada per lAdministració o entitat en qui delegui, i aplicada al càlcul de limport daquesta taxa. Els mòduls que es faran servir per aquesta estimació seran: - Superfície de zona, establiment o compartiment on la instal.lació principal a legalitzar sigui la corresponent 2 a lactivitat industrial: 7 vatis per m . - Superfície de zona, establiment o compartiment on la instal.lació principal a legalitzar sigui la corresponent 2 a lactivitat daparcament de vehicles: 1,5 vatis per m •- Superfície de zona, establiment o compartiment on la instaHació principal a legalitzar sigui la corresponent 2a lactivitat de comerç i/o de gestions administratives: 10 vatis per m •7.- En supòsits dactivitats o instaHacions de caràcter provisional o temporal, la intervenció administrativameritarà una taxa equivalent al 10% de la corresponent a primera instaJ.lació si lactivitat es manté com amàxim un mes, o al 50 % si dura entre un mes i un dia i sis mesos; a partir de sis mesos es merita la quotacompleta.8.- Si es tracta dactes o espectacles públics temporals dacord amb lOrdenança municipal destablimentsde pública concurrència, es genera una quota única de 120,00 €.Article 10è.- Bonificacions1.- En els casos de legalització dinstal.lacions que siguin classificables com a millores de les condicionsambientals de lentorn laboral, o aquelles que millorin limpacte mediambiental de la instal.lació industrialen qüestió, la bonificació serà dun 75%, sobre limport total de la taxa.2.- En els casos en què la tramitació de documentàció en làmbit de gestió daquesta Ordenança, i enconseqüència la meritació de la taxa que es regula, vingui motivada per haver sobrevingut un supòsit de"força major" sobre lactivitat o instal.lació preexistent, com: un enderrocament forçós; enfonsamentaccidental; incendi; desnonament que no hagi tingut lloc per una causa provocada pel titular de lactivitat;canvis de titularitat "mortis causa" entre pares i fills o entre cònjuges; aquells que siguin per causa dunaexpropiació per part de lAdministració; i altres situacions no previstes però que siguin assimilables a lesanteriorment assenyalades segons un acord específic al respecte per la Junta de Govern Local, saplicarà labonificació del 100%.3.-En els casos de trasllats provisionals per obres en el lloc en què es ve realitzant lactivitat, serà aplicableuna bonificació del 100% en la taxa que es meritaria en el local provisional, i es meritarà sense bonificació lataxa una vegada es torni al local inicial, per a la legalització de les seves instaHacions.4.- Respecte de la tramitació dexpedients referits a locals on exerceixen la seva activitat estatutària lesassociacions o entitats sense ànim de lucre, limport de la taxa es trobarà bonificat de la següentmanera:a). Les entitats sense finalitat de lucre incloses al Registre Municipal dEntitats, amb activitatsinstal.lacions subjectes a la intervenció municipal, serà bonificada la quota en un 90%.bl. Així mateix es bonificaran en el mateix percentatge les activitats i instal.lacions que tinguin lloc en elslocals que utilitzin les entitats incloses en el Registre Municipal dEntitats o organismes públics, siguiquin sigui el titular daquestes activitats i instal.lacions, sempre que aquestes activitats i instal.lacionsestiguin dirigides i/o dedicades als membres o associats de les esmentades entitats.5.- Saplicarà una bonificació del 50% sobre limport total de la taxa en el cas que es tracti duna novaactivitat, si el seu titular es troba en situació datur forçós amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal I> VEGUE~APENEDÈ5
 • 14. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció Generala la petició o comunicació de la llicència, o a la comunicació de lactivitat. En el supòsit que la titularitat delactivitat correspongui a més duna persona, serà requisit acreditar la situació datur de totes elles.6.- Gaudiran duna bonificació de la quota tributària en el supòsit dampliacions dinstal.lacions, tots aquellssubjectes passius que incrementin la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit, segons el següentbarem:. Increment fins el 10% : . 20% de bonificació. Increment de més del 10% . 30% de bonificació. Increment de més del 20% . 40% de bonificació. Increment superior al 30% . 50% de bonificacióPer a la determinació de lincrement de la plantilla es tindrà en compte la comparació de la plantilla existententre la data en què es sol.licita o comunica lampliació de les instal.lacions i la relativa als tres mesos posteriorsa la concessió o comunicació de lampliació.7.- Sestablirà una bonificació addicional del 10% en la quota íntegra de la taxa en aquelles instal.lacions queincorporin sistemes de producció i aprofitament de lenergia solar.Per poder aplicar aquesta bonificació serà necessari que lenergia renovable consumida signifiqui com a mínimel 50% de la totalitat del consum. Caldrà acreditar la instal.lació per una empresa homologada, així comlenergia consumida i produïda anualment.Article 11è.- Infraccions i sancionsPer a tot allò relatiu a la qualificació dinfraccions tributàries, així com a les sancions que corresponguin a lesmateixes en cada cas, sestarà al que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.Disposició FinalAquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, icomençarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 2012. El seu període de vigència es mantindrà finsque sesdevingui la seva modificació o derogació expresses.3.- Taxa per la utilització de lescut del municipi en plaques, patents i altres distintiusFixar les quotes de larticle 6è., següents:. Placa de gual permanent: 20,00 €. Placa de llicència dobres: 29,00 €. Utilització de lescut del municipi: 0,07 €4.- Taxa sobre el servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipalFixar els imports de larticle 6è., apartat 1), següents:Nínxol: 150,00 €Panteó: 300,00 €Fixar limport de larticle 6è., apartat 2), següent:Per dia: 50,00 €Modificar el redactat de larticle 6è., apartat 3), amb el següent literal: ~ Cort. 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal VEGUE~APENEDÈS
 • 15. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General3.- Treballs o serveis suplementaris realitzats sense enterrament (tapiat i col.locació de làpides, inscripcions,etc.):Nínxol: 50,00 €Panteó: 150,00 €Afegir un nou apartat a larticle 6è., amb el següent literal:3.1.- Per trasllats de restes:Nínxol: 100,00 €Panteó: 300,00 €Incrementar els imports de larticle 6è., apartats 4),6), 7) i 9) en eI3%.Fixar limport de larticle 6è., apartat 5) en 20,00 €.Fixar els imports de larticle 6è., apartat 8) en 15,00 € i 20,00 €, respectivament.Substituir a larticle 9è., apartat 6}, el següent:On diu " ...Ia persona que ostenta la titularitat de la concessió ...", per " ...Ia concessionària ...".5.- Taxa per llicències i serveis urbanísticsModificar el títol de lordenança, amb el següent !íteral:Taxa per llicències o la comprovació dactivitats comunicades en matèria durbanisme.Modificar el redactat de larticle lr., amb el següent literal:A lempara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pelRDL2/2004, de S de març (TRHL) i de conformitat amb el que disposa larticle 187 del Decret Legislatiu 1/2010,de 3 dagost, pel qual saprovà el text refós de la Llei durbanisme de Catalunya (TRLUC),lAjuntament estableixla taxa per lactivitat administrativa originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i per lacomprovació dactivitats comunicades en matèria durbanisme.Modificar el redactat de larticle 2n., apartat l, amb el següent !íteral:1.- El fet imposable de la taxa el constitueix lactivitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovaciónecessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol.licitada o si lactivitatcomunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, sajusta a les determinacions de la normativa urbanística,el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84bis i 84terde la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les bases de règim local i larticle 187 del TRLUC.Modificar el redactat de larticle 5è., amb el següent literal:1.- Constitueix la base imposable de la taxa, amb independència de que lactivitat municipal es produeixiarran de la petició duna llicència o de la presentació duna comunicació:a). El cost real i efectiu de la construcció, instal.lació o obra, calculada segons allò establert en lannex Idaquesta ordenança, quan es tracti de: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal
 • 16. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció Generala.l) Llicències dobra nova, reforma, ampliació i enderroc necessaris per la implantació, lampliació, lamodificació o la reforma dedificis i instal.lacions de tota mena.a.2) Llicències de reforma, ampliació i enderroc que es realitzin en edificis i instal.lacions, que afecten alestructura, laspecte exterior o la disposició i aspecte interior dels edificis, i que incideixen en qualsevolclasse dinstal.lació existent.a.3) Llicències de reforma, ampliació i enderroc que es realitzin en edificis i insta¡¡acions, que no afecten alestructura, ni laspecte exterior, ni la disposició i aspecte interior dels edificis, i que no incideixen enqualsevol classe dinstal.lació existent.a.4) Llicències dobra realitzades en terrenys i solars sense que afectin a la via pública.a.5) Moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., així com les obres devialitat i altres actes durbanització, llevat que aquests actes estiguin detallat o programats com a obres aexecutar en un projecte durbanització degudament aprovat.a.6) Llicències dobres i insta¡¡acions corresponents a la via pública, executades per particulars, empresessubministradores de serveis o empreses homologades.a.7) Llicències dobres i insta¡¡acions no recollides en els apartats anteriors.bl. Quan es tracti dobres realitzades a la via pública relacionades amb ledificació i situades en front de lamateixa, la base imposable de la taxa vindrà determinada per:b.l) Els ml de gual a construir, reparar o eliminar.b.2) La superfície de cartells publicitaris.b.3), La superfícje de tendals, veles i marquesines situats en plantes baixes i amb la façana a la via pública.b.4) Les unitats de pals a col.locar.b.5) El ml tanques de protecció dobres.b.6) Per unitat en tala darbres.c). Quan es tracti de pròrrogues de llicències, el tipus de gravamen saplicarà sobre limport de la taxainicialment liquidada.dl. Quan es tracti de modificacions de llicències dobres, -edificis destinats ,a equipaments i usos terciaris;edificis plurifamiliars; edificis unifamiliars; edificis industrials-, la base imposable serà el resultat, de ladiferència entre el costos reals i efectius de lobra, referits respectivament a la realitat corresponent a lallicència inicial i a la realitat de la llicència definitiva que incorpora la modificació; en tot cas, aquests valorshauran destar actualitzats tots dos a la data dacreditació de la taxa.e). Quan es tracti de tramitacions de llicències per a la col. locació de grues/torres, ascensors, sínies i altresaparells elevadors per a la construcció, o daltres serveis urbanístics, la base imposable serà la quantitatequivalent al cost del servei.Modificar el redactat de larticle 6è.) apartat 1) amb el següent literal:1.- La quota tributaria, en els diferents supòsits de llicències, comunicacions i serveis urbanístics es determinaràaplicant les provisions dels annexos li, III i IV daquesta ordenança. ~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal VEGU~NEDÈ5
 • 17. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció GeneralAfegir un nou article, amb el següent literal:Article 12.- Fraccionament de les llicènciesLes actuacions, les obres o instal.lacions a realitzar de manera simultània o correlativa en un immobles, no espodran fraccionar en vàries llicències amb la finalitat de disminuir la seva quantia econòmica, per tal deludir elpagament o disminuir limport de la taxa.Afegir un nou annex a lordenança (renumerant els següents), amb el següent literal:ANNEX I: Càlcul de la base imposable.A. Càlcul de la base imposable en els casos de larticle Sè, apartats a.1, a.4, i a.S: 2Pel càlcul de la base saplicarà la fórmula P x T x U x m afectats per lactuació, essent:P, el valor de construcció calculat a partir del valor del mòdul bàsic establert pel Col.legi OficialdArquitectes de Catalunya per al càlcul del pressupost de referència, adaptat al municipi de Vilafranca delPenedès, que sactualitzarà automàticament en el moment que lesmentat col.legi oficial publiquianualment el valor del paràmetre.T, coeficient corrector segons tipologia amb els següents valors fixos:q en obres dobra nova:T=l: en edificis entre mitjeres i en altres obres no esmentades en els dos conceptes següents.T=l,l: en edificis en cantonada.T=l,2: en edificis aïllats.Q en obres de reforma o rehabilitació:T=O,9: per a rehabilitacions o reformes integrals, conservant exclusivament les façanes.T=O,7: per a reformes i rehabilitacions que afectin elements estructurals.T=O,S: per a reformes i rehabilitacions que no afectin elements estructurals però si instal.lacions irehabilitacions de façanes amb substitució de fusteria o tancament (aplicat a la superfície de la façana).T=O,3: per a reformes i rehabilitacions que no afectin elements estructurals ni instal.lacions i rehabilitacionsde façanes amb substitució de fusteria o tancament (aplicat a la superfície de la façana).T=O,l: per a obres denderroc.Q en obres durbanització i obra civil:T=l,l: per moviments de terres i infrastructura.T=l: per a treballs superficials complementaris.T=l,1: per a construcció de piscines i obres sota-rasant.U, coeficient corrector segons ús amb els següents valors:Q en obres dedificació 1:1 Els espais sota coberta amb possibilitat de vincular-se a lhabitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 m daltura, caldrà valorar-loscom lhabitatge inferior. Els espais sota coberta no habitables (trasters) tindran la consideració de locals en planta alta.U=3: per a arquitectura monumental, cinemes, discoteques, hotels de S estrelles, museus; teatres. ~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGU!~APENEDÈS
 • 18. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció GeneralU=2,8: per a clíniques i hospitals.U=2,6: per a balnearis, biblioteques, estacions de tren, facultats i escoles universitàries, hotels de 4 estrelles,presons, saunes, terminals marítimes i aèries.U=2,4: per a laboratoris.U=2,2: per a clubs de reunió, hotels de 3 estrelles.U=2: per a cafeteries, centres mèdics, edificis doficines, escoles, hotels de 2 estrelles, locals bancaris o 2financers, pavellons esportius coberts, residències universitàries, restaurants, habitatges de més de 200 m .U=1,8: per a asils, dispensaris, estacions dautobusos, hostals, hotels dl estrella, parvularis, pensions, 2 2habitatges de menys de SOm , habitatges entre 200 i 150 m • 2U=l,6: per a bars, escorxadors, habitatges entre 150 i 100 m • 2U=l,4: per a vestidors, habitatges entre 100 i SOm •U=l,2: per aparcaments en edificis unifamiliars o garatges no sotmesos a llicència dactivitat.U=l: per a locals comercials en planta baixa sense ús específic, pavellons esportius descoberts, aparcamentsen edificis plurifamiliars i per altres usos no previstos específicament.U=0,7: per a magatzems i naus industrials coberts.c::> en obres durbanització i obra civil:U=l: per a piscines (sense cobrir).U=O,4: per a parcs infantils a laire lliure.U=0,2: per a obres durbanització bàsica (moviments de terra i xarxes dinsta¡¡acions)U=O,l: per a obres durbanització complementària (pavimentació, voreres, enllumenat, jardineria i mobiliariurbà).U=O,2: per a pistes dasfalt, formigó ò gespa. Terrasses amb drenatge.U=O,l: per a obres en jardins i pistes de terra sense drenatge.B. Càlcul de la base imposable en els casos de larticle 5è, apartats a.2 i a.3, :Repàs de coberta, consistent en substitució puntual dalguna teula i neteja de canaleresper m 2 . 22,50 €Substitució total de la coberta, m2 ••••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 157,75 € 2Substitució de canaleres i baixants de cobertes i terrasses, per m .•.•..•.....•.••.•.•....•.•.••..... 41,35 €Rehabilitació de façanes incloent la part proporcional de muntatge i desmuntatge debastid es, per m 2 .•.•.•.•...•.•.•.•... , .•...............••....•....•......•......•.•...•.•..•..•.•....•..•.....•.•..••.•.•..•..••.• 33,20 €Pintat de façanes sobre arrebossat previ, per m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••.•••••••. 15,75 €Rehabilitació total interior dhabitatge, consistent en buidat interior de la planta i formació de novadistribució amb acabats inclosos: 2En habitatges de superfície útil superior a 120 m2, per m •.•••.••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••.••. 338,05 € 2 2En habitatges de superfície útil igualo inferior a 120 m , per m .••.•.•.•.•.•.....•.••...•.•.•.•...... 278,00 € 2Substitució o addició de paviment en interior dhabitatge o local, per m •••••••••••••••••••••••• 65,35 €Pintat interior de locals o habitatges, per m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,78€ ~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGU~APENED~S
 • 19. Intervenció General 2Substitució de rajoles de cuina i/o banys, per m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45,10 €Substitució de fusteria interior, per unitat.. . 240,40€Substitució de fusteria exterior, per m2 •...•.•......••.•....• : ..••.•.•.•.•..••••..•..•.•....•.•.••.••.•.•••.•.•.•.•. 187,80€Substitució o formació de bany complet acabat, amb peces de sanitari i enrajolat inclòs 2per m : . 901,50€ 2Substitució o formació de cuina comple~a, inclou mobles i enrajolat, per m ••••••••••••••••••• 773,30€ 2Substitució de xarxa delectricitat en local o habitatge, per m o fracció de superfícieÚtil . 9,90€ 2Substitució de xarxa de llauneria en local o habitatge, per m o fracció de superfícieÚtil . 17,50 €Climatització de local o habitatge, per m2 o fracció de superfície útil:En habitatges . 36,72 €En locals .........•.................................................................................................................... 68,04€Estintolaments per ampliació o nova construcció dobertures a façanes o parets de , 2carrega, per m . 563,40 €Adaptació de local en estructura a local comerdal, incloent distribucions, acabats i 2instal.lacions, per m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 450,75 €Adaptació de local en estructura a oficines i banca, incloent distribucions, acabats iinsta 1.lacions, per m 2 •.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•..•.•.•....•.....•..•..•.•..............•.•..•.•....•.•..••.•....•....•.••.•.••.••• 488,30 €Rehabilitació de local comercial existent, consistent en reformes per adaptació o mo-dern itzaèió, per m2 ••••••••••••••••••...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••.••••••••••••••••••• 225,35 €Rehabilitació doficines existents, consistent en reformes per adaptació o modernitza-ció, per m 2 .•.•.•.•.•.....•.•.•.••....•...•...•.•....•.•.•.••••.•.•.•..•......•.•..•....••••.••.•.•.•.•.......• c •....•.•.•••••...••.• 244,10 € (antic annex n amb el següent literal:Modificar el títol de lannex 11Càlcul de la taxa en els casos de larticle 5è., apartats al), a2), a3), a4), a5), a6), e), d) i e).Modificar el redactat de la base imposable de lannex li, apdrtats a), b) i e), amb el següent literal:Major valor entre pressupost visat pel Col.legi corresponent i el que resulti de laplicació de lestablert enlannex I. Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat I> VEGuMAPENEDÈS
 • 20. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció GeneralFixar la quota mínima de lannex li (antic annex I), apartat 3), en 30,00 €.Afegir en lannex li (antic annex IL apartat 4), el següent:Després de " ...lIicència com ...": " ...dassabentat o ...".Modificar el títol de lannex III (antic annex 11), amb el següent literal:Càlcul de la taxa en els casos de larticle 5è., apartat bl.Incrementar els imports de lannex 1/1 (antic annex IIL apartat 1), en el 3,0%Afegir dos nous conceptes a lannex 1/1 (antic annex 11), apartat 1), amb el següent literal:. Col.locació de tanques dobres, per ml . 4,20€. Tala darbres, per unitat:pel primer arbre ; . 9,10€pels següents arbres . 4,60€Fixar la quota mínima de lannex 1/1 (antic annex li), apartat 2), en 30,00 €.Afegir en lannex 1/1 (antic annex 11), apartat 3L el següent:Després de " ...lIicència com ..." : " ...dassabentat o ...".Incrementar els imports de lannex IV (antic annex 1/1) en el 3,0%.Afegir un nou apartat a lannex IV (abans annex li!), renumerant els següent, amb el següent literal:2.- Per informes o certificats, emesos a instància de particulars sobre avantprojectes o avanç de planejamentsurbanístics i/o instruments de gestió, previs a la tramitació dels planejaments i/o dels instruments de gestió:. per informe o certificat 180,69 €.6.- Taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació descombraries i altres residus sòlids urbansModificar el títol de lordenança, amb el següent literal:Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipalsModificar el redactat de larticle 1r., amb el següent literal:A lempara del previst als article 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovatper RDL 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 daquest textlegal i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, lajuntament estableix la taxa pels serveis derecollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present ordenança.Substituir en tota lordenança, el següent:"residus dhabitatges" per "residus domèstics".Incrementar els imports dels articles 5è., i 6è., en eI3%. ~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGU~~APENEDÈS
 • 21. AJUNTAMENT VilAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General7.- Taxa per retirada de vehicles o immobilització dels mateixos per mitjans mecànics, abandonats oestacionats defectuosament o abusivament a la via públicaModificar el redactat de larticle 5è., amb el literal següent:1.- La tarifa única a aplicar en els casos expressats en larticle 1r. serà de 100,00 €, en el que sinclou eltransport del vehicle i, la custòdia del mateix per dotze hores.2.- La tarifa de servei de grua, per enganxament dun vehicle, sense retirada definitiva del mateix serà de50,OO€.3.- La custòdia a partir de les primeres dotze hores serà a raó de 16,00 € per dia o fracció dexcés.4.-lmmobilització del vehicle per procediment mecànic: 50,00 €.5.- En els supòsits en què un vehicle es trobi dins del dipòsit en situació dabandonament i el seu titularestigui disposat a cedir-lo a lAjuntament per tal diniciar els tràmits de baixa i destrucció del mateix, aquestrestarà exempt del pagament de les taxes fiscals derivades del servei de grua i custòdia del vehicle.8.- Taxa per expedició de documents administratiusIncrementar els imports de larticle 7è., epígraf 2, en eI3%.Afegir a larticle 7è., epígraf 2, un nou punt amb el següent literal:4.- Volant dempadronament o de convivència (emès de manera presencial): l,DO €Queden exempts de la taxa els volants dempadronament emesos el mateix dia del tràmit municipaldempadronament per alta de residència, canvi de domicili o naixement.Renumerar el punt següents.Incrementar els imports de larticle 7è., epígraf 3, punts 1 a 5 i 8 a 9 i 10.2, en eI3%.Fixar limport de larticle 7è., epígraf 3, punt 10.1, en 30,00 €.Fixar els imports de larticle 7è., epígraf 3, següents:6.- Expedició de placa censal per a animals de companyia: 2,50 €7.- Renovació per pèrdua de placa censal per a animals de companyia: S,DO€Suprimir de larticle 7è., epígraf4, els punts 1, 2 i 3Incrementar els imports de larticle 7è., epígraf 4, punt 4, en el 3%.9.- Taxa per prestació de serveis dels mercats municipalsIncrementar els imports de larticle 5è., en eI3%.Modificar el redactat de larticle 6è., amb el següent literal: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal VEGU~NEDÈS
 • 22. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General L- lAdministració municipal o entitat en qui delegui -o organisme daquesta- elaborarà un padró anual que contindrà el nom del contribuent, el domicili fiscal i limport a satisfer mensualment. 2.- El concessionari haurà de satisfer limport per quotes mensuals en els períodes fixats per la Junta de Govern Local en el calendari anual.10.- Taxa per reposició de paviment asfàltic, dobertura de sondatges o rases a la via pública, així com de lesvorades i voreres que shaguessin de modificar per a guals, i danys a larbrat i espais verdsIncrementar els imports de larticle 3r., apartats 3 i5 en el 3%.Afegir a larticle 2n., el redactat següent:Després de " dobertura de rases...": ",guals, obres o els danys infligits per accidents, ...".Després de " Ia rasa a la via pública ...": "o els guals, obres o danys infligits per accident.".Substituir de larticle 3r., punt 6, el següent:En lloc de " ... 0 de la via pública.": per " ... 0 dels espais verds, els guals, les obres o els danys infligits peraccidents".Modificar el redactat de larticle 3r., punt 7, amb el següent literal:7.-La quota de la taxa per reposició darbrat es regularà de la forma següent: 2 2A les reposicions dunitat arbòria, larbustiva, al m de verd i m dentapissant i als danys infligits peraccident, shi aplicarà la valoració segons fórmula de la Norma de Granada (3a. Edició 2006 -revisadalany 2007- ISBN 84-611-4225-X).Modificar el redactat de larticle 4t., punt 2, amb el següent literal:2.- El contribuent podrà optar per realitzar la reposició del paviment, en aquest cas haurà de dipositaruna fiança en lAjuntament que cobreixi limport de la reposició, que li serà retornada passat, un any enel cas del paviment, si linforme dels Serveis Tècnics és conforme amb lobra executada.En el cas dafeccions al verd, arbrat, arbustiva i enfiladisses el contribuent no podrà optar per realitzar lareposició, sense perjudici del compliment de lobligació de pagament segons informe tècnic delAjuhtament.12.- Taxa per entrada de vehicles a través de la voravia i reserves de la via pública per aparcament exclusiuIncrementar els imports de larticle 4t., en el 3%.13.- Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de la via públicaIncrementar els imports de larticle 5è., en el 3%.14.- Taxa per ocupació de terrenys dús públic amb taules i cadiresIncrementar els imports de larticle 4t., en eI3%.Modificar el redactat de larticle 5è., punts 2 i 6, amb el següent literal: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 • 23. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General2.- Lespers.ones.oentitats interessades en la c.oncessiódapr.ofitaments regulats en aquesta .ordenança, haurande s.ol.licitar la IIicènciac.orresp.onent i f.ormular declaració .on hi c.onsti la superfície de lapr.ofitament i elselements que sinstal.laran. A més dadjuntar un plàn.ol detallat de la superfície que es pretén .ocupar i de laseva situació dins del municipi.6.- Ne es c.onsentirà l.ocupació de la via pública fins que els interessats ne hagin .obtingut la llicènciac.orresp.onent mitjançant liquidació que practicarà lOrganisme de Gestió Tributària de. la Diputació deBarcel.ona Linc.ompliment daquest precepte p.odrà .originar la ne c.oncessióde la llicència sense perjudici del ..pagament de la taxa i de les sanci.onsi els recàrrecs que sescaiguin.Afegir un nou punt a larticle 5è., amb el següent literal:10.- En qualsev.ol cas, lim pagament de la taxa dóna llec a la rev.ocació de la llicència, i a la seva manca deren.ovació per a perí.odestemp.orals p.osteri.ors.Suprimir el redactat de larticle 6è., punt 2, apartat a), ilenunciat de lapartat bl.15.- Taxa per .ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atracci.ons,situats en terrenys dús públic i indústries de carrerIncrementar els imports de larticle 4t., punts 2.a) fins 2.g) i2.j) fins 2.r), en el 3%.Afegir a larticle 4t., punt 2.f), el següent:Després de " ...PI.st. J.oan...": " ...Mercat de la Verdura ...".Afegira larticle 4t., punt 2.h), el següent:Després de " ...mercat setmanal ...": " ... dels dissabtes,.....Modificar el redactat de larticle 4t., punt 2.i), amb el següent literal:i) Llecs de venda eventuals, en dies de I mercat setmanal del dissabte e fira, incl.os.os dies de Sant J.ordi,de elsT.otsSants i les Palmes i Palm.ons,per metre lineal e fracció i dia.Afegir a larticle 4t., punt 2.j), el següent:" ...mercats singulars ..." i "...altres Fires" després de Festadel Xató. iAfegir un neu apartat a larticle 4t., punt 2, amb el següent literal:s) Ocupació prèviament aut.oritzada que tingui per .objecte la presentació e publicitat de pr.oductes e activitatsque pugUin adquirir .oc.ontractar altres establiments:s.l) Ocupació davant dun establiment.on es pet adquirir el pr.oducte.o servei, per un perí.ode mi 2nim dun mes (m2 per fracció i dia e altra quantitat que es consideri més adequada) 0,25 €/m 2s.2) Ocupació en altres indrets aut.oritzats per lAjuntament (m per fracció i dia e altra quantitat 2que es c.onsideri més adequada) 3,00 €/m16.-Taxa per utilització dinstaHaci.ons, materials i estris municipalsModificar el contingut ifixar els imports de larticle 4t., apartat a), amb el següent literal: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal
 • 24. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General . Remolc estàndard - R3 (4,50 x 2,40 x 1,00) . 86,61 €.. Remolc estàndard - R1- R2.(5,50 x 2,40 x 1,00) . 97,08€ . Remolc estàndard - R4 - R5 (5,50 x 2,45 x 1,00) . 98,27€ . Remolc nou FM - R8 (6,00 x 7,30 x 1,16) (6,00 x 10,00 x 1,16 "amb ales") 314,39 € . Remolc FM - R7 (7,50 x 6,50 x 1,30) . 245,10€ . Remolc FM - R6 (6,42 x 5,35 x 1,48) . 287,15 € . Empostissat modular (màxim 80,00 m2) •••••••••••••••••••••••••••••••• 850,OO€. Empostissat modular alumini (màxim 150,00 m2) ••••••••• : •••••••• 1.012,00 €. Empostissat sardana (4,00 x 3,00 x 0,85) . 80,46 €. Cadires (per unitat) . O,34€. Taules amb cavallet (per unitat) . 2,30€Incrementar els imports de larticle 4t., apartats e).1.A fins c).BA en eI3%.Suprimir de larticle 4t., lapartat e).6. A.Modificar el redactat de lapartat d) de larticle 4t., amb el següent literal:d) Per lús de sales i aules a ledifici de la Fassina en horari habitual (de 8 a 20:30 h) -per hora-:. Lloguer aula de formació amb PDl sense material fungible . 12,OO€. Lloguer aula de formació amb PDl i equip Netbooks sense material fungible . 24,OO€. Lloguer aula de noves tecnologies sense material fungible . 24,OO€. Lloguer sala actes amb PDl sense material fungible . 18,00 €. Lloguer aula autòmats programables sense material fungible . 18,00 €. Lloguer aula manteniment/soldadura sense material fungible . 18,00 €. Lloguer de la cuina amb estris i subministraments . 24,00 €Lús de les aules estarà condicionada al bon funcionament de les activitats regulars del servei de FomentdOcupació. La concessió de lús de les aules estarà condicionada al funcionament propi del servei.Afegir a larticle 4t., apartat e), dos subapartat, amb el següent literal:d.1) Lús de sales i aules a ledifici de la Fassina en horari no habitual (de 20:30 a 22:30 h) -per hora-sincrementaran tots els preus en un 25%.d.2) Lús de sales i aules a ledifici de la Fassina en dissabtes, diumenges i fèstius intersetmanals (per hora),caldrà la so3licitud dun mínim de dues hores i sincrementaran tots els preus en un 75%.Fixarels imports de larticle 4t., apartat f) següents:. comandament de ràdio freqüència . 40,00 €. clau manual triangular , . 23,00€. clau manual quadrada ; ; . 19,OO€. bossa compostable . O,03€Incrementar els imports de larticle 4t., apartat g) en el 3%.Afegir dos nous apartats a larticle 4t., amb el següent literal:h) Per ladquisició de material còmpostable o reutilitzable (a entitats sense afany de lucre):. Got composta ble . O,15€ ~ Cort, 14.08720 Vilafranca del Penedès. 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGU~NEDt::S
 • 25. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General. Plat compostable : . O,lS€. Tassa de cafè composta ble . O,10€. Joc de coberts compostable . O,SO€. Got reutilitzable no retornat ..................................................•.......................................... O,SO€i) Pel lloguer dun rentagots ( a entitats sense afany de lucre):. Cap de setmana o fins a 3 dies . 50,00 € + 20,00 € per dia extra. Per 4 dies o més . 40,00 € + 20,00 € per dia extraAfegir un nou article, amb el següent literal:Article 6è.- No subjeccionsNo es troben subjectes al pagament daquestes taxes les entitats del municipi que sol. licitin la utilització de lesinstal.lacions, materials o estris assenyalats anteriorment.17.- Taxa per aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments a lAjuntamentAfegir al redactat de larticle 2n., el següent:" ...Ia sala de la Taula Rodona i la sala Pau Boada, ...".Fixarlimport de larticle 4t., en 226,00 €.18.- Taxa per lestacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipalsFixarels imports de larticle 3r., següents:Estacionament per 1 hora . l,OS €Estacionament per 2 hores . 2,05 €Tiquet dexcés de temps per a la cancel.lació . S,10€Targeta residents (crèdit atorgat de 28,10 €) . 20,05 €19.- Preu públic per escolarització en llars municipals dinfantsSuprimir de larticle 4t., apartat b) lany 2009 i afegir lany 2012.Modificar el redactat ifixar els imports de larticle 4t., paràgraf l, apartats e) i d), segons el següent literal:c).- Per lús fix dhoraris ampliats: 1. De 13:00 a lS:00h amb dinar inclòs ....................••........ 210,00 i/mes. De 8:00 a 9:00h del matí . 68,00 f/mesd).- Per lús esporàdic dhoraris ampliats: 1. De 13:00 a lS:00h amb dinar inclòs ............................•• 11,86 i/mes. De 8:00 a 9:00h del matí . 3,84 i/mes(lEn el cas dels infants nascuts el 2012, la quota només inclou les hores de permanència, ja que les famílies hauran deproporcionar el dinar per tal que aquest sadeqüi a les necessitats alimentàries del nadó).Modificar el redactat de larticle 4t., paràgraf 2, amb el següent literal: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358, www.vilafranca.cat
 • 26. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General Sestableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a Vilafranca (tot el nucli familiar ha destar-hi empadronat). Les famílies interessades en sol.licitar-les hauran de fer-ho durant el període de matriculació, aportant tota la documentació econòmica que sels requereixi o autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents a lAgència Tributària. Limport de la bonificació es determina per la renda per càpita basada en els ingressos bruts anuals de la unitat familiar, en aquest sentit, a les famílies monoparentals sels computarà una unitat familiar més a lhora de fer aquest càlcul. Modificar el redactat i fixar els imports de larticle 4t., paràgraf 4, amb el següent literal: Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes seran les següents: Categoria A . Fins a 5.000,00 € de renda per càpita: Infants nascuts el 2010 . 16,50 f/mes Infants nascuts el 2011.. . 38,00 f/mes Infants nascuts el 2012 . 50,25 f/mes 1 Horari ampliat de 13 a 15h amb dinar inclòs fix . 73,50 f/mes Horari ampliat fix de 8-9 matí . 18,50 f/mes Categoria B . Entre 5.000,01 i B.OOO,OO€ de renda per càpita: Infants nascuts el 2010 . 33,00 f/mes Infants nascuts el 2011.. . 75,00 f/mes Infants nascuts el 2012 . 90,00 f/mes 1 Horari ampliat de 13 a 15h amb dinar inclòs fix , . 94,50 f/mes Horari ampliat fix de 8-9 matí . 23,80 f/mes Categoria C.. Entre B.OOO,Ol i 10.000,00 € de renda per càpita: Infants nascuts el 2010 . 60,40€/mes Infants nascuts el 2011.. . 90,00 f/mes Infants nascuts el 2012 . 116,70 f/mes 1 Horari ampliat de 13 a 15h amb dinar inclòs fix . 115,50 f/mes Horari ampliat fix de 8-9 matí . 27,20 f/mes Categoria D Entre 10.000,01 i 15.000,00 € de renda per càpita: Infants nascuts el 2010 . 83,05 f/mes Infants nascuts el 2011.. . 135,00 f/mes Infants nascuts el 2012 . 155,60 f/mes 1 Horari ampliat de 13 a 15h amb dinar inclòs fix . 136,50 f/mes Horari ampliat fix de 8-9 matí . 30,60 ~/mes Categoria E . Entre 15.000,01 i 20.000,00 € de renda per càpita: Infants nascuts el 2010 . 120,80 f/mes Infants nascuts el 2011 . 165,00 f/mes Infants nascuts el 2012 . 194,50 f/mes 1 Horari ampliat de 13 a 15h amb dinar inclòs fix . 157,50 f/mes Horari ampliat fix de 8-9 matí . 34,00 f/mes Categoria F . Superior a 20.000,01 € de renda per càpita: Infants nascuts el 2010 . 151,00 f/mes Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 • 27. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General Infants nascuts el 2011.. . 195,00 {/mes Infants nascuts el 2012 . 233,00 {/mes 1 Horari ampliat de 13 a 15h amb dinar inclòs fix . 178,50 {/mes Horari ampliat fix de 8-9 matí . 37,40 {/mes Substituir de larticle 4t., paràgraf 5, el següent: "presti", per "contracti" Afegir a larticle 4t., paràgraf 5, el següent: Després " ...dacollida dinfants ..:: " ...a lestiu, ..:. Modificar el títol de larticle 5è., amb el següent literal: Article 5é.- Gestió i cobrament Modificar elredactat de larticle 5è., apartat 2, amb el següent literal: 2.- Pel que fa a les ampliacions dhoraris (matí i migdia) que sutilitzin de forma fixa es cobraran nou rebuts per mes avançat, doctubre a juny, mentre que els imports resultants de lús esporàdic daquestes ampliacions horàries es cobraran per mes vençut. Afegir un nou apartat a larticle 5è., reordenant el darrer, amb el següent literal: 3.- En cas de no utilització dels serveis dampliacions horàries caldrà distingir si es tracta de: a) Períodes superiors a un mes: sempre i quan la situació es notifiqui 10 dies abans de finalitzar el mes anterior, no es procedirà al cobrament de limport corresponent. b) Períodes inferiors a un mes: es procedirà a la devolució del 50% del preu diari del servei a partir del segon dia consecutiu dabsència i no utilització del servei per part de linfant. La devolució de les quantitatsque sescaiguin es realitzarà en un sol pagament, entre els mesos de juliol i setembre de lany en què finalitza el curs escolar, sempre i quan la família estigui al corrent de pagaments i així ho sol.liciti per escrit. Modificar el redactat de la nota de larticle 6è., amb el següent literal: 2 Es consideraran absències justificades les que estiguin motivades per una malaltia que sacrediti amb el corresponent certificat mèdic. 24.- Preu públic per serveis dhosteleria a lalberg municipal Incrementar els imports de larticle 4t., en eI3%.I 26.-lmpost sobre béns immobles Fixar en larticle 7è., punt 2, els següents tipus de gravamen: Immobles urbans . 0,77% Immobles rústics . 0,79% Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 • 28. Intervenció GeneralAfegir a larticle 7è., un nou punt, amb el següent literal:3.- En el supòsit de coincidència en les bonificacions als contribuents per habitatge de protecció oficial iper ostentar la condició de família nombrosa, saplicarà:a) Es bonificarà el 50% de la quota íntegra per habitatge de protecció oficial.b) Es bonificarà el 50% sobre limport resultant de la bonificació de lapartat anterior.28.- Impost sobre construccions, instal.lacions i obresModificar el redactat de larticle 1r., amb el següent literal:Limpost sobre construccions, instal.lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet imposable delqual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal.lació o obraper a la qual la normativa urbanística disposi que sha dobtenir prèviament la corresponent llicènciadobres o urbanística o bé presentar una comunicació prèvia o declaració responsable, shagin obtinguto presentat o no les llicències, comunicació o declaració esmentades, sempre que latorgament de lallicència o el control posterior de lactivitat sigui de competència municipal.Modificar el redactat de larticle 2n., punts a), b) i e) de lapartat 2, amb el següent literal:a). Obres de nova planta, reforma, ampliació i enderroc necessaris per la implantació, ampliació, lamodificació o la reforma dedificis i instal.lacionsde tota mena.bl. Obres de reforma, ampliació i enderroc que es realitzin en edificis i instal.lacions, que afecten alestructura, laspecte exterior o la disposició i aspecte interior dels edificis, i que incideixen en qualsevolclasse dinstal.lació existent.c). Obres de reforma, ampliació i enderroc que es realitzin en edificis i installacions, que no afecten alestructura, ni laspecte exterior, ni la disposició ni aspecte interior dels edificis, i que no incideixen enqualsevol classe dinstal.lació existent.Afegir dos nous punts a lapartat 2 (reordenant els següents), amb el següent literal:I). La construcció de tanques dobres, solars o terrenys.ml. La tala darbres.Fixar limport de larticle 2n., apartat 3) en 2.000,00 €.Afegir al redactat de larticle 2n., punt 2, nou apartat n) (abans apartat 1), el següent:Després de " ... lIicència municipal. ..", " ... 0 a comunicació prèvia o declaració responsable, ...".Modificar el redactat de larticle 9è., apartat 1), amb el següent literal:1.- Quan es concedeixi la llicència preceptiva o tingui lloc lassabentat dobra, o en el seu defecte quansinicií la construcció, instal.lació o obra, es practicarà una liquidació provisional a compte, determinant-secom a base imposable el major valor entre el pressupost visat pel Col.legi Oficial corresponent i el càlculdeterminat pels Tècnics municipals, dacord amb el mòdul i els índex que es recullen a lannex "Càlcul de labase imposable de la liquidació provisional o a compte" de la present ordenança.Afegir un nou article, amb el següent literal: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 • 29. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció GeneralArticle 12.- Fraccionament de les llicènciesLes actuacions, les obres o instal.lacions a realitzar de manera simultània o correlativa en un immobles, no espodran fraccionar en vàries llicències amb la finalitat de disminuir la seva quantia econòmica, per tal deludir elpagament o disminuir limport de la taxa.Afegir tres nous apartats a lannex de lordenança, amb el següent literal:B. Per a les obres i instal.lacions no incloses en el càlcul anterior, i definides a continuació:Repàs de coberta, consistent en substitució puntual dalguna teula i neteja de canaleresper m 2 . 22,50 €Substitució total de la coberta, m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 157,75€ 2Substitució de canaleres i baixants de cobertes i terrasses, per m ••••••.....••••.•••....•••••••....• 41,35 €Rehabilitació de façanes incloent la part proporcional de muntatge i desmuntatge debastides, per m 2 ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 33,20 € 2Pintat de façanes sobre arrebossat previ, per m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15,75 €Rehabilitació total interior dhabitatge, consistent en buidat interior de la planta i formació de novadistribució amb acabats inclosos: 2 2En habitatges de superfície útil superior a 120 m , per m ••••••••.•.•••••••••••.•••••••••••....•••••••... 338,05 € 2 2En habitatges de superfície útil igualo inferior a 120 m , per m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. 278,00 € 2Substitució o addició de paviment en interior dhabitatge o local, per m ••••••••••••••••••••..•• 65,35 €Pintat interior de locals o habitatges, per m2 ••••••..•....•.•••••••••••••••••••••••••..•.••••••••..•••••••••••..•• 3,78€Substitució de rajoles de cuina i/o banys, per m2 •.•.•••...••.••••••.••...••....•••••.•......••••••••.......••. 45,10 €Substitució de fusteria interior, per unitat.. . 240,40 €Substitució de fusteria exterior, per m2 •••••.•.••.••••••••...•.••••••.••••.•••.•.•.•.•••....•.•.•••••....•••••••.•.. 187,80€Substitució o formació de bany complet acabat, amb peces de sanitari i enrajolat inclòsper m 2 . . 901,50 € 2Substitució o formació de cuina completa, inclou mobles i enrajolat, per m •••.•.•••••••••.••• 773,30 € 2Substitució de xarxa delectricitat en local o habitatge, per m o fracció de superfícieÚtil . 9,90€ 2Substitució de xarxa de llauneria en local o habitatge, per m o fracció de superfície Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 • 30. Intervenció GeneralÚtil . 17,50 €Climatització de local o habitatge, per m2 o fracció de superfície útil:En ha bitatges : . 36,72 €En loca ls . 68,04 €Estintolaments per ampliació o nova construcció dobertures a façanes o parets de ,carrega, per m 2 . 563,40 €Adaptació de local en estructura a local comercial, incloent distribucions, acabats iinstal.lacions, per m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••..•••••••••••• 450,75 €Adaptació de local en estructura a oficines i banca, incloent distribucions, acabats iinstal.lacions, per m 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•• 488,30 €Rehabilitació de local comercial existent, consistent en reformes per adaptació o mo-dernització, per m2 •••••.••.••.•.••.•.•.•.•••.•••••.•.••.••.•..•.•.•.•..•.••.•.•••.•..•.••.•.•.•••••.••.•.••••••.•...•.•••.••... 225,35€Rehabilitació doficines existents, consistent en reformes per adaptació o modernitza- •, 2 244,10 €CIO, per m .Construcció de guals, per ml . 200,76 €Instal.lació de rètols, cartelleres i tendals, per m2 ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 96,49 €Tancament dobres, solars i terrenys, per ml . 155,83 €Tala darbres, per unitat . 10,88 €C. Per a la nova implantació, ampliació o modificació de tota mena dinstal.lacions tècniques dels serveispúblics la base imposable serà el pressupost visat pel Col.legi Oficial corresponent presentat perlinteressat.D. Per a les obres i instal.lacions no recollides en aquest annex, la base imposable serà el cost real iefectiu de lobra o instal.lació.29.- Impost sobre lincrement de valor dels terrenys de naturalesa urbanaFixar nncrementde valor de larticle Bè., punt 1.b) en el 3,50.Fixar el tipus de gravamen de larticle Bè., punt 2) en el 29,35%.30.-lmpost sobre activitats econòmiquesFixaren larticle 9è., punt 3, els coeficient s a les categories de les vies públiques següents: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal
 • 31. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció GeneralCategoria 2a. 3,60Categoria 3a. 3,30Categoria 4a. 2,9633.- Preu públic per assistència a activitats lúdiques, artístiques i culturals i per lorganització de cursos, cursets,seminaris, jornades organitzats pels servies municipalsIncrementar els imports de larticle 4t., en el 3%.36.- Taxa per serveis especials de la Policia LocalFixarels imports de larticle Bè., epígraf 1.1 i1.2 següents:1.1.- Per la regulació del trànsit amb motiu de tasques relacionades amb la càrrega o descàrrega dematerials o daltres treballs quan socupa la via pública:. Per agent i hora diürna . 42,00 €. Per agent i hora nocturna o festiva . 45,00 €1.2.- Per la prestació de serveis extraordinaris de vigilància i/o acompanyaments:. Per agent i hora diürna . 42,00 €. Per agent i hora nocturna o festiva . 45,00 €. Per caporal i hora diürna . 48,00 €. Per caporal i hora nocturna o festiva . 50,00 €. Per sergent i hora diürna . 49,00 €. Per sergent i hora nocturna o festiva . 53,00 €. Per cada servei, motorista i horadiürna . 50,00 €. Per cada servei, motorista i hora nocturna o festiva . 57,00 €. Per cada cotxe patrulla i 2 agents hora . 95,00 €. Per utilització de grua hora . 167,00 €37 Taxa per lautorització sanitària per al comerços minoristes, establiments i serveis dàmbit municipalque desenvolupin activitats que puguin suposar un risc a la salut pública.Modificar el títol de lenunciat en el sentit de substituir "autorització" per "inspecció", així com en elredactat de tota lordenança.Afegir a larticle lr., el següent:" ...i larticle 42 de la Llei 2/2011, de 4 de març, deconomia sostenible, ...".Substituir a larticle lr., el següent:On diu " ...la taxa per lautorització sanitària ...", per " ...Ia taxa per lactivitat de verificació del compliment deles normatives sanitàries ...".Modificar el redactat de larticle 2n., punt 1 i 1.1, amb el següent literal:1.- Constitueix el fet imposable la realització dactuacions dinspecció i control dels establiments de comerça la menuda i serveis dàmbit municipal amb lobjectiu de gestionar els riscos per a la salut que defineixenels apartats e) i f) de larticle 52, de la Llei 18/2009, de 22 doctubre, de salut pública: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 • 32. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General1.1.- Establiments i comerços minoristes dalimentació.Afegir a larticle 2n., punt 2.b), el següent:" ...quan així ho indiqui la normativa sectorial.".Modificar el redactat de larticle 4t., amb el següent literal:. Inspecció de control sanitari . 70,OO€. 3a, inspecció i successives motivada per la no resolució de les mesures correctores indicades en la primera i/o segona inspecció . 150,OO€La tasca dinspecció la podrà dur a terme personal qualificat de lAjuntament, o bé es podrà encarregar a unservei extern.TERCER: Donar compte de les modificacions per a lexercici de 2011 i següents de les ordenances fiscalsnúms. 11, 32 i 38 aprovades pel Consell rector del Patronat Municipal de Comerç i Turisme; núm. 20aprovada pel Consell rector del Patronat Municipal dEsports; núms. 22 i 23 aprovades pel Consell rector delPatronat Municipal del Teatre Cal Bolet i núm. 34 aprovada pel Consell dAdministració de lEntitat PúblicaEmpresarial Local "Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet":11.- Taxa per la prestació de serveis vinculats a les concessions dús destands a les Fires de Maig, Fira delGall i Festa del XatóFixar els imports de les quotes de les fires i festes de maig de larticle 5è., i modificar el seu redactatafegint nous conceptes, segons el literal següent: 2. Estand modular interior pavellons, més lespai . 74,76 {/m 2 2. Estand modular interior pavellons major de 12 m , més lespai . 67,16 {/m 2. Estand modular pavellons semicoberts, més lespai . 74,76 {/m 2 2. Estand modular pavellons semicoberts major de 12 m , més lespai. . 67,16€/m 2. Estand modular exterior amb carpa, més lespai . 74,76 {/m 2. Espai interior pavellons . 34,35 {/m 2. Espai interior automoció . 9,24 €/m 2. Espai semicobert . 21,61 {/m. Espai semicobert de 13 a 48 m2 •.•••..•.••.•••.•.•.•••.•.•...••..•...••.•.•.•.•••.•.••.••••.•.•.••••. 14,63 {/m2 2. Espai semicobert de 50 a 99 m2 •.••.•...••...•.•••.•...••••.•.••...•.••..•.•...•.•••••.•.•..•.••••.•. 8,96 {/m 2. Espai semicobert a partir de 100 m2 ..••••.•...•......•••.••....•••.••••.•.•.•.•.•.•.•.....•••..... 8,03 {/m 2. Espai exterior asfa Itat . 11,20 {/m. Espai exterior asfaltat a partir de 50 m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8,96 {/m2 2. Espai exterior sense asfaltar 8,96 {/m 2 2. Espai exterior sense asfaltar a partir de 50 m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8,03 €/m. Vitrina / aparador (per unitat 200 cm x 100 cm) . 239,41 i/unitat 2. Serveis generals, per a cada expositor amb ocupació:;; 12 m •••••••••..••••..••••• 39,04 i/unitat 2. Serveis generals, per a cada expositor amb ocupació de 13 a 49 m .•••••..•... 47,02 i/unitat 2. Serveis generals, per a cada expositor amb ocupació ~ 50 m •••••••••••••••••••••• 56,78 i/unitat. Estand modular interior pavellons, més lespai, per als comerços i serveisassociats, ubicats al mateix espai i promocionant lAssociació : . 52,33 {m2. Estant modular exterior amb carpa, més lespai, per les Associacions oentitats sense ànim de lucre . 41,11 {/m2Afegir un nou punt a lapartat de la Fira del Gall de larticle 5è., amb el següent literal: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 • 33. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General4.- La quota de participació per part dels restauradors serà fixat pel consell rector del Patronat Municipalde Comerç i Turisme.Substituir a lapartat de la Festa del Xató de larticle 5é., el següent:En lloc de " ...de la taxa ...", per " ...del tiquet de degustació ...".20.- Preu Públic per prestacions de serveis en instal.lacions esportives municipalsIncrementar els imports de larticle 4t., tarifes 1 a 23, 3D, 34 i43, en eI3%.Incrementar els imports de larticle 4t., tarifes 24 a 27,31 a 33, 35 a 39,41,42 i44, en el 8,54%.Establir en larticle 4t., tarifa 40 la gratuïtat pels infants que siguin fills de persones abonades al complexaquàtic així com incrementar els imports en el 8,54% pels infant que siguin fills de persones no abonadesal complex aquàtic.Incrementar els imports de larticle 4t., tarifa 28 en el 8,54%, excepte lentrada puntual per a infant,jove, adult i gent gran, que augmentarà un 3%.Incrementar els imports de larticle 4t., tarifa 29 en el 15%, excepte lentrada puntual per a infant, jove,adult i gent gran, que augmentarà un 6%.Fixar la bonificació de larticle 4t., tarifes 24 a 29, 31 a 33, 35 a 42 i 44, per a persones residents aVilafranca, en el 7%).Fixarlaplicació de les tarifes de larticle 4t., següents:Juliol 2012: 1 a 27, 30 a 32, 34 a 38, 40 a 44.Juliol i inici activitats 2012: 28.Inici dactivitats destiu 2012: 29 i 33.Estiu 2012: 39.Suprimir de larticle 4t.bis, apartat 23, segon paràgraf, el següent:"...0 de migdia)".22.- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin en el teatre municipal CalBolet o que estiguin realitzades per lorganisme autònom local "Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet"Modificar la.quantia dels espectacles de larticle 4t., apartat d), amb el següent literal:. 7 o més espectacles. Entre 4 i 6 espectacles.3 o més espectacles familiarsAfegir a larticle 4t., apartat e), paràgraf 5., el següent:" ...i per a tots els membres de la família.".Afegir a larticle 4t., apartat e) paràgraf 6., el següent: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 • 34. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció GeneralDesprés de "tarifes als grups ...": " ...organitzats i amb reserva prèvia ...".Afegir a larticle 4t., apartat e) paràgraf 8, el següent:Després de "tarifes als grups ...": " ...organitzats i amb reserva prèvia ...".Incrementar els imports de larticle 4t., apartats f), g), h), k), I)i m) en el 3%.Afegir a larticle 4t., apartat f), paràgraf 2, el següent:Després de "escoles ": " ...públiques i concertades ...".Després de "en dies ": " ...Iaborables de dilluns a divendres ...".Substituir a larticle 4t., apartat f), paràgraf 2, el següent:En lloc de " ...els dies festius.", per " ...els dissabtes i festius.".Afegira larticle4t., apartatf), paràgraf9), el següent:Després de ...lactivitat...: " ...escolar. ..".Substituir a larticle 4t., apartat g) paràgraf 1, el següent:En lloc de " ...els dies no festius.", per " ...elsdies laborables de dilluns a divendres ...".Afegir a larticle 4t., apartat h), paràgraf l, el següent:Després " ...dentitats ...": " ..., particulars o empreses ...".Afegir a larticle 4t., apartat iL paràgraf 2., el següent:Després " ...dun ús...": " ...anual. ..".Modificar el redactat de larticle 6è., apartat 1), amb el següent literal:1.- La venda dentrades de les activitats teatrals, musicals o de dansa que es duguin a terme en el teatre ique estiguin organitzades pel Patronat, sefectuaran simultàniament ales taquilles del teatre i pel sistemade venda telemàtica, telefònica o presencial que acordi el Patronat.23.- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin a lauditori municipalModificar la quantia dels espectacles de larticle 4t., apartat d), amb el següent literal:. 7 o més espectacles. Entre 4 i 6 espectacles. 3 o més espectacles familiarsAfegir a larticle 4t., apartat e), paràgrafS., el següent:" ...i per a tots els membres de la família.".Afegir a larticle 4t., apartat e) paràgraf 7., el següent: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal
 • 35. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General Després de "tarifes als grups ..."; " ...organitzats i amb reserva prèvia ...". Afegir a larticle 4t., apartat e) paràgraf 8, el següent: Després de "tarifes als grups ...": " ...organitzats i amb reserva prèvia ...". Incrementar els imports de larticle 4t., apartats f), g), h), k) i I) en eI3%. Afegir a larticle 4t., apartat!), paràgraf 2, el següent: Després de "escoles ": " públiques i concertades ...". Després de "en dies "; " Iaborables de dilluns a divendres ...". Afegir a larticle 4t., apartatf), paràgraf 3, el següent: Després de " ...dellogotip ..."; " ...de lAuditori Municipal ...". Afegir a larticle 4t., apartat f1-paràgraf 9), el següent: Després de ...lactivitat...; " ...escolar ...". Substituir a larticle 4t., apartat g) paràgraf 1, el següent: En lloc de " ...els dies no festius.", per " ...els dies laborables de dilluns a divendres ...". Afegir a larticle 4t., apartat h), paràgraf 1, el següent:. Després " ...dentitats ...": " ..., particulars o empreses ...". Modificar el redactat de larticle 4t., apartat i},paràgraf 2, amb el següent literal: Totes aquelles entitats o associacions de teatre, música o dansa de la Vila legalment constituïdes disposaran dun ús anual gratuït de lauditori de 12 hores. Modificar el redactat de larticle 6è., apartat 1), amb el següent literal:1.- La venda dentrades de les activitats teatrals, musicals o de dansa que es duguin a terme en lauditori ique estiguin organitzades pel Patronat, sefectuaran simultàniament a les taquilles de lauditori municipal i pel sistema de venda telemàtica, telefònica o presencial que acordi el Patronat.32.- Preu Públic per la prestació de serveis en el pavelló firal municipalIncrementar els imposts de larticle 4t., en eI3%.Substituir a larticle 4t., apartat 1) i 2), el següent:On diu " ...dusuaris ...", per " ...dassociacions ...".Modificar el redactat de larticle 4t., apartat 3), amb el següent literal:3.- Ús cultural, social o de promoció per a activitats o fires organitzades per associacions, entitats,empreses o grups empresarials amb finalitat de lucre: 1.104,16 i/dia per pista utilitzada -nombre total 2de pistes S, de 1.128 m cadascuna-o Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès- 938 920 358 - www.vilafranca.cal
 • 36. <. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció GeneralI Substituir de larticle 4t., apartat 4), el següent: On diu "Les entitats, institucions, persones físiques empreses ...", per "Les entitats, institucions, associacions, empreses i grups dempreses ...".tj¡ Modificar larticle 4t., apartat l.c), pel que fa a els horaris de consergeria:II Dissabtes de 14h a 9h. Diumenges, festius i durant el mes dagost, tot el dia. Afegir dos nous apartats a larticle 4t., amb el següent literal: 11.- Cada entitat o associació només podrà utilitzar el Pavelló Firal una vegada a lany. En els casos excepcionals, que defineix la Presidència del Patronat, serà el Consell Rector del Patronat Municipal de Comerç i Turisme qui es reserva el dret de concedir lautorització corresponent. 12.- La data de registre dentrada de la corresponent sol.licitud haurà de ser de 30 dies abans de la data de lacte. Qualsevol anul.lació de la sol. licitud sha de fer efectiva amb un mínim de 36 hores abans de lacte a desenvolupar. Més enllà daquest termini shaurà dabonar limport corresponent. 34.- Preu públic per lassistència a lescola municipal M. Dolors Calvet Incrementar els import de larticle 4t., en el 3%. Afegir dos nous conceptes a larticle 4t., apartat O),amb el següent literal: . la. Formació (alumnes que cursaran altres matèries . 5,15 € . A partir de la 2a. Formació (alumnes que cursaran altres matèries . 8,24€ Afegir un nou apartat a larticle 4t., amb el següent literal: F) Material escolar: . Material escolar/didàctic (fotocòpies i daltres) . 5,15€ Limport no serà retornat, en cas de baixa del curs, una vegada fet efectiu el seu cobrament. Afegir un nou apartat a larticle 5è.,reordenant els mateixos, amb el següent literal: 6.- Els fills de les unitats familiars on els 2 progenitors estiguin jubilats o siguin pensionistes tindran un 10% de descompte en la mensualitat. 38.- Taxa per la prestació del servei de visites turístiques guiades Fixarels imports de larticle 6è., següents: . Visita de posta de sol al campanar de la Basílica de Santa Maria . 5,00 f/persona . Visita a la Vilafranca Modernista . 5,00 f/persona . Visita al cementiri Patrimonial de Vilafranca . 4,00 f/persona . Visita a la Vilafranca Medieval . 5,00 f/persona . Visita al Claustre de Sant Francesc . 4,00 f/persona Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGU.NEDÈS
 • 37. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció GeneralQUART: Modificar a les ordenances fiscals núm. 13 reguladora de la taxa per ocupació del sòl, vol i subsòlde la via pública i núm. 30 reguladora de limpost sobre activitats econòmiques per a lexercici 2012 isegüents la data daprovació de les modificacions del nou índex alfabètic de les vies públiques daquestmunicipi.CINQUÈ: Derogar per a lexercici 2012 i següents lordenança fiscal núm. 21 regulàdora del preu públic perassistència als Casals dEstiu.SISÈ: Aprovar i establir per lexercici 2012 i següents les altes amb la seva corresponent categoria a líndexalfabètic de les vies públiques daquest municipi els espais següents:Placeta del Cep . categoria 1Carrer del Camí den Morató . categoria 1Carrer del Pla del Viver . categoria 1Carrer de Cal Sabeta . categoria 1Carrer de la Sínia del Menescal. . categoria 1Carrer de Banyeres del Penedès . categoria 1Carrer de Llorenç del Penedès . categoria 1Plaça de les Palmeres . categoria 1Placeta dArroyomolinos . categoria 2Vial del Cementiri . categoria 2Passatge de les Piscines . categoria 3SETÈ: Exposar al públic els acords precedents al tauler dedictes de la Corporació durant trenta dies,comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com en un diari degran difusió en la província. En aquest període els interessats podran examinar lexpedient i presentar lesreclamacions oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, elsacords adoptats quedaran aprovats definitivament, publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de laProvíncia els acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraranen.vi~.orel dia 1 degener de 2012 i,.regiran mentre no sacordi la seva modificacióoderogació expresses: la ~nca del Penedès, 18 doctubre de 2011 . Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vílafranca.cat
 • 38. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al ple municipal el dictamen següent,per al seu debat i aprovació si escau:LEmpresa Municipal dAigües de Vilafranca SA, empresa pública que opera en règim de dret privat,gestiona els serveis de subministrament daigua i de clavegueram i percep, com ingressos propis, les corresponents tarifes o preus privats, que no participen de la naturalesa jurídica de taxa. LAjuntament de Vilafranca del Penedès, en lexercici de la seva potestat reglamentària, ha regulatmitjançant una ordenança no fiscal, les tarifes corresponents a aquests serveis que presta lesmentadasocietat privada municipal.Sha elaborat una proposta de modificació dordenança pel consell dadministració de lEmpresa en data17 doctubre de 2011,Pe tot lexposat,SACORDA:PRIMER: Aprovar les modificacions per a lexercici de 2012 i següents de lordenança núm. 31reguladora de les tarifes del servei de subministrament daigua potable i del servei de clavegueram, quees detallen a continuació:* Fixar les tarifes de larticle 5è, apartat 5.2.0.) següents:Quota fixa comptador (entre 13 i 30 mm) . 4,14 €/mesQuota fixa comptador (més de 30 mm) . 11,55 f/mes* Fixar les tarifes de larticle 5è, apartat 5.2.b.) següents: 3Quota variable comptador 1r bloc (fins a 6m3/mes) . 0,42 €-/m 3 3Quota variable comptador 2n bloc (de 7 a 12m /mes) . 0,59 €/m 3 3Quota variable comptador 3r bloc (de 13 a 18 m /mes) . 0,80 €/m 3 3Quota variable comptador 4t bloc (més de 18 m /mes) . 1,02 €/mAfegir un nou paràgraf a larticle 5è., apartat 5.2.b), amb el següent literal: 3Podran gaudir duna tarifa social, consistent en aplicar al segon bloc de consum (de 7 a 12 m /mes) elmateix preu establert per al primer bloc (0,42 €/m els abonats que pertanyin a qualsevol dels següentscol.lectius:- Abonats titulars del contracte de subministrament daigua amb edat mínima de 60 anys, i percebre unapensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, o ser beneficiari de lextintSOVI (SeguroObligatorio de Vejez e Invalidez), o ser beneficiari de pensions no contributives de jubilació i invalidesa.- Abonats titulars del contracte de subministrament daigua que formin part duna unitat familiar ambtots els seus membres en situació datur.* Fixar les tarifes de larticle 5è, apartat 5.3), següents:Quota fixa ~ : . 8,29 f/mesQu ota va ria ble . 0,94 €/m3 ~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDD
 • 39. Intervenció General * Fixar la tarifa de larticle 5è., apartat 5.4), següent:Quota fixa . 1,97 €/mes 3 m3/mesQuota variable per fins a 6 . 0,10 €/m 3 3Quota variable per més de 6m /mes . 0,18 €/m* Fixar la tarifa de larticle 5è., apartat 5.5, següent: 3Provisional de clavegueram per obres (quota variable) . 0,21 €/mProvisional de clavegueram per obres (quota fixa) . 3,94 €/mes * Fixar la tarifa de larticle 6è, apartat 6.1) següent.: 3Quota variable aforament daigua . 0,83 €/m* Fixar les tarifes de larticle 6è., apartat 6.2) següents: 3Quota variable aforament 1r bloc . 0,27 €/m 3Quota variable aforament 2n bloc . 0,38 €/m* Fixar la tarifa de larticle 7è., apartat 7.1) següent:Boca di ncend is . 6,25 €SEGON: Exposar al públic lacord precedent al tauler dedictes de la Corporació durant trenta dies,comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com en un diari degran difusió en la província. En aquest període els interessats podran examinar lexpedient i presentar lesreclamacions oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, lacordadoptat quedarà aprovat definitivament, publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província lacordelevat a definitiu i el text íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 degener de 2012 i, regiran mentre no sacordi la seva modificació o derogació expresses. ~ Cort, 14.08720 Vilafranca del Penedès. 938 920358. www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS
 • 40. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈSLa Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al ple municipal que adoptilacord següent:Atès que va entrar en vigor la Llei del Parlament 11/2009, del 6 de juliol, de regulacióadministrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, la qual va derogar lanterior Llei10/1990.Atès que larticle 11.1.d) de lesmentada Llei atribueix a la Generalitat de Catalunya lescompetències per a inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic, els espectacles públicsi les activitats recreatives autoritzats pels ajuntaments quan aquests no hagin assumit lexercicidaquesta competència, dacord amb el que estableix larticle 13.1.d). Aquest darrer precepteatribueix als ajuntaments les competències inspectores i sancionadores referenciades, si així esdecideix per mitjà dun acord del ple municipal.Atès que es considera convenient que lAjuntament de Vilafranca assumeixi, com havia tingut llocfins a lentrada en vigor de la nova llei, lesmentada competència.Atès que, en un ali¡e sentit, tant larticle 13 de la Llei catalana 10/1999, sobre la tinença de gossosconsiderats potencialment perillosos, com la Llei estatal 50/1999, sobre el règim jurídic de latinença danimals potencialment perillosos, determinen que la competència per a sancionar lesinfraccions daquestes normes de caràcter greu i molt greu correspon al ple municipal. Es consideraque és preferible ddegar la competència a favor de la Junta de Govern Local, tenint en compte lamatèria i la naturalesa i els tràmits dels procediments. .Per tot això, sACORDA:1. Assumir l Ajunl: ment de Vilafranca del Penedès les competències per a inspeccionar i sancionarels establiments obelis al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos allicència municipal o a daltres règims dintervenció administrativa dependents de lAjuntament, enels termes previstos a larticle 13.1 d) de la Llei 11/2009, del 6 de juliol.2. Delegar a favor de la Junta de Govern Local les competències del ple municipal per a sancionarles infraccions de caràcter greu i molt greu en matèria de tinença danimals potencialmentperillosos. s ectacles Públics i Activitats Recreatives publicar-lo en el BOPB. VEGIJER1APENEDÈS
 • 41. b ~ AJUNTAMENT ~n~ VILAFRANCA, 11 1111 DEL PENEDESDECRET. Vilafranca del Penedès, 5 doctubre de 2011.Atès que el Ple Municipal va aprovar en data 27 de setembre de 2011 la creació a la plantilla depersonal daquest Ajuntament dun lloc de treball de Cap del Gabinet dAlcaldia, classificadacom a personal eventual per a la realització de tasques de confiança o assessorament especiali classificada dins del grup de classificació A, subgrup A 1 .Atès que el nomenament de personal eventual de confiança correspon a lalcalde dacord ambles previsions de larticle 9.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual saprova el reglamentdel personal al servei de les entitats locals.Atès que la senyora Sílvia Canovas García compleix amb els requisits exigits per tal de poderocupar el lloc de treball de Cap del Gabinet dAlcaldia i reuneix els requisits de capacitat,experiència i professionalitat necessaris per tal de poder ocupar aquest lloc de treball.Atesa la competència atribuïda a aquesta Alcaldia per larticle 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2dabril, Reguladora de les Bases de Règim Local.DISPOSO:Primer.- Nomenar la senyora Sílvia Canovas García com a Cap del Gabinet dAlcaldia ambdata defectes 18 doctubre de 2011, com a personal eventual de confiança o assessoramentespecial. Serà daplicació a la prestació de serveis de la senyora Canovas allò previst en elTítol 11 Secció 3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.Segon.- La senyora Canovas percebrà les retribucions previstes en lacord de creació de laplaça per la qual ha estat nomenada (44.000 € bruts anuals) i la despesa anirà a càrrec de lapartida pressupostària 4 91201 11000 del pressupost municipal.Tercer.- Publicar el nomenament de la senyora Canovas, el règim de les seves retribucions i laseva dedicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, dacord amb allò previst a larticle104 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases de Règim Local.Quart.- Donar compte al Ple en la propera sessió que tingui lloc amb posterioritat a aquestDecret.Cinquè.- Donar trasllat daquest acord a la Intervenció General, al Servèi de Recursos Humansiai Seritei de Comunicació. Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIA PENEDÈS
 • 42. • AJUNTAMENT VILAFRANCA REGISTRE DENTRADES 2011012698 ¡ - I ~ DEL PENEDh 11-10-201111:18 ~f~~ GABINET DALCALDIAesquerra 11I11111111" l" 11/11111111111 "1111111 06072107344305443763 PROPOSTA DE MOCIÓ PRESENTADA PER ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE LAJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS SOBRE LADHESIÓ A LASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPEDÈNCIA EXPOSICiÓ DE MOTIUS Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a lEstatut dAutonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven làmbit dautonomia dels nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment "exclosos" de la Constitució Espanyola, recollint daquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. Tenint en compte que el dret a lautodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i polítics ratificat per lEstat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: "Tots els pobles tenen dret a lautodeterminació. En virtut daquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament econòmic, social i cultural". Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat dadministrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran lexercici del dret a lautodeterminació i respectaran aquest dret dacord amb les disposicions deia Carta de les Nacions Unides".
 • 43. . 1Il~~"esquerra Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 dabril, regula la constitució dorganitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics. Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 dabril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret dassociar-se en concordança amb el que disposa lesmentat Decret 110/1996, es proposa ladopció dels següents acords: PRIMER. Donar suport a la iniciativa de constituir lassociació dens locals denominada "MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA" amb lobjecte de defensar lassoliment dun estat propi, els drets nacionals que corresponen a Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir. SEGON. Demanar adherir-se formalment a lesmentada associació. TERCER. Facultar lAlcalde per signar els documents necessaris per lexecució del present acord. QUART. Donar compte daquest acord al Parlament de Catalunya, a la Federació Catalana de Municipis i a lAssociació Catalana de Municipis Pep Quelart Portaveu del Grup Municipal dEsquerra Republicana de Catalunya Vilafranca, 11 doctubre de 2011
 • 44. AJUNTAMENT REGISTRE DENTRADES • li VILAFRANCA 2011012941 ~ DEL PENEDès 18-10-201114:44 AJUNTAMENT GABINET DALCALDIA VILAFRANCA DEL PENEDÈS 11I1 11111 111111111I11111111111111 06072106465117176143ALCALDIALAlcaldia de lAjuntament de Vilafranca del Penedès proposa laprovació de lamoció següent:LInstitut dEstudis Penedesencs (IEP) és una associació dinterès socialdedicada a la investigació, lestudi i la divulgació de la història,. lart, elpatrimoni, el folklore, la llengua, la toponímia, la literatura, la geografia,larqueologia, la bibliografia, les ciències naturals i les ciències socials, entredaltres objectius.El seu àmbit dactuació són les comarques de lAlt Penedès, el Baix Penedès iel Garraf, i les seves activitats (recerca, difusió i divulgació, promoció,protecció, ...) són obertes a la ciutadania en general.Des de la seva fundació, el 15 de maig de 1977, lInstitut dEstudisPenedesencs ha treballat a favor de la cultura catalana i del territoripenedesenc. AI llarg daquests 35 anys dexistència, lIEP ha conreat la culturadel nostre país en tots i cada un dels 47 municipis de les comarquespenedesenques. La tasca desenvolupada per lIEP ha contribuït al progréscultural i al desenvolupament social del Penedès.La llarga i intensa trajectòria de lIEP ha comptat amb el suport de la societatpenedesenca i de les administracions locals, comarcals i nacionals. Ambaproximadament un miler de socis, dotze seccions en funcionament i unamitjana de 120 activitats anuals, lIEP ha esdevingut un centre destudis dereferència a nivell de Catalunya. Membre de la Coordinadora de CentresdEstudis de Parla Catalana i de lInstitut Ramon Muntaner, ha sabut projectarel Penedès a la resta del país, i sha implicat decididament en els gransprojectes nacionals.Lactivitat cultural i CIVlca desenvolupada a favor de la cultura catalana ipenedesenca, els 35 anys de trajectòria cultural ininterrompuda, i el seucompromís amb el territori penedesencs i amb Catalunya, fan que lIEP siguimereixedor de la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya.Per aquest motiu, el Ple Municipal de lAjuntament de Vilafranca del Penedèsacorda: Felicitar lInstitut dEstudis Penedesencs pel seu 35è aniversari. Donar suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a lInstitut dEstudis Penedesencs. .~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS
 • 45. Comunicar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la presidència del Consell Comarcal de lAlt Penedès, a la Coordinadora de Centres dEstudis de Parla Catalana, a lInstitut Ramon Muntaner i a lInstitutdEstudis Penedesencs.Lalcalde,Vilafranca del Penedès, 18 doctubre de 2011 Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat CZ> VEGUERIAPENEDÈS
 • 46. AJUNTAMENT r<~(jltilr<~ U.~I~IKAUt:" ,; VILAFRANC~A 2011012948 ~ DEL PENEDcS 19-10-20110B:17 GABINET DALCALDIA 11I1111111111111111111111111111111111111 0607210717534563034~ 11I11I Moció dICV-EUiA, PSC, ERC _ _ per instar a la Generalitat a complir els acords signats per finançar les llars dinfants de VilafrancaAtès que el Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya té signats unsconvenis que arriben fins al curs 2010-2011 pels que es compromet a unesaportacions econòmiques de 1.800 euros per plaça dEscola Bressol municipal.Atès que el Departament dEnsenyament ha notificat a lAjuntament una reduccióretroactiva de les aportacions fixades per conveni per a les escoles de música i dansai per a les llars dinfants pel passat curs 2010-2011.Atès que aquesta decisió, a més duna irresponsabilitat, significa un evidentincompliment dels acords adquirits i suposa un greu prejudici per lAjuntament deVilafranca i per la tasca educativa,Atès que aquesta decisió de la Generalitat comporta un trasllat directe dendeutamentque correspondria a la Generalitat cap al nostre Ajuntament,Atès que el curs 2010-2011 ja està finalitzat i que la forma dactuar suposa una mancatotal de lleialtat institucional entre administracions,Atès que aquesf ajuntament vol situar les polítiques educatives com a prioritat políticainsistint en el valor educatiu de letapa 0-3, i la importància que tothom hi puguiaccedir.Atès que situacions similars també sestan donant en altres ensenyaments,Pels antecedents exposats, els grups municipals dICV-EUiA, PSC, ERC _proposen al ple de lAjuntament ladopció del següent acord:Primer.- Instar al Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya a complir els convenis signats en el marc de la comissió -mixta Departament dEducació - Entitats Municipalistes per finançar les llars dinfants, i en
 • 47. especial les addendes específiques signades amb lAjuntament de Vilafranca del Penedès pel curs 2010-2011.Segon.- Estudiar les vies administratives i judicials a emprendre per fer efectius els drets econòmics de lAjuntament de Vilafranca.Tercer.- Sol licitar un finançament adequat a les escoles bressol garantint el compliment dels convenis signats amb les entitats municipalistes i evitant les retallades per als propers cursos.Quart.- Notificar lacord del Ple Municipal, al Departament dEnsenyament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a lAssociació Catalana de Municipis a lassociació de pares i mares i dels centres deducació infantil de la Vila. Vilafranca del Penedès, 18 doctubre de 2011Signat,Bernat VillarroyaFrancisco RomeraJosep Quelart
 • 48. AJUNTAMENT REGISTRE DENTRADES I ~ n VllAFRANqA OEl PENEDtS 20110 12971 19-10-201111:50 GABINET DALCALDIA 1111I11111111111111111111111111111111111 06072106433562774270LEscola unicipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca I Penedès, ha estatuna instituc que emparada per lAjuntament de Vilafranca de enedès, que des delany 1998 treballant pel foment, sensibilització, pro oció i dinamització delensenyament usical. En aquest sentit lAjuntament, junt ent amb les famílies hanfet un esforç ec nòmic significatiu durant aquests an~ perquè aquesta dinàmicapositiva es consoli i. Per la seva banda, tot lequip t1irectiu, els mestres, tècnicsmunicipals i també pares i mares, que hi ha d at suport, han estat claus perconsolidar aquest proje e i fer que sigui un dels mot rs culturals del municipi.Des de feia anys, els cos s per sufragar les espeses generades per lEscola deMúsica eren repartits de la manera següen 1/3 per part dels alumnes inscrits alEsco/a, 1/3 per part de laport ió municipal 1/3 per part de la Generalitat. En aquestaaportació la Generalitat aportava a quantit de 600 euros per alumnes que estava dinsde la franja dels 4 als 18 anys. Da uesta anera lequilibri i sostenibilitat econòmica delescola quedava garantida.El passat mes de juliol lAjuntam rebre un escrit per part de la ConselleradEnsenyament en el qual comuni va qu per el curs 2010-2011, per tant amb efectesretroactius, la subvenció seria 300 eu s per alumne/a, si be aquesta es podriaampliar, dacord amb les di onibilitats p ssupostàries, una vegada aprovat elpressupost del 2011. Segons otificació del m eix Departament dEnsenyament de laGeneralitat, es confirma qu laportació que fa a uesta institució a lEscola de Músicaserà un 23 % menys, per nt laportació passarà 600 euros a 460 euros per alumnepel curs 2010-2011Tenint en compte que el nostre sistema de dret impera I irretroactivitat normativa ;, peraltra banda, és dap cació el compliment dels pactes "pac sunt servanda" al qual shaatès de manera e rupolosa lEPEL, ent que gestiona lEsc a de Municipal de MúsicaMaria Dolors C et respecte els pares, elslles alumnes i professorat, és del totimperatiu recl ar el compliment per laltre part, en aque cas, al DepartamentdEnsenyame t de la Generalitat de Catalunya.Tenint en ompte el que disposa lart. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d ri/, reguladora deles base de règim local en matèria de defensa dels interesso municipals, en nça amb larticle 52 de la Llei municipal i de règim local de Cat unya.Ates s les circumstàncies esmentades, es proposa al Ple, a petició elda ministració del EPEL de lEscola Municipal de Música Maria DolorsV afranca del Penedès, ladopció dels següents
 • 49. {V £ AJUNTAMENT REGISTRE DENTRADES ~ ~~Lt;:~~~~ 2011012971 19-10-20111150 GABINET DALCALDIA " 11111111111I11111111111111111111111111 06072106433562774270 Moció que proposen els grups municipals de CiU, Socialista, CUP, del PP, dICV; EUiA i dERC, a demanda del Consell dAdministració de lEPEL Escola de Música Maria Dolors Calvet, sobre la reclamació que esta al Departament dEnsenyament de la Generalitat pel pagament de la quantitat assignada per alumne pel curs 2010-11 i successiusLEscola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca del Penedès ha estatuna institució que, emparada per lAjuntament de Vilafranca del Penedès, des de lany1998 ha treballant pel foment, sensibilització, promoció i dinamització de lensenyamentmusical. En aquest sentit, lAjuntament, juntament amb les famílies, han fet un esforçeconòmic significatiu durant aquests anys perquè aquesta dinàmica positiva esconsolidi. Per la seva banda, tot lequip directiu, els mestres, tècnics municipals i tambéels pares i mares, que hi han donat suport, han estat claus per consolidar aquestprojecte i fer que sigui un dels motors culturals del municipi.Des de feia anys, els costos per sufragar les despeses generades per lEscola deMúsica eren repartits de la manera següent: 1/3 per part dels alumnes inscrits alEscola, 1/3 per part de laportació municipal i 1/3 per part de la Generalitat. En aquestasubvenció la Generalitat aportava la quantitat de 600 euros per alumnes de la franja de4 a 18 anys. Daquesta manera lequilibri i sostenibilitat econòmica de lEscola quedavagarantida.El passat mes de juliol lAjuntament va rebre un escrit per part de la ConselleradEnsenyament en el qual comunicava que per el curs 2010-2011, per tant amb efectesretroactius, la subvenció seria de 300 euros per alumne/a. Si bé aquesta es podriaampliar, dacord amb les disponibilitats pressupostàries, una vegada aprovat elpressupost del 2011. Segons notificació del mateix Departament dEnsenyament de laGeneralitat, es confirma que laportació que fa aquesta institució a lEscola de Músicaserà un 23 % menys, per tant laportació passarà de 600 euros a 460 euros per alumnepel curs 2010-2011.Tenint en compte que en el nostre sistema de dret impera la irretroactivitat normativa i,per altra banda, és daplicació el compliment del pacte "pacta sunt servanda" al qualsha atès de manera escrupolosa lEPEL, ent que gestiona lEscola de Municipal deMúsica Maria Dolors Calvet, és del tot imperatiu reclamar el compliment a laltre part,en aquest cas, al Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya.Tenint en compte el que disposa lart. 22 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora deles bases de règim local en matèria de defensa dels interessos municipals, enconcordança amb larticle 52 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.Ateses les circumstàncies esmentades, es proposa al Ple, a petició del Conselldadministració del EPEL de lEscola Municipal de Música Maria bolors Calvet deVilafranca del Penedès, ladopció dels següents acords:
 • 50. ACORDSPrimer. Sollicitar a la Generalitat de Catalunya que mantingui els compromisosadquirits en matèria econòmica respecte les aportacions per alumne/a de lEscola deMunicipal de Música Maria Dolors Calvet pel curs 2010-2011 i pels cursos posteriors(amb laportació dun mínim de 600 euros per alumne dins de la franja dels 4 als 18anys), sense entrar en una aplicació retroactiva duns acords que perjudiquin greumentel funcionament futur daquestes activitats docents.Segon. Adherir-se al manifest de lACEM a favor dels ensenyaments artísticsTercer. Trametre la sol.licitud formal juntament amb el trasllat daquests acords alPresident de la Generalitat de Catalunya i a la Consellera dEnsenyament amb lafinalitat que es mantingui les condicions econòmiques pactades.Quart. Facultar al Sr. Alcalde per signar els documents que calgui per a lefectivitat delsprecedents acords.Vilafranca del Penedès, 19 doctubre de 2011 .... 1

×