สูจิบัตรแขงขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน                                     ศูนยพัฒ...
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  (อาคาร 216)                      ระดับชั้นที่แขงขัน          ...
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  (อาคาร 216)                          ระดับชั้นที่แขงขัน    ...
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (อาคาร 216)                         ระดับชั้นที่แขงขัน    ...
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (อาคาร 216)                     ระดับชั้นที่แขงขัน  ...
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (อาคาร 216)                        ระดับชั้นที่แขงขัน   ...
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     (อาคาร 216)                      ประเภท     ระดับชั้นที่แขงขั...
ประเภท      ระดับชั้นที่แขงขัน          โรงเรียนที่แขงขัน       ชื่อกิจกรรม            ...
ประเภท      ระดับชั้นที่แขงขัน          โรงเรียนที่แขงขัน      ชื่อกิจกรรม             ...
ประเภท    ระดับชั้นที่แขงขัน          โรงเรียนที่แขงขัน      ชื่อกิจกรรม               ...
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุมการงานอาชีพ (อาคาร 216)                   ประเภท      ระดับช...
กลุมเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) (อาคาร 216)                 ประเภท      ระดับชั้นที่แขงขัน      ...
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุมการงานอาชีพ                      กลุมเทคโนโลยีนายเจริญ    ...
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (อาคาร 216)                  ประเภท    ระดับชั้นที่แขงขัน     ...
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     (ลานหนาอาคาร 216)                      ประเภท      ระดับชั้นที่แข...
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ๑. นายจํานงค   ณะคําปา  ประธานกรรมการ  ๒. นางจินดา    กิริยา  กรรมการ *  ๓. นายสุรพ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สูจิบัตร

2,292 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,292
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
897
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สูจิบัตร

 1. 1. สูจิบัตรแขงขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐ ......................................................................................................................................... กลุมการศึกษาปฐมวัย (อาคาร 216) โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ประเภท เวลา หอง ไทยรัฐ ดอนชัย ปางตนเดื่อ สันปาเหียว รปค.30 ปราณี ทต.มอ1. การเลานิทานประกอบสื่อ เดี่ยว -       9.00 – 10.00 น.2. การปนดินน้ํามัน ทีม ๓ คน -       9.00 – 12.00 น.3. การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ ทีม ๓ คน -       9.00 – 12.00 น.กรกดาษ คณะกรรมการกลุมการศึกษาปฐมวัย ๑. นางดรุณี กันทาปน ประธานกรรมการ ๒. นางสาวหยาดพิรุณ ผลมาก กรรมการ ๓. นางสาวพรพรรณ ทันหลา กรรมการ ๔. นางสาวสิรินทิพย เขียวธรรม กรรมการ ๕. นางสาวณภัทรา เกียรติกังวาน กรรมการ ๖. นางสาวจันจิรา อุดมา กรรมการและเลขานุการ
 2. 2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (อาคาร 216) ระดับชั้นที่แขงขัน โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ประเภท ปางตน เวลา หอง ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ไทยรัฐ ดอนชัย เดื่อ สันปาเหียว รปค.30 ปราณี1. การอาน เดี่ยว    ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3, ประถม 13.30 – 15.30 น. ป.4-6, ป.4-6 ป.4-6, ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 มัธยม 13.30 – 15.30 น. ม.1-3 ม.1-32. เรียงความและคัดลายมือ เดี่ยว    ป.1-3, ป.4-6 ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3, ป.4-6 ประถม 9.00 – 10.30 ป.4-6, ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 น. ม.1-33. ทองอาขยานทํานองเสนาะ เดี่ยว    ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3 ป.1-3, ป.1-3, ประถม 10.30 – ป.4-6, ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 12.00 น. ม.1-34. สุนทรพจน เดี่ยว - -  ม.1-3 - - - - - -5. แตงบทรอยกรอง ทีม 2 คน 5.1 กลอนสี่ - - ป.4-6 - ป.4-6 ป.4-6 ประถม 9.00 – 10.00 น. -  - 5.2 กาพยยานี11 ม.1-3 - ม.1-3 - - - มัธยม 9.00 – 10.00 น. - -  คณะกรรมการกลุมสาระภาษาไทย ๑. นางจินดา กิริยา ประธานกรรมการ * ๗. นางณัฐพร ศิริสวัสดิ์ กรรมการ ๒. นางเกษร วุฒิรัตน รองประธานกรรมการ ๘. นายทวีศักดิ์ มังกร กรรมการ ๓. นางผองศรี ขันเล็ก กรรมการ ๙. นางเบญจวรรณ เวียงพล กรรมการ ๔. นางอุบล ทองชัย กรรมการ ๑๐. นายตอพงษ ปนวิชัย กรรมการ ๕. นายสุวัฒน ถาติ๊บ กรรมการ * ๑๑. นางรัชนี ชัยวรรณ กรรมการและเลขานุการ ๖. นางสาวสาวิตรี โชติยา กรรมการ
 3. 3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (อาคาร 216) ระดับชั้นที่แขงขัน โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ประเภท ปางตน เวลา หอง ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ไทยรัฐ ดอนชัย เดื่อ สันปาเหียว รปค.30 ปราณี 1. การแขงขันอัจฉริยภาพ    ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3, - ป.1-3, ป.1-3, ประถม 9.00 คณิตศาสตร เดี่ยว ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6, ป.4-6 ป.4-6 – 12.00 น. ม.1-3 2. การโครงงานคณิตศาสตร ทีม 3 คน -   ม.1-3 - - - ป.4-6 - - 3. ผลงานสรางสรรคคณิตศาสตร ทีม 2 คน   ม.1-3 - - - ป.4-6 - - - โดยใช GSP 4.การแขงขันคิดเลขเร็ว เดี่ยว    ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3, ป.4-6 ป.1-3, ป.1-3, ประถม 12.30 – ป.4-6, ป.4-6 ป.4-6, ป.4-6 ป.4-6 15.30 น. ม.1-3 มัธยม 12.30 – ม.1-3 15.30 น. คณะกรรมการกลุมสาระคณิตศาสตร ๑. นางอนุสรณ แสงดี ประธานกรรมการ * ๒. นางสาวจันทรผอง พลฤทธิ์ กรรมการ ๓. นางสาวชญณัฐณิชา ธนะชาญสิทธิ์ กรรมการ ๔. นางนิศารัตน เหลาพนัสสัก กรรมการ ๕. นางพจนา เกียรติธีรีกุล กรรมการ ๖. นายคงกฤช จี๋แกว กรรมการ ๗. นายวัชระ ยะสงา กรรมการ * ๘. นางนงเยาว เพชรคงเทพ กรรมการ * ๙. นางมะลิวัลย วันวงษ กรรมการและเลขานุการ
 4. 4. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (อาคาร 216) ระดับชั้นที่แขงขัน โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ประเภท เวลา ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ไทยรัฐ ดอนชัย ปางตนเดื่อ สันปาเหียว รปค.30 ปราณี1. การแขงขันอัจฉริยภาพทาง ทีม 3 คน -   ป.4-6 - ป.4-6, - ป.4-6 - ประถมวิทยาศาสตร ม.1-3 9.00 – 10.00 น.2. การประกวดโครงงาน ทีม 3 คน   ป.4-6, - - - ป.4-6 ป.4-6 ประถม -วิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-3 10.00 – 11.30 น.3. การประกวดโครงงาน ทีม 3 คน   ม.1-3 - - - ป.4-6 ป.4-6 ประถม -วิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ 10.00 – 11.30 น.4. การแขงขัน การแสดงทาง ทีม 3 คน    - - ม.1-3 - ป.4-6 ป.4-6 ประถมวิทยาศาสตร (Science Show) 10.30 – 12.00 น.5. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ ทีม 2 คน   ป.1-6, ป.1-6 - - ป.1-6 ป.1-6 ประถมทางวิทยาศาสตร ม.1-3 10.00 – 11.30 น.6. การแขงขันเครื่องรอนกระดาษพับ ทีม 2 คน  - - ป.1-3 ป.1-3 ป.1-3 - ป.1-3 ป.1-37. การแขงขันเครื่องรอน ประเภท ทีม 2 คน -  - ป.4-6 - ป.4-6 - ป.4-6 ป.4-6รอนไกล8. การแขงขันเครื่องรอน ประเภท ทีม 2 คน -  - ป.4-6 - ป.4-6 - ป.4-6 ป.4-6รอนนาน คณะกรรมการกลุมสาระวิทยาศาสตร ๑. นางกิ่งกาญจน กันนาง ประธานกรรมการ * ๖. นางมัลลิกา จี๋แกว กรรมการ ๒. นางเกษร คําฟู รองประธานกรรมการ ๗. นางสาวรัชดาภรณ พิมพพิรัตน กรรมการและเลขานุการ ๓. นางสาวมัลลิกา วอเวกคีรี กรรมการ ๔. นางสาวปยะรัตน กองยักษ กรรมการ ๕. นางสาวรัตติกาล หลาคํามูล กรรมการ *
 5. 5. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (อาคาร 216) ระดับชั้นที่แขงขัน โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ประเภท ปางตน เวลา หอง ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ไทยรัฐ ดอนชัย เดื่อ สันปาเหียว รปค.30 ปราณี1. เพลงคุณธรรม ทีม 5 คน    - - - - ป.1-3,ป. - 4-62.โครงงานคุณธรรม ทีม 5 คน    ม.1-3 - ป.1-3 ป.1-3 ป.1-3,ป. - ประถม 9.00 – 4-6 10.30 น.3. ภาพยนตรสั้น ทีม 5 คน  - - - - - - ป.1-64. ละครคุณธรรม ทีม 15-20 คน  - - - - - ป.1-6 -5. ละครประวัติศาสตร ทีม 15-20 คน  - - - - - ป.1-6 -6. เลานิทานคุณธรรม เดี่ยว    ป.4-6, ป.1-3, ป.1-3 ป.4-6 ป.1-3,ป. ป.1-3, ประถม 10.30 – ม.1-3 ป.4-6 4-6 ป.4-6 12.00 น.7. มารยาทไทย ทีม 2 คน    ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3, - ป.1-3,ป. - ประถม 13.00 – ป.4-6, ป.4-6 ป.4-6 4-6 15.00 น. ม.1-38. สวดมนตแปล ทีม 10 คน  - ป.1-6 - - ป.1-6 - ประถม 15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑. นางสาวอัมพร คําอาย ประธานกรรมการ ๖. นายกิตติวัฒน กัมพล กรรมการ ๒. นางสินธไว พิกุลเคหา กรรมการ ๗. นางสาวนองนิ่ม สูนกาย กรรมการ ๓. นางรัถิยา แสงปก กรรมการ ๘. นางวัชราพร กันภัย กรรมการ * ๔. นายธีรภัทร เทพคํา กรรมการ ๙. นางสาวราณี ตุนฟน กรรมการและเลขานุการ ๕. นางสาวจิราภรณ บุญเรือน กรรมการ
 6. 6. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (อาคาร 216) ระดับชั้นที่แขงขัน โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ประเภท ปางตน เวลา หอง ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ไทยรัฐ ดอนชัย เดือ ่ สันปาเหียว รปค.30 ปราณี ทีม 15 คน   - - ประถม 13.00 –1. แอโรบิก ป.1-6 ป.1-6 ป.1-6 ป.1-6 14.30 น.2.โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ทีม 3 คน   ป.1-6, - - - ประถม 9.00 – ป.1-6 - ม.1-3 12.00 น.3. ตอบปญหาสุขศึกษาและ ทีม 2 คน   ประถม 9.00 – ป.1-6, ป.1-6,พลศึกษา ป.1-6 ป.1-6 ป.1-6 ป.1-6 12.00 น. ม.1-3 ม.1-3 มัธยม คณะกรรมการกลุมสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ๑. นางอํานวย ดวงคํา ประธานกรรมการ ๒. นายชาตรี ใจสอง กรรมการ ๓. นางสาววิจิตร เกิดเกียรติกอง กรรมการ ๔. นายอนุสรณ มีบุญ กรรมการ ๕. นายภาณุพงษ ดวงฤทธิ์ กรรมการ * ๖. นายณรงคศักดิ์ ขําคํา กรรมการ ๗. นายธนากร เจนแสง กรรมการ ๘. ส.ต.ต.หญิง แสงดาว เยเบียง กรรมการ ๙. น.ส.ศรีสุดา มณีวรรณ กรรมการ ๑๐.นายอนุชา นพรัมภา กรรมการและเลขานุการ *
 7. 7. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (อาคาร 216) ประเภท ระดับชั้นที่แขงขัน โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ปางตน เวลา หอง ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ไทยรัฐ ดอนชัย เดื่อ สันปาเหียว รปค.30 ปราณี สาระทัศนศิลป - ป.4-6, ป.1-3 ป.1-3, ป.1-3,ป. ป.1-3, ประถม 9.001. การแขงขันรวม ทีม 3 คน    ม.1-3 ป.4-6 4-6 ป.4-6 – 12.00 น. “ศิลปสรางสรรค”2. การแขงขันวาดภาพระบายสี เดี่ยว    ประถม 9.00 ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3,ป. ป.1-3, – 12.00 น. ป.4-6, ป.4-6, ป.4-6 ป.4-6 4-6 ป.4-6 มัธยม 9.00 – ม.1-3 ม.1-3 12.00 น.3. เขียนภาพไทยประเพณี เดี่ยว  - - - - - - ม.1-34. เขียนภาพไทยสีเอกรงค เดี่ยว  - - - - - - -5. การสรางสรรคภาพดวยการปะติด ทีม 2 คน    ป.1-3, - ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3,ป. ป.1-3, ประถม 13.00 ป.4-6, ป.4-6 ป.4-6 4-6 ป.4-6 – 16.00 น. ม.1-36. วาดภาพลายเสน เดี่ยว  ม.1-3 - - - - มัธยม 13.00 ม.1-3 – 16.00 น.7. ประติมากรรมลอยตัว    - ป.4-6 ป.1-3, ป.1-3, ป.1-3,ป. ป.1-3, ประถม 13.00 ทีม 3 คน ป.4-6, ป.4-6 4-6 ป.4-6 – 16.00 น. ม.1-3 สาระดนตรี8. การแขงขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับรอง 8.1 ระนาดเอก เดี่ยว   8.2 ระนาดทุม เดี่ยว  
 8. 8. ประเภท ระดับชั้นที่แขงขัน โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ปางตน เวลา หอง ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ไทยรัฐ ดอนชัย เดื่อ สันปาเหียว รปค.30 ปราณี 8.3 ฆองวงใหญ เดี่ยว   8.4 ฆองวงเล็ก เดี่ยว   8.5 ซอดวง เดี่ยว   8.6 ซออู เดี่ยว   8.7 จะเข เดี่ยว   8.8 ขิม 7 หยอง เดี่ยว   8.9 ขลุยเพียงออ เดี่ยว   8.10 ขับรองเพลงไทย เดี่ยว  9. การแขงขันวงดนตรีไทย   9.1 วงเครื่องสายวงเล็ก ทีม 8-9 คน   9.2 วงปพาทยไมนวมผสม ทีม 15 คน   เครื่องสายเครื่องเดี่ยว 9.3 วงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ทีม 12 คน   9.4 วงอังกะลุง ทีมไมเกิน   20 คน10. การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ทีมไมเกิน 10.1 ประเภททีม ก 40 คน  10.2 ประเภททีม ข 11. การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง เดี่ยว ม.1-3 ป.1-6 ป.1-6 ป.1-6 ป.1-6 ป.1-6 ประถม 9.00 หองดนตรี 11.1 ชาย   (ชาย- (ชาย- (ชาย- (หญิง) (ชาย- (ชาย- – 12.00 น. 11.2 หญิง   หญิง) หญิง) หญิง), หญิง) หญิง) มัธยม 9.00 – ม.1-3 12.00 น.
 9. 9. ประเภท ระดับชั้นที่แขงขัน โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ปางตน เวลา หอง ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ไทยรัฐ ดอนชัย เดื่อ สันปาเหียว รปค.30 ปราณี (ชาย- หญิง)12.การแขงขันขับรองเพลงไทยสากล เดี่ยว ม.1-3 ป.1-6 ป.1-6 ประถม 9.00 หองดนตรี 11.1 ชาย   (ชาย- (ชาย- (ชาย- – 12.00 น. 11.2 หญิง   หญิง) หญิง) หญิง)13.การแขงขันขับรองเพลงสากล เดี่ยว ป.1-6 ป.1-6 ป.1-6 ประถม 9.00 หองดนตรี 11.1 ชาย   (ชาย) (หญิง) (หญิง) – 12.00 น. 11.2 หญิง  14. การแขงขันขับรองเพลง เดี่ยว ม.1-3 ป.1-6 ป.1-6 ป.1-6 ประถม 9.00 หองดนตรีพระราชนิพนธ (ชาย- (หญิง) (ชาย- (ชาย- – 12.00 น. 11.1 ชาย   หญิง) หญิง) หญิง) 11.2 หญิง  15. การประกวดขับขานประสานเสียง ไมเกิน40คน   ป.1-6 - สาระนาฏศิลป ทีม8-10คน   ป.1-6, ป.1-6 ประถม 9.00 หองประชุม16. การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.1-3 – 12.00 น. ดอยลาง17. การแขงขันระบํามาตรฐาน ทีม6-12คน   ป.1-6, ม.1-318. การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ทีมไมเกิน   ป.1-6, 12 คน ม.1-319. การแขงขันนาฏศิลปไทย ทีมไมเกิน   ป.1-6,สรางสรรค 16 คน ม.1-320. การแขงขันการแสดงตลก ทีม3-5 คน 
 10. 10. ประเภท ระดับชั้นที่แขงขัน โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ปางตน เวลา หอง ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ไทยรัฐ ดอนชัย เดื่อ สันปาเหียว รปค.30 ปราณี21. การแขงขันมายากล ทีม 2 คน  กลุมสาระศิลปะทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลปนางจุไร พรหมคํา ประธานกรรมการ นายศุภวัฒน ณ ลําพูน ประธานกรรมการ นายวรสรวง สุทธิสวรรค ประธานกรรมการนายศักดิ์ศิรินทร ระวิวัฒน กรรมการ นายสุวิชา กลายิ่ง กรรมการ นางสาวปนัดดา บางแกว กรรมการนางสาวรสสุคนธ จินณรักษ กรรมการ นายนภา จรจันทร กรรมการ นางจารุณี สุทธิสวรรค กรรมการและเลขานุการ *นายจรัญ ปญญาดิษวงศ กรรมการ นายอาคเนย มูลชนะ กรรมการนายทวีศักดิ์ ทุจิ กรรมการ นางสาวอรสา เอื้องเขียว กรรมการ *นางพัฒนา เขียวออน กรรมการ * Mr.David Biika กรรมการนางสาวอรสา เอื้องเขียว กรรมการและเลขานุการ นางสาวประภาศิริ ดวงดี กรรมการ นายวีระนันท เขียวขํา กรรมการและเลขานุการ
 11. 11. กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุมการงานอาชีพ (อาคาร 216) ประเภท ระดับชั้นที่แขงขัน โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ปางตน สัน เวลา หอง ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ไทยรัฐ ดอนชัย เดื่อ ปาเหียว รปค.30 ปราณี 1. แขงขันประดิษฐของใชจากเศษ ทีม 3 คน   ประถม 9.00 – หอง ป.4-6, ป.4-6, วัสดุเหลือใชหรือวัสดุในทองถิ่น ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 12.00 น. ประชุม ม.1-3 ม.1-3 มัธยม 9.00 – 12.00 น. ลาง 2. การแขงขันจักสานไมไผ ทีม 3 คน  ป.4-6, ประถม 9.00 – ป.4-6 ม.1-3 12.00 น. 3. การแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง 3.1 พานพุมสักการะ ไมเกิน 6คน  ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 ประถม 9.00 – 3.2 กระทงดอกไมธูปเทียนแพ ไมเกิน 6คน  12.00 น. 3.3 บายศรีสูขวัญ ไมเกิน 6คน  4. การแขงขันโครงงานอาชีพ ทีม 3 คน   ป.4-6, ป.4-6 ประถม 9.00 – ม.1-3 12.00 น. 5. การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ทีม 3 คน   ม.1-3 ป.4-6, ป.4-6 ประถม 9.00 – ม.1-3 12.00 น. มัธยม 9.00 – 12.00 น. 6. การแขงขันแปรรูปอาหาร ทีม 3 คน   ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 ประถม 9.00 – 12.00 น. 7. การแขงขันทําน้ําพริก ผักสด ทีม 3 คน   ป.4-6 เครื่องเคียง 8. การแขงขันทําอาหารคาว-หวาน ทีม 3 คน   ป.4-6 เพื่อสุขภาพ (ประเภทเสน)-อาหาร หวานเพื่อสุขภาพ 9. การแขงขันแกะสลักผักผลไม ทีม 3 คน   ป.4-6
 12. 12. กลุมเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) (อาคาร 216) ประเภท ระดับชั้นที่แขงขัน โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ปางตน เวลา หอง ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ไทยรัฐ ดอนชัย เดื่อ สันปาเหียว รปค.30 ปราณี1. การวาดภาพดวยโปรแกรม ทีม 2 คน ประถม 9.00 –  ป.1-3 ป.1-3 ป.1-3 ป.1-3 ป.1-3 ป.1-3 หองคอมฯคอมพิวเตอรกราฟก 12.00 น.2. การสรางการตูนแอนนิเมชั่น (2D ทีม 2 คน Animation)3. การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวย ทีม 2 คน โปรแกรมคอมพิวเตอร4. การสรางเกมสรางสรรคจาก ทีม 2 คน   ป.4-6คอมพิวเตอร5. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ทีม 2 คน   ป.4-6, ม.1-3 ป.4-6 ป.4-6 ประถม 9.00 –(E-book) ม.1-3 12.00 น. มัธยม 9.00 – 12.00 น.6. การใชโปรมแกรมนําเสนอ ทีม 2 คน  ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 ประถม 9.00 –(Presentation) 12.00 น.7. การสราง Webpage ประเภท CMS ทีม 2 คน 8. การสราง Webpage ประเภท ทีม 2 คน   ป.4-6 ป.4-6 ประถม 9.00 –Web Editor 12.00 น.9. การประกวดโครงงาน ทีม 3 คน  ม.1-3คอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร10. การคนหาอัจฉริยะไอที ทีม 2 คน คอมพิวเตอร
 13. 13. กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุมการงานอาชีพ กลุมเทคโนโลยีนายเจริญ จันที ประธานกรรมการ นางแกวเรือน สินธุ ประธานกรรมการนางอัญชรา ปญโญ กรรมการ นางสาวอาทิตยา เพชรบริบูรณดี กรรมการนายนฤนาท ยศอาย กรรมการ นางสาวปุณญาพร พิพัฒนโสภณ กรรมการนางสาวผองพรรณ คันทะมาลีนันท กรรมการ นายพงศกร ฉายะสุโข กรรมการนางสาวประภัสสร อินตะยศ กรรมการ นายดวงดี เปงสุรินทร กรรมการนายนิติศาสตร กันธพงษ กรรมการ นายวัชระ ยะสงา กรรมการและเลขานุการ *นางพัฒนา เขียวออน กรรมการ *นายภาณุพงษ ดวงฤทธิ์ กรรมการ *นางสาวโสภาพรรณ ทะนานแกว กรรมการและเลขานุการ
 14. 14. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (อาคาร 216) ประเภท ระดับชั้นที่แขงขัน โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ปางตน เวลา หอง ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ไทยรัฐ ดอนชัย เดื่อ สันปาเหียว รปค.30 ปราณี1. แขงขันพูดภาษาอังกฤษ เดี่ยว    ป.1-3, ป.4-6 ป.1-3,ป. ป.1-3, ประถม 9.00 –(Impromptu Speech) ม.1-3 4-6 ป.4-6 10.00 น.2. กิจกรรม (Spelling Bee) เดี่ยว    ป.1-3, ป.4-6 ป.1-3, ป.1-3 ป.1-3 10.00 – ป.4-6, ป.4-6 10.40 น. ม.1-3 ป.4-6 10.40 – 11.20 น.3. การเลานิทาน (Story Telling) เดี่ยว   ม.1-3 ประถม 11.10 – ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 12.00 น.4. การแขงขัน Multi Skills เดี่ยว   ม.1-3 ป.4-6Competition5. ละครสั้นภาษาอังกฤษ ทีม 5 คน 6. การแขงขันพูดภาษาจีน เดี่ยว   ประถม 13.00 – ป.4-6 ป.4-6 14.00 น. กลุมสาระภาษาตางประเทศ ๑. นายเฉลิม ธงศรี ประธานกรรมการ * ๗. นายพรชัย กองสวย กรรมการ ๒. นางฉัตรสุดา บุญทวี รองประธานกรรมการ ๘. นางสาวพัชรินทร เตาะแป กรรมการ ๓. นายไกรวิชญ ผลบุญ กรรมการ ๙. นางสาวฝนเหนือ กันธวงค กรรมการและเลขานุการ * ๔. นางสาววีณา กันทา กรรมการ ๕. นางสาวดวงใจ พนมไพร กรรมการ ๖. นางสาวกนกพร ชัยราช กรรมการ
 15. 15. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลานหนาอาคาร 216) ประเภท ระดับชั้นที่แขงขัน โรงเรียนที่แขงขัน ชื่อกิจกรรม ปางตน เวลา หอง ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ไทยรัฐ ดอนชัย เดื่อ สันปาเหียว รปค.30 ปราณี 1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 1.1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยน ไมเกิน6 คน ประถม 9.00 – บอล  ป.1-3 ป.1-3 ป.1-3 12.00 น. 1.2 การใชเข็มทิศและการคาดคะเน ไมเกิน8 คน  ป.4-6 1.3 การจัดคายพักแรม ไมเกิน8 คน  2. กิจกรรมสภานักเรียน ทีม7-10คน   ป.1-6 3. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ไมเกิน5 คน  (Youth Counselor : YC) 4. กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนา ทีม 12 คน ป.4-6 สังคมเด็กประถมทําได (สานักงาน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกับบริษัทยูนลิเวอร ไทยเทรดดิ้ง) ิ 5. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 5.1 การประกวดหนังสือเลมเล็ก ทีม 3 คน   ม.1-3 ป.4-6 6. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู 6.1 Cross word ทีม2คน/   ป.1-6 เดี่ยว 6.2 A Math ทีม2คน/   ป.1-6 เดี่ยว 6.3 คําคม ทีม2คน/   เดี่ยว 6.4 ซูโดกุ ทีม2คน/   ป.1-6 ป.1-6 ป.1-6 ประถม 9.00 – เดี่ยว ป.1-6 12.00 น.
 16. 16. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑. นายจํานงค ณะคําปา ประธานกรรมการ ๒. นางจินดา กิริยา กรรมการ * ๓. นายสุรพงษ คําใจ กรรมการและเลขานุการ

×