คู่มือการเปิดระบบให้โรงเรียนจัดการแก้ไขข้อมูล
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

คู่มือการเปิดระบบให้โรงเรียนจัดการแก้ไขข้อมูล

 • 1,748 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,748
On Slideshare
1,490
From Embeds
258
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 258

http://sompriaw.wordpress.com 258

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. การอนุญาตใหโรงเรียนแกไขขอมูลนักเรียนไดโดยตรงของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  1. เจาหนาที่เขตพื้นที่เขาสูระบบ 2. คลิก เมนู อนุญาตโรงเรียนแกไขขอมูลนักเรียน ทางดานขวามือ จะปรากฏ รายชื่อโรงเรียนดังแสดงดานลาง ดังนี้ 3. ใหคลิกในชองสี่เหลี่ยม จะปรากฏเครื่องหมายถูก ตรงชองอนุญาตการใชงาน ใหกับโรงเรียนที่ตองการอนุญาต (ซึ่งอยูในการพิจารณาของเขตฯวาจะ อนุญาตหรือไม) !!! ถาอนุญาต จะไดครั้งละ 10 โรงเรียนเทานั้น โรงใดเสร็จใหยืนยันขอมูล เขตฯ คลิกเครื่องหมายถูกออก แลวเขตฯกสามารถเปดอนุญาตใหโรงเรียน ็ อื่นไดเพิม แตรวมกันขณะนั้นตองไมเกิน 10 โรง ่ ชื่อผูใชโรงเรียนใชรหัส 10 หลัก รหัสผานไมตองใส ยกตัวอยาง เชน โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง ชื่อผูใชคือ 1016020002 เปนตน อนึ่ง เขตฯ สามารถแกไขขอมูลใหโรงเรียนไดโดยใชรหัสเขต แลวคลิก  เลือกโรงเรียน แกไขรายชื่อ เพิ่มชื่อนักเรียนได หรือ จะใชวิธีการอัพโหลด ไฟลเอ็กเซล แบบเดิมก็ได
 • 2.  เมื่อโรงเรียนแกไขขอมูลนักเรียนเสร็จและคลิกปุมยืนยันขอมูลแลว จะปรากฏ ขอความ ยืนยันขอมูลแลว ใหเขตพื้นที่ยกเลิกการอนุญาต แลวอนุญาตให โรงเรียนอื่นตอไปโรงเรียนเขาไปแกไขขอมูลนักเรียนโดย 1. เขาหนาหลัก One Tablet per Child ที่ http://210.1.20.52/tablet/ 2. คลิกเลือก ภาค ตามที่สังกัด 3. login เขาสูระบบ หนาเดียวกันกับเจาหนาที่เขตพื้นที่ใช ดังภาพ
 • 3. ชื่อผูใช คือรหัสโรงเรียน 10 หลัก ดูจากหนาจอก็ได (ซึ่งใชเฉพาะเรื่องTablet เทานั้น ไมใชรหัส SMIS หรือ รหัส obec นะจะบอกให) (สอบถามขอมูลจาก  เจาหนาที่ E-MESของเขตพื้นทีการศึกษา หรือ ผูที่ดูแลเรื่องTablet ของเขต ่ พื้นที่การศึกษา) รหัสผาน ไมตองใสนะ4. คลิก เขาสูระบบ จะปรากฏดังนี้5. คลิก แกไข/ลบ ดานหลังชื่อนักเรียน เพื่อแกไข/ลบ ขอมูลนักเรียน
 • 4. 6. แกไขเรียบรอย ใหคลิกปุม บันทึกขอมูล7. ถาตองการลบนักเรียน ใหคลิกปุม ลบขอมูล ปุม ลบทั้งหมด ใชกรณตองการลบขอมูลนักเรียนทั้งหมด เทานั้น (ตองระวังใหมาก) ี ปุม เพิ่มขอมูล ใชกรณตองการเพิ่มขอมูลนักเรียนใหม ี ปุม ยืนยันขอมูล ใชกรณีแกไขขอมูลนักเรียนทงหมดเรียบรอยแลว ้ัที่สําคัญยิ่ง เขตฯ จะเปดระบบใหโรงเรียนแกไขขอมูลเองไดหรือไมอยูในวินิจฉัยของเขตฯ โดยที่จะตองคํานึงถึงความปลอดภัย ความมั่นคง ปลอดภัยของขอมูลดวย และโปรดอยาลืมเปนอันขาดวาถาเปดใหโรงเรียนใดแกไขขอมูลแลว ตองอยาลืมยกเลิกการเปดดวยและทั้งนี้ การติดตอประสานงาน ควรตองมีโทรศัพท อีเมล หรือชองทางอื่นๆ ที่ติดตอกันได ระหวาง โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาดวย