ข้อความหน้าจอ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ข้อความหน้าจอ

on

 • 1,487 views

Project Game Lab

Project Game Lab

Statistics

Views

Total Views
1,487
Slideshare-icon Views on SlideShare
816
Embed Views
671

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

3 Embeds 671

http://sompriaw.wordpress.com 666
https://sompriaw.wordpress.com 3
http://webcache.googleusercontent.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ข้อความหน้าจอ ข้อความหน้าจอ Presentation Transcript

  • การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการพั ฒ นาสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมั ล ติ ม ี เ ดี ย ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ และ เกมการศึ ก ษา ( Interactive Media & Educational Game) กลุ ่ ม ผลิ ต สื ่ อ และประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สำ า นั ก เทคโนโลยี เพื ่ อ การเรี ย นการสอน สำ า นั่ อ ง................................................................... เรื ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ .................................................. ชั ้ น (ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ ... มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ ...) โดย นาย/นาง.................................................. ครู ชำ า นาญการ/ชำ า นาญการพิ เ ศษ/เชี ่ ย วชาญ/เชี ่ ย วชาญพิ เ ศษ โรงเรี ย น................................................ สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา...............เขต....
  • ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อ ให้มีรูปแบบเดียวกัน ยกเว้นรูปแบบการนำา เสนอให้จัดทำาได้อย่างอิสระตามความคิดสร้างสรรค์ของ แต่ละบุคคลโครงการส่งเสริมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมเดีย ี ปฏิสัมพันธ์ และ เกมการศึกษา ( Interactive Media & Educational Game)
  • ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อ ให้มีรูปแบบเดียวกัน ยกเว้นรูปแบบการนำา เสนอให้จัดทำาได้อย่างอิสระตามความคิดสร้างสรรค์ของ แต่ละบุคคลโครงการส่งเสริมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมเดีย ี ปฏิสัมพันธ์ และ เกมการศึกษา ( Interactive Media เ& ่อการเรียนการสอน สำานักเทคโนโลยี พื Educational Game) สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ้
  • (หน้าลงทะเบียน) ลงทะเบียนชื่อ .............................................................สกุล ..........................................................
  • (หน้ารายการหลัก)รายการหลัก (Main menu)แนะนำาบทเรียน (Help)จุดประสงค์การเรียนรู้ทดสอบก่อนเรียนบทเรียน รายการบทเรียนทดสอบหลังเรียนแหล่งอ้างอิงดัชนีผู้จัดทำาออก (Exit) (ออกจากรายการเนื้อหาให้)ออกจากโปรแกรม (ให้ผู้เรียนตอบยืนยันการ
  • (ปุ่มควบคุม กรณีที่ไม่ใช้ Icon ให้ใช้ ข้อความภาษาไทยต่อไปนี) รายการหลัก (Main menu) ้ รายการ (menu) หน้าต่อไป (Next) ย้อนกลับ (Back) กลับหน้าแรก (First Page) ไปหน้าสุดท้าย (Last Page) ไปหน้าที่...... (go to) เปิดเสียง ปิดเสียง
  • กรณีทมีการนำาเสนอด้วย Clip ี่ให้มีปุ่มควบคุม ถ้าไม่ใช้ Icon ยง VDO และเสี มาตรฐาน ให้ใช้ภาษาไทย เช่นเล่น (Play)หยุดชั่วคราว (Pause)หยุด (stop)Clip VDO แต่ละ File ควรมีความยาวไม่เกิน10 วินาที
  • ผลงานจะเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไชต์ สพฐ.ขนาดไฟล์ .swf ไม่ควรเกิน 300 KB