ใบสมัครเข้าร่วมโครงการใช้โปรแกรม OBECLMS เพื่อจัดทําเว็บไซต์ของโรงเรียน                 ของข้าราชการครูหรื...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Obec lms

1,335 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
416
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Obec lms

 1. 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการใช้โปรแกรม OBECLMS เพื่อจัดทําเว็บไซต์ของโรงเรียน ของข้าราชการครูหรือบุคลากรในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัตและภารกิจดังนี้ ิ1. มีครู หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ที่มีความรูในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและแม่ขาย (Server) ของโรงเรียน ้ ่ เพื่อที่จะติดตั้งและดูแลระบบ OBECLMS ของโรงเรียน2. โรงเรียนต้องมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) หรือมี Hosting เพื่อจัดทําเว็บไซต์ของโรงเรียน 2.1 ที่รองรับภาษา PHP 5.0 หรือ สูงกว่า และ มีฐานข้อมูล MySQL 5.0 หรือ สูงกว่า 2.2 มีเนื้อที่วางไม่น้อยกว่า 20 GB เพื่อติดตั้งระบบ OBECLMS ่3. โรงเรียนต้องจัดให้ครูหรือเจ้าหน้าที่ผ้ดูแลระบบ เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS ได้เต็มเวลา (4 วัน) ู4. สพฐ.รับผิดชอบค่าที่พัก และค่าอาหาร สําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ) ให้เบิกจาก ต้น สังกัด5. หลังจากอบรมแล้ว โรงเรียนต้องนําระบบ OBECLMS ติดตั้งที่ Server ของโรงเรียน หรือ Hosting6. ผู้เข้าอบรมต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และข้อมูลดังต่อไปนี้ และนํามาด้วยในวันอบรม 6.1 เตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook ที่จะทําหน้าที่จําลองเป็น Server ซึ่งมีคุณสมบัติขนต่ําดังนี้ ั้ - Hard Disk ต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 50 GB. / RAM 4 GB. / CPU ไม่ต่ํากว่า Dual core 6.2 ปลักไฟสําหรับ Notebook ๊ 6.3 เตรียมข้อมูลทีจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น เอกสาร รูปภาพ ในรูปแบบไฟล์อเล็กทรอนิกส์ เพือมาใช้ ่ ิ ่ กับโครงการ ************************************** 1. ข้อมูลของโรงเรียน 1.1. ชื่อโรงเรียน………………..………………………….........……………สพท……………….….……….……………… เขต ……….. เปิดสอนระดับ……………..........................…………จํานวนคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน…….………เครื่อง 1.2 ปัจจุบันโรงเรียนมีเว็บไซต์ของโรงเรียน ไม่มี มี ระบุ ........................................................................... 2. โรงเรียนขอเสนอชื่อผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้ คนที่ 1 (ชื่อ-สกุล) …………………..….…………………….…….……ตําแหน่ง.………..………………….…………………..….………… หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก (มือถือ) ………………….…..….………E-mail………………………………..……. คนที่ 2 (ชือ-สกุล) …………………..….…………………….…….……ตําแหน่ง……..………….…………..…………………..….………… ่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก (มือถือ) ……….……………..….………E-mail………………………………..……. สามารถเลือกได้ 1 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 (วันที่ 5 – วันที่ 8 ก.ย. 55) สถานที่จัดอบรมที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล รุ่นที่ 2 (วันที่ 19 – วันที่ 22 ก.ย. 55) สถานที่จัดอบรมที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและโรงเรียนยินดีปฏิบติตามเงื่อนไขทุกประการ และ อนุญาต ัให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น สมัครเข้าอบรมได้ ลงชื่อ……………………………..…..…. (.……………………..…….…………) ผู้อํานวยการโรงเรียน…………………………………………………………. ส่งใบสมัครมาที่ กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี สทร. สพฐ ทางโทรสารหมายเลข 0 2282 9926 ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2288 5705, 0 2288 5582 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2555

×