บทที่ 1 แนะนํา Game Design และ Kodu Game lab     กิจกรรมที่ 1.1 แนะนําตัวเอง     กิจกรรมที่ 1.2 แนะนํา Kodu Game L...
บทนํา      Kodu Game Lab คือโปรแกรมช่วยเขียนโปรแกรมมิ่งที่ช่วยให้ คณสร้ างเกมสามมิติ (3D) ได้ เอง แม้ จะไม่มีพื ้นควา...
บทที่ 1แนะนํา Game Design และ Kodu Game labกิจกรรมที่ 1.1 แนะนําตัวเองใช้ กิจกรรมนี ้เพื่อให้ สมาชิกในกลุมทําความรู้จกกัน ...
กิจกรรมที่ 1.2 แนะนํา Kodu Game Labประเด็นสําคัญ:  • Kodu เหมาะสําหรับการพัฒนาเกมแบบเร่งด่วน โดยใช้ อินเทอร์ เฟสและภาษาท...
ในกิจกรรมนี ้ เราจะมาดูกนว่าจะสร้ างเกมขึ ้นได้ อย่างไร            ัเขียนเกม 5 อย่างที่คณชอบเล่น       ...
“หากคุณเคยเขียน Software Subroutine แล้ วพบว่าต้ องเจอ arguments มากกว่า 10 arguments ลองกลับไปดูอีกที คุณ        ...
ตัวอย่ างการสํารวจเกมชื่อเกม:        Bonk-Out v18วัตถุประสงค์ :     ทําลายปราสาทในขณะที่ปกปองไม้ (Stick) ของค...
บทที่ 2พืนฐานโปรแกรมมิ่ง ้กิจกรรมที่ 2.1 แนะนําภาษาโปรแกรมมิ่งของ Kodu     ในกิจกรรมนี ้เราจะเขียนโปรแกรมแรกโดยใช้ K...
3. เลือกไอคอน “Add and Program Objects” จาก toolbar โดยจะมีหน้ าตาแบบนี ้4. เลือกคาแรคเตอร์ โดยคลิกขวาหรื อเลือก Y บนแปน g...
9. เลือก towardsจากนัน code จะปรากฎเป็ น   ้9. กด ESC บนคีย์บอร์ ด (หรื อกด    สองครังบนแปน game pad) เพื่อออกจากหน้...
กิจกรรมที่ 2.2 การแก้ ไข Tutorial 2 และ 3     ในกิจกรรมนี ้เราจะมาแก้ ไขปั ญหาใน Tutorial 2 และ 3 กัน วิธีแก้ ไขปั ญหา...
แต่เราจะเปลี่ยนให้ ปรากฎเป็ น6.. เพิ่มกรอบคําสังใหม่โดยคลิกซ้ ายที่ไอคอน         ่                ...
จากนัน code จะปรากฏเป็ น   ้9. กด ESC บนคีย์บอร์ ด (หรื อกด     สองครังบนแปน gamepad) เพื่อออกจากหน้ าจอโปรแกรมมิ่ง...
แต่เราต้ องการเปลี่ยนให้ เป็ นดังต่อไปนี ้6. เพิ่มกรอบคําสังใหม่โดยคลิกซ้ ายที่ไอคอน         ่          ...
9. กด ESC บนคีย์บอร์ ด (หรื อกด   สองครังบนแปน gamepad) เพื่อออกจากหน้ าจอโปรแกรมมิ่งและกลับสูหน้ าจอ          ...
กิจกรรมที่ 2.3 ทําความรู้ จักกับ Bot และ Object     ในกิจกรรมนี ้เป็ นการจะสํารวจ bot และ object ต่างๆ ที่มีใน Kodu G...
กิจกรรมที่ 2.4 การใช้ Programming BotsBot ที่ควบคุมโดยผู้เล่ น (Player Controlled bots)    เมื่อเราได้ ผานการทํา Tutori...
หรื อ เราสามารถใช้ see แทน hear ในหลายกรณีเช่นกันหากเราต้ องการให้ bot เคลื่อนที่ไปมากกว่าการเดินตาม เราสามารถใช้ กรอบคําส...
การแสดง physical action ต่างๆ    Bot และ object มีคา setting ที่กําหนด attribute บางตัว ที่ควบคุมให้ พวกมันแสดงออกและปร...
กิจกรรมที่ 2.4 การสร้ าง bot สองตัวกิจกรรมนี ้จะสอนการสร้ าง bot ในเกมขึ ้นมาสองตัว เช่น tag หรื อ similarกิจกรรมดังกล่าวเ...
บทที่ 3กระบวนการออกแบบอย่ างไม่ เป็ นทางการกิจกรรมที่ 3.1 ระดมสมองลองไอเดียสอบถามในกลุมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกม...
ชื่อเกม:          _________________________________________________________________________วัตถุประสงค์ :    ...
22  
KODU GAME DESIGN TEMPLATE ออกแบบเกม อธิบายเกม (อะไรที่ผู้เล่นต้องทําบ้าง)      ตัวละคร วัตถุ และหน้าที่ เป้าหมาย  ...
บทที่ 4การสร้ าง Game Worldกิจกรรมที่ 4.1 การออกแบบ Game Space    กิจกรรมนี ้สร้ างความเข้ าใจในเรื่ องของการพิจารณาใช...
บันทึก:___________________________________________________________________________________________________________________...
ใช้ Ground Brush เพื่อเพิ่มและลบ ground กดปุ่ ม right trigger        หรื อคลิกซ้ ายบนเม้ าส์เพื่อเพิ่ม ground และก...
ในตอนที่กําลังแก้ ไข world อยูนน ให้ กด F3 เพื่อเปิ ดฟั งก์ชน Snap to Grid เพื่อล็อคขนาดของ brush size ให้ คงที่     ...
เลือก Object Group และจากนันเลือก path type ที่คณต้ องการ (เช่นพื ้นเรี ยบ (Plain), ถนน (Road) กําแพง (Wall)       ...
Recipe: Side Scrolling    ปกติแล้ ว Path จะเป็ นสิงที่ดีที่สดในการสร้ าง side scrolling game แต่คณสามารถสร้ าง land ก็...
รู ปแบบ Design Pattern: Maze    ใช้ maze เมื่อต้ องสร้ างเกมประเภท puzzle ที่ต้องการให้ ผ้ เู ล่นใช้ ทกษะในการหาเส้ นทา...
รู ปแบบของ Design Pattern : Fixed Game Board     เกมบางเกมมีพื ้นที่เล่นอยูบนพื ้นที่ที่ลอคไว้ ตายตัว game space เหล่...
3. กดปุ่ ม  เพื่อวางกล้ องในจุดเริ่มต้ น และกดปุ่ ม    เพื่อตังตําแหน่งที่ต้องการ                   ...
บทที่ 5ใช้ งาน Game Design Patternsกิจกรรมที่ 5.1 Game Progress Patternsกิจกรรมนี ้ อธิบายแนวคิดของการเขียนโปรแกรมมิ่งโดยใ...
Design Pattern: Scores      Score หรื อคะแนนคือการแสดงตัวเลขที่ชี ้วัดความสําเร็จของผู้เล่น เราสามารถเพิ่ม Point เข้ ...
บันทึก:___________________________________________________________________________________________________________________...
Pattern: Health     Health ของ bot ของผู้เล่นคือสิงที่ระบุความก้ าวหน้ าของผู้เล่นในเกม health bar แสดงสถานะปั จจุบนขอ...
Pattern: Save Points      Save Point หรื อที่เรี ยกว่า Check Points คือค่า point ที่ช่วยให้ ผ้ เู ล่นมีความสะดวกในกา...
5. ยังไม่มี code สําหรับ page 3 ของ save points  6. ใช้ setting ของ save point เพื่อลดการฟั งลงให้ เหลือเป็ นค่าตํ่าสุดเ...
39  
การเพิ่ม save point อย่างต่อเนื่องต้ องทําให้ black point เหล่านี ้เพิ่มขึ ้นทีละหนึ่ง                  ...
Design Pattern: Multi Levels     การที่มี level หลายๆ level ในเกม คือวิธีที่ดีในการทําให้ ผ้ เู ล่นรู้สกว่าตนเองมีความ...
จุด starting point บน level 1จุด finishing point บน level 1                   42             ...
ตัว Stickbot: จุด Starting point บน level 2  ตัว Stickbot: จุด Finishing point บน level 2กิจกรรมที่ 5.2 Game Play Patter...
Kodu game
Kodu game
Kodu game
Kodu game
Kodu game
Kodu game
Kodu game
Kodu game
Kodu game
Kodu game
Kodu game
Kodu game
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kodu game

4,246 views
4,106 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,246
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kodu game

 1. 1.   
 2. 2. บทที่ 1 แนะนํา Game Design และ Kodu Game lab กิจกรรมที่ 1.1 แนะนําตัวเอง กิจกรรมที่ 1.2 แนะนํา Kodu Game Lab กิจกรรมที่ 1.3 เกมคืออะไร กิจกรรมที่ 1.4 Kodu Gameบทที่ 2 พืนฐานโปรแกรมมิ่ง ้ กิจกรรมที่ 2.1 แนะนําภาษาโปรแกรมมิ่งของ Kodu กิจกรรมที่ 2.2 การแก้ ไข Tutorial 2 และ 3 กิจกรรมที่ 2.3 ทําความรู้ จักกับ Bot และ Object กิจกรรมที่ 2.4 การใช้ Programming Bots กิจกรรมที่ 2.4 การสร้ าง bot สองตัวบทที่ 3 กระบวนการออกแบบอย่ างไม่ เป็ นทางการ กิจกรรมที่ 3.1 ระดมสมองลองไอเดีย กิจกรรมที่ 3.2 ไอเดียดีๆ สําหรั บเกม กิจกรรมที่ 3.3 ตัวอย่ างของโรงเรี ยน และกรณีตัวอย่ างบทที่ 4 การสร้ าง Game World กิจกรรมที่ 4.1 การออกแบบ Game Space กิจกรรมที่ 4.2 การสร้ าง Design Pattern และ Recipe กิจกรรมที่ 4.3 ทําความรู้ จักกับ Game Space Patternsบทที่ 5 ใช้ งาน Game Design Patterns กิจกรรมที่ 5.1 Game Progress Patterns กิจกรรมที่ 5.2 Game Play Patterns กิจกรรมที่ 5.3 Game Information Design Patternsบทที่ 6 ใช้ งาน Game Design Approach กิจกรรมที่ 6.1 กิจกรรมที่ 6.2บทที่ 7 ขันต่ อไป ้    
 3. 3. บทนํา Kodu Game Lab คือโปรแกรมช่วยเขียนโปรแกรมมิ่งที่ช่วยให้ คณสร้ างเกมสามมิติ (3D) ได้ เอง แม้ จะไม่มีพื ้นความรู้ ุเรื่ องการเขียนโปรแกรมเลยก็ตาม Kodu มีไอคอนที่คอยควบคุมคาแรคเตอร์ (Character) และอ็อปเจค (Object) ต่างๆ ด้ วยการสังให้ คาแรคเตอร์ แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบที่จบต้ องได้ ่ ั คอร์ สนี ้ออกแบบมาเพื่อให้ ครูที่ต้องการนําวิชา Game Design มาใช้ กบกิจกรรมในห้ องเรี ยน หลังการอบรม ผู้เรี ยนจะ ัได้ ร้ ูจกกับ Kodu Game Lab และสาธิตให้ นกเรี ยนของตนเองเข้ าใจว่าใครๆ ก็สามารถสร้ างเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจได้ ั ั คอร์ สนี ้ครอบคลุมทักษะที่ต้องใช้ ในการออกแบบ สร้ างโลกสมมติและเกมด้ วย Kodu Game Lab รวมทังสามารถ ้วิเคราะห์หรื อติดตามกระบวนการออกแบบ ตลอดจนแนะนําว่าครูผ้ สอนสามารถนํา Kodu ไปใช้ กบหลักสูตรของโรงเรี ยนได้ ู ัอย่างไรด้ วย ด้ วยความสามารถในการออกแบบและสร้ างเกมได้ ด้วยตนเอง ผู้เรี ยนจะสามารถสร้ างเกมที่น่าสนใจและมีความดึงดูดผู้เล่นได้ ด้ วยการใช้ เทคนิคง่ายๆ เพียงไม่กี่ขนตอนของโปรแกรมนี ้ ั้ประโยชน์ ท่ ีจะได้ รับจากหลักสูตรนี ้ • ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเขียนโปรแกรมสังการให้ แก่คาแรคเตอร์ และอ็อปเจคได้ ่ • ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างโลกสามมิติได้ • แนะนําองค์ประกอบหลักของการออกแบบเกมได้ • มอบตัวอย่างของ code ที่มีหลากหลายรูปแบบ • มอบตัวอย่าง game play ที่มีหลากหลายรูปแบบ • สร้ างตัวอย่างการใช้ Kodu Game Lab ในโรงเรี ยนได้ • มอบความช่วยเหลือได้ ตรงเวลาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมันใจในการใช้ งาน Kodu Game Lab ่หมายเหตุKodu Game Lab ยังเป็ นโปรแกรมที่กําลังพัฒนาอยู่ ตัวอย่างต่างๆ ในเอกสารฉบับนี ้จะต้ องใช้ งานบนเวอร์ ชน 1.48 ซึงเป็ น ั่ ่เวอร์ ชนล่าสุดของ Kodu Game Lab ในขณะนี ้ หากคุณใช้ งานเวอร์ ชนอื่นที่ตํ่ากว่า โปรดตรวจสอบ ั่ ั่ที่ http://media.planetKodu.com/workshop/resources.html เพื่ออัพเดตและเรี ยกดูเอกสารประกอบการอบรมเอกสารฉบับนีมีไว้ สาหรั บผู้ให้ การอบรมนักเรี ยน ผู้สอนจะมีบันทึกย่ อปรากฏในกรอบโดยตลอด แต่ กรอบนีจะไม่ ้ ํ ้ปรากฏในเอกสารฉบับผู้เรี ยน 1   
 4. 4. บทที่ 1แนะนํา Game Design และ Kodu Game labกิจกรรมที่ 1.1 แนะนําตัวเองใช้ กิจกรรมนี ้เพื่อให้ สมาชิกในกลุมทําความรู้จกกัน ใช้ เวลา 10 นาทีเพื่อให้ แต่ละคนสร้ างคาแรคเตอร์ ของตัวเองและใช้ เวลาอีก ่ ั10 นาทีเพื่อให้ แต่ละคนแบ่งปั นคาแรคเตอร์ กบคนอื่นๆ ในกลุม ั ่สมมติวาคุณเป็ นคาแรคเตอร์ ในเกม (Game Character) คุณต้ องการให้ คาแรคเตอร์ มีลกษณะอย่างไร ่ ัชื่อ ________________________________________________________________พาวเวอร์ (Power) ________________________________________________________________ระบุลักษณะพิเศษของคาแรคเตอร์ ของคุณ 3 อย่ าง:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________วาดภาพคาแรคเตอร์ ของคุณลงในกรอบ 2   
 5. 5. กิจกรรมที่ 1.2 แนะนํา Kodu Game Labประเด็นสําคัญ: • Kodu เหมาะสําหรับการพัฒนาเกมแบบเร่งด่วน โดยใช้ อินเทอร์ เฟสและภาษาที่ง่ายต่อการใช้ งาน • Kodu ใช้ ภาษาโปรแกรมมิ่งที่เป็ นรูปไอคอนหรื อสัญลักษณ์ให้ เข้ าใจได้ ง่ายๆ • Kodu เหมาะสําหรับเกมขนาดเล็ก ในกิจกรรมนี ้ เราจะลองสํารวจ Kodu Game Lab กันก่อน ในเรื่ องของวัตถุประสงค์และสิงที่ได้ พฒนาเอาไว้ ให้ ใน ่ ัโปรแกรม ใช้ เนื ้อที่ด้านล่างต่อไปนี ้เพื่อบันทึกรายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับ Kodu Game Lab________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________กิจกรรมที่ 1.3 เกมคืออะไรถามสมาชิกในกลุมว่าชอบเล่นเกมอะไรมากที่สด 5 เกม แนะให้ พวกเขาเขียนรายชื่อเกมในแต่ละหมวดที่แตกต่างกัน ่ ุตัวอย่างเช่น เกมประเภท Sport Game เกมประเภท Board Game หรื อ เกมประเภท Computer Game เป็ นต้ น เมื่อแต่ละคนได้ เขียนรายชื่อแล้ ว ให้ ผ้ เู รี ยนหาคําตอบว่าแต่ละเกมมีอะไรที่เหมือนกัน และอะไรที่ทําให้ เกมเหล่านี ้ทํางานได้ ใช้ Diamond 9เพื่อแสดงปั จจัยสําคัญเกี่ยวกับสิ่งที่สร้ างเกม โดยปั จจัยสําคัญจะอยูตําแหน่งบนสุด ่ควรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเมื่อจบกิจกรรมนี ้ประเด็นสําคัญ: • เกมเน้ นที่ความสนุกสนาน • เกมต้ องมีกฎ • เกมต้ องมีวตถุประสงค์ / เกมต้ องมีผ้ ชนะและผู้แพ้ ั ู • ผู้เล่นเกมต้ องตัดสินใจและต้ องมีทกษะอย่างใดอย่างหนึงเพื่อเล่นเกม ั ่ • เกมคือประสบการณ์ 3   
 6. 6. ในกิจกรรมนี ้ เราจะมาดูกนว่าจะสร้ างเกมขึ ้นได้ อย่างไร ัเขียนเกม 5 อย่างที่คณชอบเล่น ุ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ลองคิดเกี่ยวกับเกมที่คณได้ เขียนไว้ แล้ วระบุปัจจัยสําคัญในการสร้ างเกมเหล่านันขึ ้นมาได้ ใช้ กราฟ Diamond 9 ต่อไปนี ้เพื่อ ุ ้จัดระเบียบความคิดของคุณ โดยที่ปัจจัยแรกที่สําคัญที่สดต้ องอยูในกรอบบนสุดของ Diamond ุ ่ 4   
 7. 7. “หากคุณเคยเขียน Software Subroutine แล้ วพบว่าต้ องเจอ arguments มากกว่า 10 arguments ลองกลับไปดูอีกที คุณ อาจจะลืมอะไรบางอย่างไป” Alan Kay “เกมคือกิจกรรมแก้ ปัญหา ที่ซงเข้ าถึงได้ ด้วยความคิดที่สนุกสนาน” ึ่ Jesse Schellกิจกรรมที่ 1.4 Kodu Gamesกิจกรรมนี ้ออกแบบมาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นพบรูปแบบต่างๆ ของเกมที่สามารถสร้ างขึ ้นด้ วย Kodu Game Lab และระบุได้ วา ่อะไรที่ทําให้ เกมเหล่านี ้มีความสนุกสนาน ใช้ เวลา 15 นาที สําหรับการเล่นเกม และอีก 5 นาทีสําหรับบันทึกผลการเล่น จากนัน ้ใช้ เวลา 10 นาทีสําหรับการอภิปรายซักถาม ใช้ “Kodu Game” PowerPoint เพื่อแสดงเกมบางอย่างที่สร้ างจาก Xbox Koducommunityเนื่องจากตัวอย่างมี quick play ของ Bonk Out 18 และอภิปรายวัตถุประสงค์ กฎ และเหตุผลว่าทําไมเกมถึงสนุกสนานไว้ แล้ ว Kodu Game Lab มีโลกสมมติ (World) ที่รวมเกมเอาไว้ อยูประมาณ 50 แห่ง ในกิจกรรมนี ้ เราจะสํารวจ world ่เหล่านี ้และเกมต่างๆ เพื่อเรี ยนรู้วาอะไรที่ Kodu Game Lab สามารถสร้ างได้ และเราต้ องใช้ อะไรบ้ างเพื่อสร้ างเกมขึ ้นมาโดยใช้ ่โปรแกรม Kodu Game Lab 5   
 8. 8. ตัวอย่ างการสํารวจเกมชื่อเกม: Bonk-Out v18วัตถุประสงค์ : ทําลายปราสาทในขณะที่ปกปองไม้ (Stick) ของคุณไว้ ้กฎ: ใช้ ปมใดปุ่ มหนึงเพื่อปล่อยจักร หรื อใช้ Push Bot เพื่อปล่อยได้ เช่นกัน กงจักรจะทําลายทุกอย่าง ุ่ ่ ยกเว้ นตัวผู้เล่น ผู้เล่นสามารถควบคุมให้ จกรพุงไปตรงไหนก็ได้ โดยควบคุมทิศทางการเด้ งของจักร ั ่ทําไมจึงสนุก: เกมนี ้ง่ายต่อการเข้ าใจเพราะมีพื ้นฐานเหมือนกับเกมBreakout ที่คนส่วนใหญ่ร้ ูจก เกมนี ้มีความ ั สนุกตรงที่เป็ นเกมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และจะสนุกมากขึ ้น เมื่อเล่นไปนานๆสํารวจเกมที่คุณชอบชื่อเกม: _________________________________________________________________________วัตถุประสงค์ : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________กฎ: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ทําไมจึงสนุก: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 6   
 9. 9. บทที่ 2พืนฐานโปรแกรมมิ่ง ้กิจกรรมที่ 2.1 แนะนําภาษาโปรแกรมมิ่งของ Kodu ในกิจกรรมนี ้เราจะเขียนโปรแกรมแรกโดยใช้ Kodu Game Lab กัน Kodu Game Labมี Tutorial พื ้นฐานอยู่ 3 อย่างและเราจะเรี ยนรู้ทงหมดในกิจกรรมนี ้ ั้สาธิต Tutorial 1 และวิธีการแก้ ไขปั ญหาประเด็นสําคัญ:การแสดงด้ วยสัญลักษณ์ และบอกว่าเมื่อไรควรต้ องใช้ ข้อความเพื่อนิยามค่าของภาษาโปรแกรมมิ่งไฮไลต์ตรงเมนู Help ที่อยูในเกม ซึงแสดงให้ เห็นว่ามี Key และ button ใดบ้ างที่สามารถใช้ เพื่อสังการโปรแกรมและเข้ าถึง ่ ่ ่หน้ าจอและ toolbar ต่างๆ ได้บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ใช้ งาน Tutorial 11. เปิ ด Tutorial 1 worldKodu Bot จะบอกคุณว่า “I want to visit the castle.”2. กด ESC บนแปนคีย์บอร์ ดหรื อปุ่ ม Start บน controller เพื่อแก้ ไข world ้ 7   
 10. 10. 3. เลือกไอคอน “Add and Program Objects” จาก toolbar โดยจะมีหน้ าตาแบบนี ้4. เลือกคาแรคเตอร์ โดยคลิกขวาหรื อเลือก Y บนแปน gamepad จากนันคาแรคเตอร์ จะเรื องแสงเป็ นสีเหลืองและจะปรากฏ ้ ้editing menu ขึ ้นมา5. คลิก Program Bots code จะปรากฏขึ ้นมา และคุณจะมีทางเลือก 2 ทางในการแก้ ไข line 1 บน code ที่มีอยู่ หรื อ เพิ่ม line ใหม่เข้ าไปบนcode นัน ในกิจกรรมนี ้เราจะแก้ ไข line แรก แต่การเพิ่ม line ใหม่เข้ าไปก็สามารถทําได้ ้Line แรกจะอ่านได้ ดงนี ้ ัแต่เราต้ องเปลี่ยนให้ เป็ นดังนี ้6. เอากรอบคําสัง (Tile) ที่ชื่อ express และ heart ออก โดยคลิกขวาบนกรอบคําสังเหล่านันหรื อกด ่ ่ ้ บนแปน gamepad ้7. เพิ่มกรอบคําสังใหม่โดยคลิกซ้ ายที่ไอคอน ่ ตรงตําแหน่งขวามือของกรอบคําสัง Do (หรื อกด ่ บนแปน gamepad) ้8. เลือก move 8   
 11. 11. 9. เลือก towardsจากนัน code จะปรากฎเป็ น ้9. กด ESC บนคีย์บอร์ ด (หรื อกด สองครังบนแปน game pad) เพื่อออกจากหน้ าจอโปรแกรมมิ่งและกลับสูหน้ าจอ ้ ้ ่toolbar10. คลิกไอคอน Play เพื่อรันโปรแกรมหรื อกด บนแปน gamepad แล้ วกด ้ เพื่อเล่นเกม11. Kodu Bot ควรจะสามารถเดินไปยังปราสาทได้ แล้ วในตอนนี ้ 9   
 12. 12. กิจกรรมที่ 2.2 การแก้ ไข Tutorial 2 และ 3 ในกิจกรรมนี ้เราจะมาแก้ ไขปั ญหาใน Tutorial 2 และ 3 กัน วิธีแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้นันมีอธิบายในส่วนต่อจากนี ้ไป แต่ ้ขอให้ พยายามแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองก่อนเสมอ และดูวิธีแก้ ไขปั ญหาเมื่อจําเป็ นเท่านัน ้ถามสมาชิกในกลุมว่าจะแก้ ไข Tutorial 2 และ 3 อย่างไร สนับสนุนให้ พวกเขาใช้ วิธีแก้ ไขปั ญหาได้ หากจําเป็ น ่บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________การแก้ ไขปั ญหาใน Tutorial 2วัตถุประสงค์: เราต้ องการ reprogram ตัว cycle bot เพื่อให้ มนสามารถกระโดดข้ ามแม่นํ ้าได้ ั 1. เปิ ด Tutorial 2 2. กด ESC บนคีย์บอร์ ดหรื อ Start บน controller เพื่อแก้ ไข world 3. เลือกไอคอน “Add and Program Objects” จาก toolbar 4. เลือกคาแรคเตอร์ โดยคลิกขวา หรื อย้ าย cursor รูป ด้ วย gamepad จากนันจะเรื องแสงเป็ นสีเหลืองและ ้ หน้ าเมนู editing menu จะปรากฏขึ ้นมา 5. คลิกซ้ ายเลือก Program หรื อกดปุ่ ม บน gamepad จากนันจะปรากฏ bots code ขึ ้นมา และคุณจะมีทางเลือก 2 ทางในการแก้ ไข line 3 และ 4 บน code ที่มีอยู่ หรื อ ้เพิ่ม line ใหม่ๆ เข้ าไปบน code นัน ในกิจกรรมนี ้เราจะแก้ ไข line แรก แต่การเพิ่ม line ใหม่เข้ าไปก็สามารถทําได้ ณ ตอนนี ้ ้line ปรากฏเป็ น 10   
 13. 13. แต่เราจะเปลี่ยนให้ ปรากฎเป็ น6.. เพิ่มกรอบคําสังใหม่โดยคลิกซ้ ายที่ไอคอน ่ ตรงตําแหน่งขวามือของกรอบคําสัง Do (หรื อกด ่ บนแปน ้gamepad)7. เลือกกรอบคําสัง ่ โดยคลิกซ้ ายบนเม้ าส์ หรื อกด บนแปน gamepad ้ หมายเหตุ: คลิกบน action ที่เป็ นรูป คุณก็จะพบกรอบคําสัง ่ ได้ เช่นกัน 11   
 14. 14. จากนัน code จะปรากฏเป็ น ้9. กด ESC บนคีย์บอร์ ด (หรื อกด สองครังบนแปน gamepad) เพื่อออกจากหน้ าจอโปรแกรมมิ่งและกลับสูหน้ าจอ ้ ้ ่toolbar10. คลิกไอคอน Play เพื่อรันโปรแกรมหรื อกด บนแปน gamepad แล้ วกด ้ เพื่อเล่นเกม11. Kodu Bot ควรจะสามารถกระโดดได้ ด้วยการกด spacebar หรื อการกดปุ่ มการแก้ ไขปั ญหาใน Tutorial 3วัตถุประสงค์: เราต้ องการสังให้ ตว cycle bot สามารถหยิบแอปเปิ ลได้ ่ ั ้1. เปิ ด Tutorial 32. กด ESC บนคีย์บอร์ ดหรื อ Start บน controller เพื่อแก้ ไข world3. เลือกไอคอน “Add and Program Objects” จาก toolbar4. เลือกคาแรคเตอร์ โดยคลิกขวาบนคาแรคเตอร์ หรื อย้ าย cursor รูป ด้ วย gamepad จากนันจะเรื องแสงเป็ นสี ้เหลืองและหน้ าเมนู editing จะปรากฏขึ ้นมา5. คลิกซ้ ายเลือก Program หรื อกดปุ่ ม บน gamepadณ ตอนนี ้ line ที่ 2 ของ code จะปรากฏเป็ น 12   
 15. 15. แต่เราต้ องการเปลี่ยนให้ เป็ นดังต่อไปนี ้6. เพิ่มกรอบคําสังใหม่โดยคลิกซ้ ายที่ไอคอน ่ ตรงตําแหน่งขวามือของกรอบคําสัง Do (หรื อกด ่ บนแปน ้gamepad)7. เลือกกรอบคําสัง ่ โดยคลิกซ้ ายบนเม้ าส์ หรื อกด บนแปน gamepad ้หมายเหตุ: คลิกบน holding group ที่เป็ นรูป คุณก็จะพบกรอบคําสัง ่ ได้ เช่นกันจากนัน code จะปรากฏเป็ น ้ 13   
 16. 16. 9. กด ESC บนคีย์บอร์ ด (หรื อกด สองครังบนแปน gamepad) เพื่อออกจากหน้ าจอโปรแกรมมิ่งและกลับสูหน้ าจอ ้ ้ ่toolbar10. คลิกไอคอน Play เพื่อรันโปรแกรมหรื อกด บนแปน gamepad แล้ วกด ้ เพื่อเล่นเกม11. Kodu Bot ควรจะสามารถเก็บผลแอปเปิ ลที่กําลังเรื องแสงได้ และสามารถข้ ามสะพานได้ ด้วย ้ 14   
 17. 17. กิจกรรมที่ 2.3 ทําความรู้ จักกับ Bot และ Object ในกิจกรรมนี ้เป็ นการจะสํารวจ bot และ object ต่างๆ ที่มีใน Kodu Game Lab เราจะเรี ยนรู้วาต้ องใช้ attribute และ ่ability ของ bot ต่างๆ อย่างไรด้ วยใช้ Bots and Objects World เพื่อสาธิตให้ เห็นตัว bot ต่างๆ ที่มีใน Kodu Game Labประเด็นสําคัญ:1. ตัว bot ต่างๆ จะมี attribute และ ability ที่แตกต่างกัน2. ใช้ สีเพื่อแยกแยะ character role ให้ แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น วงกลมสีแดง หรื อ วงกลมสีดํา3. bot และ object ทุกตัวมีคา setting ที่สามารถตังค่าในตอนที่สร้ างเกม แต่ไม่สามารถตังค่าในช่วงที่เกมกําลังดําเนินอยูได้ ่ ้ ้ ่บันทึก:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 15   
 18. 18. กิจกรรมที่ 2.4 การใช้ Programming BotsBot ที่ควบคุมโดยผู้เล่ น (Player Controlled bots) เมื่อเราได้ ผานการทํา Tutorial มาแล้ ว เราจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้ ควบคุม bot ได้ ด้ วยการใช้ คีย์บอร์ ดหรื อ ่Xbox Controller เรายังสามารถทําการจับคู่ action ต่างๆ เช่น การจับคูการกระโดดเข้ ากับคีย์บางตัวบนคีย์บอร์ ดหรื อบน ่gamepad ได้Bot อัจฉริยะ (AI Bot)ลองดูวาเราสามารถโปรแกรม bot ต่างๆ ที่ต้องปฏิสมพันธ์กบ bot ของผู้เล่นได้ อย่างไร ่ ั ั 16   
 19. 19. หรื อ เราสามารถใช้ see แทน hear ในหลายกรณีเช่นกันหากเราต้ องการให้ bot เคลื่อนที่ไปมากกว่าการเดินตาม เราสามารถใช้ กรอบคําสังต่อไปนี ้ ่และเมื่อมี Physical Sensors:ประเด็นสําคัญ:1. Physical action คือกิริยาอาการที่ต้องการให้ bot หรื อ object ทํา เช่น see, hear, got, bump, shot hit, health, held by, on land และ on water2. External action เช่น timer, scored, gamepad, keyboard และ mouse คือสิงที่ bot หรื อ object สามารถตอบสนองได้ ่3. bot และ object แสดง action ได้ ไม่เหมือนกันทุกตัว 17   
 20. 20. การแสดง physical action ต่างๆ Bot และ object มีคา setting ที่กําหนด attribute บางตัว ที่ควบคุมให้ พวกมันแสดงออกและปรากฏตัวขึ ้นมาในเกม ่การโปรแกรมมิ่งไม่สามารถแก้ ไขค่า setting เหล่านี ้ได้ ในขณะที่เกมยังดําเนินอยู่ และต้ องทําในช่วงของการออกแบบเท่านัน ้บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18   
 21. 21. กิจกรรมที่ 2.4 การสร้ าง bot สองตัวกิจกรรมนี ้จะสอนการสร้ าง bot ในเกมขึ ้นมาสองตัว เช่น tag หรื อ similarกิจกรรมดังกล่าวเป็ นการสอนการสร้ าง bot อย่างง่ายๆ เกมจึงไม่ควรซับซ้ อนแต่ควรเป็ นเกมที่สามารถเล่นให้ ชนะในระยะเวลาอันสันได้ ไม่ยากนัก ้ 1. เปิ ด Small World with Water 2. กด ESC บนคีย์บอร์ ดหรื อ Start บน controller เพื่อแก้ ไข world 3. เลือกไอคอน “Add and Program Objects” จาก toolbar 4. เพิ่มคาแรคเตอร์ โดยคลิกซ้ ายที่คาแรคเตอร์ กดปุ่ ม บน gamepad จากนันเลือก bot หรื อ object ที่คณ ้ ุ ต้ องการ 5. เพื่อสังการ bot หรื อ object ให้ คลิกซ้ ายเลือก Program หรื อกดปุ่ ม ่ บน gamepad 6. เพิ่ม code ที่คณต้ องการลงไป ุ 7.กด ESC บนคีย์บอร์ ด (หรื อกด สองครังบนแปน game pad) เพื่อออกจากหน้ าจอโปรแกรมมิ่งและกลับสู่ ้ ้ หน้ าจอ toolbar 8. คลิกไอคอน Play เพื่อรันโปรแกรมหรื อกด บนแปน gamepad แล้ วกด ้ เพื่อเล่นเกม 9. ทําแบบเดิมอีกครังหากต้ องการเพิ่ม bot ตัวที่สอง ้บันทึก:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 19   
 22. 22. บทที่ 3กระบวนการออกแบบอย่ างไม่ เป็ นทางการกิจกรรมที่ 3.1 ระดมสมองลองไอเดียสอบถามในกลุมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกมที่พวกเขาได้ สร้ างขึ ้นมาหรื อที่กําลังพัฒนาขึ ้น และคิดด้ วยว่าจะทํา ่อย่างไรให้ เกมของพวกเขามีความน่าสนใจยิ่งขึ ้นเขียนรายการสิ่งที่คุณอยากทําเพื่อพัฒนาเกมให้ ดูน่าสนใจยิ่งขึน: ้______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________กิจกรรมที่ 3.2 ไอเดียดีๆ สําหรั บเกม ในกิจกรรมนี ้เราจะสร้ างไอเดียสําหรับเกมที่สร้ างโดย Kodu Game Labลองเขียนไอเดียต่างๆ เกี่ยวกับเกมที่คณมี ุตัวอย่างชื่อเกม Duck-Outวัตถุประสงค์ เกมนี ้คล้ ายกับ Bonk-out แต่แทนที่จะมีปราสาทและ stick bot จะมีเรื อและเต่าแทน และเกมนี ้มี ฉากที่เล่นบนนํ ้า เต่าจะสามารถดําลงไปใต้ นํ ้าได้ สองวินาทีเพื่อหลบก้ อนหินกฎ ผู้เล่นต้ องควบคุมปลา ปลาต้ องปกปองเต่าสามตัวจากก้ อนหินที่บินมา ผู้เล่น สามารถทําให้ เต่า ้ หลบลงใต้ นํ ้าได้ ชวคราวเพื่อหลบก้ อนหินที่บินมา ั่Bot ที่ใช้ เรื อ เต่า ปลา และ ก้ อนหินบิน 20   
 23. 23. ชื่อเกม: _________________________________________________________________________วัตถุประสงค์ : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________กฎ: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________Bot ที่ใช้ : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________กิจกรรมที่ 3.3 ตัวอย่ างของโรงเรี ยน และกรณีตัวอย่ างในกิจกรรมนี ้ เราจะเริ่มคิดกันเกี่ยวกับเกมและสํารวจดูวาโรงเรี ยนต่างๆ ที่เคยใช้ Kodu Game Lab เขาใช้ ประกอบหลักสูตร ่การเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนอย่างไรกันบ้ างบันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 21   
 24. 24. 22  
 25. 25. KODU GAME DESIGN TEMPLATE ออกแบบเกม อธิบายเกม (อะไรที่ผู้เล่นต้องทําบ้าง) ตัวละคร วัตถุ และหน้าที่ เป้าหมาย อธิบายวิธีการเล่นให้ชนะ เล่นอย่างไร ใช้เวลา............................................ ............................................. เท่าไร........................................................................... ............................................ ........................................................................................ ............................................ ........................................................................................ ............................................ ........................................................................................ ............................................ ........................................................................................ ............................................ ........................................................................................ ............................................ ........................................................................................ ............................................ ......................................................................................... ............................................ ........................................................................................ ............................................ ............................................ 23   
 26. 26. บทที่ 4การสร้ าง Game Worldกิจกรรมที่ 4.1 การออกแบบ Game Space กิจกรรมนี ้สร้ างความเข้ าใจในเรื่ องของการพิจารณาใช้ ทรัพยากรต่างๆ การตังค่า World Setting และการตังค่ากล้ อง ้ ้World Large กิจกรรมนี ้ใช้ ทรัพยากรจํานวนมากแต่ก็ต้องใช้ land ให้ น้อยที่สดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ุเปิ ดวิดีโอของ Tavish Hill ใน PowerPoint ให้ สมาชิกในกลุม ่บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________กิจกรรมที่ 4.2 การสร้ าง Design Pattern และ Recipe Design Pattern และ Recipe ช่วยให้ โปรแกรมเมอร์ มีกระบวนการที่ง่ายในการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องโปรแกรมมิ่งกิจกรรมนี ้จะอธิบายว่า Game Design Pattern จะสามารถช่วยให้ นกออกแบบเกมสามารถทดสอบ pattern เพื่อแก้ ไขปั ญหา ัด้ าน Game Design ได้ อย่างไร รวมทังอธิบายเรื่ องของคอนเซปต์การใช้ Code Recipe ซึงเป็ นโซลูชนด้ านภาษาที่เหมาะกับ ้ ่ ั่ปั ญหาด้ านโปรแกรมมิ่งทัวๆ ไป ่กิจกรรมนี ้จะแนะนําแนวคิดของ design pattern และ code recipe ที่เราจะใช้ ในหลักสูตรนี ้PowerPoint : สนับสนุนให้ สมาชิกในกลุมถามคําถามเมื่อต้ องการ ่ประเด็นสําคัญ: Design pattern เป็ นโซลูชนมาตรฐานสําหรับเอกสารที่สามารถแก้ ไขปั ญหาที่พบส่วนใหญ่ได้ ั่Recipe คือตัวอย่างของ code ที่เหมาะกับการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องโปรแกรมมิ่งโดยเฉพาะ 24   
 27. 27. บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________กิจกรรมที่ 4.3 ทําความรู้ จักกับ Game Space Patternsกิจกรรมนี ้จะแนะนํารูปแบบของ Game World Design Pattern ต่างๆ แต่ละ pattern มีคําอธิบายที่แตกต่างกันตามที่ได้อธิบายใน PowerPoint และยังมีเกมสาธิตให้ ชมอีกหนึงเกมด้ วย ่Design Pattern : Open Worldเกมที่ใช้ open world design pattern จะช่วยให้ ผ้ เู ล่น เดินทางไปไหนก็ได้ ตามที่ต้องการ Open world game มักเกี่ยวข้ องกับเกมประเภท non-linear game ที่ผ้ เู ล่นสามารถเลือก sequence ที่ต้องการจะเริ่ มเล่นก่อนได้ กล้ องจะติดตามตัวผู้เล่น (ซึงเป็ น ่ค่าตังต้ นของ Kodu Game Lab อยูแล้ ว) และดังนัน open world game จึงเหมาะสมมากกว่าสําหรับเกมที่ต้องใช้ ผ้ เู ล่นเพียง ้ ่ ้คนเดียวประเด็นสําคัญ : Open world สนับสนุนการเล่นเกมแบบ open game play เกมบางเกมไม่มีสวนของการเล่นบนพื ้นดิน ่(land) และ open world เหมาะกับเกมประเภท strategy game มากกว่า และเหมาะกับเกมที่การเล่นแบบ non-linearบันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 25   
 28. 28. ใช้ Ground Brush เพื่อเพิ่มและลบ ground กดปุ่ ม right trigger หรื อคลิกซ้ ายบนเม้ าส์เพื่อเพิ่ม ground และกด left trigger หรื อคลิกขวาที่เม้ าส์เพื่อลบ groundมีแปรงอยูหลายรูปแบบและหลายขนาด โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อเพิ่มขนาดของ land area ่แต่จะทําให้ design มีความซับซ้ อนมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน สีของพื ้นดินสามารถเลือกได้ จากตัวเลือกต่างๆ ที่ต้องการใช้ Up/Down Brush เพื่อสร้ างภูเขาและทิวเขากดปุ่ ม หรื อคลิกซ้ ายที่เม้ าส์เพื่อทําให้ หน้ าดินเรี ยบแปรงที่มีหลายขนาดและหลายรูปแบบนันสามารถนํามาใช้ เพื่อสร้ าง effect ที่แตกต่างกันได้ ้ใช้ Water Brush เพื่อเพิ่ม ลบ หรื อเพิ่มสีให้ นํ ้ากด right trigger หรื อคลิกซ้ ายที่เม้ าส์เพื่อเพิ่มระดับของนํ ้าใน world ให้ สงขึ ้นและกด left ูtrigger หรื อคลิกขวาที่เม้ าส์เพื่อลดระดับของพื ้นนํ ้าใช้ Flatten Brush เพื่อสร้ างพื ้นที่เรี ยบและเนินเขาเอียงๆกด right trigger หรื อคลิกซ้ ายที่เม้ าส์เพื่อเพิ่มระดับของเนินและกด left trigger หรื อคลิกขวาที่เม้ าส์เพื่อทําให้ หน้ าดินเรี ยบใช้ Roughen Brush เพื่อสร้ างพื ้นที่ที่เป็ นเนินสูงๆ ตํ่าๆกด right trigger หรื อคลิกซ้ ายที่เม้ าส์เพื่อเพิ่มระดับของเนินให้ มีความสูงชันสลับกันและกดleft trigger หรื อคลิกขวาที่เม้ าส์เพื่อทําให้ พื ้นที่ตรงนันเป็ นแบบเนินเขาเหมือนคลื่นเบาๆ ้ใช้ Delete Tool เพื่อลบ bot และ object จาก world ของคุณ 26   
 29. 29. ในตอนที่กําลังแก้ ไข world อยูนน ให้ กด F3 เพื่อเปิ ดฟั งก์ชน Snap to Grid เพื่อล็อคขนาดของ brush size ให้ คงที่ ่ ั้ ั่ตัวcursor จะคอยเคลื่อนตามในมุมซ้ ายล่างของจอ กด และ หรื อหมุน mouse scroll เพื่อซูมเข้ าหรื อซูมออก การซูมเข้ าจะช่วยหา cursor ง่ายขึ ้น ซึงอาจถูก ่ซ่อนอยูหลัง land ่ หมายเหตุ: ขณะสร้ าง world ควรระวังไม่ให้ วาง world ในพื ้นที่สีแดง (Red Area) เรื่ องนี ้สําคัญมากเมื่อต้ องสร้ างlarge open worldรู ปแบบของ Design Pattern : Race เกมประเภท racing game ต้ องให้ ผ้ เู ล่นแข่งกันบนเส้ นวิ่งหรื อพื ้นที่ที่กําหนดไว้ แล้ ว หลายกรณีมีจดที่ต้องเข้ าไปทํา ุcheckpoints เมื่อเปาหมายคือการโจมตีศตรูหรื อแข่งกันว่าใครถึงเร็วที่สด เกมประเภทนี ้คล้ ายกับการแข่งขันในความเป็ นจริง ้ ั ุและดังนันจึงมี pattern ที่เข้ าใจง่ายและไม่ยากเกินไปนัก ้สาธิต Pure Plasma Racing game ให้ ผ้ เู รี ยนชมประเด็นสําคัญ: ใช้ Path เพื่อสร้ างถนนสําหรับ AI Characterบันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recipe: การแข่ งขันกับฝ่ ายตรงเข้ า (Racing track opponents) หากต้ องการโปรแกรมให้ bot ของผู้เล่นแข่งกัน คุณเพียงแค่สร้ าง Path และจากนันสร้ าง โปรแกรม ให้ bot เดินทาง ้ตาม path ที่วางไว้ • สําหรับผู้ที่ใช้ Xbox controller คุณต้ องสร้ าง Path ด้ วย Object Tool • สําหรับผู้ที่ใช้ คีย์บอร์ ดและเม้ าส์ ให้ ใช้ Add Path button บนเมนู tool 27   
 30. 30. เลือก Object Group และจากนันเลือก path type ที่คณต้ องการ (เช่นพื ้นเรี ยบ (Plain), ถนน (Road) กําแพง (Wall) ้ ุหรื อ ต้ นไม้ (Flora)) ใช้ ปม ุ่ button เพื่อเพิ่ม node แล้ วย้ าย cursor ไปยังจุดที่ต้องการต่อไป และจากนันกด เพื่อเพิ่ม ้node อีก หากเส้ นทางสําหรับวิ่งนันจะมีลกษณะเป็ นวง (loop) ที่ซงจะทําให้ เกิดการวิ่งทับเส้ นกันได้ ดังนันจึงต้ องวาง node ้ ั ึ่ ้สุดท้ ายไว้ บน node แรก จากนันกด ้ เพื่อจบกระบวนการวาง bot ไว้ บน path จากนันใช้ recipe ต่ อไปนี ้ ้Design Pattern : เกมประเภท Side Scrolling Game Platform game คือเกมที่ผ้ เู ล่นสามารถเคลื่อนที่ในลักษณะ 2 มิติ หรื อเรี ยกว่า side scroller เกมประเภท SideScrolling game มักให้ ผ้ เู ล่นกระโดด ข้ ามช่องว่าง หรื อ ข้ ามสิงกีดขวางที่อาจหรื ออาจจะเคลื่อนที่ไปมาได้ เกมประเภทนี ้เป็ นที่ ่นิยมมากในยุค 1980 และทําให้ ร้ ูสกเหมือนได้ ย้อนยุคทุกครังเวลาที่ได้ เล่นเกมประเภทนี ้ ึ ้สาธิตเกม Coins and Platform Cycleประเด็นสําคัญ:1. ใช้ East/West constraint กับการเคลื่อนไหว2. ปรับกล้ องให้ เป็ น offset ใน world setting (เป็ นประโยชน์มาก)บันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 28   
 31. 31. Recipe: Side Scrolling ปกติแล้ ว Path จะเป็ นสิงที่ดีที่สดในการสร้ าง side scrolling game แต่คณสามารถสร้ าง land ก็ได้ เช่นกัน ่ ุ ุเราต้ องจัดให้ กล้ องติดตามตัวคาแรคเตอร์ ของผู้เล่นจากข้ างๆ ในการทําแบบนี ้ เราจะตัง้ camera mode ให้ อยูที่ fixed offset ่ 1. คลิก World Settings 2. เลือก Camera Mode: เป็ น Fixed Offset 3. กดปุ่ ม เพื่อวางกล้ องในจุดเริ่มต้ น และกดปุ่ ม เพื่อตังตําแหน่งที่ต้องการ ้ 29   
 32. 32. รู ปแบบ Design Pattern: Maze ใช้ maze เมื่อต้ องสร้ างเกมประเภท puzzle ที่ต้องการให้ ผ้ เู ล่นใช้ ทกษะในการหาเส้ นทางที่ถกต้ อง maze หรื อเขา ั ูวงกตบางอันมีเส้ นทางออกเพียงเส้ นทางเดียว แต่หลายๆ maze มีทางออกได้ มากกว่า 1 ทางประเด็นสําคัญ:1. สาธิตการใช้ กล้ องในตําแหน่งจุดเริ่มต้ นบันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recipe: Maze Game ในการสร้ างเขาวงกต ต้ องเริ่ มจากการสร้ างพื ้นที่เขาวงกตของทังหมดก่อน จากนันให้ ลดเขาวงกตลงไปให้ อยูระหว่าง ้ ้ ่กําแพง การยกกําแพงของเขาวงกตนันเป็ นเรื่ องที่ยากกว่ามาก ้ สําหรับเกมนี ้ ควรต้ องตังกล้ องให้ เป็ น Fixed offset (เหมือนที่ทํากับ side scrolling game) หลังตัว bot ของผู้เล่น ้หรื ออาจเซ็ตให้ กล้ องเล็งไปที่ตว first person ในการเซ็ตกล้ องไปที่ first person ให้ ใช้ recipe ต่อไปนี ้ ั 30   
 33. 33. รู ปแบบของ Design Pattern : Fixed Game Board เกมบางเกมมีพื ้นที่เล่นอยูบนพื ้นที่ที่ลอคไว้ ตายตัว game space เหล่านี ้เหมาะกับการเล่นหลายคนโดยที่ไม่ต้องแยก ่ ็ฟั งก์ชนของจอออกจากกัน ด้ วยการที่มีพื ้นที่ที่ลอคไว้ ตายตัวและการมี fixed camera ผู้เล่นทุกคนก็จะมีมมมองจากที่เดียวกัน ั่ ็ ุเกมต่างๆ อย่างเช่น PacKodu เป็ นตัวอย่างที่ดี ประเด็นสําคัญ : เหมาะสําหรับการเล่นด้ วยผู้เล่นหลายๆ คนบันทึก:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recipe: Fixed Game Board เราต้ องตังให้ กล้ องอยูในตําแหน่งเดิมตลอดเวลาตลอดทังเกม ในการทําเช่นนี ้เราต้ องตัง้ camera mode ให้ อยูใน ้ ่ ้ ่ตําแหน่ง fixed position 1. คลิก World Settings 2. เลือก Camera Mode: เป็ น Fixed Position 31   
 34. 34. 3. กดปุ่ ม เพื่อวางกล้ องในจุดเริ่มต้ น และกดปุ่ ม เพื่อตังตําแหน่งที่ต้องการ ้ 32   
 35. 35. บทที่ 5ใช้ งาน Game Design Patternsกิจกรรมที่ 5.1 Game Progress Patternsกิจกรรมนี ้ อธิบายแนวคิดของการเขียนโปรแกรมมิ่งโดยใช้ Kodu แบบขันสูง อย่างเช่น การสร้ างตาราง การสร้ างเพจ และการ ้ใช้ score เพื่อเป็ น variable เป็ นต้ นDesign Pattern: Time Limits Time Limits ต้ องการให้ ผ้ เู ล่นแสดงอาการบางอย่างหรื อมุงมันฝ่ าฟั นให้ ถงเปาหมายหรื อตังเวลาให้ ผ้ เู ล่นต้ องรักษา ่ ่ ึ ้ ้ระดับอยูในด่านนันจนครบเวลาเพื่อให้ ชนะและผ่านด่านนันได้ นาฬิกาจับเวลาจะแสดงหน้ าจอขึ ้นมาเพื่อบอกให้ ผ้ เู ล่นรู้วา ่ ้ ้ ่จะต้ องรี บทําเวลาให้ ทน บางเกมมีฟีเจอรี่ ให้ Time Bonus ที่จะได้ เมื่อผู้เล่นทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงจนสําเร็จได้ ั ่บันทึก:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kode Recipe: Time Limitบันทึกย่ อ1. แน่ใจว่าคุณติด game timer ไว้ ที่ bot หรื อ object ที่ไม่สามารถถูกทําลายได้ ในช่วงของการเล่นเกม2. เลือกสีเพื่อใช้ เป็ น timer ของคุณเป็ นระยะเวลา 30 วินาที และห้ ามใช้ color score สําหรับอย่างอื่น3. ตัวอย่างของ recipe นี ้จะตังเวลาไว้ 30 วินาที และใช้ สีดําเพื่อเป็ นตัวกําหนดเวลา หรื อ timer ้4. อ้ างอิงถึงเกม Wack-a-Lama เพื่อดูวา recipe นี ้ใช้ อย่างไร ่ 33   
 36. 36. Design Pattern: Scores Score หรื อคะแนนคือการแสดงตัวเลขที่ชี ้วัดความสําเร็จของผู้เล่น เราสามารถเพิ่ม Point เข้ าไปที่ Score ได้ เมื่อผู้เล่นได้ ผานด่านแต่ละด่านแล้ วหรื อสามารถหัก point ออกได้ หากล้ มเหลวในการฝ่ าฟั นอุปสรรคในด่านนัน score ของผู้เล่น ่ ้มักจะถูกแสดงขึ ้นมาเป็ นแบบ overlay เมื่อผู้เล่นสําเร็จด่านแต่ละด่าน เพื่อทําให้ ผ้ เู ล่นรู้สกถึงความภูมิใจที่ได้ ชนะด่านนัน ึ ้ 34   
 37. 37. บันทึก:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kode Recipe: Scoresบันทึกย่อ:1. Recipe นี ้เพิ่ม point จํานวน 1 point เข้ าไปที่ blue score ในแต่ละครังที่การยิงได้ ยิงโดนเปาล่อ และเพิ่ม 10 point เมื่อยิง ้ ้ ถูกจานร่อนในแต่ละครัง เมื่อ score มีคามากกว่า 100 ผู้เล่นจะชนะเกมทันที ้ ่2. เพิ่ม recipe นี ้เข้ าไปที่ bot ที่ต้องเป็ นตัวยิงเปา ้3. Recipe นี ้ทํางานได้ กบทังคีย์บอร์ ดและ gamepad ั ้4. อ้ างอิงถึง Xevon v06 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ recipe นี ้ 35   
 38. 38. Pattern: Health Health ของ bot ของผู้เล่นคือสิงที่ระบุความก้ าวหน้ าของผู้เล่นในเกม health bar แสดงสถานะปั จจุบนของ ่ ัคาแรคเตอร์ นน และทําให้ ตวผู้เล่นรับรู้วาตัวเองมีกําลังมากแค่ไหนในเกม ั้ ั ่บันทึก:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recipe: Healthบันทึกย่อ1. เมื่อ bot สัมผัสเหรี ยญ จะถูกหักคะแนน 10 point จาก health ของ bot และเหรี ยญก็จะหายไป2. เมื่อ bot สัมผัสและกินแอปเปิ ล ก็จะได้ คะแนน 10 point เพิ่มเข้ าไปใน health ของ bot ้3. เมื่อ health ของ bot ถึงระดับ 0 เกมจะจบทันที4. จํานวนของ Hit Point (ระดับของ health) ที่ bot เริ่มมีตงแต่ต้นนัน ถูกเซ็ตไว้ setting ของตัว bot นัน จะมีคาจะอยูตงแต่ 0 ั้ ้ ้ ่ ่ ั้ ถึง 1,000 โดยสามารถเซ็ตให้ เพิ่มเพิ่มได้ ทีละ 5 คะแนนได้ 36   
 39. 39. Pattern: Save Points Save Point หรื อที่เรี ยกว่า Check Points คือค่า point ที่ช่วยให้ ผ้ เู ล่นมีความสะดวกในการเล่นเกม ส่วนมากมักจะได้หลังจากที่ชนะด่านที่ยากๆ ไปแล้ ว และเป็ นจุดที่เกมจะเซฟข้ อมูลไว้ แบบอัตโนมัติหรื อผู้เล่นถูกร้ องขอโดยระบบให้ เซฟเก็บไว้เมื่อได้ point นันแล้ ว หากผู้เล่นไม่สามารถผ่านไปยังด่านถัดไปได้ เกมจะเริ่มต้ นใหม่จากจุด save point มากกว่าย้ อนกลับไป ้เริ่ มต้ นใหม่ การทําแบบนี ้จะให้ กําจัดปั ญหาของผู้เล่นที่ต้องการเล่นด่านที่ง่ายแบบซํ ้าไปซํ ้ามาเพื่อเก็บคะแนนเอาไว้ มากๆบันทึก:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recipe: Save Points 1. Cycle bot ซึงเป็ นคาแรคเตอร์ ที่ควบคุมโดยตัวผู้เล่นเอง และสามารถสร้ างขึ ้นมาได้ ่ 2. Red score ใช้ เพื่อคอยติดตามค่าชีวิตของผู้เล่น ค่า 1 บอกว่าผู้เล่นยังมีชีวิตอยูในเกม และกําลังเล่น ในขณะที่ 0 ่ บอกว่า bot ของผู้เล่นต้ องการการฟื นฟู ้ 3. Black score มีไว้ เพื่อบันทึกค่า save point ค่า 0 บอกว่า ผู้เล่นยังอยูในช่วงต้ นของเกม และค่า 1 บอกว่าผู้เล่นได้ เก็บ ่ ค่า save point ที่ 1 แล้ ว และกําลังจะเก็บต่อไป 4. ต้ องสร้ าง Bot และต้ องโปรแกรมไว้ ในแต่ละ save point เกิดขึ ้น ในตัวอย่างนี ้ เราได้ ใช้ stick bot แต่รูปแบบ (Type) ของ bot ไม่ใช่ปัญหาในกรณีนี ้ คุณจะใช้ type ใดก็ได้ 37   
 40. 40. 5. ยังไม่มี code สําหรับ page 3 ของ save points 6. ใช้ setting ของ save point เพื่อลดการฟั งลงให้ เหลือเป็ นค่าตํ่าสุดเพื่อว่า stick bot จะได้ ยินแค่ cycle bot เมื่อมันอยู่ ใกล้ กนเท่านัน ั ้ 7. Color score ที่ตางกันจะนํามาใช้ เพื่อติดตามและจํากัดจํานวนของชีวิตใหม่ที่ยอมให้ ผ้ เู ริ่มขอเล่นใหม่ได้ แต่จะไม่ ่ แสดงเทคนิคนี ้ใน recipe นี ้Bot ควบคุมโดยผู้เล่น เป็ น bot ที่สามารถสร้ างได้ เสมอจุด starting point (Save point มีค่าเป็ น 0) 38   
 41. 41. 39  
 42. 42. การเพิ่ม save point อย่างต่อเนื่องต้ องทําให้ black point เหล่านี ้เพิ่มขึ ้นทีละหนึ่ง 40   
 43. 43. Design Pattern: Multi Levels การที่มี level หลายๆ level ในเกม คือวิธีที่ดีในการทําให้ ผ้ เู ล่นรู้สกว่าตนเองมีความก้ าวหน้ าในการเล่นเกม เกมมักใช้ ึlevel ในการเพิ่มความยากและ/หรื อสอดแทรกกลไกใหม่ๆ เข้ าไปตัวอย่างของการใช้ หลายๆ level คือเกม Dualและ Portal ของ halox ทังสองเกมสามารถดูได้ บน Youtube ้ประเด็นสําคัญ: ตัวอย่างนี ้เป็ นตัวอย่างที่เป็ นขันสูง ไม่ใช่สําหรับคนที่ยงไม่กล้ าพอ ! ้ ับันทึก:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Recipe: Multiple Levelsบันทึกย่อ 1. Black score จะใช้ เพื่อเก็บบันทึกว่าผู้เล่นเล่นไปถึง level ใดแล้ ว 2. Bot ของผู้เล่นนันสามารถสร้ างได้ และดังนันจึงต้ องสร้ างไว้ ตงแต่เริ่มต้ นเล่นเกม ้ ้ ั้ 3. Level ต่อๆ มาสามารถสร้ างได้ โดยใช้ การ copy ตรง start point และ end point ของ level 2 และด้ วยการเพิ่มค่า ของ black score เข้ าไปใน code 4. ตังค่าให้ black score เป็ น Off ้ Bot ที่ควบคุมโดยผู้เล่นและสามารถสร้ างได้ เอง 41   
 44. 44. จุด starting point บน level 1จุด finishing point บน level 1 42   
 45. 45. ตัว Stickbot: จุด Starting point บน level 2 ตัว Stickbot: จุด Finishing point บน level 2กิจกรรมที่ 5.2 Game Play PatternsPattern: Power Ups Power-up คือประโยชน์สําหรับผู้เล่น แต่ต้องรี บใช้ ภายในเวลาที่กําหนดและต้ องทําการ activate เพื่อใช้ มน ผู้เล่น ัต้ องทําการตัดสินใจว่าเมื่อไรที่จําเป็ นต้ องใช้ Power-up และเมื่อไรที่ต้องหาเพิ่มหรื อต้ องใช้ เวลาเพื่อทเ

×