สือสัญญานอินเทอร์ เน็ต ของ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.    รหัส                ชือ           ตําบล  ...
รหัส                ชือ            ตําบล       อําเภอ     จังหวัด   วงจร    สือ ...
รหัส                ชือ        ตําบล       อําเภอ     จังหวัด   วงจร    สือ    ...
รหัส                 ชือ         ตําบล      อําเภอ     จังหวัด   วงจร    สือ   ...
รหัส                ชือ          ตําบล       อําเภอ     จังหวัด   วงจร    สือ  ...
รหัส                ชือ          ตําบล       อําเภอ     จังหวัด   วงจร    สือ  ...
รหัส             ชือ         ตําบล      อําเภอ     จังหวัด   วงจร    สือ     ISP1...
รหัส            ชือ          ตําบล      อําเภอ     จังหวัด   วงจร    สือ     ISP22...
รหัส                 ชือ         ตําบล       อําเภอ     จังหวัด   วงจร    สือ   ...
รหัส                 ชือ        ตําบล       อําเภอ     จังหวัด   วงจร    สือ    ...
รหัส                    ชือ          ตําบล        อําเภอ     จังหวัด   วงจร   ...
รหัส          ชือ         ตําบล        อําเภอ     จังหวัด   วงจร    สือ     ISP361 ...
รหัส                 ชือ         ตําบล        อําเภอ     จังหวัด   วงจร    สือ  ...
รหัส                 ชือ               ตําบล        อําเภอ     จังหวัด   วงจร ...
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Allinternet
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Allinternet

2,281
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,281
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Allinternet

 1. 1. สือสัญญานอินเทอร์ เน็ต ของ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP 1 50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 5343D0050 DSL VPN TOT 2 เชิงดอยสุ เทพ เชียงใหม่ MOE088047 MPLS CAT 3 เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ MOE088293 MPLS CAT 4 50040123 เวียงเศรษฐีวทยาิ หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 053968386 ADSL TOT 5 เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่ MOE107025 MPLS CAT 6 แม่แจ่ม เชียงใหม่ MOE084192 MPLS CAT 7 50022001 แม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ IP01768 IP VPN TOT 8 50010053 แม่คือวิทยา แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ IP03003 IP VPN TOT 9 50052007 แม่ตื@นวิทยาคม แม่ตื@น อมก๋ อย เชียงใหม่ 053-460074 Satellite TOT10 50022004 แม่ริมวิทยาคม ริ มใต้ แม่ริม เชียงใหม่ IP01767 IP VPN TOT11 50040141 แม่วนสามัคคี ิ แม่วนิ แม่วาง เชียงใหม่ 5331D0038 DSL VPN TOT12 50040147 แม่วนสามัคคี สาขาขุนป๋ วย ิ แม่วน ิ แม่วาง เชียงใหม่ 5334PI103 Satellite TOT13 แม่หอพระวิทยาคม เชียงใหม่ MOE087740 MPLS CAT14 50012006 โสตศึกษาอนุสารสุ นทร ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5322D0011 DSL VPN TOT15 ไชยปราการ เชียงใหม่ MOE087984 MPLS CAT16 50040133 ไตรมิตรวิทยา ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 5331D0080 Wi-Net TOT17 ไทยรัฐวิทยา 12 เชียงใหม่ MOE087777 MPLS CAT18 กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ MOE078294 MPLS CAT19 50012008 กาวิละอนุกล ู วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5324D0001 DSL VPN TOT20 50040026 กิ@วแลน้อยประสิ ทธิPวทยา ิ บ้านแม สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0007 DSL VPN TOT21 50010007 คําเที@ยงอนุสสรณ์ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ IP02996 IP VPN TOT22 50052001 จอมทอง ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 5334D0015 DSL VPN TOT23 50010062 ชลประทานผาแตก ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ IP03014 IP VPN TOT24 50040043 ชุมชนกิ@วแลหลวง ยุหว่า สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0070 DSL VPN TOT25 50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 5347PI047 Satellite TOT26 50050156 ชุมชนบ้านแม่ทง ั หางดง ฮอด เชียงใหม่ 5334D0019 DSL VPN TOT27 50020140 ชุมชนบ้านแม่สาบ สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 5329PI066 Satellite TOT28 50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 5343D0070 DSL VPN TOT29 50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 5343D0054 DSL VPN TOT30 50020156 ชุมชนบ้านโป่ ง บ้านโป่ ง พร้าว เชียงใหม่ 5345D0030 Wi-Net TOT 1/936
 2. 2. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP31 ชุมชนบ้านใหม่ เชียงใหม่ IPMJ-5045 IP Star CAT32 50050014 ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 5334D0023 DSL VPN TOT33 50030136 ชุมชนบ้านคาย แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 5343D0026 DSL VPN TOT34 50050064 ชุมชนบ้านช่างเคิ@ง ช่างเคิ@ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ IP03010 IP VPN TOT35 50020142 ชุมชนบ้านดง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 5329D0015 DSL VPN TOT36 ชุมชนบ้านดอยเต่า เชียงใหม่ IPMJ-5044 ipstar CAT37 50050154 ชุมชนบ้านท่าข้าม หางดง ฮอด เชียงใหม่ 5334D0013 DSL VPN TOT38 50010030 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย หนองป่ าครั@ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ IP02995 IP VPN TOT39 50050071 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ช่างเคิ@ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334D0021 DSL VPN TOT40 50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 5345D0005 DSL VPN TOT41 50050227 ชุมชนบ้านอมก๋ อย อมก๋ อย อมก๋ อย เชียงใหม่ IP03011 IP VPN TOT42 50050220 ชุมชนบ้านอมก๋ อย สาขาบ้านสบอมแฮด อมก๋ อย อมก๋ อย เชียงใหม่ 053-460114 Satellite TOT43 50020011 ชุมชนวัดช่อแล ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0024 DSL VPN TOT44 50010019 ชุมชนวัดท่าเดื@อ สันผีเสืZ อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5324D0006 DSL VPN TOT45 50040115 ชุมชนวัดปากกอง ยางเนิZง สารภี เชียงใหม่ 5332D0007 DSL VPN TOT46 50040106 ชุมชนวัดศรี คาชมภู ํ ป่ าบง สารภี เชียงใหม่ 5332PI024 Satellite TOT47 50030182 ชุมชนวัดศรี ดงเย็น ศรี ดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 5343D0005 DSL VPN TOT48 50050026 ชุมชนศรี จอมทอง ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ IP03009 IP VPN TOT49 50020151 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เขื@อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 5347PI041 Satellite TOT50 50040003 ดอนชัยวิทยาคาร ท่าวังพร้าว สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0088 Wi-Net TOT51 ดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่ MOE084197 MPLS CAT52 50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ IP01769 IP VPN TOT53 50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 5343D0066 DSL VPN TOT54 50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารี อนุสรณ์ 3 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 5345PI067 Satellite TOT55 50040001 ต้นแหนหลวงประสิ ทธิPวทยา ิ ท่าวังพร้าว สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0089 Wi-Net TOT56 50020138 ทรายทองราษฎร์อุทิศ สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 5329D0004 DSL VPN TOT57 50010008 ท่าศาลา ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5324D0011 DSL VPN TOT58 50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ IP02998 IP VPN TOT59 นํZาบ่อหลวงวิทยาคม เชียงใหม่ MOE087857 MPLS CAT60 50020148 บ้านเขื@อนผาก เขื@อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 053-460223 Satellite TOT61 50020210 บ้านเจดียแม่ครัว ์ แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 5349PI071 Satellite TOT62 50040150 บ้านเจริ ญสามัคคี ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 5334PI104 Satellite TOT63 50010035 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5322X0042 IP VPN TOT 2/936
 3. 3. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP64 50030002 บ้านเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ IP03008 IP VPN TOT65 50050124 บ้านเด่นวิทยา นาคอเรื อ ฮอด เชียงใหม่ 5334PI088 Satellite TOT66 50020017 บ้านเป้ าวิทยาคาร บ้านเป้ า แม่แตง เชียงใหม่ 5329PI065 Satellite TOT67 บ้านเป้ าวิทยาคาร เชียงใหม่ MOE105441 MPLS CAT68 50040028 บ้านเปี ยง บ้านแม สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0068 Wi-Net TOT69 50030158 บ้านเปี ยงหลวง เปี ยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 5345D0010 DSL VPN TOT70 50050019 บ้านเมืองกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 5334D0020 DSL VPN TOT71 50020001 บ้านเมืองกืZด กืZดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0029 DSL VPN TOT72 50030022 บ้านเมืองคอง เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 053-460337 Satellite TOT73 50050017 บ้านเมืองอาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 5334PI105 Satellite TOT74 50030166 บ้านเวียงแหง เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 5345D0018 DSL VPN TOT75 50030099 บ้านเวียงฝาง เวียง ฝาง เชียงใหม่ IP03016 IP VPN TOT76 50030061 บ้านเวียงหวาย ม่อนปิ@ น ฝาง เชียงใหม่ 5343D0006 DSL VPN TOT77 50030074 บ้านเหมืองแร่ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 053969314 ADSL TOT78 50040149 บ้านเหล่าเป้ า ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 5331D0079 Wi-Net TOT79 50040126 บ้านเหล่าป่ าฝาง ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 5331D0029 DSL VPN TOT80 50050159 บ้านแควมะกอก ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 5334PI090 Satellite TOT81 50020177 บ้านแจ่งกู่เรื อง เวียง พร้าว เชียงใหม่ IP03007 IP VPN TOT82 50050059 บ้านแจ่มหลวง แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 053-460035 Satellite TOT83 50010080 บ้านแช่ชาง้ แช่ชาง้ สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0005 DSL VPN TOT84 50050170 บ้านแปลง 5 ท่าเดื@อ ดอยเต่า เชียงใหม่ 5334D0034 DSL VPN TOT85 50050002 บ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 053-460151 Satellite TOT86 50020025 บ้านแม่เลา ป่ าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 053-460095 Satellite TOT87 50020171 บ้านแม่เหียะ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 5345D0023 DSL VPN TOT88 50010017 บ้านแม่เหียะสามัคคี แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5327D0006 DSL VPN TOT89 50050093 บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI123 Satellite TOT90 50020204 บ้านแม่แต แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 053-460328 Satellite TOT91 50020212 บ้านแม่แฝก แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 5349PI085 Satellite TOT92 50020029 บ้านแม่แมม ป่ าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 053-460284 Satellite TOT93 50020132 บ้านแม่แว ยัZงเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 053-460323 Satellite TOT94 50050098 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 053-460313 Satellite TOT95 50020018 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้ า แม่แตง เชียงใหม่ 5335D0020 DSL VPN TOT96 50020232 บ้านแม่โจ้ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 5335D0020 DSL VPN TOT 3/936
 4. 4. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP97 50050128 บ้านแม่โถ บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 053-460084 Satellite TOT98 50030093 บ้านแม่ใจ เวียง ฝาง เชียงใหม่ 5343D0011 DSL VPN TOT99 50040007 บ้านแม่กุงหลวง ้ ทุ่งต้อม สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0046 DSL VPN TOT100 50030064 บ้านแม่ข่า แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 5345PI063 Satellite TOT101 50040167 บ้านแม่ขาน สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 5331D0074 Wi-Net TOT102 50030181 บ้านแม่ขิ ศรี ดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 5343D0053 DSL VPN TOT103 50030073 บ้านแม่คะ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 5343D0032 DSL VPN TOT104 50030083 บ้านแม่งอนกลาง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 5345PI076 Satellite TOT105 50050126 บ้านแม่งูด นาคอเรื อ ฮอด เชียงใหม่ 5334PI091 Satellite TOT106 50010039 บ้านแม่จอง ้ ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5335D0026 DSL VPN TOT107 50010033 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5335D0008 DSL VPN TOT108 50010115 บ้านแม่ตะไคร้ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 053-460268 Satellite TOT109 50050095 บ้านแม่ตะละเหนือ แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI125 Satellite TOT110 50050186 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 053-460125 Satellite TOT111 50050086 บ้านแม่ตูม ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI126 Satellite TOT112 50030175 บ้านแม่ทะลบ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 5343D0028 DSL VPN TOT113 บ้านแม่นะ เชียงใหม่ MOE084180 MPLS CAT114 50050100 บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334D0022 DSL VPN TOT115 50020168 บ้านแม่ปaัง แม่ปaัง พร้าว เชียงใหม่ 5345D0001 DSL VPN TOT116 50010106 บ้านแม่ปคา ู แม่ปคา ู สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0010 DSL VPN TOT117 50050099 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 053-460301 Satellite TOT118 50020213 ่ บ้านแม่ยอย สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 5335D0007 DSL VPN TOT119 50020120 บ้านแม่ยางห้า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 053-460196 Satellite TOT120 50020123 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 053-460195 Satellite TOT121 50020137 บ้านแม่ลานคํา สาขาบ้านป่ าคานอก สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 053-460191 Satellite TOT122 50050102 บ้านแม่วาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 053-460158 Satellite TOT123 50050035 บ้านแม่สอย แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 5334PI065 Satellite TOT124 50020094 บ้านแม่สา แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 5329D0011 DSL VPN TOT125 50030143 บ้านแม่สาว แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 5343D0067 DSL VPN TOT126 50030088 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 5343D0047 DSL VPN TOT127 50050218 บ้านแม่หลองน้อย สบโขง อมก๋ อย เชียงใหม่ 053-460276 Satellite TOT128 50010059 บ้านแม่ฮอยเงิน ้ แม่ฮอยเงิน ้ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5349PI076 Satellite TOT129 50040055 บ้านแสนตอ นํZาแพร่ หางดง เชียงใหม่ 5331D0053 DSL VPN TOT 4/936
 5. 5. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP130 50050177 บ้านแอ่นใหม่ บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ 5334PI074 Satellite TOT131 50050178 บ้านแอ่นจัดสรร บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ 5334PI078 Satellite TOT132 50020196 บ้านโปง ป่ าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 5335D0005 DSL VPN TOT133 50020083 บ้านโป่ งแยงใน โป่ งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 053-460211 Satellite TOT134 50010051 บ้านโป่ งกุ่ม ป่ าเมี@ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 053-460174 Satellite TOT135 50030095 บ้านโป่ งถืบ เวียง ฝาง เชียงใหม่ 5345PI066 Satellite TOT136 50050183 บ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 053-460128 Satellite TOT137 50030071 บ้านโป่ งนก แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 5343D0062 DSL VPN TOT138 50010027 บ้านโป่ งน้อย สุ เทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5322X0043 IP VPN TOT139 50050058 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI129 Satellite TOT140 50030154 บ้านโละ สันต้นหมืZอ แม่อาย เชียงใหม่ 5345PI068 Satellite TOT141 50040137 บ้านใหม่ปางเติม บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 5331D0057 DSL VPN TOT142 50050039 บ้านใหม่สารภี แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 5334PI066 Satellite TOT143 50040169 บ้านใหม่หนองหอย สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 5331D0073 Wi-Net TOT144 50040065 บ้านไร่ บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 5331D0047 DSL VPN TOT145 50040089 บ้านกวน หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 5331D0041 DSL VPN TOT146 50050052 บ้านกองแขก กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI084 Satellite TOT147 50050057 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 053-460309 Satellite TOT148 50030165 บ้านกองลม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 5345D0019 DSL VPN TOT149 50050184 บ้านกองวะ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 053-460127 Satellite TOT150 50010089 บ้านกอสะเลียม บวกค้าง สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0013 DSL VPN TOT151 50040136 บ้านกาด บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 5331D0032 DSL VPN TOT152 บ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่ MOE087861 MPLS CAT153 50020032 บ้านก๋ ายน้อย เมืองก๋ าย แม่แตง เชียงใหม่ 053-460324 Satellite TOT154 50020135 บ้านกิ@วเสื อ ยัZงเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 5329PI068 Satellite TOT155 50050004 บ้านข่วงเปาใต้ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 053-460150 Satellite TOT156 50020097 บ้านขอนตาล ริ มใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 5329D0041 DSL VPN TOT157 50030059 บ้านขอบด้ง ม่อนปิ@ น ฝาง เชียงใหม่ 5343D0035 DSL VPN TOT158 50050009 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 5334PI1149 Satellite TOT159 50050033 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 5334PI070 Satellite TOT160 50050023 บ้านขุนยะสาขาแม่ยะน้อย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 5334PI112 Satellite TOT161 50030081 บ้านคุม้ แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 5343D0010 DSL VPN TOT162 50030159 บ้านจอง เปี ยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 5345D0034 DSL VPN TOT 5/936
 6. 6. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP163 50050079 บ้านจันทร์ บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 053-460039 Satellite TOT164 50030147 บ้านดง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 5343D0069 DSL VPN TOT165 50040086 บ้านดง หางดง หางดง เชียงใหม่ 5331D0005 DSL VPN TOT166 50020237 บ้านดงเจริ ญชัย หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 5335D0014 DSL VPN TOT167 50030066 บ้านดงป่ าลัน แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 5345PI041 Satellite TOT168 50030007 บ้านดอน เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 5345D0004 DSL VPN TOT169 50020078 บ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 5329D0014 DSL VPN TOT170 50030151 บ้านดอนชัย แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 5343D0018 DSL VPN TOT171 50010018 บ้านดอนปิ น แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5327D0004 DSL VPN TOT172 50010079 บ้านดอนปิ น แช่ชาง ้ สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0021 DSL VPN TOT173 50030193 บ้านต้นโชค หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 5345PI058 Satellite TOT174 50020114 บ้านต้นผึZง เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 5329D0009 DSL VPN TOT175 50030050 บ้านต้นผึZง โป่ งนํZาร้อน ฝาง เชียงใหม่ 5343D0031 DSL VPN TOT176 50020159 บ้านต้นรุ ง ป่ าตุม ้ พร้าว เชียงใหม่ 053-460289 Satellite TOT177 50050063 บ้านต่อเรื อ ช่างเคิ@ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI085 Satellite TOT178 50040077 บ้านตองกาย หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 5331D0018 DSL VPN TOT179 50050148 บ้านตาลเหนือ บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 5334D0014 DSL VPN TOT180 50050127 บ้านตีนตก นาคอเรื อ ฮอด เชียงใหม่ 053-460112 Satellite TOT181 50030001 บ้านถํZา เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 5345D0012 DSL VPN TOT182 50050164 บ้านถิ@นสําราญ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 053-460134 Satellite TOT183 50040085 บ้านทรายมูล หางดง หางดง เชียงใหม่ IP03006 IP VPN TOT184 50010006 บ้านท่อเมืองลัง ป่ าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5323D0001 DSL VPN TOT185 50050005 บ้านท่าข้าม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 5334D0010 DSL VPN TOT186 50030113 บ้านท่าตอน ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 5343D0065 DSL VPN TOT187 50020183 บ้านท่ามะเกีaยง สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 5345D0024 DSL VPN TOT188 50010071 บ้านท่ารัZว สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 053-460235 Satellite TOT189 50040066 บ้านท้าวบุญเรื อง บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 5331D0035 DSL VPN TOT190 50050048 บ้านท่าหลุก สบเตีbยะ จอมทอง เชียงใหม่ 5334PI109 Satellite TOT191 50010022 บ้านท่าหลุกสันทราย สันผีเสืZ อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5324D0010 DSL VPN TOT192 50040019 บ้านทุ่งเสีZ ยว (นวรัฐ) บ้านกลาง สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0033 DSL VPN TOT193 50050083 บ้านทุ่งแก บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI117 Satellite TOT194 50020086 บ้านทุ่งโป่ ง แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 5329D0028 DSL VPN TOT195 50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 5345D0025 DSL VPN TOT 6/936
 7. 7. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP196 50050062 บ้านทุ่งยาว ช่างเคิ@ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 053-460178 Satellite TOT197 50030006 บ้านทุ่งละคร เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 5345D0015 DSL VPN TOT198 50030004 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 5345D0016 DSL VPN TOT199 50050190 บ้านนาเกียน นาเกียน อมก๋ อย เชียงใหม่ P53317485 Satellite TOT200 50050074 บ้านนาเรื อน ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI087 Satellite TOT201 50020130 บ้านนากู่ แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 5334PI148 Satellite TOT202 50020188 บ้านนาบุญโหล่งขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 5345D0013 DSL VPN TOT203 50040056 บ้านนํZาแพร่ นํZาแพร่ หางดง เชียงใหม่ 5331D0037 DSL VPN TOT204 50050018 บ้านนํZาตกแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 5334PI063 Satellite TOT205 50020073 บ้านนํZาริ น ขีZเหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 5329D0018 DSL VPN TOT206 50050176 บ้านบงตัน บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ 5334PI076 Satellite TOT207 50020236 บ้านบวกเปา หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 5335D0018 DSL VPN TOT208 50010086 บ้านบวกค้าง บวกค้าง สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0012 DSL VPN TOT209 50020004 บ้านบวกหมืZอ ขีZเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0026 DSL VPN TOT210 50010082 บ้านบ่อสร้าง ต้นเปา สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0001 DSL VPN TOT211 50030194 บ้านปง หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 5343D0022 DSL VPN TOT212 บ้านปง เชียงใหม่ MOE104642 MPLS CAT213 50030170 บ้านปงตํา ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม่ 5343D0027 DSL VPN TOT214 50010094 บ้านปงป่ าเอืZอง แม่ปคา ู สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0009 DSL VPN TOT215 50010074 บ้านป่ าเหมือด สําราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5349PI075 Satellite TOT216 50050075 บ้านป่ าแดด ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI081 Satellite TOT217 50010057 บ้านป่ าไผ่ แม่โป่ ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5335D0029 DSL VPN TOT218 50010046 บ้านป่ าไม้แดง ป่ าป้ อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5335D0003 DSL VPN TOT219 50020161 บ้านป่ าไหน่ ป่ าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 5345D0026 DSL VPN TOT220 บ้านปากเหมือง เชียงใหม่ MOE084200 MPLS CAT221 50050015 บ้านปากทางท่าลี@ ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 5334PI068 Satellite TOT222 50020220 บ้านป่ าก้าง สันป่ าเปา สันทราย เชียงใหม่ 5349PI033 Satellite TOT223 50010069 บ้านป่ าขุย สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 053-460236 Satellite TOT224 50030017 บ้านปางเฟื อง ปิ งโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 5347PI048 Satellite TOT225 50010048 บ้านปางแดง ป่ าเมี@ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 053-460275 Satellite TOT226 50020014 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 053-460046 Satellite TOT227 50030087 บ้านปางสัก แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 5343D0039 DSL VPN TOT228 50050084 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 053-460173 Satellite TOT 7/936
 8. 8. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP229 50050115 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 053-460043 Satellite TOT230 50020046 บ้านปางฮ่าง สบเปิ ง แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0001 DSL VPN TOT231 50010066 บ้านป่ างิZว สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5343D0001 DSL VPN TOT232 50030177 บ้านป่ างิZว แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 5343D0001 DSL VPN TOT233 50040069 บ้านป่ าตาล สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 5331D0017 DSL VPN TOT234 50020107 บ้านป่ าติZว สันโป่ ง แม่ริม เชียงใหม่ 5329D0017 DSL VPN TOT235 50010110 บ้านป่ าตึงดอยซิว ห้วยทราย สันกําแพง เชียงใหม่ 053-460189 Satellite TOT236 50020160 บ้านป่ าตุม้ ป่ าตุม้ พร้าว เชียงใหม่ 5345D0014 DSL VPN TOT237 50020234 บ้านป่ าบง หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 5349PI084 Satellite TOT238 50030043 บ้านป่ าบง แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 5345D0022 DSL VPN TOT239 50030052 บ้านป่ าบง โป่ งนํZาร้อน ฝาง เชียงใหม่ 5343D0048 DSL VPN TOT240 50010047 บ้านป่ าป้ อง ป่ าป้ อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5335D0011 DSL VPN TOT241 50020146 บ้านป่ าลาน สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 053-460190 Satellite TOT242 50010064 บ้านป่ าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 053-460237 Satellite TOT243 50020157 บ้านป่ าฮิZน บ้านโป่ ง พร้าว เชียงใหม่ 053-460288 Satellite TOT244 50050165 บ้านผาจุก ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 5334PI108 Satellite TOT245 50020049 บ้านผาหมอน สบเปิ ง แม่แตง เชียงใหม่ 5322P0064 Satellite TOT246 50020044 บ้านผึZง แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0043 DSL VPN TOT247 50020079 บ้านพระนอน ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 5322D0006 DSL VPN TOT248 50050091 บ้านพุย สาขาพุยใต้ ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI122 Satellite TOT249 50040078 บ้านฟ่ อน หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 5331D0031 DSL VPN TOT250 50010060 บ้านม่วงโตน แม่ฮอยเงิน ้ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5349PI077 Satellite TOT251 50030055 บ้านม่วงชุม ม่อนปิ@ น ฝาง เชียงใหม่ 5343D0044 DSL VPN TOT252 50030169 บ้านม่วงป๊ อก แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่ 5345D0035 DSL VPN TOT253 50040034 บ้านม่วงพี@นอง้ มะขุนหวาน สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0085 Wi-Net TOT254 50030060 บ้านม่อนปิ@ น ม่อนปิ@ น ฝาง เชียงใหม่ 5343D0037 DSL VPN TOT255 50050197 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋ อย เชียงใหม่ 053-460072 Satellite TOT256 50030076 บ้านยาง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 5343D0046 DSL VPN TOT257 50050228 บ้านยางเปา อมก๋ อย อมก๋ อย เชียงใหม่ 053-460081 Satellite TOT258 50050210 บ้านยางครก ยางเปี ยง อมก๋ อย เชียงใหม่ 053-460075 Satellite TOT259 50050076 บ้านยางหลวง ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 053-460175 Satellite TOT260 บ้านร่ มหลวง เชียงใหม่ IPMJ-5027 ipstar CAT261 50010036 บ้านร้องขีZเหล็ก เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ IP03015 IP VPN TOT 8/936
 9. 9. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP262 50040031 บ้านร่ องนํZา แม่ก๊า สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0008 DSL VPN TOT263 50020096 บ้านริ มใต้ ริ มใต้ แม่ริม เชียงใหม่ IP03012 IP VPN TOT264 50010063 บ้านลวงเหนือ ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5335D0012 DSL VPN TOT265 50030056 บ้านลาน ม่อนปิ@ น ฝาง เชียงใหม่ 5343D0045 DSL VPN TOT266 บ้านวังลุง เชียงใหม่ MOE084216 MPLS CAT267 50040068 บ้านวังศรี สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่ 5327D0024 DSL VPN TOT268 50050169 บ้านวังหลวง ท่าเดื@อ ดอยเต่า เชียงใหม่ 053-460133 Satellite TOT269 50030098 บ้านศรี ดอนชัย เวียง ฝาง เชียงใหม่ 5343D0034 DSL VPN TOT270 50020194 บ้านศรี บุญเรื อง ป่ าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 5335D0009 DSL VPN TOT271 บ้านศาลา เชียงใหม่ MOE087770 MPLS CAT272 บ้านสบเตีbยะ เชียงใหม่ MOE084187 MPLS CAT273 50050104 บ้านสบวาก สาขาแม่จอนหลวง แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI151 Satellite TOT274 50050082 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI130 Satellite TOT275 50020101 บ้านสะลวงนอก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 053-460204 Satellite TOT276 50020163 บ้านสันกลาง ป่ าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ y53450177 Wi-Net TOT277 50010103 บ้านสันกําแพง สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม่ 5322X0039 IP VPN TOT278 50020072 บ้านสันคะยอม ขีZเหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 053-460212 Satellite TOT279 50030103 บ้านสันต้นดู่ สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 5343D0051 DSL VPN TOT280 50010075 บ้านสันต้นม่วงเหนือ สําราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5349PI072 Satellite TOT281 50050162 บ้านสันติสุข ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 053-460135 Satellite TOT282 50030106 บ้านสันทราย สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 5343D0033 DSL VPN TOT283 50040074 บ้านสันทราย หนองแก๋ ว หางดง เชียงใหม่ 5331D0036 DSL VPN TOT284 50040112 บ้านสันทราย ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 5332D0009 DSL VPN TOT285 50010061 บ้านสันทราย ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5335D0040 DSL VPN TOT286 50030100 บ้านสันทรายคองน้อย เวียง ฝาง เชียงใหม่ IP03017 IP VPN TOT287 50020178 บ้านสันปง สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 5345D0046 DSL VPN TOT288 50030155 บ้านสันปอธง สันต้นหมืZอ แม่อาย เชียงใหม่ 5345PI069 Satellite TOT289 50030040 บ้านสันป่ าเกีbยะ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 5347PI059 Satellite TOT290 50030128 บ้านสันป่ าเหียว มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 5343D0003 DSL VPN TOT291 50030086 บ้านสันป่ าแดง แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 5343D0063 DSL VPN TOT292 50030149 บ้านสันป่ าข่า แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 5345PI042 Satellite TOT293 50040076 บ้านสันป่ าสัก หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 5331D0004 DSL VPN TOT294 50040076 บ้านสันป่ าสัก หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 5322X0040 IP VPN TOT 9/936
 10. 10. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP295 50040070 บ้านสันผักหวาน สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 5331D0019 DSL VPN TOT296 50020223 บ้านสันพระเนตร สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ 5335D0027 DSL VPN TOT297 50030063 บ้านสันม่วง แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 5345PI044 Satellite TOT298 50020224 บ้านสันศรี สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ 5335D0037 DSL VPN TOT299 บ้านสามหลัง เชียงใหม่ MOE084183 MPLS CAT300 บ้านหนองเขียว เชียงใหม่ IPMJ-5037 ipstar CAT301 50030144 บ้านหนองเต็ง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 5343D0055 DSL VPN TOT302 50010081 บ้านหนองโค้ง ต้นเปา สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0014 DSL VPN TOT303 50020225 บ้านหนองไคร้ หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 5335D0017 DSL VPN TOT304 50030130 บ้านหนองขีZนกยาง แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 5345PI070 Satellite TOT305 50050037 บ้านหนองคัน แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 053-460142 Satellite TOT306 50040082 บ้านหนองตอง หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 5331D0026 DSL VPN TOT307 50030097 บ้านหนองตุม ้ เวียง ฝาง เชียงใหม่ 5343D0042 DSL VPN TOT308 50050172 บ้านหนองบัวคํา ท่าเดื@อ ดอยเต่า เชียงใหม่ 5334PI147 Satellite TOT309 50020110 บ้านหนองปลามัน ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ 5329D0053 DSL VPN TOT310 50050175 บ้านหนองผักบุง ้ บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ 053-460131 Satellite TOT311 50020200 บ้านหนองมะจับ แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 5349PI087 Satellite TOT312 50030090 บ้านหนองยาว แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 5343D0025 DSL VPN TOT313 50020235 บ้านหนองหาร หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 5349PI088 Satellite TOT314 50030121 บ้านหลวง บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 5345PI051 Satellite TOT315 50020185 บ้านหลวง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 5345D0028 DSL VPN TOT316 50030080 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 5345D0028 DSL VPN TOT317 50020218 บ้านหลักปัน สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 5335D0027 DSL VPN TOT318 50020231 บ้านห้วยเกีaยง หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 5335D0013 DSL VPN TOT319 50030072 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 5343D0049 DSL VPN TOT320 50030196 บ้านห้วยไผ่ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 5343D0052 DSL VPN TOT321 50030104 บ้านห้วยงูกลาง สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 5343D0071 DSL VPN TOT322 50030178 บ้านห้วยต้นตอง แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 5345PI072 Satellite TOT323 50050003 บ้านห้วยทราย บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 5334PI072 Satellite TOT324 50030146 บ้านห้วยป่ าซาง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 5343D0068 DSL VPN TOT325 50030112 บ้านห้วยปู ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 5343D0019 DSL VPN TOT326 50050096 บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้ แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI131 Satellite TOT327 50050125 บ้านห้วยฝาง นาคอเรื อ ฮอด เชียงใหม่ 5334PI089 Satellite TOT 10/936
 11. 11. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP328 50030138 บ้านห้วยม่วง แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 5322P0007 Satellite TOT329 50040049 บ้านห้วยส้ม สันกลาง สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0084 Wi-Net TOT330 50050027 บ้านห้วยส้มป่ อย ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 053-460299 Satellite TOT331 50040166 บ้านหัวข่วง สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 5331D0075 Wi-Net TOT332 50030054 บ้านหัวนา ม่อนปิ@ น ฝาง เชียงใหม่ 5343D0008 DSL VPN TOT333 50030051 บ้านหัวฝาย โป่ งนํZาร้อน ฝาง เชียงใหม่ 5343D0007 DSL VPN TOT334 50030179 บ้านหัวฝาย สาขาบ้านศรี คZ า ํ ศรี ดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 5345PI073 Satellite TOT335 50050155 บ้านหางดง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 5334D0033 DSL VPN TOT336 50050043 บ้านหาดนาค สบเตีbยะ จอมทอง เชียงใหม่ 053-460138 Satellite TOT337 50040088 บ้านหารแก้ว หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 5331D0054 DSL VPN TOT338 50050081 บ้านอมเม็งสาขาสบลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 5334PI1150 Satellite TOT339 50050056 บ้านอมขูด กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 053-460182 Satellite TOT340 บ้านอรุ โณทัย เชียงใหม่ IPMJ-5032 ipstar CAT341 50010133 บ้านออนกลาง ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 053-460004 Satellite TOT342 50010136 บ้านออนหลวย สาขาบ้านหัวฝาย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 053-460264 Satellite TOT343 50030139 บ้านฮ่างตํ@า แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 5343D0009 DSL VPN TOT344 50020164 ประชาสามัคคีวทยา ิ ป่ าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 5345D0027 DSL VPN TOT345 50020166 ประดู่วทยา ิ แม่ปaัง พร้าว เชียงใหม่ 5345D0002 DSL VPN TOT346 50020024 ป่ าแป๋ วิทยา ป่ าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0040 DSL VPN TOT347 50020062 ป่ าจีZวงแดงวิทยา ั อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 5349PI070 Satellite TOT348 ป่ าจีZวงแดงวิทยา (บ้านป่ าจีZวงแดง) ั ั เชียงใหม่ MOE103771 MPLS CAT349 50020057 ป่ าบงห้วยฮ่าง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0025 DSL VPN TOT350 50040005 ป่ าลานประสิ ทธิPวทยา ิ ทุ่งต้อม สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0002 DSL VPN TOT351 ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่ MOE088101 MPLS CAT352 50020158 พร้าวบูรพา ป่ าตุม ้ พร้าว เชียงใหม่ y53450246 Wi-Net TOT353 พร้าววิทยาคม เชียงใหม่ MOE084305 MPLS CAT354 50010013 พุทธิโศภน พระสิ งห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ IP03001 IP VPN TOT355 50020038 ภูดินวิทยา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0042 DSL VPN TOT356 50020098 มูลนิธิมหาราช 5 ริ มเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 5329D0010 DSL VPN TOT357 50012001 ยุพราชวิทยาลัย ศรี ภมิ ู เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ IP04633 IP VPN TOT358 50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปี ยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 5322X0041 IP VPN TOT359 ราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่ MOE087774 MPLS CAT360 ราชประชานุเคราะห์31 เชียงใหม่ MOE114694 MPLS CAT 11/936
 12. 12. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP361 50020007 รํ@าเปิ งวิทยา ขีZเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0057 Wi-Net TOT362 วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ MOE087747 MPLS CAT363 50010003 วัดเจ็ดยอด ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5322D0002 DSL VPN TOT364 50040107 วัดเทพาราม ป่ าบง สารภี เชียงใหม่ 5332PI022 Satellite TOT365 50010032 วัดเมืองสาตร หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5327D0013 DSL VPN TOT366 วัดเวฬุวน ั เชียงใหม่ MOE088148 MPLS CAT367 50010031 วัดเสาหิน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5327D0002 DSL VPN TOT368 50020143 วัดแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 5329PI045 Satellite TOT369 วัดแม่แก๊ดน้อย เชียงใหม่ MOE088048 MPLS CAT370 50020037 วัดแม่กะ แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0037 DSL VPN TOT371 50010114 วัดแม่ผาแหน ออนใต้ สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0040 DSL VPN TOT372 50040096 วัดแม่สะลาบ ยางเนิZง สารภี เชียงใหม่ 5332D0005 DSL VPN TOT373 50040036 วัดโรงวัว แม่ก๊า สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0065 Wi-Net TOT374 50040121 วัดกองทราย หนองผึZง สารภี เชียงใหม่ 5332D0006 DSL VPN TOT375 50040041 วัดกู่คา ํ ยุหว่า สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0012 DSL VPN TOT376 50010004 วัดข่วงสิ งห์ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5322D0001 DSL VPN TOT377 50010015 วัดขะจาว ฟ้ าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5324D0003 DSL VPN TOT378 50040053 วัดขุนคง ขุนคง หางดง เชียงใหม่ 5331D0083 Wi-Net TOT379 50020126 วัดงิZวเฒ่า แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 053-460283 Satellite TOT380 50040064 วัดจอมทอง บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 5331D0082 Wi-Net TOT381 50010002 วัดช่างเคี@ยน ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5322D0003 DSL VPN TOT382 50040004 วัดช่างกระดาษ ทุ่งต้อม สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0042 DSL VPN TOT383 50040063 วัดช่างคํา บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 5331D0027 DSL VPN TOT384 50040032 วัดดงป่ างิZว มะขุนหวาน สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0067 Wi-Net TOT385 50010009 วัดดอนจัน @ ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5324D0002 DSL VPN TOT386 50010126 วัดดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 053-460266 Satellite TOT387 50010085 วัดทรายมูล ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0003 DSL VPN TOT388 50020095 วัดทรายมูล ริ มใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 5329D0019 DSL VPN TOT389 50040018 วัดท้องฝาย บ้านกลาง สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0069 Wi-Net TOT390 50040020 วัดท่ากาน บ้านกลาง สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0025 DSL VPN TOT391 50020048 วัดท่าข้าม สบเปิ ง แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0020 DSL VPN TOT392 50040094 วัดท่าต้นกวาว ยางเนิZง สารภี เชียงใหม่ 5332PI013 Satellite TOT393 50040128 วัดทุ่งศาลา ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 5331D0081 Wi-Net TOT 12/936
 13. 13. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP394 50040002 วัดทุ่งหลุก ท่าวังพร้าว สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0045 DSL VPN TOT395 50030105 วัดนันทาราม สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 5343D0012 DSL VPN TOT396 50040098 วัดนันทาราม ป่ าบง สารภี เชียงใหม่ 5324D0007 DSL VPN TOT397 50020041 วัดนาเม็ง แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0022 DSL VPN TOT398 50020035 วัดบ้านเหล่า เมืองก๋ าย แม่แตง เชียงใหม่ 053-460096 Satellite TOT399 50010112 วัดบ้านโห้ง ออนใต้ สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0027 DSL VPN TOT400 50030174 วัดบ้านท่า ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม่ 5343D0014 DSL VPN TOT401 50010104 วัดบ้านน้อย สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0006 DSL VPN TOT402 50020147 วัดบ้านป้ อก สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 5334PI100 Satellite TOT403 50010124 วัดบ้านม่อน แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 5333PI044 Satellite TOT404 50040051 วัดบุปผาราม สันกลาง สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0021 DSL VPN TOT405 50030176 วัดป่ าแดง แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 5343D0013 DSL VPN TOT406 50010011 วัดป่ าแดด ป่ าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5327D0001 DSL VPN TOT407 50010020 วัดป่ าข่อยใต้ สันผีเสืZ อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5324D0012 DSL VPN TOT408 50020129 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 053-460193 Satellite TOT409 50030049 วัดปางมะโอ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 053-460252 Satellite TOT410 50020022 วัดปางมะกล้วย ป่ าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 5349PI071 Satellite TOT411 50010005 วัดป่ าตัน ป่ าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5322D0010 DSL VPN TOT412 50010087 วัดป่ าตาล บวกค้าง สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0018 DSL VPN TOT413 50040093 วัดพญาชมภู ชมภู สารภี เชียงใหม่ 5332D0003 DSL VPN TOT414 50040081 วัดพระเจ้าเหลืZอม หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 5331D0015 DSL VPN TOT415 50040119 วัดพระนอนหนองผึZง หนองผึZง สารภี เชียงใหม่ 5332D0002 DSL VPN TOT416 50050020 วัดพระบาท บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 053-460144 Satellite TOT417 50050042 วัดพุทธนิมิตร สบเตีbยะ จอมทอง เชียงใหม่ 053-460139 Satellite TOT418 50010096 วัดร้องวัวแดง ร้องวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0023 DSL VPN TOT419 50010021 วัดร้องอ้อ สันผีเสืZ อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5324D0023 DSL VPN TOT420 50040008 วัดรัตนาราม ทุ่งต้อม สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0039 DSL VPN TOT421 50010108 วัดล้านตอง ห้วยทราย สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0041 DSL VPN TOT422 50040142 วัดวังผาปูน แม่วน ิ แม่วาง เชียงใหม่ 5331D0066 DSL VPN TOT423 50010012 วัดวังสิ งห์คา ํ ป่ าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5327D0034 DSL VPN TOT424 50040109 วัดศรี โพธาราม ยางเนิZง สารภี เชียงใหม่ 5332D0004 DSL VPN TOT425 50040113 วัดศรี ดอนชัย ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 5332D0008 DSL VPN TOT426 50040160 วัดศรี ดอนชัย ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 5331D0077 Wi-Net TOT 13/936
 14. 14. รหัส ชือ ตําบล อําเภอ จังหวัด วงจร สือ ISP427 50030107 วัดศรี บุญเรื อง สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 5343D0029 DSL VPN TOT428 50040087 วัดศรี ลอม ้ หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 5331D0022 DSL VPN TOT429 50040072 วัดศรี สุพรรณ์ หนองแก๋ ว หางดง เชียงใหม่ 5331D0006 DSL VPN TOT430 50040015 วัดศรี อุดม นํZาบ่อหลวง สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0086 Wi-Net TOT431 50040138 วัดศิริชยนิมิตร ั บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 5331D0055 DSL VPN TOT432 50010026 วัดสวนดอก สุ เทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5327D0007 DSL VPN TOT433 50040012 วัดสว่างอารมณ์ บ้านกลาง สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0088 Wi-Net TOT434 50040165 วัดสองแคว สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 5331D0076 Wi-Net TOT435 50010105 วัดสันโค้ง ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0004 DSL VPN TOT436 50010100 วัดสันกลางเหนือ สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0019 DSL VPN TOT437 50020214 วัดสันคะยอม สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 5335D0010 DSL VPN TOT438 50040117 วัดสันดอนมูล ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ 5332PI025 Satellite TOT439 50020215 วัดสันทรายมูล สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 5335D0006 DSL VPN TOT440 50010083 วัดสันมะฮกฟ้ า ต้นเปา สันกําแพง เชียงใหม่ 5333D0015 DSL VPN TOT441 50040022 วัดสามหลัง บ้านกลาง สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0028 DSL VPN TOT442 50040134 วัดสารภีวทยาคาร ิ ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 5331D0056 DSL VPN TOT443 50040037 วัดหนองครอบ แม่ก๊า สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0010 DSL VPN TOT444 50010029 วัดหนองป่ าครั@ง หนองป่ าครั@ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5324D0013 DSL VPN TOT445 50040159 วัดหนองหลัZว ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 5331D0078 Wi-Net TOT446 50020068 วัดหนองออน อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0013 DSL VPN TOT447 50010130 วัดห้วยแก้ว ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 5333D0026 DSL VPN TOT448 50020010 วัดห้วยไร่ ขีZเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0039 DSL VPN TOT449 วัดห้วยทราย เชียงใหม่ DFH-52279 IP Star CAT450 50030108 วัดห้วยนํZาเย็น ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 5343D0064 DSL VPN TOT451 50020124 วัดอมลอง แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 5334PI101 Satellite TOT452 50030173 วัดอรัญญวาสี ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม่ 5343D0016 DSL VPN TOT453 50040079 วัดอินทราพิบลย์ ู หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 5331D0040 DSL VPN TOT454 50040048 วัดอุเม็ง ยุหว่า สันป่ าตอง เชียงใหม่ 5331D0043 DSL VPN TOT455 50022010 ศรี สังวาลย์เชียงใหม่ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ IP04337 IP VPN TOT456 50022006 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ IP02997 IP VPN TOT457 50900100 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 เชียงใหม่ ไม่ระบุ แม่ริม เชียงใหม่ IP02999 IP VPN TOT458 50020047 สบเปิ งวิทยา สบเปิ ง แม่แตง เชียงใหม่ 5329D0012 DSL VPN TOT459 50020152 สหกรณ์ดาริ สาขาบ้านป่ าอ้อ ํ นํZาแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 053-460221 Satellite TOT 14/936
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×