การนวดถนอมสายตา7ท่า
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

การนวดถนอมสายตา7ท่า

 • 1,466 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,466
On Slideshare
1,052
From Embeds
414
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 414

http://sompriaw.wordpress.com 410
https://www.google.co.th 2
http://webcache.googleusercontent.com 1
https://sompriaw.wordpress.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. การนวดถนอมสายตา 7 ทา** ขอมูลและแสดงแบบโดย รศ.นพ.กรุงไกร เจนพาณิชย1 ทาเสยผมใชนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง กดขอบกระบอกตาบนใหแนนพอควร ทําทั้ง 2 ขางพรอมๆ กัน คอยๆ ดันนิ้วทั้ง 3 นิ้วเรื่อยขึ้นไปบนศีรษะจนถึงทายทอยแบบเสยผม ทํา 10-20 ครั้ง2 ทาทาแปงใชนิ้วกลางทั้งสองกดตรงหัวตา(โคนสันจมูก)ใหแนนพอควร ดันนิ้วขึนไปจนถึงหนาผาก แลวใชนิ้ว ้ทั้งหมด(เวนนิ้วหัวแมมอ) แตะหนาผากโดยใหปลายนิ้วจรดกัน แลวลูบลงไปขางแกมแบบแนบสนิท ืมายังคาง ทํา 10-20 ครัง ้3 ทาเช็ดปากใชฝามือขวาทาบบนปาก ลากมือไปทางขวาสุด ใหฝามือกดแนนกับปากพอควร เปลียนใชมือซาย ่ทาบปาก แลวทําแบบเดียวกันนับเปน 1 ครั้ง ทํา 10-20 ครั้ง
 • 2. 4 ทาเช็ดคางใชหลังมือขวาทาบใตคาง แลวลากมือจากทางซายไปทางขวา ใหหลังมือกดแนนกับใตคางพอควรเปลี่ยนใชมือซายทําแบบเดียวกัน นับเปน 1 ครัง ทํา 10-20 ครั้ง ้5 ทากดใตคางใชนิ้วหัวแมมือทั้ง 2 ขาง กดใตคาง โดยใหปลายนิ้วตั้งฉากกับคางใชแรงกดพอควรและกดนานพอควร (นาน 10 วินาที หรือนับ 1-10 อยางชาๆ) เลื่อนจุดกดใหทั่วใตคางเฉพาะทางดานหนา ทํา 5ครั้ง6 ทาถูหนาและหลังหูใชมือแตละขางคีบหู โดยกางนิ้วกลางและนิ้วชี้ คีบอยางหลวมๆ วางมือใหแนบสนิทกับแกม ถูขนลง ึ้
 • 3. แรงๆ นับเปน 1 ครั้ง ทํา 20-30 ครั้ง7 ทาตบทายทอยใชฝามือปดหู(มือซายปดหูซายมือขวาปดหูขวา)ใชนิ้วทั้งหมดอยูตรงทายทอยและปลายนิ้วกลางจรดกัน กระดกนิ้วใหมากที่สุดแลวตบที่ทายทอยพรอมกันทั้ง 2 มือดวยความแรงพอควรทํา 20-30 ครั้ง*สําหรับทาตบทายทอย ตองไมยกฝามือออกจากหู เพราะทําใหการตบแรงเกินควร ซึ่งจะกลับทําใหเกิดผลเสียได