กรณีศึกษาโรงเรียนด่านขุนทด สพป.นม เขต 5

4,338
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,338
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กรณีศึกษาโรงเรียนด่านขุนทด สพป.นม เขต 5

 1. 1. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) Fชื่องาน / โครงการ การใช้แท็บเล็ตเพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (Special Lab Project) โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นม.เขต 5สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสนองมาตรฐาน สมศ. ที่ 5และ 6 5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 6. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสนองตัวชี้วัดตามคํารับรอง -ลักษณะของโครงการ ใหม่ลักษณะกิจกรรมตาม OUCP กิจกรรมสนับสนุน รหัสกิจกรรม...........31............กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการผู้รับผิดชอบ นายอนุศร หงษ์ขุนทด และคณะระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554สถานที่ดําเนินงาน โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5งบประมาณ 235,500.- บาท1. หลักการและเหตุผล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดกลยุทธ์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2554ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย และการเรียนรู้ทเน้น ี่ผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ จากกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันภายนอกและแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุผลได้ตามที่กลยุทธ์กําหนด และตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีแนวคิดว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านวัยวุฒิ ความต้องการ ความถนัดความสนใจ และวิธีการเรียนรู้ รวมทั้งมีการดํารงชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานั้นล้วนมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งสิ้น ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องยึดผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งเป็นแนวทางที่ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนการจัดกิจกรรม มีความสุขในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้จากการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมมีความสุขในการเรียนรู้ เกิดการเรียนที่มีความหมาย และจะนําไปสู่การค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิต อีกทั้งปัจจุบันความเจริญทางวิทยาการและระบบการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน แท็บเล็ตจึงเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี ที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โลกต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 2. 2. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F โรงเรียนด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่านักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ (Special Lab Project) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 42 คน มีความพร้อมทางด้านบุคลากร ครูผู้สอน สื่อเทคโนโลยี จึงจัดทําโครงการนําร่อง (Lab Project) การทดลองใช้แท็บเล็ตเพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูต่างๆ เพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนาการ ่ ้จัดกระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้แท็บเล็ต 2. เพื่อนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้แท็บเล็ตไปวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนด้านการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 2.1 ผลผลิต(Outputs) 1. ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี สามารถใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อทางด้านICTสืบค้นข้อมูลและเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 2. ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีสื่อทางด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการในการสอนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนอย่างทั่วถึง 2.2 ผลลัพธ์(Outcomes) 1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี สามารถใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อทางด้าน ICT สืบค้นข้อมูลและเป็นสื่อในการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอย่างงมีความสุข 2. ร้อยละของครูมีสื่อทางด้าน ICT เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน3. เป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (Special Lab Project) โรงเรียนด่านขุนทด มีความสุข สนุกสนานเพลินเพลิดและพึงพอใจในการทดลองใช้แท็บเล็ต เพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 3. 3. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 1 ประชุมวางแผน สิงหาคม 2554 นายอนุศร หงษ์ขุนทด 2 ประชุมคณะครูและคณะกรรมการของ สิงหาคม 2554 นางพัชราภรณ์ เข็มมะลัง โครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ น.ส.นันทวัน เหิดขุนทด แต่งตั้งคณะทํางาน น.ส.ศศิวิมล ทรงจันทึก 3 ดําเนินการการจัดทําหลักสูตรการใช้ สิงหาคม 2554 น.ส.ธัญธิตา สมบัติสิน แท็บเล็ต เพื่อสื่อในการจัดการเรียน Mr.Michael Munoz การสอน Valenzuela 4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ในการ กันยายน 2554 จัดการเรียนการสอน 5 จัดอบรมครูผู้สอนใช้แท็บเล็ต เพื่อเป็น กันยายน 2554 สื่อในการจัดการเรียนการสอน 6 จัดอบรมนักเรียนทดลองใช้แท็บเล็ต กันยายน 2554 7 ทดลองจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บ กันยายน 2554 เล็ต 5 ประเมินสรุปโครงการ กันยายน 25545. งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณ 180,00.- บาท เงินนอกงบประมาณ(รายได้สถานศึกษา) 45,500.- บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 235,500.- บาท นอก รายการ ในการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ รวม 1. จัดซื้อแท็บเล็ต จํานวน 45 เครื่อง 180,00.- เครื่องละ 4,000 บาท 2. จัดซื้อกล่อง (Case) ใส่แท็บเล็ต จํานวน 45 อัน 18,000.- อันละ 400 บาท พร้อมแป้นพิมพ์ 3. จัดซื้อความจํา (Memory Card) ขนาด 4 GB 13,500.- ใส่แท็บเล็ต จํานวน 45 การ์ด การ์ดละ 300 บาท 4. จัดซื้อหูฟัง จํานวน 45 อัน อันละ 200 บาท 9,000.- 5. จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) จํานวน 1 ชุด 15,000.- รวม 180,00.- 45,500.- 235,500.- โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 4. 4. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F 6. การประเมินผล ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ ผลผลิต(Outputs) 1. ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี 1. การใช้แบบสอบถาม 1. แบบสอบถาม สามารถใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อทางด้าน ICT สืบค้น 2. การรายงานผล 2. แบบการรายงานผล ข้อมูลและเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนใน การดําเนินโครงการ การดําเนินโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 2. ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีสื่อทางด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการในการสอนและสอดคล้อง กับแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนอย่างทั่วถึง ผลลัพธ์(Outcomes) 1. การสังเกตพฤติกรรม 1. แบบสังเกต 1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะด้านการใช้สื่อ การใช้แท็บเล็ต และ พฤติกรรม/แบบประเมิน เทคโนโลยีสามารถใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการ ทดสอบการใช้แท็บเล็ต 2. แบบทดสอบ สืบค้นข้อมูล และมีความพึงพอใจในการใช้แท็บเล็ต 2. ผลสัมฤทธิ์ 3. แบบบันทึกคะแนน 2. ครูมีสื่อด้าน ICT เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ ทางการเรียน 3. แบบสอบถาม นักเรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ 3. การใช้แบบสอบถาม เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (Special Lab Project)โรงเรียนด่านขุนทด ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพมีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี ICT ใช้แท็บเล็ตเพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัย สามารถนําไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าวิธีดําเนินงาน ใช้กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ (Special Lab Project) โรงเรียนด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ปีการศึกษา 2554ในเดือนกันยายน มีการใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จํานวน 42 คน คณะครูผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 6 คน โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 5. 5. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) Fการดําเนินงานโครงการ ขั้นตอนการดําเนินงาน เป้าหมาย วิธีการดําเนินการขั้นตอนที่ 1 เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการ การวางแผน (Plan) การศึกษาสภาพปัจจุบัน เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและปัญหาและความต้องการ (แท็บเล็ต) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความต้องการ 2. การวิเคราะห์ทางเลือกและกําหนด วิธีการพัฒนา 3. การวางแผนพัฒนาขั้นตอนที่ 2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ การปฏิบัติตามแผน (Do) การดําเนินงานโครงการ สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 1. วิเคราะห์และจัดทําหลักสูตรการใช้ใช้สื่อเทคโนโลยี (แท็บเล็ต) (แท็บเล็ต) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ สื่อเทคโนโลยี (แท็บเล็ต)ในการจัดการเรียนการสอน 2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สื่อเทคโนโลยี (แท็บเล็ต) 4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี (แท็บเล็ต)ขั้นตอนที่ 3 1.เพื่อศึกษาความสอดคล้องกับ การตรวจสอบการดําเนินงาน(Check) การประเมินการดําเนินงาน นโยบาย สภาพปัญหาของ การประเมินกระบวนการโครงการ โรงเรียนและความต้องการของ ดําเนินงาน ชุมชน 2.เพื่อศึกษาความพร้อมและ ความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ระยะเวลา ผู้บริหาร สถานที่ และการสนับสนุนอื่นขั้นตอนที่ 4 เพื่อประเมินผลการดําเนิน การแก้ไขปรับปรุง (Action) การประเมินเมื่อสิ้นสุดระยะที่ โครงการ นําข้อบกพร่องที่ได้จากการกําหนด ประเมินไปวางแผนเพื่อปรับปรุงต่อไป โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 6. 6. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) Fขั้นตอนที่ 1การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ โรงเรียนด่านขุนทดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2,200 กว่าคน และเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จึงมีโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่โรงเรียนด่านขุนทด ได้เข้าโครงการ เช่น โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนผู้นําทางด้านICTของจังหวัดนครราชสีมา และอื่น ๆ อีกหลายโครงการ โครงการห้องเรียนพิเศษเป็นอีกโครงการของโรงเรียนด่านขุนทด ที่จัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน กล่าวคือผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณหลักสูตรการสอน ครูต่างชาติ สื่อ และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ซึ่งทางโครงการห้องเรียนพิเศษ จะเน้นการสอน 2 ด้านเป็นหลัก ดังนี้ 1. การใช้สื่อ ICT เป็นหลักในการเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค คนละ 1 เครื่อง ในการ จัดการเรียนการสอนโดยในกิจกรรมดังนี้ 1.1 การสืบค้นความรู้จาก อินเทอร์เน็ต 1.2 ทําโปรเจ็คจากการเรียนการสอน 1.3 การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน 2. ภาษาต่างประเทศ จะมีครูต่างชาติประจําในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันทางรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) สําหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ซึ่งทางโรงเรียนด่านขุนทด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้เห็นความสําคัญ และมีแนวทางที่เป็นไปได้ที่จะนําเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน จึงได้เริ่มดําเนินการใช้แท็บเล็ตเพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (Special Lab Project)โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นม.เขต 5 ขึ้น ซึ่งจากการประชุมวางแผน โครงการห้องเรียนพิเศษ ได้ข้อสรุปว่า จะดําเนินการโดยการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้นําชุมชน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ประชุมคณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน 2. ตั้งคณะทํางานด้านการใช้สื่อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) 3. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4. จัดหางบประมาณ 5. เขียนโครงการ 6. ดําเนินการ 7. สรุปผลการทํางาน โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 7. 7. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) Fขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานโครงการใช้สื่อเทคโนโลยี (แท็บเล็ต) ในการจัดการเรียนการสอน 1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดยคณะทํางานได้ทําการศึกษาค้นคว้าหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ที่มีอยู่ในท้องตลาดขณะนั้นว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นใดที่มีความเป็นไปได้ ในการนําเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) มาใช้ห้องเรียนจนได้ข้อสรุปว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android OS) ซึ่งมีความเหมาะสมและยืดหยุ่นที่สุด ราคาไม่แพงในราคาประมาณ 3,000 กว่าบาท ผลิตในประเทศจีน คุณสมบัติของเครื่อง Tablet android 7 นิ้ว Operation System Android 2.2 CPU 800MHz VIA MW8650 Memory DDR 256MB NandFlash 2GB Extended TF Card;U-Disk;Built-in camera LCD Display 7 inch TFT display;800*480 pixel;16:9 2. การวางโครงสร้างในการใช้สื่อเทคโนโลยี (แท็บเล็ต)ในการจัดการเรียนการสอน เครื่องแม่ข่าย (Server) ทําการวางระบบเครือข่าย(ทางร.ร.ได้มีการวางระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)เตรียมพร้อมให้รองรับกับการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ในห้องเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3. การซ่อมบํารุงได้วางแนวทางดังนี้ 3.1 เตรียมบุคลากรด้าน ICT ได้แก่ครูที่มีความรู้เรื่องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ครูคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้เรื่องการซ่อมบํารุง 3.2 นักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ ที่มีความสนใจหรือมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือกิจกรรมการซ่อมบํารุง 3.3 ร้านคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถดูแลเรื่องการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) และสามารถดูแลเรื่องการซ่อม เช่น การส่งเคลมประกัน หรือ การดูแลทางด้านการติดตั้งApps ต่างๆ 3.4 ดูแลทางด้านงบประมาณและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ICT และการสร้างและใช้สื่อการสอนบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 8. 8. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F 4. การวางแผนผลิตสื่อ 4.1 ครูคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลเรื่องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet )ให้คําปรึกษาในการใช้ และสร้างสื่อการสอน หรือควบคุมการผลิตสื่อการสอน ที่ครูในแต่ละรายวิชาส่งมาให้ผลิต 4.2 หลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนี้วางแผนการใช้มาแล้วล่วงหน้าหลายปีการศึกษา) โดยวางกรอบการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลจนถึง มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ดังนี้ - อนุบาลเตรียมความพร้อมเน้นเกมการศึกษา - ประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมวาดภาพ - ประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรมนําเสนอ - ประถมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรมเอกสารการพิมพ์จัดวาง - ประถมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรมเอกสารคํานวณ, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ - ประถมศึกษาปีที่ 5 โปรแกรมตกแต่งภาพ Flash และ เว็ปไซต์ - ประถมศึกษาปีที่ 6 โปแกรมออกแบบอย่างง่าย (Captivate) - มัธยมศึกษาปีที่ 1 การสืบค้นและนําเสนองาน - มัธยมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรมออกแบบผลิตภันฑ์ - มัธยมศึกษาปีที่ 3 การเขียนเว็บไซต์และระบบเครือข่าย - มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบสารสนเทศ - มัธยมศึกษาปีที่ 5 การเขียนการ์ตูนแอนิเมชั่น - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงงานคอมพิวเตอร์ 4.3 สอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระโดยมีวิธีการดังนี้ 4.3.1 ครูคอมพิวเตอร์สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ในแต่ละระดับชั้นเรียน ซึ่งในการเรียนจะมีการสั่งให้นักเรียนผลิตชิ้นงานตามที่ได้เรียนในแต่ละหน่วยของวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเป็นโปรเจ็คใหญ่ที่ให้นักเรียนผลิต หลังจากที่ได้เรียนจบในแต่ละเรื่องของวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการสั่งงานมีขั้นตอนดังนี้ F F F F F F F แผนผังการสร้างชิ้นงานของนักเรียน โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 9. 9. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F ซึ่งขั้นตอนในการสร้างชิ้นงานของนักเรียนนั้นจะมีขั้นตอนดังนี้ ครูคอมพิวเตอร์สอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สั่งนักเรียนสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมที่เรียนสร้างขึ้นโดยให้นักเรียนสร้างเนื้อหาใดก็ได้ ตามที่นักเรียนถนัด โดยมีข้อแม้ว่านักเรียนจะต้องหาครูที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญในเรื่องที่นักเรียนจะทํา เช่น นักเรียนต้องการจะสร้าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง สํานวนสุภาษิตนักเรียนมีความรู้เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังขาดความรู้ และเนื้อหาที่ถูกต้อง จึงมีความจําเป็นที่จะต้องไปหาครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย เป็นผู้แนะนํา จากนั้นนักเรียนจึงลงมือสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง สํานวนสุภาษิต โดยมีครูคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แนะนําทางด้านเทคนิคต่าง ๆ จนเสร็จ การสอนแบบนี้จะทําให้มีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยนักเรียน 1 คน จะมี 1 ชิ้นงาน 4.3.2 ครูประจําวิชาเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหาวิชาที่นักเรียนสร้างชิ้นงาน โดยครูมีหน้าที่ดูแลเรื่องของ เนื้อหา และความถูกต้องด้านต่าง ๆ เช่นการใช้ภาษา การลําดับเนื้อหา เป็นต้น 4.3.3 นักเรียนสร้างชิ้นงาน นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานโดยมีครูคอมพิวเตอร์ และครูแต่ละกลุ่มสาระคอยให้คําปรึกษา สร้างชิ้นงานและส่งได้ทันตามกําหนดเวลา 4.4 ศูนย์สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นกลุ่มงานหนึ่งของฝ่ายวิชาการมีหน้าที่คอยดูแลทางด้าน ICTของโรงเรียนมีหน้าที่ดังนี้ 4.4.1 เก็บรวบรวมชิ้นงานของครูและนักเรียนที่สร้างขึ้นในแต่ละรายวิชา 4.4.2 บริการให้ความรู้และอบรมครูละนักเรียน 4.4.3 เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคการใช้งาน ICT ในด้านต่าง ๆ โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 10. 10. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F สรุปการนําเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet ) มาใช้ในโรงเรียนด่านขุนทด1.การจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet ) ขั้นเตรียมการ 1. เลือกคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet ) ที่เหมาะสมกับงบประมาณในราคา ไม่เกิน 4,000 บาท โดยได้เครื่องที่ผลิตในประเทศจีน 2. ตรวจสอบและติดตั้ง Apps ที่ครูและนักเรียนได้สร้างขึ้นลงในหน่วยความจําของเครื่อง 3. อบรมครูและนักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อม ข้อที่ต้องปรับปรุง 1. คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet )มีจํานวนมาก การติดตั้ง Apps ใช้เวลานาน 2. นักเรียนและครู ยังขาดความชํานาญทําให้ติดตั้งได้ช้า 3. เครื่องมีราคาถูกและคุณภาพต่ํา จึงทําให้เกิดความล่าช้าในด้านต่าง ๆ เช่น การ ติดตั้งApps การทดสอบApps การโหลด Apps จากPlay Store 4. ต้องใช้พื้นที่ในการเตรียมการพอสมควร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการชาร์จไฟเข้า เครื่อง โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 11. 11. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F 2. การเตรียมห้องเรียนมีการจัดรูปแบบห้องเรียนดังนี้ 2.1 ระบบไฟฟ้า 2.1.1 ติตั้งเต้าเสียบปลั๊กไฟสําหรับชาร์ตไฟครบตามจํานวนนักเรียนที่หลังห้องเรียน 2.1.2 จัดมุมสําหรับชาร์ตไฟหลังห้องเรียน 2.1.3 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 2.1.4 ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างในห้องเรียน 2.2 การจัดห้องเรียน 2.2.1 ติดตั้งเครื่องแสดงภาพ เช่น LCD TV หรือ Projector 2.2.2 การจัดวางโต๊ะเรียน 2.2.3 จัดวางพื้นของห้องเรียนควรเป็นแบบซับแรงกระแทกเช่นกระเบื้องยางหรือเสื่อน้ํามันแบบหนา โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 12. 12. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) Fรูปแบบการจัดโต๊ะเรียนเข้าหากันเป็นกลุ่ม โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 13. 13. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F รูปแบบการจัดโต๊ะเรียนแบบเดี่ยว ข้อที่ควรปรับปรุง 1. โต๊ะเก้าอี้ควรมีสภาพที่พร้อมใช้งานคือไม่อยู่ในสภาพที่ชํารุด เช่น ขาโยก 2. จุดชาร์ตไฟด้านหลังควรมีการติดตั้งอย่างแข็งแรงเพราะนักเรียนจะวิ่งเข้า วิ่งออกเวลาแบตเตอร์รี่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet )หมด 3.การต่อสัญญานออกจอภาพควรติดตั้งจอแบบถาวร สะดวก และเชื่อมต่อได้ง่าย เพราะครูผู้สอนยังขาดความชํานาญในการเชื่อมต่อ3.การเตรียมการสอน 1. สร้างสื่อการสอนที่ตรงกับความต้องการของครูในแต่ละรายวิชา โดยใช้ไฟล์Flash เป็นหลัก ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน นําเสนอโดยการใช้แท็บเลตเรื่อง Color (สีต่างๆที่ใช้ในธงชาติ ประเทศสมาชิกในกุล่ม ASEAN) โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 14. 14. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F2. เตรียมทีมงานพี่เลี้ยงช่วยการสอนในชั่วโมงแรก โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 15. 15. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F3. ครูรวมศึกษาไปพร้อมกับนักเรียน ่ โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 16. 16. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F4.ขั้นนําไปใช้สอนจริงโดยทําการสอนในชั้นเรียนมีครูประจําชั้นดูแลการใช้เครื่อง โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 17. 17. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F5. รูปแบบการเรียนนอกชั้นเรียน นักเรียนรับมอบหมายงานแล้วแบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหาจากเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet ) การเรียนการสอนนอกห้องเรียนโดยการแบ่งกลุ่ม โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 18. 18. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F6. กิจกรรมหลังเรียนเนื้อหาจนจบ ตัวอย่างคือนักเรียน เรียนเรื่อง ธงชาติอาเซียน เมื่อนักเรียนเรียน จบครูผู้สอนสั่งให้นักเรียนวาดภาพธงประจําประเทศต่าง ๆ โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 19. 19. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F7. กิจกรรมการร้องเพลงประกอบในชั้นเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet ) โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 20. 20. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F ข้อที่ควรปรับปรุง 1.ครูควรเตรียมกิจกรรมในแต่งละครั้ง ที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet ) ประกอบการสอน 2. หากยังไม่เกิดความชํานาญในการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet ) ควรมีครู หรือ นักเรียนที่โตกว่า เป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนการสอน 3.ไม่ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet ) กับการสอนในทุกชั่วโมง เพราะ - จะทําให้นักเรียนเบื่อ - แบตเตอร์รเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet ) หมด ใช้เวลาในการชาร์ต ี่ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง - กิจกรรมในการเรียนการสอนไม่หลากหลาย เพราะแต่ละรายวิชามีลักษณะการ เรียนที่แตกต่างกัน - นักเรียนอาจขาดทักษะทางด้านการเขียน เนื่องจากสนใจกับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา(Tablet )มากเกินไป ครูควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละวัน สรุป ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet ) มาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด่านขุนทดผลการทดลอง และศึกษา พบว่ามีความเป็นไปได้ในการที่จะนํามาจัดการเรียน การสอน จริงในชั้นเรียนทั้งในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และในทุกชั้นปี ซึ่งมีทั้งข้อดี และข้อด้อย แตกต่างกันไปขึ้นอยูกับตัวแปรดังต่อไปนี้ ่ 1.ผู้บริหารมีแนวคิดและเห็นความสําคัญ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในด้านการใช้สื่อ ICT ภายในโรงเรียน 2.ครูซึ่งเป็นฟันเฟื่องหลักที่จะขับเคลื่อนให้ประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะครูที่รับผิดชอบด้าน ICTโดยตรงต้องเป็นผู้ที่คอยให้บริการกับครูทุกคนในโรงเรียนที่มีความประสงค์ หรือตั้งใจที่จะใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 3.ครูจะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ และมีความตั้งใจ ในการใช้สื่อ ICT ในชั้นเรียน เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 4.ผู้ปกครองต้องมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน ผู้ปกครองจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้เกิดความสําเร็จ 5.นักเรียนชั้นอื่น เช่น มัธยมศึกษา ที่มีความสนใจทางด้าน ICT สามารถนํามาเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้ทําการทดลอง พบว่าการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) นั้น นักเรียนใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สามารถปฏิบัติได้เองอย่างคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด จะมีปัญญาเฉพาะเวลาที่เครื่องค้าง หรือแบตเตอร์รี่หมด โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 21. 21. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F การใช้งานในภาพรวมนักเรียนมีความสุขกับการได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ครูจะลําบากในช่วงแรก เมื่อนักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ผ่านชั่วโมงแรกไปแล้ว นักเรียนจะสามารถปฏิบัติได้เอง ตามที่ครูสั่ง โดยทีครูไม่ต้องเปิดเครื่องหรือเข้าโปรแกรมให้ ซึ่งทําให้การจัดการเรียนการสอน ่เป็นไปด้วยความราบรื่น สําหรับโรงเรียนที่จะนําแนวทางนี้ไปศึกษานั้น เนื่องจากว่าบริบทแต่ละโรงเรียนอาจมีความพร้อมที่แตกต่างกัน เช่น ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง แต่สิ่งหนึ่งทีจะทําให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ่พกพา (Tablet) นํามาจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จได้นั้น อยู่ที่ความร่วมมือของทุกฝ่ายร่วมมือทั้งทางด้านงบประมาณ ด้านการประสานงานระหว่าง โรงเรียนกับผู้ปกครอง ซึ่งข้าพเจ้ามีความเชื่อว่านักเรียนในประเทศไทยทุกคนจะมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรับการค้นคว้า และศึกษาได้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา ผู้สรุปรายงาน นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ภาพประกอบกิจกรรมต่าง ๆ โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 22. 22. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 23. 23. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 24. 24. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
 25. 25. สรุปการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) F โดย นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5

×