สพป.นม 5

15,880 views
15,663 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
15,880
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,651
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สพป.นม 5

 1. 1. ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันการขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ....................................... ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกาศ ณ วันที่ 1มิถุนายน 2555 เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5นั้น บัดนี้ การดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามลาดับที่สอบได้ แยกตามตาแหน่ง คุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดังบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ แนบท้ายประกาศนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้น้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศรับสมัคร ีสอบแข่งขันใหม่ในตาแหน่ง คุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในอย่างเดียวกันนี้อีก บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ซ้ากันเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศรับสมัครสอบครั้งใหม่ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 1. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 2. ขาดคุณสมบัติตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 3. ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 4. ไม่มารายงานตัว เพื่อรับบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนดเวลา 5. ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนด ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (นายนุรักษ์ เขาทอง) ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
 2. 2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันการขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง(ครั้งแรก) ลาดับที่ได้รับ จานวนตาแหน่ง คุณวุฒิ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชา การบรรจุ อัตราบรรจุครูผู้ช่วย ปริญญาตรี 1. ภาษาไทย 1 1 2. ภาษาอังกฤษ 1 1 3. คณิตศาสตร์ 1 1 4. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 1 5. สังคมศึกษา 1 1 6. พลศึกษา 1 1 7. วิชาดนตรี 1 1 8. คอมพิวเตอร์ 1 1 9. อุตสาหกรรมศิลป์ 1 1 10. เกษตร 1 1 11. คหกรรม 1 1 12. ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 1 13. ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 1 2. กาหนดวันรายงานตัว และสถานที่รายงานตัว ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 1 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมคูณพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 -2 –
 3. 3. 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันรายงานตัว 3.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด 3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด 3.3 ปริญญาบัตร วุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด 3.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด 3.5 รูปถ่าย(เครื่องแบบข้าราชการ) หน้าตรงขนาด 1 X 1 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดา จานวน 3 รูป 3.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด 3.7 อื่น ๆ (ถ้ามี)
 4. 4. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย (01)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 40010010 นางสาวฐิตินันท์ ขันทอง บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 40010009 นางสาววลัยรัตน์ หึกขุนทด ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 3 40010046 นางสาวภรทิพย์ สมบูรณ์ เขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา 4 40010058 นางสาวนุชรินทร์ ชอนขุนทด นครราชสีมา เขต 5 5 40010069 นางสาวจิรวดี เพ็งศรี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 6 40010067 นางสาวฟาวดี ปลุกใจหาญ
 5. 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ (02)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 40020272 นางสาวนฤมล ฤทธิแสง บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 40020056 นางสาวยุวนันท์ นราสันต์ ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 3 40020223 นางสาวสุวิกรานต์ ปัตตาเทศา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4 40020197 นางสาวบูลยา เนขุนทด นครราชสีมา เขต 5 5 40020049 นางสาวศศิธร ฝ่ายกลาง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 6 40020016 นายทัศน์พล เต็มสุข 7 40020185 นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ 8 40020200 นางสาวพชรา อโรคยนันท์ 9 40020012 นางสาวสิริรัตน์ เหมือดขุนทด 10 40020153 นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้ว 11 40020126 นางสาวกัลยาณี สุวิชชานนท์ 12 40020187 นางสาวศิริพร คาตา 13 40020093 นางสาวสุรัชฎา นามมนตรี 14 40020152 นางสาวลัดดา ขจรโมทย์ 15 40020008 นางสาวขวัญฤทัย เงินดี 16 40020258 นางสาวปิ่นนภา อุทธา 17 40020290 นายคหบดี สันติภัคพงศ์ 18 40020142 นางสาววาสนา ช้อยชด 19 40020214 นายสนั่น แท่นนอก 20 40020148 นางสาวสิริวดี บัวแดง 21 40020054 นางสาวหริณยา ตีเหล็ก 22 40020255 นางสาววราณิดา ผาสุขชีวัน 23 40020239 นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์
 6. 6. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ (02)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 24 40020030 นายมหิธร เสาวลักษณ์คุปต์ บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 25 40020048 นางสาวชวัลลีย์ แนบสนิทวงศ์ ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 26 40020164 นางสาวสาวิตรี แก้วโสม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 27 40020222 นางกิติยา สุภารีย์ นครราชสีมา เขต 5 28 40020267 นางสาววรลักษณ์ กิจจารักษ์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 29 40020160 นางสาวณัฏฐ์กฤติยา จันทร์สม 30 40020119 นางอาภรณ์ เหมาะสม 31 40020144 นางสาวปวีณา คงโนนกอก 32 40020045 นางสาวกันยาวรรณ แดนไธสง 33 40020118 นายธรา วัลลิภากร 34 40020072 นางสาวนาตยา แซ่โหงว 35 40020181 นางสาวณัฎฐวิภา คาปันศรี 36 40020134 นายสุรศักดิ์ น้อยมนตรี 37 40020114 นางสาวเสาวลักษณ์ พรมสอน 38 40020244 นายพนมพร พันธุ์สมบัติ 39 40020014 นางสาวทัศวรรณ์ คหภูสิทธิ์ 40 40020003 นางสาวดวงฤทัย ดอนไชยสีหา 41 40020139 นายฌานพิเชฐ ใจสบาย 42 40020246 นายสมจิตร ผาริการ 43 40020219 นางสาววิชุรีย์ กิตติรัตน์หมาย
 7. 7. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ (02)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 44 40020140 นางสาวนันทนา พันตาวงษ์ บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 45 40020109 นางพัธยา แลจะบก ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 46 40020052 นางสาวสายฝน สั่งดี เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 47 40020250 นางสาวนวพร แววโคกสูง นครราชสีมา เขต 5 48 40020170 นางสาวตะวัน เลิศจันทึก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 49 40020021 นางอภิญญา จันทร์พรม 50 40020175 นางสาวจารุพักตร์ สีลา 51 40020099 นางสาววิไลวรรณ บอขุนทด 52 40020077 นางสาววัชราภรณ์ บัตจตุรัส 53 40020260 นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศลา 54 40020100 นางสาวมณีรัตน์ ไชยโกฎิ 55 40020206 นายจีรพัฒน์ บุตรศรีโคตร 56 40020261 นางประการ เดิงขุนทด 57 40020212 นางสาวอุไรทิพย์ งามขุนทด 58 40020210 นางสาวพิชามญชุ์ ลันขุนทด 59 40020004 นางสาวศิริวิมล ธารงพัฒนารักษ์
 8. 8. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (09)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 40090145 นายวีรวุทธ์ คงโนนกอก บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
 9. 9. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (11)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 40110021 นางสาวนรมน พุ่มชุมพล บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 40110298 นางสาวมัณฑนา คงผาสุข ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 3 40110252 นายอภินันท์ เขื่องสตุ่ง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4 40110288 นางสาวชาลินี นามมูลตรี นครราชสีมา เขต 5 5 40110427 นายวีรพงษ์ พรหมจอม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 6 40110376 นางสาวสุทธยา สายเพ็ชร์ 7 40110249 นางสาววรรณภา บินนอก 8 40110048 นายวันเฉลิม ไชยพุฒ 9 40110095 นางสาวชลลดา แนบสนิทวงศ์ 10 40110477 นางสาวณัฐมน นามมนตรี 11 40110200 นางสาวชรินรัตน์ ศิริเทพ 12 40110493 นางสาวสุพิชญา กาญจนนวโชติ 13 40110019 นางสาวจริยา เฉื่อยกลาง 14 40110145 นางนงลักษณ์ ประทุมพันธ์ 15 40110430 นางกาญจนา พิมพ์จันทึก 16 40110007 นางสาวปิยะฉัตร ไกรกลาง 17 40110461 นางสาวเต็มศิริ สมบัติ 18 40110263 นางสาววงเดือน พรมมาโอน 19 40110296 นางสาวนิภาพร โพธิ์ศรี 20 40110312 นางสาวฉัตรดาณ์ เรือบุรพ 21 40110140 นายนันธชัย ช้อนผักแว่น 22 40110051 นางสาวปาริชาติ เอี่ยมงาม 23 40110103 นางสรญา ไพบูลย์เศรษฐ์ 24 40110101 นางสาวพรทิพย์ นึกอุ่นจิตร
 10. 10. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (11)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 25 40110366 นางสาวจตุพร เจ้าทรัพย์ บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 26 40110123 นางขวัญฤทัย นรสาร ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 27 40110343 นางสาวปราณีต ช่างสีดา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 28 40110190 นางสาวลักคณา มหันต์ นครราชสีมา เขต 5 29 40110113 นางสาวเยาวลักษณ์ มีโพนทอง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 30 40110473 นางสาวคชาภรณ์ สุขบรรณ์ 31 40110071 นายวิรัตน์ ชมตะคุ 32 40110259 นางสาวขวัญชนก อินทะโส 33 40110269 นางสาวขนิษฐา ทองขาว 34 40110127 นางสาววิไลพร อุททะลา 35 40110154 นางสาววราภรณ์ ศรีอาภัย 36 40110240 นางประภัสสร จาปางาม 37 40110318 นางสาวอัญชุลี สีไสว 38 40110426 นางสาวคณิตา ดวงจันทร์ 39 40110186 นางสาวมธุรส ศาสตร์ประสิทธิ์ 40 40110115 นางสาวเพ็ญประภา ปิ่นกลาง 41 40110205 นางสาวสุทิตา ถึงนาค 42 40110355 นางสาวนฤมล ปราบอาต 43 40110331 นางกาญจนา วงศ์นรินทร์ 44 40110233 นางสาวมัลลิกา สัตนาโค 45 40110307 นางเรณู วงค์ปินตา 46 40110264 นางสาวรําไพ ศรีทนงาม
 11. 11. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (13)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ ******ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์******
 12. 12. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (13)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 40150275 นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 40150449 นางสาวลัดดา ถึงจันทึก ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 3 40150167 นายพิเชษฐ หวนสันเทียะ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4 40150099 นายอาคม ศรเหม นครราชสีมา เขต 5 5 40150190 นางสุภาภรณ์ สารรัมย์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 6 40150284 นางสาวประดับดวง นาชิน 7 40150242 นางสาวมาริสา เงินลาด 8 40150189 นายวรกาญจน์ เรืองเดช 9 40150367 นายธํารงเกียรติ ขามจัตุรัส 10 40150125 นางสาวสุกัญญา เขตจัตุรัส 11 40150142 นางวรุณยุพา พเนตรรัมย์ 12 40150133 นายประจวบ แจ้โพธิ์ 13 40150096 นางสาวศิรินยา ทองกลาง 14 40150293 นายสุทธี ตาลไธสง 15 40150219 นางสาวชัชชญา งามภูเขียว 16 40150425 นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ 17 40150369 นางสาวกิตติยา ดวงพรม 18 40150210 นายกฤษณะ ศรีมาลา 19 40150304 นายจามร จิตรบุญมา 20 40150011 นางสาวสุชาดา คงมะเริง 21 40150343 นางสาวกฤษณา เนื้อนา
 13. 13. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (13)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 22 40150387 นางสาวนิตยา ผาเนตร บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 23 40150135 นางสาวอนันตพร ท้องพิมาย ให้มารายงานตัวที่สํานักงานเขต 24 40150088 นางสาวแววตา กุ้งมะเลิง พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 25 40150288 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วพิลากุล นครราชสีมา เขต 5 26 40150368 นางสาวนัดดา บุญหมั่น ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 27 40150075 นายเกียรติศักดิ์ ชาญบัญชี 28 40150394 นางสาวไพศาล วิศิษฎ์ศิลป์ 29 40150024 นางสาวศรุตา เวียงชัยภูมิ 30 40150076 นางสาวอรชร ผาเงิน 31 40150029 นายยุทธศักดิ์ ผลกอง 32 40150420 นายณรงค์ หมายรอกลาง 33 40150269 นายกันต์ศักดิ์ เข็มสันเทียะ 34 40150091 นางสาวอัจฉรา โพธิ์นอก 35 40150244 นางสาวพิมสอน แก้ววิชัย 36 40150197 นางสาวสุรีรัตน์ จานนอก 37 40150174 นายปกรณ์ เข็มนาค 38 40150255 นายธีรวุฒิ ตังเจริญวัฒนา 39 40150263 นายอนุกูล ทัดวรพงศ์ 40 40150341 นายสิทธิพงษ์ สุริยะศรี 41 40150111 นายสมโภช แสนลา
 14. 14. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาพลศึกษา (16)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 40160084 นายปรัชญา แก้วโพธิ์ บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 40160143 นายบัณฑิต นามสีฐาน ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 3 40160113 นายทวีวัฒน์ พรมสิงหา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4 40160416 นางสาวไพรินทร์ สายจันทร์ นครราชสีมา เขต 5 5 40160401 นายสมโชค เครือแสง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 6 40160172 นายดนัย เนื่องขันตรี 7 40160109 นายอาทร ชิงรัมย์ 8 40160005 นายนัฐพล โทบุตร 9 40160472 นางสาวธีรนุช นามลี 10 40160327 นายสายชล ขึ้นด่านกลาง 11 40160039 นายธีรัตม์ เสฏฐวุฒิธารณ์ 12 40160500 นายวินัย กาวนอก 13 40160293 นางสาวทัศนีพร พิลา 14 40160262 ว่าที่ ร.ต.อนันต์ สีบาน 15 40160319 นายธันญ์สุธี นาวัฒนเศรษฐ์ 16 40160081 นายก้องพิภพ เขมารกุล 17 40160333 นายพิเชษฐ์ วาพัดไทย
 15. 15. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาดนตรี (19) ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ1 40190011 นายดนุรุจณ์ แน่นอุดร บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 12 40190022 นายสมพงษ์ วัฒนากลาง ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
 16. 16. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (25)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 40250029 นางสาวเกวลิน ปลั่งกลาง บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 40250439 นายเสริมวุฒิ บุตรโคตร ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 3 40250213 นางสาวนารี ทาดี เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4 40250168 นางสาวบุษยา รอดจอหอ นครราชสีมา เขต 5 5 40250228 นางสาวดวงดาว กุลเกตุ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 6 40250159 นางสาวเนชญา พรมเลิศ 7 40250220 จ.ส.ท.ชิษณุพงศ์ ถากลาง 8 40250204 นายชนสรณ์ ภมร 9 40250605 นายดิเรก ทะสุนทร 10 40250463 นางสาวกันต์ณิชชา กองทุ่งมน 11 40250429 นางสาวสุพรรษา ก่องนอก 12 40250030 นางสาวสมควร ฝายสระน้อย 13 40250109 นางสาวปาณิสรา พาลึก 14 40250086 นายเอกพล เปรมปราคิน 15 40250436 นางสาวจิตติญาณี ศรีนอก 16 40250416 นายเอกพันธุ์ เพ็งกลาง 17 40250461 นายชยพล พานิชเลิศ 18 40250190 นางสาวพัชรีพร แสงสัตย์ 19 40250268 นายรติ คุ้มสง่า 20 40250518 นางสาวนัฐสุดา เหมหงษ์
 17. 17. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (25)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 21 40250169 นายกฤษติกาญจน์ อินทะลี บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 22 40250405 นางรุจิรัตน์ พันธ์โคกกรวด ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 23 40250542 นายฉัตรชัย โตวราธรรม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 24 40250151 นายชัชวาล จันทรทีประ นครราชสีมา เขต 5 25 40250171 นางสาวสาลินี เชิดสูงเนิน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 26 40250186 นางสาวกัญจน์ชัชญา กระพือพงษ์ 27 40250050 นางสาวนฐวรรณ จงปัตนา 28 40250372 นางสาวกิตติยา นุสรณ์กิตติกุล 29 40250573 นางสาวสุนิสา แซ่โค้ว 30 40250331 นางสาววิลาวรรณ วาปี 31 40250297 นางสาวเด่นเดือน เลิศทยากุล 32 40250547 นางเนตรยา เกยพุดซา 33 40250474 นางสาวศิริพร ลีโสม 34 40250404 นายพนัส บุญมะณี 35 40250545 ส.อ.หญิงอรพรรณ แผ่นศิลา 36 40250594 นางสาวนพวรรณ ซ่อมจันทึก 37 40250007 นางสาวอรพรรณ สุขใย 38 40250607 นายนิวัช จันตา 39 40250312 นางสาวภาสิกา ไชยทองดี 40 40250252 นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี
 18. 18. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (25)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 41 40250028 นายพงศธร การกสิขวิธี บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 42 40250049 นางสาวปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 43 40250046 นางนารีรัตน์ ผดุงสุขดารง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 44 40250509 นางสาวจารุวรรณ เนตรศิลานนท์ นครราชสีมา เขต 5 45 40250384 นางคัทรียา พงษ์สุวรรณ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 46 40250126 นายวรเดช ทุมมะชาติ 47 40250645 นายวสันต์ เทศนศิลป์ 48 40250334 นางสาวนุชจรินทร์ อุนิลคา 49 40250217 นางสาวสุธีรา อ่อนศิลา 50 40250277 นายวิทยา หงษ์ทอง 51 40250223 นางสาวกฤติยาภรณ์ เขียนสุวรรณ 52 40250433 นายปวีณ์กร สาโยธา 53 40250047 นางสาวสุกัญญา เกงขุนทด 54 40250622 นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วแสน 55 40250369 นายวิทวัฒน์ ดากระโทก 56 40250402 นางสาวสุรภา เหล็งหวาน 57 40250434 นางสาวดวงภรณ์ ชาพล 58 40250612 นางสาวเพ็ญจิตรี จิตมณี 59 40250319 นางสาวนารี ต้นบัว 60 40250167 นายสันติ รอสูงเนิน
 19. 19. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (25)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 61 40250513 นายศิวัสว์ โตนอก บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 62 40250198 ว่าที่ ร.ต.นัฐวุฒิ ไชยชมภู ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 63 40250087 นายวิทยา พัฒนโชติ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 64 40250279 นายชัยณรงค์ เปรุนาวิน นครราชสีมา เขต 5 65 40250316 นางสาวกนกพร เรืองเจริญ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 66 40250326 นางสาวสุพิณยา แก้วอุทัศน์ 67 40250231 นายพิทักษ์ ปิดตายัง 68 40250298 นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม 69 40250512 นายกรตศรินทร์ มูลดี 70 40250051 นางสาวอุทุมพร ทุมมี 71 40250340 นายสุรศักดิ์ ชูเกียรติสกุล 72 40250597 นางสาวพรทิพย์ พงษาเกษตร 73 40250175 นางสาววรีรัตน์ วารีทิพย์ 74 40250162 นางสาวเบญจวรรณ ปั้นนอก 75 40250284 นายศรัญญู ปานมะเริง 76 40250464 นางจิราภรณ์ ไชยราช 77 40250157 นางสาวมนพัทธ์ นากระโทก 78 40250332 นายอนุชิต สุขศิริพัฒนพงศ์ 79 40250537 นายสุรสันต์ ปะสังขีนี 80 40250322 นางสาวดารากร มาแสง
 20. 20. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (25)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 81 40250558 นายสัญญา ขาวพราย บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 82 40250020 นางสาวสรัญญา ประดิษฐศิลป์ ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 83 40250596 นายคมกฤษฎา แก้วใส เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 84 40250313 นางสาวภัณฑิรา เวกสันเทียะ นครราชสีมา เขต 5 85 40250440 นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 86 40250013 นางสาววิไลวรรณ ประสิทธิ์นอก 87 40250400 นายไพศาล มูลมณี 88 40250265 นายพาทิศ เหล็กกนก 89 40250255 นางสาวดารารัตน์ ศรีเกษม 90 40250021 นางสาวสุพัตรา เร่งประพันธ์ 91 40250082 นางสาวกิตติยา ฉัตรสุวรรณ 92 40250154 นางสาวรุ่งนภา สารโชติ 93 40250075 นายฐิติพงศ์ กาบยุบล 94 40250431 นางสาวสุนารี ทาสวน 95 40250224 นางสาวกาญจนา ลือจิตร 96 40250477 นางสาวนริศรา นุสนธิ์ 97 40250055 นางสาวปรารถนานันทน์ ช่ออ่อน 98 40250636 นายสุวิทย์ ทองนอก 99 40250138 นายศราวุฒิ ไกรอ่า 100 40250288 นางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 21. 21. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (25)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 101 40250084 นางเบญจวรรณ รุณชัยศรี บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 102 40250099 นางสาววรรณภา กอกกระโทก ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 103 40250462 นางสาวนันทวัน เนียมสันเทียะ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 104 40250345 นายวุฒินันทร์ พรนิคม นครราชสีมา เขต 5 105 40250262 นายชิรยุตน์ วงศ์ยุทธรัตน์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 106 40250025 นางสาวมลฤดี อิ งพรม 107 40250302 นางสาวทักษพร นิลทรา 108 40250378 นางสาวปวีณา สุวรรณคา 109 40250358 นางสาวจีรนันท์ ผลนา 110 40250179 นายนาวา มะโนรัตน์ 111 40250520 นางสาวฐิตินันท์ นาดี 112 40250495 นางสาวอมิตดา มณีรัตนพันธ์ 113 40250499 นางสาวนภารัตน์ ฉิรินัง 114 40250442 นายสุทธิวุฒิ สิมะไพศาล 115 40250208 นางสาวสาวิตรี อุสาหะ 116 40250008 นายเมธี มุสิกสาร 117 40250235 นางสาวกัลยวรรธน์ วีระพงษ์ 118 40250043 นางสาวไพลิน มะลิใหญ่ 119 40250088 นางสาวปิยรัตน์ สุวรรณมาศ 120 40250101 นายอุดมทรัพย์ ฝ่ายขันธ์ 121 40250221 นางสาวบุณยานุช จันทะขึ น 122 40250507 นางสาวพัชราพร พนมเขต 123 40250548 นายเฉลิมวุฒิ ศาสตระวาทิต
 22. 22. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (26)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 40260410 นายพิษณุ ก่าสระน้อย บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 40260271 นายสุรชาติ โชติธรรมวาทิน ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 3 40260131 นายกิตติพงษ์ ข้อสว่าง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4 40260106 นายสุวัฒน์ บุตรแก้ว นครราชสีมา เขต 5 5 40260062 นางสาวณีรนุช ไทยโคกสี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 6 40260130 นายเด่น อุทัยสา 7 40260163 นายสุภเดช อินอิ ม 8 40260290 ว่าที ร.ต.ธนยศ มวยดี 9 40260196 นายวรากร ตันฑนะเทวินทร์ 10 40260019 นายสุวิทย์ เชื้ออภัย 11 40260002 นายอรรคฤทธิ์ คัมภิรานนท์ 12 40260229 นายธานินทร์ นวะสิมมา 13 40260293 นายชัยวัฒน์ เสกขุนทด 14 40260230 นายอดิเรก สุริยา 15 40260227 นายวินัย สมจิตร 16 40260404 นายมนเฑียร วงค์ปินตา
 23. 23. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาเกษตร (27)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 40270170 นายชาตรี อุดมศิลป์ บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 40270169 นายวิทยา พรดี ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 3 40270296 นายเทิดศักดิ์ มิมขุนทด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4 40270246 นางสาวนิภาพร ศรีเทพ นครราชสีมา เขต 5 5 40270131 นางสาวนันท์นภัส สามเณร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 6 40270276 นางสาวสุดาวัลย์ ศรีเพชร 7 40270194 นายวารุตม์ วิรัศมี 8 40270061 นางสาวธิติมา ผางหล้า 9 40270180 นายสุริยวุฒิ ชิณวงษ์เกตุ 10 40270195 นายปิยะพงษ์ ศรีสุพรรณ 11 40270375 นางสาวรุจิรา ภูสีน้า 12 40270350 นายพงศ์ปณต วงษ์จารุจิตร์ 13 40270323 นางสุกัญญา ขุระสะ 14 40270347 นางนิพาภรณ์ ขาวนวล 15 40270387 นางอุทัยวรรณ เพียรธรรม 16 40270142 นายเทอดศักดิ์ ศรีมงคล 17 40270113 นายธนเศรษฐ์ รอดดี 18 40270001 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพันธ์ ดัดขุนทด 19 40270299 นายบรรลือศักดิ์ คลังสามี 20 40270074 นางกรรณิกา มีมุข 21 40270313 นายธนะศักดิ์ ชมเชย 22 40270261 นางสาวนุชจรี อุปมา 23 40270370 นางอโนมา ฐานวิเศษ
 24. 24. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาเกษตร (27)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 24 40270057 นางสาววันทนี แต้กระโทก บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 25 40270167 นายบุญเหริม พรมมาวัน ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 26 40270243 นางสาววลัยภรณ์ เกตุวงษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 27 40270090 นางสาวสุวิภา วงษ์แสง นครราชสีมา เขต 5 28 40270089 นางสาวศุจินธร สุพันสร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 29 40270141 นายธีระศักดิ์ ค้าด้า 30 40270288 นางสาวสายพิณ ทอนสูงเนิน 31 40270330 นางสาวนภาวรรณ ผลมณี 32 40270003 นางสาวอุทัยรัตน์ เหล่าใหญ่ 33 40270384 นายโกมล จันทร์ศิริ 34 40270021 นางสาวนภาพร ตอนโคกสูง 35 40270135 นางสาววีระนันท์ เหมชัยนันท์ 36 40270165 นายสิริวัฒน์ จันทร์ศรี 37 40270351 นางลําภู งอกโพธิ์ 38 40270082 นางสาวนิภารัตน์ ไวขุนทด 39 40270092 นายธนวินท์ เสมพิมาย 40 40270077 นายประเวท พลไชยสงค์ 41 40270250 นางสาววรวรรณ อินทสุวรรณ 42 40270332 นางสาวรัชดาภร ค้ากอง 43 40270278 นางสาวพัชรินทร์ เทศธรรม 44 40270318 นางสาวธิชากร พรประสิทธิ์ 45 40270192 นายทศพล นามมัน 46 40270183 นายวรุพงษ์ ขุนโนนเขวา
 25. 25. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาเกษตร (27)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 47 40270302 นายสมบัติ แก้วกลาง บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 48 40270122 นางสาวสุนิดา เทียบถึง ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 49 40270174 นางสาวธาธิการ ปลื มใจ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 50 40270355 นายธนาธิป ขวัญมา นครราชสีมา เขต 5 51 40270133 นางสาวกิตติยา ชูตระกูล ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 52 40270372 นางยุพา ชื่นชม 53 40270132 นางสาวรุ่งอรุณ รุนรา 54 40270344 นางเบญจลักษณ์ นะสี 55 40270002 นางสาววิไลวรรณ ทมิฬทร 56 40270229 นางราตรี ทองบัณฑิต 57 40270139 นางสาวปริญญา นามสน 58 40270073 นางสาวปัทมวัลย์ บุญถนอม 59 40270096 นายวสันต์ ชนะกาญจน์ 60 40270146 นางสาวสุขุมาภรณ์ จันทนา 61 40270083 นางสาวภัทรา ชัยศิรินทร์ 62 40270111 นางสาวอรทัย มาทอ 63 40270186 นางสาวเกศกนก วงศ์ชยานันท์ 64 40270329 นายนฤพนธ์ แสนทวี 65 40270062 นายสมชาย เลี่ยมทา 66 40270007 นางสาวนัยนา ใกล้พุดซา 67 40270119 นางสาวชนกพร บุญกิจ 68 40270275 นายวิภูวรรณน์ มาสิงห์ 69 40270128 นายสิทธิโชค พูนศิริ
 26. 26. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาเกษตร (27)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 70 40270065 นายกฤษฎา สาทองขาว บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 71 40270295 นางสาววันเพ็ญ ปราณีตพลารักษ์ ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 72 40270067 นางสาวสาโรช คากลาง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 73 40270309 นางสาวปรวัฒน์ แสนแก้ว นครราชสีมา เขต 5 74 40270225 นางสาววริษฐา อินทะกนก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 75 40270161 นางวันเพ็ญ ดาประโคน 76 40270258 นายวรรธนชาติ แก้วนุช 77 40270262 นางสาวภรฤดี ผินสันเทียะ 78 40270081 นางสาวประภาศรี ซึมกลาง 79 40270024 นายอิทธิพล แสนภักดี 80 40270206 นายอัครเดช ทรัพย์ปทุมสิน 81 40270314 นางสาวขัติยาณี วิชาผา 82 40270016 นางสาวพิสมัย สุขพงษ์สัณห์ 83 40270079 นายจิตรกร ขันธ์สันเทียะ 84 40270004 นางสาวนันธิยา กองสุข 85 40270201 นางสาวกรรชลิกา คนล้า 86 40270215 นายมนภัทร พงษ์ไพบูลย์ 87 40270293 นายสุพจน์ เกษสุภะ 88 40270080 นางสาวอมรรัตน์ ศิริพรสวรรค์ 89 40270226 นายทศพร จิตรชนะ 90 40270009 นางนัยน์ภัค สุวรรณพัฒน์ 91 40270148 นายเอกสิทธิ์ ใจดี 92 40270145 นายชัยธนา ประสงค์ทรัพย์
 27. 27. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาเกษตร (27)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 93 40270247 นางสาวอภิสรา มุ่งมาตร บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 94 40270134 นางสาวรุ่งรัตน์ ภู่ชัย ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 95 40270014 นายเพชรชูชัย เพชรล้ํา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 96 40270237 นางสาวมยุรา พะวัดทะ นครราชสีมา เขต 5 97 40270209 นายพงศกร สําโรง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 98 40270273 นางหอมจันทร์ บุญรักษ์ 99 40270322 นางพัชรพร ชาวสวน 100 40270172 นางสาวสุกัญญา ปาปะสา 101 40270199 นางนวลละออ วัชราภรณ์ 102 40270176 นางสาวปรินโญ กลมกลิ ง 103 40270053 นายศุภกร เนตรผา 104 40270305 นายชนะชัย มีนาย 105 40270259 นางสาวอุทุมพร แก้วแก่นคูณ 106 40270219 นางสาวลลิตา บุญสุภาพ 107 40270377 นายภาวิน ภู่วิริยะกุล 108 40270173 นางสาวสมส่วน ภูกลาง 109 40270093 นางสาวเพ็ญศิริ โพนงาม 110 40270060 นายธัญญา วรรณนิยม 111 40270292 นางสาวมยุรี บัวศรี 112 40270063 นางรุ่งนิภา อ่อนธรรมา 113 40270213 นางสาวอรนุชย์ สียางนอก 114 40270114 นายวรจิตร แนวดี 115 40270152 นางสาวศิรินภา แก้วกันหา
 28. 28. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาเกษตร (27)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 116 40270094 นายอธิชาติ ไทยธานี บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 117 40270137 นายอานนท์ มิ่งขวัญ ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 118 40270230 นายเสกสรร ปูพบุญ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 119 40270270 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทศดร นครราชสีมา เขต 5 120 40270126 นายยุทธนา เกียงขวา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 121 40270333 นายนครินทร์ พลหาราช 122 40270210 นางสาวศิริรัตน์ ค้าอยู่ 123 40270127 นางสาวพรพรรณ จันทร์เนียม 124 40270357 นายวีระพล วิริยาสกุล 125 40270120 นางสาวสุชาดา กางถิ่น 126 40270175 นางสาวสุทธิสา ปลอดภัย 127 40270078 นายณัฐวุฒิ ล้ําเลิศ 128 40270162 นางสาวหทัยพัชร์ กลิ่นสุคนธ์ 129 40270072 นางสาวจุไรรัตน์ อ่างทอง 130 40270267 นางสุภลัคน์ สีสด 131 40270197 นายสุภัทร วัชราภรณ์
 29. 29. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาคหกรรม (28)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 40280021 ว่าที่ ร.ต. หญิงปาริชาติ ไตรหัตถทรัพย์ บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 40280002 นางสาวปาริชาต มีชานาญ ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 3 40280070 นางธารินี อยู่มาก เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4 40280016 นางวิลาสินี อ่อนน้อม นครราชสีมา เขต 5 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
 30. 30. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (40) กลุ่มวิชาประถมศึกษา/การประถมศึกษา (34)ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล หมายเหตุ 1 40340176 นายคุณข้าว ศรีเชียงสา บรรจุครั้งแรกลําดับที่ 1 2 40340031 นางณัฐฐินันท์ สมุทรศรี ให้มารายงานตัวที่สํานักงาน 3 40340120 นายวิชิต พลเยี่ยม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4 40340041 นางปติมา ธนโชติศักดา นครราชสีมา เขต 5 5 40340131 นางลัดดาพร สิมมา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 6 40340045 นางริต้า สงกระสิน 7 40340225 นายฑูรย์ มีกุดเวียน 8 40340061 นางสาวรัชฎาพร แก้วเฟื่อง 9 40340002 นางสาวอนนท์ แสงเขียว 10 40340073 นางศุภราวัลย์ สุวรรณไตรย์ 11 40340180 นายอภิรักษ์ ภูสมนึก 12 40340082 นางสาวธัญลักษณ์ เดชารัตน์ 13 40340166 นายบุญเพ็ง แทนรินทร์ 14 40340033 นางสาวกิตติวรรณ ขาวสุข 15 40340074 นางสาวกรรณิการ์ สายสนอง 16 40340003 นางสุธาทิพย์ ไกวัลเกศบุศย์ 17 40340063 นางสาวพรลภัส นันตะเคน 18 40340099 นางสาวรติยาภรณ์ ชุมสงฆ์ 19 40340001 นางสาวศรัณย์พร บัวเพียร 20 40340109 นางอรัญญา ศรีวันชัย

×