แผนการสอนอาเซียนศึกษา ป.4-6

71,916 views

Published on

Published in: Education
6 Comments
16 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
71,916
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23,232
Actions
Shares
0
Downloads
1,161
Comments
6
Likes
16
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการสอนอาเซียนศึกษา ป.4-6

 1. 1. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.4-6 1 คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551• ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูเปนเปาหมาย• ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง• ใชแนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ อยางหลากหลาย• ออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะสําคัญของนักเรียนในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี• แบงแผนการจัดการเรียนรูเปนรายชั่วโมง สะดวกในการใช• มีองคประกอบครบถวนตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา• นําไปพัฒนาเปนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได
 2. 2. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.4-6 2คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษา ป. 4-6ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ้ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หามละเมิด ทําซ้า ดัดแปลง และเผยแพร ํ สวนใดสวนหนึ่ง เวนแตจะไดรับอนุญาตผูเรียบเรียงสมพร ออนนอม พธ.บ. (เกียรตินยม), นศ.บ. ิบุญรัตน รอดตา ศษ.บ.ประจวบ ตรีภักดิ์ พธ.บ., สส.ม.กุสุมาวดี ชัยชูโชติ ศ.บ., ศ.ม.พงษศักดิ์ แคลวเครือ ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม.จุลพงษ อุดมพรพิบล วท.บ. ูนฤชภรณ กมลนฤเมธ ศศ.บ.บรรณาธิการสุระ ดามาพงษ กศ.บ., กศ.ม.ISBN 978–974–18–6768-4พิมพที่ บริษัท โรงพิมพวัฒนาพานิช จํากัด นายเริงชัย จงพิพฒนสุข กรรมการผูจัดการ ั
 3. 3. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.4-6 3 คํานํา คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4–6 เลมนี้เปนสื่อการเรียนรูที่จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูโดยยึดหลักการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด BackwardDesign ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child-centered) ตามหลักการเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุมบทบาทของครูมหนาที่เอื้ออํานวยความสะดวกใหนักเรียนประสบผลสําเร็จ โดยสรางสถานการณการเรียนรูท้ัง ีในหองเรียนและนอกหองเรียน ทําใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ไดในเชิงบูรณาการดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรุปความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทั้งดานความรู ดานทักษะ/กระบวนการ และดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีนําไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข การจัดทําคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4–6 เลมนี้ไดจัดทําตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งครอบคลุมสาระการเรียนรูทั้ง 5 สาระ ภายในเลมไดนําเสนอแผนการจัดการเรียนรูเปนรายชั่วโมงตามหนวยการเรียนรู เพื่อใหครูนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้แตละหนวยการเรียนรูยังมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูทั้ง 3 ดาน ไดแกดานความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม และดานทักษะ/กระบวนการ ทําใหทราบผลการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรูของนักเรียนไดทันที คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4–6 เลมนี้นําเสนอเนื้อหาแบงเปน 3ตอน คือ ตอนที่ 1 คําชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยแนวทางการใชแผนการจัดการเรียนรูสัญลักษณลักษณะกิจกรรมการเรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Designเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู–การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตารางวิเคราะหผลการเรียนรูกับสาระการเรียนรูในหนวยการเรียนรู และโครงสรางการแบงเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง ไดเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรูแ ตละหนวยการเรี ยนรูในหนั ง สือ เรียน แบ ง เป น แผนย อ ยรายชั่ ว โมง ซึ่ง แผนการจั ด การเรียนรู แ ตล ะแผนมี อ งค ประกอบครบถวนตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรูเสริมสําหรับครู ประกอบดวยแบบทดสอบตาง ๆ และความรูเสริมสําหรับครูซึ่งบันทึกลงในแผนซีดี (CD) เพื่ออํานวยความสะดวกใหครูใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4–6 เลมนี้ไดออกแบบการเรียนรูดวยเทคนิคและวิธีการสอนอยางหลากหลาย หวังวาจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของนักเรียนตอไป คณะผูจดทํา ั
 4. 4. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.4-6 4 สารบัญตอนที่ 1 คําชีแจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู ........................... ..................................................... 1 ้ 1. แนวทางการใชแผนการจัดการเรียนรู ........................................................................................... 2 2. การออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design ..................................................... 5 3. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู–การวัดและประเมินผลการเรียนรู .............................................. 20 4. คําอธิบายรายวิชา ........................................................................................................................... 23 5. โครงสรางรายวิชา ......................................................................................................................... 24 6. ตารางวิเคราะหผลการเรียนรูกับสาระการเรียนรูในหนวยการเรียนรู ........................................... 25 7. โครงสรางการแบงเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู ................................................................. 27ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู ......................................................................................................... 29หนวยการเรียนรูที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ..................................................................................... 30 ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน/ชิ้นงาน......................................................... 30 ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ........................ 31 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เรื่องของอาเซียน ...................................................................... 34 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง กฎบัตรอาเซียน ....................................................................... 39 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง กลไกการบริหารของอาเซียน ................................................... 43หนวยการเรียนรูท่ี 2 ประเทศสมาชิกอาเซียนและความสัมพันธกับไทย ...................................................... 46 ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน/ชิ้นงาน ........................................................ 46 ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียนและความสัมพันธ กับไทย ........................................................................................................................................ 47 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ธงชาติและตราประจําแผนดินของประเทศสมาชิกอาเซียน .... 55 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง สภาพทางภูมิศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน ..................59 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง ประวัติความเปนมาและการเมืองการปกครอง ของประเทศสมาชิกอาเซียน ............................................................ 63 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน .....................................67 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน .................. 71 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง ความสัมพันธระหวางประเทศกับไทย ของประเทศสมาชิกอาเซียน ............................................................ 75
 5. 5. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.4-6 5หนวยการเรียนรูที่ 3 บทบาทของไทยกับอาเซียน .........................................................................................79 ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน/ชิ้นงาน ........................................................ 79 ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 3 บทบาทของไทยกับอาเซียน ......................... 80 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน ...................................... 83 แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง ประเทศไทยกับการดํารงตําแหนงประธานอาเซียน .............. 87 แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการเปนสมาชิกอาเซียน ... 91 แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง ประเทศไทยกับกฎบัตรอาเซียน ............................................ 95หนวยการเรียนรูที่ 4 อาเซียนกับความรวมมือภายนอกอาเซียน ................................................................. 99 ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน/ชิ้นงาน ...................................................... 99 ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 4 อาเซียนกับความรวมมือภายนอกอาเซียน . 100 แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง ความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา .............. 103 แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง อาเซียน+3 และความรวมมือในเวทีการประชุมสุดยอด เอเชียตะวันออก............................................................................ 107 แผนการจัดการเรียนรูที่ 16 เรื่อง อาเซียนกับสหภาพยุโรปและสหประชาชาติ ................. ..... 111หนวยการเรียนรูที่ 5 เตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน ................................................................................. 116 ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน/ชิ้นงาน .................................................... 116 ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 5 เตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน .................. 117 แผนการจัดการเรียนรูที่ 17 เรื่อง ภูมิหลังประชาคมอาเซียน ................................................... 120 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เรื่อง เสาหลักประชาคมอาเซียน .................................................. 123 แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน .................. 126ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรูเสริมสําหรับครู ................................................................................... 129 1. ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และสาระการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 1–3 2. โครงงาน (Project Work) 3. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 4. ผังการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design 5. รูปแบบแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง 6. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 7. แบบทดสอบปลายภาค 8. แบบบันทึกและแบบประเมินตาง ๆ
 6. 6. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 1 ตอนที่ 1 คําชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 7. 7. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 21. แนวทางการใชแผนการจัดการเรียนรู คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 เลมนี้จดทําขึ้นเพื่อเปน ัแนวทางใหครูใชประกอบการจัดการเรียนรูเรือง อาเซียนศึกษา ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตร ่แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการแบงหนวยการเรียนรูสําหรับจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมงในคูมือครู แผนการจัดการเรียนรูเลมนี้แบงเนื้อหาเปน 5 หนวย สามารถใชควบคูกับหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 ประกอบดวยหนวยการเรียนรูดงนี้ ั หนวยการเรียนรูที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน หนวยการเรียนรูที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียนและความสัมพันธกับไทย หนวยการเรียนรูที่ 3 บทบาทของไทยกับอาเซียน หนวยการเรียนรูที่ 4 อาเซียนกับความรวมมือภายนอกอาเซียน หนวยการเรียนรูที่ 5 เตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน คูมือครู แผนการจัดการเรียนรูเลมนี้ไดนําเสนอรายละเอียดไวครบถวนตามแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้ยังไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดพัฒนาองคความรูสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวอยางครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูควรศึกษาคูมือครู แผนการจัดการเรียนรูนี้ใหละเอียดเพื่อปรับใชใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม สถานการณ และสภาพของนักเรียน ในแตละหนวยการเรียนรูจะแบงแผนการจัดการเรียนรูออกเปนรายชั่วโมง ซึ่งมีจํานวนมากนอยไมเทากันขึ้นอยูกับความยาวของเนื้อหาสาระ และในแตละหนวยการเรียนรูมองคประกอบดังนี้ ี 1. ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรูและขอบขายภาระงาน/ชินงาน แสดงขอบขายเนื้อหาการจัดการ ้เรียนรูที่ครอบคลุมความรู คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ทักษะ/กระบวนการ และภาระงาน/ชิ้นงาน 2. ผังการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design (Backward DesignTemplate) เปนกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรู แบงเปน 3 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 ผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรูซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงวานักเรียนมีผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวอยางแทจริง ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู จะระบุวาในหนวยการเรียนรูนี้แบงเปนแผนการจัดการเรียนรูกี่ แผน และแตละแผนใชเวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชั่วโมง 3. แผนการจัดการเรียนรูรายชัวโมง เปนแผนการจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิดการออกแบบการ ่จัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design ประกอบดวย
 8. 8. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 3 3.1 ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยลําดับที่ของแผน ชื่อแผน และเวลาเรียน เชนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรืองของอาเซียน เวลา 5 ชั่วโมง ่ 3.2 สาระสําคัญ เปนความคิดรวบยอดของเนือหาที่นํามาจัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการ ้เรียนรู 3.3 ผลการเรียนรู เปนผลการเรียนรูที่ใชตรวจสอบนักเรียนหลังจากเรียนจบเนื้อหาที่นําเสนอในแตละแผนการจัดการเรียนรูนั้น ๆ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร  3.4 จุดประสงคการเรียนรู เปนสวนที่บอกจุดมุงหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนภายหลังจากเรียนจบในแตละแผน ทั้งในดานความรู (K) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม (A) และดานทักษะ/กระบวนการ (P) ซึ่งสอดคลองสัมพันธกับผลการเรียนรูและเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรูนั้น ๆ 3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรูวาหลังจากจัดการ เรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูแลว นักเรียนมีพัฒนาการ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนตามเปาหมายที่ ์คาดหวังไวหรือไม และมีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงสงเสริมในดานใดบาง ดังนั้น ในแตละแผนการจัดการเรียนรูจึงไดออกแบบวิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานตาง ๆ ของนักเรียนไวอยางหลากหลาย เชน การทําแบบทดสอบ การตอบคําถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน การสังเกตพฤติกรรมทั้งที่เปนรายบุคคลและเปนกลุม โดยเนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับผลการเรียนรู วิธการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรูเหลานี้ครูสามารถนําไปใชประเมิน ีนักเรียนไดทั้งในระหวางการจัดการเรียนรูและการทํากิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 3.6 สาระการเรียนรู เปนหัวขอยอยที่นํามาจัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับสาระการเรียนรูในหนวยการเรียนรู 3.7 แนวทางบูรณาการ เปนการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องที่เรียนรูของแตละแผนใหเชื่อมโยงสัมพันธกับสาระการเรียนรูอื่น ๆ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เพื่อใหการเรียนรูสอดคลองและครอบคลุมสถานการณจริง 3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู เปนการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเนื้อหาในแตละเรื่อง โดยใชแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหครูนําไปใชประโยชนในการวางแผนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 5 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 นําเขาสูบทเรียน
 9. 9. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 4 ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู ขั้นที่ 3 ฝกฝนผูเรียน ขั้นที่ 4 นําไปใช ขั้นที่ 5 สรุป 3.9 กิจกรรมเสนอแนะ เปนกิจกรรมเสนอแนะสําหรับใหนักเรียนไดพัฒนาเพิ่มเติมในดานตางๆ นอกเหนือจากที่ไดจัดการเรียนรูมาแลวในชั่วโมงเรียน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมสําหรับผูที่มีความสามารถพิเศษและตองการศึกษาคนควาเนื้อหานั้น ๆ ใหลึกซึ้งกวางขวางยิงขึ้น และ ่กิจกรรมสําหรับการเรียนรูใหครบตามเปาหมาย ซึ่งมีลักษณะเปนการซอมเสริม 3.10 สื่อ/แหลงการเรียนรู เปนรายชื่อสื่อการเรียนรูทุกประเภทที่ใชในการจัดการเรียนรู ซึ่งมีทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และสื่อบุคคล เชน หนังสือ เอกสารความรู รูปภาพ เครือขายอินเทอรเน็ต วีดทัศน ิ 3.11 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู เปนสวนที่ใหครูบันทึกผลการจัดการเรียนรูวาประสบความสําเร็จหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบาง ไดแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นอยางไร สิ่งที่ไมไดปฏิบัติตามแผนมีอะไรบาง และขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูครั้งตอไป นอกจากนี้ยังอํานวยความสะดวกใหครู โดยจัดทําแบบทดสอบ ใบความรู ใบงาน แบบบันทึก แบบประเมินตาง ๆ และความรูเสริมสําหรับครูบันทึกลงในแผนซีดี (CD) ประกอบดวย 1. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบเพื่อใชวัดและประเมินผลนักเรียนกอนการจัดการเรียนรูและหลังการจัดการเรียนรู 2. แบบทดสอบปลายป เปนแบบทดสอบเพื่อใชวัดและประเมินผลการเรียนรูปลายป 3 ดาน ไดแก  2.1 ดานความรู มีแบบทดสอบทั้งที่เปนแบบปรนัยและแบบอัตนัย 2.2 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม เปนตารางการประเมิน 2.3 ดานทักษะ/กระบวนการ เปนตารางการประเมิน 3. ใบความรู ใบงาน แบบบันทึก และแบบประเมินตาง ๆ 4. เอกสาร/ความรูเสริมสําหรับครู เปนการนําเสนอความรูในเรื่องตาง ๆ แกครู เชน 4.1 ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และสาระการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษาป. 4-6 4.2 โครงงาน (Project Work) 4.3 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 4.4 ผังการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design
 10. 10. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 5 4.5 รูปแบบของโครงสรางแผนการจัดการเรียนรูรายชัวโมงที่ออกแบบการจัดการเรียนรูตาม ่แนวคิด Backward Design ครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูเพือเตรียมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมใหนักเรียน ่ไดพัฒนาครบทุกสมรรถนะสําคัญที่กําหนดไวในหลักสูตร กลาวคือ สมรรถนะในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และกิจกรรมเสนอแนะเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติมใหเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน ซึ่งไดกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรูนี้แลว นอกจากนี้ครูสามารถปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพความพรอมของนักเรียนและสถานการณเฉพาะหนาได ซึ่งจะใชเปนผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได แผนการจัดการเรียนรูนี้ไดอํานวยความสะดวกใหครู โดยไดพิมพโครงสรางแผนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design ใหครูเพิ่มเติมเฉพาะสวนที่ครูปรับปรุงเองไวดวยแลว 2. การออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design การจัดการเรียนรูหรือการสอนเปนงานที่ครูทุกคนตองใชกลวิธีตาง ๆ มากมายเพื่อใหนักเรียนสนใจที่จะเรียนรูและเกิดผลตามที่ครูคาดหวัง การจัดการเรียนรูจัดเปนศาสตรที่ตองใชความรูความสามารถตลอดจนประสบการณอยางมาก ครูบางคนอาจจะละเลยเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนรูหรือการออกแบบการสอน ซึ่งเปนงานที่ครูจะตองทํากอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรูทําอยางไร ทําไมจึงตองออกแบบการจัดการเรียนรู ครูทุกคนผานการศึกษาและไดเรียนรูเกียวกับการออกแบบการจัดการเรียนรูมาแลว ในอดีตการ ่ ออกแบบการจัดการเรียนรูจะเริ่มตนจากการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู การวางแผนการจัดการเรียนรูการดําเนินการจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู ปจจุบันการเรียนรูไดมการเปลี่ยนแปลง ีไปตามสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการเปลียนแปลงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เขา ่มามีบทบาทตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูไดจากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัว ดังนันการออกแบบการจัดการเรียนรูจึงเปนกระบวนการสําคัญที่ครูจําเปนตองดําเนินการให ้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแตละคน แกรนต วิกกินส (Grant Wiggins) และเจย แมกไท (Jay McTighe) นักการศึกษาชาวอเมริกันไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งเรียกวา Backward Design อันเปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ครูจะตองกําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนกอน โดยทั้งสองใหชื่อวา ความเขาใจที่คงทน (Enduring Understandings) เมื่อกําหนดความเขาใจที่คงทนไดแลว ครู
 11. 11. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 6จะตองบอกใหไดวาความเขาใจที่คงทนของนักเรียนนี้เกิดจากอะไร นักเรียนจะตองมีหรือแสดงพฤติกรรม อะไรบาง ครูมีหรือใชวธีการวัดอะไรบางที่จะบอกวานักเรียนมีหรือแสดงพฤติกรรมเหลานันแลว จากนั้น ิ ้ครูจึงนึกถึงวิธการจัดการเรียนรูที่จะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่คงทนตอไป ี แนวคิด Backward Design Backward Design เปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ใชผลลัพธปลายทางเปนหลัก ซึ่งผลลัพธปลายทางนี้จะเกิดขึ้นกับนักเรียนก็ตอเมื่อจบหนวยการเรียนรู ทั้งนี้ครูจะตองออกแบบการจัดการเรียนรู โดยใชกรอบความคิดที่เปนเหตุเปนผล มีความสัมพันธกัน จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป กรอบความคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design มีขั้นตอนหลักที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน ขั้นที่ 2 กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรูซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงวานักเรียนมีผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวอยางแทจริง  ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรียนรู ขั้นที่ 1 กําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน กอนที่จะกําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนนั้น ครูควรตอบคําถามสําคัญตอไปนี้ 1. นักเรียนควรจะมีความรู ความเขาใจ และสามารถทําสิ่งใดไดบาง 2. เนื้อหาสาระใดบางที่มีความสําคัญตอการสรางความเขาใจของนักเรียนและความเขาใจที่คงทน(Enduring Understandings) ที่ครูตองการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนมีอะไรบาง เมื่อจะตอบคําถามสําคัญดังกลาวขางตน ใหครูนึกถึงเปาหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรียนรูดานเนื้อหาระดับชาติที่ปรากฏอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งมาตรฐานการเรียนรูระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือทองถิ่น การทบทวนความคาดหวังของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมาตรฐานแตละระดับจะมีความสัมพันธกับเนื้อหาสาระตาง ๆ ซึ่งมีความแตกตางลดหลั่นกันไป ดวยเหตุนี้ขั้นที่ 1 ของ Backward Design ครูจึงตองจัดลําดับความสําคัญและเลือกผลลัพธปลายทางของนักเรียน ซึ่งเปนผลการเรียนรูที่เกิดจากความเขาใจที่คงทนตอไป ความเขาใจที่คงทนของนักเรียน ความเขาใจที่คงทนคืออะไร ความเขาใจที่คงทนเปนความรูที่ลึกซึ้ง ไดแก ความคิดรวบยอดความสัมพันธ และหลักการของเนื้อหาและวิชาที่นักเรียนเรียนรู หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เปนความรูที่อง ิ
 12. 12. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 7เนื้อหา ความรูนี้เกิดจากการสะสมขอมูลตาง ๆ ของนักเรียนและเปนองคความรูที่นักเรียนสรางขึ้นดวย ตนเอง การเขียนความเขาใจที่คงทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู ถาความเขาใจที่คงทนหมายถึงสาระสําคัญของสิ่งที่จะเรียนรูแลว ครูควรจะรูวาสาระสําคัญหมายถึงอะไร คําวา สาระสําคัญ มาจากคําวา Concept ซึ่งนักการศึกษาของไทยแปลเปนภาษาไทยวาสาระสําคัญ ความคิดรวบยอด มโนทัศน มโนมติ และสังกัป ซึ่งการเขียนแผนการจัดการเรียนรูนิยมใชคําวา สาระสําคัญ สาระสําคัญเปนขอความที่แสดงแกนหรือเปาหมายเกี่ยวกับเรื่องใดเรืองหนึง เพื่อใหไดขอสรุปรวม ่ ่และขอแตกตางเกี่ยวกับเรืองใดเรื่องหนึ่ง โดยอาจครอบคลุมขอเท็จจริง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการสรุป ่สาระสําคัญและขอความที่มีลักษณะรวบยอดอยางอื่น ประเภทของสาระสําคัญ 1. ระดับกวาง (Broad Concept) 2. ระดับการนําไปใช (Operative Concept หรือ Functional Concept) ตัวอยางสาระสําคัญระดับกวาง − ประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก ตัวอยางสาระสําคัญระดับการนําไปใช − ประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แนวทางการเขียนสาระสําคัญ 1. ใหเขียนสาระสําคัญของทุกเรื่อง โดยแยกเปนขอ ๆ (จํานวนขอของสาระสําคัญจะเทากับจํานวนเรื่อง) 2. การเขียนสาระสําคัญที่ดีควรเปนสาระสําคัญระดับการนําไปใช 3. สาระสําคัญตองครอบคลุมประเด็นสําคัญครบถวน เพราะหากขาดสวนใดไปแลวจะทําใหนักเรียนรับสาระสําคัญที่ผิดไปทันที 4. การเขียนสาระสําคัญที่จะใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ วิธีการหนึ่ง คือ การเขียนแผนผังสาระสําคัญ
 13. 13. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 8 ตัวอยางการเขียนแผนผังสาระสําคัญ เพื่อสงเสริมความรวมมือ ประชาคมการเมือง ในดานการเมืองและความ และความมั่นคง มั่นคง เพื่อธํารงไวซึ่ง อาเซียน สันติภาพและอยูรวมกัน อยางสันติสุข เพื่อใหอาเซียนมีตลาดและ ฐานการผลิตเดียวกัน และมี ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมอาเซียน การเคลื่อนยายสินคา อาเซียน บริการ การลงทุน และ แรงงานมีฝมืออยางเสรี เพื่อใหประชาชนอยูดีกินดี ประชาคมสังคมและ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มี วัฒนธรรมอาเซียน สิ่งแวดลอมที่ดี และมี ความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน เดียวกัน สาระสําคัญของประโยชนของประชาคมอาเซียน: ประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลักไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนกอตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือในดานการเมืองและความมั่นคง เพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพและอยูรวมกันอยางสันติสุข ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกอตั้งขึ้นเพื่อใหอาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี สวนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกอตั้งขึ้นเพื่อใหประชาชนอยูดีกินดีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดี และมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 5. การเขียนสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องใดควรเขียนลักษณะเดนที่มองเห็นไดหรือนึกไดออกมาเปนขอๆ แลวจําแนกลักษณะเหลานั้นเปนลักษณะจําเพาะและลักษณะประกอบ 6. การเขียนขอความที่เปนสาระสําคัญควรใชภาษาที่มีการขัดเกลาอยางดี เลี่ยงคําที่มีความหมายกํากวมหรือฟุมเฟอย
 14. 14. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 9 ตัวอยางการเขียนสาระสําคัญ เรื่อง อาเซียน อาเซียน ลักษณะจําเพาะ ลักษณะประกอบ มีสมาชิก 10 ประเทศ − ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชีย − ตะวันออกเฉียงใต ประชาชนสวนใหญนับถือ – คริสตศาสนา มีระบบการปกครองแบบ – ประชาธิปไตย สาระสําคัญของอาเซียน: อาเซียน คือ กลุมประเทศที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีสมาชิก 10 ประเทศ ประชาชนสวนใหญนับถือคริสตศาสนา และมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ขั้นที่ 2 กําหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรูซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงวานักเรียน มีผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวอยางแทจริง เมื่อครูกําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนแลว กอนทีจะดําเนินการขั้นตอไป ่ขอใหครูตอบคําถามสําคัญตอไปนี้ − นักเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกในลักษณะใดจึงทําใหครูทราบวา นักเรียนบรรลุผลลัพธปลายทางตามที่กําหนดไวแลว − ครูมีหลักฐานหรือใชวิธีการใดที่สามารถระบุไดวา นักเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกตามผลลัพธปลายทางที่กาหนดไว ํ การออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Backward Design เนนใหครูรวบรวมหลักฐานการวัด และประเมินผลการเรียนรูที่จาเปนและมีหลักฐานเพียงพอที่จะกลาวไดวา การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียน ํเกิดผลสัมฤทธิ์แลว ไมใชเรียนแคใหจบตามหลักสูตรหรือเรียนตามชุดของกิจกรรมการเรียนรูที่ครูกําหนดไวเทานั้น วิธีการของ Backward Design ตองการกระตุนใหครูคิดลวงหนาวา ครูควรจะกําหนดและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษอะไรบางกอนที่จะออกแบบหนวยการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐานดังกลาวควรจะเปนหลักฐานที่สามารถใชเปนขอมูลยอนกลับที่มีประโยชนสําหรับนักเรียนและครูไดเปนอยางดี นอกจากนี้ครูควรใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบบตอเนื่องอยางไมเปนทางการและเปนทางการตลอดระยะเวลาที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่ตองการใหครูทําการวัดและประเมินผลการเรียนรูระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เรียกวา สอนไปวัดผลไป
 15. 15. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 10 จึงกลาวไดวา ขั้นนี้ครูควรนึกถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของนักเรียน โดยพิจารณาจากผลงานหรือชิ้นงานที่เปนหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนเกิดผลลัพธปลายทางตามเกณฑที่กําหนดไวแลว และเกณฑที่ใชประเมินควรเปนเกณฑคุณภาพในรูปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อยางไรก็ตาม ครูอาจจะมีหลักฐานหรือใชวิธีการอื่น ๆ เชน การทดสอบกอนและหลังเรียน การสัมภาษณ การศึกษาคนควา การฝกปฏิบัติขณะเรียนรูประกอบดวยก็ได หลังจากที่ครูไดกําหนดผลลัพธปลายทางที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนแลว ครูควรกําหนดภาระงานและวิธการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงวานักเรียนมีผลการเรียนรูตามผลลัพธ ีปลายทางที่กําหนดไวแลว ภาระงาน หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่กําหนดใหนักเรียนปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่กําหนดไว ลักษณะสําคัญของงานจะตองเปนงานที่สอดคลองกับชีวิตจริงในชีวิตประจําวัน เปนเหตุการณจริงมากกวากิจกรรมที่จําลองขึ้นเพื่อใชในการทดสอบ ซึ่งเรียกวา งานที่ปฏิบัติเปนงานที่มีความหมายตอนักเรียน (Meaningful Task) นอกจากนี้งานและกิจกรรมจะตองมีขอบเขตที่ชัดเจน สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู/ตัวชี้วดชั้นป/มาตรฐานการเรียนรูที่ตองการใหเกิด ัขึ้นกับนักเรียน ทั้งนี้เมื่อไดภาระงานครบถวนตามที่ตองการแลว ครูจะตองนึกถึงวิธีการและเครื่องมือที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนซึ่งมีอยูมากมายหลายประเภท ครูจะตองเลือกใหเหมาะสมกับภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ ตัวอยางภาระงาน/ชิ้นงานเรื่อง กําเนิดอาเซียนและสมาชิกอาเซียน รวมทั้งการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนดังตาราง
 16. 16. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 11 ตัวอยาง ภาระงาน/ชิ้นงาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องของอาเซียนผลการเรียนรูที่ 1 รูและเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องความเปนมาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วัตถุประสงคของอาเซียน คําขวัญอาเซียน ธงอาเซียน สัญลักษณอาเซียน เพลงประจําอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และกลไกการบริหารของอาเซียน จุดประสงค การวัดและประเมินผล สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิ้นงาน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การเรียนรู วิธีการ เครื่องมือ เกณฑบอกความ 1. ความเปนมา ศึกษาและสืบคน 1. สืบคนขอมูล 1. แบบบันทึก 1. เกณฑคุณภาพ 1. ซักถามความรู 1. ภาพเกี่ยวกับเปนมาของ ของอาเซียน ขอมูลเกี่ยวกับความ ผลการ 4 ระดับ 2. ศึกษาและสืบคน การประชุมอาเซียน 2. ปฏิญญาอาเซียน เปนมาของอาเซียน สืบคนขอมูล 3. บันทึกสรุป อาเซียนปฏิญญาอาเซียน 3. วัตถุประสงค ปฏิญญาอาเซียน สาระสําคัญ 2. แบบบันทึกวัตถุประสงค ของอาเซียน วัตถุประสงคของ 2. ตรวจ 2. แบบ 2. เกณฑคุณภาพ 4. ทํากิจกรรมเกี่ยวกับ ผลการสืบคน 4. คําขวัญ อาเซียน และคําขวัญ ผลงาน ตรวจสอบ 4 ระดับ กําเนิดอาเซียน ปฏิญญา ขอมูลของอาเซียน อาเซียน อาเซียน ผลงาน อาเซียน และวิสัยทัศน 3. แบบประเมินคําขวัญอาเซียน 5. ธงอาเซียน 3. ประเมิน 3. แบบประเมิน 3. เกณฑคุณภาพ อาเซียน พฤติกรรมในธงอาเซียน 6. คําขวัญอาเซียน พฤติกรรม พฤติกรรม 4 ระดับ การทํางานเปนสัญลักษณ ในการ การทํางาน 7. สัญลักษณ รายบุคคลอาเซียน และ ทํางาน เปนราย อาเซียน และเปนกลุมเพลงประจํา 8. เพลงประจํา บุคคลและ 4. หนังสือเรียนอาเซียน อาเซียน เปนกลุม รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6
 17. 17. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 12
 18. 18. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 13 การสรางความเขาใจที่คงทน ความเขาใจที่คงทนจะเกิดขึ้นได นักเรียนจะตองมีความสามารถ 6 ประการ ไดแก 1. การอธิบาย ชี้แจง เปนความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการอธิบายหรือชี้แจงในสิงที่เรียนรู ่ไดอยางถูกตอง สอดคลอง มีเหตุมีผล และเปนระบบ 2. การแปลความและตีความ เปนความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการแปลความและตีความไดอยางมีความหมาย ตรงประเด็น กระจางชัด และทะลุปรุโปรง 3. การประยุกต ดัดแปลง และนําไปใช เปนความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และคลองแคลว 4. การมีมุมมองที่หลากหลาย เปนความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการมีมุมมองที่นาเชื่อถือ เปนไปได มีความลึกซึ้ง แจมชัด และแปลกใหม 5. การใหความสําคัญและใสใจในความรูสึกของผูอื่น เปนความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการมีความละเอียดรอบคอบ เปดเผย รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ระมัดระวังที่จะไมใหเกิดความกระทบกระเทือนตอผูอื่น  6. การรูจักตนเอง เปนความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยการมีความตระหนักรู สามารถประมวลผลขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ปรับตัวได รูจักใครครวญ และมีความเฉลียวฉลาด นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสมรรถนะสําคัญของนักเรียนหลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไว 5 ประการ ดังนี้ 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
 19. 19. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 14 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน ิการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันใน  สังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆอยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคซ่งจะสงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น ึ 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสารการทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม นอกจากสมรรถนะสําคัญของนักเรียนหลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กลาวแลวขางตนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ผูที่รักชาติ ศาสน กษัตริยจะแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมใจ เชิดชูความเปนชาติไทย ปฏิบัติ ิตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  2. ซื่อสัตยสุจริต เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต จะประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 3. มีวินัย เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ผูที่มีวินัยจะปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 4. ใฝเรียนรู เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผูที่ใฝเรียนรูจะแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด เผยแพร และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 5. อยูอยางพอเพียง เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข ผูที่อยูอยางพอเพียงจะดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอื่นดวยความ รับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
 20. 20. คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป. 4-6 15 6. มุงมั่นในการทํางาน เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทําหนาที่การงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย ผูที่มุงมั่นในการทํางานจะแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรบมอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ัในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความ ภาคภูมิใจในผลงาน 7. รักความเปนไทย เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา รวมอนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะแà

×