โครงสร้างหลักสูตร อาเซียนศึกษา ป. 1 3

34,791 views
34,571 views

Published on

3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
34,791
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18,036
Actions
Shares
0
Downloads
353
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงสร้างหลักสูตร อาเซียนศึกษา ป. 1 3

  1. 1. คำอธิบำยรำยวิชำเพิมเติม ่ส 13201 อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1­3 เวลา 40 ชั่วโมง............................................................................................................................................................................ .คาอธิบายรายวิชา ศึกษาและสื บค้นกาเนิดอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน วิสยทัศน์อาเซี ยน ั สัญลักษณ์อาเซี ยน ธงอาเซี ยน คาขวัญอาเซี ยน เพลงประจาอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน การบริ หารงาน ของอาเซี ยน ภาษา ของอาเซี ยน ประเทศสมาชิกอาเซี ยนในเรื่ องธงชาติ ตราประจาแผ่นดิน สภาพทางภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ระบบเงินตราสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย บทบาทของประเทศไทยในอาเซี ยน ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซี ยน ประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการเป็ นสมาชิกอาเซี ยน ประเทศคู่เจราจาอาเซี ยน อาเซี ยน+3 อาเซี ยน+6 อาเซี ยนกับสหภาพยุโรป อาเซี ยนกับสหประชาชาติ ความเป็ นมาของประชาคมอาเซี ยน และเสาหลักประชาคมอาเซี ยน โดยใช้ทกษะการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ั กระบวนการกลุ่มกระบวนการทางสังคม กระบวนการนาเสนอข้อมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้นกเรี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู ้ใหม่ ตระหนัก เห็นคุณค่า ัมีความภูมิใจในความเป็ นไทยและความเป็ นอาเซี ยน ร่ วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซี ยน มีวิถีชีวิตประชาธิ ปไตย ยึดมันในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา และ ่ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการเรียนรู้1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับกาเนิดอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน วิสยทัศน์อาเซี ยน สัญลักษณ์อาเซี ยน ธงอาเซี ยน คาขวัญ ั ของอาเซี ยน เพลงประจาอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน การบริ หารงานของอาเซี ยน และภาษาของอาเซี ยน2. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซี ยนในเรื่ องธงชาติ ตราประจาแผ่นดิน สภาพทางภูมิศาสตร์ การเมือง การปกครอง ระบบเงินตรา สังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย3. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในอาเซี ยน ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซี ยน และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็ นสมาชิกอาเซี ยน4. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับความร่ วมมือของอาเซี ยนกับประเทศคู่เจราจา อาเซี ยน+3 อาเซี ยน+6 อาเซี ยนกับสหภาพ ยุโรป และอาเซี ยนกับสหประชาชาติ5. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็ นมาของประชาคมอาเซี ยนและเสาหลักของประชาคมอาเซี ยนรวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้
  2. 2. โครงสร้ างรายวิชา ส 13201 อาเซียนศึกษารายวิชาเพิมเติม ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1–3 เวลา 40 ชั่วโมงหน่ วยการ ผลการ เวลา นาหนัก ้ หน่ วยการเรียนรู้ เรียนรู้ ที่ เรียนรู้ /ข้ อที่ (ชั่วโมง) (คะแนน) 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซี ยน 1 8 22 2 ประเทศสมาชิกอาเซี ยน 2 10 25 3 ประเทศไทยกับอาเซี ยน 3 6 16 4 ประเทศคู่เจรจากับอาเซี ยน 4 8 22 5 ก้าวสู่ประชาคมอาเซี ยน ปี 2558 5 5 15 รวม 37 100หมายเหตุ ส 13201 อาเซี ยนศึกษา ป. 1 –3 จัดเวลาเรี ยนให้นกเรี ยนได้เรี ยนตลอดปี เท่ากับ 40 ชัวโมง ั ่ การจัดทาโครงสร้างเวลาเรี ยนได้กาหนดเวลาเรี ยนไว้ 37 ชัวโมง และเวลาในการทดสอบ 3 ่ ชัวโมง ่
  3. 3. โครงสร้ างการแบ่ งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้ ส 13201 อาเซียนศึกษา ป. 1–3 หน่ วยการเรียนรู้ / เวลา/ เรื่อง จานวนชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ข้ อมูลพืนฐานเกียวกับอาเซียน ้ ่ 8 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ องของอาเซี ยน 5 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 กฎบัตรอาเซี ยน 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 การบริ หารงานของอาเซี ยน 1หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 ธงชาติและตราประจาแผ่นดินของประเทศสมาชิก 2 อาเซี ยน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซี ยน 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 การเมืองการปกครองและระบบเงินตราของประเทศ 2 สมาชิกอาเซี ยน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซี ยน 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8 บุคคลสาคัญของประเทศสมาชิกอาเซี ยน 1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทยของประเทศ 1 สมาชิกอาเซี ยนหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ประเทศไทยกับอาเซียน 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 10 บทบาทของประเทศไทยในอาเซี ยน 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 11 ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซี ยน 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 12 ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็ นสมาชิก 2 อาเซี ยนหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ประเทศคู่เจรจากับอาเซียน 8 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซี ยนกับประเทศคู่เจรจา 4 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซี ยนกับกลุ่มประเทศ 2
  4. 4. หน่ วยการเรียนรู้ / เวลา/ เรื่อง จานวนชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศ 2หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 ก้ าวสู่ ประชาคมอาเซียน ปี 2558 5 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 16 ความเป็ นมาของประชาคมอาเซี ยน 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 17 เสาหลักประชาคมอาเซี ยน 3 ทดสอบปลายปี 3 รวม 40 หมายเหตุ จานวนเวลาเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้รายชัวโมงสามารถปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสม ่ ของสถานศึกษา

×