สมาชิกในสมาชิกใน
กลุ่มกลุ่ม
๒๒นางจินดา
จงเจริญ
5124479401
นางสุมาลี
เรืองช่วย
5124479402
นางสาวประ
วีณา ชูแสงศรี
512447942...
Spiral Develop OrganizationSpiral Develop Organization
To Plan
To Command
To Coordinate
To Organize
To Control
การวางแผน
(To Plan)Strategy = ยุทธวิธี
Policy = นโยบาย
Program = กำาหนดแผนงาน
Project = โครงการ
Procedure = มาตรการหรือข้อ...
การการ
วางแผนวางแผนการวางแผน เป็นเครื่องมือช่วยใน
การตัดสินใจ ที่ประกอบไปด้วยเหตุผล
และหลักการที่ถูกต้อง ทั้งใน
สถานการณ์...
ทำาไมต้องมีการทำาไมต้องมีการ
วางแผนวางแผน ??
Planning When
WhereWhy
How
Who What
บุญเรือน แสงสึก
หลักในการหลักในการ
วางแผนวางแผน
สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
และการแข่งขัน
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก
และศักยภาพของอ...
ประเภทของแผนที่จัดทำาประเภทของแผนที่จัดทำา
ในโรงเรียนในโรงเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 5 ปี
แผนพัฒนาการศึกษา
ประจำาปี
แผ...
กระบวนการการกระบวนการการ
วางแผนวางแผน
ศึกษาวิเคราะห์
- ทบทวนพันธกิจ ผลผลิต
- ศึกษาผลการดำาเนินงาน
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภ...
กระบวนการกระบวนการ
วางแผนวางแผน
เตรียม
– ชี้แจง สร้างความตระหนัก
– ตั้งคณะการทำางาน และแผนการทำางาน
 ประชุมชี้แจงเพื่อสร...
 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ภายนอกภายนอก((SWOTSWOT))
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ว่าปัจจัย
ใดเป็นจ...
 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ภายนอกภายนอก((SWOTSWOT))
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การ
วิเคร...
 การประเมินสถานภาพของการประเมินสถานภาพของ
องค์กรองค์กร
สภาพภายนอกเอื้อและสภาพภายในแข็ง
ขยายงานและสร้างความ
เจริญเติบโต
ส...
จัดทำาแผนจัดทำาแผน
กำาหนดวิสัยทัศน์ ภาพที่พึงปรารถนาอนาคต
ในองค์กรเป็นอย่างไร
กำาหนดพันธกิจ ภารกิจที่ต้องทำาเพื่อสนอง
วิ...
แนวทางการจัดทำาแนวทางการจัดทำา
โครงการโครงการ
ระบุจุดมุ่งหมายของแผนงาน เป็นการแสดง
จุดหมายปลายทางของแผนงาน ผลที่คาดว่า
จะ...
 จัดทำารายละเอียด แผนงานจัดทำารายละเอียด แผนงาน
โครงการ กิจกรรมให้เชื่อมโยงกับโครงการ กิจกรรมให้เชื่อมโยงกับ
กลยุทธ์ทุกร...
ปฏิบัติตามปฏิบัติตาม
แผนแผน
ดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ
 จัดทำาแผนกำากับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
 มีมาตรการหรือข้อกำา...
ประโยชน์ของการประโยชน์ของการ
วางแผนวางแผน
การวางแผนจะทำาให้การบริหารจัดการและ
การดำาเนินงานภายในองค์กรทำางานอย่างมี
ระบบร...
ประโยชน์ของการวางแผนประโยชน์ของการวางแผน
การวางแผนจะทำาให้การใช้ทรัพยากรของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนจะทำ...
Decision
Making
Human Relation
Directing
Communicate
To
command
สุมาลี เรืองช่วย
To Coordinate
นอบน้อม
นุ่มนวล
แนบเนียนแน่นอน
หนักแน่น
สุมาลี เรือง
ช่วย
To OrganizeTo Organize องค์กรองค์กรOrganize Chart มีแผนภูมิบริหาร
Organize Flow Chart การลื่นไหลของ
งาน
Prin .of Personal ...
OrganizeOrganize
ChartChart
แผนภูมิแผนภูมิ
บริหารบริหาร
โครงสร้างการบริหารและจัดการ
บริหาร
ผู้อำานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการ...
Organize Flow ChartOrganize Flow Chart
การลื่นไหลของงานการลื่นไหลของงาน
- ทฤษฎีการวิเคราะห์
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ของเบล
ปัญ...
การนำาขีดความการนำาขีดความ
สามารถของผู้นำาสามารถของผู้นำา
การนำาการ
เปลี่ยนแปลง
 การนำาคน
 การมุ่งสู่ความสำาเร็จ
ประวีณ...
Prin .of PersonalPrin .of Personal
ยึดหลักการบริหารงานบุคคลยึดหลักการบริหารงานบุคคล ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินฤษฎีการเสริมแร...
หลักสำาคัญในการบริหารงานหลักสำาคัญในการบริหารงาน
บุคคลบุคคล
 หลักความรู้ความสามารถ  หลัก
ความยุติธรรม
 หลักเสมอภาค  หล...
Prin .of Span of ControlPrin .of Span of Control
หลักการสายบังคับหลักการสายบังคับ
บัญชาบัญชา
ประเภทของการ
บังคับบัญชา
 ระ...
สายการบังคับสายการบังคับ
บัญชาบัญชา
1. เอกภาพ
ของการสั่ง
การ
2. สาย
งาน
สายการบังคับบัญชามีหลักสายการบังคับบัญชามีหลัก
การ...
1.1.ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ 2.2. ความความ
ยุติธรรมยุติธรรม
3.3.การรักษาคำาสัญญาการรักษาคำาสัญญา 4.4.
การมีวินัยในตนเองก...
2. การบริหารงานได้
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
3. การวิเคราะห์
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
4. เน้นที่การปฏิบัติงาน
เป็นสำาคัญ...
การบริหารคนในหน่วยงาน
หรือในองค์การนั้น คงต้อง
พิจารณาองค์ประกอบ 4
ประการ ซึ่งกำาหนดเป็น SPEC
ได้ดังนี้
To Control การ
ควบ...
SPECSPECS = System (ระบบการบริหารงาน
บุคคล)
P = People (สถานภาพของคนซึ่ง
แตกต่างกัน)
E = Environment (สภาพแวดล้อมของ
องค์ก...
88 ขั้นตอนของวงจรควบคุมขั้นตอนของวงจรควบคุม
คุณภาพงานคุณภาพงานตั้งปัญหา
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
คิดหาวิธีแก้ไขปัญหา
วา...
ลักษณะพฤติกรรมของลักษณะพฤติกรรมของ
ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาที่เอาการเอางาน
และทรงไว้ซึ่งคุณธรรม
ผู้บั...
11 เคล็ดลับการทำางาน
อย่างมีความสุข
1. เริ่มงานอย่างสดชื่น
กระปรี้กระเปร่า ปลอดโปร่ง
2. ปรับปรุงบุคลิกภาพให้
เหมาะสมกับตำา...
6. หมั่นบันทึกคำำเตือน
เพื่อกันลืม
7. หมั่นหำควำมรู้เพิ่มเติม
ตลอดเวลำ
8. คลำยเครียด โดยอ่ำน
หนังสือธรรมมะ
9. อย่ำจริงจังก...
MoneyMoney
กำรบริงำนกำรเงินกำรบริงำนกำรเงิน
ลักษณะสำำคัญลักษณะสำำคัญ 44
ประกำรของระบบประกำรของระบบPPBSPPBS
ระบบระบบ
PPBSPPBSโครงสร้ำงสำำคัญของระบบ
PPBS
กำำหนดทำงเลือกหรือวิธีกำรที่
จะทำำงำน
ระบบ PPBS เป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้ผ...
กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรจัดกำรทรัพยำกร
กับกำรเงินกับกำรเงิน
กำรจัดทำำงบประมำณ กำรเงินเป็นกำร
วำงแผนหรือโครงกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับ...
MaterialMaterial
กำรใช้วัสดุอย่ำงมีกำรใช้วัสดุอย่ำงมี
ประสิทธิภำพประสิทธิภำพ
กำรใช้ทรัพยำกรนำำเข้ำอย่ำง
ประหยัด คุ้มค่ำแล...
ManagementManagement
กำรจัดกำรแบบชำญฉลำดกำรจัดกำรแบบชำญฉลำด
กำรจัดกำรเชิงปริมำณ
ประกอบด้วย 3ประกำร
1. ศำสตร์แห่งกำรจัดกำร
...
ทฤษฎีระบบทฤษฎีระบบ ((System TheorySystem Theory))
องค์ประกอบ 4 ส่วนได้แก่
1.ปัจจัยกำรนำำเข้ำ ( Input)
2.กระบวนกำแปร
สภำพ(...
MinuteMinute
ใช้เวลำน้อยได้งำนใช้เวลำน้อยได้งำน
มำกมำกกำรกำำหนดโครงสร้ำงของเวลำ
กำรวิเครำะห์วิธีกำรทำำงำนอีกวิธีหนึ่ง คื...
4. กิจกรรม คือกำรทำำงำน คนจะรู้สึกว่ำกำร
ทำำงำนจะช่วยตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตนเองเป็นต้นว่ำให้ควำมสำำคัญและควำม
สำำเร็จของง...
กำรให้กับกำรกำรให้กับกำร
สร้ำงสร้ำง
ถ้ำเรำให้กับอะไร มันจะถ้ำเรำให้กับอะไร มันจะ
เป็นควำมสุขที่แน่นอนเป็นควำมสุขที่แน่นอน
...
ขอบคุณทุกท่ำน
มำ ณ โอกำสนี้
E 716 การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E 716 การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

8,318 views

Published on

มหาวิทยาลัยราคำแหง

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
82
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E 716 การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

 1. 1. สมาชิกในสมาชิกใน กลุ่มกลุ่ม ๒๒นางจินดา จงเจริญ 5124479401 นางสุมาลี เรืองช่วย 5124479402 นางสาวประ วีณา ชูแสงศรี 5124479422 นางบุญเรือน แสงสึก 5124479423 นายปรีชา ทองราช 5124479436
 2. 2. Spiral Develop OrganizationSpiral Develop Organization To Plan To Command To Coordinate To Organize To Control
 3. 3. การวางแผน (To Plan)Strategy = ยุทธวิธี Policy = นโยบาย Program = กำาหนดแผนงาน Project = โครงการ Procedure = มาตรการหรือข้อ กำาหนดใน การบุญเรือน แสงสึก
 4. 4. การการ วางแผนวางแผนการวางแผน เป็นเครื่องมือช่วยใน การตัดสินใจ ที่ประกอบไปด้วยเหตุผล และหลักการที่ถูกต้อง ทั้งใน สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดย ช่วยให้ผู้วางแผนได้ตระหนักในสิ่งที่ควร ปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผล ให้การดำาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กรอย่างแท้จริง โดยการวางแผนเป็นทั้งศาสตร์และบุญเรือน แสงสึก
 5. 5. ทำาไมต้องมีการทำาไมต้องมีการ วางแผนวางแผน ?? Planning When WhereWhy How Who What บุญเรือน แสงสึก
 6. 6. หลักในการหลักในการ วางแผนวางแผน สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก และศักยภาพขององค์กร เป็นแนวทางดำาเนินงานโดยรวมของ องค์กรในระยะยาว ดำาเนินการโดยมีส่วนร่วม บุญเรือน แสงสึก
 7. 7. ประเภทของแผนที่จัดทำาประเภทของแผนที่จัดทำา ในโรงเรียนในโรงเรียน แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี แผนพัฒนาการศึกษา ประจำาปี แผนปฏิบัติการประจำาปี บุญเรือน แสงสึก
 8. 8. กระบวนการการกระบวนการการ วางแผนวางแผน ศึกษาวิเคราะห์ - ทบทวนพันธกิจ ผลผลิต - ศึกษาผลการดำาเนินงาน - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอก - ประเมินสถานภาพขององค์กร  วิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก จาก กฎหมาย ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้อง บุญเรือน แสงสึก
 9. 9. กระบวนการกระบวนการ วางแผนวางแผน เตรียม – ชี้แจง สร้างความตระหนัก – ตั้งคณะการทำางาน และแผนการทำางาน  ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ความ ตระหนักและทักษะด้านการวางแผน และแต่งตั้ง คณะกรรมการขององค์กรเพื่อทำาหน้าที่วางแผน จัดทำาโครงการเพื่อการวางกิจกรรมและปฏิบัติ การจัดทำาแผน บุญเรือน
 10. 10.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกภายนอก((SWOTSWOT)) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ว่าปัจจัย ใดเป็นจุดแข็ง หรือปัจจัยใดเป็นจุดอ่อน ได้แก่การวิเคราะห์ 2S 4M คือ S = โครงสร้างนโยบาย S = บริการ M = ประสิทธิภาพการเงิน M = ทรัพยากร M = บุคลากร M = การบริหารจัดการ บุญเรือน แสงสึก
 11. 11.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกภายนอก((SWOTSWOT)) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การ วิเคราะห์ STEP S = ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม T = ปัจจัยด้านเทคโนโลยี E = ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ P = ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย บุญเรือน แสงสึก
 12. 12.  การประเมินสถานภาพของการประเมินสถานภาพของ องค์กรองค์กร สภาพภายนอกเอื้อและสภาพภายในแข็ง ขยายงานและสร้างความ เจริญเติบโต สภาพภายนอกเอื้อและสภาพภายในอ่อน กำาหนดกลยุทธ์ปรับปรุงแก้ไข สภาพภายนอกไม่เอื้อและสภาพภายในแข็ง พัฒนาสมรรถภาพภายในเพื่อ รอโอกาส สภาพภายนอกไม่เอื้อและสภาพภายในอ่อนบุญเรือน แสงสึก
 13. 13. จัดทำาแผนจัดทำาแผน กำาหนดวิสัยทัศน์ ภาพที่พึงปรารถนาอนาคต ในองค์กรเป็นอย่างไร กำาหนดพันธกิจ ภารกิจที่ต้องทำาเพื่อสนอง วิสัยทัศน์ กำาหนดเป้าประสงค์ เป้าหมายในการดำาเนิน การ เพื่อให้ได้อะไร กำาหนดเป้าหมาย ผลผลิตหลัก ผลงานที่จะ นำาไปสู่เป้าหมาย กำาหนดกลยุทธ์ กระบวนการในการสร้าง ผลงาน บุญเรือน แสงสึก
 14. 14. แนวทางการจัดทำาแนวทางการจัดทำา โครงการโครงการ ระบุจุดมุ่งหมายของแผนงาน เป็นการแสดง จุดหมายปลายทางของแผนงาน ผลที่คาดว่า จะได้รับ กำาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งแสดง ให้เห็นถึงผลลัพธ์ เป็นผลโดยตรงที่มีต่อกลุ่ม เป้าหมาย กำาหนดผลผลิต หรือเป้าหมายที่ต้องการให้ เกิดขึ้นหลังจากการทำากิจกรรมต่าง ๆ ของ โครงการ กำาหนดกิจกรรม ที่ต้องการทำาเพื่อให้เกิดบุญเรือน แสงสึก
 15. 15.  จัดทำารายละเอียด แผนงานจัดทำารายละเอียด แผนงาน โครงการ กิจกรรมให้เชื่อมโยงกับโครงการ กิจกรรมให้เชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ทุกระดับกลยุทธ์ทุกระดับ จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน งาน โครงการ และกำาหนดผู้รับผิด ชอบโครงการ เมื่อจัดทำาแผนปฏิบัติการแล้ว ก็จะนำาไป สู่การวางแผนจัดทำางบประมาณระยะปาน กลาง (MTEF) และนำาไปสู่การใช้จ่ายเงิน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ที่วางไว้  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและนำาเสนอขอเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและนำาเสนอขอ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาน ศึกษาศึกษา เผยแพร่ ประกาศต่อสาธารณะชน บุญเรือน แสงสึก
 16. 16. ปฏิบัติตามปฏิบัติตาม แผนแผน ดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ  จัดทำาแผนกำากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  มีมาตรการหรือข้อกำาหนด ในการทำางาน บุญเรือน แสงสึก
 17. 17. ประโยชน์ของการประโยชน์ของการ วางแผนวางแผน การวางแผนจะทำาให้การบริหารจัดการและ การดำาเนินงานภายในองค์กรทำางานอย่างมี ระบบระเบียบ การวางแผนจะทำาให้ผู้บริหาร บุคลากร มี แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคล้อง สัมพันธ์ เชื่อมโยงเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน  การวางแผนจะทำาให้องค์กรสามารถแก้ ปัญหาและพัฒนางานได้ตรงกับสภาพวิกฤตบุญเรือน แสงสึก
 18. 18. ประโยชน์ของการวางแผนประโยชน์ของการวางแผน การวางแผนจะทำาให้การใช้ทรัพยากรของ องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนจะทำาให้องค์กรสามารถนิเทศ กำากับ ติดตามและประเมินผลการทำางานได้ อย่างเหมาะสมและชัดเจน บุญเรือน แสงสึก
 19. 19. Decision Making Human Relation Directing Communicate To command สุมาลี เรืองช่วย
 20. 20. To Coordinate นอบน้อม นุ่มนวล แนบเนียนแน่นอน หนักแน่น สุมาลี เรือง ช่วย
 21. 21. To OrganizeTo Organize องค์กรองค์กรOrganize Chart มีแผนภูมิบริหาร Organize Flow Chart การลื่นไหลของ งาน Prin .of Personal ยึดหลักการบริหาร งานบุคคล Prin .of Span of Control หลักการสาย บังคับบัญชา Prin .of Specialization หลักความชำานาญ ประวีณา ชู
 22. 22. OrganizeOrganize ChartChart แผนภูมิแผนภูมิ บริหารบริหาร โครงสร้างการบริหารและจัดการ บริหาร ผู้อำานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้ อำานวยการโรงเรียน กลุ่มงาน กลุ่มงาน กลุ่มงาน กลุ่มงาน บริหาร บริหาร ประวีณา ชู
 23. 23. Organize Flow ChartOrganize Flow Chart การลื่นไหลของงานการลื่นไหลของงาน - ทฤษฎีการวิเคราะห์ กระบวนการปฏิสัมพันธ์ของเบล ปัญหาสำาคัญ 4 ประการที่กลุ่ม ทั้งหลายต้องเผชิญ ได้แก่ การปรับตัว  การควบคุมเครื่องมือ  การแสดงออก  การจัดการกับความรู้สึกประวีณา ชู
 24. 24. การนำาขีดความการนำาขีดความ สามารถของผู้นำาสามารถของผู้นำา การนำาการ เปลี่ยนแปลง  การนำาคน  การมุ่งสู่ความสำาเร็จ ประวีณา ชู
 25. 25. Prin .of PersonalPrin .of Personal ยึดหลักการบริหารงานบุคคลยึดหลักการบริหารงานบุคคล ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินฤษฎีการเสริมแรงของสกิน เนอร์เนอร์ การเสริมแรงของมนุษย์มีพื้นฐานอยู่บนปัจจัยการเสริมแรงของมนุษย์มีพื้นฐานอยู่บนปัจจัย 33 ประการ ได้แก่ มนุษย์จะมีพฤติกรรมตามประการ ได้แก่ มนุษย์จะมีพฤติกรรมตาม การเสริมแรงที่เกิดขึ้นกับตน และการทำางานการเสริมแรงที่เกิดขึ้นกับตน และการทำางาน ของตน เป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดหรือของตน เป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดหรือ สังเกตได้ และการเสริมแรงที่เหมาะสมนั้น จะสังเกตได้ และการเสริมแรงที่เหมาะสมนั้น จะ ทำาให้พฤติกรรมที่เป็นที่ต้องการมีเพิ่มขึ้น และทำาให้พฤติกรรมที่เป็นที่ต้องการมีเพิ่มขึ้น และ ที่ไม่ต้องการมีลดน้อยลงไปที่ไม่ต้องการมีลดน้อยลงไป การเสริมแรงทางบวกการเสริมแรงทางบวก คือ การให้รางวัลในคือ การให้รางวัลใน ผลลัพธ์จากการกระทำาที่ต้องการหรือปรับปรุงผลลัพธ์จากการกระทำาที่ต้องการหรือปรับปรุง พฤติกรรมพฤติกรรม ประวีณา ชู
 26. 26. หลักสำาคัญในการบริหารงานหลักสำาคัญในการบริหารงาน บุคคลบุคคล  หลักความรู้ความสามารถ  หลัก ความยุติธรรม  หลักเสมอภาค  หลัก สวัสดิการ  หลักความเป็นกลาง  หลัก เสริมสร้าง  หลักความมั่นคง  หลัก มนุษย์สัมพันธ์  หลักการพัฒนา หลัก ประวีณา ชู
 27. 27. Prin .of Span of ControlPrin .of Span of Control หลักการสายบังคับหลักการสายบังคับ บัญชาบัญชา ประเภทของการ บังคับบัญชา  ระบบอัตนิยม  ระบบนัก ประชาธิปไตย ประวีณา ชู
 28. 28. สายการบังคับสายการบังคับ บัญชาบัญชา 1. เอกภาพ ของการสั่ง การ 2. สาย งาน สายการบังคับบัญชามีหลักสายการบังคับบัญชามีหลัก การการ 22 ประการประการ ประวีณา ชู
 29. 29. 1.1.ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ 2.2. ความความ ยุติธรรมยุติธรรม 3.3.การรักษาคำาสัญญาการรักษาคำาสัญญา 4.4. การมีวินัยในตนเองการมีวินัยในตนเอง 5.5.ความจริงใจต่อทุกคนความจริงใจต่อทุกคน 6.6. การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิต 7.7.ความกล้าหาญความกล้าหาญ 8.8. ความความ เอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจัง Prin .of Specialization หลักความชำานาญเฉพาะด้าน หลักความสำาเร็จของผู้ บริหาร 10 ประการ ประวีณา ชู
 30. 30. 2. การบริหารงานได้ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 3. การวิเคราะห์ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 4. เน้นที่การปฏิบัติงาน เป็นสำาคัญ 5. ถือเอาผู้รับบริการเป็น สำาคัญ 6. พัฒนาผู้นำาในการ ปฏิบัติงานทุกระดับทุกคน 7. มุ่งพัฒนาคุณภาพงานประวีณา ชู
 31. 31. การบริหารคนในหน่วยงาน หรือในองค์การนั้น คงต้อง พิจารณาองค์ประกอบ 4 ประการ ซึ่งกำาหนดเป็น SPEC ได้ดังนี้ To Control การ ควบคุม Man หลักพฤติกรรม ศาสตร์ (การดูแลคน) ประวีณา ชู
 32. 32. SPECSPECS = System (ระบบการบริหารงาน บุคคล) P = People (สถานภาพของคนซึ่ง แตกต่างกัน) E = Environment (สภาพแวดล้อมของ องค์การ) C = Consequence ( ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นจากคนและสภาพแวดล้อม
 33. 33. 88 ขั้นตอนของวงจรควบคุมขั้นตอนของวงจรควบคุม คุณภาพงานคุณภาพงานตั้งปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา คิดหาวิธีแก้ไขปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำาเนินการแก้ปัญหา ประเมินผลการแก้ปัญหา ย้อนกลับมาที่ขั้นตอนที่ 1 หากยังมีมี ปัญหาอยู่อีก นำาเอาผลที่ได้ไปปฏิบัติ หลังจากที่ ประเมินผลแล้ว พบว่า การดำาเนินการประวีณา ชู
 34. 34. ลักษณะพฤติกรรมของลักษณะพฤติกรรมของ ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาที่เอาการเอางาน และทรงไว้ซึ่งคุณธรรม ผู้บังคับบัญชาที่เอาใจคน แต่ไม่ เอาการเอางาน ผู้บังคับบัญชาที่มุ่งแต่งานสถาน เดียว ประวีณา ชู
 35. 35. 11 เคล็ดลับการทำางาน อย่างมีความสุข 1. เริ่มงานอย่างสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ปลอดโปร่ง 2. ปรับปรุงบุคลิกภาพให้ เหมาะสมกับตำาแหน่ง และ ลักษณะงาน 3. สนทนาแลกเปลี่ยนกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่
 36. 36. 6. หมั่นบันทึกคำำเตือน เพื่อกันลืม 7. หมั่นหำควำมรู้เพิ่มเติม ตลอดเวลำ 8. คลำยเครียด โดยอ่ำน หนังสือธรรมมะ 9. อย่ำจริงจังกับงำน และ ชีวิตจนเคร่งเครียด 11 เคล็ดลับกำรทำำงำน อย่ำงมีควำมสุข
 37. 37. MoneyMoney กำรบริงำนกำรเงินกำรบริงำนกำรเงิน ลักษณะสำำคัญลักษณะสำำคัญ 44 ประกำรของระบบประกำรของระบบPPBSPPBS
 38. 38. ระบบระบบ PPBSPPBSโครงสร้ำงสำำคัญของระบบ PPBS กำำหนดทำงเลือกหรือวิธีกำรที่ จะทำำงำน ระบบ PPBS เป็นเครื่องมือที่ ช่วยให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ สำมำรถตัดสินใจได้อย่ำง รอบคอบ
 39. 39. กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรจัดกำรทรัพยำกร กับกำรเงินกับกำรเงิน กำรจัดทำำงบประมำณ กำรเงินเป็นกำร วำงแผนหรือโครงกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรใช้ จ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับมำ อย่ำงมี ประสิทธิภำพ รวมไปถึง MaterialMaterial กำรใช้วัสดุอย่ำงมีกำรใช้วัสดุอย่ำงมี ประสิทธิภำพประสิทธิภำพ ManagementManagement กำรจัดกำรแบบชำญฉลำดกำรจัดกำรแบบชำญฉลำด MinuteMinute ใช้เวลำน้อยได้งำนใช้เวลำน้อยได้งำน มำกมำก
 40. 40. MaterialMaterial กำรใช้วัสดุอย่ำงมีกำรใช้วัสดุอย่ำงมี ประสิทธิภำพประสิทธิภำพ กำรใช้ทรัพยำกรนำำเข้ำอย่ำง ประหยัด คุ้มค่ำและมีคุณภำพจน ทำำให้ได้เปรียบคู่แข่งขันในด้ำน ต้นทุนตำ่ำกว่ำ และตัวสินค้ำมี คุณภำพดีกว่ำ ดังนั้น ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน ต้องคำำนึงถึงองค์ ประกอบที่กล่ำวมำโดยกำำหนด
 41. 41. ManagementManagement กำรจัดกำรแบบชำญฉลำดกำรจัดกำรแบบชำญฉลำด กำรจัดกำรเชิงปริมำณ ประกอบด้วย 3ประกำร 1. ศำสตร์แห่งกำรจัดกำร 2. กำรจัดกำรเชิงปฏิบัติ 3. ระบบข้อมูลกำรจัดกำร
 42. 42. ทฤษฎีระบบทฤษฎีระบบ ((System TheorySystem Theory)) องค์ประกอบ 4 ส่วนได้แก่ 1.ปัจจัยกำรนำำเข้ำ ( Input) 2.กระบวนกำแปร สภำพ(Transformation Process) 3.ปัจจัยที่ได้ออกมำ( Out put)หรือที่ เรียกว่ำ ผลผลิต 4.กำรป้อนกลับ( Feedback)
 43. 43. MinuteMinute ใช้เวลำน้อยได้งำนใช้เวลำน้อยได้งำน มำกมำกกำรกำำหนดโครงสร้ำงของเวลำ กำรวิเครำะห์วิธีกำรทำำงำนอีกวิธีหนึ่ง คือวิธี กำรให้บุคคลกำำหนดโครงสร้ำงของเวลำ ทำำงำน มีวิธีกำร 6 วิธี คือ 1.กำรถอนตัว โดยทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ เช่น เดินหนีออกจำกกำรโต้เถียง 2.พิธีกำร เป็นวิธีกำรที่ใช้แบบแผน เช่น ทักทำยกันว่ำสวัสดีค่ะ สบำยดีหรือ 3.ฆ่ำเวลำ เป็นวิธีกำรที่ไม่มีแบบแผนว่ำผลที่
 44. 44. 4. กิจกรรม คือกำรทำำงำน คนจะรู้สึกว่ำกำร ทำำงำนจะช่วยตอบสนองควำมต้องกำรของ ตนเองเป็นต้นว่ำให้ควำมสำำคัญและควำม สำำเร็จของงำน เรำคงทรำบกันทั่วไปว่ำคนที่ ออกจำกงำนไปแล้วจะตำยเร็วขึ้น เนื่องจำก กำรไม่ได้ทำำให้เกิดกำรสูญเสียควำมสำำคัญใน กำรกำำหนดโครงสร้ำงของเวลำและรู้สึกว่ำตน ไม่มีคุณค่ำและควำมสำำคัญในสังคมอีกต่อไป 5. กำรเล่นเกมเป็นวิธีกำรหนึ่งที่จะช่วยผ่อน คลำยสภำพของจิตใจ คนมักใช้กำรเล่นเกม เพื่อหลีกเลี่ยงสภำพควำมจริงหรือเพื่อสร้ำง MinuteMinute ใช้เวลำน้อยได้งำนใช้เวลำน้อยได้งำน มำกมำก
 45. 45. กำรให้กับกำรกำรให้กับกำร สร้ำงสร้ำง ถ้ำเรำให้กับอะไร มันจะถ้ำเรำให้กับอะไร มันจะ เป็นควำมสุขที่แน่นอนเป็นควำมสุขที่แน่นอน ผู้ให้ก็มีควำมสุข จะอยู่ในผู้ให้ก็มีควำมสุข จะอยู่ใน ภำวะสมดุลภำวะสมดุล แม้เริ่มจะให้ก็มีควำมสุขแม้เริ่มจะให้ก็มีควำมสุข แล้วแล้ว แต่ถ้ำเรำอยำกได้ เรำจะแต่ถ้ำเรำอยำกได้ เรำจะ
 46. 46. ขอบคุณทุกท่ำน มำ ณ โอกำสนี้

×