• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ρεπορτάζ στη Βουλή
 

Ρεπορτάζ στη Βουλή

on

 • 573 views

 

Statistics

Views

Total Views
573
Views on SlideShare
563
Embed Views
10

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 10

http://www.eetx.gr 7
http://www.slideshare.net 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ρεπορτάζ στη Βουλή Ρεπορτάζ στη Βουλή Document Transcript

  • 28
  • ƒ∂¶√ƒΔA∑ ™Δ∏ μ√À§∏ ∫·È ÔÈ... ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÓfiÌÈ· √ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ «∫» ¤Ú·Û ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ «Ó·fi» Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Î·Ù¤ÁÚ·„ ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ··ÍÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ıÂÛÌfi Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ·. Δ√À ¡π∫√À μ∞º∂π∞¢∏ / ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™: ¢∏ª∏Δƒ∏™ ªπÃ∞§∞∫∏™ 29
  • 30
  • ΔÔ ÂÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ, ÚÔÛÊÈϤ˜ «Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ» ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. 31
  • ÚˆÙÔ‹Á· ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÛÙȘ 4 Δ· ÂÌfi‰È· ¶ “∏ μÔ˘Ï‹ Â›Ó·È ª·˝Ô˘, Ì›· ̤ڷ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „‹- ∞¢ı‡ÓıËη ·Ú¯Èο ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ΔÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·Ì- ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÂٷ̤ÓÔ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ì·Ù¤· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, £¿ÓÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ∑‹ÙË- ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·ÓËÛ˘- Û· Ó· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ, Û˘- ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È Ô Ï·fi˜ ¯Ô‡Û·Ó Ì‹ˆ˜ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ¤Û·- Óԉ›· ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, οÔȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ‰È¿ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓØ” (·fi Á·Ó ÙÔÓ ÎÏÔÈfi Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÎÙ›ÚÈÔ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì ʤÚÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÚÈ- Ô˘ ÎfiÛÙÈÛÂ...1,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ) Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘, ÔÈ fiÚÙ˜ ÎÏÂȉ·Ì·ÚÒıËÎ·Ó Î·È ÛÌ¤ÓˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÏ‹Ûˆ ÔÈ Â›‰ÔÍÔÈ ÂÈÛ‚ÔÏ›˜ ·ˆı‹ıËÎ·Ó Ì ¯ËÌÈο ·¤- οÔÈ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÚÔ- ÚÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‹Úı·Ó Î·È Û¿ıËÛ·Ó Ó· ÌÔ˘ ÔÚıÒÛÔ˘Ó ÂÌfi‰È·. «ºˆÙÔ- ÎÏ¿‰Â„·Ó ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜ ÛÙË μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜. ÁÚ¿ÊÔ˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ó· ¤Ú- «¢È·Ù·Á‹ ·fi ÙÔÓ ÊÚÔ‡Ú·Ú¯Ô, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·- ıÂÈ Ì·˙› Û·˜, ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ, Ï›·˜», Ì ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó fiÙ·Ó ÚÒÙËÛ·. H‰Ë fï˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÙÔ Îϛ̷ ›¯Â ·Ï- ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÈÁ̤˜», ÌÔ˘ ÍÂηı¿ÚÈ- Ï¿ÍÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ Î·È Ë ËÚÂÌ›· ›¯Â Â·Ó¤ÏıÂÈ. Û·Ó. Z‹ÙËÛ· Ó· ÌÔ˘ ˘ԉ›ÍÔ˘Ó Û ÔÈÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË. «√¯È Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜, οÔÈ· ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ ··ÁÔ- Ú‡ÂÈ», Ù· Á‡ÚÈÛ·Ó. √‡Ù fï˜ ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ìfi- ÚÂÛ·Ó ÙÂÏÈο Ó· ‚ÚÔ˘Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ͯ¿- ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚ› ··ÁfiÚ¢Û˘. ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˙‹ÙËÛ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· οÔÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·Ó·¿ÓÙËÙ·, fiˆ˜ ÁÈ· ·- Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÛÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û‡- ÓÙ·ÍË Î·È fiÛÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‚Ô˘- ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙË ‚Ô˘- Ï¢ÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. «√‡Ù ͤڈ Ô‡Ù ı¤Ïˆ Ó· ͤڈ», ÌÔ˘ › ۯÂÙÈο Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜. ∞Ó·¿ÓÙËÙÔ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔ- ÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ (ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÂÚ›Ô˘ 100 ¿ÙÔÌ·) ηχÙÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¿ÏÏˆÓ ªª∂. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ Îfi- ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2010 Ù· 6 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ÙËÏÂı¤·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 0,3%. ªÈ· ‹Û˘¯Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ∞Δª. ¶ÂÚ›ÌÂÓ· Â› ‰Âη¤ÓÙ ̤Ú˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹- Ûˆ ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∞ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ∫Ò- ÛÙ· ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ (ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ› ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı˘- ÌÔ‡ÓÙ·Ó Î·Ï¿ ·Ó ¤ÏÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Á¿- ÌÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘). √Ù·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Â¤ÛÙÚÂ„Â Î·È ÙÔÓ Û˘Ó¿- ÓÙËÛ·, ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÂÚȯ·Ú‹˜ Î·È ÌÔ˘ › fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ Û˘Á¯·ÚÒ ÁÈ·Ù› ›¯Â Ìfi- ÏȘ ‚ÁÂÈ Û ÚfiˆÚË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ı· ¤ÚÂ ӷ ·¢ı˘ÓıÒ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘. √ˆ˜ Î·È ¤Î·Ó·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÊÔ‡ ÙÂÏÈο Î·È ÂΛÓÔ˜ Ì ·Ú¤ÂÌ„Â ›Ûˆ ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·. ΔÔ ÏÔ‡ÛÙÚÔ ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎÔÈÓÔ- ‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÙÔ 1840 ˆ˜ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙÔ˘ μ·˘·ÚÔ‡ Ú›ÁÎÈ· √ıˆÓ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ÂÈ‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÔÈ ÙfiÙ «ÚÔÛÙ¿Ùȉ˜ ‰˘Ó¿- ÌÂȘ». ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ οÔÈ· ÔÏÈÁfiÏÂÙË ÍÂÓ¿ÁËÛË Ì·ıËÙÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ηıËÌÂÚÈ- Ó‹ «·ÙÚ·ÍÈfiÓ» Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î¿ÔÈ· ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÊÈ- ÏÔÍÂÓ› Û‹ÌÂÚ· ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ- ·˜ ‹Ù·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ë ·›ıÔ˘Û· ¯ÔÚÔ‡ Î·È ·È- √È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ Û˘˙ËÙ¿ Ì ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜. ÁÓ›ˆÓ... §Â˘Îfi Ì¿ÚÌ·ÚÔ ·ÓÙÔ‡, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ 32
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ¤¯Ô˘Ó ·›ıÔ˘Û· Ì 2. ΔÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 8. ∂Ó· ·fi Ù· ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ. ηÓÈÛÙ‹ÚÈ·. 3. ∫·ıÈÛÙÈÎfi. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·›˙ÂÈ 4. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ·¢ı›·˜ ÙȘ ÔÌÈϛ˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ·fi ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜. μÔ˘Ï‹˜. 5. ¶›Ó·Î·˜ 9. ¶ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ. ÙË ÛοϷ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ 6. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔÓ 1Ô Ì ÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ. Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. 10. ÀfiÁÂÈÔ Áηڿ˙. 7. ∞›ıÔ˘Û· 11. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™ËÌ›ÙË. Ô˘ «‚ϤÂÈ» ÛÙËÓ 10 11 √ÏÔÈ ÔÈ ÚÒËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. 33
  • ÚÔ·‡ÏÈÔ, fiÔ˘ ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÏÈ- ÔÌÈÏËÙ‹ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÔ˘˙›Ó˜, ͇ÏÔ Î·È ‰¤ÚÌ·, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ¯·ÏÈ¿ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÛÙÂÈ¿ÎÈ· ‹ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÎÈÓË- 10.000 ¢ÚÒ. ΔÔ 50% Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Ô˙Ë- ÔÏÏÔ› ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ¿ÏϘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ›ÓÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓfiÛˆ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜. ¶·Ú’ fiϘ ‰Â ÙȘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ˘fiÏÔÈÔ 50% ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙ· Ù˘¯fiÓ ¿ÏÏ· ÂÈ- ‚Ô‡ÏÈ·˙Â Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ·ÁÂʇڈÙ˜ ·fi„ÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ- ÛÔ‰‹Ì·Ù·. ¶ÂÚ›Ô˘ 35 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ÌÔÈÚ·- ÎÒÓ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, ı· ÛÙÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2010 ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¶›ÓÔÓÙ·˜ ηʤ... ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ˆ˜ fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ‹ ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ Î·È ÔÈ ¿Á·Ì˜ ı˘Á·Ù¤Ú˜ ı·ÓfiÓÙˆÓ ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·- ¯·ÚÈÂÓÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞ÏψÛÙÂ, Ù· Ô- ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ∞ÏÏÔ ¤Ó· ÎÔÓ‰‡ÏÈ 4,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ Î·ÊÂÓ›Ô, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·›- ÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÚÒËÓ Úˆ- ıÔ˘Û· ηÓÈ˙fiÓÙˆÓ, Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∞Δª ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËÎÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ı˘Ô˘ÚÁÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡Úˆ- ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ÚfiÛÊ·ÙË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌfiÏȘ 4 fiÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÈÌ· Ô˘Ú¤˜. ∫¿ÔÈ· ÎÈ- ηٿ 30% Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ‹˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚˆÙÔÂÎÏÂÁ› ÚÈÓ ·fi ÓËÙÈÎfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙËÓ √ÏÔ- ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›·, ·fi Ù· 37 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ›¯Â ÙÔ 1993 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· 55 ÙÔ˘˜ ¯Úfi- ̤ÏÂÈ·, ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ 2010 ÛÙ· 49 ÓÈ·. √ ÚfiÛÊ·ÙÔ˜ Û·ÚˆÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·- Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™˘ÓÔÏÈο Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÏÈÛÙÈÎfi ‰ÂÓ ¿ÁÁÈÍ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ- (246 ¢ÚÒ ·Ó¿ Û˘Ó‰ڛ·ÛË). ™‡ÓÙÔÌ· fï˜ ÔÈ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó 36 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfi- ̷ٛ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ·›ıÔ˘Û˜ ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο, ÂÓÒ ·ÏÏÂ- ÛÈÔ Î·È 245 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ·Ï- ¿ÏÏËϘ ‚¿Ú‰È˜ ÛÙÂÓÔÁÚ¿ÊˆÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ï¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·- Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ¤‰Ú·Ó·. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ∞ÔÏ·‚¤˜ Î·È ÚÔÓfiÌÈ· Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÚ·Ê›· ̤۷ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Ô˘ ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿- ΔÔ 2010 ÔÈ 300 Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â·- ÛÙËÌ· ηٿ ηÓfiÓ· ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 42,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™˘ÓÂÒ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÓÂÎÏÂÁ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ™Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È Â‡ı˘ÌÔ. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. 34
  • ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË. ΔÔÓ ÈÔ Â˘Ú‡¯ˆÚÔ Î·È ËÏÈfiÏÔ˘- 2011), fiÙ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ·‡ÍËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÌÈ- ÌËÏfiÙÔÎˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∫·È ‚¤‚·È·, ο- ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· ÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 80%. ∞ÔÙÂÏ› ¿- ı ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∫‹Ô, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ∫Ò- ÁÈ· ̤ıÔ‰Ô Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·- ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. ÍÈÔ‡¯ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿- ÌÂÙ·ÎÏËÙÔ‡˜ ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘- √ÛÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ¯ÚfiÓˆÓ ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ›, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÓÂÚÁ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Ô- ÙÂÏÈ΋ ‰Èη›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ˙ËÌ›ˆÛË Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË. √È Û˘ÓÙ·ÍÈ- ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ... Ô‡¯ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ∂ÏÏËÓ˜ Ô˘ √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙË- ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ 1.200 ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ‰Ë- ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏË- ϤʈÓÔ (̤¯ÚÈ 200 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜), ÔÎÙÒ ÛÙ·- ÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Ï· Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÓÙ·ÍË ·fi ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ıÂÚ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ (̤¯ÚÈ 12.000 ¢- Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ¿ÏÏÔÈ 1.340, Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ‹ ·ÛÎÔ‡Û·Ó, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÚÒ), ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (ÙÔ ÌÈÛıÒÓÂÈ Ë μÔ˘Ï‹ Ì ϛ- ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‹ Î·È ÙÚ›ÙË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˙ÈÓÁÎ), ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô- ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. «ΔÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ‹ ÚÒËÓ ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ (70 ¢- ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ı· Ì·˜ ÂÚÈÎfi„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÒ- ÓÔ̿گ˜ (¯ÔÚËÁ›Â˜). ª¤Û· ÛÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2010- ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜), ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÁÚ·- Ú·, ·˘Ùfi ı· ÙÔ ·ÓÙ¤ÍÔ˘ÌÂ. ΔÔ ı¤Ì· ›ӷÈ, fiÙ·Ó 2012 ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÊÈ΋ ‡ÏË, Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ·Ù¤ÏÂÈ·, ·Ù¤ÏÂÈ· ÛÙȘ ‚Áˆ ÂÁÒ Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË, ı· ˘¿Ú- ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘- ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ̠ψÊÔÚ›·, ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ Î·È ¯ÂÈ ÙfiÙ οÙÈ;» Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÂÓfi˜ ·Ï·ÈÔ‡ ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¿ÏÏ· ÂÚ›Ô˘ 80 ÂηÙ. ·ÎÙÔÏÔ˝·, ηıÒ˜ Î·È 52 ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹- ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÛÙÔÓ Á.Á., ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Â- ¢ÚÒ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÈ· ÌÂÙ’ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ÚÈ‹ÁËÛ˘ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙÔÓ ÚÒ- ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‹Ú·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ·˘Ùfi˜ ·¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 200 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙÔ fiÚÔÊÔ. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ (¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ‹‰Ë ÙÔ 25%, ÂÓÒ ÙÔ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠ̠‰È·- ˘fiÏÔÈÔ 75% ı· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ Ï‹„˘ ¿ÙÔÎˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ¯·- ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ¶ÚfiÛηÈÚÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ô Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÌfiÏȘ ¤Ú·ÛÂ. 35
  • Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ˘„ËÏfi‚·ı- ‰‡Ô ÌËÓÈ·›Ô˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈ- ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫‹Ô˘ (ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ÌˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ ˆ˜ Û˘ (100.000 - 150.000 ¢ÚÒ Ô Î·ı¤Ó·˜). ¶Â- ·˘ÍËı› ÔÈ ·Ó¿ÁΘ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ·ÎfiÌË Î·È ÚÒ- ÚȤÚÁˆ˜, ÙÔ Δ∞Àμ ηÚÒÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÎÌ›Ûıˆ- Û ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ËÓ ÔÏÈÙÈÎÔ›, fiˆ˜ Ô ÚÒËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛË ÙˆÓ Î˘ÏÈΛˆÓ, ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÊÈ- ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·) ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¡.¢. ª·ÓÒÏ˘ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘. ÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚÙÈ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Á˘- ∞ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi ˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔ- Î.Ï.), ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ·Ó·Î‡- ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ (‰È·ı¤ÙÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¯·Ì¿Ì) Ì ÂÓ- Û¤Ú¯ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÎψÛ˘ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡. Ó¤· Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ ÛÙÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ÏËÓ ÙÔ˘ ÈÛÔ- ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ, ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó fiÏÔÈ, ı· ‰ËÌÈÔ˘Ú- ∂›Û˘, ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Á›Ԣ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ªËÙÚÔfiψ˜ 1 Î·È ºÈ- Á›ÙÔ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î·È 74 ÂȉÈÎÔ› ÊÚÔ˘ÚÔ› (¿ÁÓˆÛÙÔ Ô‡ ˘Ë- ÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÙÔ˘˜ ÂÈ- ÚÔı¿Ï·ÌÔ ÙÔ˘ Á.Á., ›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÂÙÔ‡Ó), ÂÓÒ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÌËÓÈ·›Ô Â›- ÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘·Ï- ‰È·ÈÛÙÒÛˆ ÚÔÛˆÈο ˆ˜ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ‰ÔÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ï‹ÏÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ. ªfiÏȘ ¤‚Á·ÈÓ οÔÈÔ˜ ÁÈ· ÙÛÈ- ÊÚÔ˘ÚÔ‡Ó ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. Á¿ÚÔ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ¿ÓÙ· ›Ûˆ ·fi ∞ÙÈ̈ÚËÛ›· ÌÈ· ÔıfiÓË ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ÓË ÛÙÔ Ã·Ì¿Ì Î·È Ï¿ÙÔ ∏ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Facebook, ηٷϿ̂·Ó ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜. √Ù·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠۿÏÔ˜ Ì ÙË ‰ËÌÔ- ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·ÔÙÂÏ› ηıËÌÂÚÈ- √È 1.340 ı· ÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ó ÙÔ 2010 ÛÙÔ ÂÏ- ÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ 54 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈ- Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ù· ¤‚·Ï·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ „ËÊ›ÛÙËΠˆ˜ ÓÔÌÔÛ¯¤- ÎÙÈÎfi fiÙÈ Ô ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË μÔ˘- ¿Óˆ ·fi 70 ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ηχ- ‰ÈÔ, Ô˘ ··ÈÙ› 151 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Î·È fi¯È ˆ˜ Ï‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ- ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙, ηٷÁ- ‰ÈÂıÓ‹˜ ۇ̂·ÛË, Ô˘ ··ÈÙ› 180. ∫·È ·Îfi- ÌË ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ „‹ÊÈÛ‹˜ ÙÔ˘ „ËÊ›ÛÙËΠÙÚÔÔÏÔÁ›·-ÚÔ- Ûı‹ÎË, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰·ÓÂÈ- ÛÌÔ‡ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ·ڈۋ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ· ÚԂϤÂÈ ˆ˜ η̛· ÚÔÛı‹ÎË ‹ ÙÚÔÔÏÔ- Á›· ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›- ˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›- Ô˘ Ô˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È. ¶ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ, ·Ó ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ¤ÓÙÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ Ì‹Ó·, ·Ú·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÁÈ· οı ·Ô˘Û›· ÙÔ 1/30 Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ Ú¿ÍË fï˜, ÂÓÒ Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Û˘- ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Î·È „ËÊ›˙ÔÓÙ·È Û ¿‰ÂÈ· ¤‰Ú·Ó·, Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÚ·ÙËı› ·fi η- Ó¤Ó· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. «¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ô˘Û›Â˜», Ì ‰È·‚‚·›ˆÛ ηÙËÁÔÚË- Ì·ÙÈο Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ó¤Ó·˜ ·Ô- χو˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ «fiıÂÓ ¤Û¯Â˜» Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÒÓ˘Ì˜. √È ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ «·ÙÚ·ÍÈfiÓ». ΔÔ ϤÔÓ ÚÔÎÏËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·‰È- ΋̷ٷ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ·›‰Â˘ÛË (.¯. ÚÔÛˆÈÎfi ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜) Á¤ÏÏÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ÚÔ- ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÍÚ¤˜ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·Ú·- Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 1.900 ¢ÚÒ Î·ı·Ú¿ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ™˘- ÛˆÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Áη- ̤ÓÔ˘Ó ·ÙÈÌÒÚËÙÔÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ÛÙÈο Î·È ÓÔÏÈο, ÙÔ 2010, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ú¿˙ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ·ÎfiÌË fiÙÈ Û οı ÂÎÏÔ- ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó, ÂÈ- (ÌfiÓÈÌÔÈ, ÌÂÙ·ÎÏËÙÔ›, Â͈ÙÂÚÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿- ÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi ÙË Î·ÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·Û˘Ï›· ÙÔ˘˜. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˜) ı· ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ μÔ˘Ï‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÊÔÚËÙfi ˘Ô- Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜, Ô˘ ›¯Â ÚÔ·- 106 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÏÔÁÈÛÙ‹. «∞ÍÈfiÙÈÌ ¶Úfi‰ÚÂ, ·˘Ù¿ Ù· ÏÈÔ- Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ Ó¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¶¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ ÌÈÛıÔ‡˜ ÓÙ¿ÚÈ· ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ˆÚ›- Ô º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔÓ ·¤- (15Ô Î·È 16Ô), Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓۈ̷ÙÒıË- Û·Ù ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·, ¯·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ú·, ·ÊÔ‡ ÙÂÏÈο Î·È ¿ÏÈ «ı· ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È» ·Ó Î·Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ·Ô- ÚÔÛˆÈÎfi ÊÚÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÙÔ ·‰›ÎËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È Ô ‚Ô˘- ˙ËÌ›ˆÛË, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·ÔÏ·Ì- ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ¯·Ú›Û·Ù ÚÔ- ÏÂ˘Ù‹˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·- ‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¿ÏÏ· ÚÔÓfiÌÈ·. ∂›Ó·È ÛˆÈο Ï¿ÙÔ, Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÎÏËÚ¿ ‰Ô- ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ- ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ΢ÚÈÔÏÂ- ÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˘ ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ∂ÏÏË- ÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·... ÎÙÈο ÛÙÈÁÌ‹ ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Úˆ- Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘», ÁÚ¿ÊÂÈ Û ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂÈ- ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏ›Ù˘ Ô˘ Ì‹Ó˘Û ÙÈ΋ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·ÚÈ·˜ Û‡ÓÙ·- ÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ º›ÏÈÔ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ Ô Û˘Ó- ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÁÈ· Â΂ȷÛÌfi Ô‰ËÁ‹ıËΠÙÂÏÈο Ô Í˘ ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª ·ÎfiÌ· Î·È fiÛÔÈ ı· ÚÔ- ‰˘·ÛÌfi˜ «∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ». ›‰ÈÔ˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ¤ÂÈÙ· ·fi ·ÓÙÈÌ‹Ó˘ÛË Ô˘ ÛÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ 2011 Î·È ÌÂÙ¿. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ- ∫·È, ‚¤‚·È·, ÔÈ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ¤ÂÈÙ· ·fi 28,5 ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û˘Ï›·˜, Ô˘‰¤ÔÙ ‰ÈοÛÙËÎÂ. Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ·ÚˆÁ‹˜ ˘·Ï- ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·È- Ï‹ÏˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ (Δ∞Àμ) ¤Ó· ÂÊ¿·Í ›ÛÔ Ì ‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÚÔ˜ nikosvafiadis.wordpress.com 36