ХЭЛ ЗҮЙ I
1. Èíäåêñ: ES111

2. Êðåäèò: 3
3. Ñóäëàõ óëèðàë: I /намар/
4. ªìíº ¿çñýí áàéõ õè÷ýýë: 10 æèëèéí àíãëè õýëíèé мэд...
èëýðõèéëñýí äàéâàð ¿ãñ, wh-àñóóëò, ºíãºðñºí öàãèéí used to õýëáýð çýðýã àíãëè
õýëíèé àíõàí øàòíû ä¿ðýìòýé òàíèëöàí, ñóðñàí...
дàâòàìæ èëýðõèéëýõ, èðýýä¿é öàãèéí “going to” õýëáýðийг ашиглан õ¿íèé
àìüäðàëûí õýâ ìàÿã, ÷ºëººò öàã, àæèë õºäºëìºðèéí òàë...
Äàäàë: - ýçýìøñýí ä¿ðýì áîëîí øèíý ¿ã õýëëýãèéã àøèãëàí òóñëàìæ õ¿ñýõ, õ¿ëýýæ
àâàõ, òàòãàëçàõ, àëèâàà àñóóäëààð ñàíàë áîäë...
Module-5 Incredible but true Module-4 Go for it! Module-3 For dear life Module-2 In a world of our town

3

Review (presen...
1. Áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí ñýäýâ : “ Moments in life” модулийн сэдвийн хүрээнд
‘Elementary’’ /workbook / номны Unit- 1,2-...
‘Elementary’’ workbook номны Unit- 5, 6-аас Grammar in use, Progress check –
ийн дасгалыг хийж гүйцэтгэн хамгаална.
Ñóäëàõ...
1. Áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí ñýäýâ: “Incredible but true” модулийн сэдвийн хүрээнд
‘Elementary’’workbook номны Unit- 9, 10-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

хэл зүй I

556 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
556
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

хэл зүй I

  1. 1. ХЭЛ ЗҮЙ I 1. Èíäåêñ: ES111 2. Êðåäèò: 3 3. Ñóäëàõ óëèðàë: I /намар/ 4. ªìíº ¿çñýí áàéõ õè÷ýýë: 10 æèëèéí àíãëè õýëíèé мэдлэг 5. Äàðàà íü ¿çýõ õè÷ýýë : Хэл зүй II 6. Ìýðãýæèë: Àíãëè õýëíèé орчуулга 7. Çîðèëãî: “Хэл зүй I” õè÷ýýëèéí çîðèëãî íü àíãëè õýëèéã àíõàí øàòàíä ýçýìøâýë çîõèõ õýë ç¿éн дүрэм энгийн одоо,өнгөрсөн,ирээдүй, одоо, өнгөрөн байгаа цагууд,одоо,өнгөрөн төгссөн цагууд,тэмдэг нэрийн харьцуулсан ба давуу зэрэг, 0 ба 1–р нөхцөлт өгүүлбэр , тоологддог , тоологддоггүй нэр үгс,тэмдэг нэрийн байрлах дэс дараалал,үйл үгийн идэвхгүй хэлбэр, лавламж асуулт, дам яриа зэргийг àøèãëàí ýíãèéí õ¿¿ðíýõ, àñóóõ, ¿ã¿éñãýõ ºã¿¿ëáýðèéí àíõàí шатны ò¿âøèíä ÿðèõ, áè÷èõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõýä îðøèíî. Çîðèëò: • Аíãëè õýëèéã àíõàí øàòны түвшинд ýçýìøâýë çîõèõ õýë ç¿éн дүрэм энгийн одоо,өнгөрсөн,ирээдүй, одоо, өнгөрөн байгаа цагууд,одоо,өнгөрөн төгссөн цагууд,тэмдэг нэрийн харьцуулсан ба давуу зэрэг, 0 ба 1 –р нөхцөлт өгүүлбэр , тоологддог , тоологддоггүй нэр үгс,тэмдэг нэрийн байрлах дэс дараалал,үйл үгийн идэвхгүй хэлбэр, лавламж асуулт, дам яриа зэргийг àøèãëàí ýíãèéí õ¿¿ðíýõ, àñóóõ, ¿ã¿éñãýõ ºã¿¿ëáýðèéí àíõàí шатны ò¿âøèíä ÿðèõ, áè÷èõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõýä îðøèíî. Õè÷ýýëèéí õýëáýð: Äàäëàãà Íîîãäîõ öàã: 96 öàã 8. Ñýäâèéí äýëãýðýíã¿é àãóóëãà: “Хэл зүй I” õè÷ýýëýýð ¿éë ¿ãèéí энгèйн одоо өнгөрсөн,үргэлжилж байгаа, үргэлжилсэн,иäýâõòýé,идэвхгүй öàãóóä, тэмдэг нэрийн õàðüöóóëñàí, äàâóó çýðýã, òîäîðõîé áîëîí òîäîðõîéã¿é ÿëãàö ãèø¿¿í, òîîëîãääîã, òîîëîãääîãã¿é íýð ¿ãñ, òîîíû íýðñ, òýìäýã íýðèéí áàéðøèë, òîäîðõîéã¿é áîëîí òîäîðõîé òºëººíèé ¿ãñ, ¿éëò íýð, íºõöºëò ¿éë ¿ã, áàéìæ ¿éë ¿ã, äàì áîëîí øóóä ÿðèà çýðãèéã àíõàí øàòíû ò¿âøèíä õýðýãëýõ, ºäºð òóòìûí àìüäðàë ¿éë àæèëëàãàà, íèéãìèéí àìüäðàëòàé õîëáîîòîé 2000 äîîøã¿é øèíý ¿ã õýëëýãò ñóðàëöàí òýäãýýðèéã àøèãëàí өгүүлбэр зохион өөрийгөө илэрхийлж,үйл явдлын тухай áè÷èõ, óíøèõ äàäàë ÷àäâàðûã ýçýìøèíý. Äàäëàãûí õè÷ýýëèéí ñýäâèéí ìîäóë : 1. Moments in life 2. In a world of our own 3. For dear life 4. Go for it 5. Incredible but true 1. “Moments in life” - ñýäâýýð àæèë ìýðãýæèë, ºäºð òóòìûí àæëûí õóâààðü, ÷ºëººò öàã, àìðàëòûí ºäð¿¿äýä õèéõ ¿éë àæèëëàãàà, àëäàðòàé õ¿ì¿¿ñ áîëîí ¿íäýñ óãñààòàí, áàéøèí áàéãóóëàìæèéí òºðºë ç¿éë, ãýðèéí òàâèëãà çýðãèéí òàëààð øèíý ¿ã õýëëýãò ñóðàëöàæ, óóëçàëò çîõèîí áàéãóóëàõ, çóíû àìðàëò, è-ìýéë, ìóçåéä çî÷èëñîí òàëààð òýìäýãëýë çýðýã ñýäâýýð çîõèîí áè÷ëýã áè÷èæ, àíãëè õýëíèé ¿éë ¿ãèéí æèðèéí îäîî, æèðèéí ºíãºðñºí öàã, îäîî ¿ðãýëæëýõ öàãóóä, äàâòàìæ
  2. 2. èëýðõèéëñýí äàéâàð ¿ãñ, wh-àñóóëò, ºíãºðñºí öàãèéí used to õýëáýð çýðýã àíãëè õýëíèé àíõàí øàòíû ä¿ðýìòýé òàíèëöàí, ñóðñàí ¿ã õýëëýã, õýë ç¿éí ä¿ðìèéí ìýäëýãýý àøèãëàí àæèë ìýðãýæèë, ºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãàà áîëîí õ¿ñýëò ãàðãàõ, ñàíàë òàâèõ çýðýã ýíãèéí ÿðèàíû õýëáýðò ñóðàëöàí, õàðèëöàí ÿðèõ, îéëãîх, ÿðüæ îð÷óóëàõ ÷àäâàðò ñóðàëöàíà. 2. “In a world of our own” – ñýäâýýð ¿éë ¿ãèéí òºãñ îäîî öàã, õàðüöóóëñàí áîëîí äàâóó çýðýã òîäîðõîé òºëººíèé ¿ãñ, îëîí òîî çýðýã àíõàí øàòíû ä¿ðýìòýé òàíèëöàæ òýäãýýðèéã àøèãëàí çºâëºãºº ºãñºí çàõèà, öàã àãààðûí ìýäýý, àÿëàëûí çàðëàë çýðýã ñýäâýýð çîõèîí áè÷ëýã áè÷èæ, àÿëàë òàéëáàðëàõ, çîõèîí áàéãóóëàõ, çºâøººðºë õ¿ñýõ, îëãîõ, òàòãàëçàõ, ãýíýòèéí ìýäýýíä õàðèóëàõ, çýðýã ÿðèàíû ýíãèéí õýëáýðò ñóðàëöàí, õàðèëöàí ÿðèõ, ñóðàõ áè÷èãò çààãäñàí ñýäâèéí äàãóó óíøèæ, îéëãîæ, ÿðüæ îð÷óóëàõ ÷àäâàðò ñóðàëöàíà. 3. “For dear life” - ñýäâýýð õ¿íèé áèåèéí ýä ýðõòýí, áàéãàëèéí ãàìøèã, ýð¿¿ë ìýíä áîëîí ýäãýýðòýé õîëáîîòîé ¿ã õýëëýã ¿çýæ, ¿éë ¿ãèéí æèðèéí ºíãºðñºí, ºíãºðñºíä ¿ðãýëæëýõ öàãóóä, áàéìæ ¿éë ¿ãñ, áîëçîëò ºã¿¿ëáýð çýðãèéí ä¿ðýìòýé òàíèëöàæ, øèíý ìýäýý áóñäàä äóóëãàõ, ºíãºðñºí àìüäðàëàà õ¿¿ðíýõ, ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð ÿðèõ äàñãàë õèéæ ñýäâèéí äàãóó çîõèîí áè÷ëýã õèéíý. 4. “Go for it!” - ñýäâýýð õîîë õ¿íñ, äýëã¿¿ð, áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í,ñïîðò,÷ºëººò öàã çýðýãòýé õîëáîîòîé øèíý ¿ã õýëëýã ñóðàëöàæ,òîîëîãäîõ òîîëîãäîõã¿é íýð ¿ãñ,èðýýä¿é öàã,¿éëò íýð,íºõöºëò ¿éë ¿ã çýðýã ä¿ðýìòýé òàíèëöàн ñóðàõ áè÷èãò çààãäñàí ñýäâèéí äàãóó óíøèæ, îéëãîæ, ÿðüæ îð÷óóëàõ ÷àäâàðò ñóðàëöàíà. 5. Incredible but true - øèíý òåõíèê òåõíîëîãè, íýýëò¿¿ä, ñàíñàð îãòîðãóé áàéãàëü îð÷íû àñóóäëóóäûí òàëààð øèíý ¿ã õýëëýãò ñóðàëöàæ, òýìäýã íýðèéí äàðààëàë, ëàâëàñàí àñóóëò, äàì áîëîí øóóä ÿðèà, ãèø¿¿í ºã¿¿ëáýð òýäãýýðèéí õîëáîîñ çýðýã õýëç¿éí ä¿ðýìòýé òàíèëöàæ òóñëàìæ õ¿ñýõ, òàòãàëçàõ ÿðèàíû õýëáýðò ñóðàëöàæ ñýäâèéí äàãóó çîõèîí áè÷ëýã áè÷íý. 9. Áèå äààëòààð ã¿éöýòãýõ àæèë: 1. “Moments in life” ñýäвийн хүрээнд үзсэн дүрмийн дагуу ‘’Elementary (workbook) номноос unit 1,2-оос Grammar in use, Progress Check- ийн дасгалуудыг V äîëîî õîíîãò хийж гүйцэтгээд хамгаалж 7 îíîîãîîð ä¿ãíүүлíý. 2. “In a world of our own” ñýäвийн хүрээнд үзсэн дүрмийн дагуу ’Elementary (workbook) номноос unit 3,4-оос Grammar in use, Progress Check- ийн дасгалуудыг VII- õîíîãò хийж гүйцэтгээд хамгаалж 7 îíîîãîîð ä¿ãíүүлíý 3. “For dear life” ñýäâýýð ñýäвийн хүрээнд үзсэн дүрмийн дагуу ’Elementary (workbook) номноос unit-5,6-аас Grammar in use, Progress Check- ийн дасгалуудыг IXäîëîî õîíîãò хийж гүйцэтгээд хамгаалж 7 îíîîãîîð ä¿ãíүүлíý 4. “Go for it” ñýäвийн хүрээнд үзсэн дүрмийн дагуу ’Elementary (workbook) номноос ’Elementary (workbook) номноос unit 7,8 -аас Grammar in use, Progress Check - ийн дасгалуудыг XI äîëîî õîíîãò хийж гүйцэтгээд хамгаалж 7 îíîîãîîð ä¿ãíүүлíý 5. “Incredible but true” ñýäвийн хүрээнд үзсэн дүрмийн дагуу ’Elementary (workbook) номноос unit- 9,10-аас Grammar in use, Progress Check- ийн дасгалуудыг XI äîëîî õîíîãò хийж гүйцэтгээд хамгаалж 7îíîîãîîð ä¿ãíүүлíý 10. Ýçýìøâýë çîõèõ I. Moments in life ñýäâýýð ýçýìøâýë çîõèõ Ìýäëýã: - ¿éë ¿ãèéí ýíãèéí îäîî öàã, îäîî ¿ðãýëæèëñýí öàã, ýíãèéí ºíãºðñºí öàã,
  3. 3. дàâòàìæ èëýðõèéëýõ, èðýýä¿é öàãèéí “going to” õýëáýðийг ашиглан õ¿íèé àìüäðàëûí õýâ ìàÿã, ÷ºëººò öàã, àæèë õºäºëìºðèéí òàëààð ¿ã õýëëýãèéí àíõàí øàòíû ìýäëýã ýçýìø¿¿ëíý. ×àäâàð: - õóâü õ¿íèé òóõàé ìýäýýëýë àñóóõ, õàðèóëàõ, óóëçàëò çîõèîí áàéãóóëàõ, õ¿ñýëò ãàðãàõ, ñàíàë òàâèõ, àæèë ìýðãýæëèéí òîäîðõîéëîëò ãàðãàõ, òýìäýãëýë õºòëºõ, àæëûí òºëºâëºãººíèé òàëààð áîãèíî õýìæýýíèé e-mail áè÷èõ ÷àäâàð îëãîíî. Äàäàë: - ¿éë ¿ãèéí ýíãèéí îäîî, ¿ðãýëæèëñýí öàãààð àæèë ìýðãýæëèéí òàëààð ñàíàë ñîëèëöîõ, ºíãºðñºí àìüäðàë ºíãºðñºíä äàäàë çóðøèëûã òóõàéí ìîäóëèéí ¿ãèéí ñàíãèéí õýìæýýíä ñàíàà áîäëîî ÷ºëººòýé èëýðõèéëýõ äàäàë ñóóëãàíà. II. “In a world of our own “ ñýäâýýð ýçýìøâýë çîõèõ Ìýäëýã: - present perfect, past simple öàãóóä, õàðüöóóëñàí áà äàâóó çýðýã, òîäîðõîé áà òîäîðõîéã¿é òºëººíèé ¿ãñ, öàã àãààð, ãàçàðç¿éí áàéðøèë, àí àìüòàí, òýýâðèéí õýðýãñýë çýðãèéã èëýðõèéëýõ ¿ã õýëëýãèéí àíõàí øàòíû ìýäëýã ýçýìø¿¿ëíý. ×àäâàð: - ºíãºð¿¿ëñýí àìðàëò, àìðàëòûí ãàçàðóóä, çºâëºãºº ºãºõ, ººðèéí îðíû ãàçàð ç¿éí îíöëîã, öàã àãààðûí ìýäýý çýðýã çàð, ìýäýýëýë, çàõèà çýðãèéã óíøèõ, áè÷èõ ÷àäâàð îëãîíî. Äàäàë: - ýçýìøñýí ä¿ðýì áîëîí øèíý ¿ã õýëëýãèéã àøèãëàí çºâøººðºë õ¿ñýõ, ºãºõ, òàòãàëçàõ, ìóó ìýäýý äóóëãàõ ò¿¿íä õàðèóëàõ çýðãèéã òóõàéí ìîäóëèéí ¿ãèéí ñàíãèéí õýìæýýíä ñîíñîæ îéëãîõ, ÷ºëººòºé ñàíàà áîäëîî èëýðõèéëýõ äàäàë ñóóëãàíà. III. “For dear life” ñýäâýýð ýçýìøâýë çîõèõ Ìýäëýã: - өнгөрөн үргэлжилсэн цаг, өнгөрсөн цаг,ã must, can çýðýã áàéìæ ¿éë ¿ãñ, õîëáîîñ ¿ã, áîëçîëò ºã¿¿ëáýð, îñîë àâààð, áàéãàëûí ãàìøèã, ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð õýðýãëýãääýã ¿ã õýëëýãèéí àíõàí øàòíû ìýäëýã ýçýìøè¿¿ëíý. ×àäâàð: - çºâëºãºº ºãºõ, ä¿ðýì æóðàì òàíèëöóóëàõ, ìýäýýíèé òîâ÷ çýðýã áè÷âýð¿¿äèéã óíøèõ, áîãèíî õýìæýýíèé çàõèà,ºã¿¿ëýë, òàéëàí áè÷èõ ÷àäâàð îëãîíî. Äàäàë: - ýçýìøñýí ä¿ðýì áîëîí øèíý ¿ã õýëëýãèéã àøèãëàí á¿òýëã¿é ºäðèéí òàëààð õ¿¿ðíýõ, øèíý ìýäýý òàíèëöóóëàõ, ò¿¿íä õàðèóëàõ, ýð¿¿ë ìýíäòýé õîëáîîòîé àñóóäëààð ÿðèëöàõ çýðýã òóõàéí ìîäóëèéí ¿ãèéí ñàíãèéí õýìæýýíä ñîíñîæ îéëãîõ, ñàíàà áîäëîî ÷ºëººòºé èëýðõèéëýõ äàäàë ñóóëãàíà. IV. “Go for it “ ñýäâýýð ýçýìøâýë çîõèõ Ìýäëýã: - òîîëîãäдог, òîîëîãäдîгã¿é íýð ¿ãñ, òîîíû íýð, èðýýä¿é öàãèéí õýëáýð¿¿ä, ¿éë ¿ãèéí òîäîðõîéã¿é òºëºâ, ¿éëò íýð, õîîë õ¿íñ, áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í, óðëàã ñïîðò çýðýã ñýäâèéí øèíý ¿ã õýëëýãèéã õýðõýí àøèãëàõ ìýäëýã ýçýìø¿¿ëíý ×àäâàð: - çîîãèéí ãàçàðò çàõèàëãà ºãºõ, ñàíàë ãàðãàõ, ø¿¿ìæëýõ, ñïîðòûí àðãà õýìæýýíèé òàëààð óíøèõ, çîõèîí áè÷ëýã áè÷èõ çýðýã ÷àäâàð îëãîíî. Äàäàë: - ýçýìøñýí ä¿ðýì áîëîí øèíý ¿ã õýëëýãèéã àøèãëàí õîîë õ¿íñ çàõèàëàõ, þì õóäàëäàæ àâàõ, ñàíàë íýãòýé áàéõ, òàòãàëçàæ áóéãàà èëýðõèéëýõ äàäàë ñóóëãàíà. V. “Incredible but true” ñýäâýýð ýçýìøâýë çîõèõ Ìýäëýã: - òýìäýã íýðèéí äàðààëàë, ¿éë ¿ãéèí èäâýõèã¿é õýâ, ëàâëàñàí àñóóëò äàì áîëîí øóóä àñóóëò, áàéãàëü îð÷íû àñóóäàë, ñàíñàð îãòîðãóé, íýýëò çýðýã ñýäâèéí äàãóó øèíý ¿ã õýëëýãèéã õàðèëöàí ÿðèàíä õýðýãëýõ ìýäëýã ýçýìø¿¿ëíý. ×àäâàð: - “for and against” ýññý áè÷èõ, áîãèíî õýìæýýíèé ºã¿¿ëýë, çîõèîë óíøèõ, áè÷èõ áîëîí íýãòãýí ä¿ãíýëò õèéõ, òîâ÷ëîë õèéõ ÷àäâàð îëãîíî.
  4. 4. Äàäàë: - ýçýìøñýí ä¿ðýì áîëîí øèíý ¿ã õýëëýãèéã àøèãëàí òóñëàìæ õ¿ñýõ, õ¿ëýýæ àâàõ, òàòãàëçàõ, àëèâàà àñóóäëààð ñàíàë áîäëîî ñîëèëöîõ, òîâ÷ëîõ çýðýã äàäàë ñóóëãàíà. 11. Àãóóëãà õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿é: Äýýðõè àãóóëãà íü äàäëàãûí õè÷ýýëèéí õýëáýðýýð õýðýãæèíý. Äàäëàãûí õè÷ýýëýýð үзсэн дүрмийн хүрээнд тодорхой сэдвийн хүрээнд áè÷èõ ÷àäâàðóóäûã ýçýìø¿¿ëæ, áàãøèéí óäèðäëàãàí äîð îþóòíû òàíèí ìýäýõ¿éí èäýâõèòýé ¿éë àæèëëàãàà äàâàìãàéëñàí áàéäëààð çîõèîí áàéãóóëíà. 12. ¯íýëãýýíèé • Õýëáýð: Áè÷ãèéí áîëîí àìàí øàëãàëò • Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: Оюутнуудын мэдлэг, чадварыг ¿нэлэхэд хичээлийн агуулгын х¿рээ ба агуулгын стандартад заасан ¿ндсэн мэдлэг, ÷адвар, дадлыг хэр зэрэг эзэмшсэнийг тодорхойлох дараах нийтлэг шалгуур ¿ç¿¿лэлт¿¿дийг хэмж¿¿р болгоно. ¯¿íä : • Ирц - 5 оноо • Идэвхи - 5оноо • Гэрийн даалгавар- 5 оноо • Явцын тест 20 оноо /2 óäàà • Бие даалт 35 оноо /5 óäàà/ • Улирлын эцсийн шалгалт-30 оноо Àðãà÷ëàë : ßâöûí øàëãàëòûã òåñòýýð áîëîí áè÷ãýýð àâ÷ áèå äààí õèéæ ã¿éöýòãýõ àæèë áîëîí óëèðëûí øàëãàëòûã áè÷ãýýð áîëîí àìààð øàëãàæ ä¿ãíýíý. 13. Àøèãëàõ ìàòåðèàë: Íîì ñóðàõ áè÷èã Virginia Evans-Jenny Dooley. “ Upstream. Elementary ” /student’s book/b1. 2004. Virginia Evans-Jenny Dooley. ‘ Upstream. Elementary’ /workbook/ Express Publishing Áóñàä : www.english-at-home.com/speaking/ www.talkenglish.com/ www.speakingenglishpodcast.com www.speaking-english.com/ www.englishclub.com/speaking/index.htm Module-1 moments in life 7 õîíог “Хэл зүй I ” õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº Ñýäýâ Õè÷ýýëèéí õýëáýð, öàã 1 Unit 1b,c(present simple, present continuous) Äàäëàãà -3öàã 2 Unit 2b,c,Homes of the past(past tense, used to), Äàäëàãà -3öàã
  5. 5. Module-5 Incredible but true Module-4 Go for it! Module-3 For dear life Module-2 In a world of our town 3 Review (present tenses and past tense)units-1&2 Self assessment module-1 Äàäëàãà -3öàã 4 5 6 Unit 3 a,b,c (present perfect and past tense) Unit 4 a,b, (comparatives/superlatives) Äàäëàãà -3öàã Äàäëàãà -3öàã Äàäëàãà -3öàã Unit 4 c /comparative structures/ Self assessment module -2 7 8 9 Unit 5a,b,c (past continuous& past simple, past perfect,) Unit 6 a,b,cl (conditional types 0&1)modal verbs) Review grammars for units 5&6 Self assessment module -3 Äàäëàãà -3öàã Äàäëàãà -3öàã Äàäëàãà -3öàã 10 11 Unit 7a,b (countable/uncountable nouns,quantifiers/ Unit 8a,b,c (infinitive –ing forms,mustn’t/don’t have to; ing / ed participles) Review units 7&8 Self assessment module -4 Äàäëàãà -3öàã Äàäëàãà -3öàã Unit 9a,b,c /order of adjectives; the passive; question tags) Unit 10 a,b c (reported speech; reported questions; relative pronouns/, Review units 7&8 Self assessment module -5 Äàäëàãà -3öàã Äàäëàãà -3öàã Review all units’ grammar Äàäëàãà -3öàã 12 13 14 15 16 “Хэл зүй I ” õè÷ýýëýýð îþóòíû бèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí õºòºëáºð Äàäëàãà -3öàã Äàäëàãà -3öàã
  6. 6. 1. Áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí ñýäýâ : “ Moments in life” модулийн сэдвийн хүрээнд ‘Elementary’’ /workbook / номны Unit- 1,2-оос Grammar in use, Progress check –ийн дасгалыг хийж гүйцэтгэн амаар хамгаална. Ñóäëàõ óëèðàë I Õóãàöàà - V äîëîî õîíîã 2. ÿéöýòãýõ àæëûí Õýëáýð - Äýýðõ 2 бүлгийн дасгалуудыг óíøèæ ñóäëààä хийж гүйцэтгээд áàãøèä шалгуулж õàìãààëíà. Àðãà÷ëàë- ‘Elementary’’ workbook Unit- 1,2 Grammar in use, Progress check –ийн дүрмийн тайлбарыг уншин судалж дасгалуудыг бичгээр хийн áàãøèä шалгуулж õàìãààëíà. 3. ¯íýëãýýíèé Õýëáýð : ªãºãäñºí дасгалыг бичгээр хийн амаар хамгаална. Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: ªãºãäñºí дасгалуудыг хэр ойлгож хийсний нь асуун тайлбар хийсэн áàéäëûã õàðãàëçàí îþóòíû ìýäëýãèéã ¿íýëíý. 4. Îíîî: Áèå äààëòûí àæëûã øàëãàæ 7 îíîîãîîð ä¿ãíýíý. 5. Òàéëáàð : Îþóòàí çààãäñàí V äîëîî õîíîãò áèå äààëòûí àæëàà õóâààðèéí äàãóó бàãøиä асуугдаж õàìãààëíà. “Хэл зүй I ” õè÷ýýëýýð îþóòíû áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí õºòºëáºð 1. Áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí ñýäýâ : “In a world of our own “ модулийн сэдвийн хүрээнд “Elementary’’ workbook номны Unit- 3,4-өөс Grammar in use, Progress Check –ийн дасгалыг хийж гүйцэтгэн амаар хамгаална. Ñóäëàõ óëèðàë – I Õóãàöàà - VIIäîëîî õîíîã 2. ÿéöýòãýõ àæëûí Õýëáýð - Äýýðõ 2 бүлгийн дасгалуудыг óíøèæ ñóäëàн хийж гүйцэтгээд áàãøèä шалгуулж õàìãààëíà. Àðãà÷ëàë- ‘Elementary’’ workbook номны Unit- 3,4 Grammar in use, Progress Check –ийн дүрмийн тайлбарыг уншин судалж дасгалуудыг бичгээр хийн áàãøèä шалгуулж õàìãààëíà. .3. ¯íýëãýýíèé . Õýëáýð : хийсэн дасгалыг бичгээр хийн амаар хамгаална. Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: ªãºãäñºí дасгалуудыг хэр ойлгож хийсний нь асуун тайлбар хийсэн áàéäëûã õàðãàëçàí îþóòíû ìýäëýãèéã ¿íýëíý. 4. Îíîî: Áèå äààëòûí àæëûã øàëãàæ 7 îíîîãîîð ä¿ãíýíý. 5. Òàéëáàð : Îþóòàí çààãäñàí VII äîëîî õîíîãò áèå äààëòûí àæëàà õóâààðèéí äàãóó áàãøиä асуугдаж õàìãààëíà. “Хэл зүй I ” õè÷ýýëýýð îþóòíû áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí õºòºëáºð 1. Áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí ñýäýâ: “For dear life” модулийн сэдвийн хүрээнд
  7. 7. ‘Elementary’’ workbook номны Unit- 5, 6-аас Grammar in use, Progress check – ийн дасгалыг хийж гүйцэтгэн хамгаална. Ñóäëàõ óëèðàë - I Õóãàöàà - IX äîëîî õîíîã 2. ÿéöýòãýõ àæëûí Õýëáýð - Äýýðõ 2 бүлгийн дасгалуудыг óíøèæ ñóäëàн хийж гүйцэтгээд áàãøèä шалгуулж õàìãààëíà. Àðãà÷ëàë- ‘Elementary’’workbook номны Unit- 5, 6- аас Grammar in use, Progress check –ийн дасгалыг хийж гүйцэтгэн амаар хамгаална. –ийн дүрмийн тайлбарыг уншин судалж дасгалуудыг бичгээр хийн áàãøèä шалгуулж õàìãààëíà. . 3. ¯íýëãýýíèé Õýëáýð : Хийсэн дасгалыг бичгээр хийнэ. Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: ªãºãäñºí дасгалуудыг хэр ойлгож хийсний нь асуун тайлбар хийсэн áàéäëûã õàðãàëçàí îþóòíû ìýäëýãèéã ¿íýëíý. . 4. Îíîî: Áèå äààëòûí àæëûã øàëãàæ íèéò 7 îíîîãîîð ä¿ãíýíý. 5. Òàéëáàð : Îþóòàí çààãäñàí XI äîëîî õîíîãò áèå äààëòûí àæëàà õóâààðèéí äàãóó áàãøиä асуугдаж õàìãààëíà. “Хэл зүй I ” õè÷ýýëýýð îþóòíû áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí õºòºëáºð 2. 1. Áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí ñýäýâ: “Go for it “ ” модулийн сэдвийн хүрээнд ‘Elementary’’ workbook номны Unit- 7, 8-аас Grammar in use, Progress check –ийн дасгалыг хийж гүйцэтгэн хамгаална. Ñóäëàõ óëèðàë - I Õóãàöàà - XI äîëîî õîíîã 2. Г¿éöýòãýõ àæëûí Õýëáýð - Äýýðõ 2 бүлгийн дасгалуудыг óíøèæ ñóäëàн хийж гүйцэтгээд áàãøèä шалгуулж õàìãààëíà. Àðãà÷ëàë- ‘Elementary’’ workbook Unit- 7,8 Grammar in use, Progress check –ийн дасгалыг хийж гүйцэтгэн амаар хамгаална. –ийн дүрмийн тайлбарыг уншин судалж дасгалуудыг бичгээр хийн áàãøèä шалгуулж õàìãààëíà. 3. ¯íýëãýýíèé Õýëáýð : хийсэн дасгалыг бичгээр хийн амаар хамгаална. Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: ªãºãäñºí дасгалуудыг хэр ойлгож хийсний нь асуун тайлбар хийсэн áàéäëûã õàðãàëçàí îþóòíû ìýäëýãèéã ¿íýëíý. 4. Îíîî: Áèå äààëòûí àæëûã øàëãàæ 7 îíîîãîîð ä¿ãíýíý. 5. Òàéëáàð : Îþóòàí çààãäñàí XI äîëîî õîíîãò áèå äààëòûí àæëàà õóâààðèéí äàãóó бàãøид асуугдаж õàìãààëíà. “Хэл зүй I ” õè÷ýýëýýð îþóòíû áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí õºòºëáºð
  8. 8. 1. Áèå äààí ã¿éöýòãýõ àæëûí ñýäýâ: “Incredible but true” модулийн сэдвийн хүрээнд ‘Elementary’’workbook номны Unit- 9, 10-аас Grammar in use, Progress check –ийн дасгалыг хийж гүйцэтгэн хамгаална. Ñóäëàõ óëèðàë I Õóãàöàà XIII - äîëîî õîíîã 2. Г¿éöýòãýõ àæëûí Õýëáýð - Äýýðõ 2 бүлгийн дасгалуудыг óíøèæ ñóäëàн хийж гүйцэтгээд áàãøèä шалгуулж õàìãààëíà. Àðãà÷ëàë- “Elementary’’ workbook номны Unit- 9, 10-аас Grammar in use, Progress check –ийн дасгалыг хийж гүйцэтгэн амаар хамгаална. –ийн дүрмийн тайлбарыг уншин судалж дасгалуудыг бичгээр хийн áàãøèä шалгуулж õàìãààëíà. 3. ¯íýëãýýíèé Õýëáýð : хийсэн дасгалыг бичгээр хийн амаар хамгаална. Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä: ªãºãäñºí дасгалуудыг хэр ойлгож хийсний нь асуун тайлбар хийсэн áàéäëûã õàðãàëçàí îþóòíû ìýäëýãèéã ¿íýëíý. 4. Îíîî: Áèå äààëòûí àæëûã øàëãàæ 7 îíîîãîîð ä¿ãíýíý. 5. Òàéëáàð: Îþóòàí çààãäñàí XIII äîëîî õîíîãò áèå äààëòûí àæëàà õóâààðèéí äàãóó бàãøиä асуугдаж õàìãààëíà. Áîëîâñðóóëñàí : Б.САРУУЛТУЯА

×