Your SlideShare is downloading. ×
สาส์นนิเทศศาสตร์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

สาส์นนิเทศศาสตร์

1,030
views

Published on

สาส์นนิเทศศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 13 ประจำเดือนมิถุนายน 2554

สาส์นนิเทศศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 13 ประจำเดือนมิถุนายน 2554

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,030
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. CONTENTSสาส์นจากคณบดี 2บทเพลง 3บทความ การศึกษา 3 ยุค (1.0/2.0/3.0) 4ศิษย์เก่าดีเด่น 6บทคัดย่องานวิจัยดีเด่น 7ประมวลภาพกิจกรรม 8ปรัชญาว่าด้วย เรื่องนำา้ชากับการศึกษา 12ลายแทงการเรียนปี 54 13สื่อสารGossip 14ปฎิทินกิจกรรม 16
 • 2. สาส์นจากคณบดี ส าส์นจากคณบดี ชีวิต ความรัก ความฝัน ชีวิตคือการเรียนรู้ การเรียนทำาให้เราเดินหน้าตลอดเวลา ความฝันและเป้าหมาย วันที่เราหยุดเรียนรู้คือวันที่เราหมดลมหายใจ ชี ว ิ ต ที ่ ม ี ค วามฝั น จึ ง มี เ ป้ า หมาย มี ค วามฝั น จึ ง มี ก ารออก เดินทางสู่ความสำาเร็จ ความรัก ความศรัทธา ความฝัน • ทุกคนควรมีเป้าหมายสูงสุดในชีวิต มีเป้าหมายย่อย คื อ ส่ ว นสำ า คั ญ ของชี ว ิ ต ที ่ จ ะทำ า ให้ ช ี ว ิ ต ก้ า วหน้ า รองลงมาตามลำ า ดั บ บรรลุ ค วามสำ า เร็ จ ไปที ล ะขั้ น ตาม หรือดิ ่ ง เหว ลำาดับ ก้าวสู่เป้าหมายเล็กๆก่อนก้าวหน้าตามลำาดับ ก็จะมี กำาลังใจฝ่าฟันต่อสู้และได้รับความสุขความสำาเร็จทีละก้าว ความรัก ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าใจชีวิต เข้าใจความรัก • รักที่ทุ่มเทหมดใจ หลงใหลงมงายตกเป็ น ทาสความรั ก มีสัมมาทิฏฐิและบรรลุความฝันของชีวิตดั่งตั้งใจ ก็ดิ่งเหว รักแท้ที่จริงใจ บริสุทธิ์เข้าใจในรัก ให ้ ใจคลุ ม รั ก ไม ่ ใช ่ ร ั ก คลุ ม ใจ รู ้ จ ั ก อดทน ข่ ม กลั ้ น รู ้ ว ่ า เมื ่ อ มี ส ุ ข ก็ จ ะมี ท ุ ก ข์ ต ามมาเป็นสัจธรรม อยู่กับสิ ่ งที ่ มี ไม่ ใช่ สิ ่ ง ที ่ ฝ ั น รู ้ จัก ใช้ความรักเป็น “ไฟ” นำาไปสู่ความสำาเร็จ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.วิทยา ดำารงเกียรติศักดิ์ • รั กไม่ เคยทำาร้ายใคร มีแต่คนที่ท ำาร้ายกั นเอง คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ความศรัทธา • ศรัทธาในสัจธรรม ทุกสิ่งมีเกิดดับ ไม่ยดติดไม่คาดหวังลม ๆ ึ ้ แล้งๆ อย่ า เพียงเที่ยว ขอพร อธิษฐาน รดนำ า มนตร์ ต้ อ ง รู้ตน หมั่นพัฒนาจุดบกพร่องของตนเอง ไม่นั่งรอโอกาส แต่ควรใช้ความรู้ ความสามารถ ความพยายาม ไขว่คว้า ความสำาเร็จ • ถ้าเราไม่ศรัทธาความสามารถของตัวเอง แล้วใครล่ะจะ ศรัทธาเรา ถ้าเคยศรัทธาในสิ่งผิด ทำาผิด เรารู้ตัวมั้ยว่า เรา ทำาผิดแล้วเราตั้งใจ จะแก้ไข หรือแก้ตัว2
 • 3. บทเพลง ทรัพย์สินทางปัญญาของคณะจะสู้หรือว่ายอมจะสู้หรือว่ายอม เหี้ยทำานอง/คำาร้อง รศ.ดร.วิทยา ดำารงเกียรติศักดิ์ (ของฝากแก่นักการเมืองเลว) ก้าวพ้น โลกใบเล็ก แค่โผล่ ให้เห็น ก็เรียกเหี้ย โลกของเด็ก ไร้เดียงสา สาดเสีย เทเสีย โดนโขกสับ โลกใบใหม่ มากมายา ไม่มี ใคร เต็มใจรับ โลกจะ พันธนา เธอเอาไว้ มีแต่ขับ แต่ไล่ แต่กีดกัน มีสิทธิ เสรี ที่จะคิด คิดว่าเรา อัปมงคล มีสิทธิ์ ถูกจำากัด การเคลื่อนไหว เหี้ยกับคน มีขีดขั้น สิ่งต่าง ๆ ที่ทำาไป ถูกผิด ชั่วดี ก็ต่างกัน จะทำาให้ เธอเรียนรู้ เหี้ยจึงผัน เป็นคำาด่า มาเนิ่นนาน Your Gateway to Quality Education ไม่เคยเห็น จะได้เห็น รักก็เหี้ย เกลียดก็ด่า ว่าเหี้ยอีก สิ่งที่เป็น ที่เห็นอยู่ ยากจะ หลีกเลี่ยง คำาเรียกขาน สิ่งที่ได้ พบเห็น จะเป็นครู เหี้ยจึง ถูกจิก ถูกประจาน จงดู ด้วยใจ ใคร่ครวญคิด แค่เดินผ่าน ก็บอก “ตัวซวยไปให้ไกล” ที่นี่ ต่างจาก ที่เธอมา จึงถูกตั้ง ข้อรังเกียจ เต็มด้วย มารยา นานาจริต ไม่มีใคร อยากเฉียด เข้ามาใกล้ กิริยา มากมาย ชนิด เป็นตัวซวย อัปราชัย ชีวิตใน มหา วิทยา ตัวอัปรีย์ จัญไร ช่างน่ากลัว (ชีวิตในมหาวิทยา) ที่คนเกลียด คนกลัว ก็เข้าใจ ก้าวพ้น โลกใบเล็ก แต่ทำาไม ไร้เหตุผล คิดมั่วซั่ว ก้าวพ้น วัยเด็ก ไร้เดียงสา เพียงเราอยาก มาเยี่ยม เพื่อนบางตัว สู่โลกใหม่ มากมายา ที่กำาลัง มั่วสุม ในสภา จะสู้การ พันธนา หรือจะยอม? 9 มีนาคม 2554 30 เมษายน 2553 Briding Boundaries จับมือกันไว้ คำาร้อง โอมDC13 ทำานอง เต้ DC13 ไม่ว่าใครจะมาจากไหนจะเป็นยังไงต่างคน ต่างใจ ต่างฝัน ก็เดินทางไป * จนมาวันหนึ่งที่เราได้คุ้นเคย อย่างที่เราไม่เคยรู้สึกแบบนี้ จนมาวันหนึ่งอยากเจอทุกที เป็นแบบนี้ อะไรไม่รู้เลย ** จับมือฉันไว้ จะไปด้วยกัน จะขอเดินตามฝันด้วยกันเรื่อยไป ถ้าแม้วันใดเหนื่อยล้า หันกลับมาฉันอยู่ตรงนี้ *** จะอยู่กับเธอทุกวินาที...เพื่อเธอ แบ่งใจให้กันทุกวัน หากฝันก็คงไม่ไกล เส้นทางจะไกลแค่ไหนก็ไปด้วยกัน (*,**,***,***) 14 กุมภาพันธ์ 2554 3
 • 4. บทความ การศึกษา 3 ยุค (1.0/2.0/3.0) จากห้องขังสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ • ผมเคยบอกในที่ประชุมผู้บริหารว่า แนวคิดการศึกษาของเราล ้ า หล ั ง กว ่ า มหาวิทยาลัยดี ๆ ในประเทศอเมริกาหรืออังกฤษราว 50-100 ปี แพ้ ก ั น แบบ ไม ่ เ ห ็ น ฝ ุ ่ น ถ ้ า เราร ู ้ ไ ม ่ จ ร ิ ง เราจะตามหล ั ง เขาไปเร ื ่ อ ย ๆ ไม ่ ม ี ท างท ั น • แต่ก็ยังมีผู้บริหารบางท่านอาจารย์บางคนพยายามฉุ ด มาตรฐานการศึ ก ษา ่ แม่โจ้ให้ตำาลง แก้ระเบียบ แก้คะแนน หัวหมอจนกรรมการสภาบางท่านบอก ว่าเป็นการเรียนการสอนปริญญาเอกแบบลูกไม่ยอมหย่านม ! • ยิ่งได้อ่านพาดหัวตัวไม้ของหนังสือพิมพ์วันนี้ “ตีแผ่ระบบการศึกษายุคปริญญาสะดวกซื้อ ตอบโจทย์เงินและอำานาจ” ระบุ ว่ า รากเหง้ า ของปั ญ หาอยู่ ที่ สั ง คมพวกพ้ อ งการไร้ จ ริ ย ธรรมเป็ น เรื่ อ งผลประโยชน์ ล้ ว นๆการศึ ก ษาไทยกำ า ลั ง ดิ่ ง ลงเหวเป็ น วงจรอุ บ าทว ์ ยากเกิ น เยี ย วยาขายปริ ญ ญา ปลอมประกาศนี ย บั ต ร จั ด การศึ ก ษาสุ ด มั ่ ว แบบ 3 ง่ า ย “เข ้ า ง ่ า ย เร ี ย นง ่ า ย จบง ่ า ย” ผลการทำ า ร้ า ยทำ า ลายระบบการศึ ก ษาของผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และผู ้ บ ริ ห ารหลั ก สู ต รก็ ค ื อ ผลการป ร ะ เ ม ิ น ร ะ บ บ การศึ ก ษาทั่ ว โลกระบุ ว่ า การศึ ก ษาในประเทศไทยมี ทิ ศ ทางเลวลงอยู่ ใ นระดั บ ขั้ น Poor(แย่ ) ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตำ่ า สุ ด ของทั้ ง หมด4ขั้ น อาจารย์ ดี ท้ อ แท้ ใ จเพราะการสอนดี ใ ห้ เ กรดยากงานเยอะต้ อ งเสี่ ย งที่ ลู ก ศิ ษ ย์ จ ะประเมิ น “ไม่ พ อใจ”ขณะที่ อ าจารย์ เ ลวไม่ ค่ อ ย สอนให้ เ กรดง่ า ยงานน้ อ ยถู ก ประเมิ น ว่ า สอนดี เ ป็ น ที่ พ อใจเป็ น การศึ ก ษาแบบสมคบผลประโยชน์ ไ ม่ คำ า นึ ง ความจริ ง ความดี ง าม • ซำาร้ายวันก่อนผู้บริหารหอการค้าไทยออกมากระหนำ่า Summer Sale สำาทับอีกว่าประเทศไทยกำาลังจะล่มจม เพราะนักการเมืองสมคบ ้ กับพ่อค้าและข้าราชการโกงกินหัวคิว 30-50% แบบหน้าด้าน สันดานเลว นั่นคือส่วนหนึ่งของผลการศึกษาที่ผิดตัว ผิดตน ผิดทิศผิดทาง ประเทศจึงตกอยู่ในวังวนทะเลเลือด ก่อนและหลังเลือกตั้งจะฆ่ากันอีกกี่ศพไม่รู้ แผ่นดินถึงจะสูงขึ้น • การแบ่งยุคสมัยของการศึกษานั้น อาจเปรียบได้กับการแบ่งยุคของอินเทอร์เน็ต ซึ่งในยุคแรกคือยุคของ Web 1.0 (ยุค Read-only) เจ้าของเว็บไซด์มีหน้าที่ผลิตเนื้อหาผู้เข้าชมส่วนใหญ่ทำาได้เพียงการอ่านหรือรับข้อมูลเท่านั้น • ยุคถัดมาเป็นยุค Web 2.0(ยุคRead-write) ลักษณะเนื้อหาจะสามารถโต้ตอบ แบ่งปันแลกเปลี่ยนให้คำาแนะนำากันได้ทั้งฝ่ายผู้สร้าง และผู้ชมโดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก • ปัจจุบันเรากำาลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ 3 คือยุคของ Web 3.0 (ยุค Read-Write-Execute) เป็นยุคที่ผู้ใช้สามารถ อ ่ า น,เข ี ย น,จ ั ด การเน ื ้ อ หา และปร ั บ แต ่ ง แก ้ ไขข ้ อ ม ู ล ได ้ อ ย ่ า งอ ิ ส ระ สามารถเช ื ่ อ มโยงข ้ อ ม ู ล เข ้ า ด ้ ว ยก ั น (relate) ได ้ ม ากข ึ ้ น Website ม ี ล ั ก ษณะชาญ ฉลาด (Artificial intelligence) เข้าใจความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น • หากจะอุปมายุคของ Web กับการศึกษาก็สามารถแบ่งการศึกษาได้เป็น 3 ยุคเช่นกัน การศึกษายุค 1.0 ห้องเรียนคือห้องขัง การศึกษาในยุค 1.0 นั้นเป็นการศึกษาแบบ “อุตสาหกรรม” ที่สถาบันการศึกษาผลิตนักเรียน/นักศึกษาคราวละมาก ๆ ห้ อ งเรี ย นมี ส ภาพ แออัดยัดเยียดเปรียบเสมือนเป็นห้องขัง โดยจะเรียนกันในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ เป็นการยึดพื้นที่ในห้องเรียน ปิ ด พื ้ น ที ่ ก ารเรี ย นรู ้ จ าก ภายนอก • การเรียนการสอนอยู่ในลักษณะ Competency –based Education คนเก่งเป็นคนสำาคัญ สอนแบบเหมาโหล เน้ น ผลลัพธ์ (output) สอนเพื่อให้ครบตาม KPI สร้างหลักสูตรแบบ “ครูคิดแทนทุกคนในโลก” • ครูสอนแบบยัดเยียดข้อมูล อัดเนื้อหา ใช้การบรรยายให้นักเรียนจดจำาเนื้อหามากกว่าการให้ความคิดที่แตกฉาน เน้นให้นักเรียนจำาได้/ ทำาได้/ทำาครบ ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ คือมีปัญหา มีโจทย์ บ้าสถิติ บ้าตัวเลข และบ้าเหตุผล • นอกจากนี้ยังใช้ “ความกลัว” เป็นเครื่องมือรักษาความสงบ • สำาหรับการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนนิยมใช้ข้อสอบปรนัย ที่มีตัวเลือกจำากัดและตัดเกรดผู้เรียนตามเนื้อหาสาระที่กำาหนด • นักเรียน ต้องทำาตามครูบอก ต้องไม่สร้างปัญหาและเชื่อฟังโดยสงบ ใช้ปัญญาฐานเดียว/เน้นสมองซีกซ้าย ถ้ า คิ ด ตรงกั นข้ามกับครูผู้สอน ก็ ส อบตก ถ้าตอบแบบเอาใจครูผ ู้สอนจะได้ เ กรดเอ • ถ้าเปรียบกับทะเลการศึกษายุคนี้คือยุควังวน ทะเลเลือด (Red Ocean) การศึกษาทีทาให้เกิดการ ่ ำ4 แก่งแย่ง/แข่งขัน/ต่อสู้/งกเค็ม/เห็นแก่ตัว/นักศึกษาบ้าปริญญา/อาจารย์บ้าเงิน บ้าอำานาจ
 • 5. บทความ การศึกษายุค 2.0 ร่วมคิดร่วมทำาร่วมเรียนรู้ การศึกษายุค 2.0 เป็นการศึกษาแบบแนวธรรมชาติ คือเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (learn how to learn) สอนชีวิต/เรียนตามอัธยาศัยเรี ย นที ่ ไ หนก็ ได้ เปิด เวที เปิด สนาม เปิด พื้น ที่การเรี ย นรู ้ การเรี ย นการสอนอยู ่ ใ นลั ก ษณะ Community–based Educationคนเก่งและคนดีเป็นคนสำาคัญ สอนแบบช่างตัดเสื้อเฉพาะตัว สอนนอกเรื่องบ้าง บางครั้งสอนสังคม สอนชี ว ิ ต เ น้ น กร ะบ วนการเ น ้ น ผลสัมฤทธิ์ (outcome) • ครู ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้ให้ความสะดวก กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้ ค วามรั ก ก่ อ นให้ความรู้ ใช้วงจรการเรียนรู้ คือ “คุย คิด คลิก คลำา” ไม่มี “ปัญหา” มีแต่ “หัวข้อวิจัย” สอนในลักษณะเรียนร่วมกัน รู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยน ความรู้กัน • นักเรียน เก่งอย่างเดียว ไม่พอต้องเป็นคนดี ใฝ่ดี ฝึกนิสัย ใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าทำา กล้าทดลองแยกแยะถูกผิด ใช้ปัญญาหลายฐาน ฐานกายลงมือทำาจนเกิดทักษะ ฐานใจ จิตปกติ จิตอาสา ฐานคิด คิดรอบทั้งสมองซ้ายขวา/บนล่าง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรี ย นโดยการออกข้อสอบเอง และตั้งโจทย์เอง บอกข้อสอบได้ ตั้งแต่เริ่มเรียน ช่วยกันเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำา ครูสื่อผู ้ ใ หญ่และเด็กแลกเปลี ่ ย นเรียนรู้ไปด้วยกัน • ถ้าเปรียบกับทะเลคือทะเลสีคราม สดใส เป็นธรรมชาติ คนชุมชน สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกัน การศึกษายุค 3.0 การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นการศึกษาที่เจาะเข้าไปที่ปรัชญาชีวิต เป็นการตอบคำาถามว่า “เกิดมาเพื่ออะไร”“เกิดมาทำาไม” แสวงหาการหลุดพ้น หาความหมายของชี ว ิ ต สะสมบุ ญ สะสมอริ ยทรั พ ย์ พัฒนามิติของจิตวิญญาณ • การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเรื่องจำาเป็นอย่างยิ่งยวด การเรียนการสอนอยู่ในลักษณะ Spirituality-based Education โดยคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คนที่เป็นผู ้ น ำ า ทาง จิตวิญญาณเป็นคนสำาคัญ • เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยึดถือธรรมะเป็นหัวใจของการเรียนรู้ เรียนรู้เพื่อที่จะได้พ้นทุกข์ • ครู ในยุคนี้ควรใช้สติปัญญาเป็นผู้นำา ใช้ธรรมนำาหน้า มีจริยธรรม คุณธรรม มีปัญญามี ส ติ ต ่ อ เนื ่ อ ง “สติ ม า ปั ญ ญาเกิ ด ” “ธรรมะ จั ด สรร” เน้ น การเรี ย นรู ้ ไ ตรสิ ก ขา (ศีล/สมาธิ/ปัญญา) อิทธิบาท 4 (ฉันทะ/วิริยะ/จิตตะ/วิมังสา) พละ 5 (ศรัทธา/วิริยะ/ สติ/ สมาธิ/ปัญญา) โภชฌงค์ 7 (สติ/ธัมมะวิจยะ/วิริยะ/ ปิติ/ ปัสสัทธิ/สมาธิ/อุเบกขา) ดูผลเชิงประจักษ์ (ลดโลภ โกรธ หลงได้หรือไม่) ควบคุมอารมณ์ ทำาทาน รัก ษาศี ล ภาวนา • นักเรียนในยุคนี้คาดหวังว่าจะเป็นมนุษย์ที่มีภูมิจิต ภูมิธรรมสูง เรียนเพื่อค้นหาคำาตอบของชีวิตว่า อยากเป็นอะไร เรียนแล้วได้อะไร ลดโลภ โกรธ หลง ได้แค่ไหน? ขาดสติไหม?รู้จักอดทนข่มกลั้น เสียสละได้ไหม? นักเรียนควรสามารถแก้ป ั ญ หาได ้ ด ้ ว ยหล ั ก ธรรมสามารถ แยกแยะถูกผิดว่าอะไรดีอะไรงามอย่างแยบคาย วิริยะในการสร้างปัญญา สร้าง ความดีหมั่นตรวจสอบตนเอง ทบทวนตนเอง เพื่อให้พ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญา • ถ้าเปรียบกับทะเลก็คือทะเลสีขาว สมดุลงาน สมดุลธรรม สมด ุ ล ป ั ญ ญา เป ็ น ผ ู ้ ต ื ่ น ร ู ้ ผู้เบิกบาน ค้นหาตัวตนที่แท้จริง ไม่โดนกิเลสครอบงำา ปีนี้แม่โจ้ไ้ดสร้างประวัติศาสตร์ โลก ออกระเบียบให้นักศึกษาปริญญาโท - เอก สามารถจบได้ทุกวัน เพื่อเอาใจนักศึกษา(เลว) ขณะที่มหาวิทยาลัยดีๆ จบปีละ 2-3ครั้ง เป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้นำาคนอื่นไปสู่ก้นบึ้งเหวแล้ว เป็นธุรกิจการศึกษาเต็มตัวคงไม่ต้องถามว่าการศึกษาของเราอยู่ยุคไหน เป็นครูบาอาจารย์คงพิเคราะห์ ได้ เองแต่ถ้าเมื่อไรท่านเห็น “การศึกษา” เป็น “ธุรกิจ” เห็นลูกศิษย์ “เป็นลูกค้า”ท่านน่าจะไปเช่าร้านสะดวกซื้อนอกมหาวิทยาลัย ปั๊มปริญญาขายดีกว่ามานั่ง ทำาตัวเป็นกาฝาก ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยหากิน! เอกสารประกอบการเรียบเรียง • วรภัทร์ ภู่เจริญ, พัฒนาคน พัฒนาใจ. 5 รศ.ดร.วิทยา ดำารงเกียรติศักดิ์ • ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์. • Generation of Web : Web 1.0, 2.0, 3.0 and the Future. • Brief History of Web Technology
 • 6. ศิษย์เก่าดีเด่น นายสมภาคย์ ชูโชติ ผู้ประสบความสำาเร็จในวิชาชีพ ประวัติการศึกษา: - ระดับมัธยมต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำาปาง - ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ (สาขาส่งเสริมการเกษตร) - ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สาขานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต) อาชีพและสถานที่ทำางาน: - วิทยากรสำานักเสริมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ) ประวัติการทำางาน: - ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท บ้านผู้นำา จำากัด - ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและกิจกรรม - วิทยากรและที่ปรึกษา บริษัท โอเคแมส จำากัด บริษัท ภาษรโปรดักชั่น จำากัด - วิทยากรและที่ปรึกษา เครือข่ายความสุข บริษัท you can do จำากัด - หัวหน้างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ - วิทยากรบรรยายภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานวิจัยดีเด่น นางสาวยุวสรา ท้าวแก่น ประวัติการศึกษา: - พ.ศ. 2545 - 2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ - พ.ศ. 2549 - 2552 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ิ ช าน ิ เ ทศศาสตร ์ ผลงานที่โดดเด่น: คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ ังหวัดเชียงใหม่ - โครงการตรวจสุ ข ภาพตามความเสี่ยงในการ ประวัติการทำางาน: ทำางานของทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ “การตรวจ ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 ตำาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยศักยภาพ วัดระดับปรอทในซีรัมของทันตกรรมบุคลากรอาสา ของสารคะเตชินจากชาเขียวที่ช่วยลดปริมาณสารประกอบธาตุเหล็กรีดอกซ์ สมัคร” ในเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจในหลอดทดลองและสิ่งมี ชี วิ ต ภาคว ิ ช า - OPTIMIZING CHITOSAN CHARACTERISTICS ชี ว เคมี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้าน FOR EFFECTIVE USE IN HUMAN WEIGHT- ปฏิ บั ติ ก ารทดลองการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การทดลองและรวมทั้ ง สรุ ป ผลการ LOSS REGIMENS วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองภายใต้โครงการวิจัยของ รศ.ดร.สมเดช ศรี - งานวิจัยเรื่อง “สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจทำาแท้ง ชัยรัตนกูล ของนักศึกษาอุดมศึกษา” ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ ประวัติการศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาสัตวศาสตร์ จากวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีพังงา > นักเรียนแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานฟาร์มโคนม ณ ประเทศเดนมาร์ก - สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติการทำางาน: - ปี 2548 หลังจากสำาเร็จการศึกษา บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ผู้อุทิศตนช่วยกิจการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ของคณะ - ปี 2549 โอนย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จนถึงปัจจุบัน ผลงานที่โดดเด่น: - ปี 2553 ได้รับรางวัล ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม (เรื่อง RADIO จาก SIPA และ สมาพันธ์6 สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ)
 • 7. บทคัดย่อ งานวิจัยดีเด่น “ขุมข่ายความรู้ ขุมข่ายปัญญา”บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการบริโภค การวิจั ย ครั ้ งนี ้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เพื ่ อศึ กษา 1) ลั กษณะทางประชากรศาสตร์ ขนมขบเคี้ยวของนักเรียนระดับประถมศึกษา2) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของนักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 3) กระบวนการ ชื่อผู้เขียน : นางสาวเกศิณี เธียรวรรณส ื ่ อ สารของส ื ่ อ ท ี ่ ม ี ผ ลต ่ อ การข ั ้ น ตอนการต ั ด ส ิ น ใจบร ิ โ ภคขนมขบเค ี ้ ย วของน ั ก เร ี ย น ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต4) พฤติกรรมการบริ โ ภคขนมขบเคี ้ ย วของนั กเรี ย นระดั บ ประถมศึก ษาจัง หวัด เชียงใหม่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์5) ผลกระทบของการตัดสินใจบร ิ โ ภคขนมขบเค ี ้ ย วในทรรศนะของน ั ก เร ี ย น คร ู พ ่ อ หร ื อ ประธานกรรมการที่ปรึกษาแม่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวบจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ : รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำารงเกียรติศักดิ์นักเรียนผู้ปกครอง คุณครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั ้ ง หมด 23 คน ผลการวิ จ ั ยสรุปได้ดังนี้ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีอายุ 7 - 12 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้น 1 - 6 ได้รับเงินมาโรงเรียนจำานวน 40 - 65 บาท กลุ่มที่บริโภคน้อยเหลือเงินกลับมาออมบ้ า นวั น ละ8 - 15 บาท มีน้ำาหนักตามส่วนสูงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำาหรับกลุ่มที่บริโภคมากจะเหลือเงินกลับมาออมบ้านวันละ 1 - 5 บาท น้ำาหนักตามส่ ว นสู ง อยู ่ ใ นเกณฑ์ เ กิ นมาตรฐานสำาหรับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกลุ่มบริโภคขนมขบเคี้ยวน้อยและกลุ่มบริโภคมาก ได้รับสื่อบุคคลจากผู้ปกครอง พี่ชาย เพื่อน และได้รับสื่อมวลชน จากโฆษณาทางโทรทัศน์ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการชักชวนให้บริโภคโดยการเล่าประสบการณ์จริงและภาพการ์ตูนจากโฆษณาทางโทรทัศน์เปิดรับในช่วงหลังเลิกเรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ โดยเปิดรับสื่อ ตามลำาพังและรวมกับสมาชิกในครอบครัวกลุ่มที่บริโภคน้อย ส่วนใหญ่บริโภควันละ 1 - 2 ครั้ง ครั้งละ 1 - 2 ซอง เนื่องจากอยากได้ของแถม ทางบ้านซื้อมาให้ ดู จ ากโฆษณาทางโทรทั ศ น์ เห็นเพื่อนบริโภค ส่วนกลุ่มที่บริโภคมาก ส่วนใหญ่บริโภควันละ 2 - 3 ครั้ง ครั้งละ 2 - 3 ซอง เนื่องจากอยากลอง รสชาติอร่อย ส่วนใหญ่เลือกบริโภคขนมขบเคี้ยวที่ทำาจากผลผลิ ต ทางการเกษตร จากทำาแป้งและมาจากทะเล กระบวนการสื่อสารที่มีอิทธิต่อกระบวนการตัดสินใจ พบว่า 1) ขั้นรับรู้ สื่อบุคคล ได้แก่ คุณแม่และเพื่อน และสื่อมวลชน ได้แก่ โฆษณาทางโทรทัศน์ มีอิทธิพลมากที ่ ส ุ ดต่อกลุ่มการบริโภคปริมาณน้อยและมาก ซึ่งส่วนใหญ่นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การกระตุ้นให้บริโภคด้วยวิธีการชักชวนแบบปากต่อปากและภาพโฆษณาทางโทรทั ศ น์ โดยใช้ เ ทคนิ คหลายอย่างทั้งจากเล่าประสบการณ์ตรง และการเล่าเรื่องราวที่สนุกสนานผ่านการ์ตูน ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดพบว่า มีการใช้ กลยุทธ์ การเล่าเรื่องราวที ่ น ่ า สนใจ เพิ ่ ม ปริ ม าณการสื่อสารที่มีประสิทธิผล และทางด้านราคามาจูงใจ ส่วนบริบทที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ด้านสังคมและด้านคน คือ เพื่อน 2) ขั้นต้องการ สื ่ อ บุ ค คล สื ่ อ บุ ค คล ได้ แ ก่ เพื ่ อ น และสื่อมวลชน ได้แก่ โฆษณาทางโทรทัศน์ มีอิทธิพลมากที่สุดต่อกลุ่มการบริโภคปริมาณน้อยและมาก ซึ่งส่วนใหญ่นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การกระตุ้นให้บริโภคด้วยวิธีการชักชวนแบบปากต่อปาก และโฆษณาทางโทรทัศน์ โดยใช้เทคนิคหลายอย่างทั้งจากเล่าประสบการณ์ตรงและการบอกถึงรูปร่าง รสชาติ และราคาของขนม ส่ ว นกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด พ บ ว ่ าใช ้ กลยุทธ์การเพิ่มรสชาติและการเล่าเรื่อง และราคามาจูงใจ ส่วนบริบทที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ ด้านคน คือ เห็นเพื่อนบริโภคและเพื่อนชวน 3) ขั้นตัดสินใจ สื่อบุคคล ได้ แ ก่ เพื ่ อ นและสื่อมวลชน ได้แก่ โฆษณาทางโทรทัศน์มีอิทธิพลมากที่สุดต่อกลุ่มการบริโภคปริมาณน้อยและมาก ซึ่งส่วนใหญ่นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การกระตุ้นให้บ ริ โ ภคด้ ว ยวิ ธ ี ก ารชั ก ชวนแบบปากต่อปากและโฆษณาทางโทรทัศน์ โดยใช้เทคนิคหลายอย่างทั้งจากเล่าประสบการณ์ตรงถึงรสชาติ และภาพจากโฆษณาทางโทรทัศน์ ชักชวนให้บริโภค และใช้ ก ารเล่ า เรื ่ อ งที ่ สนุกสนาน ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดพบว่า ใช้ตัวการ์ตูน การเพิ่มรสชาติใหม่ การเล่าเรื่องราว ราคาถูกมีของแถมมาจูงใจ และการใช้เรื่องเล่าที่น่าสนใจ ส่วนบริบทที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ด้านสถานการณ์ ด้านบุคคล และด้านแรงจูงใจ 4) ขั้นบอกต่อ สื่อบุคคล ได้แก่ ตนเอง มีอิทธิพลมากที่สุดต่อกลุ่มการบริโภคปริมาณน้อยและมาก ส่ว นใหญ่ น ำา เสนอเนื ้ อ หากระตุ้นให้บริโภคด้วยวิธีการชักชวนแบบปากต่อปาก โดยใช้ประสบการณ์ตรงบอกถึงรสชาติ ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาด พบว่า เลือกที่จะใช้การสื่อสารที่มีป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ โ ด ย ก า รพู ด ชักชวน เล่าจากประสบการณ์ตรงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับรสชาติ ส่วนบริบทที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ คือ รสชาติ ของแถม ราคาและปริมาณ และด้ า นเวลา ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพในทรรศนะของกลุ่มตัวอย่างพบว่าการบริโภคขนมขบเคี้ยวอาจส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ฟันผุ อ้วน ผอมเป็นโรคไต ส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมทั้งในระยะสั้นและยาว คือมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออม และเป็นการสิ้นเปลืองถ้าหากบริโภคในปริมาณมาก ชื่อเรื่อง : สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจทำาแท้งของนักศึกษาอุดมศึกษา ชื่อผู้เขียน : นางสาวยุวสรา ท้าวแก่น ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาตร์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำารงเกียรติศักดิ์ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เจตคติในการยอมรับในเรื่องการทำาแท้งของนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา 2. สื่อที่มีผลต่อการตั ด สิ น ใจ ทำาแท้งของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำาแท้งของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แบ่งการวิจัย ออกเป็น 2 แบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใช้การสุ่มตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำานวน 120 คน ให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อการยอมรับในเรื่องก า ร ท ำ า แ ท ้ ง ข อ ง นักศึกษาอุดมศึกษา จากนั้นนำาข้อมูลที่ได้นำามาประมาณค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 18 - 24 ปี กำาลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีทั้งหมด เจตคติในเรื่องการทำาแท้งของนักศึกษาอุดมศึกษาพบว่า อาจารย์ แ ล ะ ส ั ง ค ม ม ี เจตคติไม่แน่ใจในเรื่องการตัดสินใจทำาแท้ง เพื่อนนักศึกษามีเจตคติสามารถยอมรับในการตัดสินใจทำาแท้งในเรื่องนี้ได้ ส่วนบิดาและมารดามีเจตคติไม่ยอมรับในเรื่องการตั ด สิ น ใจ ทำาแท้งในเรื่องนี้ได้ การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ snowball technique จำานวน 4 คน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับสื่อบุคคลในขั้นตอนการตัดสิน ใจทำาแท้ง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทำาแท้งจำานวนน้อยคือ 1 - 2 ครั้ง สื่อที่มีผลในขั้นตอนการตัดสินใจดังนี้คือ ขั้นรับรู้ ได้แก่ คู่รัก เพื่อน ตนเอง ขั้นค้นหาข้อมูลที ่ ส นใจ ได้แก่ เพื่อนซึ่งคู่รักของเพื่อนเคยทำาแท้ง และบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ ขั้นประเมินทางเลือก ได้แก่ เพื่อนที่มีประสบการณ์ หมอ พยาบาล และขั้นตัดสินใจ พบว่ า เพื ่ อ นที ่ เ คยมี ประสบการณ์ในการทำาแท้งมีผลต่อการตัดสินใจให้กระทำาแท้ง เนื่องจากกลุ่มทำาแท้งน้อยยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เพื่อนที่เคยทำาแท้งจึงมีบทบาทมากในการตัดสินใจทำาแท้ง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ทำาแท้งจำานวนมากคือ มากกว่า 2 ครั้งหรือตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป สื่อที่มีผลในขั้นตอนการตัดสินใจดังนี้คือ ขั้นรับรู้ ได้แก่ ตนเอง ขั้นค้นหาข้อมูลที่สนใจ ได้แก่ เพื่อน บุคคลที่เคยมีประสบการณ์เคยทำาแท้ง อินเตอร์เน็ต ขั้นประเมินทางเลือก ได้แก่ เพื่อนที่มีประสบการณ์ หมอ พยาบาล และขั้นตัดสินใจ พบว่า ตนเองหรือตัวนักศึ ก ษาเองมี ผ ลต่ อ การตัดสินใจทำาแท้ง เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ในการทำาแท้งมาก่อนจึงสามารถเลือกที่จะตัดสินใจทำาแท้งด้วยตนเอง โดยมีวิธีการจูงใจ คือ จู ง ใจโดยการใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ตรวจครรภ์เป็นหลักฐาน จูงใจโดยการใช้บุคคลที่เคยทำาเป็นคนรับรอง จูงใจโดยการใช้ผู้นำาเสนอ ซึ่งเป็นบุคคลที่น่าสนใจ เช่น เพื่อนหรือบุคคลที่เคยทำาแท้งมาก่อน มาพูดชักจูง สร้างความสนใจ จูงใจโดยการนำาเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 7 ในรูปแบบการเล่าเรื่องในอดีต จูงใจโดยการเปรียบเทียบ
 • 8. ประมวลภาพกิจกรรม การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ 1.ดูงานสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล 2.ดูงานศิลปินโจ-หน่า 3.ดูงานพิพิธภัณฑ์แมลง 4.ดูงานโรงแรมดิแอดเวนเจอร์ 5.ดูงานบ้านหน้อยนอนม่วน 5 6.ดูงานบ้านลุงนพ 1 COMMUNICATION ACTIVITY 2 1 2 3 4 58 “Leader & invention of digital communication program” 6 Information & communication a unique position in the arena of communication education
 • 9. นิเทศนิทัศน์ ครั้งที่ 9 เชื่อมความคิดด้วยชีวิตออนไลน์ งานสั ม มนาที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของนั ก ศึ ก ษาสาขาการ สื่อสารดิจิทัล รุ่น13 ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ งานสัมมนา หัวข้อ “เชื่อมความคิด ด้วย ชีวิตออนไลน์”ภายใต้แนวคิดในการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครือ ข่ายสังคมออนไลน์และรู้เท่าทันการใช้สื่อออนไลน์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 18-19 กััยยายน 2553 การสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสัมมนา1ซึ่งเป็นรายวิชาที่ทั้งเหน็ด และเหนื่ อ ยแต่ คุ้ ม ค่ า เพราะเป็ น การเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารทำ า งานอย่ า งมื อ อาชี พ ซึ่ ง เป็ น ประสบการณ์ที่ติดตัวกับผู้เรียนไปตลอด งานสัมมนาประกอบด้วยการสัมมนา หัวข้อ “สร้างเครือข่าย- สานความ คิดกับชีวิตออนไลน์” โดยได้รับเกียรติจากคุณซี ฉัตรปวีร์ ตรีชัชวาลวงศ์ เจ้าหญิง แห่งวงการไอทีและคุณนันทขว้าง สิรสุนทร นักวิจารณ์และผู้สื่อข่าวบันเทิงจาก Nation Channelเป็นวิทยากรร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตออนไลน์ที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานสัมมนา ในวันที่สองของงานสัมมนาการสัมมนาในหัวข้อ“รู้ถูกรู้ผิดรู้ฤทธิ์...สื่อ ออนไลน์”ได้ ร ั บ เกี ย รติ จ ากพระอาจารย์ ภ าสกร ภู ร ิ ว ั ฑ ฒโน (ภาวิ ไ ล)พระวิ ท ยากรบรรยายธรรมโดยการใช้ แ ผนภาพอาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา เด็ ก และครอบครั ว และ นั ก ร้ อ งลู ก ทุ ่ ง ชื ่ อ ดั ง “แคท รั ต กาล” นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงหุ่นช่างฟ้อน จากศิลปินโจหน่า ที่ ได้รับรางวัลระดับโลก การประกวด Digital Dance Contest 2010 ครั้งแรกของประเทศไทย การแสดงผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งร่วมสนุก กับกิจกรรมการเล่นเกม และแจกของรางวัลมากมาย เรียกได้ว่าเป็น งานที่สนุกสนาน ที่ได้รับความรู้ควบคู่กันไป 9 ณัฐพงษ์ หมันหลี
 • 10. ภาพกิจกรรม รอ งศ า สตรา จา รย ์ ดร.วิ ท ย า ดำ า รงเ ก ี ยร ต ิ ศ ั ก ด ิ ์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะอาจารย์ ประจำาวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการ นำานักศึกษาระดับ ปริญญาโทของคณะฯ จำานวน 22 คน เข้าศึกษาดูงานการ บริหารงานองค์กรด้านสื่อ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ณ กรุ ง เทพมหานครฯ บริ ษ ั ท กั น ตนา แอนนิ เ มชั ่ น สตู ด ิ โ อ จำ า กั ด ผู ้ ป ระสบความสำาเร็ จท ั ้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ร ะ ด ั บ นานาชาติ จ ากภาพยนตร์ เ รื ่ อ ง “ก้ า นกล้ ว ย” ความสำ า เร็ จ ของบริ ษ ั ท เกิ ด จากการบริ ห าร อย่ า งมื อ อาชี พ เน้ น การทำ า งานเป็ น ที ม มุ ่ ง เน้ น ที ่ ผ ลงาน สร้ า งสรรค์ ง านใหม่ ให้ บ ุ ค ลากรไปฝึ ก อบรมเพิ ่ ม พู น ความรู้ที่โลกฮอลลี่วู้ด และที่สุดๆ คื อ มี ก ารสื ่ อ สารกั น ในองค์ ก ร ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องครอบคลุม ทุกระดับสายงาน10
 • 11. ภาพกิจกรรม นิ ท รรศน์ ร ั ต นโกสิ น ทร์ ไ ด้ ผ นวกความรู ้ แทรกความ บั น เทิ ง เพื่ อ บอกกล่ า วถึ ง ช่ ว งส ำ า ค ั ญ เชิ ง ประว ั ติ ศ าสตร์ ใ นยุ ค รัตนโกสิ น ทร์ ในแนวความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ และอย่างลงตัว “คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน” สบปากวาไมเ่ ทาตาเหน สบตาเหนไมเ่ ทามอคลา สบมอคลาไมเ่ ทาลองดู ิ ่ ่ ็ ิ ็ ่ ื ำ ิ ื ำ ่ และหนึ่งภาพ…พันคำา (Experience is the mother of wisdom) ยังคงขลังอยู่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร ตอ ่ ดวย ้ อัมพวา 1 คืน หัวหิน 1 คืน“ณ วันนี้ กบได้ออกจากสระนำา้ ไปหาประสบการณ์มาฝากท่าน อย่าให้มองผ่านไป ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ด้วยการใฝ่หาความรู้ และประสบการณ์จากภายนอกเมื่อมีโอกาส” 11 คำา/ภาพ: อนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา
 • 12. “ต้องไม่ทำาตนเป็นน้ำาชาล้นถ้วย” เพราะอาจารย์จะไม่สามารถรินน้ำาชาลงในถ้วยให้นักศึกษาได้ การศึกษาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้องทำาจิตให้ว่าง หรือเปิดใจ แล้วนำามาเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพราะการเรียนรู้จะไม่มีวันสิ้นสุด เป็นการ เรียนรู้ตลอดชีวิต (ป๋าเบิร์ธ)12 อัจฉรีย์ แก้วทิพย์
 • 13. ลายแทงการเร�ยน ปร�ญญาโทการสื่อสารดิจิทัล โดยไมตองลาขุมทรัพย ไปสุดฟา (แลวหาปร�ญญาไมเจอ) ความมุงหวัง - ศึกษาจนจบภายใน 2 ป หร�อ 2 ปคร�่ง สามารถรับปร�ญญาพรอมกับกลุมใหญของผองเพื่อน - เร�ยนสบาย ๆ ไมประสาท (จบกอนเพื่อน แตก็ตองเรงเร�ยน ประสาทกินกอน จบทีหลังก็เหงา ไมมีเพื่อนชวยคิด ชวยปร�กษา ประสาทกินอีกเชนกัน) ป 1 ปที่ 1 เทอมแรก (มิถุนายน – กันยายน) ปที่ 1 เทอมสอง (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ) - เร�ยนประมาณ 13 หนวยกิต เปนเทอมที่เร�ยนหนักที่สุด - เร�ยนประมาณ 12 หนวยกิต - ว�ชาที่ตองเร�ยน คือ - ว�ชาที่ตองเร�ยน คือ • สด 501 ทฤษฎีการสื่อสารประยุกต • สด 503 การว�จัยทางการสื่อสาร 2 • สด 502 การว�จัยทางการสื่อสาร 1 • สด 504 การออกแบบและจัดการสารสนเทศ • สด 505 สถิติเพื่อการว�จัยทางการสื่อสาร ควรเร�ยนว�ชาพื้นฐานภาษาอังกฤษใหผานภายใน 2 เทอมแรก เพื่อเร�่มคิดที่จะทำว�จัยสรางความเขาใจในกระบวนการว�จัยเบื้องตน/ (สิ่งที่ควรทำคือ เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปร�กษาและจัด ทำแผนการศึกษา (สิ่งที่ควรทำคือการ proposal ปญหาพิเศษ แผนการศึกษาใหไดภายใน 2 เทอมแรก/แกไข proposal ใหดีขึ้น หร�อว�ทยานิพนธ เพื่อสงในว�ชาว�จัยทางการสื่อสาร 1 โดยใชหัวขอจร�ง โดยปร�กษากับอาจารยที่ปร�กษาเปนระยะ ๆ) ไมเปลี่ยนภายหลัง) ปที่ 1 เทอมสาม ภาคฤดูรอน (มีนาคม – พฤษภาคม) - เร�ยนประมาณ 6 หนวยกิต (ว�ชาเลือก) - เปนเทอมสุดทายที่ทานจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปร�กษา - ทำ proposal ปญหาพิเศษ หร�อว�ทยานิพนธ ปร�กษาใกลชิดกับอาจารย ใหแลวเสร็จไมนอยกวา 80%ป 2 ปที่ 2 เทอมแรก (มิถุนายน – กันยายน) ปที่ 2 เทอมสอง (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ) - เร�ยน สด599 สัมมนา 2 / เร�ยน coursework ใหจบ - เร�ยนเฉพาะว�ขาปญหาพิเศษ (6 หนวยกิต) หร�อว�ทยานิพนธ - เทอมสุดทายที่ตองเร�ยนว�ชาพื้นฐานใหหมด (หากยังไมผานว�ชาสถิติ , - สอบ Comprehensive ใหผาน ภาษาอังกฤษ , ฝกความเชี่ยวชาญว�ชาชีพ ตองจัดการดวน) ปกติควรจะสอบปลายเดือนพฤศจิกายนหร�อตนเดือนธันวาคม - ทำ proposal เสร็จ นำเสนอในว�ชาสัมมนา 2 แกไขแลวสงใหบัณฑิต - ว�เคราะหขอมูลเร�่มเร�ยน บทที่ 4,5 (ถาตองการจบ 2 ป) ว�ทยาลัยรับรอง (ถาไมเสร็จทานอาจติด F ว�ชาสัมมนา 2) / - ผูที่จะจบ 1 ป 9 เดือน ตองสอบประมวลรอบรูใหผาน จากนั้นพยายามทำแบบสอบถามใหเสร็จ แลวทำปญหาพิเศษใหเสร็จ สอบ Defend ใหผาน - ถาเร�่มเก็บขอมูลไดควรเร�่มทำ แกไขนำสงบัณฑิตใหทันปลายเดือนกุมภาพันธ หร�อตนเดือนมีนาคม และเร�่มดูหนังสือเพื่อสอบประมวลความรอบรู (Comprehensive) (มีผูทำสถิติจบภายใน 1 ป 9 เดือน มาแลว ทานก็ทำได) - เร�ยนมาแลว 1 ป 4 เดือน - เร�ยนมาแลว 1 ป 9 เดือน ปที่ 2 เทอมหก ภาคฤดูรอน (มีนาคม – พฤษภาคม) - สำหรับผูที่ตองการจะจบ 2 ป ตองว�เคราะหขอมูล ตั้งแตเดือนมกราคม เปนตนไป แลวเขียนรายงานผลการว�จัย ใหคณะกรรมการตรวจ จากนั้นขอสอบ Defend ปญหาพิเศษ (จบภายใน 2 ป ประมาณเดือนพฤษภาคม รับปร�ญญา กุมภาพันธ ปหนาพรอมกับผูที่จบ 1 ป 9 เดือน) - เร�ยนมา 2 ปเต็มใครที่จะใชเวลาเร�ยนมากกวานี้ เร�ยนได โดยไมตองใชลายแทงเร�บนดุม ๆ ไปเร�่อย ไมจบ 4 ป ก็ Retire ไปเอง ป 3 ปที่ 3 เทอมเจ็ด (มิถุนายน – กันยายน)คณะสารสนเทศและการสื่อสารไมมีนโยบายในการขยายเวลา - ว�เคราะหขอมูล เขียนรายงานสอบ Defend แกไข สงรูปเลมเร�ยนของนักศึกษา ผานมา 13 ป เราไมเคยทำ - บุคคลที่สอบประมวลความรูตก ใหสอบซ้ำใหเสร็จในเทอมนี้ - จบภายในเดือนตุลาคม อยางชาไมเกิน 30 พฤศจิกายน “จงรักในสิ่งที่เร�ยน เร�ยนในสิ่งที่ดี” จะสามารถรับปร�ญญาพรอมผูที่จบ 2 ป คือ ในเดือนกุมภาพันธ ปถัดไปเชนกัน - เร�ยนมาแลว 2 ป 4 เดือน รศ.ดร ว�ทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ 13
 • 14. สื่อสารGOSSIP 2554 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 4<<< ขอแสดงความยินดีกับ พี่ต้อม รัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้ <<< ในวันที่มีน้องใหม่ก้าวเข้ามาสู่คณะฯเพื่อนับหนึ่ง อายุอานามของชาวนิเทศศาสตร์อำานวยการสถานีวิทยุสียงสื่อสารมวลชน FM 100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • และขอแสดง รุ่นที่ 4 ก็เพิ่มขึ้นอีกปี เกิดความรู้สึกชุ่มชื่นในหัวใจที่เห็นการเติบโต และขอร่วมกันส่งความยินดีกับ อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ ความปรารถนาดีมายังน้องๆ ทุกคน สิ่งสำาคัญที่สุดขอกราบขอบพระคุณครูอาจารย์ที่กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 และได้เข้ารับเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำาจาก สร้างแม่พิมพ์ หลอมรวมสรรพวิทยาการ เพื่อสร้างโลกแห่งการเรียนรู้และความเป็นจริงนายกรัฐมนตรีที่ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 วันข้าราชการพลเรือนที่ผ่านมา • ของการสื่อสาร ให้อนาคตที่สดใสแก่ลูกศิษย์ลูกหาอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย ด้วยจิตคาราวะข่าวว่า อ.ดร. รดี ธนารักษ์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พร้อมศิษย์เก่ารุ่นน้องนิเทศแม่ • พี่บู สุนีย์ ตอนนี้มีความสุขกับครอบครัวที่น่ารัก พร้อมกับงานกำาลังรุ่ง ล่าสุดพึ่งขยายโจ้อีก 4 คน ต่างขะมักเขม้นทุ่มเทการสอนและผลิตหลักสูตรปริญญาโทอีกด้วย ขอให้มีความ ออฟฟิศใหม่ สยามสไมล์ โบรคเกอร์ ใหญ่กว่าเดิม • แอม วรมน สาวฮอตแห่งธนาคารสุขมากๆ นะคะคุณพี่ • คุณพีสมภาคย์ ชูโชติ วันไหนไปทอล์คโชว์ที่ไหนแล้วไม่มีคนช่วยถือ ่ ธนชาติ ช้างคลาน ช่วงนี้พกความสวยออกงานบ่อยๆ แต่ก็ยังไม่เห็นหนุ่มข้างกายซักที •กระเป๋าให้ก็บอกน้องๆ มาได้นะคะ • อ.กุลวัฒน์ ทศพรินทร์ ควบสองตำาแหน่งเป็นทั้งอาจารย์ ปุ๋ย พรทิพย์ ทำาเอาเพื่อนๆ ตะลึงกับหุ่นเพรียวลม ไปเที่ยวอวดหนุ่มๆ ฝรั่งไกลถึงยุโรป •ประจำาคณะนิเทศศาสตร์และผู้จัดการสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยพายัพ อย่างนี้หากเหนื่อยมาก พี่ต่าย อุวรรณา ตั้งหน้าตั้งตาทำาผลงานอยู่ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. น้องๆไม่มีคนช่วยทำางานจะรับพนักงานเพิ่มเมื่อไหร่ อย่าลืม ! คิดถึงน้องๆ แม่โจ้นะคะ • ผศ.อำานาจ ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะ • พี่ติ กิตติศักดิ์ รายนี้กะเอาดีด้านการแสดงและกับหลายงานหงษ์ทอง และอ.เอกพงษ์ สุริยงค์ ข่าวว่ามีความสุขกับการสอนหนังสืออยู่ที่ ม.ราชภัฏ โฆษณาทีวี ล่าสุดกับมือถือ Wellcom รับค่าตัวไปหลายตังค์ • เบ็ญ เบ็ญจมาภรณ์ กับเชียงใหม่ อย่าลืมคิดถึงน้องๆ แม่โจ้นะคะ • ส่วนคุณพี่เบบี้ สกาวรัตน์ ศิริมา ที่ผ่านมาต้องเข้า ลุคเจ้านางทางเหนือยังรักษาคอนเซปท์ และคอยฟ้อนเล็บอยู่ที่เทศบาลตำาบลสันกำาแพง •รับการผ่าตัดที่ รพ. ตอนนี้หายดีแล้วก็ขอให้คุณพี่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อบริหารงาน แบงค์ บรรณสิทธิ์ นึกว่าโหมงานหนักจนนอนซมอยู่โรงพยาบาลหลายวัน ที่แท้ก็ตรอมใจหนังสือพิมพ์เครือเดอะเนชั่นของภาคเหนือเรานะคะ • ส่วนพี่เจริญ นิยมก็มีความสุขกับการ อดไปดูบอลที่ยุโรปอ่ะ น่าฉงฉาน...ว๊าก • น้องใหญ่ อภิรัตน์ ฝากบอกว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่บริหารหนังสือพิมพ์เสียงพะเยา มาเชียงใหม่เมื่อไหร่อย่าลืมกลับมาเยี่ยมคณะของเราบ้างนะ ห้างบิ๊กซี สนง.ใหญ่ ราชดำาริ พร้อมกับตำาแหน่งใหม่ • หนุ่ม อดิศร บอสแห่งแม็คมีเดียคะ • ส่วนใครที่คิดถึงพีอี๊ด นันทนา อินหลี ก็ไปพบหาได้ที่ สทท.11 เชียงใหม่ค่ะ • ส่วนคุณ ่ มุ่งมั่นกับการค้นฟ้าคว้าใบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนอร์ท กำาลังรุ่งโรจน์ทั้งการงานและพีวิสุทธิ์ นิยมกุล (บี) ก็กำาลังมีความสุขและเจริญก้าวหน้าอยู่ในสายงานการตลาดกับบริษัท ่ การเรียน • ป้าลำาไย ชวนพิศ ต้องแสดงความเสียใจกับป้าลำาไย ที่ต้องสูญเสียลูกสาวคนโตโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย ต้องการผู้ร่วมงานเมื่อไหร่คิดถึงน้อง ๆ สื่อสารแม่โจ้บ้างนะคะ • ไป.. ขอให้คุณความดีจงเป็นพลังและศรัทธา ให้ป้าลำาไยเข้มแข็ง ต่อสู้กับทุกปัญหา • เราพี่กั้ง โศรยา สังฆกิจ ยังคงฟิตและรักษาความเป็นคาสโนว่าเหมือนเดิม >>> ยังมีสมาชิกอีกหลายคนที่ยังทำางานอยู่ในและนอกวงการสื่อ พี่ฮุ้ง (SF Cinema), พี่แมว รุ่นที่ 2 เชียงใหม่นิวส์, พี่แมวหญิง (ศูนย์วิจัยพลังงาน มช.), พี่กุลธวัช (ช่อง 11 NBT), พี่หม่วย (ช่อง 11 NBT), ลุงทองคร้าม (ชายผู้ท่องโลก)รุ่นที่ 2 <<< ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รุ่นที่ 14 สำาหรับการเข้ามาเรียนที่นี่ เพราะที่นีสร้างคนให้เหนือคน สร้างปัญญาให้เกิด เพื่อเป็นพลังของแผ่นดินต่อไป ความงดงาม ่ของชีวิตกำาลังจะเริ่มต้นขึ้น ขอให้ทุกคนพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาในชีวิต ฝึกที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่รอบข้าง ใส่ใจทุกรายละเอียด และอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง เพราะชีวิตต้องการ การเรียนรู้ ตราบถึงวันที่สิ้นลมหายใจ ความรักและมิตรภาพกำาลังจะเกิดขึ้นที่นี่ เหมือนกับรุ่นพี่ของพวกคุณ สำาหรับนิเทศศาตร์รุ่นที่ 2 แล้ว คงต้องบอกว่า พวกเรารักกันไม่เคยเปลี่ยนแปลง นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้จะด้วยหน้าที่การงานที่ทำาให้ไม่ค่อยมีเวลามาเจอกัน แต่ ทุกครั้งที่เราอยากเม้าท์มอยกัน ก็ต้องหาวิธีมาเจอกกันให้ได้ มีแต่ความสุข ความสนุกที่เกิดขึ้น>>ปีที่แล้ว ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์รุ่น 2 ได้มาเป็นแม่งาน จัดทำาพิธีเปิด - ปิดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนไว้อย่างยิ่งใหญ่ ประทับใจผู้ชมทุกคน เป็นประวัติศาสตร์และตำานานสำาคัญอีกหน้าหนึ่งของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ทริปต่อไปที่พวกเราจะไปผจญภัย ก็คงเป็นในแถบเอเซีย และแว่วมาว่าปลายปีจะไปยุโรปกันอีกอ่ะ >>> รุ่นที่ 3 <<< รุ่น 3 มารายงานตัวแล้วคร่า... เริ่มต้นด้วยข่าวดีของ พี่ปู ธันย์สิตา กำาลังจะมีปูน้อยๆ ที่ เมืองซิดนีย์โน้นเลย ยังไงก็พาหลานมาแอ่วเมืองไทยบ้างนะคะ • ส่วนพี่หญิงใหญ่ พี่แดง สมพร คำาหลวง ก็ออกตัวเดินทางไม่เว้นแต่ละวัน งานยุ่งมากมาย เอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนกันคะ • ยินดี กันอีกรอบสำาหรับ จิ๊บ อนุรักษ์ คุณนะลา สละโสดไปกันแล้ว แถมได้ข่าวว่าหลังแต่ง ฮันนีมูนที่ ทะเลสุดสวีทด้วยหล่ะ • พี่เอม พัชราภร เจอะเจอกันวันนั้น พี่ก็ยังสวย เหมือนเดิม แถมลดหุ่น ลงมาได้อีกตั้งหาก • เจ้แจ๋ว คนงามแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาตามรับตาม ส่งคุณหลานสาวสุดสวย ตลอดเวลา • ขอเป็นกำาลังใจให้ เจย์ ปาณิศา มีแรง และกำาลังดูแลคุณ รุ่นที่ 5 แม่ที่กำาลังป่วย อย่าท้อใจนะคะ ความสุขอยู่กับเจย์ ทุกวินาทีนะ เพื่อนๆ พี่ๆ รุ่น 3 ทุกคนส่งใจไปให้แล้วจ้า • พี่ขวัญหล้า พี่กุ๊กเก๋ พี่เจิน พี่แอ๋ว พี่จุน พี่อาร์ <<< 555+ ถึงเวลาเม้าท์ประจำาปีกันอีกแล้ว รุ่น 5 อย่างเราไม่เม้าท์ไม่ได้อ่ะ! ใครอยาก14 เจ พี่นิคม พี่โจ อ๋อง ได้ยินแล้วรีบส่งข่าวด้วยนะคะ เพื่อนๆ น้องๆ คิดถึงม๊ากก ติดตามใคร ค่อยๆ ก้มหน้าเข้ามาใกล้ๆ นะคะ เพราะตัวอักษรคงเล็กมากมาย ครั้งต่อๆ กก • แพรวพรรณ อุดมศรี รายงาน ^^ >>> ไปอาจต้องแจกแว่นขยายให้ด้วย อิอิ... เข้าเรื่องล่าสุดของคุณๆ รุ่น 5 กันเลยดีกว่า • เมื่อ ต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เอง คุณกริ่งกาญจน์ ก็ได้ให้กำาเนิดทายาทลำาดับที่ 2 คุณหนู
 • 15. สาส์นนิเทศศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 12 มิถุนายน 2554 รุ่นที่ 7กล่อมดาว” ให้เป็นเพื่อนกะคุณหนู “แต้มฟ้า” แล้ว ว่าไป... คงไม่มีใครตั้งชื่อคุณลูกได้เริ่ดส์ไปกว่าบ้านนี้อีกแล้ว 555+... • ต่อมาก็เป็น คุณน้องมด ที่สละโลดไปไม่นาน ชีวิตคู่ดูจะหว๊านหวานแบบไม่ต้องการน้ำาตาล เพราะมดมาเอง 555+... • ก่อนหน้านั้นก็ คุณน้องฟาร์ ที่สละโสดก่อนหน้าแถมทำาให้เพื่อนๆ อิจฉา เพราะไปฮันนีมูนไกลถึงยุโรป แต่รูปที่ถ่ายมาแทบจะ <<< ห่างหายวงการมานาน เพราะต่างแยกย้ายไปทำาหน้าที่... วันนี้โอกาสดี ขอโผล่มาไม่มีคุณสามี มีแต่ชีที่โพสท่าพร้อมพร๊อบที่หอบไปหลายกระเป๋า โอ้แม่เจ้า! ไปฮันนีมูนรึนั่น แค่ให้ (ดร.) หายคิดถึง... แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นแต่หนูไม่หวั่นไหว เพราะหนูคือ ก้อยเล็ก ที่555+... • ฝั่ง คุณจอม คุณเดียร์ คุณเอ็ม ก็ไม่น้อยหน้า ถึงแม้ยังไม่มีใครสละโสด แต่คุณเธอ ยังชิลชิล บินกลับมาพักผ่อนเมืองไทยแล้วก็บินกลับไปเจแปน... ในขณะที่ ครูก้อยใหญ่ก็โลดแล่นในยุทธจักรไปเที่ยวนั่นนี่ ฮ่องกง สิงคโปร ์เกาหลีนี่จิ๊บๆ แอบเห็นแพลนไปเยอรมนี แห่งฟาร์อีสเทอร์นยูนิเวอร์ซิตี้ เขาว่าดูนักดุหนา จริงไม่จริงต้องไปถามเอาเอง... • ในนู่น โกอินเตอร์กันใหญ่ 555+... • แต่ที่รักและหลงใหลประเทศไทยคงต้องยกให้คุณแม็ก คุณ ขณะที่ ครูเอื้อย ที่อยู่ฟาก มทร.อีสาน สวยวันสวยคืน สวยขึ้นพอๆกับตำาแหน่งหน้าที่กอล์ฟ ปิดบริษัทเที่ยวกันเป็นว่าเล่น 555+... • ส่วนคุณรอยส์ คุณก้อย คุณเต่า ก็คงได้แค่นั่ง ที่ได้รับจริงๆ... • ฟาก ครูเจฟ แห่งนิเทศศาสตร์ราชภัฏอุตรดิตถ์ จะว่ามือใหม่ป้ายแดงเม้าท์กะก้มหน้าก้มตาทำางานกันไป เพราะเพื่อนนัดไปไหนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ว่างๆ 555+... • ก็ไม่ใช่ เพราะมีประสบการณ์สอนที่เชียงใหม่มาแล้ว แต่ก็ขนของใส่เวสป้ากลับบ้าน ในแต่คนที่เที่ยวด้วยได้เงินด้วยคงต้องเป็นคุณโอ เค้าเที่ยวไปถ่ายไป เรี่ยราดไม่เป็นที่เป็นทาง เอ้ แนวคิดสำานึกรักบ้านเกิดจริงๆ... • ส่วน ครูบอม ที่อยู่นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่ มีงานย! ไม่ใช่ ถ่ายรูปไปประกวดไป ได้มาหลายรางวัลแล้วนะจะบอกให้ 555+... ล่าสุดก็ไปคว้า ให้ทำาเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะหัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะฯ และงานพัฒนารางวัลจากงานราชพฤกษ์ ไม่รู้งานนี้ คุณอ๊อบ เป็นคนจัด ด้วยรึเปล่า ร่วมด้วยช่วยกันน่าดูนะ นักศึกษาของสาขา สงสัยว่าจะมีแต่งาน งาน งาน จริงๆ... • ย้ายฟากไปทางหน่วยงานเนี่ย 555+... • คุณนิก อาจต้องสละตำาแหน่งตากล้องมือหนึ่งให้คุณโอไป เพราะถ่ายมาทีไรมี ราชการอื่นๆ เช่น สาวต่อ ที่วันนี้ไปอยู่ที่เทศบาลตำาบลต้นเปา มีข่าวคราวอย่างไรคงต้องแต่ “พลอยเหนือ” ลูกสาวสุดเลิฟ 555+... • ต่างกะอีกคนที่ถ่ายรูปลง fb เมื่อไหร่มีแต่หนุ่มๆ ติดต่อมาบ้าง... • สาวปอนด์ ที่ไม่มั่นใจว่าเธอทำางานบริษัททัวร์ หรือสำานักงานเลขาธิการของใครๆ เค้าทั้งนั้น เมื่อไหร่น้อ คุณน้องโจโจ้ จะมีเป็นของตัวเองสักกะที อิอิ... ว่าแต่หลักสูตร วุฒิสภากันแน่ ? เพราะเธอตะลอนๆ ไปทั่วไทยแล้ว... • เช่นเดียวกันกับ สาวโอม ที่เธอดร.ที่เรียนเนี่ย อยู่ มช. รึที่ไหนกันแน่ เพราะเห็นทีไรก็ไปแต่ท่าช้าง 555+... เพื่อนร่วมรุ่นรอ ทำางานอะไรกันแน่ ? เพราะมีเวลาตระเวนทำาบุญ ตระเวนพักผ่อนวันหยุดจนน่าอิจฉา ไม่ดูรอลุ้นกันอยู่นะว่าระหว่างคุณโจโจ้กะคุณครูแอน ใครจะแต่งงาน เอ้ย! ไม่ใช่ ใครจะจบ ดร. เหมือนคนทำางานสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ จริงๆ... • ในขณะที่ สาวฝ้าย ย้ายไปก่อนกัน 555+... • พูดถึงรุ่น 5 ที่อยู่ไกล นึกถึง คุณตู่ พีอาร์ผาแดงฯ นี่ก็ยังไม่เห็นตกลงปลงใจ ย้ายมาตามหาหัวใจและอะไรที่ใช่จริงๆ ได้ยินว่าไปอยู่แถวๆ มช. จริงเท็จอย่างไรก็รอเจอกะใครสักที สวยเลือกได้ก็อย่างนี้แหละน้อ 555+... • สูสีกะ คุณหนูเกรซ ที่เพื่อนๆ รอคอย แล้วถามดู... • เงียบหายไปนาน คนมีครอบครัวที่น่าอิจฉาน่าจะเป็น สาวไผ่ หนุ่มเอ็ดดี้แต่งชุดชมพูไปงานแต่งกันอยู่นะ ไม่ lucky in game ก็ขอให้ lucky in love แทนละกัน ไม่ใช่เพราะเขาแต่งงานกัน แต่ก็เพราะต่างมีครอบครัว มีเบบี๋ให้หลายๆ คนต้องอิจฉา...555+... • อ้อ ! คุณต้าร์ อีกคน ที่หลายคนลุ้นให้เจอเนื้อคู่ไวๆ ไม่อยากให้น้องเหงา เอาแต่โพส • อย่างน้อยๆ ก็ สาวเตเต้ แห่งการไฟฟ้า และสาวขวัญ ที่นับวันรองานแต่งของตัวเองมาMV เก๊า เก่า เพลงก็เศร้าซะเหลือเกิน รึเค้าจะทำาเพลินๆ เพราะเห็นขวดเบียร์อยู่ข้างๆ ประจำา นานเกิ๊นนนนน... • ยิ่ง สาวมิงค ์มีรูปแต่งงาน ใครเห็นก็ตกใจว่าสละโสดเมื่อไหร่ ที่แท้เป็น555+... • ส่วนคนติดต่อไม่ค่อยได้จาก fb ก็มี คุณลุงตุ๋ยกะพี่หล้า ททท. แต่ก็ไม่ได้หายไปไหน สาวมด คู่แฝดนั่นเอง... • ส่วนที่เงียบหายไปแต่ก็ยังทักทายเสมอๆ ได้เห็นข้อความนี้โปรดน้องนัดชนแก้วเมื่อไหร่ พี่ก็มาได้ทุกที 555+... • ไม่เหมือน คุณป๊อป นัดมาเมื่อไหร่ พ่วงลูกมา ทักทายมา ไม่ว่าจะเป็น พี่อ้อ สาวซี เฮียน้ำา สาวเมย์ สาวกี้ สาวฝน ลุงต้น ลุงครอง นายจีด้วยทุกที เป็นคุณพ่อดีเด่นหรือไม่เป็นที่ไว้ใจคุณนายที่บ้านกันแน่ 555+... • อ้อ ! มี คุณน้อง นายเขมที่โกอินเตอร์... ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้าย โอกาสหน้าฟ้าใหม่คงได้เจอกัน สิ่งสำาคัญขอหญิง อีกคนที่คลอดน้องน้อยเมื่อปีที่แล้ว น่ารักน่าชังมากๆ ไว้ใครไปภูเก็ตอย่าลืมแวะไปหานะ ให้มีใจส่งถึงกัน คิดถึงกัน และเจอกันเมื่อชาติและคณะต้องการ... >>>ย้ำา ! น้องรูปหล่อมั่กๆ 555+... • มี คุณพี่สน อีกคนที่หลายคนบ่นไม่ค่อยเห็นหน้า ก็ถ้าอยากให้พี่เค้ามาก็สั่งกระถางต้นไม้สักร้อยใบนะ รับรองว่าได้เห็นใบหน้างามๆ ของคุณพี่แน่ๆ ตกลงพยาบาลนี่งานอดิเรกใช่มั้ย 555+... • คุณนก ก็เหมือนกัน รายนี้ก็ไปสืบทอดธุรกิจครอบครัว รุ่นที่ 8ถ้ากลัวจะไม่รู้เอาเงินไปเก็บที่ไหน เอามาให้เพื่อนๆ ยืมมั่งก็ได้นะ 555+... • คุณพี่ประสิทธิ์ ก็ <<< ผ่านวัน ผ่านคืน ผ่านเดือน เลยมาเป็นปี แล้ววันที่วารสารนิเทศศาสตร์ก็ได้เวลาอีกท่าน ตั้งแต่เป็นผู้บริหารก็มัวทำาแต่งาน ได้ดิบได้ดีก็อย่าลืมน้องๆ นะพี่ 555+ ไม่รู้ว่าครบคน ออกมาสู่สายตาประชาชนเสียที ปีนี้ได้ข่าวน้องรุ่น 13 ทุ่มไม่อั้น แผนเตรียมจ้างนางแบบรุ่น 5 รึป่าว ขาดใครไปก็ขอให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่ความผิดใคร ให้รีบใช้ fb แล้วไปที่ Master 5 @ mju FHM มาเป็นแบบขึ้นปกเพื่อเรียกคะแนนจากผู้อ่านกันเลยทีเดียว ซึ่งความจริงแล้วในเพราะเค้าไปเจอกันที่นั่นจ้า... >>> อดีตเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว พี่รุ่น 8 ก็เคยปั้นนางแบบระดับนี้เพื่อขึ้นปกมาแล้วเหมือน กัน แต่เสียดายที่ทางคณะฯจำากัดขนาดของนิตยสาร เราเลยไม่สามารถใส่นางแบบเด็ก รุ่นที่ 6 ปั้นทั้งสามลงไปในปกอันน้อยนิดได้ แม้จะมีการต่อรองกับ บ.ก. ซึ่งดึงตัวมาจากนิตยสาร เฉียบ แต่ด้วยจิตสำานึกที่มีต่อผู้อ่าน ทำาให้ บ.ก. ตัดสินใจไม่นำาขึ้นปกเพราะสงสารผู้อ่าน<<< ปีนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ รุ่น 6 หลายคนที่ประสบความ กลัวเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนิตยสารด้านโภชนาการ มาวันนี้เธอทั้ง 3 ได้แยกทางไปตามหาสำาเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการงาน งั้นมาอัพเดทกันหน่อยว่าใครทำาอะไรกันอยู่ สิ่งที่ชอบมากกว่าสิ่งที่ใช่ (นางแบบ) น้องวุ้นและน้องพลอยได้จับมือประสานกับน้องบ้าง • อ้อม นภาภร ก็ยังคงสอนอยู่ที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับตำาแหน่งคุณแม่มือใหม่คน ผึ้งอดีตผู้จัดการส่วนตัว ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาไปถ่ายทอดให้กับน้องๆ นักศึกษาที่ล่าสุดของรุ่น 6 เพราะเพิ่งได้ทายาทสุดหล่อ “น้องเทอร์โบ” มาสร้างสีสันให้ครอบครัว ขอให้ โคราช ส่วน น้องปอม ได้ออกไปสู่โลกของเธอเอง ซึ่งผู้เขียนก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร แต่สนุกและมีความสุขกับการเลี้ยงลูกนะค่ะ • ฝ้าย สิรดา สาว Graphic Design จาก Compass ก็เอาเถอะครับ บางครั้งการทำาอะไรที่ต้องเดาไปเรื่อยๆ ก็ทำาให้ชีวิตตื่นเต้นดี • แอ้น แอ้หลังจากที่ได้พยายามปั้มทายาทอยู่นานก็ได้ “น้องพลอยใส” ลูกสาวหน้าตาหน้าเกลียดหน้า น แอน แอ้น แอ้น แอ้น แอน เสียงเปิดตัวใหม่ของไอดอลขั้นเทพ อาจารย์ตั้ม อาจารย์ชังสมใจ ตอนนี้กำาลังสนุนสนานกับการเป็นคุณแม่มือใหม่...สู้สู้นะคะ • โอ๋ ปรีชาวุฒิ ปีนี้ก็ยัง ประจำาสถาบันแห่งหนึ่งในโคราช (ผู้เขียนขอสวงนชื่อมหาวิทยาลัย) แม้บรรดาสาวกทั้งLucky in game เพราะบริษัท Polygon Wizard ที่รับผลิตงาน Animation ทั่วราชอาณาจักร หลายจะพยายามฟังคำาต่อไปที่ต่อจากนี้ ก็ยังไม่มีใครเคยได้ฟัง เพราะอาจารย์ตั้มทิ้งไว้ก็ยังไปได้สวย ไม่แน่นะคะ เผลอๆ เราอาจจะได้เห็นผลงานของโอ๋ไปโผล่ในหนังฮอลิวูดก็เป็น ให้เป็นปริศนาตราบจนทุกวันนี้ว่าร้องเพื่ออะไร ทำาไม ความจริงแล้วในภาคที่แล้วที่ร้องได้ แถมยัง Luck in the family ที่ได้ทายาทคนสวย “น้องนับทอง” ลูกสาวที่หน้าตาน่าชัง ว่า แว้ แว้ แว้ ตามมาด้วย แนส แนสสสส นั้นเราก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่จะบอกอะไร... • บินไปถอดแม่มานิดพ่อมาหน่อย แถมยังเลี้ยงง่ายอีกด้วย แบบนี้คุณพ่อโอ๋มีเวลาหาเงินมาให้หนูนับ ไกลถึงอังกฤษ เพื่อไปพิสูจน์ว่าโค๊กที่นั่นกับที่เชียงใหม่อันไหนอร่อยกว่ากัน จนป่านนี้ผ่านทองนับจนเพลินแน่จ้า • พี่หล้า เครือวัลย์ นอกจากจะตั้งหน้าตั้งตาทำางานเพื่อรับใช้ท้องถิ่นที่ มาเป็นปีแล้ว น้องเดียร์ ก็ยังไม่สามารถตอบได้ เธอบอกว่าจะขออยู่ทำาวิจัยไปอีกปีหรือเทศบาลบ้านโป่งแล้ว ก็ยังเจียดเวลาไปเรียนเอาปริญญาตรีสายบริหารอีก 1 ใบ ที่ มสธ. เพื่อ สองปี ได้ข่าวว่าขณะนี้ เธอได้เป็นนักเตะฝึกหัดของสโมสรแมนยฯูไปแล้ว คาดว่าปีหน้าเตรียมต่อปริญญาโทสายบริหารเช่นเดียวกัน แล้วแบบนี้จะมีเวลาไปตามหารักบ้างรึเปล่าหละ คงจะได้ลงสนาม (หน้าที่พัก) เป็นแน่ เธอบ่นว่างานวิจัยเรื่องโค๊กนี้ช่างยากลำาบากไม่น้อยจ๊ะ • กิ่ง ปาริสสา นอกจากจะคงส่งเสียงใสๆ รายงานข่าวคราวอยู่ที่ FM 100 แต่ก็ยังมีเวลา แต่ไม่รู้ว่าทำาไมรูปใน FB ถึงได้ดูมีความสุขเหมือนไปเที่ยวพักผ่อนซะงั้น.... • พูดถึงเดียร์เลี้ยงดูฟูมฟัก “น้องตั้งต้น” ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่มีแววทำาให้เวที The Star สั่นสะเทือน ก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงผู้ชายร่างบึก (เฉพาะพุง) ผู้ที่ห่วงอย่างเดียวว่าจะมีเสื้ออย่างเต็มที่อีกด้วย • เก๋ สุพรรณี สาวพะเยา ก็ยังรักบ้านเกิดขอเป็นอาจารย์สอนที่ ม.พะเยา สูทใส่ไปงานเลี้ยงหรือไม่ นานนับปีที่ไม่ค่อยได้คุยกันมากคนหนึ่ง ตอนจบก็เหมือนเดิม • ปลา อุษณีย์ สาวอุตรดิตถ์ ก็ยังมีความสุขกับการเป็นอาจารย์สอนที่ ม.ราชภัฏ ทำาวิจัยคู่แฝดสะท้านคณะฯมาแล้วครั้งนึง หนิงแต่งงานได้ซักพักบีก็ไม่ยอม เธอทำาทีไปหลอกขายประกันเค้าแล้วสุดท้ายก็แต่งตามกันไป ในอีกไม่นาน 15อุตรดิตถ์ แอบกระซิบถาม รศ.ดร.วิทยา ว่าเมื่อไหร่จะเปิด ป.เอก จะรีบไปสมัครคนแรกเลยค่ะ >>> พอหนิงมีลูกบีก็ยอมไม่ได้ ตอนนี้ตามมาติดๆ ตอนนี้พยายามหัด
 • 16. รุ่นที่ 10ใช้อุปกรณ์เลี้ยงลูกแบบเดียวกับหนิงอยู่ เพียงแต่ชุดคำาสั่งต้องมีคำาว่าพี่ต่อนำาหน้า แต่คราวนี้ไม่รู้ว่าอุปกรณ์จะยอมรับคำาสั่งหรือปล่าวนั้น ต้องตามลุ้นกันอีกที... • ขณะที่เขียนอยู่นี้เป็นช่วงที่กำาลังมีการประกาศเลือกตั้ง ผู้เขียนเองก็ลุ้นอยู่ว่า อาจารย์ประสิทธิหรือป๋าอ๊อด ของเราจะลงสมัครพรรคไหน ที่บอกอย่างนี้นั้นก็เพราะว่าอาจารย์ประสิทธิเค้ากว้างขวางจริงๆ ครับ <<< จุ๊บุๆ มิรุๆ อิ๊ๆ อุๆ เหอๆ เซงแว้ๆ จังเลยๆ ขึ้นต้นกับภาษา “ป่วน” ตามประสาในเขตรั้วโรงเรียนโปลิฯ นั้นไม่มีใครรู้จักอาจารย์คนนี้ เอ้ย เอาใหม่ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จัก นักศึกษารุ่น“ป่วง” เรียงแถวจบกันหมดยกรุ่น แต่… ก็เพราะเรียนจบนี่แหละ ทำาให้อาจารย์ประสิทธิ ไม่เท่านั้นกาดหลวงไปจนถึงประตูท่าแพ ทะลุไปแม่ริม กลับมาสันกำาแพง หลายคนก็บ่นว่าเหงาจังเลย ก็เลยต้องหาอะไรลั้นลา ชิวชิว ทำากัน • คนแรกก็พี่สาวตลอดแนวแม่น้ำาปิงนี้ขึ้นไปถึงชุมชนลุ่มแม่น้ำาแยงซีเกียงของจีน อาจารย์ประสิทธิเป็นที่รู้จัก ใหญ่ @P’แหน้ หายไปจากเนตเวิร์ค ได้ข่าวว่างานเข้าล็อตใหญ่ แต่ก็ไม่วายอัพรูป ดอยไปทั่ว ส่วนทำาไมนั้นให้ถามพี่อ๊อดกันเอง ติดต่อได้ที่เบอร์ 0819จุดๆๆๆๆๆ ผู้อ่านอย่างได้งง ดอย มาฝาก จนมีผู้สังเกตการณ์แอบเห็นว่ามีกิก-กั๊กอะไร ทำาไม กับหนุ่มคนไหนอยู่เพื่อนรุ่น 8 ที่เหลืออย่าได้น้อยใจ ที่เขียนถึงไม่ครอบคลุมทุกคนนั้นเป็นเพราะผู้เขียนพยายาม เอ่ย ? • @P’นงค์ เจ้าแม่นักShop ถึงแม้งานsheจะเยอะแต่sheก็มีเวลาเก็บเงินดัดนิสัยอ่านข่าวไทยรัฐย้อนหลังไปแล้ว 6 เดือน แต่ก็ไม่พบข่าวคาว...คราวของพวกคุณเลยแม้แต่น้อย พี่บอย ได้ข่าวมาว่าsheเก็บเงินซื้อ และซื้อกระเป๋า รองเท้า จนแทบจะเข้าห้องไม่ได้นั่นก็แปลว่าคุณเป็นซุปตาร์ขั้นเทพที่เก็บข่าวได้ดีไม่มีตำาหนิ • ผู้เขียนได้มีโอกาสเจอกันกับ น้อง อยู่แล้ว มิหนำาซ้ำาล่าสุด sheบอกจะสะสมแหวนเพชร ต๊าย ! เล่นเอาพี่บอยเหงื่อตกไปชมพู่ ตามงานแต่งงานอยู่บ้าง ก็เลยรู้ว่าน้องเป็นสาวแล้วเจ้า... • ส่วน แคท นั้นก็มีโอกาสได้ เลย • @P’เปิ้ม พี่ชายตัวโต หนีน้องๆ ไปเหงาก่อนเพื่อน ล่าสุดเห็นว่าหาวิธีแก้เหงาด้วยเจอตามสถานปฏิบัติธรรมที่ชื่ออินฟินิตี้บ่อยๆ ทำาให้รู้สึกดีขึ้นมาก เพราะอย่างน้อยยังมีเพื่อน การเรียนต่อ รอลุ้นกันว่าจะเป็นโทใบที่ 2 หรือจะเป็นว่าที่ DR. คนแรกของรุ่น...oOH...รุ่นเดียวกันเที่ยวอยู่ หุ หุ... • พี่จิ ได้ข่าวว่าสวยขึ้นมากกว่าเมื่อก่อน สายรายงานว่าตอนนี้ไป WOW... • @P’พี่กุ้ง บ่นเหมือนกันว่าsheเหงา คิดถึงงานวิจัยก็เลยแก้เซ็งด้วยการเล่นวุฒิศักดิ์บ่อยจนเค้าให้หุ้นส่วนแล้ว ซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือป่าว • พี่ชาติ น่าจะได้เป็น อบต. สมใจไป เกมส์บน facebook เยอะมากกกก... (คนเล่นเกมส์แอดsheได้เลย อิอิ) • @P’จอย พี่สาวแล้วที่ลำาปาง แต่ผู้เขียนขอเช็คตำาบลอีกทีว่าชื่ออะไร... • น้องเต่า ดูจะเงียบไปไม่รู้ว่าพยายาม ในร่าง “พูก้า” หน้าตาหน้ารักสดใส แต่ทำาม้าย ทำาไม Sheไม่ยอมอยู่ในโลกไซเบอร์ซะทีทำาตัวแบบนี้เพื่อไม่ให้คนที่ตั้งคำาท้ายให้ว่าแนสสสสส เค้าตามเจอหรือป่าว แต่เต่าสบายใจ (พี่นกสอนพี่จอยเล่นบ้างนะ เพื่อนๆ คิดถุง... คิดถึง...) • @Pต่าย ผู้เชี่ยวชาญในองค์กรได้ เพราะตอนนี้นั้น แนสสสส หน่ะเอ๊าไปแล้ว เดี๋ยวนี้ต้อง แอ้น แอ้น แอน แอ้น แอ้น แอ้น เสียง สันติ ถึงแม้มี facebook เป็นของตัวเอง แต่ก็ปล่อยให้กลายเป็นพื้นที่โฆษณา ไม่มีแอน เท่านั้น... • พี่แวสสสส นั้นขายกิจการรีสอร์ทพันล้านไปอยู่ที่แม่ริมแล้ว ข่าวว่าแค่ที่เก็บ เสียง ไม่มีสัญญาณตอบรับ ห่างเหินมากมาย ยังไงลุงต่ายมาอัพเดทสถานะใน facebookรองเท้านั้น พี่เค้าทำาเป็นโกดังขนาดก็ปาเค้าไปกว่า 10 ไร่ จากประตูหน้าบ้านไปห้องนอนต้อง บ้างน๊า... • @P’ต้า ต้นตำาหรับฉบับ “ป่วง” ตอนนี้ “งดป่วง” กลับไปดูแลคุณแม่ที่กทม.นั่งรถกว่า 3กิโลฯ นี่ยังได้ยินมาว่าอ่างอาบน้ำานั้นมีสไลด์เดอร์ด้วย คนมันรวยช่วยไม่ได้จริงๆ... (ขอให้คุณแม่หายไวไวนะครับ) ยังไม่พอ He~she~อัพรูปลงเฟซ ทำาหน้าทะเล้น ทำาหน้า• เพื่อนอ้อมและอิ๋ว นั้น ได้ข่าวว่าสบายดี ถึงแม้จะไม่ได้เจอก็ยังติดตามผลงานของเธอสองคน หล่อ ทำาหน้าใส (หรือเปล่า) กะสาวนิรนาม... Opp ! • @P’รถ บุญเยอะ บุญใหญ่ บวชบนแผงหนังสือพระเครื่องตลอดเวลา • ประกาศสุดท้ายก่อนปิดคอลัมป์คือ เดือนตุลาคมปีนี้ ทดแทนคุณพ่อแม่ 1 พรรษา กลายเป็น “พระรถ” มิทราบฉายา บวชอยู่ ณ จังหวัดปู่ John เพื่อนเราจะประกาศเสียอิสระภาพให้กับสาวนอกวงการ สายรายงานว่าเธอหน้าตา พิษณุโลก เพื่อนๆ ก็ได้แต่ขออนุโมทนา สาธุ ขอเกาะบุญขึ้นสวรรค์ด้วยนะครับ • @ตรีรูปร่างเหมือนน้องน้ำาชามาก อายุน่าจะพึ่ง 20 ปีนี้ คนสนิทก็ยังไม่มีใครเคยเห็นหน้าสาวคนนี้ หลังจากอกหักเพราะไป(ลัก)หนุ่มน้อย เมือง...แห่ระเบิด (จ๊าก...ไม่โกรธกันน๊า เมาท์แรง)มาก่อน รุ่น 8 ทั้งรุ่นคงต้องเตรียมตัวให้ดี งานนี้ปู่ John จัดหนักเพื่อให้สมฐานะเจ้าสาว วัน ก็มองหาหนุ่มเหนือเมืองเชียงใหม่มาดามใจ พร้อมกับข่าวดี ข่าวใหญ่ ซื้อบ้านหลังหญ่าย...เวลายังไม่ระบุ ต้องติดตามกันต่อไป... • รายงานโดย ก่อพงศ์ อดีตผู้กำากับมิวสิควีดีโอและหนัง ขนาดมหึมา... ราคาครึ่ง 10 ล้าน เตรียมเปิดให้เพื่อนๆ ไปถล่มกันเร็วๆ นี้ • @น้ำาปิง เจ้าหลายเรื่องที่สร้างไม่เสร็จเมื่อยังสมัยเรียนอยู่ >>> พ่อ เอ้ย ! เจ้าแม่มือตบแห่งราชภัฏเชียงใหม่ ซุ่มซ้อมกีฬาเป็นอย่างดี ไฉนเลย... แม่เจ้าไป อ่อนระทวยแพ้และแพ้ใจบ่าวใหญ่ ป้อชายเมืองอุต-ดิตถ์ sheก็เลยกลับมาฟิตจะเป็นสุดย รุ่นที่ 9 อดนักคิด PR. มือทอง • @แน็ตตี้ สาวน้อยตาใส แว่ว แว่ว ว่า Sheกำาลังจะเป็นเจ้าสาว แถมเป็นซ้อใหญ่โรงงานอัลลอยซะด้วย และที่สำาคัญเธอเป็นสุดยอดเจ้าแม่ฟาร์มหมู (fa- cebook) ที่รายได้ไวที่สุดอีกด้วย • @ยะ น้องคนสุดท้อง แง่วๆ แง่วๆ เจื้อยแจ้ว มาแต่ไกล<<< หลังจากฝ่าฟันมรสุมทั้งหยาดเหงื่อ น้ำาตา และความอดทน ในที่สุดรุ่น 9 ก็ได้ครอบครอง ล่าสุดหาอะไรทำาเบาๆ ก็มาติดแทคชักชวน P’หนุ่ม พี่ชายหน้าตาหน้ารัก (55 เขิน เขิน!!)ปริญญามหาบัณฑิตกันได้ครบทุกคน ล้วนแล้วแต่นำามาซึ่งความอิ่มเอม เปรมปรีด์ ให้กับมหา ไปเล่นดนตรีคลาสสิก คิดจะตั้งวงแข่งกะ “วงทรีโอ้” (คนที่สามก็คือสุดเลิฟ คนที่ดีที่สุดให้บัณฑิตและครอบครัวยิ่งนัก เหนือสิ่งอื่นใด หลายคนอาจจะสงสัยได้แล้วว่าแล้วหลังจากนี้ มาเล่นฟลุตร่วมกัน) 555++ • @นาน แม่สาวหัวฟู เคยหนีเพื่อนไปไกลถึงเยอรมันแล้วกแต่ละท่านอยู่ที่ไหน อย่างไร วันนี้เรามาอัพเดตให้ทราบถ้วนหน้ากันแล้วค่ะ • เริ่มจากพี่ใหญ่ ลับมาเรียนจนจบ เสร็จแล้วก็หนีลงใต้ ทนไม่ไหวหนีขึ้นเหนือ และแล้ว... sheก็ได้งานใหม่พี่กุ้ง แพรวพรรณ ตอนนี้เธอรับหน้าที่ธุรกิจนำาเที่ยวที่บ้านอย่างเต็มตัว หากใคร่นั่งรถม้าชม บริการหัตถ์เทวะ แต่ไม่ทันไรคุณแม่สั่งงดกลับบ้านดึก sheก็เลยกลับมานั่งเหงาที่อยู่คฤหเวียงกุมกามติดต่อพี่กุ้งทันทีนะคร่า • ส่วน พี่เปรี้ยว สุมณรัตน์ รับจัดงานทั่วราชอาณาจัรพร้อม าสน์ไฮโซตามเดิม • @สุดท้าย ท้ายสุด น้องขิม คุณแม่มือหนึ่ง หลังจากประสบอุบัติเหตุวางแผน PR แบบครบวงจร (ขอบวก+++ เลยว่า เค้า expert มาก) • หากคุณประสบปัญหา Sheก็ตื่นขึ้นมาแล้วถามเพื่อนว่า (…กรู...) จะจบทันไหม? ต้องขอขอบคุณงานวิจัยที่ทำาให้ทางด้านการเงินหรือสินเชื่อ กรุณาติดต่อ พี่เติ้ล ยุทธิสิทธิ์ คนนี้เค้าพร้อมเปิดวงเงินทางธุรกิจ เธอมีวันนี้ ตอนนี้ดีขึ้น Sheกลับมาตั้งหน้าตั้งตาทำางานวิจัย เพื่อจะบอกกับเพื่อนๆ ว่า (…กับธนาคารระดับชั้นนำาของประเทศให้ค่ะ ช่วยยอดพี่เค้าหน่อยนะคะ เค้าจะได้ไปขอ พี่แหม่ม กรู…) จบแน่ๆๆ 555++เพื่อนๆ เอาใจช่วยคร๊าบ สู้ สู้... >>>ทัศริยา ซ๊าที (อ่ะคุ อ่ะคุ) • ล่าสุด พี่อุ๋ย รุจิรา ได้ทำาความฝันให้เป็นจริง หลังจากประสบความ รุ่นที่ 11สำาเร็จกับธุรกิจไมโลดิบ ก็ได้เพิ่มยอดขายกับธุรกิจร้านกาแฟ บ้านอุ่น-อุ่น เป็นที่เรียบร้อยคร่า •กระแสอะคุลาล่า กำาลังมา หากท่านไหนสนใจ ติดต่อ พี่อ้อย สิรินันท์ แต่อาจต้องเดินทางไกลนิสนึง ไปที่แม่ฮ่องสอนนู้น • ในรุ่น 9 มีท่านหนึ่งที่ใช้สโลแกนความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดคือ พี่กั๊ก ชินารัศน์ หลังจกคว้าใบปริญญามากอด เธอก็เดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอีกใบแบบเริ่ด เริ่ด <<< กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแบบงามๆ และมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่ติดตามรุ่น 11• หากคืนไหนฟ้าเปล่ง ดาวสวย อยากรู้จะมีปรากฎการณ์ธรรมชาติอันไหน สามารถสอบถาม อย่างดีเสมอมาอีกครั้ง มาปีนี้เรามาอ่านเรื่องแซ่บเวอร์ของรุ่นนี้กันดี กว่า เริ่มต้นที่พี่ได้ที่ พี่ชมพู่ พิริยาภรณ์ คนอารายไม่รู้ ทั้งสวย ทั้งเก่ง • ส่วน พี่น้ำามนต์ นพเกล้า ฝากเพื่อนพ้อง ใหญ่ประจำารุ่น “ตั้ง” หายหน้าหายตา ได้ข่าวว่าไปช่วยพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัย จิตใจน้องพี่ให้ใช้ Acer ด้วยนะคะ สินค้าเค้าดี เจง เจง (อันนี้ก็ขอบวก+++++) • ท้ายที่สุดน้องเล็ก งามแบบนี้ขอปรบมือให้คุณตั้งแบบดังๆ กันเลยครับ • คนถัดมาขอแสดงความยินดีกับที่หมายถึงขนาดตัว กิ๋ม ยุวสรา ตอนนี้เธอว่างมาก หากใครสนใจจะใช้กระเป๋า Handmade “หม่อน” ที่ได้งาน ที่ชอบที่ชอบ ก็งานถ่ายภาพของนิตยสาร แถมได้กินฟรีหลายครั้งแล้วคุณภาพดี เธอคนนี้จะตัดเย็บให้เต็มที่เลยคร่า สำาหรับฉบับนี้จะอัพเดตนิสหน่อยพอให้ชุ่มชื้น ชอบมาเล่าสู่กันฟังด้วย เข้าทางเค้าเลยหล่ะ • “เอ้” ชายหนุ่มร่างยาวยังคงรักคุณเท่าฟ้าหัวใจ ฉบับหน้าจะเป็นอย่างไร ค่อยนำาเรื่องมานำาเหนอแก่พี่น้องชาว Com & Digital นะคร่า อัพเดทเรื่องสายการบินทุกสายการบินแถมเด๋วนี้ชอบโพสข้อคิดดีๆ ใน FACEBOOK ให้>>> พวกเราไปกด Like เสมอๆ • “โอ” ร่ำารวย อาเจ็กหันไปเปิดกิจการร้านไก่ทอดชื่อร้าน ไก่ ทอดมิดไนท์ อย่าลืมตามไปอุดหนุนกันนะครับ อยากรู้ว่าที่ไหนถามได้ที่เจ้าตัวเลยครับ • 16 “มุ” สาวเจ้าเสน่ห์จากที่เกาหลีทัก พุงนำานม เลยไปเกาหลี ทำาศัลยกรรมจนเกาหลีเห็น แล้วต้องทักว่า นมนำาพุง sheดีใจมว๊ากกกที่ทำาสำาเร็จเจ้า!! • มากด Like ให้ “อิม” ที่เต้น ในเพลง กินตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ได้เหมือนตุ๊กกี้ชิงร้อย ช่างเหมือนอะไรอย่างนี้ และยังเต้น
 • 17. ท่า Sexy ไม่ได้เหมือนเดิม เจ้าค่ะ • “เหน่ง” ได้ข่าวว่ามีที่อยู่ใหม่ เปลี่ยนอะไรใหม่ๆ แล้วไม่ยอมบอกเพื่อนบอกฝูงเลยนะ แซ่บไม่เบานะ กอลั่ม • “ออ” ได้ดิบได้ดีเป็นอาจารย์ที่ราชภัฎ รุ่นที่ 13ลำาปาง ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ ^^ • “เดือย” ยังคงสายเสมออยู่ ล่าสุดวันดำาหัว <<< DC13 สุดยอดของความเหนือชั้น สาวฟิลิปปินส์และไชน่า ตูน เฉิน เซออิง andsheช้าสุดเพราะต้องไปทำาผม เซ้ทผมให้เข้าทรงใช่ไหมละ ยังไม่พอได้ชื่อใหม่ด้วย ชื่อไรถามรุ่น ลิซ่าRizzla Irabagon salas พยักหน้าเข้าใจทุกวิชา Are you O.K ? O.K. • สรุปแล้ว13 ดูครับ • “แชมป์” รอดูแชมป์ผอมก็ไม่เห็นผอมซะที แถมอ้วนออก แล้วบ่นเรื่องอ้วนตลอดๆ ประธาน รุ่น DC13 ไม่หนี เจ๊อัง อังคณา สุขแสวง แม่หลวงประจำาห้อง งามน้ำาใจและแต่ก็ไม่เห็นผอม สู้ๆ นะแชมป์เอ้ย • “บี” ยังเป็นนักกินเบเกอรี่มือหนึ่งในรุ่น แล้วผมจะยาวไป ใบหน้า • เรียนปริญญาโทที่ไหนไม่สุขใจเท่าที่แม่โจ้ พี่อุ่น ปุณณดา จันทรสุข แห่งศูนย์ไหนอ่ะเธอ ยาวแต้ยาวว่า ยาวสร้างจุดเด่นไม่ให้มองพุงป่าวหว่า Oops! • “บุ้ง” ชายผิวขาวที่ อนุรักษ์ช้างไทยดั้นด้นมาไกลจากลำาปางอย่างไม่ย่อท้อ • ส่วนพ่อหนุ่มรูปงามนามแปลกชื่นชอบการดื่มคู่กับการเชียร์บอล ล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤษาคม’54 ได้ไปอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ เอ๋ สุดปฐพี เวียงสี ธรรมดาที่ไหน อาจารย์ขอให้พูดน้อยๆๆ ลงบ้าง ขอเถิด ขอร้อง • เจ้าเรียบร้อยแล้วครับ • ปิดท้ายที่ชาย “เบส” ชายงามที่สุภาพ นุ่มนวล ถ้าใครได้ยินคำาด่ารบกวน พ่อแห่งราชมงคลล้านนา เจ้าของฉายา ลีโอแมน อิ่มเอิบได้ใจเพื ่ อ นๆจะใคร อาจารย์มาบอกรุ่น 11 ด้วยนะครับ เมาท์มอยเบาๆ กับรุ่น 11 คร๊าบบบ >>> มิ้นท์ เกษตร แก้วภักดี นั่นเอง • แต่กำาลังสำาคัญอีกหนึ่ง พึ่งได้ทั้งงานพาหนะ งานขนของ งานจับจองสถานที่ หนีไม่พ้น ต.ตุ้ย พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ หัวหน้าห้องเทอมสอง ของเค้า รุ่นที่ 12 ดีจริง แต่... โสด ไม่มีใครเอา • ว่ากันเรื่องโสด ไม่พาดพิงคนชื่อ เบิร์ด อนุสรณ์ วิจารณ์ ปรีชา ไม่ได้แน่ ไม่ใช่ไม่มีมาให้เลือก แต่ป๋ารักสันโดษครับ • เมาท์ดาวคณะแห่งปี หนีไม่ พ้นสาวหน้าหวานน้ำาตาลสมุย คนเชียงใหม่แต้ๆๆ หนูแตง ภาวิตา ศักดา ใครบอกหนูแตง<<< สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ก่อนจะพบรายการต่อไป ดิฉันนักร้องน้องใหม่ ขอยืมไมค์ร้องคั่นเวลา คนใต้ โกรธกันตายทั้งชีวิต • ด้านสาวหล่อนิสัยดีที่สุดในโลก ที่พึ่งพาภาษาอังกฤษและนิสสสสสสนึงนะคะ หลังจากที่ตรากตรำา หน้าดำาคร่ำาเครียดกับโครงร่างวิทยานิพนธ์และปัญหา หัวหน้าห้องซัมเมอร์ ส้ม จิรารัตน์ รัตนทัศนีย์ ขวัญใจของคนทั้งห้อง อย่าๆๆๆ อย่าให้พิเศษ ตอนนี้รุ่น 12 หลายๆ คนก็ยังลั้ลลากันอยู่ค่ะ แต่อีกหลายๆ คน ก็เริ่มทำาแบบสอบถาม ส้มเสียน้ำาตา • โอ้ว โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา หนุ่มซอล ณัฐพงษ์ หมันหลี มุสลิมหนึ่งเดียวจากและแบบสัมภาษณ์เช่นกัน • ก็อย่างพี่กล้วยและน้องแยม ก็ส่งให้ ดร. ตรวจแล้วหลายรอบ • มอ.ปัตตานีที่หนีมาเรียนไกลถึงแม่โจ้ หล่อ เก่ง นิสัยดี รับประกันของเค้าดีจริง • มือกล้องแต่นุ่ม ดลธร บอกว่ายังค่ะ รอก่อน หลายๆ คนก็ได้งานทำา • แฝดสาวพราวเสน่ห์อย่าง แนท คนเก่งของห้อง หนุ่มอารมณ์ดี ไม่มีโกรธใคร สร้างสรรค์สรรสร้างนาม นายเต้ อรรถกร- แพท ก็หันไปเอาดีทางด้านดีเจ • ส่วนดีเจอย่าง น้องแพรว ก็ได้งานใหม่เป็นสาวแบงค์ไทย มีแม่นวิทย์ ถ้าฟังเขาไม่เข้าใจ บอกเขาพูดใหม่ได้ทันที • เจ้าพ่อสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตพาณิชย์ • เจ๊รัน ก็ได้ดิบได้ดีที่ สสจ.ชม • น้องไนล์ ก็กำาลังมือขึ้นกับธุรกิจเบเกอรี่ของที่บ้าน • ผู้มุ่งมั่นกับการเรียน คบไว้ไม่มีค้าง เสร็จเร็ว ไม่ ต ้ อ งเร้ า อารมณ์ ( การบ้ า น)นายโอมน้องแจง ก็ช่วยคุณแม่เปิดร้านขายของชำาที่สันกำาแพง แถมขายเครปด้วยนะ • น้องขวัญ บุญ คุณพจน์ สันชุมภู เชื่อถือได • สาวสวยของห้องหนีไม่พ้น น้องป๊าน อัจรีย์แก้วทิพย์ สาวญาภรณ์ ก็ทำาธุรกิจติดตั้งแอร์ ช่วยคุณพ่อไปค่ะ • หนุ่มเน ของเราก็เป็นหนุ่มไฟแนนซ์ที่สิน สวยนิสัยดี แต่... ดุและดุ อย่าได้ต่อปากต่อคำาเพราะอาจตายได้ • คู่หูไซด์มินิ ตัวเล็กแต่ปราณีลิสซิ่ง และอีกหลายคนเช่นกันก็ยังทำางานที่เดิม ไม่เคยเปลี่ยนใจ • หนุ่มบิ๊ก ประธานรุ่น ใจใหญ่ น้องเมย์ ศราวดี จุลพันธุ์ เบื่อมาก อีพี่เอ๋มันกอดทุกอาทิตย์ ถ้าพ่อคิดครั้งละ100ก็ยังแนะนำาสินค้าได้อย่างดีที่ เด่นชัยเทรดดิ้ง • พี่กบ พี่หนุ่ย ก็เป็นพนักงาน ม.แม่โจ้ • พี่อุ๋ย ก็ บาท นี่คงปาไปหมื่นห้าแล้วมั้ง • เจ้าฮะของวงการ ผู้สืบสานตำานานเสียเงินแต่ไม่เสียโง่กิฟฟารีนรัดตัวเลยทีเดียว • หนุ่มดรีม ก็ยังนั่งหน้าแป้นแล้นที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงเทพ สาขาแม่ หยา ปัฐรียา มังตา ตลอดการศึกษาดูงานในประเทศ บอกได้คำาเดียวว่า สุโค่ยมากๆๆ •โจ้ ใครจะฝากเงินหรือขอสินเชื่อ เชิญได้เลยนะคะ • ส่วน แจ๊กกี้ ก็กำาลังอินเลิฟกับหนุ่มหน้าใส สาวคมขำา ใบหน้าคม ลุยไหนลุยกัน อย่าง วิ ภาวิณี ภาพันธ์ คู่หูคู่ฮาอาจารย์มิ้นท์ ไป• นุ่น จอย รับขวัญ และโน้ต ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย • วาน น้องหน่า สุมาภา ช่วยตามหา ไหนไม่สน ขอหนูถ่ายรูปก่อนนะค๊า ดูได้ใน Facebook • ว้าวๆๆๆๆ หนุ่มนัท มนัส สุริยะให้ที แต่คงไม่ค่อยมีเวลาตามหรอกเนอะ เพราะว่าหน่าก็อินเลิฟเหมือนกัน เอ๊ะ ยังมีใครอีกนะ คำา ผู้มากความสามารถ สีสันประจำาห้อง วันไหนไม่มาทุกคนต้องถามว่า “อีนัท ไปไหน”ที่ยังไม่ได้เผา อ้อ นึกออกแล้ว • ฝาแฝดอีกคู่ของรุ่นเรา เปิ้ล - ใหญ่ ได้ข่าวว่าสองคนนี้ลงทุนไป เอิ๊กๆๆๆ นัทมาวๆๆๆๆ • คนนี้ซิสุดยอดของห้องเรื่องความใหญ่ สาวฝ้าย ปุณยาพร ดำารงรีเกรดกะน้องรุ่น 13 น้องๆ จ๊ะ ยังไงก็ฝากดูแลเพื่อนพี่ด้วยนะจ๊ะ ถึงแม้อะไรหลายๆ อย่างจะ วุฒิชัย อย่าคิดมาก ที่ใหญ่อ่ะ ใจที่มีให้เพื่อนมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน • สาวมาไกลอีกหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป แต่พวกเราก็ยังรักคณะฯของเราเหมือนเดิมนะคะ คิดถึงทุกคนค่ะ >>> IP special คนจากหัวหินเป็นถิ่นมีหอย คือ หนูเอ๊าะ ดารณี ประคำาศรีวงศ์ มาดเซอร์ของเธอกระชาก GOSS ใจชายมากๆๆ เพราะดูแลง่าย หากินเองได้ สบายๆ • คนนี้ไม่ไกล ทำางานใกล้ๆ ในแม่โจ้ แต่โตอีสาน สาวออย ญาณิศา ไชยศรีหา พิธีกรสาวประจำาห้อง แต่งตัวเปรี้ยวๆ ให้สดชื่นคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้รับเกียรติให้จัดพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขันกีฬา ได้ทุกอาทิตย์ ชอบๆๆ • สุดท้าย แฟนคลับแมนยูไนเต็ดเมืองเชียงใหม่ต้องยกให้เป็นมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15 โดย รศ.ดร.วิทยา ดำารงเกียรติศักดิ์ คณบดีคณะ ประธานเพราะ บีม ภควิชญ์ ดำารงเกียรติศักดิ์ รักแมนยูฯเป็นชีวิตจิตใจ เพื่อนๆ บอกหนีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ประธานอนุกรรมการพิธีเปิด- ไปดูบอลคนเดียวเมื่อไหร่ เราจะฟ้องพ่อนาย 555555 • DC13 ขอขอบพระคุณคณบดี อาจารย์ประจำา อาจารย์พิเศษทุกท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาให้รู้จัก ความดี ความงามพิธีปิดการแข่งขันและการแสดง ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน และความรู้ เป็นคนดีมีคุณค่าในสังคม ให้คิดแบบวิทย์และมีจิตแบบศิลป์ ว่าแต่ You-ของคณะฯ ทั้งระดับปริญญาตรีและโทจำานวนกว่า 80 คน ได้มีบทบาทและหน้าที่ Tube ที่ คณบดี รศ.ดร.วิทยา ดำารงเกียรติศักดิ์ เอามาเปิดให้เราดู มีอันไหนบ้างนะที่มีสำาคัญในการเป็น staff ตั้งแต่กระบวนการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ดูแลเทคนิคด้าน คนเข้าชมน้อยกว่า 1 ล้านวิว (View) ใครก็ได้ถามให้ หน่อยซิครับ >>>ไฟ แสง สี เสียง การบันทึกภาพ ควบคุมขบวนและลำาดับการแสดงด้วย 17
 • 18. 18
 • 19. 19
 • 20. ...จากใจการสื่อสารดิจิทัลรุ่น 13 สู่การสื่อสารดิจิทัลรุ่น 14 ยินดีต้อนรับน้องนิเทศศาสตร์ รุ่น 14 หรืออีกนัยหนึ่ง น้องสื่อสารดิจิทัล รุ่น 2 สู่อ้อมอก “แม่โจ้” สู่ครอบครัวเราชาวนิเทศศาสตร์ พวกเราอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบบพี่ช่วยน้อง หากน้อง ๆ มีปัญหาสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถสอบถามกับรุ่นพี่ อาจารย์ หรือแม้แต่พี่ ๆ ศิษย์เก่า เพราะเราคือ “นิเทศศาสตร์” ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเมื่อน้อง ๆ เข้ามาเรียนในสายวิชานี้แล้ว ก็อยากจะให้ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับจากอาจารย์จากวิชาที่เรียนให้มากที่สุด เพราะนั่นคือสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอด สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน พัฒนาฝีมือของเราและนำาไปพัฒนางานของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป สาส์นนิเทศศาสตร์ฉบับนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากคณาจารย์ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่รุ่น 13 และพี่ ๆ ศิษย์เก่า ที่ได้นำาสาระดี ๆ มารวบรวมไว้ เพื่อให้น้อง ๆ ได้รับประโยชน์สูงสุด และอยากจะฝากกับน้อง ๆ ว่า “งานทุกอย่างจะสำาเร็จได้ ต้องมีความสามัคคี กลมเกลียว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และที่สำาคัญ ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เอาตัวเราเป็นที่ตั้ง และรับฟังผู้อื่น” เพียงเท่านี้เราก็จะทำางานทุกอย่างร่วมกันอย่างมีความสุข นางสาวอังคณา สุขแสวง กองบรรณาธิการ บรณาธิการบริหาร : รศ.ดร.วิทยา ดำารงเกียรติศักดิ์ บรรณาธิการ : จิรารัตน์ รัตนทัศนีย์ ออกแบบ : ณัฐพงษ์ หมันหลี, คุณพจน์ สันชมพู ภาพ : อนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ตรวจทาน : อภิญญา ฤทธิโพธิ์ เรียบเรียงข้อมูล : ภควิชญ์ ดำารงเกียรติศักดิ์, ดารณี ประคำาศรีวงศ์ : ปุณณดา จันทรสุข, อัจฉรีย์ แก้วทิพย์