Σσαμασίνα Αναςσοπούλοτ (PhD)
  Νοησικά μονσέλα και αλληλεπιδπαςσική  δημιοτπγία νοήμασορ  ◦ Μαθαίνψ μόνορ μοτ και μεσά σο μοιπάζομαι με   σην ...
  Social Theory of Mind (Vygotsky, 1930/1978)  κοινψνικά πποςδιοπιςμένη ή  «εγκαθιδπτμένη» μάθηςηρ (situated learnin...
  Ο Vygotsky εςσιάζει ςση ςφέςη και ςύνδεςη  σηρ κοινψνικήρ αλληλεπίδπαςηρ με ση  γνώςη κάθε μαθησετόμενοτ.  Η κοι...
  Διαππαγμασεύςειρ σηρ κοινψνικήρ  σατσόσησαρ ςσην ομάδα (social practice  theory)  Αναδτόμενη ανάπστξη νοήμασορ ς...
 Το μέγεθορ και η ςύνθεςη σηρ ομάδαρ, Η υύςη και οι ςσόφοι σηρ δπάςηρ, Τα σεφνολογικά και σα επικοινψνιακά μέςα, Το ς...
  Βαςικό ςσοιφείο σηρ ςτνεπγαςίαρ.  Χψπίρ ςτμμεσοφή δεν τπάπφει ςτνεπγαςία  Πψρ η ςτμμεσοφή εξελίςςεσαι ςε  ςτνεπγ...
Στμμεσοφή               Ππόςβαςη             ΔιαδικσύψςηΔτνασόσησα κοινήρ φπήςηρ/Διαμοιπαςμόρ ...
  Σημανσικό μέςο πποώθηςηρ μιαρ  πολτδιάςσασηρ ππαγμασικόσησαρ.  Τα μέλη σηρ κοινόσησαρ:  ◦  αλληλεπιδπούν, ςτζησ...
  Δίνει έμυαςη  ◦ δπαςσηπιόσησερ,  ◦ πλαίςιο (context) και  ◦ τλικοσεφνική τποδομή  Η γνώςη ανήκει ςσον σόπο ποτ...
  πεπιβάλλον είναι ένα μέπορ σηρ μάθηςηρ,  και όφι απλά έναρ φώπορ όποτ αποκσάσαι  γνώςη ανεξάπσηση από σο πεπιβάλλο...
  Είναι αναδιαπθπώςιμη: αποσελείσαι από δτναμικέρ  αναπαπαςσάςειρ ποτ αλλάζοτν κασά ση ςτνεπγαςία αλλά  και ακτπώνον...
μποπούν να φψπιςσούν ςε σπειρ κασηγοπίερ ανάλογα με σο επίπεδο σηρ ςτνεπγαςίαρ : Επικοινψνία μποπεί να θεψπηθεί ψρ αδόμη...
Κάνσε μία ςτζήσηςη ςφεσικά με σα θέμασα σηρ θάλαςςαρ και σηρ γτναίκαρ ςση λογοσεφνία και ςσον κινημασογπάυο. Μποπείσε να ε...
Κάνσε σην ίδια δπαςσηπιόσησα με φπήςη        Διαδικσύοτ        Google doc
  Τι έμεινε ςσαθεπό;  Τι άλλαξε;  Τι θα αλλάζασε εςείρ;
  Πποώθηςη σψν δεξιοσήσψν ποτ ςφεσίζονσαι με  σην οπγάνψςη και σην επγαςία ςσο πλαίςιο  ομάδψν  ◦ τλοποιείσαι ήδη ...
  Καθοπιςμόρ σηρ ςύνθεςηρ σψν ομάδψν  Παποτςιάζει και τποςσηπίζει ση ςτνεπγαςία  ◦ σην διαδικαςία ή/και  ◦ σο πεπι...
  Οι ςτμβαλλόμενοι ππέπει να επιδείξοτν  ςσοτρ τπόλοιποτρ σα νοήμασα ποτ  δομούνσαι κασά σην αλληλεπίδπαςή σοτρ  Ά...
  Οι διαππαγμασεύςειρ διαυαίνονσαι μέςψ σοτ  διαλόγοτ          Στμμεσοφή+        διαππαγμάσετςη+   ...
  Τι επγαλεία μεςολαβούν ςε μία διαδικαςία   διαππαγμάσετςηρ;www.linkedin.com.
  Είναι μία διαδικαςία δόμηςηρ ςτλλογικών  νοημάσψν  ◦ Πποκύπσει από σιρ αλληλεπιδπάςειρ  Τα Νοήμασα είναι διάςπαπ...
  Dillenbourg P. & Traum, D. (2006) Sharing solutions: persistence and grounding in  multi-modal collaborative problem...
Lecture2 21 12-2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Lecture2 21 12-2011

585

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
585
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Δεν έχει σημασία τι κάνουμε με αυτές τις μεταβλητές, σημασία έχει τι αλληλεπιδράσεις υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται.Barros, B. and Verdejo, M. F.: An Approach to Analyze Collaboration when SharedStructured Workspaces are Use for Carrying Out Group Learning Processes. Proc. of theInt. Conf. AI-ED’99, Lajoie, S. P. and Vivet, M. (editors), pp. 449-456, 1999.Brna P. and Burton M.: Roles, Goals and Effective Collaboration. Proc. of the IVCollaborative Learning Workshop in the Int. Conf. AI-ED’97, Kobe, Japan, 1997.
 • Rosen, E., 2007. The Culture of Collaboration 1st ed., Red Ape Publishing.
 • Σύμφωνη με τις σύγχρονες ανάγκες που δημιουργούνται σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, ο οποίος στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στη συλλογική γνώση, την οποία κανένα άτομο από μόνο του δεν κατέχει (Collins, 1998).Roth, W-M. and Lee, Y-J. (2006) Contradictions in theorising and implementing communities in education. Educational Research Review, 1, (1), pp27-40.Lave, J. (1988) Cognition in practice: Mind, mathematics and culture in everyday life. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Η μάθηση μέσα σε μικρές κοινότητες συναδέλφων επαγγελματιών που εργάζονται στον ίδιο χώρο μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και φέρνει στην επιφάνεια πολλαπλές διαστάσεις της διαδικασίας της μάθησης. Οι δύο αυτές θεωρίες αποκτούν μάλιστα ιδιαίτερησημασία, αν αναλογιστεί κανείς τις σύγχρονες ανάγκες που δημιουργούνται σε ένανσυνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, ο οποίος στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στησυλλογική γνώση, την οποία κανένα άτομο από μόνο του δεν κατέχει (Collins, 1998).
 • Ο καθένας πρέπει να συνεισφέρει τη σωστή κίνηση στη σωστή στιγμή, καθώς το παιχνίδι τους εξελίσσεται - αλλά ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό – προκειμένου να κερδίσει η ομάδα . Αυτό είναι σύνθετη αλληλεξαρτημένη εργασία με ένα κοινό στόχο: συνεργατική διαχείριση.μάθησης.
 • Ο εκπαιδευτικός δεν είναι πηγή ‘γνώσης’ αλλά μέσω για να επικοινωνηθούν οι συνεργατικές εμπειρίες..
 • νοήματα που δεν υπάρχουν σε συγκεκριμένες φράσεις ατόμων αλλά
 • Freire, P., 2000. Pedagogy of the oppressed, New York: Continuum International Publishing Group.Garrison, D.R., 1997. Computer Conferencing: The Post-Industrial Age of Distance Education. Open learning, 12(2), 3-11.Rosen, E., 2007. The Culture of Collaboration 1st ed., Red Ape Publishing.Wells, C.G., 1999. Dialogic inquiry, United Kingdom: Cambridge University Press.
 • Lecture2 21 12-2011

  1. 1. Σσαμασίνα Αναςσοπούλοτ (PhD)
  2. 2.  Νοησικά μονσέλα και αλληλεπιδπαςσική δημιοτπγία νοήμασορ ◦ Μαθαίνψ μόνορ μοτ και μεσά σο μοιπάζομαι με σην ομάδα ◦ Μαθαίνψ ςσα πλαίςια μιαρ ομάδαρΑνσικασοπσπίζει θεψπησικέρ διαμάφερ Γνψςσικών και κοινψνικο-πολισικών θεψπιών μάθηςηρ
  3. 3.  Social Theory of Mind (Vygotsky, 1930/1978) κοινψνικά πποςδιοπιςμένη ή «εγκαθιδπτμένη» μάθηςηρ (situated learning – Lave & Wenger , 1991) Collaborative knowledge building (Scardamalia & Bereiter, 1991)
  4. 4.  Ο Vygotsky εςσιάζει ςση ςφέςη και ςύνδεςη σηρ κοινψνικήρ αλληλεπίδπαςηρ με ση γνώςη κάθε μαθησετόμενοτ. Η κοινψνική αλληλεπίδπαςη δεν είναι απλά κασαλύσηρ αλλά η βάςη σηρ μάθηςηρ (μέςψ σηρ εςψσεπίκετςήρ σηρ από κάθε μαθησετόμενο). Μέςψ σηρ αλληλεπίδπαςηρ, αποκσούμε νέερ γνώςειρ και βλέποτμε νέα ππάγμασα ποτ εςψσεπικεύοτμε (επέκσαςη).
  5. 5.  Διαππαγμασεύςειρ σηρ κοινψνικήρ σατσόσησαρ ςσην ομάδα (social practice theory) Αναδτόμενη ανάπστξη νοήμασορ ςσα πλαίςια σηρ κοινψνικήρ αλληλεπίδπαςηρ (dialogic theories) Σκοπόρ: ◦ Η δημιοτπγία δπαςσηπιοσήσψν, πεπιβαλλόνσψν και σεφνοτπγημάσψν για να βοηθήςοτν σιρ ππακσικέρ σηρ ςτλλογικήρ δημιοτπγίαρ νοήμασορ.
  6. 6.  Το μέγεθορ και η ςύνθεςη σηρ ομάδαρ, Η υύςη και οι ςσόφοι σηρ δπάςηρ, Τα σεφνολογικά και σα επικοινψνιακά μέςα, Το ςύςσημα επιβπάβετςηρ κλπ.Άπα δίνοτμε έμυαςη ςσιρ διαδικαςίερ ςτνεπγαςίαρ και σην τποςσήπιξή σοτρ.
  7. 7.  Βαςικό ςσοιφείο σηρ ςτνεπγαςίαρ. Χψπίρ ςτμμεσοφή δεν τπάπφει ςτνεπγαςία Πψρ η ςτμμεσοφή εξελίςςεσαι ςε ςτνεπγασική δπάςη ςσα πλαίςια ενόρ online πεπιβάλλονσορ;
  8. 8. Στμμεσοφή Ππόςβαςη ΔιαδικσύψςηΔτνασόσησα κοινήρ φπήςηρ/Διαμοιπαςμόρ Διαππαγμάσετςη Εποικοδομησική ανσίππηςη, Στνεπγασικό φάορ, Εμπιςσοςύνη Αμοιβαιόσησα Κοινέρ αξίερ Κοινόσησα Κοινοί Σσόφοι
  9. 9.  Σημανσικό μέςο πποώθηςηρ μιαρ πολτδιάςσασηρ ππαγμασικόσησαρ. Τα μέλη σηρ κοινόσησαρ: ◦ αλληλεπιδπούν, ςτζησούν, ◦ πποβλημασίζονσαι, ◦ αναςσοφάζονσαι και ◦ επμηνεύοτν από κοινού γεγονόσα και κασαςσάςειρ. η γνώςη και η ικανόσησα για να παπάγοτμε γνώςη είναι ππακσικέρ μιαρ κοινόσησαρ ποτ επιδεικνύονσαι από σοτρ ςτμμεσέφονσερ ςε ατσέρ (Lave & Wenger 1991; Brown, Collins & Duguid, 1989).
  10. 10.  Δίνει έμυαςη ◦ δπαςσηπιόσησερ, ◦ πλαίςιο (context) και ◦ τλικοσεφνική τποδομή Η γνώςη ανήκει ςσον σόπο ποτ δημιοτπγείσαι, αυού είναι ένα πποωόν σηρ δπάςηρ, σοτ πλαιςίοτ φπήςηρ σηρ και σοτ πολισιςμού ποτ έφοτν αναπστφθεί ςσα πλαίςια σηρ ομάδαρ Π.φ. σο κλίμα σοτ ςφολείοτ, σοτ ΘΕΠΑΕ, κλπ Brown, Collins & Duguid, 1989
  11. 11.  πεπιβάλλον είναι ένα μέπορ σηρ μάθηςηρ, και όφι απλά έναρ φώπορ όποτ αποκσάσαι γνώςη ανεξάπσηση από σο πεπιβάλλον. ◦ Επηπεάζει σην ποιόσησα σηρ ςτνεπγαςίαρ ◦ Εμπεπιέφει πληπουοπίερ σην οποία μοιπάζονσαι σα μέλη μιαρ ομάδαρ (shared cognition) ,
  12. 12.  Είναι αναδιαπθπώςιμη: αποσελείσαι από δτναμικέρ αναπαπαςσάςειρ ποτ αλλάζοτν κασά ση ςτνεπγαςία αλλά και ακτπώνονσαι (undo). Κασαγπάυει ςσοιφεία ςφεσικά με σο πώρ εξελίφθηκε η ςτνεπγαςία αλλά και για σο σελικό αποσέλεςμα. Μποπεί να αναλύςει ση ςειπά σψν αλληλεπιδπάςεψν αλλά και σην κασάςσαςη σοτ φώποτ επγαςίαρ και να πποςαπμοςσεί ανάλογα ή να πποςυέπει feedback Αλλάζει σην επικοινψνία καθώρ νέερ αλληλεπιδπάςειρ τποςσηπίζονσαι Η σεφνολογία δημιοτπγεί ετκαιπίερ` σο νόημα όμψρ δημιοτπγείσαι από σοτρ ςτμμεσέφονσερ (Dwyer & Suthers, 2005).
  13. 13. μποπούν να φψπιςσούν ςε σπειρ κασηγοπίερ ανάλογα με σο επίπεδο σηρ ςτνεπγαςίαρ : Επικοινψνία μποπεί να θεψπηθεί ψρ αδόμηση ανσαλλαγή πληπουοπιών. ◦ σηλευώνημα ή IM Chat, email, calendaring software (outlook, doodle) Conferencing αναυέπεσαι ςσιρ αλληλεπιδπάςειρ για σην κασάκσηςη ενόρ κοινού ςσόφοτ. ◦ Brainstorming ή χηυουοπία. Στνσονιςμόρ αναυέπεσαι ςε πολύπλοκερ αλληλοεξαπσώμενερ επγαςίερ για έναν κοινό ςσόφο. ◦ Βλ. αθλησικό ομαδικό παιφνίδι ◦ Puzzle, ArgueGraph, ◦ Google Docs , διαδικστακή, ςύγφπονη ςτνεπγαςία: κειμενογπάυορ, spreadsheet, και διαμόπυψςη παποτςίαςηρ
  14. 14. Κάνσε μία ςτζήσηςη ςφεσικά με σα θέμασα σηρ θάλαςςαρ και σηρ γτναίκαρ ςση λογοσεφνία και ςσον κινημασογπάυο. Μποπείσε να εςσιάςεσε ςσιρ παπακάσψ επψσήςειρ: ◦ Σε ποιο λογοσεφνικό έπγο εμυανίζεσαι σο εν λόγψ θέμα (ςτγγπαυέαρ, σίσλορ και φπονολογία). ◦ Σε ποιο κινημασογπαυικό έπγο ςάρ παπαπέμπει σο εν λόγψ κείμενο (ςκηνοθέσηρ, σίσλορ έπγοτ και φπονολογία). ◦ Αισιολογήςσε ση ςτνάυεια σψν δύο έπγψν (π.φ. κοινά βιώμασα σψν δημιοτπγών). ◦ Γιασί πιςσεύεσε όσι οι δημιοτπγοί επέλεξαν σο ςτγκεκπιμένο θέμα; ◦ Πψρ έφοτν εκυπαςσεί ατσά σα θέμασα ςήμεπα και πψρ ςσο παπελθόν;
  15. 15. Κάνσε σην ίδια δπαςσηπιόσησα με φπήςη  Διαδικσύοτ  Google doc
  16. 16.  Τι έμεινε ςσαθεπό; Τι άλλαξε; Τι θα αλλάζασε εςείρ;
  17. 17.  Πποώθηςη σψν δεξιοσήσψν ποτ ςφεσίζονσαι με σην οπγάνψςη και σην επγαςία ςσο πλαίςιο ομάδψν ◦ τλοποιείσαι ήδη ςε πολλούρ οπγανιςμούρ και πολτεθνικέρ εσαιπείερ Πποώθηςη σψν διαπολισιςμικών ςφέςεψν και σηρ επαυήρ με διαυοπεσικέρ κοτλσούπερ, ιδεολογίερ, κλπ (Καπαγιαννίδηρ, 2002). πποώθηςη σηρ κοινψνικόσησαρ, ςε ένα ετπύσεπο σοπίο Καλλιέπγεια δημοκπασικήρ ςτμπεπιυοπάρ ςε επίπεδο δεξιοσήσψν και ςσάςεψν (Μασςαγγούπαρ, 2004:32)
  18. 18.  Καθοπιςμόρ σηρ ςύνθεςηρ σψν ομάδψν Παποτςιάζει και τποςσηπίζει ση ςτνεπγαςία ◦ σην διαδικαςία ή/και ◦ σο πεπιβάλλον (επγαλείο) ποτ θα φπηςιμοποιηθεί Πεπιγπάυει σο ππόβλημα/ανσικείμενο σηρ ομάδαρ Απανσά αποπίερ επί σηρ διαδικαςίαρ αλλά και επί σοτ πποβλήμασορ Ανακευαλαιώνει σιρ βαςικέρ έννοιερ ποτ θα φπηςιμοποιηθούνΟ πόλορ σοτ διδάςκονσορ για σην επίλτςη σοτ πποβλήμασορ είναι ψρ κασαλύσηρ σηρ Εποπσεύει σην οπθή σήπηςη σηρδιαδικαςίαρ, εκπαιδετσικήρ διαδικαςίαρ ποτ διετκολύνει και αξιολογεί.
  19. 19.  Οι ςτμβαλλόμενοι ππέπει να επιδείξοτν ςσοτρ τπόλοιποτρ σα νοήμασα ποτ δομούνσαι κασά σην αλληλεπίδπαςή σοτρ Άπα όσι παπάγεσαι κασά ση διάπκεια σηρ ςτνεπγαςίαρ είναι φπήςιμο, π.φ. ◦ Εκυπάςειρ, ◦ Κείμενα, ◦ Διαγπάμμασα, κλπ Άπα ατσά μποπεί να αναλτθούν για σην αξιολόγηςη ή βελσίψςη σηρ εμπειπίαρ
  20. 20.  Οι διαππαγμασεύςειρ διαυαίνονσαι μέςψ σοτ διαλόγοτ Στμμεσοφή+ διαππαγμάσετςη+ Κπισική/κπίςη+ κπισικόρ αναςσοφαςμόρ = ςτνεπγασική μάθηςη Πψρ τλοποιείσαι η διαππαγμάσετςη ςσα κοινψνικά δίκστα; Ποιορ ο πόλορ σηρ διαππαγμάσετςηρ ςσα κοινψνικά δίκστα;
  21. 21.  Τι επγαλεία μεςολαβούν ςε μία διαδικαςία διαππαγμάσετςηρ;www.linkedin.com.
  22. 22.  Είναι μία διαδικαςία δόμηςηρ ςτλλογικών νοημάσψν ◦ Πποκύπσει από σιρ αλληλεπιδπάςειρ Τα Νοήμασα είναι διάςπαπσα ςσιρ εκυπάςειρ σψν μελών σηρ ομάδαρ, ◦ π.φ. δεικσικέρ αναυοπέρ σηρ κοινήρ κασάςσαςηρ, ελλιπείρ αναυοπέρ ςε πποηγούμενερ εκυπάςειρ (Stahl et al., 2006)
  23. 23.  Dillenbourg P. & Traum, D. (2006) Sharing solutions: persistence and grounding in multi-modal collaborative problem solving. Journal of the Learning Sciences, 15 (1), pp. 121-151 Dillenbourg P. (1999) What do you mean by collaborative learning?. In P. Dillenbourg (Ed) Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches. (pp.1-19). Oxford: Elsevier Krange I. & Ludvigsen, S. (2008). What does it mean? Students’ procedural and conceptual problem solving in a CSCL environment designed within the field of science education. Computer-Supported Collaborative Learning, Vol 3:25–51 Roschelle & Teasley 1995, Computer-Supported Collaborative Learning. In C. O’Malley, ed. C. O’Malley (Ed.). Berlin, pp. 67-97. Stahl, G., Koschmann, T., & Suthers, Dan. (2006). Computer-supported collaborative learning: An historical perspective. Cambridge handbook of the learning sciences, Cambridge University Press. Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press. Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989) Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 18(1), pp32–42. Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1994). Computer support for knowledge-building communities. Journal of the Learning Sciences, 3, pp265–283.
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×