• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร
 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร

on

 • 5,092 views

เอกสารบรรยายงานอบรม หลักสูตร นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 3 วันที่ 18 ...

เอกสารบรรยายงานอบรม หลักสูตร นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 3 วันที่ 18 เมษายน โดย ผอ. Software Park

Statistics

Views

Total Views
5,092
Views on SlideShare
5,092
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
138
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร Presentation Transcript

  • การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร Assoc.Prof. Dr. Thanachart Numnonda Director Software Park Thailand 18 April 2012
  • Technology Trends
  • สิ่งที่เด็กที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2011 อาจไม่รู้จักVideo tapeTravel AgentsPaper mapsLong distance callWired phonesYellow and White Pages:etc..
  • Did you know?
  • iPhone
  • iPad
  • iCloud
  • SmartPhones
  • SmartPhone Market Shares Q3 2011Source :Gartner 2011
  • Global smartphones annual sales will growabout 46 percent to 687.9 million units this year and will touch 1.05 billion units in 2014 [Credit Suisse; Apr 2012]
  • Tablets
  • Tablet Sales Prediction
  • We no longer need to be tethered to a desktop computer in order to use the Internet to Interact with the world around us. [Hamilton Chan, CEO & Founder, Paperlinks]Source :Trending the future: Mobile Trends 2011
  • 2014 Mobile will become the most common way of accessing the InternetSource :Trending the future: Mobile Trends 2011
  • เข้าสู่ยุค Post-PCSource: wikipedia
  • PCs are important for getting work done. We still need them.Source :Trending the future: Mobile Trends 2011
  • Mobile devices will not replace PCs, but they will exponentially expand the reach of technology into our physical world with newfound utility and meaning.Source :Trending the future: Mobile Trends 2011
  • Impacts of Digital Technology
  • การปฎิวัติของ Digital TechnologyInternetMobile TechnologySocial NetworkDigital Economy
  • Sector: Digital TechnologyCurrent Status: * (i.e. Market share globally / regionally)• ประชากรโลกจำนวนกว่า 73% หรือ 5 พันล้านคน สามารถเข้าถึงการใช้โทรศัพท์มือถือ• ประชากรโลกจำนวนกว่า 29% หรือ 2 พันล้านคน สามารถเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ต และกว่า 45% เป็นประชากรในทวีปเอเชีย• ประชากรไทยเพียง 26.1% หรือ 17.5 ล้านคน สามารถเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ตTrend: * (i.e. growth vs global / regional growth )• Frost & Sullivan คาดการณ์ว่าภายในปี 2558 ตลาดสมาร์ทโฟนในไทยจะมีสัดส่วนถึง 60-65% ของ ตลาดโทรศัพท์มือถือ (จาก 18 % ในปี 2553) ซึ่งจะทำให้มีผู้ใช้งานMobile Internet เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา• ตัวเลขคนไทยกับ e-Commerce มีเพิ่มขึ้นในปี 2012 คนไทยในปี 2011 – 2012 นี้มีอัตราการใช้งาน ระบบ e-Commerce ประมาณ 67% และ M-Commerce (Mobile Commerce) สูงถึง 34% เฉลี่ย รวมแล้วเป็นอัตราสูงสุดในเอเซีย
  • Digital Life Style
  • Digital Revolution
  • การเปลี่ยนแปลงของ Digital Economyโอกาสทางการทำงานมากขึ้นสะดวก สบาย รวดเร็วมีความเป็นสากลมากขึ้นอาชีพบางอาชีพอาจเปลี่ยนแปลงธุรกิจและบริการต่างๆต้องปรับตัว
  • ผลกระทบThe Future is social.Everything is everywhere.Everything is changing fast.Everything is mobile.Everything is fast.
  • องค์กรในยุค 2012 Mobile Worker Global (ลูกค้า ผู้ร่วมงาน พันธมิตร) Anywhere, Anytime การทำงานอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) การเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตดิจิตอล (Digital Life Convergence)Source : http://www.rickscloud.com/
  • Digital Life ของคนทำงาน 2012คนทำงานแบบ Mobileมีความเป็นสากล (ลูกค้า ผู้ร่วมงาน พันธมิตร)ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการทำงานการเปลี่ยนแปลงของสู่ Digital Lifeเส้นแบ่งระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเริ่มเปลี่ยนแปลง
  • ชีวิตดิจทัลMobile DevicesPlay & WorkSocial NetworkMobile ShoppingFinancial / PaymentE-Government ServicesE-BookingE-Learning
  • การใช้ ICT ในประเทศไทยจำนวนผู้ใช้ Internet 24 ล้านรายจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 69 ล้านรายจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ Broadband 1.66 ล้านรายยอดขาย Smartphone 2011 > 2.5 ล้านรายจำนวนผู้ใช้ Facebook มากกว่า 13 ล้านราย
  • ประเทศไทยมี Smartphone 6 ล้านเครื่อง
  • มีจำนวน Tablet มากกว่า 450,000 เครื่อง ในประเทศไทย
  • การใช้ Mobile Internet
  • E-Book / Newspaper
  • e-Booking
  • e-Commerce
  • e-Commerce
  • Internet Banking
  • Mobile Banking : Example
  • Your BankSource : @2009 Tieto Corporation
  • กรมสรรพากร
  • สำนักงานประกันสังคม
  • Social Media
  • ข้อมูล Facebook• ก่อตั้งเมื่อปี 2003• จำำนวนผู้ใช้ทั่วโลกมำกกว่ำ 500 ล้ำนคน• มำกกว่ำ 50% ของผู้ใช้มำล็อกอินอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งทุกวัน• กลุ่มผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นในอัตรำสูงสุดคือกลุ่มอำยุ 35-44 ปี• เนื้อหำมำกกว่ำ 3.5 พันล้ำนเรื่องถูกแบ่งปันทุกสัปดำห์• แปลเป็นภำษำต่ำงๆมำกกว่ำ 70%• ปัจจุบันมีผู้ใช้ในประเทศไทย 7 ล้ำนคน
  • Facebook : Company Page
  • Facebook : Fan Page
  • ข้อมูล Twitter• กำรให้เรำสำมำรถส่งข้อควำมสั้น ไปยังกลุ่มคนที่ติดตำม เรำ ได้อย่ำงรวดเร็ว (Internet SMS)• จำำกัดข้อควำม 140 ตัวอักษร• เรำสำมำรถติดตำมผู้อื่นได้ (Follow)• คนอื่นๆที่ติดตำมเรำคือ Follower• สิ่งที่เรำ Tweet จะส่งไปยัง Follower ของเรำ• ก่อตั้งเมื่อ สิงหำคม 2006มีจำำนวนผู้ใช้มำกกว่ำ 50 ล้ำนคน มีข้อความมากกว่า10Billion+ ที่ถูก Tweet
  • Social MediaTwitter on Media• นิตยสำร Time เดือน มิถุนำยน 2009• Twitter จะเปลี่ยนแปลง โฉมหน้ำของกำร สื่อสำร ออนไลน์ออกไปอย่ำงสิ้นเชิง
  • ReTweet
  • ข้อมูล YouTube• YouTube ก่อตั้งโดยพนักงำนจำก PayPal สำมคนในเดือน กุมภำพันธ์ 2005• YouTube ถูกซื้อโดย Google ด้วยเงิน $1.65พันล้ำน• ปัจจุบันมีทั้งหมด 14 ภำษำ• เป็น website ทีมีผู้เข้ำเป็นอันดับสำม รองจำก Google และ Facebook
  • ข้อมูล Blogger• Blogger ก่อตั้งในเดือน สิงหำคม 1999• เว็บไซต์ที่ให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ• เป็น website ทีมีผู้เข้ำเป็นอันดับแปดของโลก (ข้อมูลจำก Alexa)• เว็บบล็อกในประเทศ • www.exteen.com บล็อกที่นิยมมำกที่สุดในเมืองไทย • www.bloggang.com ส่วนหนึ่งของเว็บพันทิพ • www.oknation.net บล็อกของค่ำยเนชั่น
  • ข้อมูล Slideshare• Web 2.0 สำำหรับกำรแชร์ Presentation• มีผู้เข้ำเยี่ยมชมมำกกว่ำ 25 ล้ำนต่อเดือน• Business Media เว็บไซต์สำำหรับแชร์ presentations, documents และ pdfs• สำมำรถที่จะฝั่ง (embedded) slideshow ในเว็บของเรำได้• สำมำรถทำำ Slidecast เพื่อ sync audio กับ slide
  • ข้อมูล Wikipedia• Wikipedia เป็น free,[3] web-based, collaborative, multilingual encyclopedia project• ก่อตั้งเมื่อปี 2001โดย Jimmy Wales และ Larry Sanger• มีบทควำมมำกกว่ำ 16 ล้ำนบทควำม (3.3 ล้ำนเป็นภำษำ อังกฤษ) ในทั้งหมด 272 ภำษำ• Thai Wikipedia ก่อตั้งเมือเดือนธันวำคม ปี 2003 มี บทควำมมำกกว่ำ 60,000 เรื่อง
  • ข้อมูล Google Docs• Google Docs เป็น free, Web-based word processor, spreadsheet, presentation, form, and data storage service ของ Google• Google Docs เป็น Googles "software as a service"• ช่วยทำำให้ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงและแก้ไขเอกสำรได้แบบ ออนไลน์• สำมำรถทำำเอกสำรร่วมกัน (collaboration) แบบ Real time
  • ข้อมูล Google Calendar• บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งทำให้สามารถ เก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะ เป็นการสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลา เหตุการณ์• Google Calendar สามารถทำงานร่วมกันได้• ผู้ใช่สามารถ share Calendar ผ่านอีเมล์ เว็บ• สามารถ Sync ผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้เช่น มือถือ Tablet Browser Outlook
  • ข้อมูล Google Tools• Google Trends• Google Realtime• Google Alerts
  • ข้อมูล Dropbox• Dropbox เหมือนกับ thumbdrive, flashdrive บน อินเตอร์เน็ตที่เราสามารถเอาไฟล์ ใส่ลงไป• สามารถไปเปิดที่ไหนก็ได้ เป็น บริการฟรี ใช้งานง่าย เหมือนกับ เป็น thumbdrive อีกอันจริงๆ• ดังนั้นเราจึงเปิด dropbox ที่ไหน ก็ได้ (รวมถึงบนโทรศัพท์มือถือ ด้วย)
  • ASEAN ICT
  • ASEAN
  • Main Objective of AECSource: Free Flow of Services AEC, Ronnarong Phoolpipat
  • ASEAN ICT MasterPlan 2015Source: Ministry of Information Communication & Technology
  • EIU Digital Economy RankingsSource: Economist Intelligence Unit, 2010
  • IT Industry Competitiveness 2011Source: EIU2011
  • IT Industry Competitiveness 2011Source: EIU2011
  • Internet AccessSource: ITU 2010
  • Mobile GrowthSource: Frost & Sullivan Analysis
  • e-Government RankingSource: UNPAN 2012
  • แผน ICT 2020
  • Thailand ICT 2020Broadband infrastructure to allow access toinformation via broadband Internet forabout 95 per cent of Thailands populationby 2020.Developing ICT human capital and generalIT literacy.Aims for a domestic ICT industry thatrepresents at least 6.5 per cent of GDP by2015, increasing to 7 per cent by 2020Developing ICT for good governance andsmart government.
  • Thailand ICT 2020Developing and applying ICT in order to liftthe productivity of manufacturing andagricultural industries.Developing ICT for "life-long learning".Developing ICT for a green economy andsociety.
  • Smart ThailandSmart Network – การขยายโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง – การจัดตั้งหน่วยงานบรอดแบนด์แห่งชาติSmart Government – บริการ Smart – Education – บริการ Smart - Health – บริการ Smart – Government – บริการ Smart - Agriculture
  • What is next?
  • สิ่งที่ต้องทำนำ Digital Technology มาใช้ในองค์กรBack-end และ Front-endมากกว่า e-mail และ Web SiteSocial MediaPaperlessMobile Devices (smartphone, tablets)24 Hours Services
  • บทสรุปดิจิทัลเทคโนโลยีกำลังก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำเกิด Digital Economy และการเปลี่ยนแปลงอย่างมากองค์กรจำเป็นจะต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้าง บุคลากร และบริการดิจิทัลเทคโนโลยีจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
  • Thank youthanachart@swpark.or.thtwitter.com/thanachartwww.facebook.com/thanachartwww,facebook.com/softwareparkthailandwww.swpark.or.th