• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Software newsletter
 

Software newsletter

on

 • 1,015 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,015
Views on SlideShare
1,015
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
38
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Software newsletter Software newsletter Document Transcript

  • ©ºÑº·Õè 1/2556ไอดีซ�ฟนธงท็อปเทรนดปมะเส็ง 6เปดคูมือซ�ไอโอรับมือยุค Post PC 14เทคนิคการเลือกคลาวด โพรวายเดอร 20NEWSLETTERโมบายแอพฯ-คลาวด-สามจีดันอุตสาหกรรมไอซีทีป 56
  • ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹·Ø¡·‹Ò¹¤Ð ¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ»ÃÐà´ÔÁ»‚ÁÐàÊç§ â´Â¹Ó¤ÇÒÁà¤Å×è͹äËǨѺ¡ÃÐáÊà·¤â¹âÅÂÕâÅ¡ ¾ÃŒÍÁÁØÁÁͧ㹻ÃÐà·Èä·Â«Ö觨Ъ‹ÇÂãËŒ¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹àËç¹·ÔÈ·Ò§á¹Ç⹌Á·Õè¡ÓÅѧ¨Ðà¡Ô´¢Öé¹à¾×èÍãËŒ·‹Ò¹¾ÃŒÍÁÃѺÁ×͡Ѻ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ áÅÐࢌÒÊÙ‹µÅÒ´ªÔ§¤ÇÒÁä´Œà»ÃÕºà˹×ًͤᢋ§ã¹©ºÑºË¹ŒÒàÃҨйӷ‹Ò¹ä»·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñº¤Ø³à©ÅÔÁ¾Å µÙŒ¨Ô¹´Ò ¼ÙŒÍӹǡÒëͿµáÇϾÒϤ¤¹ãËÁ‹·ÕèࢌÒÁÒÃѺµÓá˹‹§àÁ×è͵Œ¹»‚·Õ輋ҹÁÒ áÁŒ¨ÐãËÁ‹ã¹º·ºÒ·¼ÙŒÍӹǡÒÃᵋ¡çÁÕ¤ÇÒÁ¤ØŒ¹à¤Â¡Ñº«Í¿µáÇϾÒϤ໚¹Í‹ҧ´Õã¹°Ò¹ÐÍ´ÕµÃͧ¼ÙŒÍӹǡÒëͿµáÇϾÒϤ áÅзÓãËŒ¡ÒâѺà¤Å×è͹¡ÒþѲ¹Ò«Í¿µáÇϾÒϤáÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µáÇÏä·Â㹪‹Ç§à»ÅÕè¹¼‹Ò¹ä»à»š¹Í‹ҧÃÒºÃ×è¹...äÃŒÃ͵‹Í´ŒÇ¤ÇÒÁ¹Ñº¶×ͼٌ¨Ñ´·Óແ´Á‹Ò¹Ê¹·¹ÒàÃ×èͧ¨Ò¡»¡âÁºÒÂá;Ï-¤ÅÒÇ´-ÊÒÁ¨Õ´Ñ¹ÍصÊË¡ÃÃÁäÍ«Õ·Õ »‚ 56˹ŒÒµ‹Ò§áË‹§âÍ¡ÒÊäÍ´Õ«Õ¿˜¹¸§·çÍ»à·Ã¹´»‚ÁÐàÊ秷ÔÈ·Ò§á¹Ç⹌ÁÊÔºÍѹ´ÑºÊØ´ÂÍ´á¹Ç⹌Áà·¤â¹âÅÂÕ »‚ 2556¡ÃÐáÊäÍ·ÕÇÔ´ÕâÍ-ÁÑŵÔÊ¡ÃÕ¹ áÍ´Ê‹ÍऌÒÃØ‹§ »‚ 56àÍʾÕäÍ ¤Í¹à¹ÍÏ¿ÇªÑè¹ â«ÅÙªÑè¹ ÅØ CMMIà¾ÔèÁ¢Õ´á¢‹§¢Ñ¹ÃѺàÍÍÕ«Õ½†ÒÇÔ¡ÄµÔ «ÕäÍâÍແ´¤Ù‹Á×Í«ÕäÍâÍÃѺÁ×ÍÂؤ Post PC¤ÅÒÇ´ Í͹ à´ÍÐ ÁÙ¿ä·ÂÃÑ駷ŒÒ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¤ÅÒÇ´ ¤ÍÁ¾ÔǵÔé§ ã¹àÍàªÕÂApp on stageTSquare Traffic &Taxi Applicationá;ÍѨ©ÃÔÂн†ÒÇԡĵԨÃÒ¨Ãä·ÂäÍ·Õ µÔ´´ÒÇOOKBEE Íպ؍¡ä·Â¡ŒÒÇä¡ÅÍÔ¹àµÍϨѺࢋҤØÂແ´ã¨Êͧ¡ÅØ‹Á·Ø¹ä·Â¡ÑºÀÒáԨÊÌҧ«ÔÅԤ͹ÇÑÅàŋáË‹§àÍàªÕ·Ի á͹´ ·ÃԤ෤¹Ô¤¡ÒÃàÅ×Í¡¤ÅÒÇ´ â¾ÃÇÒÂà´ÍϺ͡àÅ‹Òà¡ŒÒÊÔºµÒÃҧͺÃÁ¨Ñ´·Óâ´ÂࢵÍصÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µáÇÏ»ÃÐà·Èä·Â (Software Park Thailand)ÀÒÂ㵌Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÏáÅÐà·¤â¹âÅÂÕáË‹§ªÒµÔ (ÊÇ·ª.)99/31 ÍÒ¤Òà Software Park ¶¹¹á¨Œ§ÇѲ¹Ð »Ò¡à¡Ãç´ ¹¹·ºØÃÕ11120 â·Ã. 0-2583-9992, â·ÃÊÒà 0-2583-2884www.swpark.or.thwww.tmc.nstda.or.thwww.nstda.or.th3811151816236811131415161718202123ÊÒúÑÞແ´Á‹Ò¹Ê¹·¹Ò
  • การเปดใหบริการสามจีบนยานความถี่ 2.1 GHz ไดสรางจุดเปลี่ยนใหกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสืื่อสารของไทย โดยเฉพาะการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พรอมสรางโอกาสแจงเกิดโมบายแอพลิเคชั่น ดิจิทัลคอนเทนท ใหกับผูประกอบการซอฟตแวรไทย ทั้งยังกระตุนใหการเขาสูเทคโนโลยีคลาวด คอมพิวติ้ง ไดอยางเปนรูปธรรมศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวา การเปดใหบริการสามจีบนคลื่นความถี่ 2.1 GHz มีสวนชวยผลักดันใหเกิดเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจวางโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมราว 125,000 ลานบาท ในระยะเวลา 3 ป และยังกอใหเกิดกระแสการเปลี่ยนโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภคเพื่อใชงานบริการสามจีมากยิ่งขึ้นผูใหบริการคอนเทนทมีแนวโนมที่จะเขามาพัฒนาบริการใหมๆ บนชองทางการสื่อสารไรสาย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ตองการบริโภคเนื้อหาออนไลนมากยิ่งขึ้น สงผลใหบริการดานขอมูลเปนตัวหลักผลักดันการเติบโตของธุรกิจบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ คิดเปนสัดสวนถึง 32.5% ของมูลคาตลาดรวม210,000-214,900 ลานบาท ในป 2556 และมีอัตราเติบโต 11.5-14.2% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา บริการขอมูลมีสัดสวน 25.8% ของตลาดรวม 188,300 ลานบาทแนะตอยอดแอพฯ โซเชียลดร.บวร ปภัสราทร คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี กลาวในงานสัมมนาใหญประจำปของซอฟตแวรพารควา การเขามาของสามจีจะเปนชวงเวลาหัวเลี้ยวหัวตอของประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีที หลังจากที่ชวงหาปที่ผานมา อันดับการแขงขันดานไอซีทีของไทยในระดับโลกลดระดับจากที่ใกลเคียงกับมาเลเซีย สิงคโปร มาอยูระดับเดียวกับเวียดนามและอินโดนีเซีย เนื่องจากการขาดความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐานสื่อสารไรสายความเร็วสูงมีรายงานการศึกษาจากตางประเทศพบวา ประเทศที่มีประชากรเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง หรือบรอดแบนดถึง 25%จะสรางนวัตกรรมไดมากขึ้น ซึ่งจะแตกตางจากประเทศที่ยังขาดความพรอมการสื่อสารไรสายความเร็วสูง จะตองเพิ่มความพยายามและทรัพยากรที่มีอยูถึง 15 เทา จึงจะสรางนวัตกรรมไดเทากับประเทศที่มีบรอดแบนดเมื่อประเทศไทยมีจำนวนของผูใชบริการมากขึ้น และมีพื้นที่การใหบริการสามจีครอบคลุมถึง 80% ของจำนวนประชากรภายในสองปขางหนา จะทำใหแนวโนมคาบริการลดลง โดยคาดวาคาบริการโมบายดาตาจะเหลือ 40 บาทตอหนึ่งกิกะไบทภายในสี่ป จากปจจุบันอยูที่ 300 บาทตอกิกะไบทหากอัตราคาบริการโมบายดาตาลดลง ก็จะทำใหผูใชนิยมใชโมบายแอพลิเคชั่นและคอนเทนทมากยิ่งขึ้นซึ่งเพิ่มโอกาสใหกับนักพัฒนาไทยที่่มีนวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจที่นาสนใจ โดยเฉพาะตอการใชงานบนโซเชียลเน็ทเวิรกเฟซบุค ซึ่งกอนมีสามจีไทยมีจำนวนผูใชเฟซบุคติดอันดับสิบสี่ของโลก และกรุงเทพฯ ถือวาเปนเมืองที่มีผูใชเฟซบุคสูงสุดของโลก โดยกลุมผูใชสวนใหญอยูในชวง 18-34 ปซึ่งเปนกลุมที่มีกำลังซื้อดร.บวร กลาวตอวา แอพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับผูพิการหรือผูสูงอายุ เชน การใชเซ็นเซอรรวมกับอุปกรณโมบายเพื่อใชดูแลผูสูงอายุ ไมวาจะเปนการแจงเตือนการหกลมระบบการแจงเตือนใหรับประทานยา ซึ่งจะมีโอกาสอีกมากเนื่องจากไทยกำลังเขาสูสังคมของผูสูงอายุ และการใชเทคโนโลยี Internet Of Things ดังกลาว จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูพิการและผูสูงอายุไดโมบายแอพฯ-คลาวด-สามจีดันอุตสาหกรรมไอซีทีป56563NEWSLETTER THAILANDàÃ×èͧ¨Ò¡»¡
  • นอกจากนั้น ดร.บวร ยังแนะดวยวา บริการดิจิทัลทีวีที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ทำใหผูรับชมโทรทัศนกวา 22ลานครัวเรือน ตองใชอุปกรณเซ็ทท็อปบ็อกซที่ภายในใชระบบปฏิบัติการลินิกซและแอนดรอยด ก็จะเปดโอกาสใหนักพัฒนาแอพลิเคชั่นตอยอดธุรกิจจากฐานลูกคาในกลุมนี้ไดมากเชนกันซอฟตแวรกลุมสื่อสารการเงินเฟองดร.ธนชาติ นุมนนท อดีตผูอำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยและผูอำนวยการสถาบันไอเอ็มซีมองวา ตลาดซอฟตแวรในปนี้จะโตที่สุดในกลุมของการสื่อสารเนื่องจากผูใหบริการโทรศัพทมือถือที่ไดรับใบอนุญาตใหบริการสามจีจะตองลงทุนโครงสรางพื้นฐานไอทีทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร กระนั้นการลงทุนซอฟตแวรของโอเปอเรเตอรสวนใหญยังเปนซอฟตแวรตางประเทศกลุมบริการการเงินและประกันภัย ยังเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่ตองลงทุนซอฟตแวรจำนวนมาก เพื่อรับมือการแขงขันที่ดุเดือด และธุรกิจในกลุมนี้ตองการโมบายแอพลิเคชั่น มาใหบริการกับลูกคามากขึ้นดวยดร.ธนชาติ คาดการณดวยวา แท็บเล็ตและสมารทโฟนจะยังเติบโตตอเนื่อง โดยเฉพาะผูใชในกรุงเทพฯ ที่จะเริ่มเขาถึงอินเทอรเน็ตโดยใชอุปกรณโมบายมากกวาพีซี ทำใหตลาดโมบายแอพลิเคชั่นในประเทศโตขึ้น และหลายองคกรธุรกิจเริ่มเขาสูการใชยุทธศาสตรดานโมบาย หรือ Mobile Enterprise Strategy เพื่อใหบริการลูกคาสวนของเทคโนโลยีคลาวด คอมพิวติ้ง จะเปนกระแสแรงตอเนื่อง องคกรธุรกิจบางแหงเริ่มใชไพรเวท คลาวดภายในองคกรฝงของผูใชงานจะนิยมการใชพับลิคคลาวดตางประเทศดร.ธนชาติ มองวา องคกรตางๆ ในประเทศยังไมพรอมที่จะพัฒนาซอฟตแวรขึ้นคลาวด เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร และความพรอมเรื่องกฎระเบียบในประเทศทางฝงของบริษัทซอฟตแวรไทย จะเริ่มมีการพัฒนาแอพลิเคชั่น ขึ้นคลาวด แพลทฟอรมของตางประเทศมากขึ้นและคาดการณวา แพลทฟอรมที่บริษัทจะพัฒนามากที่สุดคือ Microsoft Azure เนื่องจากไมโครซอฟทมีสำนักงานในประเทศไทย ซึ่งสามารถใหการสนับสนุนโดยตรงกับผูพัฒนาในประเทศขณะที่แพลทฟอรมตางประเทศอื่นๆ เชน Amazon,Google App Engine และ Force.com จะยังไมมีการสนับสนุนโดยตรง นอกจากการสนับสนุนผานระบบออนไลนสวนของนักพัฒนาซอฟตแวรไทยจะสนใจพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นมากขึ้น โดยเฉพาะบนระบบปฎิบัติการวินโดวส 8และแอนดรอยดเขามองดวยวา โครงการในภาครัฐยังอยูกับกระแสของ One Tablet Per Child และ Government Cloudซึ่งนักพัฒนาซอฟตแวรขนาดเล็กอาจไดอานิสงสการทำโครงการดานอีเลิรนนิ่งและโมบายแอพลิเคชั่น สวนโครงการใหญๆ ก็คงอยูกับซิสเต็ม อินทิเกรเตอรรายใหญในประเทศอดีตผูอำนวยการซอฟตแวรพารคยังคาดการณดวยวานโยบายรถคันแรกจะทำใหตลาดอีคอมเมิรซขยายตัวขึ้นมากเนื่องจากสภาพการจราจรที่ติดขัดเพิ่มขึ้น ทำใหผูใชหันมาช็อปปงและทำธุรกรรมออนไลนผานอุปกรณโมบายมากขึ้นนั่นเอง4 SOFTWARE PARK
  • ฟรอสตฯ ยังคาดการณดวยวา บริการโครงสรางพื้นฐานไอทีที่เกี่ยวของกับคลาวดและดาตาเซ็นเตอร จะเติบโตเพิ่มขึ้นดวยตามปริมาณการใชโมบายแอพลิเคชั่นที่เพิ่มขึ้น กอปรกับมีความตองการลงทุนไอทีของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางความพรอมตอการเปดเสรีอาเซียน โดยฟรอสตฯ คาดวา ธุรกิจคลาวดจะเติบโตในปนี้ไดถึง 30% จากปที่ผานมาการใชคลาวดมุงรองรับการแบ็กอัปขอมูลเทานั้นสวนของดาตาเซ็นเตอรคอนขางมาแรง และเปนผลกระทบเชิงบวกโดยตรงจากเออีซี ทำใหผูใหบริการดาตาเซ็นเตอรซึ่งสวนใหญมีความจุของดาตาเซ็นเตอรเหลืออยูไมถึง 25% ตองลงทุนและขยายความจุเพื่อรองรับการใชงานที่จะเพิ่มขึ้นดวยดานการทเนอร อิงค อีกหนึ่งบริษัทวิจัยระดับโลกมองวาในปนี้โอกาสการเติบโตของธุรกิจไอซีทีในประเทศไทยที่มีผูใหบริการสื่อสารหารายหลักนั้น จะอยูที่ผูผลิตอุปกรณสื่อสาร และบริการดิจิทัลในกลุมคอนซูเมอรและบริการคลาวดในกลุมเอ็นเตอรไพรสการทเนอรแนะวา ประเทศไทยตองเรงพัฒนาทักษะบุคลากรและธุรกิจดิจิทัลคอนเทนทใหเพิ่มมากขึ้น และเปดกวางการใชอินเทอรเน็ตอยางเสรีเพื่อสงเสริมผูประกอบการใหมบริษัทคาดการณวา ประเทศไทยจะมีอัตราผูเขาถึงอินเทอรเน็ตผานเครือขายประจำที่ หรือฟกซ เน็ตเวิรก อยูที่ 22% ของจำนวนประชากรในสิ้นป 2555 และมีจำนวนผูใชบรอดแบนดผานฟกซเน็ตเวิรก คิดเปน 17% ของครัวเรือนในสิ้นปที่ผานมา ซึ่งจะเพิ่มเปน 28% ภายในป 2559สวนของสมารทโฟนที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตจะเพิ่มขึ้นจาก4.2 ลานเครื่อง ในป 2554 เปน 22.3 ลานเครื่อง ในป 2559 และคาดวาราว 30% ของประชากรจะเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานอุปกรณโมบาย และ 10% ของประชากรจะเชื่อมตอผานฟกซ เน็ตเวิรกสามจี/เออีซี ดันตลาดโตดร.มนธสินี กีรติไกรนนท ผูจัดการประจำประเทศไทยบริษัท ฟรอสตแอนดซัลลิแวน บริษัทวิจัยระดับโลกมองวาธุรกิจไอซีทีไทยปนี้ จะไดรับอานิสงสจากการใหบริการสามจีและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี โดยจะสงผลบวกทั้งฮารดแวร โมบายแอพลิเคชั่น และบริการดานดาตาเซ็นเตอรในสวนของฮารดแวรนั้น แท็บเล็ตมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้นไมเพียงเฉพาะความนิยมของคอนซูเมอร แท็บเล็ตจะเติบโตในกลุมองคกร ซึ่งคาดวาจะมีสัดสวนกวา 10% ของการใชงานแท็บเล็ตทั้งหมดฟากตลาดซอฟตแวร ธุรกิจโมบายแอพลิเคชั่นจะโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผูใชงานเริ่มยอมรับการจายคาคอนเทนทมากขึ้น จากเดิมมองวาคอนเทนทควรเปนของฟรีฟรอสตฯ คาดวา จะมีจำนวนแอพลิเคชั่นอีกเกือบ 50%จากปที่แลว หรือประมาณ 2,000 แอพลิเคชั่น ภายในปนี้และมีมูลคาตลาดรวมสูงถึงหนึ่งพันลานบาทในขณะที่การมีสามจีทำใหมีการพัฒนาซอฟตแวรมาใชมากขึ้น การเตรียมพรอมสูเออีซีในภาคธุรกิจก็ชวยกระตุนใหองคกรใหน้ำหนักลงทุนซอฟตแวรการจัดการองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน โดยเฉพาะการนำ ERP และซอฟตแวร Analytics เขามาใชงานขณะเดียวกันประเทศไทยเปนแหลง Offshore softwareoutsourcing หลักแหงหนึ่งในเอเชีย ดังนั้นทั้งสามจีและเออีซีจะสามารถดันตลาดซอฟตแวรไทยใหโตไปเกือบแตะ10,000 ลานบาท ไดภายในสิ้นปนี้ จาก 8.4 หมื่นลานบาทในป 2554NEWSLETTER THAILAND5
  • äÍ´Õ«Õ¿˜¹¸§·çÍ»à·Ã¹´»‚ÁÐàÊç§äÍ´Õ«Õ ·Ó¹ÒÂÊÔºà˵ءÒó·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹เปนประจำทุกปที่บริษัท ไอดีซี ประเทศไทย ออกมาเปดเผยการคาดการณแนวโนมที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมไอซีทีไทยซึ่งแนนอนวาการใชจายของอุตสาหกรรมไอซีทีในปนี้ เติบโตเกือบสองหลักไดจากอานิสงสของโมบายดีไวซและการใหบริการสามจีนายอรรถพล สาธิตคณิตกุล ผูจัดการฝายงานวิจัย และที่ปรึกษาประจำประเทศไทยเผยวา ตลาดไอซีทีซึ่่งนับรวมทั้งไอทีและโทรคมนาคมจะสามารถเติบโตไดถึง 9.8% โดยมีมูลคาตลาดประมาณ 21 พันลานดอลลารสหรัฐ ในป 2556 จากปที่แลวอยูที่ 19 พันลานดอลลารสหรัฐประการแรก การใชจายดานไอซีทีของประเทศไทยยังคงเติบโตอยางแข็งแกรง ทั้งองคกรธุรกิจและฝงคอนซูเมอรโดยกลุมอุตสาหกรรมหลักที่ยังคงใชจายดานไอซีอยางตอเนื่องไดแก อุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร โทรคมนาคม และกลุมงานภาครัฐฯ โดยเฉพาะการลงทุนเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต(อีเมอรจิ้ง) ไดแก บิ๊กดาตาและอานาไลติก เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง ภาครัฐฯ เองก็มีการลงทุนอยางตอเนื่องดานระบบสารสนเทศที่จะติดตอกับโครงการ Government Cloud(G-cloud) และ Government Information Network (GIN)เพื่อใหสอดคลองกับแผนสมารท ไทยแลนด (Smart Thailand)นอกจากนี้การเติบโตดานไอซีทีในปนี้ยังไดรับปจจัยหนุนจากการลงทุนดานโครงขายสามจี และโครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคมอยางตอเนื่องอีกดวยประการที่่สอง บริการขอมูลไรสายยังเปนดาวเดนกลุมสื่อสาร ซึ่งคาดวาโมบายดาตาจะเติบโตในปนี้จะสูงกวา 14%มีมูลคาตลาดไมต่ำกวา1.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ จากตลาดรวมบริการสื่อสารอยูที่ 8.5 พันลานดอลลารสหรัฐ โตขึ้น 4.4%เนื่องจากการเติบโตของอุปกรณประเภทสมารทดีไวซ และความพรอมของโครงขายสามจีประการที่สาม การเกิดรูปแบบใหมของการใหบริการไอทีแบบครบวงจร โดยเปลี่ยนจากงานบริการที่ผูกติดกับอุปกรณ มาสูรูปแบบบริการที่เนนคุณคาของกระบวนการทางธุรกิจ และตอบโจทยทางธุรกิจมากขึ้นเชน โมเดลของรูปแบบการใหบริการ Outsourcing 3.0ที่ใหบริการบริหารจัดการอุปกรณที่มาจากผูผลิต และสภาพแวดลอมในการใชงานที่ตางกัน (Multi-vendorsmanagement service) ในปนี้ไอดีซีคาดการณวา มูลคาตลาดบริการดานไอทีในไทยจะเติบโตไดถึง 14.2% และมีมูลคา 1.8 พันลานดอลลารสหรัฐประการที่สี่ ไอดีซีมองวา ถึงเวลาสิ้้นสุดยุคแหงการเติบโตที่แข็งแกรงของพีซี โดยเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือเดสกท็อป และเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา หรือแล็ปท็อป ที่เคยมีอัตราเติบโตตอเนื่องตัวเลขสองหลักมารวมทศวรรษจะถึงจุดที่เติบโตไดสูงสุดไมเกิน 4% หรืออาจติดลบ ตั้งแตป 2556 และในป 2555จะเปนปแรกที่ตลาดพีซีของไทยติดลบ มียอดขายไมถึงสี่ลานเครื่อง แบงเปนเดสกท็อป 1.5 ลานเครื่อง และโนตบุกต่ำกวา 2.5 ลานเครื่่อง เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเขาถึงพีซีตอประชากร 30% ซึ่งถือวาคอนขางสูง ทำใหตลาดผูใชเครื่องแรกลดลง ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคหันมาซื้อสมารทโฟนและแท็บเล็ตSOFTWARE PARK6˹ŒÒµ‹Ò§áË‹§âÍ¡ÒÊ
  • ประการที่เจ็ด การเกิดขึ้นของสภาพแวดลอมสวนบุคคลผานสมารทดีไวซ หรือเปน Personal Ecosystemซึ่งเกิดจากการที่ผูใชมีหลายอุปกรณ และตองจัดเก็บสำรองและโอนถายขอมูลออนไลนมากขึ้น โดยใหทุกอุปกรณสามารถเขาถึงและซิงคขอมูลออนไลนได โดยจะเปนการจัดเก็บผานพับลิคคลาวดที่ใหบริการเวอรชวล สตอเรจประการที่แปด การเติบโตของคลาวดในประเทศยังคงเปนไปอยางตอเนื่อง โดยจะเปนการใหบริการพับลิคคลาวดมากขึ้นจากปที่ผานมา และภาครัฐฯ จะเปนตัวกระตุนการใชงานคลาวดผานโครงการ Government Cloudสวนรูปแบบการใชงานของคลาวนในประเทศในปนี้จะมุงเนนไปที่ Application-as-a-Service (AaaS) ไดแกแอพลิเคชั่นเฉพาะดาน Collaboration และ Productivitiesเปนหลักจากเดิมความนิยมใชเปนซอฟตแวรทั่่วไป Softwareas a Service (SaaS)ประการที่เกา การตอบรับจากกลุมองคกรตอความตองการโซลูชั่นที่ผนวกโครงสรางพื้นฐานดานไอที หรือConverged solution ที่รวมเครื่องแมขายสตอเรจเน็ตเวิรกและซอฟตแวรเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และควบคุมทรัพยากรดานไอทีไอดีซีคาดการณวา ตลาดระบบโครงสรางพื้นฐานจะขยายตัวราว 11% โดยมีจุดเดนที่สำคัญคือ การผนวกระบบรักษาความปลอดภัยเขาไปเปนหนึ่งโซลูชั่นที่จะนำเสนอใหกับกลุมลูกคาองคกรประการที่สิบ ระบบการจัดการและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญยังคงสรางกระแสในอุตสาหกรรมไอที ทั้งองคกรขนาดใหญและองคกรขนาดกลางที่ไดรับแรงกดดันจากการแขงขัน โดยเฉพาะกลุมการเงินและสื่อสาร เฮลธแคร ทำใหเพิ่มน้ำหนักการลงทุนระบบการวิเคราะหขอมูลขั้นสูง และซับซอนและเปนแรงผลักดันใหองคกรธุรกิจใหความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล ทั้งดาตาเบสแมเนจเมนทดาตาแวรเฮาส เพื่อใหองคกรสามารถใชประโยชนจากขอมูลใหไดสูงสุดทั้งยังมีปจจัยดานของกระบวนการคอนซูเมอรไรเซชันของสมารทโฟนและแท็บเล็ต ประกอบกับการที่องคกรตางๆไดอนุญาตใหพนักงานเขาถึงแอพลิเคชั่นผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ได ทำใหไอดีซีเชื่อวาตลาด InformationManagement Analytics จะสามารถเติบโตไดถึง 12%ประการที่่หา ตลาดสมารทโฟนและแท็บเล็ตจะกลายเปนสมรภูมิรบใหม ไอดีซีคาดการณวา ดวยแรงซื้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับความพรอมของการใหบริการสามจี จะทำใหตลาดสมารทโฟนในป 2556 มีแนวโนมที่จะขยายตัวไดสูงถึง 40% ดวยยอดจัดสงทั้งหมด 7.3 ลานเครื่องสวนตลาดแท็บเล็ตเองก็มีแนวโนมที่จะเติบโตในอัตราใกลเคียงกันโดยมียอดจัดสงทั้งหมดไมต่ำกวา 3.5 ลานเครื่อง ในปนี้ และเปนปแรกที่แท็บเล็ตแซงหนาโนตบุกไอดีซี ยังเชื่อดวยวาระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด (Android) จะตองแขงขันกันอยางดุเดือดและครองตลาดหลัก สวนระบบปฏิบัติการที่เกิดใหมอยางวินโดวสโฟน 8(Windows Phone 8) และแบล็กเบอรรี 10 (Blackberry 10) จะตองทุมสุดตัวเพื่อหาพื้นที่ในตลาดเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตประการที่หก ความนิยมของสมารทดีไวซเปนแรงกระตุนใหเกิดการใชงานดิจิทัลคอนเทนท ไมวาจะเปนแอพลิเคชั่นทางดานธุรกิจ ดานสันทนาการ ไปจนถึงคอนเทนทแอพลิเคชั่นที่เกี่ยวของกับไลฟสไตลของแตละบุคคลจากผลการศึกษา Consumerscape 360 ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟกของไอดีซีในปลายป 2555 ที่ผานมาพบวา ทั้งกลุมผูใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนและแท็บเล็ตกวา 55%นิยมดาวนโหลดคอนเทนทแอพลิเคชั่นประเภทเกมสมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ แอพลิเคชั่นประเภทโซเชียลเน็ตเวิรกและเพลงเปนอันดับสามโดยการสอบถามโอเปอเรเตอรในไทยพบวา การทองเน็ตและโซเชียลเน็ตเวิรกเปนบริการยอดนิยมของผูใชมือถือ และสถิติยังพบดวยวา สัดสวนผูใชที่นิยมซื้อแอพลิเคชั่นกับดาวนโหลดฟรีอยูที่ 1:4NEWSLETTER THAILAND7
  • อันดับสุดยอดแนวโนมเทคโนโลยีป 2556หลายหมวดหมู และในอีกหลายปขางหนาเชื่อวาจะไมมีบริษัทซอฟตแวรใดที่จะสามารถพัฒนาแอพลิเคชั่นออกมาใหรองรับไดกับทุกอุปกรณ ดังนั้นองคกรจะตองมีการเลือกใชเครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลายทั้งนี้คาดวามี 6 สถาปตยกรรมบนระบบโมบายไดแก Native, Special, Hybrid, HTML 5, Messageและ No Client ที่จะยังคงความนิยมในการใชงานอยางตอเนื่องอยางไรก็ตาม ในระยะยาวจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก Native Apps ไปสู Web Apps เนื่องจาก HTML5จะมีความสามารถเพิ่มขึ้น แตกระนั้น Native Appsก็จะไมหายไปและจะยังคงใหประสบการณกับผูใชงานที่ดีที่สุด และมีฟเจอรที่ล้ำเลิศสวนของนักพัฒนาแอพลิเคชั่นตองพัฒนาทักษะการออกแบบใหมที่ีรองรับการสั่งงานแบบสัมผัส และใชงานไดหลากหลายอุปกรณเพื่อตอบรับกับความนิยมที่เกิดขึ้นได10เปนประจำทุกปที่การทเนอร อิงค บริษัทวิจัยไอทีระดับโลกไดนำเสนอบทวิเคราะหการคาดการณ 10 เทคโนโลยียุทธศาสตรและแนวโนมที่สำคัญกับองคกรธุรกิจ ซึ่งในป 2013 นี้การทเนอรไดใหนิยามเทคโนโลยียุทธศาสตรไววา เปนเทคโนโลยีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอองคกรในสามปขางหนา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงดานธุรกิจ หรือไอที และเปนเทคโนโลยีที่ตองใชเงินลงทุนสูง หรือมีความเสี่ยงหากนำเทคโนโลยีมาใชลาชาเทคโนโลยียุทธศาสตรสามารถเปนเทคโนโลยีที่มีอยูเดิมและใชงานหลากหลาย หรืออาจเปนเทคโนโลยีที่เกิดใหมที่จะสรางโอกาสใหเกิดความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรทางธุรกิจ สำหรับผูที่กลานำเทคโนโลยีมาใชกอนคนอื่น รวมถึงสามารถที่จะสรางผลกระทบตอแผนระยะยาวขององคกร โดย 10 เทคโนโลยี และแนวโนมที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตรขององคกรในปนี้ประกอบดวยMobile Device Battlesการทเนอรคาดการณวา ในป 2013 นี้ มือถือจะแซงหนาพีซีในการเปนอุปกรณเขาถึงเว็บ และภายในป 2015 มากกวา 80% ของมือถือที่ขายไปในตลาดที่อิ่มตัวจะเปนสมารทโฟน ซึ่งคาดวาวินโดวสโฟน จะมีสัดสวนราว 20% เทานั้นและภายในป 2015 มีเดียแท็บเล็ตจะมีสัดสวนเปนครึ่งหนึ่งของแล็ปท็อปที่ขายไปในทองตลาด โดยวินโดวส8 จะมีสวนแบงเปนอันดับสามตามหลังระบบปฎิบัติการกูเกิล แอนดรอยด และแอปเปล ไอโอเอสกระแส Consumerization หรือการนำเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารสวนตัวมาใชในการทำงานประจำวัน จะทำใหองคกรไมสามารถบังคับใหพนักงานเลิกใช หรือเลิกนำไอแพด หรืออุปกรณที่ใชระบบปฏิบัติการอื่่นๆ อยางวินโดวส 8 มาใชในองคกร ดังนั้นองคกรตองมีระบบไอทีที่สามารถสนับสนุนการใชอุปกรณที่หลากหลายยุคของพีซีที่่มีวินโดวสเปนแพลทฟอรมหลักครองตลาดนั้น กำลังจะถูกแทนที่ดวยยุคหลังพีซี (post-PC era) ที่มีโมบายดีไวซหลากหลายทำใหวินโดวสลดบทบาทลงเปนเพียงทางเลือก หรือองคประกอบหนึ่งและไมไดเปนแพลทฟอรมหลักอีกตอไปMobile Applications and HTML5ตลาดของเครื่องมือในการพัฒนาแอพลิเคชั่น(mobiledevelopmenttools) ทั้งคอนซูเมอรและเอ็นเตอรไพรสแอพลิเคชั่นจะทวีความซับซอนมากขึ้น เนื่องจากมีจำนวนผูคาเครื่องมือพัฒนามากกวา 100 บริษัทโดยปจจุบันการทเนอรไดแยกเครื่องมือพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นออกเปน8·ÔÈ·Ò§á¹Ç⹌Á
  • Personal Cloudการใชงาน Personal Cloud จะเริ่มเขามาทดแทนการใชพีซีPersonal Cloud จะเปนที่ที่ผูใชจัดเก็บขอมูลสวนตัว รวมถึงเปนศูนยกลางของดิจิทัลไลฟ อีกทั้งเปนศูนยกลางเชื่อมตอเว็บของทุกๆอุปกรณที่ผูใชงานเลือกใช ซึ่งจะแตกตางกันไปตามชีวิตประจำวันของแตละบุคคลPersonal Cloud จะนำไปสูแหลงรวมบริการเว็บปลายทางและคอนเนคติวิตี้ตางๆ ซึ่งจะกลายเปนศูนยกลางของกิจกรรมและการสื่อสารนั่นเองผูใชงานจะมองวา บริการคลาวดพกพาติดตัวไปไดและพรอมใชบริการในทุกที่ที่ตองการ และที่สุด Personal Cloud จะขยับจากการใชงานในเครื่องพีซีผูใชปลายทางไปสู Cloud-based services ที่ใหบริการในหลากหลายอุปกรณEnterprise App Storesเอ็นเตอรไพรสตองเผชิญกับความซับซอนของแอพสโตรในอนาคต เนื่องจากผูคาเทคโนโลยีจะจำกัดการใชงานเฉพาะกับอุปกรณของตนเองและจำกัดประเภทของแอพลิเคชั่นในแอพสโตรดวย ทำใหองคกรตองจัดการกับหลายๆ แอพสโตรซึ่งมีขั้นตอนการชำระเงินที่หลากหลาย ทั้งยังเงื่อนไขการใชงานไลเซนที่แตกตางกันออกไปการทเนอรคาดวา ภายในป 2014 หลายๆ องคกรจะเสนอโมบายแอพลิเคชั่นใหกับพนักงานผานแอพลิเคชั่นสโตรขององคกรเอง หรือเรียกวา เอ็นเตอรไพรส แอพสโตร ซึ่งจะทำใหบทบาทของไอทีขยับจากการวางแผนสวนกลางไปสูการเปนผูจัดการฝายการตลาดที่เปนตัวกลางของบริการไปยังผูใช และมีแนวโนมที่จะสรางระบบนิเวศนของการสนับสนุนผูประกอบการหนาใหมดานแอพลิเคชั่น(Apptrepreneurs) ใหเกิดขึ้นThe Internet of ThingsThe Internet of Things (IoT) เปนคอนเซปตที่บรรยายถึงการที่อินเทอรเน็ตขยายขอบเขตการใชงานเขาไปสูอุปกรณตางๆ มากมายเชน คอนซูเมอรดีไวซ และสินทรัพยตางๆ ที่จับตองไดโดยอุปกรณเหลานี้จะสามารถเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตองคประกอบหลักของ IoT อยูที่ Embedded sensors ที่เปนเซ็นเซอรจิ๋วที่ฝงอยูในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส, Image recognitiontechnologies ที่เทคโนโลยีการรูจำภาพ และ NFC paymentซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ใชในการชำระเงินผานระบบไรสาย โดยทั้งหมดจะอยูในอุปกรณโมบาย ดังนั้นตอไปอุปกรณโมบายจะไมไดนิยามเฉพาะโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตเทานั้นสวนของเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่ ก็จะมีการนำมาใชเพื่อใหบริการที่หลากหลายอุตสาหกรรมรวมกับอุปกรณประเภทใหมๆไมวาจะเปนดานเภสัชภัณฑ หรือในธุรกิจยานยนต เปนตนขณะเดียวกัน สมารทโฟนและอุปกรณอัจฉริยะอื่นๆ ก็จะไมจำกัดการใชงานรวมกับเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่เทานั้น แตจะสามารถสื่อสารผาน NFC, Bluetooth, LE และWi-Fi ไปยังอุปกรณที่หลากหลาย และอุปกรณตอพวงอื่นๆเชน หนาจอนาิกาขอมือ เฮลธแครเซนเตอร สมารทโปสเตอร และโฮมเอนเทอรเทนเมนต ทั้งยังสรางแอพลิเคชั่นและบริการใหมๆ พรอมกับความทาทายใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกดวยHybrid IT and Cloud Computingเนื่องจากพนักงานไดรับการรองขอใหทำงานไดมากขึ้นดวยงบที่นอยลง แผนกไอทีจึงตองสวมหลายบทบาทในการประสานกิจกรรมดานไอที ขณะเดียวกัน Cloud Computingก็เขามามีบทบาทผลักดันการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปอีกระดับผลสำรวจบริการไอทีโดยการทเนอรเมื่อเร็วๆ นี้ พบวาบทบาทของตัวแทนซื้อขายบริการคลาวดภายในองคกร (CloudServices Brokerage: CSB) กำลังจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสวนงานไอทีตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ตองชวยปรับปรุงการจัดการ ปรับปรุงการใชงานของบริการคลาวดที่ไดรับชวงตอมา ซึ่งมีความหลากหลายและบอยครั้งก็ซับซอนดังนั้น สวนงานไอทีขององคกรตองเขามามีบทบาทของการเปน CSB ภายในองคกร ทั้งตองสามารถรักษา และสรางอิทธิพลภายในองคกร และกลายเปนศูนยกลางที่มีคุณคาที่ตองเผชิญกับความทาทายดานความตองการใหมๆ ที่สัมพันธกับการใชคลาวดที่เพิ่มขึ้นใหไดStrategic Big DataBig Data กำลังขยับจากโครงการเฉพาะไปสูการสรางอิทธิพลตอโครงสรางสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศในเชิงยุทธศาสตรขององคกรขนาดใหญ การจัดการปริมาณขอมูลจำนวนมาก ความหลากหลาย ความเร็ว และความซับซอนกำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางดั้งเดิมในหลายๆดานการตระหนักดังกลาว ทำใหองคกรเลิกการใชแนวคิดของการมีดาตาแวรเฮาสเดียว ที่ีรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อใชตัดสินใจ และองคกรกำลังหันมาสูการใชหลายระบบ(Multiple systems) ทั้ง Content management, Datawarehouses, Data marts และ Specialized file systemsที่ผูกติดกับดาตาเซอรวิสและเมทาดาตา ซึ่งจะกลายเปนลอจิคัล เอ็นเตอรไพรส ดาตาแวรเฮาสNEWSLETTER THAILAND9
  • Actionable Analyticsการวิเคราะหกำลังมีบทบาทตอผูใชงานมากขึ้น ทั้งในจุดที่เกิดธุรกรรมและในบริบทตางๆ โดยเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และตนทุนคาใชจายลดลง ผูนำไอทีจะสามารถจัดหาการใชระบบวิเคราะห และการจำลองสถานการณเขามาใชในทุกๆ งานทางธุรกิจอุปกรณโมบายของผูใชจะเชื่อมตอกับเอ็นจินการวิเคราะหผานระบบคลาวด และที่จัดเก็บขอมูลที่เปนบิ๊กดาตาได ทำใหองคกรมีแนวโนมที่จะใชประโยชนจากการวิเคราะหไดเต็มประสิทธิภาพ และจำลองเหตุการณในทุกที่และทุกเวลาความกาวหนาดังกลาวนี้เอง ทำใหองคกรสามารถจำลองเหตุการณการคาดการณ และการวิเคราะหอื่นๆ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจที่ยืดหยุนในเวลาและสถานที่ที่เกิดกระบวนการทางธุรกิจขึ้นIn Memory ComputingIn Memory Computing (IMC) จะชวยสรางโอกาสใหมๆ จากการเปลี่ยนแปลง โดยขั้นตอนการประมวลผลเดิมที่ใชเวลายาวนานสามารถลดเวลาเหลือนาที หรือวินาที ทำใหไดผลลัพธระดับเรียลไทม หรือเกือบเรียลไทม กับผูใชงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ในรูปของคลาวดเซอรวิสโดยขอมูลเหตุการณหลายลานครั้งจะถูกสแกนโดยใชเวลาเพียงหลายสิบมิลลิวินาที เพื่อตรวจหาความสัมพันธและรูปแบบที่จะชี้นำไปสูโอกาสใหมๆ หรือภัยคุกคาม "หากมีเหตุเกิดขึ้น"ความสามารถของการประมวลผลธุรกรรมที่เกิดขึ้นพรอมๆ กันหลายแอพลิเคชั่น ผนวกกับศักยภาพของซอฟตแวรดานการวิเคราะหโดยใชชุดขอมูลเดียวกันนั้นจะเปดโอกาสใหมๆ ใหกับองคกรในการสรางนวัตกรรมธุรกิจทั้งนี้จะมีบริษัทผูคาเทคโนโลยีหลายรายที่นำเสนอโซลูชัน In Memoryในอีกสองปขางหนา ทำใหแนวทางดังกลาวมีการใชงานอยางแพรหลายIntegrated Ecosystemsตลาดกำลังเคลื่อนสู Integrated System และEcosystems และจะเริ่มถอยหางจากความหลากหลายของระบบ (Heterogeneous) แรงผลักดันดังกลาวเกิดจากความตองการของผูใชที่ตองการลดคาใชจายใหต่ำลง ใชงานไดงายขึ้น และมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นแนวโนมดังกลาวทำใหผูคาเทคโนโลยีสามารถควบคุม solution stack ไดมากขึ้น และรักษาระดับการขาย การทำกำไรไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอโซลูชั่นที่ครบวงจรในสภาพแวดลอมที่ควบคุมได โดยที่ไมตองเพิ่มฮารดแวรแนวโนมดังกลาวจะแยกออกเปนสามระดับไดแก 1. อะพลายแอนซที่รวมฮารดแวร และซอฟตแวร 2. ซอฟตแวรและบริการที่เปนแพ็กเกจสำหรับอินฟราสตัคเจอร และ 3. แอพลิเคชั่นเวิรกโหลดตลาดกลางของคลาวด (Cloud-basedmarketplaces) และตัวแทนซื้อขายจะอำนวยความสะดวกการซื้อ การบริโภค ใหสามารถใชจากหลายๆ ผูใหบริการได รวมถึงโครงสรางพื้นฐานสำหรับบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวร และแอพลิเคชั่นรันไทมในโลกของโมบายเวนเดอรอยางแอปเปล กูเกิลและไมโครซอฟทจะผลักดันการควบคุม Ecosystemsแบบเบ็ดเสร็จในหลายระดับ โดยขยายการใชงานไคลเอนทผานแอพลิเคชั่นSOFTWARE PARK10
  • อีกทัั้งนักการตลาดจะเริ่่่มใชสื่่อออนไลนในการทำตลาดแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย เชนเฟซบุคที่สามารถเลือกสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนอายุ เพศ หรือความสนใจ หรือเว็บไซต Group Buyingที่สามารถดึงลูกคาเขามาในรานนอกจากนี้เทคโนโลยีของการโฆษณาออนไลนที่พัฒนาขึ้นสามารถรูได เพศ หรือความตองการของผูใชงานเว็บไซต และจะจดจำไปเรื่อยๆ (จาก Cookies) หรือเรียกวา RetargetingAds เชน คลิกโฆษณารองเทาแตยังไมซื้อ หลังจากนั้นโฆษณารองเทาชิ้นนั้นจะไปปรากฏขึ้นมาตลอดในเว็บอื่นๆขณะเดีียวกันนักการตลาดยังใชสื่อโซเชียลมีเดียในการทำการตลาดผานคอนเทนท (Content Marketing) เพื่อใหตรงใจผูบริโภคมากกวาการทำโฆษณาสินคาโดยตรง เนื่องจากผูบริโภคใชเวลากับสื่อออนไลนมากกวาการรับชมทีวี และดูโฆษณาผานสื่อดั้งเดิม ดังนั้นคอนเทนทจึงตองมีคุณภาพและนาสนใจ เพื่อดึงดูดใหแบรนดสินคาเขามาเปนผูสนับสนุน(สปอนเซอร) ในรายการ หรือสอดแทรกในเนื้อหาเพื่อสรางการจดจำใหกับผูบริโภคนอกจากนัั้นแนวโนมที่ผูโฆษณาจะเลือกใชคียเวิรดใหมๆในโฆษณาทางทีวี หรือสิ่งพิมพมากขึ้น และจะตองทำใหงายตอการจดจำ เพื่อนำไปคนหาตอในเสิรช เอ็นจิน ที่ตรงกับไลฟสไตลของผูบริโภคยุคใหมที่คนหาขอมูลของสินคา และบริการผานชองทางออนไลนกอนการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งคียเวิรดจะตองไมซ้ำกับคูแขง เพื่อใหผลการคนหาอยูในอันดับตนๆโดยไมแยงกับคูแขง เชน “เกลียดรอนใน” “ไมหนีบปาก” ของน้ำจับเลี้ยงแบรนดเพียวริคุ และ “เปดพนไฟ” ของขนมซันสแนคÇÔ´ÕâÍ-ÁÑŵÔÊ¡ÃÕ¹ áÍ´Ê‹ÍऌÒÃØ‹§ »‚56ÇÔ´ÕâÍ-ÁÑŵÔÊ¡ÃÕ¹ áÍ´Ê‹ÍऌÒÃØ‹§ »‚56ความแพรหลายของอินเทอรเน็ตความเร็งสูงในประเทศไทยหนุนธุรกิจดิจิทัล แอดเวอรไทซิ่งในประเทศไทยพุง 50% แตะ4.5 พันลานบาทนายศิวัตร เชาวรียวงษ ประธานเจาหนาที่บริหาร เอ็มอินเตอรแอคชั่นและนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลแหงประเทศไทยมองวา แนวโนมการใชจายสื่อโฆษณาออนไลนคาดเติบโต 50%หรือมีมูลคา 4,500 ลานบาท จากปที่ผานมามีมูลคาราว3,000 ลานบาท เติบโต 30-40% การเติบโตดังกลาวยังสูงกวาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งคาดเติบโตราว8% จากมูลคา 1.2 แสนลานบาท ในปที่ผานมาเขามองถึงแนวโนมดวยวา ปนี้้การโฆษณาวิดีโอจะเขามามีบทบาทมากขึ้นในหลายรูปแบบ ตั้งแตฉายกอนดูคลิป/ภาพยนตร (Pre-roll Ads), ฉายระหวางภาพยนตร (Mid-rollAds), ทำโฆษณาเปนหนัง (Long-Form Video) เชน AXEDude นอกจากนี้บางรายก็ทำโฆษณาทางทีวีใหเกิดกระแสพูดตอ หรือแชรตอในโลกโซเชียลมีเดีย เชน โฆษณาของไทยประกันชีวิตNEWSLETTER THAILAND11¡ÃÐáÊäÍ·Õ
  • ดานนายจักรพันธ พวงแกว กรรมการผูจัดการธุรกิจมีเดีย ออนไลน บริษัท ทอปสเปซ (ประเทศไทย) ระบุเสริมวาหลังการเปดใหบริการสามจีอยางเต็มรูปแบบจะยิ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคอยางมากอีกครั้งโดยไลฟสไตลการใชสมารทโฟน หรือสมารทดีไวซจะเพิ่มขึ้นทำใหพฤติกรรมการเสพสื่อออนไลนจะขยายตัวสูงและเมื่อเครือขายมีความเร็วสูงขึ้้นการบริโภคคอนเทนทวิดีโอก็จะมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งนักการตลาดก็เชื่อวาการโฆษณาออนไลนก็จะไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นตามไปดวยโดยเฉพาะการใชวิดีโอพรีโรลล หรือการใชคลิปวิดีโอสั้นๆเปนสื่อโฆษณากอนการรับชมคอนเทนท โดยวิดีโอพรีโรลลจะใชโปรโมตสิ่งที่อยูในกระแสสังคม หรือคลิปวิดีโอที่ไดรับความนิยมในขณะนั้น รวมไปถึงเพลงตางๆ ตามกระแสนิยมเขามองดวยวา ปนี้้ภาคธุรกิจไทยจะใหสัดสวนงบโฆษณาออนไลนเพิ่มมากขึ้นราว 9% ของงบรวมโฆษณาองคกรจากปที่ผานมาใชงบออนไลนสัดสวนเฉลี่ย 5-7% ขณะที่บริษัทขามชาติจะใหน้ำหนักออนไลน แอดเวอรไทซิ่งมากกวา 10%ของงบรวมกลุมอุตสาหกรรมที่จะใชดิจิทัลมีเดียมาขับเคลื่อนเปนจำนวนมากคือ กลุมยานยนต กลุมผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคและกลุมอุปกรณไอทีสวนของนางสาวพรทิพย กองชุน หัวหนาฝายการตลาดกูเกิลประเทศไทยมองวา ปจจุบัน 84% ของจำนวนผูใชบริการผูซื้อสินคาที่นิยมคนหาขอมูลในออนไลนกอนตัดสินใจซื้อพฤติกรรมดังกลาว ทำใหเกิดคำศัพทดานการตลาดใหมมาจากกูเกิล คือ Zero Moment Of Truth หรือ ZMOT โดยเปนชวงที่ลูกคาจะมีปฏิสัมพันธกับแบรนดกอนหนาที่จะไปถึงรานคาจริง อยางการเริ่มคนหาขอมูลสินคาที่ตัวเองสนใจ เชน การดูรีวิว, เรตติ้งจากเว็บไซต และโซเชียลมีเดียตางๆ หรือแมกระทั่งการสแกน Barcode จากโทรศัพท ซึ่งแรงผลักดันสำคัญที่ทำใหเกิด ZMOT คือ การเติบโตของบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และเครื่องมือที่ใชเชื่อมตออยางสมารทโฟนและแท็บเล็ตนั่นเองและเมื่ออุปกรณสมารทดีไวซเขามามีอิทธิพลตอชีวิตประจำวันของผูบริโภคยุคใหม นักการตลาดและเจาของสินคาและบริการ ตองออกแบบและทำเว็บไซตที่รองรับกลุมสมารทดีไวซดวย โดยเฉพาะใหเนื้อหาทั้งหมดแสดงผลในหนาจอเดียวเพื่อความรวดเร็วในการแสดงผลขอมูลและสะดวกในการอานรายละเอียดนอกจากนั้นยังพบวา ผูบริโภคจะใชเวลาในหลากหลายหนาจอมากขึ้น ทั้งโทรทัศน คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ตจะเกิดกระแสที่เรียกวา Multi-screen ซึ่งการพัฒนาคอนเทนทหรือแอพลิเคชั่น ตองรองรับแนวโนมดังกลาวดวย รวมถึงการตลาดและโฆษณาออนไลนSOFTWARE PARK12
  • หลังการคร่ำหวอดในวงการซอฟตแวรไทยมาตลอด 8 ป บริษัทฟวชั่น โซลูชั่น จำกัด ยกระดับการใหบริการพัฒนาระบบงานตามความตองการของลูกคาดวยการเขาสูมาตรฐานการพัฒนาซอฟตแวรระดับโลก CMMI หรือ Capability Maturity Model Integrationคุณศุภกิจ ยงวิทิตสถิต กรรมการผูจัดการบริษัท ฟวชั่น โซลูชั่นจำกัด เลาวา บริษัทมองหาเฟรมเวิรกของการพัฒนาซอฟตแวรมานานและเมื่อไดโอกาสการเปนหนึ่งบริษัทที่ไดรับทุนสนับสนุน และความรูในเรื่องมาตรฐาน CMMI ผานโครงการ SPI@ease ของซอฟตแวรพารคทำใหไมลังเลใจเลยที่จะเลือกใชเฟรมเวิรกของ CMMIบริษัทไดใชเวลาอยางมุงมั่นตลอดหนึ่งป จนทำใหผานการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน CMMI-DEV Maturity Level 3 เมื่อกลางปในปที่ผานมา ดวยการใหบริการรับงานพัฒนาระบบตามความตองการของลูกคาทั้งราชการและเอกชน ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเอ็นเตอรไพรสแอพลิเคชั่น บิสิเนส อินทิลิเจนท และเซคเคียวริตี้ ทำใหบริษัทตองเผชิญกับโจทยงานที่หลากหลายภายใตเวลาที่จำกัดที่ตองสงมอบงานใหเปนไปตามกำหนด“หลังไดรับ CMMI เราไดเห็นผลลัพธทันทีวาการพัฒนาโปรแกรมตนแบบ Prototype พรอมการสงมอบโครงการไดตรงตามกำหนดมากขึ้นถึง 90% จากเดิมที่การสงมอบจะลาชาไป 4-8 เดือน"บริษัทสามารถติดตามการพัฒนาในแตละขั้นตอนไดอยางชัดเจนตั้งแตการทำรีไควรเมนท กำหนดสเปก อิมพลีเมนทโครงการ เรื่อยไปจนถึงการทำเอกสาร ทำใหลดความผิดพลาดในแตละขั้นตอน 70-80%พรอมการจัดเก็บขอมูลสถิติการพัฒนาในโครงการตางๆ อยางเปนระบบการเก็บขอมูลสถิติดังกลาว ทำใหบริษัทประเมินตนทุนการรับพัฒนาโครงการไดอยางแมนยำมากขึ้นดวย ซึ่งในอดีตบริษัทขาดการจัดเก็บขอมูลสถิติที่เปนระบบและเกิดการสูญเสียระหวางกระบวนการพัฒนา ทำใหตนทุนเพิ่มจากที่คาดการณไว 20-30%เขายอมรับดวยวา การทำมาตรฐานนั้้นไมใชเรื่่องงายเลย เพิ่มภาระงานใหกับพนักงาน ซึ่งบริษัทและผูบริหารองคกรตองทำความเขาใจกับพนักงาน โดยเฉพาะการตระหนักรูถึงประโยชนจริงๆ ที่พนักงานจะไดรับจากการทำ CMMI เพื่อใหไดรับความรวมมือ รวมแรงรวมใจที่จะทำใหองคกรผานการประเมินไปไดอยางราบรื่นยิ่่่งไปกวานั้นความตั้งใจของพนักงานนั่นเองที่จะทำใหการทำCMMI เขาเปนสวนหนึ่่งของวัฒนธรรมและกระบวนการทำงานในองคกรอยางแทจริงทั้งนี้บริษัทไมไดมุงหวังการเขาสู CMMI เพื่่อเปดตลาดตางประเทศ แตมุงหวังการปรับปรุงกระบวนการภายในที่่จะนำไปสูการเพิ่่มคุณภาพงานความพึงพอใจของลูกคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันรวมไปถึงตนทุน และการสงมอบงานที่ตรงกำหนดเวลาซึ่งในระยะยาวจะสรางความแข็งแกรงที่รองรับการเปดเสรีอาเซียนไดคุณศุภกิจบอกดวยวา บริษัทจะขยายผลเขาสูการขอมาตรฐาน CMMI-DEV Maturity Level 4 ในอีกสองปขางหนาดวย ซึ่งยอมรับวาการเขาสูมาตรฐานตองใชงบประมาณไมนอยเลยอยางนอย 1.5-2 ลานบาทกระนั้นก็ไมเกินกำลังของบริษัทซอฟตแวรขนาดกลางที่มีรายไดตอปมากกวาหาสิบลานบาทโครงการ SPI@ ease ของซอฟตแวรพารค เปนตัวเรงที่สำคัญซึ่งทำใหประเทศไทยมีจำนวนบริษัทที่ไดรับมาตรฐาน CMMI มากที่สุด ขึ้นเปนอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออันดับ 6 ของเอเชีย และอันดับ 15 ของโลก แซงหนาประเทศมาเลเซียที่รั้งอันดับหนึ่งเดิม และทิ้งหางเวียดนาม สิงคโปร และฟลิปปนสมากขึ้นฟวชั่น โซลูชั่น ลุย CMMIเพิ่มขีดแขงขันรับเออีซีNEWSLETTER THAILAND13àÍʾÕäÍ ¤Í¹à¹ÍÏ
  • บริษัทวิจัยระดับโลกการทเนอร เผยเทคนิคการรับมือระบบไอทีในองคกร ในยุคหลังพีซีที่พนักงานองคกรและคอนซูเมอรตางก็เพิ่มการใชงานอุปกรณพกพาที่จะเขาถึงแอพลิเคชั่นและคอนเทนทนักวิเคราะหแนะวา ซีไอโอตองประเมินความตองการใชโมบายแอพลิเคชั่นใน 18 เดือนขางหนา ทั้งธุรกิจกับพนักงาน B2E ธุรกิจไปยังคอนซูเมอร B2C และธุรกิจกับธุรกิจ B2B ทั้งตองประเมินประสิทธิภาพการทำงานบนระบบโมบายที่มีอยู และแอพลิเคชั่นที่อยูระหวางพัฒนานอกจากนั้น ตองอิมพลีเมนทเครื่องมือที่เปนเฟรมเวิรกของสถาปตยกรรมระบบที่รองรับ context-aware apps ในอนาคตไดนักพัฒนาแอพลิเคชัั่นตองเรียนรูการใชเครื่องมือที่เนนออกแบบยูสเซอรอินเทอรเฟซที่เนนโมบายเปนศูนยกลาง ทดแทนการพัฒนาแอพฯ ที่มุงออกแบบเดสกท็อปเปนศูนยกลาง ซึ่งอินเทอรเฟซแหงอนาคตก็หนีไมพนการรองรับการสั่งงานหนาจอสัมผัส และการสั่งงานดวยการใชทาทาง รวมถึงการใชออดิโอและวิดีโอ เชน การใชคำสั่งเสียงเพื่อการคนหา และสั่งงานแอพลิเคชั่น หรือการใชวิดีโอที่นำไปสูการใชระบบรูจำใบหนา และการใชทาทางเคลื่อนไหวในอากาศการทเนอรมองวา ทั้งองคกรและนักพัฒนาเองอาจตองทำโรดแมปทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่รองรับเทคนิคของยูสเซอรอินเทอรเฟซแบบใหมๆ ทั้งทัช ออดิโอ วิดีโอ ทาทางคนหาโซเชียลและคอนเท็กซอีกทั้งการพัฒนาตองคำนึงถึงปจจัยการปฏิสัมพันธโตตอบระหวางประสบการณการใชงานแอพลิเคชั่นที่ทำงานรองรับหลายอุปกรณเขากับสถาปตยกรรมระบบของแอพลิเคชั่นนั้นๆการออกแบบแอพลิเคชั่นตองทำงาย เนนความสามารถการทำงานและโตตอบกับผูใชงาน ทั้งตองเชื่อมการทำงานระหวางแอพลิเคชั่นเพื่อใหการประสานงานดานโอเปอเรชั่นไดนอกจากนั้น องคกรธุรกิจตองจัดสรรทรัพยากรไปในโครงการดานโมบายแอดเวอรไทซิ่งที่มุงเนนบนสมารทโฟนและแท็บเล็ตซึ่งการทเนอรคาดวา โครงการโมบายจะแซงหนาโครงการที่เปนเนทีฟพีซีในสัดสวน 4 ตอ 1 ภายในป 2558การใชเครื่องมือการพัฒนาแอพลิเคชั่นนั้น ตองตรวจสอบใหแอพลิเคชั่นที่ทำงานตางอุปกรณหลายหนาจอ บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลายทำงานไดอยางถูกตองโดยองคกรตองลงทุนเครื่องมือพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นที่ทำงานไดจริง และนำระบบทดสอบอัตโนมัติและแผนการสนับสนุนมาใชรวมถึงการใช HTML5 เปนเครื่องมือหลัก เนื่องจากรองรับการทำงานตางอุปกรณและตางยูสเซอร อินเทอรเฟซไดอีกขอมูลหนึ่งที่นาสนใจจากการสำรวจความคิดเห็นของผูนำไอทีในองคกรชั้นนำตางๆ จำนวน 334 คนโดยคอมพิวเตอรเวิลดที่เผยผลสิบทักษะไอทีซึ่งเปนที่ตองการของซีไอโอในป 2556อันดับแรก การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอพลิเคชั่นที่ซีไอโอคงมองหานักพัฒนาที่สรางโครงการไอทีใหมๆเพื่อเพิ่มโปรดักสติวี้และลดคาใชจายใหกับองคกรตามมาดวยการบริหารโครงการ เมื่อมีโครงการไอทีใหมๆ เพิ่ม ยอมตองการผูที่มาติดตามความคืบหนาและจัดการโครงการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวและการสนับสนุนแกไขปญหาดานเทคนิคและเฮลพเดสกโดยองคกรตองการคนที่เขามาแกไขปญหาหลังจากที่มีการติดตั้งระบบใหมๆ ใชงานอันดับสี่ ดานเซคเคียวริตี้ ความปลอดภัยระบบไอทีโดยเฉพาะความชำนาญเฉพาะดานในการปองกันการโจมตีระบบอันดับหา บิสิเนส อินทิลิเจนท และการวิเคราะหทั้งผูมีความรูดานเทคนิค และความสามารถวิเคราะหขอมูลที่มีอยูเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงธุรกิจไดอันดับหก ทักษะดานคลาวด และการใชซอฟตแวรในรูปของการใหบริการ SaaS ซึ่งเปนไปตามกระแสความตองการใชงานเทคโนโลยีคลาวด คอมพิวติ้งอันดับเจ็ด เวอรชวลไลเซชั่น โดยเฉพาะผูบริหารระบบ Administratorอันดับแปด ดานอุปกรณเครือขายที่ทักษะนี้ยังเปนที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมอันดับเกา การบริหารจัดการอุปกรณและแอพลิเคชั่นโมบาย เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเริ่มนำอุปกรณสวนตัวทั้งสมารทโฟนและแท็บเล็ตเขามาเชื่อมตอระบบไอทีขององคกรมากขึ้นและอันดับสิบ เทคนิคระดับสูงที่ใชในดาตาเซ็นเตอรโดยเฉพาะการบริหารจัดการดาตาเซ็นเตอร สตอเรจและดาตาแบ็กอัปเปดคูมือซ�ไอโอรับมือยุค Post PCSOFTWARE PARK14½†ÒÇԡĵԫÕäÍâÍ
  • รั้งทายความพรอมคลาวด คอมพิวติ้งในเอเชียไทยสมาคมเอเชียคลาวด คอมพิวติ้ง หรือ Asia Cloud ComputingAssociation (ACCA) เผยการจัดอันดับดัชนีความพรอมเทคโนโลยีคลาวด คอมพิวติ้ง ในเอเชีย ป 2552 ครอบคลุม 14 ประเทศ โดยอันดับของไทยหลนไปที่อันดับ 13 เทากับเวียดนาม รั้งทายสุดของตารางจากป 2551 ซึ่งไทยอยูอันดับสิบการจัดอันดับใชมาตรวัดสิบรูปแบบ ตั้งแตประเด็นกฎระเบียบเชน กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ประเด็นโครงสรางพื้นฐานอยางบรอดแบนด และประเด็นสิ่งแวดลอม การทำธุรกิจและภาครัฐสมาคมระบุวา ไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นดานเสถียรภาพการเมืองแตยังขาดความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะการเชื่อมตอบรอดแบนดระหวางประเทศ คุณภาพบรอดแบนด และความเสถียรของระบบไฟฟาขณะที่คะแนนดานบรรยากาศการทำธุรกิจและเสรีภาพการเขาถึงขอมูลไทยคอนขางจะไดคะแนนสูง ทวาประเด็นดานอำนาจอธิปไตยขอมูล หรือ data sovereignty จะไดคะแนนต่ำสุดสมาคมแนะวา ไทยควรเรงปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และเรงออกกฎหมายขอมูลสวนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวของกับอำนาจอธิบไตยขอมูลสวนประเทศที่ครองตำแหนงดัชนีความพรอมดังกลาว ยังคงเปนญี่ปุนที่รักษาแชมปไวได ตามมาดวยเกาหลี ฮองกง และสิงคโปร ซึ่งไดคะแนนการเชื่อมตอระหวางประเทศ สภาพแวดลอมธุรกิจ กฎหมายขอมูลสวนบุคคล และเสรีภาพการเขาถึงขอมูล ขณะที่ไตหวันรั้งอันดับหาตามหลังสิงคโปร สวนของจีนอยูในอันดับสิบสมาคมดังกลาวมองดวยวา ในอีกไมกี่ปขางหนา คลาวด คอมพิวติ้งจะเปนสวนสำคัญของโนวเลจ อีโคโนมี ทั้งเปนปจจัยที่ใหญที่สุดที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทศวรรษหนาบริษัทวิจัยระดับโลก การทเนอรคาดการณวา บริการพับลิคคลาวดคาดวาจะมีมูลคาสูงถึง 109 พันลานดอลลารสหรัฐ ในป 2555 สวนของไอดีซี ก็ประมาณการณวา คลาวดจะสรางงานกวา 14 ลาน และสรางรายไดธุรกิจใหมกวา 1.1 ลานลานดอลลารสหรัฐ ภายในป 2558ฟากสหภาพยุโรปคาดการณวา คลาวดจะเพิ่มการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) อีก 206 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2563 คิดเปนกวา 2% ของการเติบโตจีดีพีบริการคลาวดเติบโตไดจากเครือขายบรอดแบนด ทั้งแบบมีสายและไรสาย พรอมความแพรหลายของสมารทโฟนและแท็บเล็ต การใชงานคลาวด ทำใหภาคธุรกิจ รัฐบาล และองคกรอื่นๆ สามารถนำสงคอนเทนทดาตาเบส และแอพลิเคชั่น ดวยตนทุนต่ำและเพิ่มความยืดหยุนอยางไรก็ตาม ผูใหบริการคลาวดและลูกคาตางก็ยังมีความกังวลเรื่องการโอนถายขอมูลระหวางอุปกรณและการผูกติดกับผูคาเทคโนโลยีในอีกดานหนึ่งก็มีสัญญาณบวกจากผลสำรวจการใชคลาวด คอมพิวติ้งในภาคธุรกิจของไทย ป 2555ซึ่งจัดทำโดยวีเอ็มแวร ที่สำรวจความคิดเห็น 6,500ผูบริหารอาวุโสไอทีในเจ็ดประเทศเอเชียพบวา องคกรตางๆ มองวาการลงทุนในคลาวด คอมพิวติ้ง เปนแนวทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถ และเสริมสรางความไดเปรียบดานการแขงขันในสภาพแวดลอมเศรษฐกิจขนาดใหญที่มีความทาทายเพิ่มมากขึ้นผูตอบแบบสอบถาม 83% ในไทยเห็นพองตองกันวาคลาวด คอมพิวติ้ง จะชวยใหองคกรสามารถแขงขันในตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอีก 68%มองวา หากบริษัทของตนไมไดดำเนินโครงการคลาวดก็จะไมสามารถกาวตามคูแขงไดทันผลสำรวจยังพบดวยวา เกือบครึ่งหนึ่งของตลาดในเมืองไทยมีแผนที่จะปรับใชเทคโนโลยีคลาวดภายใน18 เดือนขางหนา โดย 80% ของผูตอบแบบสอบถามระบุวาตองการเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงทรัพยากรไอที และ 78% ตองการความสามารถในการปรับปรุงการจัดการไอทีและระบบงานอัตโนมัติ (78%) และ 76%ตองการที่จะเสียคาใชจายไอทีตามปริมาณการใชงานจริงในสวนงานธุรกิจNEWSLETTER THAILAND15¤ÅÒÇ´ Í͹ à´ÍÐ ÁÙ¿
  • TSquare Traffic &Taxi Applicationแอพอัจฉร�ยะฝาว�กฤติจราจรไทยในป 2556 ผูขับขี่ยานยนตอาจกังวลถึงสภาพการจราจรของกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่จะยิ่งทวีความติดขัดมากขึ้นจากจำนวนผูขับรถใหม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากนโยบายภาษีรถคันแรกที่เพิ่มความหนาแนนบนพื้นผิวจราจรที่มีอยูจำกัด ประเดิมคอลัมน แอพ ออน สเตจ ขอแนะนำโมบายแอพลิเคชั่นสัญชาติญี่ปุนจากมันสมองวิศวกรไทย ที่จะชวยใหผูขับขี่รถยนตสามารถตัดสินใจเลือกเสนทางจราจรที่ดีที่สุดไดแบบเรียลไทมดร.อิทธิ ฤทธาภรณ ผูจัดการทั่วไป สวนงานธุรกิจคอนเทนท บริษัท โตโยตา ทูโช อีเล็คทรอนิคส(ไทยแลนด) จำกัด ในเครือโตโยตา ประเทศญี่ปุน เลาถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนาแอพลิเคชั่นดังกลาววาเกิดจากประสบการณการใชระบบจราจรอัจฉริยะในประเทศญี่ปุน และตองการนำมาประยุกตใชในประเทศไทยในชวงแรกบริษัทไดรับทุนสนับสนุนบางสวนจากรัฐบาลญี่ปุนติดตั้งจีพีเอสในแท็กซี่และขยายผลดวยทุนของบริษัทเอง จนสามารถติดตั้งแท็กซี่กวาหนึ่งหมื่นคันทั่วกรุงเทพฯ ผานความรวมมือกับศูนยวิทยุ และสหกรณวิทยุตางๆ เชน กลุมนครชัย สยาม ปทุมวัน อูไทรทองแท็กซี่ และกลุมโฮวา เพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหใหบริการขอมูลจราจรคุณภาพสูง (High Quality Real time trafficinformation) และมาพัฒนาเปนโมบายแอพลิเคชั่นรายงานสภาพการจราจรบนมือถือที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ไอโฟน หรือไอแพดดร.อิทธิ บอกตอวา ทีมงานของบริษัทไดพัฒนาเฟรมแวรขึ้นเอง ทำใหสามารถเก็บขอมูลของจีพีเอสจากแท็กซี่ทุกๆ 3 หรือ 5 วินาที และทำการบีบอัดขอมูลกอนสงเขามาที่เซิรฟเวอร ทำใหไดขอมูลดิบที่ละเอียดมาก ณ ปจจุบัน ระบบจะไดรับขอมูล GPS จากรถแท็กซี่และรถบรรทุกในเครือขายมากกวา50 ลานขอมูลจีพีเอสตอวัน ระบบซอฟแวรและดาตาเบสออกแบบและสรางบนคลาวดเซิรฟเวอรทำใหมั่นใจดานความเสถียรของระบบได"ระบบที่พัฒนาขึ้นจะใหขอมูลจราจรลาสุดของทุก 5 นาทีที่ผานมา ซึ่งถือวาไดตามมาตรฐานเทียบเทาการใหบริการในตางประเทศโดยเฉพาะจีนและญี่ปุน ปจจุบันระบบมีความถูกตองของขอมูลสภาพจราจรอยูระดับสูงที่สุด เทียบกับผูใหบริการอื่นๆ โดยครอบคลุมถนนกวา 25,000 กวาเสน มีระดับความถูกตอง 70%”ขอมูลการจราจรที่แมนยำดังกลาว ทำใหผูขับขี่สามารถตัดสินใจเลือกเสนทางในการเดินทาง ณ ชวงเวลานั้นๆ ไดอยางถูกตอง และระบบยังสามารถนำไปใชติดตามแท็กซี่ที่ใชบริการโดยสารอยูไดตัวอยางเชน หากขึ้นรถแท็กซี่ที่ติดจีพีเอสของบริษัทแลวสามารถเรียกดูตำแหนงของสถานะรถยนตไดทันทีซึ่งแชรใหบุคคลใกลชิดดูได หรือกรณีที่บุตรหลานโดยสารแท็กซี่ดังกลาว เมื่อทราบทะเบียนรถยนตผูปกครองที่ใชแอพลิเคชั่นก็สามารถดูตำแหนงของแท็กซี่ที่บุตรหลานโดยสารอยูนั้นแบบเรียลไทม ชวยสรางความปลอดภัยใหกับผูโดยสารและลดปญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับแท็กซี่ไดดวยโดยตอไปบริษัทจะพัฒนาระบบแผนที่ดังกลาวใหทำงานบนสมารททีวี ซึ่งก็จะทำใหผูปกครองติดตามแท็กซี่จากทีวีที่บานได ทั้งการโดยสารของลูกหลาน หรือจะติดตามแท็กซี่จากศูนยวิทยุที่เรียกใชบริการไดวาจะสามารถมาถึงในเวลาที่กำหนดไวหรือไมปจจุบันบริษัทโตโยตาไดนำขอมูลแผนที่ของบริษัทไปใชใน Toyota Smart G-booและเปดกวางใหนักพัฒนาไทย โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการทำแผนที่ โลเกชั่นเบสเซอรวิส พัฒนาตอยอดขอมูลเพิ่มสรางมูลคาเพิ่มและโอกาสธุรกิจใหมๆ ได ซึ่งบริษัทเขาถึงนักพัฒนาไทยผานการสนับสนุนจากซอฟตแวรพารคนอกเหนือจากการใหบริการในประเทศไทยแลว บริษัทมีแผนขยายบริการไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะเมืองใหญที่มีการจราจรหนาแนนทั้งอินโดนีเซีย สิงคโปรมาเลเซีย และประเทศในตะวันออกกลาง“เราเชื่อวาการมีขอมูลจราจรเกือบเรียลไทมนั้น จะทำใหเพิ่มอัตราการใชประโยชนบนถนนที่ดีขึ้น 10% ลดเวลาการเดินทางดีขึ้น 15% และลดการปลอยคารบอนไดออกไซต 30%” SOFTWARE PARKApp on stage16
  • อุคบี เปนบริษัทที่ทำ ดิจิทัล พับลิชชิ่ง แพลทฟอรม ที่เกาะกระแสการเติบโตของอีบุกบนอุปกรณโมบาย ทั้งสมารทโฟนและแท็บเล็ตโดยแพลทฟอรมของอุคบีจะแปลงคอนเทนทของเจาของลิขสิทธิ์ใหอยูในรูปของอีบุก ซึ่งจะนำมาขายในเว็บไซตของบริษัท หรือจะทำเปนอีบุกและไปจำหนายเองเดิมอุคบีเปนเพียงหนวยธุรกิจหนึ่งดานโมบายบิสิเนสของบริษัทไอที เวิรกส และเมื่อธุรกิจเติบโตรวดเร็วจึงตัดสินใจแยกออกเปนบริษัทเต็มตัวเขาเลาวาใน 20 เดือนแรก หลังเปดใหบริการบริษัทมีผูใชกวา2.5 ลานคน และมียอดดาวนโหลดกวา 3.27 ลาน ทำใหอินเวนทสนใจลงทุนในบริษัท และอีบุกก็เปนหนึ่งในดิจิทัลคอนเทนทบนเครือขายมือถือที่เสริมกับธุรกิจของแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ในกลุมอินทัชได“เราใชเวลาสิบสามเดือนมีลูกคาลานคนแรก และใชเวลาเพียงหกเดือนสำหรับลูกคาลานที่สอง และคาดวาจะมียอดแตะสามลานในอีกไมกี่เดือนขางหนา" เขากลาวอยางมั่นใจพรอมบอกดวยวา ตลาดอีบุกในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะเมื่อบริษัทผูใหบริการโทรศัพทมือถือเปดใหบริการสามจีบนคลื่นความถี่ใหม 2.1 GHzตลาดอีบุกไทยในปที่ผานมานาจะอยูที่ 150-200 ลานบาท จากป 2554 ไมกี่สิบลานบาท และคาดวาตลาดนาจะเติบโต 300-400%ในปนี้ และโตเปนเทาตัวไปอีก 2-3 ป ขางหนาอยางไรก็ตาม มูลคาตลาดอีบุกยังมีสัดสวนไมถึง 1% ของตลาดหนังสือเลมในไทยซึ่งมีมูลคาหลายหมื่นลานบาทตอป"หากดูแนวโนมในตางประเทศ เชน สหรัฐมีสัดสวน 20% ของตลาดหนังสือทั้งหมด หมายความวายังมีโอกาสโตไดอีกมาก"หนึ่งในขาวใหญวงการไอทีป 2555 หนีไมพนการประกาศเขาถือหุน25% ในบริษัทอุคบี นองใหมดานอีบุกแพลทฟอรมของบริษัทอินเวนทซึ่งเปนเวนเจอร แคปปตอล ในกลุมอินทัชยักษสื่อสารไทย ดวยงบกวา57.8 ลานบาท และถือเปนบริษัทแรกที่อินเวนทเขารวมลงทุนคุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อุคบีจำกัด เลาใหฟงวา ไดใชเวลากวาแปดเดือนในการเจรจาและทำงานรวมกับอินเวนท โดยมองวาบริษัทจะสามารถอาศัยเครือขายตางประเทศของอินทัชในการขยายธุรกิจไดมากขึ้นอีบุกไทยกาวไกลอินเตอรเขาบอกดวยวา คนไทยนิยมอานอีบุกที่เปนนิตยสารมากที่สุดเนื่องจากมีจำนวนมาก ในขณะที่คอนเทนทของพ็อกเกตบุกยังมีนอย และคนไทยมีอัตราการใชจายกับอีบุกเฉลี่ยปละ 300 บาทตอคนและมีผูบริโภคยอมจายเงินซื้อหนังสืออีบุก 15% หรือ300,000 คน จากฐานลูกคาอุคบีกวา 2 ลานคนสวนใหญมาจากคาสมัครสมาชิกนิตยสารอีบุกรายปปจจุบัน บริษัทยังไดขยายออกตลาดตางประเทศลาสุดรวมมือกับ Singapore Press Holdings (SPH)ซึ่งเปนผูนำดานมีเดียสิงคโปร ทำใหมีนิตยสารกวา100 หัว มาอยูบนแพลทฟอรมของอุคบี โดยจะแบงสวนแบงของรายไดกับ SPHนอกจากนั้น บริษัทยังรวมมือกับบริษัทสิ่งพิมพดิจิทัลในอินโดนีเซียอยาง SCOOP เพื่อรวมเปดตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยแพลทฟอรมทั้งสองบริษัทสามารถเขาถึงอุปกรณเพื่ออานกวา4 ลานเครื่อง และมีการสงสื่อดิจิทัลมากกวา 6 ลานครั้งตอปNEWSLETTER THAILAND17äÍ·Õ µÔ´´ÒÇ
  • ป 2555 ถือเปนปทองที่แจงเกิดบริษัทที่เริ่มตนกิจการดานเทคโนโลยี หรือเทค สตารทอัพ ที่สรางชื่อเสียงควาเงินรางวัลจากหลายเวทีการประกวดการเพิ่มขึ้นของสตารทอัพที่มีคุณภาพนี้เอง นำไปสูการจัดตั้งกลุมทุนรวมทุนหรือเวนเจอรแคปปตอล สัญชาติไทย ที่หวังเขามาปนธุรกิจสตารทอัพใหเติบโตอยางมืออาชีพและประสบความสำเร็จM8VC เวนเจอรแคปปตอลหนาใหม ที่เกิดจากการรวมกลุมของนักการเงินที่มีประสบการณในการบริหารเงินลงทุน นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศชื่อของ M8VC เกิดจากชายหนุมผูรวมกอตั้งทั้งแปดคน ประกอบดวยชาคริต จันทรรุงสกุล, พลเทพ เศรษฐีวรรณ, เพิ่มสิริ ติยะวุฒิโรจน,วิทยา อรุณานนทชัย, วรุฒ บูลกุล, ภาวุธ พงษวิทยภานุ, กฤษฎ อักษรวงศและศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัยพลเทพ เศรษฐีวรรณ หนึ่งในผูกอตั้งบริษัท เลาใหฟงถึงแรงบันดาลใจในการกอตั้งวีซีวา มองเห็นถึงโอกาสความพรอมของสตารทอัพไทยที่มีธุรกิจตางประเทศเขามารวมลงทุนราวสิบบริษัท และสามารถระดมทุนไดนับหลายรอยลานบาท ซึ่งแสดงถึงความพรอมระดับคุณภาพและปริมาณของสตารทอัพในไทยที่อยูในระดับที่มีแรงดึงดูดการลงทุนจากวีซีแลวนอกจากนั้น กองทุนตางชาติทั้งสหรัฐ ยุโรป หรือแมแตในเอเชีย โดยเฉพาะจีนและญี่ปุนหลังมีปญหาขอพิพาทระหวางประเทศ ตางก็ใหความสนใจมาลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น จากการเปดการคาเสรีในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นชวงเวลานี้จึงนาจะเปนจังหวะที่ดีที่สุด“เรามีสายสัมพันธอันดีกับกองทุนตางชาติไมนอยกวา 30 แหง ที่จะดึงเงินลงทุนมาเพิ่มเติม นอกเหนือจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงของผูกอตั้ง และเราหวังอยางยิ่งวาภายในป 2558 จะทำใหไทยเปนซิลิคอนวัลเลยของเอเชีย"ทายาทตระกูลเศรษฐีวรรณเลาถึงรูปแบบการลงทุนวา จะแบงเปนสองระดับ ไดแก ระดับอินคิวเบเตอร เนนลงทุนสามแสนถึงหนึ่งลานบาท ใหกับกลุมคนที่มีแนวคิด หรืองานตนแบบที่นาสนใจและจะไดรับการบมเพาะธุรกิจหกเดือนเพื่อพัฒนาสินคาจนออกสูตลาดได ซึ่งในชวงแรกคาดวาจะมี 3-5 ธุรกิจที่จะเราสนใจภายในหนึ่งปนี้จากนี้อีกทั้งยังมีการลงทุนระดับเวนเจอรแคปปตอล ตองเปนกิจการที่เติบโตแลวมีฐานลูกคาพอสมควรและตองการเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการ ระดับการลงทุนจะไมต่ำกวาสิบลานตอบริษัท และบริษัทจะสรางผลกำไรจากสวนตางราคาหุนเมื่อขายหุนตอใหกับนักลงทุนรายใหม หรือนำธุรกิจที่ไปลงทุนนั้นๆ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยการลงทุนในรูปแบบของวีซีตอบสนองลักษณะธุรกิจของสตารทอัพไดเปนอยางดี เนื่องจากธุรกิจเทคโนโลยีมีความเสี่ยงสูงและมีเพียงทรัพยสินทางปญญาที่ยากตอการใชเปนสินทรัพยที่จะเปนหลักค้ำประกัน สรางความมั่นใจใหสถาบันการเงินธนาคารจะปลอยสินเชื่อเพื่อสรางกิจการหรือขยายกิจการไดพลเทพย้ำดวยวา การลงทุนของบริษัทไมไดจำกัดเฉพาะไอที แตเปนธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและไมจำเปนตองเปนธุรกิจของคนไทยเทานั้น บริษัทคาดวาจะใชเงินลงทุนไมต่ำกวา 300 ลานบาท ในปนี้สวนการพิจารณาเลือกลงทุนนอกจากจะดูที่ไอเดียนวัตกรรมที่แตกตาง โอกาสความเปนไปไดในทางธุรกิจแลวทีมงานก็เปนหนึ่งในปจจัยหลักที่นำมาพิจารณา ความมุงมั่นตั้งใจที่จะสรางกิจการของตนเองและการทำงานที่เปนทีมเวิรก จะทำใหบริษัทนั้นๆ นาลงทุนมากขึ้นในสายตาของวีซีพลเทพ เศรษฐ�วรรณเปดใจสองกลุมทุนไทยกับภารกิจสรางซ�ลิคอนวัลเลยแหงเอเช�ยSOFTWARE PARK18¨Ñºà¢‹Ò¤ØÂ
  • เจน จ�ฑาในมุมมองของพลเทพ เงินลงทุนจากวีซีเปนเพียงน้ำมันที่เขามาหลอลื่นขับเคลื่อนกิจการใหเติบโต แตความสำเร็จของกิจการที่ยั่งยืนอยูที่การศึกษาและเรียนรูพฤติกรรมของผูบริโภค การมีนวัตกรรมคิดตอยอดธุรกิจ และสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางทันทวงทีพลเทพบอกดวยวา จุดแข็งของบริษัทไมไดเปนนักบริหารเงินทุนเพียงอยางเดียว แตจะรวมดูแลตั้งแตเริ่มตนทำธุรกิจจนกระทั่งธุรกิจประสบความสำเร็จ และธุรกิจอยูไดดวยตัวของมันเอง ผูกอตั้งทุกคนมีประสบการณที่หลากหลาย ตั้งแตการเงิน การตลาดที่คร่ำหวอด และหนึ่งในผูกอตั้งอยางคุณภาวุธเองผานการเปนสตารทอัพจนสรางกิจการใหเติบใหญและมีเว็บอีคอมเมิรซระดับโลกเขามาลงทุน ซึ่งเปนสวนผสมที่ลงตัวที่จะชวยผลักดันใหสตารทอัพเติบโตไดThe Venture Catalyst Group ก็เปนอีกหนึ่งวีซีไทยที่เปนพี่ใหญที่ถือเปนวีซีไทยรายแรกที่เนนการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยี เมื่อสี่ปที่แลว เจน จูฑา ประธานกรรมการและผูกอตั้งบริษัท The Venture Catalyst Group ที่ลาออกจากบริษัทสื่อสารยักษใหญอยางทรู คอรปอเรชั่น ออกมาตามความฝนของตนเองที่จะสรางธุรกิจวีซีที่จะสราง Tech entrepreneur ทำใหประเทศไทยโดดเดนในฐานะเปนซิลิคอนวัลเลยของภูมิภาคนี้เจนมองวา หลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหุนของเฟซบุค จุดกระแสการลงทุนของธุรกิจกลุมอินเทอรเน็ต ประกอบกับเงินทุนที่ไหลบาจากยุโรปและสหรัฐมายังเอเชีย กระตุนใหเกิดวีซีหนาใหมที่เขามาเปนแหลงทุนทางเลือกใหกับสตารทอัพสวนของ The Venture Catalyst Group มีแหลงทุนพันธมิตรอยางฟอกซคอนน ผูรับจางผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสใหกับแบรนดดังอยางแอปเปล“เราเปนคอรปอเรท เวนเจอร ที่ทำหนาที่เปนเสมือนหนวยลงทุนใหกับบริษัทขนาดใหญที่ตองการเขาไปลงทุนในบริษัทที่มีความชำนาญในเทคโนโลยีที่ตองการ การลงทุนในรูปแบบนี้จะทำใหบริษัทยักษใหญเหลานั้นไดเทคโนโลยีเขาสูตลาดรวดเร็วมากกวาการลงทุนตั้งหนวยวิจัยพัฒนาภายในองคกรเอง"โครงสรางการทำงานบริษัทใหญจะไมคลองตัว ยืดหยุน และดึงดูดใหคนรุนใหมสรางสรรคสิ่งใหม หากใชโมเดลการลงทุนลักษณะนี้ คนรุนใหมที่มีนวัตกรรมจะมีโอกาสการเปนเจาของกิจการ และขยายธุรกิจดวยตนเองการทำงานของเราจะเลือกผูมีความสามารถทางเทคนิค และบมเพาะในเทคโนโลยี คลาวด คอมพิวติ้ง สมารททีวี โมบาย แท็บเล็ต แอพลิเคชั่นรวมถึงวิดีโอ และแมชชีน ทู แมชชีน การบริหารจัดการพลังงานเจนมองดวยวา หากจะใหไทยเปนซิลิคอนวัลเลยไดอยางสหรัฐ นอกจากจะตองมีวีซีเปนแหลงทุนสำคัญแลว ตองสรางเทค สตารทอัพใหมีมากเพียงพอที่จะสรางจำนวนบริษัทที่ประสบความสำเร็จพรอมระดมทุนในตลาด และสรางความยั่งยืนใหกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไทยจากประสบการณในชวงหลายปที่ผานมา เขาเห็นวา ความสามารถดานเทคนิคการพัฒนาสรางนวัตกรรมของคนไทยโดดเดนไมแพใคร แตยังขาดทักษะการตลาด โดยเฉพาะการเปดตลาดตางประเทศที่การขาดทักษะภาษาอังกฤษยังเปนอุปสรรคใหญ และขาดความมุงมั่นที่จะสรางธุรกิจในระยะยาวและการทำงานที่เปนทีมเวิรกNEWSLETTER THAILAND19
  • เทคนิคการเลือกคลาวด โพรวายเดอรกระแสความเฟองฟูของเทคโนโลยีคลาวด คอมพิวติ้ง ทำใหหลายๆองคกรธุรกิจสนใจที่จะนำมาปรับใชในองคกรเพื่อลดคาใชจายไอทีซึ่งทางจดหมายขาวซอฟตแวรพารค ประเดิมคอลัมนใหมนำเคล็ดไมลับการเลือกบริษัทผูใหบริการคลาวดมาเปนแนวทางในการตัดสินใจซึ่งแนนอนวาประเด็นดานความปลอดภัย เปนสิ่งที่องคกรธุรกิจกังวลสูงสุดในการเขาสูระบบคลาวดเทคนิคประการแรก องคกรตองประเมินความเสี่ยงทั้งหมดโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับเซคเคียวริตี้ ตั้งแตสถาปตยกรรมระบบที่ใชการติดตามแอ็คเซสคอนโทรลาใครเขาถึงขอมูลใดบาง วิธิีการตรวจสอบบุคคลที่เขามาในระบบ และวิธีการปกปองขอมูลที่สำคัญยิ่งยวดการรั่วไหลของขอมูล หรือชองโหวในระบบ ภัยคุกคามภายในองคกรและการโจมตีระบบจากภายนอกเทคนิคที่สอง วางพื้นฐานระบบความปลอดภัยที่แข็งแกรง ยอมจายเพิ่มใหกับผูใหบริการคลาวดที่มีความปลอดภัยของระบบที่แข็งแรงซึ่งตองมีการการันตีและบทลงโทษหากไมสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดในการใหบริการได และเมื่อองคกรธุรกิจเองติดตั้งระบบเซคเคียวริตี้ก็ควรอยางยิ่งที่ตองลงทุนระบบแอพลิเคชั่น เพอรฟอรแมนซ แมเนจเมนทมาใชดวย อีกทั้งองคกรไมควรนำแอพลิเคชั่นและขอมูลที่สำคัญอยางยิ่งยวด หรือมีความออนไหวของธุรกิจเขาสูระบบคลาวดเทคนิคที่สาม การจัดซื้อระบบตองเลือกที่ผานการรับรองดานความปลอดภัยและเลือกเวนเดอรที่มีซอฟตแวรที่อินทิเกรทตางระบบไดปจจุบันองคกรขนาดใหญสามารถเพิ่มระบบความปลอดภัยในเวิรกโหลดของตนเองเพิ่มเติมได และใหคลาวด โพรวายเดอรเปดเผยขอมูลดานเซคเคียวริตี้บางสวนที่ทำงานแบบอัตโนมัติได เพื่อใหองคกรสามารถมอนิเตอรระบบผานอีเวนต ลอค และคอนฟกูเรชั่นดาตา และตารางการทำอุดชองโหวระบบเทคนิคที่สี่ มองหาผูใหบริการที่มีระบบความปลอดภัยที่ดี เชนดาตาเซ็นเตอรที่ไดมาตรฐานระดับโลก CI-DSS, SSAE 16 SOC และISO 27001 ทั้งมีระบบออดิตและฝกอบรมพนักงานดานความปลอดภัย พรอมรายงานสถานการณที่เกิดขึ้นโดยทันทีสวนของธุรกิจขนาดเล็กและกลาง โดยมากชองโหวจะอยูที่เอสเอ็มอีเอง เชน การเปดชองใหมีจุดเขาถึงขอมูลและเว็บไดหลายจุด โดยไมสามารถควบคุมไดการขาดนโยบายการดาวนโหลดซอฟตแวรพนักงานขาดความตระหนักรูและฝกอบรมคุณสมบัติของคลาวด โพรวายเดอรที่ดีควรมีระบบที่ยืดหยุนรองรับการทำงานขามระบบอื่นได หรือInteroperability เชน องคกรอาจนำแอพลิเคชั่นหนึ่งไวในพับลิคคลาวด และขอมูลนั้นก็สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลในระบบไพรเวทคลาวดขององคกรไดที่สำคัญก็คือ ไมเลือกผูใหบริการที่กำหนดระดับการใหบริการ (SLA: Service Level Agreement) ที่ดีที่สุด แตใหเลือกเงื่อนไขของการใหบริการที่มีนัยสำคัญกับธุรกิจเปนสำคัญโดยสวนของระดับการใหบริการนั้นตองมีเอกสารที่ชัดเจน มีการรายงานประวัติการหยุดของระบบและความเสียหาย ตองมีการการันตีระดับความพรอมของการใหบริการขั้นต่ำโดยเฉลี่ยตอปที่ชัดเจน หากเปนกรณีที่ระบบหยุดทำงานครึ่งวัน และสงผลกระทบตอธุรกิจ ตองประเมินวาจะมีระบบชดเชยใหหรือไมฟรอสต แอนด ซัลลิแวน บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกไดใหขอแนะนำการประเมินผูใหบริการคลาวดตองหาคุณสมบัติ ดังนี้้้ประการแรก พิจารณาจากยุทธศาสตรดานคลาวดที่สามารถรองรับบริการในอนาคต โดยมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน และลงทุนพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูเพื่อรองรับแนวโนมมุงเปาตอการเปนผูนำกระแสไมไดเปนผูตามประการที่สอง มองดานประสบการณของผูใหบริการ โดยเฉพาะบริษัทที่เคยบริหารจัดการดาตาเซ็นเตอรองคกรขนาดใหญ และรันแอพลิเคชั่นที่มีความสำคัญยิ่่งยวดประการที่สาม เขาถึงความชำนาญดานเทคนิคผูใหบริการที่มีระบบการใหบริการลูกคา ทั้งการสงพนักงานมาโดยตรง หรือผานเครือขายพันธมิตรที่ไดรับการรับรอง รวมถึงมองหาบริการที่รับจัดการและใหบริการมืออาชีพที่ชวยองคกรพัฒนายุทธศาสตรคลาวดโอนยายระบบสูคลาวด การบำรุงรักษา และปรับแตงประสิทธิภาพใหดีมากขึ้นSOFTWARE PARK20·Ô» á͹´ ·ÃÔ¤
  • กิจกรรมของซอฟตแวรพารคเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย รวมกับกลุม Mobile Technology for Thailand (MT2)จัดกิจกรรม MT2 Roadshow ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2555เวลา 13.00-16.30 น.เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย รวมกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) จัดงานสัมมนา Partnership CollaborationEffective Strategic to win-win in Japan ICT Marketในวันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหผูประกอบการซอฟตแวรไทยไดยกระดับและสรางศักยภาพในการแขงขันระดับประเทศรวมถึงการขยายโอกาสทางธุรกิจใหกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย รวมกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) จัดกิจกรรมนำคณะผูประกอบการซอฟตแวรไปจับคูธุรกิจ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูประกอบการซอฟตแวรไทยไดยกระดับและสรางศักยภาพในการแขงขันระดับประเทศNEWSLETTER THAILAND21ºÍ¡àÅ‹Òà¡ŒÒÊÔº
  • เขตอุตสาหกรรมซอตฟแวรประเทศไทยจัดกิจกรรมThailand SPIN: "Software Development: FromFramework to Testing" จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13ธันวาคม 2555 ณ หองประชุมใหญ (หองออดิทอเรียม)ชั้น 3 เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทยเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย จัดงานสัมมนาTechnology Trends 2013 จัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2555เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟตแวรพารค ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี โดยมีวัตุประสงคเพื่อเปนการ Update Technology ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของป 2013 ซึ่งเปนผลวิเคราะหจากทางGartner กลุมเปาหมายจะเปนผูบริหารงานไอที นักพัฒนาซอฟตแวร และผูสนใจทั่วไปเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย รวมกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) จัดงานสัมมนา Marketing Series ในหัวขอเรื่อง“Mind-Map to Collaboration with Japanese Venturesand SMEs” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรประสบการณ(Experience Sharing) จากตัวแทนผูประกอบการซอฟตแวรที่รวมเดินทางไปจับคูธุรกิจ ณ ประเทศญี่ปุน โดยจัดขึ้นในวันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2555SOFTWARE PARK22
  • หลักสูตรนี้จะแนะนำการสรางโปรแกรม Web Applications สำหรับติดตั้งบน Google App Engineซึ่งเปนระบบที่ใหบริการแบบ Cloudการอบรมในหลักสูตรนี้มุงเนนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ และการสรางความเขาใจในแนวคิดการออกแบบพัฒนา และทดสอบซอฟตแวรใหมๆ ที่ใหความสำคัญกับความเสี่ยงและคุณภาพของซอฟตแวรเปนหลักมิใชเนนที่ฟงกชั่นของซอฟตแวรมากจนเกินไปอยางที่เปนมา และเพื่อใหผูเรียนไดเขาใจและสามารถเขียน Test Case ไดอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อการทำ Architectural Testing ไดอยางมีประสิทธิภาพThis Workshop is designed to sensitize all personnel in software organizations to Qualityand get their buy-in for continuous improvement, then provide a step by step, practicalframework to Define, Control, Assure and Manage Quality-leading to Total Quality andmeasurableAttendees will learn how to properly define an SCM solution for a wide variety ofenvironments. It provides an in-depth examination of the components of an effectivesoftware configuration management environment."หลักสูตรนี้มุงเนนการทำความเขาใจความตองการประเภท Non-Functional Requirements และBusiness Requirements หรือ Business Goals ผูเขาอบรมจะสามารถกำหนด, จัดกลุม, วิเคราะหและจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหระบบฯ ที่จะพัฒนามีคุณภาพ คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดนอกจากนี้จะเขาใจถึงการจัดการดานคุณภาพโดยมีกรอบของ Non-Functional Requirements และBusiness Requirements หรือ Business Goals เปนดัชนีชี้วัด (KPI)"- สามารถประยุกตใชระบบ Hyper-V กับองคกรได- สามารถสรางและดูแลใหระบบ Hyper-V ทำงานไดอยางตอเนื่องหลักสูตรนี้มุงเนนการใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฎิบัติการ iOS (iPhoneและ iPad) ผูเขาอบรมจะเขาใจถึงเครื่องมือตางๆ สำหรับการพัฒนาโปรแกรม การใชงาน API หลักและการพัฒนาเพื่อสงโปรแกรมไปขายใน App store- เพื่อทราบและตระหนักถึงสาเหตุที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการในโครงการ- เพื่อสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ- เพื่อลดความลาชาของโครงการที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงความตองการ- เพื่อสงมอบงานที่มีคุณภาพใหแกลูกคา- เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและทีมงานโครงการหลักสูตรนี้มุงเนนการสรางความเขาใจในหลักการดานการออกแบบระบบที่ตองการคุณภาพ ดานประสิทธิภาพสูง ซึ่งจำเปนตองใชทรัพยากรตางๆ อยาง ‘คุมคา’ โดยเนนทั้งพื้นฐานและหลักการวิเคราะหและออกแบบ โดยมุงหวังใหผูเรียนสามารถนำความรูที่ไดกลับไปประยุกตกับงานได ไมวาผูเรียนจะออกแบบและพัฒนาระบบประเภทใดหรือใชเทคโนโลยีใดอยูThis course presents the basic principles of Object Oriented Analysis and Design using theUnified Modelling Language (UML). The full range of UML notations and diagrams are introduced including: requirement gathering using use cases; sequence diagrams; collaborationdiagrams; activity diagrams as well as object and class diagrams. This course is aimed atsystems analysts and those responsible for documenting analysis and design decisions.This course introduces developers, that familiar with Java Programming, to the Java 2Platform, Enterprise Edition (J2EE). It covers all the necessary topics, techiques, andexamples needed to Web Application and full scale enterprise• สามารถเขาใจและเขียนฟอรมเอกสาร XML • สามารถะเขียน XML schemaเพื่อใชทำเอกสาร XML• สามารถทำ parse ในเอกสาร XML โดยใช DOM และ StAX • สามารถทำขอมูล JSON โดยใชจาวา• สามารถสราง ติดตั้งและเรียกใชเว็บเซอรวิสโดยใชจาวาไดผูเขารวมอบรมจะอยูในสถานการณจำลองในโครงการ 24 สัปดาห พรอมการเผชิญหนากับปญหาในโครงการจริง ผลลัพธจากการอบรมอยูที่ผูเรียนจะสามารถรับมือกับสถานการณจริงได4-54-65-813-1518-2018-2018-2221-2225-2725-2925-2925-2927-29Programming for The Cloud withGWT and Google App EngineSoftware Architectural Test CaseWritingProduct and Process QualityAssuranceSoftware ConfigurationManagement(hand-on workshop)Managing Non-FunctionalRequirements and BusinessGoalsImplement and ManagingWindows Server 2008R2Hyper-V NewiPhone ApplicationDevelopment-BasicChange Management inSoftware Project WorkshopDesign Technique for HighPerformance SystemObject-Oriented SoftwareDevelopment with UMLWeb Application and EnterpriseProgramming in J2EEJava Web ServicesProject Management Trainingfrom Strategy to Delivery(X-Simulation)8,00012,00016,00012,00012,0009,00015,0008,00012,00013,00013,00013,00025,000Program Description PriceµÒÃҧͺÃÁ à´×͹ÁÕ¹Ò¤Á 255623
  • SOFTWARE PARKบริการหองอบรม ประชุมและสัมมนาหลายขนาด พรอมดวยอุปกรณทันสมัยครบครันอีเมล: fms@swpark.or.thสนใจติดตอ: 0 2583 9992 ตอ 1412-1414NEWSLETTERName : ..........................................Position : ......................................Company : ....................................Address : ..............................................................................................................................................................................................................Phone : .........................................Fax : ..............................................POSTAGESOFTWARE PARK THAILANDࢵÍصÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µáÇÏ»ÃÐà·Èä·Â (Software Park Thailand)99/31 ÍÒ¤Òà Software Park ¶¹¹á¨Œ§ÇѲ¹Ð »Ò¡à¡Ãç´ ¹¹·ºØÃÕ 11120 www.swpark.or.thVolume 1 Issue 10-2583-9992 ตอ 1484, 1485ขอมูลพรอมเสิรฟเพื่อคนไอทีnewsletter@swpark.orgFax: 0 2583 2884NEWSLETTERNEWSLETTER©ºÑº·Õè1/2556