©ºÑº·Õè 1/2556ไอดีซ�ฟนธงท็อปเทรนดปมะเส็ง 6เปดคูมือซ�ไอโอรับมือยุค Post PC 14เทคนิคการเลือกคลาวด โพรวายเดอร 20NEWSLE...
ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹·Ø¡·‹Ò¹¤Ð ¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ»ÃÐà´ÔÁ»‚ÁÐàÊç§ â´Â¹Ó¤ÇÒÁà¤Å×è͹äËǨѺ¡ÃÐáÊà·¤â¹âÅÂÕâÅ¡ ¾ÃŒÍÁÁØÁÁͧ㹻ÃÐà·Èä·Â«Ö觨...
การเปดใหบริการสามจีบนยานความถี่ 2.1 GHz ไดสรางจุดเปลี่ยนใหกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสืื่อสารของไทย โดยเฉพาะกา...
นอกจากนั้น ดร.บวร ยังแนะดวยวา บริการดิจิทัลทีวีที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ทำใหผูรับชมโทรทัศนกวา 22ลานครัวเรือน ต...
ฟรอสตฯ ยังคาดการณดวยวา บริการโครงสรางพื้นฐานไอทีที่เกี่ยวของกับคลาวดและดาตาเซ็นเตอร จะเติบโตเพิ่มขึ้นดวยตามปริมา...
äÍ´Õ«Õ¿˜¹¸§·çÍ»à·Ã¹´»‚ÁÐàÊç§äÍ´Õ«Õ ·Ó¹ÒÂÊÔºà˵ءÒó·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹เปนประจำทุกปที่บริษัท ไอดีซี ประเทศไทย ออกมาเปดเผยการ...
ประการที่เจ็ด การเกิดขึ้นของสภาพแวดลอมสวนบุคคลผานสมารทดีไวซ หรือเปน Personal Ecosystemซึ่งเกิดจากการที่ผูใชมีหลายอ...
อันดับสุดยอดแนวโนมเทคโนโลยีป 2556หลายหมวดหมู และในอีกหลายปขางหนาเชื่อวาจะไมมีบริษัทซอฟตแวรใดที่จะสามารถพัฒนาแอพล...
Personal Cloudการใชงาน Personal Cloud จะเริ่มเขามาทดแทนการใชพีซีPersonal Cloud จะเปนที่ที่ผูใชจัดเก็บขอมูลสวนตัว ร...
Actionable Analyticsการวิเคราะหกำลังมีบทบาทตอผูใชงานมากขึ้น ทั้งในจุดที่เกิดธุรกรรมและในบริบทตางๆ โดยเทคโนโลยีมีประสิ...
อีกทัั้งนักการตลาดจะเริ่่่มใชสื่่อออนไลนในการทำตลาดแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย เชนเฟซบุคที่สามารถเลือก...
ดานนายจักรพันธ พวงแกว กรรมการผูจัดการธุรกิจมีเดีย ออนไลน บริษัท ทอปสเปซ (ประเทศไทย) ระบุเสริมวาหลังการเปดใหบริการ...
หลังการคร่ำหวอดในวงการซอฟตแวรไทยมาตลอด 8 ป บริษัทฟวชั่น โซลูชั่น จำกัด ยกระดับการใหบริการพัฒนาระบบงานตามความตองการขอ...
บริษัทวิจัยระดับโลกการทเนอร เผยเทคนิคการรับมือระบบไอทีในองคกร ในยุคหลังพีซีที่พนักงานองคกรและคอนซูเมอรตางก็เพิ่มการใ...
รั้งทายความพรอมคลาวด คอมพิวติ้งในเอเชียไทยสมาคมเอเชียคลาวด คอมพิวติ้ง หรือ Asia Cloud ComputingAssociation (ACCA) เผยก...
Software newsletter
Software newsletter
Software newsletter
Software newsletter
Software newsletter
Software newsletter
Software newsletter
Software newsletter
Software newsletter
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Software newsletter

1,084 views
997 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,084
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Software newsletter

 1. 1. ©ºÑº·Õè 1/2556ไอดีซ�ฟนธงท็อปเทรนดปมะเส็ง 6เปดคูมือซ�ไอโอรับมือยุค Post PC 14เทคนิคการเลือกคลาวด โพรวายเดอร 20NEWSLETTERโมบายแอพฯ-คลาวด-สามจีดันอุตสาหกรรมไอซีทีป 56
 2. 2. ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹·Ø¡·‹Ò¹¤Ð ¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ»ÃÐà´ÔÁ»‚ÁÐàÊç§ â´Â¹Ó¤ÇÒÁà¤Å×è͹äËǨѺ¡ÃÐáÊà·¤â¹âÅÂÕâÅ¡ ¾ÃŒÍÁÁØÁÁͧ㹻ÃÐà·Èä·Â«Ö觨Ъ‹ÇÂãËŒ¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹àËç¹·ÔÈ·Ò§á¹Ç⹌Á·Õè¡ÓÅѧ¨Ðà¡Ô´¢Öé¹à¾×èÍãËŒ·‹Ò¹¾ÃŒÍÁÃѺÁ×͡Ѻ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ áÅÐࢌÒÊÙ‹µÅÒ´ªÔ§¤ÇÒÁä´Œà»ÃÕºà˹×ًͤᢋ§ã¹©ºÑºË¹ŒÒàÃҨйӷ‹Ò¹ä»·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñº¤Ø³à©ÅÔÁ¾Å µÙŒ¨Ô¹´Ò ¼ÙŒÍӹǡÒëͿµáÇϾÒϤ¤¹ãËÁ‹·ÕèࢌÒÁÒÃѺµÓá˹‹§àÁ×è͵Œ¹»‚·Õ輋ҹÁÒ áÁŒ¨ÐãËÁ‹ã¹º·ºÒ·¼ÙŒÍӹǡÒÃᵋ¡çÁÕ¤ÇÒÁ¤ØŒ¹à¤Â¡Ñº«Í¿µáÇϾÒϤ໚¹Í‹ҧ´Õã¹°Ò¹ÐÍ´ÕµÃͧ¼ÙŒÍӹǡÒëͿµáÇϾÒϤ áÅзÓãËŒ¡ÒâѺà¤Å×è͹¡ÒþѲ¹Ò«Í¿µáÇϾÒϤáÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µáÇÏä·Â㹪‹Ç§à»ÅÕè¹¼‹Ò¹ä»à»š¹Í‹ҧÃÒºÃ×è¹...äÃŒÃ͵‹Í´ŒÇ¤ÇÒÁ¹Ñº¶×ͼٌ¨Ñ´·Óແ´Á‹Ò¹Ê¹·¹ÒàÃ×èͧ¨Ò¡»¡âÁºÒÂá;Ï-¤ÅÒÇ´-ÊÒÁ¨Õ´Ñ¹ÍصÊË¡ÃÃÁäÍ«Õ·Õ »‚ 56˹ŒÒµ‹Ò§áË‹§âÍ¡ÒÊäÍ´Õ«Õ¿˜¹¸§·çÍ»à·Ã¹´»‚ÁÐàÊ秷ÔÈ·Ò§á¹Ç⹌ÁÊÔºÍѹ´ÑºÊØ´ÂÍ´á¹Ç⹌Áà·¤â¹âÅÂÕ »‚ 2556¡ÃÐáÊäÍ·ÕÇÔ´ÕâÍ-ÁÑŵÔÊ¡ÃÕ¹ áÍ´Ê‹ÍऌÒÃØ‹§ »‚ 56àÍʾÕäÍ ¤Í¹à¹ÍÏ¿ÇªÑè¹ â«ÅÙªÑè¹ ÅØ CMMIà¾ÔèÁ¢Õ´á¢‹§¢Ñ¹ÃѺàÍÍÕ«Õ½†ÒÇÔ¡ÄµÔ «ÕäÍâÍແ´¤Ù‹Á×Í«ÕäÍâÍÃѺÁ×ÍÂؤ Post PC¤ÅÒÇ´ Í͹ à´ÍÐ ÁÙ¿ä·ÂÃÑ駷ŒÒ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¤ÅÒÇ´ ¤ÍÁ¾ÔǵÔé§ ã¹àÍàªÕÂApp on stageTSquare Traffic &Taxi Applicationá;ÍѨ©ÃÔÂн†ÒÇԡĵԨÃÒ¨Ãä·ÂäÍ·Õ µÔ´´ÒÇOOKBEE Íպ؍¡ä·Â¡ŒÒÇä¡ÅÍÔ¹àµÍϨѺࢋҤØÂແ´ã¨Êͧ¡ÅØ‹Á·Ø¹ä·Â¡ÑºÀÒáԨÊÌҧ«ÔÅԤ͹ÇÑÅàŋáË‹§àÍàªÕ·Ի á͹´ ·ÃԤ෤¹Ô¤¡ÒÃàÅ×Í¡¤ÅÒÇ´ â¾ÃÇÒÂà´ÍϺ͡àÅ‹Òà¡ŒÒÊÔºµÒÃҧͺÃÁ¨Ñ´·Óâ´ÂࢵÍصÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µáÇÏ»ÃÐà·Èä·Â (Software Park Thailand)ÀÒÂ㵌Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÏáÅÐà·¤â¹âÅÂÕáË‹§ªÒµÔ (ÊÇ·ª.)99/31 ÍÒ¤Òà Software Park ¶¹¹á¨Œ§ÇѲ¹Ð »Ò¡à¡Ãç´ ¹¹·ºØÃÕ11120 â·Ã. 0-2583-9992, â·ÃÊÒà 0-2583-2884www.swpark.or.thwww.tmc.nstda.or.thwww.nstda.or.th3811151816236811131415161718202123ÊÒúÑÞແ´Á‹Ò¹Ê¹·¹Ò
 3. 3. การเปดใหบริการสามจีบนยานความถี่ 2.1 GHz ไดสรางจุดเปลี่ยนใหกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสืื่อสารของไทย โดยเฉพาะการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พรอมสรางโอกาสแจงเกิดโมบายแอพลิเคชั่น ดิจิทัลคอนเทนท ใหกับผูประกอบการซอฟตแวรไทย ทั้งยังกระตุนใหการเขาสูเทคโนโลยีคลาวด คอมพิวติ้ง ไดอยางเปนรูปธรรมศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวา การเปดใหบริการสามจีบนคลื่นความถี่ 2.1 GHz มีสวนชวยผลักดันใหเกิดเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจวางโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมราว 125,000 ลานบาท ในระยะเวลา 3 ป และยังกอใหเกิดกระแสการเปลี่ยนโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภคเพื่อใชงานบริการสามจีมากยิ่งขึ้นผูใหบริการคอนเทนทมีแนวโนมที่จะเขามาพัฒนาบริการใหมๆ บนชองทางการสื่อสารไรสาย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ตองการบริโภคเนื้อหาออนไลนมากยิ่งขึ้น สงผลใหบริการดานขอมูลเปนตัวหลักผลักดันการเติบโตของธุรกิจบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ คิดเปนสัดสวนถึง 32.5% ของมูลคาตลาดรวม210,000-214,900 ลานบาท ในป 2556 และมีอัตราเติบโต 11.5-14.2% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา บริการขอมูลมีสัดสวน 25.8% ของตลาดรวม 188,300 ลานบาทแนะตอยอดแอพฯ โซเชียลดร.บวร ปภัสราทร คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี กลาวในงานสัมมนาใหญประจำปของซอฟตแวรพารควา การเขามาของสามจีจะเปนชวงเวลาหัวเลี้ยวหัวตอของประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีที หลังจากที่ชวงหาปที่ผานมา อันดับการแขงขันดานไอซีทีของไทยในระดับโลกลดระดับจากที่ใกลเคียงกับมาเลเซีย สิงคโปร มาอยูระดับเดียวกับเวียดนามและอินโดนีเซีย เนื่องจากการขาดความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐานสื่อสารไรสายความเร็วสูงมีรายงานการศึกษาจากตางประเทศพบวา ประเทศที่มีประชากรเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง หรือบรอดแบนดถึง 25%จะสรางนวัตกรรมไดมากขึ้น ซึ่งจะแตกตางจากประเทศที่ยังขาดความพรอมการสื่อสารไรสายความเร็วสูง จะตองเพิ่มความพยายามและทรัพยากรที่มีอยูถึง 15 เทา จึงจะสรางนวัตกรรมไดเทากับประเทศที่มีบรอดแบนดเมื่อประเทศไทยมีจำนวนของผูใชบริการมากขึ้น และมีพื้นที่การใหบริการสามจีครอบคลุมถึง 80% ของจำนวนประชากรภายในสองปขางหนา จะทำใหแนวโนมคาบริการลดลง โดยคาดวาคาบริการโมบายดาตาจะเหลือ 40 บาทตอหนึ่งกิกะไบทภายในสี่ป จากปจจุบันอยูที่ 300 บาทตอกิกะไบทหากอัตราคาบริการโมบายดาตาลดลง ก็จะทำใหผูใชนิยมใชโมบายแอพลิเคชั่นและคอนเทนทมากยิ่งขึ้นซึ่งเพิ่มโอกาสใหกับนักพัฒนาไทยที่่มีนวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจที่นาสนใจ โดยเฉพาะตอการใชงานบนโซเชียลเน็ทเวิรกเฟซบุค ซึ่งกอนมีสามจีไทยมีจำนวนผูใชเฟซบุคติดอันดับสิบสี่ของโลก และกรุงเทพฯ ถือวาเปนเมืองที่มีผูใชเฟซบุคสูงสุดของโลก โดยกลุมผูใชสวนใหญอยูในชวง 18-34 ปซึ่งเปนกลุมที่มีกำลังซื้อดร.บวร กลาวตอวา แอพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับผูพิการหรือผูสูงอายุ เชน การใชเซ็นเซอรรวมกับอุปกรณโมบายเพื่อใชดูแลผูสูงอายุ ไมวาจะเปนการแจงเตือนการหกลมระบบการแจงเตือนใหรับประทานยา ซึ่งจะมีโอกาสอีกมากเนื่องจากไทยกำลังเขาสูสังคมของผูสูงอายุ และการใชเทคโนโลยี Internet Of Things ดังกลาว จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูพิการและผูสูงอายุไดโมบายแอพฯ-คลาวด-สามจีดันอุตสาหกรรมไอซีทีป56563NEWSLETTER THAILANDàÃ×èͧ¨Ò¡»¡
 4. 4. นอกจากนั้น ดร.บวร ยังแนะดวยวา บริการดิจิทัลทีวีที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ทำใหผูรับชมโทรทัศนกวา 22ลานครัวเรือน ตองใชอุปกรณเซ็ทท็อปบ็อกซที่ภายในใชระบบปฏิบัติการลินิกซและแอนดรอยด ก็จะเปดโอกาสใหนักพัฒนาแอพลิเคชั่นตอยอดธุรกิจจากฐานลูกคาในกลุมนี้ไดมากเชนกันซอฟตแวรกลุมสื่อสารการเงินเฟองดร.ธนชาติ นุมนนท อดีตผูอำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยและผูอำนวยการสถาบันไอเอ็มซีมองวา ตลาดซอฟตแวรในปนี้จะโตที่สุดในกลุมของการสื่อสารเนื่องจากผูใหบริการโทรศัพทมือถือที่ไดรับใบอนุญาตใหบริการสามจีจะตองลงทุนโครงสรางพื้นฐานไอทีทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร กระนั้นการลงทุนซอฟตแวรของโอเปอเรเตอรสวนใหญยังเปนซอฟตแวรตางประเทศกลุมบริการการเงินและประกันภัย ยังเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่ตองลงทุนซอฟตแวรจำนวนมาก เพื่อรับมือการแขงขันที่ดุเดือด และธุรกิจในกลุมนี้ตองการโมบายแอพลิเคชั่น มาใหบริการกับลูกคามากขึ้นดวยดร.ธนชาติ คาดการณดวยวา แท็บเล็ตและสมารทโฟนจะยังเติบโตตอเนื่อง โดยเฉพาะผูใชในกรุงเทพฯ ที่จะเริ่มเขาถึงอินเทอรเน็ตโดยใชอุปกรณโมบายมากกวาพีซี ทำใหตลาดโมบายแอพลิเคชั่นในประเทศโตขึ้น และหลายองคกรธุรกิจเริ่มเขาสูการใชยุทธศาสตรดานโมบาย หรือ Mobile Enterprise Strategy เพื่อใหบริการลูกคาสวนของเทคโนโลยีคลาวด คอมพิวติ้ง จะเปนกระแสแรงตอเนื่อง องคกรธุรกิจบางแหงเริ่มใชไพรเวท คลาวดภายในองคกรฝงของผูใชงานจะนิยมการใชพับลิคคลาวดตางประเทศดร.ธนชาติ มองวา องคกรตางๆ ในประเทศยังไมพรอมที่จะพัฒนาซอฟตแวรขึ้นคลาวด เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร และความพรอมเรื่องกฎระเบียบในประเทศทางฝงของบริษัทซอฟตแวรไทย จะเริ่มมีการพัฒนาแอพลิเคชั่น ขึ้นคลาวด แพลทฟอรมของตางประเทศมากขึ้นและคาดการณวา แพลทฟอรมที่บริษัทจะพัฒนามากที่สุดคือ Microsoft Azure เนื่องจากไมโครซอฟทมีสำนักงานในประเทศไทย ซึ่งสามารถใหการสนับสนุนโดยตรงกับผูพัฒนาในประเทศขณะที่แพลทฟอรมตางประเทศอื่นๆ เชน Amazon,Google App Engine และ Force.com จะยังไมมีการสนับสนุนโดยตรง นอกจากการสนับสนุนผานระบบออนไลนสวนของนักพัฒนาซอฟตแวรไทยจะสนใจพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นมากขึ้น โดยเฉพาะบนระบบปฎิบัติการวินโดวส 8และแอนดรอยดเขามองดวยวา โครงการในภาครัฐยังอยูกับกระแสของ One Tablet Per Child และ Government Cloudซึ่งนักพัฒนาซอฟตแวรขนาดเล็กอาจไดอานิสงสการทำโครงการดานอีเลิรนนิ่งและโมบายแอพลิเคชั่น สวนโครงการใหญๆ ก็คงอยูกับซิสเต็ม อินทิเกรเตอรรายใหญในประเทศอดีตผูอำนวยการซอฟตแวรพารคยังคาดการณดวยวานโยบายรถคันแรกจะทำใหตลาดอีคอมเมิรซขยายตัวขึ้นมากเนื่องจากสภาพการจราจรที่ติดขัดเพิ่มขึ้น ทำใหผูใชหันมาช็อปปงและทำธุรกรรมออนไลนผานอุปกรณโมบายมากขึ้นนั่นเอง4 SOFTWARE PARK
 5. 5. ฟรอสตฯ ยังคาดการณดวยวา บริการโครงสรางพื้นฐานไอทีที่เกี่ยวของกับคลาวดและดาตาเซ็นเตอร จะเติบโตเพิ่มขึ้นดวยตามปริมาณการใชโมบายแอพลิเคชั่นที่เพิ่มขึ้น กอปรกับมีความตองการลงทุนไอทีของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางความพรอมตอการเปดเสรีอาเซียน โดยฟรอสตฯ คาดวา ธุรกิจคลาวดจะเติบโตในปนี้ไดถึง 30% จากปที่ผานมาการใชคลาวดมุงรองรับการแบ็กอัปขอมูลเทานั้นสวนของดาตาเซ็นเตอรคอนขางมาแรง และเปนผลกระทบเชิงบวกโดยตรงจากเออีซี ทำใหผูใหบริการดาตาเซ็นเตอรซึ่งสวนใหญมีความจุของดาตาเซ็นเตอรเหลืออยูไมถึง 25% ตองลงทุนและขยายความจุเพื่อรองรับการใชงานที่จะเพิ่มขึ้นดวยดานการทเนอร อิงค อีกหนึ่งบริษัทวิจัยระดับโลกมองวาในปนี้โอกาสการเติบโตของธุรกิจไอซีทีในประเทศไทยที่มีผูใหบริการสื่อสารหารายหลักนั้น จะอยูที่ผูผลิตอุปกรณสื่อสาร และบริการดิจิทัลในกลุมคอนซูเมอรและบริการคลาวดในกลุมเอ็นเตอรไพรสการทเนอรแนะวา ประเทศไทยตองเรงพัฒนาทักษะบุคลากรและธุรกิจดิจิทัลคอนเทนทใหเพิ่มมากขึ้น และเปดกวางการใชอินเทอรเน็ตอยางเสรีเพื่อสงเสริมผูประกอบการใหมบริษัทคาดการณวา ประเทศไทยจะมีอัตราผูเขาถึงอินเทอรเน็ตผานเครือขายประจำที่ หรือฟกซ เน็ตเวิรก อยูที่ 22% ของจำนวนประชากรในสิ้นป 2555 และมีจำนวนผูใชบรอดแบนดผานฟกซเน็ตเวิรก คิดเปน 17% ของครัวเรือนในสิ้นปที่ผานมา ซึ่งจะเพิ่มเปน 28% ภายในป 2559สวนของสมารทโฟนที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตจะเพิ่มขึ้นจาก4.2 ลานเครื่อง ในป 2554 เปน 22.3 ลานเครื่อง ในป 2559 และคาดวาราว 30% ของประชากรจะเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานอุปกรณโมบาย และ 10% ของประชากรจะเชื่อมตอผานฟกซ เน็ตเวิรกสามจี/เออีซี ดันตลาดโตดร.มนธสินี กีรติไกรนนท ผูจัดการประจำประเทศไทยบริษัท ฟรอสตแอนดซัลลิแวน บริษัทวิจัยระดับโลกมองวาธุรกิจไอซีทีไทยปนี้ จะไดรับอานิสงสจากการใหบริการสามจีและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี โดยจะสงผลบวกทั้งฮารดแวร โมบายแอพลิเคชั่น และบริการดานดาตาเซ็นเตอรในสวนของฮารดแวรนั้น แท็บเล็ตมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้นไมเพียงเฉพาะความนิยมของคอนซูเมอร แท็บเล็ตจะเติบโตในกลุมองคกร ซึ่งคาดวาจะมีสัดสวนกวา 10% ของการใชงานแท็บเล็ตทั้งหมดฟากตลาดซอฟตแวร ธุรกิจโมบายแอพลิเคชั่นจะโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผูใชงานเริ่มยอมรับการจายคาคอนเทนทมากขึ้น จากเดิมมองวาคอนเทนทควรเปนของฟรีฟรอสตฯ คาดวา จะมีจำนวนแอพลิเคชั่นอีกเกือบ 50%จากปที่แลว หรือประมาณ 2,000 แอพลิเคชั่น ภายในปนี้และมีมูลคาตลาดรวมสูงถึงหนึ่งพันลานบาทในขณะที่การมีสามจีทำใหมีการพัฒนาซอฟตแวรมาใชมากขึ้น การเตรียมพรอมสูเออีซีในภาคธุรกิจก็ชวยกระตุนใหองคกรใหน้ำหนักลงทุนซอฟตแวรการจัดการองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน โดยเฉพาะการนำ ERP และซอฟตแวร Analytics เขามาใชงานขณะเดียวกันประเทศไทยเปนแหลง Offshore softwareoutsourcing หลักแหงหนึ่งในเอเชีย ดังนั้นทั้งสามจีและเออีซีจะสามารถดันตลาดซอฟตแวรไทยใหโตไปเกือบแตะ10,000 ลานบาท ไดภายในสิ้นปนี้ จาก 8.4 หมื่นลานบาทในป 2554NEWSLETTER THAILAND5
 6. 6. äÍ´Õ«Õ¿˜¹¸§·çÍ»à·Ã¹´»‚ÁÐàÊç§äÍ´Õ«Õ ·Ó¹ÒÂÊÔºà˵ءÒó·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹เปนประจำทุกปที่บริษัท ไอดีซี ประเทศไทย ออกมาเปดเผยการคาดการณแนวโนมที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมไอซีทีไทยซึ่งแนนอนวาการใชจายของอุตสาหกรรมไอซีทีในปนี้ เติบโตเกือบสองหลักไดจากอานิสงสของโมบายดีไวซและการใหบริการสามจีนายอรรถพล สาธิตคณิตกุล ผูจัดการฝายงานวิจัย และที่ปรึกษาประจำประเทศไทยเผยวา ตลาดไอซีทีซึ่่งนับรวมทั้งไอทีและโทรคมนาคมจะสามารถเติบโตไดถึง 9.8% โดยมีมูลคาตลาดประมาณ 21 พันลานดอลลารสหรัฐ ในป 2556 จากปที่แลวอยูที่ 19 พันลานดอลลารสหรัฐประการแรก การใชจายดานไอซีทีของประเทศไทยยังคงเติบโตอยางแข็งแกรง ทั้งองคกรธุรกิจและฝงคอนซูเมอรโดยกลุมอุตสาหกรรมหลักที่ยังคงใชจายดานไอซีอยางตอเนื่องไดแก อุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร โทรคมนาคม และกลุมงานภาครัฐฯ โดยเฉพาะการลงทุนเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต(อีเมอรจิ้ง) ไดแก บิ๊กดาตาและอานาไลติก เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง ภาครัฐฯ เองก็มีการลงทุนอยางตอเนื่องดานระบบสารสนเทศที่จะติดตอกับโครงการ Government Cloud(G-cloud) และ Government Information Network (GIN)เพื่อใหสอดคลองกับแผนสมารท ไทยแลนด (Smart Thailand)นอกจากนี้การเติบโตดานไอซีทีในปนี้ยังไดรับปจจัยหนุนจากการลงทุนดานโครงขายสามจี และโครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคมอยางตอเนื่องอีกดวยประการที่่สอง บริการขอมูลไรสายยังเปนดาวเดนกลุมสื่อสาร ซึ่งคาดวาโมบายดาตาจะเติบโตในปนี้จะสูงกวา 14%มีมูลคาตลาดไมต่ำกวา1.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ จากตลาดรวมบริการสื่อสารอยูที่ 8.5 พันลานดอลลารสหรัฐ โตขึ้น 4.4%เนื่องจากการเติบโตของอุปกรณประเภทสมารทดีไวซ และความพรอมของโครงขายสามจีประการที่สาม การเกิดรูปแบบใหมของการใหบริการไอทีแบบครบวงจร โดยเปลี่ยนจากงานบริการที่ผูกติดกับอุปกรณ มาสูรูปแบบบริการที่เนนคุณคาของกระบวนการทางธุรกิจ และตอบโจทยทางธุรกิจมากขึ้นเชน โมเดลของรูปแบบการใหบริการ Outsourcing 3.0ที่ใหบริการบริหารจัดการอุปกรณที่มาจากผูผลิต และสภาพแวดลอมในการใชงานที่ตางกัน (Multi-vendorsmanagement service) ในปนี้ไอดีซีคาดการณวา มูลคาตลาดบริการดานไอทีในไทยจะเติบโตไดถึง 14.2% และมีมูลคา 1.8 พันลานดอลลารสหรัฐประการที่สี่ ไอดีซีมองวา ถึงเวลาสิ้้นสุดยุคแหงการเติบโตที่แข็งแกรงของพีซี โดยเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือเดสกท็อป และเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบพกพา หรือแล็ปท็อป ที่เคยมีอัตราเติบโตตอเนื่องตัวเลขสองหลักมารวมทศวรรษจะถึงจุดที่เติบโตไดสูงสุดไมเกิน 4% หรืออาจติดลบ ตั้งแตป 2556 และในป 2555จะเปนปแรกที่ตลาดพีซีของไทยติดลบ มียอดขายไมถึงสี่ลานเครื่อง แบงเปนเดสกท็อป 1.5 ลานเครื่อง และโนตบุกต่ำกวา 2.5 ลานเครื่่อง เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเขาถึงพีซีตอประชากร 30% ซึ่งถือวาคอนขางสูง ทำใหตลาดผูใชเครื่องแรกลดลง ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคหันมาซื้อสมารทโฟนและแท็บเล็ตSOFTWARE PARK6˹ŒÒµ‹Ò§áË‹§âÍ¡ÒÊ
 7. 7. ประการที่เจ็ด การเกิดขึ้นของสภาพแวดลอมสวนบุคคลผานสมารทดีไวซ หรือเปน Personal Ecosystemซึ่งเกิดจากการที่ผูใชมีหลายอุปกรณ และตองจัดเก็บสำรองและโอนถายขอมูลออนไลนมากขึ้น โดยใหทุกอุปกรณสามารถเขาถึงและซิงคขอมูลออนไลนได โดยจะเปนการจัดเก็บผานพับลิคคลาวดที่ใหบริการเวอรชวล สตอเรจประการที่แปด การเติบโตของคลาวดในประเทศยังคงเปนไปอยางตอเนื่อง โดยจะเปนการใหบริการพับลิคคลาวดมากขึ้นจากปที่ผานมา และภาครัฐฯ จะเปนตัวกระตุนการใชงานคลาวดผานโครงการ Government Cloudสวนรูปแบบการใชงานของคลาวนในประเทศในปนี้จะมุงเนนไปที่ Application-as-a-Service (AaaS) ไดแกแอพลิเคชั่นเฉพาะดาน Collaboration และ Productivitiesเปนหลักจากเดิมความนิยมใชเปนซอฟตแวรทั่่วไป Softwareas a Service (SaaS)ประการที่เกา การตอบรับจากกลุมองคกรตอความตองการโซลูชั่นที่ผนวกโครงสรางพื้นฐานดานไอที หรือConverged solution ที่รวมเครื่องแมขายสตอเรจเน็ตเวิรกและซอฟตแวรเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และควบคุมทรัพยากรดานไอทีไอดีซีคาดการณวา ตลาดระบบโครงสรางพื้นฐานจะขยายตัวราว 11% โดยมีจุดเดนที่สำคัญคือ การผนวกระบบรักษาความปลอดภัยเขาไปเปนหนึ่งโซลูชั่นที่จะนำเสนอใหกับกลุมลูกคาองคกรประการที่สิบ ระบบการจัดการและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญยังคงสรางกระแสในอุตสาหกรรมไอที ทั้งองคกรขนาดใหญและองคกรขนาดกลางที่ไดรับแรงกดดันจากการแขงขัน โดยเฉพาะกลุมการเงินและสื่อสาร เฮลธแคร ทำใหเพิ่มน้ำหนักการลงทุนระบบการวิเคราะหขอมูลขั้นสูง และซับซอนและเปนแรงผลักดันใหองคกรธุรกิจใหความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล ทั้งดาตาเบสแมเนจเมนทดาตาแวรเฮาส เพื่อใหองคกรสามารถใชประโยชนจากขอมูลใหไดสูงสุดทั้งยังมีปจจัยดานของกระบวนการคอนซูเมอรไรเซชันของสมารทโฟนและแท็บเล็ต ประกอบกับการที่องคกรตางๆไดอนุญาตใหพนักงานเขาถึงแอพลิเคชั่นผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ได ทำใหไอดีซีเชื่อวาตลาด InformationManagement Analytics จะสามารถเติบโตไดถึง 12%ประการที่่หา ตลาดสมารทโฟนและแท็บเล็ตจะกลายเปนสมรภูมิรบใหม ไอดีซีคาดการณวา ดวยแรงซื้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับความพรอมของการใหบริการสามจี จะทำใหตลาดสมารทโฟนในป 2556 มีแนวโนมที่จะขยายตัวไดสูงถึง 40% ดวยยอดจัดสงทั้งหมด 7.3 ลานเครื่องสวนตลาดแท็บเล็ตเองก็มีแนวโนมที่จะเติบโตในอัตราใกลเคียงกันโดยมียอดจัดสงทั้งหมดไมต่ำกวา 3.5 ลานเครื่อง ในปนี้ และเปนปแรกที่แท็บเล็ตแซงหนาโนตบุกไอดีซี ยังเชื่อดวยวาระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด (Android) จะตองแขงขันกันอยางดุเดือดและครองตลาดหลัก สวนระบบปฏิบัติการที่เกิดใหมอยางวินโดวสโฟน 8(Windows Phone 8) และแบล็กเบอรรี 10 (Blackberry 10) จะตองทุมสุดตัวเพื่อหาพื้นที่ในตลาดเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตประการที่หก ความนิยมของสมารทดีไวซเปนแรงกระตุนใหเกิดการใชงานดิจิทัลคอนเทนท ไมวาจะเปนแอพลิเคชั่นทางดานธุรกิจ ดานสันทนาการ ไปจนถึงคอนเทนทแอพลิเคชั่นที่เกี่ยวของกับไลฟสไตลของแตละบุคคลจากผลการศึกษา Consumerscape 360 ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟกของไอดีซีในปลายป 2555 ที่ผานมาพบวา ทั้งกลุมผูใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนและแท็บเล็ตกวา 55%นิยมดาวนโหลดคอนเทนทแอพลิเคชั่นประเภทเกมสมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ แอพลิเคชั่นประเภทโซเชียลเน็ตเวิรกและเพลงเปนอันดับสามโดยการสอบถามโอเปอเรเตอรในไทยพบวา การทองเน็ตและโซเชียลเน็ตเวิรกเปนบริการยอดนิยมของผูใชมือถือ และสถิติยังพบดวยวา สัดสวนผูใชที่นิยมซื้อแอพลิเคชั่นกับดาวนโหลดฟรีอยูที่ 1:4NEWSLETTER THAILAND7
 8. 8. อันดับสุดยอดแนวโนมเทคโนโลยีป 2556หลายหมวดหมู และในอีกหลายปขางหนาเชื่อวาจะไมมีบริษัทซอฟตแวรใดที่จะสามารถพัฒนาแอพลิเคชั่นออกมาใหรองรับไดกับทุกอุปกรณ ดังนั้นองคกรจะตองมีการเลือกใชเครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลายทั้งนี้คาดวามี 6 สถาปตยกรรมบนระบบโมบายไดแก Native, Special, Hybrid, HTML 5, Messageและ No Client ที่จะยังคงความนิยมในการใชงานอยางตอเนื่องอยางไรก็ตาม ในระยะยาวจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก Native Apps ไปสู Web Apps เนื่องจาก HTML5จะมีความสามารถเพิ่มขึ้น แตกระนั้น Native Appsก็จะไมหายไปและจะยังคงใหประสบการณกับผูใชงานที่ดีที่สุด และมีฟเจอรที่ล้ำเลิศสวนของนักพัฒนาแอพลิเคชั่นตองพัฒนาทักษะการออกแบบใหมที่ีรองรับการสั่งงานแบบสัมผัส และใชงานไดหลากหลายอุปกรณเพื่อตอบรับกับความนิยมที่เกิดขึ้นได10เปนประจำทุกปที่การทเนอร อิงค บริษัทวิจัยไอทีระดับโลกไดนำเสนอบทวิเคราะหการคาดการณ 10 เทคโนโลยียุทธศาสตรและแนวโนมที่สำคัญกับองคกรธุรกิจ ซึ่งในป 2013 นี้การทเนอรไดใหนิยามเทคโนโลยียุทธศาสตรไววา เปนเทคโนโลยีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอองคกรในสามปขางหนา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงดานธุรกิจ หรือไอที และเปนเทคโนโลยีที่ตองใชเงินลงทุนสูง หรือมีความเสี่ยงหากนำเทคโนโลยีมาใชลาชาเทคโนโลยียุทธศาสตรสามารถเปนเทคโนโลยีที่มีอยูเดิมและใชงานหลากหลาย หรืออาจเปนเทคโนโลยีที่เกิดใหมที่จะสรางโอกาสใหเกิดความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรทางธุรกิจ สำหรับผูที่กลานำเทคโนโลยีมาใชกอนคนอื่น รวมถึงสามารถที่จะสรางผลกระทบตอแผนระยะยาวขององคกร โดย 10 เทคโนโลยี และแนวโนมที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตรขององคกรในปนี้ประกอบดวยMobile Device Battlesการทเนอรคาดการณวา ในป 2013 นี้ มือถือจะแซงหนาพีซีในการเปนอุปกรณเขาถึงเว็บ และภายในป 2015 มากกวา 80% ของมือถือที่ขายไปในตลาดที่อิ่มตัวจะเปนสมารทโฟน ซึ่งคาดวาวินโดวสโฟน จะมีสัดสวนราว 20% เทานั้นและภายในป 2015 มีเดียแท็บเล็ตจะมีสัดสวนเปนครึ่งหนึ่งของแล็ปท็อปที่ขายไปในทองตลาด โดยวินโดวส8 จะมีสวนแบงเปนอันดับสามตามหลังระบบปฎิบัติการกูเกิล แอนดรอยด และแอปเปล ไอโอเอสกระแส Consumerization หรือการนำเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารสวนตัวมาใชในการทำงานประจำวัน จะทำใหองคกรไมสามารถบังคับใหพนักงานเลิกใช หรือเลิกนำไอแพด หรืออุปกรณที่ใชระบบปฏิบัติการอื่่นๆ อยางวินโดวส 8 มาใชในองคกร ดังนั้นองคกรตองมีระบบไอทีที่สามารถสนับสนุนการใชอุปกรณที่หลากหลายยุคของพีซีที่่มีวินโดวสเปนแพลทฟอรมหลักครองตลาดนั้น กำลังจะถูกแทนที่ดวยยุคหลังพีซี (post-PC era) ที่มีโมบายดีไวซหลากหลายทำใหวินโดวสลดบทบาทลงเปนเพียงทางเลือก หรือองคประกอบหนึ่งและไมไดเปนแพลทฟอรมหลักอีกตอไปMobile Applications and HTML5ตลาดของเครื่องมือในการพัฒนาแอพลิเคชั่น(mobiledevelopmenttools) ทั้งคอนซูเมอรและเอ็นเตอรไพรสแอพลิเคชั่นจะทวีความซับซอนมากขึ้น เนื่องจากมีจำนวนผูคาเครื่องมือพัฒนามากกวา 100 บริษัทโดยปจจุบันการทเนอรไดแยกเครื่องมือพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นออกเปน8·ÔÈ·Ò§á¹Ç⹌Á
 9. 9. Personal Cloudการใชงาน Personal Cloud จะเริ่มเขามาทดแทนการใชพีซีPersonal Cloud จะเปนที่ที่ผูใชจัดเก็บขอมูลสวนตัว รวมถึงเปนศูนยกลางของดิจิทัลไลฟ อีกทั้งเปนศูนยกลางเชื่อมตอเว็บของทุกๆอุปกรณที่ผูใชงานเลือกใช ซึ่งจะแตกตางกันไปตามชีวิตประจำวันของแตละบุคคลPersonal Cloud จะนำไปสูแหลงรวมบริการเว็บปลายทางและคอนเนคติวิตี้ตางๆ ซึ่งจะกลายเปนศูนยกลางของกิจกรรมและการสื่อสารนั่นเองผูใชงานจะมองวา บริการคลาวดพกพาติดตัวไปไดและพรอมใชบริการในทุกที่ที่ตองการ และที่สุด Personal Cloud จะขยับจากการใชงานในเครื่องพีซีผูใชปลายทางไปสู Cloud-based services ที่ใหบริการในหลากหลายอุปกรณEnterprise App Storesเอ็นเตอรไพรสตองเผชิญกับความซับซอนของแอพสโตรในอนาคต เนื่องจากผูคาเทคโนโลยีจะจำกัดการใชงานเฉพาะกับอุปกรณของตนเองและจำกัดประเภทของแอพลิเคชั่นในแอพสโตรดวย ทำใหองคกรตองจัดการกับหลายๆ แอพสโตรซึ่งมีขั้นตอนการชำระเงินที่หลากหลาย ทั้งยังเงื่อนไขการใชงานไลเซนที่แตกตางกันออกไปการทเนอรคาดวา ภายในป 2014 หลายๆ องคกรจะเสนอโมบายแอพลิเคชั่นใหกับพนักงานผานแอพลิเคชั่นสโตรขององคกรเอง หรือเรียกวา เอ็นเตอรไพรส แอพสโตร ซึ่งจะทำใหบทบาทของไอทีขยับจากการวางแผนสวนกลางไปสูการเปนผูจัดการฝายการตลาดที่เปนตัวกลางของบริการไปยังผูใช และมีแนวโนมที่จะสรางระบบนิเวศนของการสนับสนุนผูประกอบการหนาใหมดานแอพลิเคชั่น(Apptrepreneurs) ใหเกิดขึ้นThe Internet of ThingsThe Internet of Things (IoT) เปนคอนเซปตที่บรรยายถึงการที่อินเทอรเน็ตขยายขอบเขตการใชงานเขาไปสูอุปกรณตางๆ มากมายเชน คอนซูเมอรดีไวซ และสินทรัพยตางๆ ที่จับตองไดโดยอุปกรณเหลานี้จะสามารถเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตองคประกอบหลักของ IoT อยูที่ Embedded sensors ที่เปนเซ็นเซอรจิ๋วที่ฝงอยูในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส, Image recognitiontechnologies ที่เทคโนโลยีการรูจำภาพ และ NFC paymentซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ใชในการชำระเงินผานระบบไรสาย โดยทั้งหมดจะอยูในอุปกรณโมบาย ดังนั้นตอไปอุปกรณโมบายจะไมไดนิยามเฉพาะโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตเทานั้นสวนของเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่ ก็จะมีการนำมาใชเพื่อใหบริการที่หลากหลายอุตสาหกรรมรวมกับอุปกรณประเภทใหมๆไมวาจะเปนดานเภสัชภัณฑ หรือในธุรกิจยานยนต เปนตนขณะเดียวกัน สมารทโฟนและอุปกรณอัจฉริยะอื่นๆ ก็จะไมจำกัดการใชงานรวมกับเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่เทานั้น แตจะสามารถสื่อสารผาน NFC, Bluetooth, LE และWi-Fi ไปยังอุปกรณที่หลากหลาย และอุปกรณตอพวงอื่นๆเชน หนาจอนาิกาขอมือ เฮลธแครเซนเตอร สมารทโปสเตอร และโฮมเอนเทอรเทนเมนต ทั้งยังสรางแอพลิเคชั่นและบริการใหมๆ พรอมกับความทาทายใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกดวยHybrid IT and Cloud Computingเนื่องจากพนักงานไดรับการรองขอใหทำงานไดมากขึ้นดวยงบที่นอยลง แผนกไอทีจึงตองสวมหลายบทบาทในการประสานกิจกรรมดานไอที ขณะเดียวกัน Cloud Computingก็เขามามีบทบาทผลักดันการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปอีกระดับผลสำรวจบริการไอทีโดยการทเนอรเมื่อเร็วๆ นี้ พบวาบทบาทของตัวแทนซื้อขายบริการคลาวดภายในองคกร (CloudServices Brokerage: CSB) กำลังจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสวนงานไอทีตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ตองชวยปรับปรุงการจัดการ ปรับปรุงการใชงานของบริการคลาวดที่ไดรับชวงตอมา ซึ่งมีความหลากหลายและบอยครั้งก็ซับซอนดังนั้น สวนงานไอทีขององคกรตองเขามามีบทบาทของการเปน CSB ภายในองคกร ทั้งตองสามารถรักษา และสรางอิทธิพลภายในองคกร และกลายเปนศูนยกลางที่มีคุณคาที่ตองเผชิญกับความทาทายดานความตองการใหมๆ ที่สัมพันธกับการใชคลาวดที่เพิ่มขึ้นใหไดStrategic Big DataBig Data กำลังขยับจากโครงการเฉพาะไปสูการสรางอิทธิพลตอโครงสรางสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศในเชิงยุทธศาสตรขององคกรขนาดใหญ การจัดการปริมาณขอมูลจำนวนมาก ความหลากหลาย ความเร็ว และความซับซอนกำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางดั้งเดิมในหลายๆดานการตระหนักดังกลาว ทำใหองคกรเลิกการใชแนวคิดของการมีดาตาแวรเฮาสเดียว ที่ีรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อใชตัดสินใจ และองคกรกำลังหันมาสูการใชหลายระบบ(Multiple systems) ทั้ง Content management, Datawarehouses, Data marts และ Specialized file systemsที่ผูกติดกับดาตาเซอรวิสและเมทาดาตา ซึ่งจะกลายเปนลอจิคัล เอ็นเตอรไพรส ดาตาแวรเฮาสNEWSLETTER THAILAND9
 10. 10. Actionable Analyticsการวิเคราะหกำลังมีบทบาทตอผูใชงานมากขึ้น ทั้งในจุดที่เกิดธุรกรรมและในบริบทตางๆ โดยเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และตนทุนคาใชจายลดลง ผูนำไอทีจะสามารถจัดหาการใชระบบวิเคราะห และการจำลองสถานการณเขามาใชในทุกๆ งานทางธุรกิจอุปกรณโมบายของผูใชจะเชื่อมตอกับเอ็นจินการวิเคราะหผานระบบคลาวด และที่จัดเก็บขอมูลที่เปนบิ๊กดาตาได ทำใหองคกรมีแนวโนมที่จะใชประโยชนจากการวิเคราะหไดเต็มประสิทธิภาพ และจำลองเหตุการณในทุกที่และทุกเวลาความกาวหนาดังกลาวนี้เอง ทำใหองคกรสามารถจำลองเหตุการณการคาดการณ และการวิเคราะหอื่นๆ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจที่ยืดหยุนในเวลาและสถานที่ที่เกิดกระบวนการทางธุรกิจขึ้นIn Memory ComputingIn Memory Computing (IMC) จะชวยสรางโอกาสใหมๆ จากการเปลี่ยนแปลง โดยขั้นตอนการประมวลผลเดิมที่ใชเวลายาวนานสามารถลดเวลาเหลือนาที หรือวินาที ทำใหไดผลลัพธระดับเรียลไทม หรือเกือบเรียลไทม กับผูใชงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ในรูปของคลาวดเซอรวิสโดยขอมูลเหตุการณหลายลานครั้งจะถูกสแกนโดยใชเวลาเพียงหลายสิบมิลลิวินาที เพื่อตรวจหาความสัมพันธและรูปแบบที่จะชี้นำไปสูโอกาสใหมๆ หรือภัยคุกคาม "หากมีเหตุเกิดขึ้น"ความสามารถของการประมวลผลธุรกรรมที่เกิดขึ้นพรอมๆ กันหลายแอพลิเคชั่น ผนวกกับศักยภาพของซอฟตแวรดานการวิเคราะหโดยใชชุดขอมูลเดียวกันนั้นจะเปดโอกาสใหมๆ ใหกับองคกรในการสรางนวัตกรรมธุรกิจทั้งนี้จะมีบริษัทผูคาเทคโนโลยีหลายรายที่นำเสนอโซลูชัน In Memoryในอีกสองปขางหนา ทำใหแนวทางดังกลาวมีการใชงานอยางแพรหลายIntegrated Ecosystemsตลาดกำลังเคลื่อนสู Integrated System และEcosystems และจะเริ่มถอยหางจากความหลากหลายของระบบ (Heterogeneous) แรงผลักดันดังกลาวเกิดจากความตองการของผูใชที่ตองการลดคาใชจายใหต่ำลง ใชงานไดงายขึ้น และมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นแนวโนมดังกลาวทำใหผูคาเทคโนโลยีสามารถควบคุม solution stack ไดมากขึ้น และรักษาระดับการขาย การทำกำไรไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอโซลูชั่นที่ครบวงจรในสภาพแวดลอมที่ควบคุมได โดยที่ไมตองเพิ่มฮารดแวรแนวโนมดังกลาวจะแยกออกเปนสามระดับไดแก 1. อะพลายแอนซที่รวมฮารดแวร และซอฟตแวร 2. ซอฟตแวรและบริการที่เปนแพ็กเกจสำหรับอินฟราสตัคเจอร และ 3. แอพลิเคชั่นเวิรกโหลดตลาดกลางของคลาวด (Cloud-basedmarketplaces) และตัวแทนซื้อขายจะอำนวยความสะดวกการซื้อ การบริโภค ใหสามารถใชจากหลายๆ ผูใหบริการได รวมถึงโครงสรางพื้นฐานสำหรับบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวร และแอพลิเคชั่นรันไทมในโลกของโมบายเวนเดอรอยางแอปเปล กูเกิลและไมโครซอฟทจะผลักดันการควบคุม Ecosystemsแบบเบ็ดเสร็จในหลายระดับ โดยขยายการใชงานไคลเอนทผานแอพลิเคชั่นSOFTWARE PARK10
 11. 11. อีกทัั้งนักการตลาดจะเริ่่่มใชสื่่อออนไลนในการทำตลาดแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย เชนเฟซบุคที่สามารถเลือกสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนอายุ เพศ หรือความสนใจ หรือเว็บไซต Group Buyingที่สามารถดึงลูกคาเขามาในรานนอกจากนี้เทคโนโลยีของการโฆษณาออนไลนที่พัฒนาขึ้นสามารถรูได เพศ หรือความตองการของผูใชงานเว็บไซต และจะจดจำไปเรื่อยๆ (จาก Cookies) หรือเรียกวา RetargetingAds เชน คลิกโฆษณารองเทาแตยังไมซื้อ หลังจากนั้นโฆษณารองเทาชิ้นนั้นจะไปปรากฏขึ้นมาตลอดในเว็บอื่นๆขณะเดีียวกันนักการตลาดยังใชสื่อโซเชียลมีเดียในการทำการตลาดผานคอนเทนท (Content Marketing) เพื่อใหตรงใจผูบริโภคมากกวาการทำโฆษณาสินคาโดยตรง เนื่องจากผูบริโภคใชเวลากับสื่อออนไลนมากกวาการรับชมทีวี และดูโฆษณาผานสื่อดั้งเดิม ดังนั้นคอนเทนทจึงตองมีคุณภาพและนาสนใจ เพื่อดึงดูดใหแบรนดสินคาเขามาเปนผูสนับสนุน(สปอนเซอร) ในรายการ หรือสอดแทรกในเนื้อหาเพื่อสรางการจดจำใหกับผูบริโภคนอกจากนัั้นแนวโนมที่ผูโฆษณาจะเลือกใชคียเวิรดใหมๆในโฆษณาทางทีวี หรือสิ่งพิมพมากขึ้น และจะตองทำใหงายตอการจดจำ เพื่อนำไปคนหาตอในเสิรช เอ็นจิน ที่ตรงกับไลฟสไตลของผูบริโภคยุคใหมที่คนหาขอมูลของสินคา และบริการผานชองทางออนไลนกอนการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งคียเวิรดจะตองไมซ้ำกับคูแขง เพื่อใหผลการคนหาอยูในอันดับตนๆโดยไมแยงกับคูแขง เชน “เกลียดรอนใน” “ไมหนีบปาก” ของน้ำจับเลี้ยงแบรนดเพียวริคุ และ “เปดพนไฟ” ของขนมซันสแนคÇÔ´ÕâÍ-ÁÑŵÔÊ¡ÃÕ¹ áÍ´Ê‹ÍऌÒÃØ‹§ »‚56ÇÔ´ÕâÍ-ÁÑŵÔÊ¡ÃÕ¹ áÍ´Ê‹ÍऌÒÃØ‹§ »‚56ความแพรหลายของอินเทอรเน็ตความเร็งสูงในประเทศไทยหนุนธุรกิจดิจิทัล แอดเวอรไทซิ่งในประเทศไทยพุง 50% แตะ4.5 พันลานบาทนายศิวัตร เชาวรียวงษ ประธานเจาหนาที่บริหาร เอ็มอินเตอรแอคชั่นและนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลแหงประเทศไทยมองวา แนวโนมการใชจายสื่อโฆษณาออนไลนคาดเติบโต 50%หรือมีมูลคา 4,500 ลานบาท จากปที่ผานมามีมูลคาราว3,000 ลานบาท เติบโต 30-40% การเติบโตดังกลาวยังสูงกวาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งคาดเติบโตราว8% จากมูลคา 1.2 แสนลานบาท ในปที่ผานมาเขามองถึงแนวโนมดวยวา ปนี้้การโฆษณาวิดีโอจะเขามามีบทบาทมากขึ้นในหลายรูปแบบ ตั้งแตฉายกอนดูคลิป/ภาพยนตร (Pre-roll Ads), ฉายระหวางภาพยนตร (Mid-rollAds), ทำโฆษณาเปนหนัง (Long-Form Video) เชน AXEDude นอกจากนี้บางรายก็ทำโฆษณาทางทีวีใหเกิดกระแสพูดตอ หรือแชรตอในโลกโซเชียลมีเดีย เชน โฆษณาของไทยประกันชีวิตNEWSLETTER THAILAND11¡ÃÐáÊäÍ·Õ
 12. 12. ดานนายจักรพันธ พวงแกว กรรมการผูจัดการธุรกิจมีเดีย ออนไลน บริษัท ทอปสเปซ (ประเทศไทย) ระบุเสริมวาหลังการเปดใหบริการสามจีอยางเต็มรูปแบบจะยิ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคอยางมากอีกครั้งโดยไลฟสไตลการใชสมารทโฟน หรือสมารทดีไวซจะเพิ่มขึ้นทำใหพฤติกรรมการเสพสื่อออนไลนจะขยายตัวสูงและเมื่อเครือขายมีความเร็วสูงขึ้้นการบริโภคคอนเทนทวิดีโอก็จะมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งนักการตลาดก็เชื่อวาการโฆษณาออนไลนก็จะไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นตามไปดวยโดยเฉพาะการใชวิดีโอพรีโรลล หรือการใชคลิปวิดีโอสั้นๆเปนสื่อโฆษณากอนการรับชมคอนเทนท โดยวิดีโอพรีโรลลจะใชโปรโมตสิ่งที่อยูในกระแสสังคม หรือคลิปวิดีโอที่ไดรับความนิยมในขณะนั้น รวมไปถึงเพลงตางๆ ตามกระแสนิยมเขามองดวยวา ปนี้้ภาคธุรกิจไทยจะใหสัดสวนงบโฆษณาออนไลนเพิ่มมากขึ้นราว 9% ของงบรวมโฆษณาองคกรจากปที่ผานมาใชงบออนไลนสัดสวนเฉลี่ย 5-7% ขณะที่บริษัทขามชาติจะใหน้ำหนักออนไลน แอดเวอรไทซิ่งมากกวา 10%ของงบรวมกลุมอุตสาหกรรมที่จะใชดิจิทัลมีเดียมาขับเคลื่อนเปนจำนวนมากคือ กลุมยานยนต กลุมผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคและกลุมอุปกรณไอทีสวนของนางสาวพรทิพย กองชุน หัวหนาฝายการตลาดกูเกิลประเทศไทยมองวา ปจจุบัน 84% ของจำนวนผูใชบริการผูซื้อสินคาที่นิยมคนหาขอมูลในออนไลนกอนตัดสินใจซื้อพฤติกรรมดังกลาว ทำใหเกิดคำศัพทดานการตลาดใหมมาจากกูเกิล คือ Zero Moment Of Truth หรือ ZMOT โดยเปนชวงที่ลูกคาจะมีปฏิสัมพันธกับแบรนดกอนหนาที่จะไปถึงรานคาจริง อยางการเริ่มคนหาขอมูลสินคาที่ตัวเองสนใจ เชน การดูรีวิว, เรตติ้งจากเว็บไซต และโซเชียลมีเดียตางๆ หรือแมกระทั่งการสแกน Barcode จากโทรศัพท ซึ่งแรงผลักดันสำคัญที่ทำใหเกิด ZMOT คือ การเติบโตของบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และเครื่องมือที่ใชเชื่อมตออยางสมารทโฟนและแท็บเล็ตนั่นเองและเมื่ออุปกรณสมารทดีไวซเขามามีอิทธิพลตอชีวิตประจำวันของผูบริโภคยุคใหม นักการตลาดและเจาของสินคาและบริการ ตองออกแบบและทำเว็บไซตที่รองรับกลุมสมารทดีไวซดวย โดยเฉพาะใหเนื้อหาทั้งหมดแสดงผลในหนาจอเดียวเพื่อความรวดเร็วในการแสดงผลขอมูลและสะดวกในการอานรายละเอียดนอกจากนั้นยังพบวา ผูบริโภคจะใชเวลาในหลากหลายหนาจอมากขึ้น ทั้งโทรทัศน คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ตจะเกิดกระแสที่เรียกวา Multi-screen ซึ่งการพัฒนาคอนเทนทหรือแอพลิเคชั่น ตองรองรับแนวโนมดังกลาวดวย รวมถึงการตลาดและโฆษณาออนไลนSOFTWARE PARK12
 13. 13. หลังการคร่ำหวอดในวงการซอฟตแวรไทยมาตลอด 8 ป บริษัทฟวชั่น โซลูชั่น จำกัด ยกระดับการใหบริการพัฒนาระบบงานตามความตองการของลูกคาดวยการเขาสูมาตรฐานการพัฒนาซอฟตแวรระดับโลก CMMI หรือ Capability Maturity Model Integrationคุณศุภกิจ ยงวิทิตสถิต กรรมการผูจัดการบริษัท ฟวชั่น โซลูชั่นจำกัด เลาวา บริษัทมองหาเฟรมเวิรกของการพัฒนาซอฟตแวรมานานและเมื่อไดโอกาสการเปนหนึ่งบริษัทที่ไดรับทุนสนับสนุน และความรูในเรื่องมาตรฐาน CMMI ผานโครงการ SPI@ease ของซอฟตแวรพารคทำใหไมลังเลใจเลยที่จะเลือกใชเฟรมเวิรกของ CMMIบริษัทไดใชเวลาอยางมุงมั่นตลอดหนึ่งป จนทำใหผานการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน CMMI-DEV Maturity Level 3 เมื่อกลางปในปที่ผานมา ดวยการใหบริการรับงานพัฒนาระบบตามความตองการของลูกคาทั้งราชการและเอกชน ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเอ็นเตอรไพรสแอพลิเคชั่น บิสิเนส อินทิลิเจนท และเซคเคียวริตี้ ทำใหบริษัทตองเผชิญกับโจทยงานที่หลากหลายภายใตเวลาที่จำกัดที่ตองสงมอบงานใหเปนไปตามกำหนด“หลังไดรับ CMMI เราไดเห็นผลลัพธทันทีวาการพัฒนาโปรแกรมตนแบบ Prototype พรอมการสงมอบโครงการไดตรงตามกำหนดมากขึ้นถึง 90% จากเดิมที่การสงมอบจะลาชาไป 4-8 เดือน"บริษัทสามารถติดตามการพัฒนาในแตละขั้นตอนไดอยางชัดเจนตั้งแตการทำรีไควรเมนท กำหนดสเปก อิมพลีเมนทโครงการ เรื่อยไปจนถึงการทำเอกสาร ทำใหลดความผิดพลาดในแตละขั้นตอน 70-80%พรอมการจัดเก็บขอมูลสถิติการพัฒนาในโครงการตางๆ อยางเปนระบบการเก็บขอมูลสถิติดังกลาว ทำใหบริษัทประเมินตนทุนการรับพัฒนาโครงการไดอยางแมนยำมากขึ้นดวย ซึ่งในอดีตบริษัทขาดการจัดเก็บขอมูลสถิติที่เปนระบบและเกิดการสูญเสียระหวางกระบวนการพัฒนา ทำใหตนทุนเพิ่มจากที่คาดการณไว 20-30%เขายอมรับดวยวา การทำมาตรฐานนั้้นไมใชเรื่่องงายเลย เพิ่มภาระงานใหกับพนักงาน ซึ่งบริษัทและผูบริหารองคกรตองทำความเขาใจกับพนักงาน โดยเฉพาะการตระหนักรูถึงประโยชนจริงๆ ที่พนักงานจะไดรับจากการทำ CMMI เพื่อใหไดรับความรวมมือ รวมแรงรวมใจที่จะทำใหองคกรผานการประเมินไปไดอยางราบรื่นยิ่่่งไปกวานั้นความตั้งใจของพนักงานนั่นเองที่จะทำใหการทำCMMI เขาเปนสวนหนึ่่งของวัฒนธรรมและกระบวนการทำงานในองคกรอยางแทจริงทั้งนี้บริษัทไมไดมุงหวังการเขาสู CMMI เพื่่อเปดตลาดตางประเทศ แตมุงหวังการปรับปรุงกระบวนการภายในที่่จะนำไปสูการเพิ่่มคุณภาพงานความพึงพอใจของลูกคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันรวมไปถึงตนทุน และการสงมอบงานที่ตรงกำหนดเวลาซึ่งในระยะยาวจะสรางความแข็งแกรงที่รองรับการเปดเสรีอาเซียนไดคุณศุภกิจบอกดวยวา บริษัทจะขยายผลเขาสูการขอมาตรฐาน CMMI-DEV Maturity Level 4 ในอีกสองปขางหนาดวย ซึ่งยอมรับวาการเขาสูมาตรฐานตองใชงบประมาณไมนอยเลยอยางนอย 1.5-2 ลานบาทกระนั้นก็ไมเกินกำลังของบริษัทซอฟตแวรขนาดกลางที่มีรายไดตอปมากกวาหาสิบลานบาทโครงการ SPI@ ease ของซอฟตแวรพารค เปนตัวเรงที่สำคัญซึ่งทำใหประเทศไทยมีจำนวนบริษัทที่ไดรับมาตรฐาน CMMI มากที่สุด ขึ้นเปนอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออันดับ 6 ของเอเชีย และอันดับ 15 ของโลก แซงหนาประเทศมาเลเซียที่รั้งอันดับหนึ่งเดิม และทิ้งหางเวียดนาม สิงคโปร และฟลิปปนสมากขึ้นฟวชั่น โซลูชั่น ลุย CMMIเพิ่มขีดแขงขันรับเออีซีNEWSLETTER THAILAND13àÍʾÕäÍ ¤Í¹à¹ÍÏ
 14. 14. บริษัทวิจัยระดับโลกการทเนอร เผยเทคนิคการรับมือระบบไอทีในองคกร ในยุคหลังพีซีที่พนักงานองคกรและคอนซูเมอรตางก็เพิ่มการใชงานอุปกรณพกพาที่จะเขาถึงแอพลิเคชั่นและคอนเทนทนักวิเคราะหแนะวา ซีไอโอตองประเมินความตองการใชโมบายแอพลิเคชั่นใน 18 เดือนขางหนา ทั้งธุรกิจกับพนักงาน B2E ธุรกิจไปยังคอนซูเมอร B2C และธุรกิจกับธุรกิจ B2B ทั้งตองประเมินประสิทธิภาพการทำงานบนระบบโมบายที่มีอยู และแอพลิเคชั่นที่อยูระหวางพัฒนานอกจากนั้น ตองอิมพลีเมนทเครื่องมือที่เปนเฟรมเวิรกของสถาปตยกรรมระบบที่รองรับ context-aware apps ในอนาคตไดนักพัฒนาแอพลิเคชัั่นตองเรียนรูการใชเครื่องมือที่เนนออกแบบยูสเซอรอินเทอรเฟซที่เนนโมบายเปนศูนยกลาง ทดแทนการพัฒนาแอพฯ ที่มุงออกแบบเดสกท็อปเปนศูนยกลาง ซึ่งอินเทอรเฟซแหงอนาคตก็หนีไมพนการรองรับการสั่งงานหนาจอสัมผัส และการสั่งงานดวยการใชทาทาง รวมถึงการใชออดิโอและวิดีโอ เชน การใชคำสั่งเสียงเพื่อการคนหา และสั่งงานแอพลิเคชั่น หรือการใชวิดีโอที่นำไปสูการใชระบบรูจำใบหนา และการใชทาทางเคลื่อนไหวในอากาศการทเนอรมองวา ทั้งองคกรและนักพัฒนาเองอาจตองทำโรดแมปทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่รองรับเทคนิคของยูสเซอรอินเทอรเฟซแบบใหมๆ ทั้งทัช ออดิโอ วิดีโอ ทาทางคนหาโซเชียลและคอนเท็กซอีกทั้งการพัฒนาตองคำนึงถึงปจจัยการปฏิสัมพันธโตตอบระหวางประสบการณการใชงานแอพลิเคชั่นที่ทำงานรองรับหลายอุปกรณเขากับสถาปตยกรรมระบบของแอพลิเคชั่นนั้นๆการออกแบบแอพลิเคชั่นตองทำงาย เนนความสามารถการทำงานและโตตอบกับผูใชงาน ทั้งตองเชื่อมการทำงานระหวางแอพลิเคชั่นเพื่อใหการประสานงานดานโอเปอเรชั่นไดนอกจากนั้น องคกรธุรกิจตองจัดสรรทรัพยากรไปในโครงการดานโมบายแอดเวอรไทซิ่งที่มุงเนนบนสมารทโฟนและแท็บเล็ตซึ่งการทเนอรคาดวา โครงการโมบายจะแซงหนาโครงการที่เปนเนทีฟพีซีในสัดสวน 4 ตอ 1 ภายในป 2558การใชเครื่องมือการพัฒนาแอพลิเคชั่นนั้น ตองตรวจสอบใหแอพลิเคชั่นที่ทำงานตางอุปกรณหลายหนาจอ บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลายทำงานไดอยางถูกตองโดยองคกรตองลงทุนเครื่องมือพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นที่ทำงานไดจริง และนำระบบทดสอบอัตโนมัติและแผนการสนับสนุนมาใชรวมถึงการใช HTML5 เปนเครื่องมือหลัก เนื่องจากรองรับการทำงานตางอุปกรณและตางยูสเซอร อินเทอรเฟซไดอีกขอมูลหนึ่งที่นาสนใจจากการสำรวจความคิดเห็นของผูนำไอทีในองคกรชั้นนำตางๆ จำนวน 334 คนโดยคอมพิวเตอรเวิลดที่เผยผลสิบทักษะไอทีซึ่งเปนที่ตองการของซีไอโอในป 2556อันดับแรก การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอพลิเคชั่นที่ซีไอโอคงมองหานักพัฒนาที่สรางโครงการไอทีใหมๆเพื่อเพิ่มโปรดักสติวี้และลดคาใชจายใหกับองคกรตามมาดวยการบริหารโครงการ เมื่อมีโครงการไอทีใหมๆ เพิ่ม ยอมตองการผูที่มาติดตามความคืบหนาและจัดการโครงการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวและการสนับสนุนแกไขปญหาดานเทคนิคและเฮลพเดสกโดยองคกรตองการคนที่เขามาแกไขปญหาหลังจากที่มีการติดตั้งระบบใหมๆ ใชงานอันดับสี่ ดานเซคเคียวริตี้ ความปลอดภัยระบบไอทีโดยเฉพาะความชำนาญเฉพาะดานในการปองกันการโจมตีระบบอันดับหา บิสิเนส อินทิลิเจนท และการวิเคราะหทั้งผูมีความรูดานเทคนิค และความสามารถวิเคราะหขอมูลที่มีอยูเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงธุรกิจไดอันดับหก ทักษะดานคลาวด และการใชซอฟตแวรในรูปของการใหบริการ SaaS ซึ่งเปนไปตามกระแสความตองการใชงานเทคโนโลยีคลาวด คอมพิวติ้งอันดับเจ็ด เวอรชวลไลเซชั่น โดยเฉพาะผูบริหารระบบ Administratorอันดับแปด ดานอุปกรณเครือขายที่ทักษะนี้ยังเปนที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมอันดับเกา การบริหารจัดการอุปกรณและแอพลิเคชั่นโมบาย เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเริ่มนำอุปกรณสวนตัวทั้งสมารทโฟนและแท็บเล็ตเขามาเชื่อมตอระบบไอทีขององคกรมากขึ้นและอันดับสิบ เทคนิคระดับสูงที่ใชในดาตาเซ็นเตอรโดยเฉพาะการบริหารจัดการดาตาเซ็นเตอร สตอเรจและดาตาแบ็กอัปเปดคูมือซ�ไอโอรับมือยุค Post PCSOFTWARE PARK14½†ÒÇԡĵԫÕäÍâÍ
 15. 15. รั้งทายความพรอมคลาวด คอมพิวติ้งในเอเชียไทยสมาคมเอเชียคลาวด คอมพิวติ้ง หรือ Asia Cloud ComputingAssociation (ACCA) เผยการจัดอันดับดัชนีความพรอมเทคโนโลยีคลาวด คอมพิวติ้ง ในเอเชีย ป 2552 ครอบคลุม 14 ประเทศ โดยอันดับของไทยหลนไปที่อันดับ 13 เทากับเวียดนาม รั้งทายสุดของตารางจากป 2551 ซึ่งไทยอยูอันดับสิบการจัดอันดับใชมาตรวัดสิบรูปแบบ ตั้งแตประเด็นกฎระเบียบเชน กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ประเด็นโครงสรางพื้นฐานอยางบรอดแบนด และประเด็นสิ่งแวดลอม การทำธุรกิจและภาครัฐสมาคมระบุวา ไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นดานเสถียรภาพการเมืองแตยังขาดความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะการเชื่อมตอบรอดแบนดระหวางประเทศ คุณภาพบรอดแบนด และความเสถียรของระบบไฟฟาขณะที่คะแนนดานบรรยากาศการทำธุรกิจและเสรีภาพการเขาถึงขอมูลไทยคอนขางจะไดคะแนนสูง ทวาประเด็นดานอำนาจอธิปไตยขอมูล หรือ data sovereignty จะไดคะแนนต่ำสุดสมาคมแนะวา ไทยควรเรงปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และเรงออกกฎหมายขอมูลสวนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวของกับอำนาจอธิบไตยขอมูลสวนประเทศที่ครองตำแหนงดัชนีความพรอมดังกลาว ยังคงเปนญี่ปุนที่รักษาแชมปไวได ตามมาดวยเกาหลี ฮองกง และสิงคโปร ซึ่งไดคะแนนการเชื่อมตอระหวางประเทศ สภาพแวดลอมธุรกิจ กฎหมายขอมูลสวนบุคคล และเสรีภาพการเขาถึงขอมูล ขณะที่ไตหวันรั้งอันดับหาตามหลังสิงคโปร สวนของจีนอยูในอันดับสิบสมาคมดังกลาวมองดวยวา ในอีกไมกี่ปขางหนา คลาวด คอมพิวติ้งจะเปนสวนสำคัญของโนวเลจ อีโคโนมี ทั้งเปนปจจัยที่ใหญที่สุดที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน฀

×