Smart Industry Vol.17/2011 "Mobile office Anywhere Anytime"

4,775 views
4,718 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,775
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,784
Actions
Shares
0
Downloads
155
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smart Industry Vol.17/2011 "Mobile office Anywhere Anytime"

  1. 1. ฉบับที่ 17 Volume 17 / 2554 Mobile office Anywhere Anytime02 08 12 Tablet การบนไทย ิ Smart Phone Cloud Computing อปกรณหลกในการทำงาน ุ  ัเทคโนโลยีที่นาจับตามอง ของ Mobile Working “ บินสบายงายแคคลิก ”
  2. 2. Editorials Content ความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในปจจบนไดเ ขามามบทบาทในชวตประจำวนของผคนเพมมากขนทงในกจกรรมทเ่ี ปนเรอง  ุ ั  ี ีิ ั ู ่ิ ้ึ ้ั ิ  ่ืสวนตัวและเรื่องหนาที่การงาน และไดพลิกโฉมรูปแบบการงานไปสูการทำงานแบบทุกที่ทุกเวลา (Mobile Working) ซึงรูปแบบการทำงานนีกำลังไดรบความนิยมเพิมมากขึน ่ ้ ั ่ ้ในหลายประเทศทังประเทศทีพฒนาแลวและประเทศทีกำลังมีการขยายตัวของเทคโนโลยี ้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทย ่ ั ่ 03 ทงนเ้ี ปนเพราะความพรอมในหลายปจจยทมความพรอมสอดคลองตรงกนทำให ้ั    ั ่ี ี   ั Cloud Computingชวยเกอหนนกนสงเสรมใหรปแบบการทำงานแบบใหมนเ้ี ดนหนาไดอยางรวดเรว ความพรอม  ้ื ุ ั  ิ  ู  ิ    ็ ทีวาไดแกความพรอมเรืองเทคโนโลยีทงเครือขายอินเทอรเน็ตทังมีสายไรสาย เครือขาย ่ ่ ้ั ้ เทคโนโลยีที่นาจับตามองโทรคมนาคม อปกรณเ ครองมอสอสารโดยเฉพาะสมารทโฟนและแทปเลต และเทคโนโลยี ุ ่ื ื ่ื  ็ ็ซอฟตแวรที่ปจจุบันไดเปลี่ยนรูปแบบจากการขายมาสูการใหบริการเชาใชผานเครือขายอินเทอรเน็ตรวมถึงความพรอมของตัวผู ใชงานเองทีมความคุนชินกับการทำงานหลายงาน ่ ี พรอมกันทุกที่ทุกเวลาดวยอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่มากขึ้น และที่สำคัญคือความพรอมของตัวองคกรที่เริ่มมีความเขาใจถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่กลาวมาและเห็นประโยชนของความสามารถในการทำงานไดทุกที่ทุกเวลาของทงผบรหารและพนกงานจงมการเรมรปแบบการทำงานแบบน้ี ในองคกร ซงปรมาณ ้ั ู ิ ั ึ ี ่ิ ู  ่ึ ิ 04และขอบเขตการทำงานแบบ Mobile Working ในแตละองคกรนั้นจะมากนอยเขมขนตางกันขึ้นกับรูปแบบของธุรกิจและรูปแบบลักษณะงานขององคกรนั้น และที่สำคัญขึ้น Mobile Officeกับวิสัยทัศนของผูนำองคกรที่จะแปรเปลี่ยนมาเปนนโยบายขององคกร แนวโนมรูปแบบการทำงานใหม Smart Industry ฉบบนจงขอนำเสนอแนวคดและแนวโนมของรปแบบการทำงาน ั ้ี ึ ิ  ูในโลกยคใหมทขบเคลอนใหหมนไปดวยเทคโนโลยี วาจะเปลยนโฉมหนาของการทำงานของ ุ  ่ี ั ่ื  ุ   ่ี ในแตละองคกรและกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมาก ไมวาองคกรธุรกิจนั้นจะมีขนาดใหญ กลางหรือเล็ก ไมวาองคกรนั้นจะเปนองคกรขามชาติหรือองคกร Tabletธรกจเลกๆ ภายในทองถนหากผบรหารเขาใจและสามารถสรางความเขาใจใหกบพนกงาน ุ ิ ็  ่ิ ู ิ     ั ั Smart Phoneไดเขาใจและเห็นประโยชนจากการทำงานในรูปแบบนี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพแลว องคกรเหลานันจะเปนองคกรแรกๆ ทีเ่ ปนผูบกเบิกรูปแบบการทำงานนีและไดขนชือวาเปนองคกร ้  ุ ้ ้ึ ่ 08ที่มีความพลวัตไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางทันทวงที อุปกรณหลักในการทำงาน จะเห็นไดวาองคกรธุรกิจไทยหลายองคกรเริมมีความเขาใจในเทคโนโลยี ใหมและ ตืนตัวทีจะปรับรูปแบบการทำงานใหสอดคลองและใชประโยชนจากเทคโนโลยี ใหม ไดอยาง ่ ่ ่ ของ Mobile Workingมีประสิทธิภาพมากขึนเรือยๆ รูปแบบการทำงานแบบใหมนอาจไมเขามาแทนทีรปแบบการ ้ ่ ้ี ู่ทำงานเดิมทั้งหมด แตจะเขามาเปนสวนเสริมและเติมเต็มรูปแบบการทำงานในแบบเดิมๆใหมการขยายความสามารถในการดำเนนธรกจและความสามารถในการแขงขนทางธรกจมากขึ้น  ี ิ ุ ิ ดังนั้น หากองคกรใดที่มีความพรอมและตระหนักถึงความสำคัญของรูปแบบ  ั ุ ิ 10การทำงานสมยใหมนและเรมนำรปแบบการทำงานนมาปรบใช ในองคกรจะชวยทำใหศกยภาพ ั  ้ี ่ิ ูการทำงานและการแขงขันขององคกรธุรกิจเพิมมากขึน เพราะการทีองคกรสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทำงานแบบใหม ทำใหพนักงานขององคกรสามารถทำงานไดทุกที่ ่ ้ี ้ ั  ่   ั iTWorks พฒนาระบบ Mobile Platform ัทกเวลา นนยอมทำใหเ กดความคลองตว ลดเวลา เพมความรวดเรวในการทำธรกจ และ ุ ่ั  ิ  ั ่ิ ็ ุ ิ สำหรับสื่อสิ่งพิมพและสำนักพิมพในทสดจะชวยใหองคกรเกดความไดเ ปรยบทางธรกจ สามารถเพมศกยภาพในการแขงขน ่ี ุ    ิ ี ุ ิ ่ิ ั  ัและสามารถใหบริการลูกคาไดอยางทันทวงทีนั่นเอง บรรณาธิการ Bang kok e-learningจุลสารขาว Smart Industry จัดทำโดย เขตอุสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย(Software Park Thailand) ภายใตสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)99/31 อาคาร Soft Park ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร�ด นนทบุร� 11120 11โทร. 0-2583-9992 โทรสาร 0-2583-2884 หนึ่งในผูนำในการพัฒนาระบบwww.smartindustry.org www.swpark.or.th www.tmc.nstda.or.th www.nstda.or.th e-learning02 Smart industry
  3. 3. Cloud Computing ออนดีมานด SingTel Power ON Compute ทีขบ ่ั เคลือนดวยบริการ VMware vCloud Datacenter ่ Service ชวยลูกคาองคกรประหยัดคาใชจายไดถง  ึ 73 เปอรเซ็นต ซึงเปนโซลูชนการประมวลผลไฮบริด ่ ่ัคลาวดคอมพิวติ้ง คลาวด ( Hybrid Cloud ) ระดับองคกรจะชวย ใหลูกคาสามารถอัพเกรดทรัพยากรไอที โดยไมเทคโนโลยี ไฮไลท ตอบโจทย ไลฟสไตลและรูปแบบการทำงานในโลกดิจิตอล ตองเสียคาใชจายจำนวนมากหรือรับมือกับปญหา >>> ดวยความที่คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud บริการคลาวดคอมพิวติง ซึงจะกลายเปนเรืองทีคน ้ ่ ่ ่ ความยุงยากซับซอนในการจัดซื้อและจัดการComputing) เปนเทคโนโลยีที่ตอบโจทย ของ กลับมาสนใจลงทุนเทคโนโลยีนอกครัง เพือการปรับ-้ี ี ้ ่ เซิรฟเวอรและ ระบบตางๆ เพิมเติม และดังนัน  ่ ้องคกรทังในเรืองของการลงทุนดานเทคโนโลยี เรือง ้ ่ ่ ปรุงระบบไอทีในองคกรตาง ๆ ใชผลักดันการเสริม จึงสามารถลดคาใชจายในการดำเนินงานไดถึงประสิทธิภาพการใชงานระบบ และรวมถึงเรืองของ ่ สรางธุรกิจใหม ๆ และยังใชเปนตัวเพิ่มขีดความ 73 เปอรเซ็นตบริษัทตางๆ จะสามารถขยายการตอบโจทยรปแบบการทำงานในโลกสมัยใหมท่ี ู สามารถในการแขงขันใหกับองคกรได ทรัพยากรของโครงสรางพืนฐานคลาวดแบบสวน ้สามารถทำงานไดทุกที่ทุกเวลา กอปรกับความรู >>> ความพรอมของการใหบริการคลาวดเปน ตัวที่มีอยูไปสูระบบคลาวดสาธารณะไดอยางไรความเขาใจของผูใชงานทีมตอคลาวดคอมพิวติงทีมี  ่ี ้ ่ แรงสงใหกบแนวโนมดังกลาวนี้ องคกรสวนมากจะ ั รอยตอ โดยไมตองวุนวายกับการติดตังและเปลียน   ้ ่เพิมมากขึนและใหความไววางใจในระบบนีมากขึน ่ ้ ้ ้ มีโครงสรางไอทีทมลกษณะเปนลำดับชัน ซึงบริการ ่ี ี ั ้ ่ แปลงซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นอีกครั้ง นั่นหมายจึงทำใหคลาวดคอมพิวติงยังคงเปนเทคโนโลยีไฮไลท ้ ในรูปแบบของคลาวดก็จะเปดใหบริการตามลำดับ ความวาลูกคาจะสามารถใชประโยชนอยางเต็มในปนี้ในภูมิภาคนี้และในประเทศไทย ตางๆ เชนกัน ไมวาจะเปนในรูปของ Infrastructure  ทีจากโครงสรางพืนฐานไอทีทไี่ ดลงทุนไปกอนหนานี้ ่ ้>>> บริษัทวิจัยไอดีซี (International Data Platforms และ Applications-as-a-Service แต ควบคูไปกับการใชทรัพยากรคลาวดคอมพิวติ้งCorporation) ไดคาดวาคลาวดคอมพิวติงในภูมภาค ้ ิ เมือการใหบริการคลาวดเริมจะถึงภาวะอิมตัว ไอดีซี ่ ่ ่ แบบออนดีมานดบนระบบสาธารณะโดยเสียคาเอเชียแปซิฟก ยกเวน ญีปนจะเปนเทคโนโลยีทไดรบ  ่ ุ ่ี ั มองตอไปในเรืองของรูปแบบของการใหบริการคลาวด ่ ใชจายตามปริมาณการใชงานจริงความสนใจอยางมากในฐานะที่ตอบโจทยในเรื่อง วาจะมีความซับซอนขึ้น โดยจะมีการรวมเรื่อง ขั้น >>> อีกตัวอยางหนึง คือความรวมมือระหวาง ่ของการนำเสนอบริการทีสอดคลองทังการใหบริการ ่ ้ ตอนการดำเนินธุรกิจ การใหคำปรึกษา การออกแบบ 2 ผูนำทางดานไอที บริษทไมโครซอฟท (ประเทศ  ัในปจจุบันและบริการใหม ๆ ทำใหธุรกิจการให และ การบริหารจัดการเขามาดวย ไทย) จำกัด และบริษท ทรู คอรปอเรชัน จำกัด ั ่บริการคลาวดในสวนที่เปนโครงสรางพื้นฐานทาง >>> คริส มอริส ผูอำนวยการฝายวิจัย ดาน (มหาชน) นำเสนอบริการคลาวดคอมพิวติงสูองค- ้ ดานไอทีซงจะมีการขยายตัวอยางรวดเร็วในป 2554 ่ึ เทคโนโลยีคลาวดและเซอรวส ประจำ ไอดีซี เอเชีย ิ กรธุรกิจไทยดวยบริการคลาวดคอมพิวติ้งแบบและจะมีการเสนอบริการคลาวดใหม ๆ เขาสูตลาด  แปซิฟก กลาววา หนาทีความรับผิดชอบทีสำคัญของ  ่ ่ ครบวงจร ดวยดิจิตัลคอนเทนท โฮมเอนเตอร-โดยผูใชงานก็เริมจะมองการณไกลขึนสำหรับการให  ่ ้ ซีไอโอ จะขยายขอบเขตกวางขึ้นไปจากเดิม ที่ทำ เทนเมนท อีเมล เครืองมือในการติดตอสือสารและ ่ ่บริการพืนฐานของ Software-as-a-Service (SaaS) ้ หนาทีสวนใหญในการตรวจสอบผูใหบริการในแงของ ่  การทำงานรวมกันและ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) เพือเปน ่ ประสิทธิภาพการทำงานและการปฏิบตตามขอตกลง ัิ >>> ความรวมมือระหวางดังกลาวสะทอนแหลงของการใหบริการเชิงธุรกิจ ซึ่งจะชวยทำให บทบาทของ ซีไอโอในอนาคตจะมุงเนนเชิงธุรกิจ ให  เ ห ็ น ถ ึ ง ความม ุ  ง ม ั ่ น ในการพ ั ฒ นาคลาวด องคกรเสริมสรางความแข็งแกรงของตนเองไดอยาง มากขึ้น และจะเนนเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและ คอมพิวติ้งเพื่อชวยผลักดันใหเกิดการบริการที่รวดเร็วในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟนตัว การสรางความสัมพันธ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มทางเลือกและ>>> จากรายงานลาสุดของไอดีซี เรื่อง "Asia/ >>> อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีก็ยังเปนสิ่งจำ คุณคาทางธุรกิจที่มากขึ้นใหกับผูใชงาน ทั้งนี้Pacific (Excluding Japan) Cloud Services and เปนอยางแทจริงเพื่อทำใหธุรกิจสามารถดำเนินตอ การผนึกกำลังดังกลาวจะชวยสรางประโยชนTechnologies 2011 Top 10 Predictions: Dealing ไปได ไมวาจะเปน คลาวดสวนตัว คลาวดประเภท อยางมหาศาลใหกับอุตสาหกรรมของประเทศwith Mainstream Cloud" ไอดีซไดศกษาแนวโนม ี ึ ไฮบริด หรือ คลาวดสาธารณะ หรือแมกระทั่งบน ดวยผลิตภัณฑและบริการยุคใหมที่ตอบโจทยหลักๆ ทีคาดวาจะสงผลตอคลาวดคอมพิวติงกับระบบ ่ ้ แพลตฟอรมของไอทีแบบดังเดิม เทคโนโลยีกยงเปน ้ ็ั ความตองการของผูใชงานในปจจุบันไดเปนไอทีในองคกรตางๆ ของภูมภาคนีในป 2554 ประเทศ ิ ้ ศูนยกลางของการเปลียนแปลงนีทมผลตอไอทีทกำลัง ่ ้ ่ี ี ่ี อยางดี ทังยังชวยยกระดับไลฟสไตลและรูปแบบ ้ในภูมิภาคนี้ยังคงมีความแตกตางกัน ในหลายๆ ถูกมองวาไมกอใหเกิดบริการใด การทำงานของผูใชงานชาวไทยไปสูการใชงานดานเมือเทียบกับภูมภาค อืนๆ ทัวโลก และ แผน ่ ิ ่ ่ >>> ในปนี้จะเห็นความเคลื่อนไหวของยักษ ทางธุรกิจไดงานสำหรับการประยุกตใชงานคลาวดในอนาคต ใหญในวงการโทรคมนาคมผนึกกำลังกับยักษใหญ >>> คาดวาภายในปนจะไดเห็นรูปแบบความ ้ีจะแตกตางกันไปตามลักษณะที่ถูกกำหนดขึ้นจาก ดานซอฟตเเวรเพือขับเคลือนใหบริการคลาวดคอมพิวติง ่ ่ ้ รวมมือในลักษณะนีทผนวกกับซอฟตแวรทหลาก ้ ่ี ่ีงบประมาณทีจำกัด และ กฎหมายของแตละประเทศ ่ เกิดขึนอยางแพรหลายในภูมภาคเอเชียและในประเทศ ้ ิ หลายทั้งจากในและตางประเทศกับผูใหบริการ>>> แตแนวโนมที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งสวน ไทย ตัวอยางเชนความเคลือนไหวของยักษใหญดาน ่  โทรคมนาคม เพื่อนำเสนอบริการการใชงานหนึงเปนแรงผลักดันมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ ่  โทรคมนาคมบริษท สิงคโปร เทเลคอมมูนเิ คชันส จำกัด ั ่ คลาวดคอมพิวติ้งไดในหลากหลายชองทางและและ อีกสวนหนึ่งมาจากความพรอมของการให (สิงเทล)จับมือวีเอ็มแวร เปดตัวโซลูชั่นคลาวดแบบ อุปกรณเพิ่มมากขึ้นอยางแนนอน Smart industry 03
  4. 4. Cover storyMobileOffice แนวโนมรูปแบบการทำงานใหม เปลี่ยนทุกที่เปนที่ทำงาน ขับเคลื่อนประสิทธิภาพองคกร ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีอุปกรณและเครือขายการสื่อสาร และจับจองเทคโนโลยีใหมและนวัตกรรมที่จะเขามาเสริมธุรกิจบันเทิงของทีเ่ อืออำนวยความสะดวกในการติดตอสือสารและทำงานรวมกับคนอืนไดอยาง ้ ่ ่ บริษท อารเอส จำกัด (มหาชน) อาทิตย เลิศรักษมงคล รองประธานสายงาน ัมีประสิทธิภาพจากที่ไหนมุมไหนเวลาไหนก็ได ทำใหเกิดรูปแบบการทำงาน Strategic Innovation Business บริษท อารเอส จำกัด (มหาชน) กลาววา ัแบบใหมในยุคดิจิตอลที่คนทำงานสามารถติดตอสื่อสารกัน ทำงานรวมกันได หนาทีหลักของเขาและทีมงานคือการใชความคิดสรางสรรคและสรรหารูปแบบ ่อยางมีประสิทธิภาพ รูปแบบการทำงานแบบนีเ้ ริมเปนทีนยมและไดรบการยอมรับ ่ ่ิ ั ธุรกิจใหมๆ ทีสามารถเกิดขึนไดโดยการเกือหนุนของเทคโนโลยีและวิธการ ่ ้ ้ ีเพิมมากขึนในประเทศทีมโี ครงขายการสือสารทีพรอมทีจะใหคนสามารถทำงาน ่ ้ ่ ่ ่ ่ คิดแบบใหมๆ ดังนันการนังทำงานภายในหองสีเ่ หลียม หรือการตองเดินทาง ้ ่ ่ที่ไหน อยางไร ไดทุกที่ทุกเวลา เพือไปทำงานในตอนเชาและกลับบานในตอนเย็นรวมเวลากับพนักงานคนอืนๆ ่ ่ บริษัทสื่อสารทางเสียงผานเครือขายอินเทอรเน็ตชื่อดังอยาง Skype ไมไดตอบโจทยการทำงานทีมนี้ ซึ่งวัดผลงานที่ผลของเนื้อหางานมากกวาเองไดจดทำสำรวจแนวโนมของการทำงานทีบานจากคนทำงานกวา 1,000 คน ั ่ จำนวนชั่วโมงที่เขามานั่งทำงานที่ที่ทำงานจาก 500 บริษทในทุกขนาดในอเมริกา พบวา การทำงานจากนอกทีทำงานหรือ ั ่ อาทิตยมกจะใชรานกาแฟ ทีมบริการอินเทอรเน็ตเปนทีนดประชุม ั  ่ี ่ัทำงานจากทีบานมีแนวโนมเพิมสูงขึนเรือยๆ จนจะกลายเปนเรืองปกติในสังคม ่ ่ ้ ่ ่ และคุยงานกับทีมเปนประจำทุกสัปดาห สวนวันอื่นอาทิตยกับทีมงานจะการทำงานในตางประเทศแลว ตัวเลขเชิงสถิตจากผลการสำรวจมีความนาสนใจ ิ ทำงานอยูที่บาน เวนแตในบางสัปดาหที่อาทิตยตองเตรียมงานและขอมูลซึงสะทอนแนวโนวรูปแบบการทำงานในอนาคตไดเปนอยางดี การสำรวจพบวา ่ เพือเขาประชุมกับผูบริหารเพือนำเสนอแนวความคิดและองคความรูใหมๆ ่  ่ มากกวา 62 เปอรเซ็นตของ 500 บริษัทไดมีนโยบายใหพนักงานทำงานจากที่ สัปดาหนั้นอาทิตยและทีมจะนัดพบกันบอยมากขึ้น โดยปกติ อาทิตยและบานได ในขณะทีราว 34 เปอรเซ็นตไดเริมใหพนักงานทำงานจากขางนอกออฟฟศ ่ ่ ทีมงานจะมีอปกรณในการทำงาน ซึงไดรบการสนับสนุนจากบริษท อันไดแก ุ ่ ั ับางเปนครั้งคราว ซึ่งการใหพนักงานสามารถทำงานจากที่บานหรือจากที่ไหน อุปกรณแท็ปเล็ต (Tablet) ทีทงทีมใชอยูคอ iPad ทีลงแอพพลิเคชันสำหรับ ่ ้ั ื ่ ่ก็ไดนอกทีทำงานนันมีสวนทำใหพนักงานมีความสามารถในการทำงานเพิมขึน ่ ้  ่ ้ การทำงานไวพรอมสรรพ ไมวาจะเปน Pages สำหรับงานเอกสาร Keynote "อารเอส" ริเริ่ม Mobile Office: สำหรับงานพรีเซนเตชั่น และ Numbers สำหรับงานดานตัวเลข เปนตน ปจจุบันมีหลายบริษัทในประเทศไทยที่เริ่มใหพนักงานทำงานจากที่ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เปนคลาวด คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ที่บานหรือจากที่ไหน ก็ไดนอกที่ทำงาน อาทิ บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) อาทิตยใชอยูเ ปนประจำคือ Google Apps อาทิ Gmail และ Google Docsที่ใหทีมงานดาน Strategic Innovation Business ของบริษัทสามารถทำงานที่ รวมถึง แอพพลิเคชั่นที่เปนคลาวดอื่นๆ อาทิ Dropbox เปนตนบานหรือนอกออฟฟศได ซึงทีมงาน Strategic Innovation Business ของบริษท ่ ั “เราแทบไมตองพกพาอุปกรณการทำงานที่เทอะทะ มากมายอารเอส จำกัด (มหาชน) ทัง 3 คนมักจะนัดพบกันตามรานกาแฟเพือประชุมหารือ ้ ่ เพียงแต iPad 3G และ iPhone 4 และหาทีนงทำงานทีมอนเทอรเน็ตไรสาย ่ ่ั ่ีิความคืบหนาของงาน และเตรียมขอมูลเพือเขาประชุมกับ “เฮียฮอ” คุณสุรชัย ่ (WiFi) ใหบริการเทานั้นทุกอยางก็อยูในมือเรา เราสามารถทำงานไดทุกที่เชษฐโชติศกดิ์ ซีอโี อแหงอารเอส และการประชุมกับหนวยงานตางๆ ภายในอารเอส ั ทุกเวลา การทำงานแบบไมตองเขาออฟฟศมีประโยชนมากสำหรับงานที่ เนืองจากหนวยงาน Strategic Innovation Business เปนหนวยงานที่ ่ ตองการความคิดสรางสรรค คนจะทำงานไดมีประสิทธิภาพสูงสุดตอนที่ทำหนาที่เหมือนสมองของบริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) ที่ทำงานดานวิจัย เขาอยูในสภาวะที่สบายๆ การทำงานที่ไหนก็ไดเปนรูปแบบการทำงานที่04 Smart industry
  5. 5. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานมากกวาการที่ตองเดินทางเขาไป “ดวยลักษณะงานที่ตองเดินทาง ติดตอสื่อสารประสานงานกับทำงานทีออฟฟศสวนมากไฟลงานทุกอยางจะอยูในเครือง iPad และเก็บไวบน ่  ่ ทีมงานตามทีตางๆ และตามสาขาตางๆ ของบริษทอยูตลอดเวลา ทำใหเรา ่ ั ระบบคลาวด ซึ่งอาทิตยสามารถเก็บและแชรไฟลรวมถึงขอมูลตางๆ กับ ตองฝกการทำงานแบบทีไหน เมือไร ก็ทำงานได และเราจะสามารถทำงาน ่ ่ทีมงานตนและกับคนอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดสะดวกและงายดายมาก” หลายๆอยางพรอมๆ กันได ซึงปจจุบนปจจัยตางๆ มีความพรอมและชวย ่ ั อาทิตยเชื่อวารูปแบบการทำงานแบบ mobile office คือ ทำงานที่ เสริมใหการทำงานแบบ mobile office เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน” ้ไหนก็ไดนั้นจะเริ่มมีปรากฏใหเห็นเพิ่มมากขึ้นในเมืองไทย เพราะความพรอม ปจจุบน อุปกรณในการทำงานหลักของกานดา คือ คอมพิวเตอร ัมากขึนของโครงขายสือสารอินเทอรเน็ตความเร็วสูงทัง WiFi และ 3G ประกอบ ้ ่ ้ โนตบุค กับโทรศัพทมือถือ iPhone 4 ที่เธอมักจะพกไวขางกายตลอดเวลากับอุปกรณที่สามารถพกพาไดงายและเปยมประสิทธิภาพในการทำงานสูงเริ่ม เธอบอกวาเธอใชทกชองทางการสือสารเพือติดตอสือสารและทำงานรวมกับ ุ ่ ่ ่มีใชแพรหลาย และราคาไมแพงมาก รวมถึงการที่มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถ ทีมงานของเธอ ไมวาจะเปนอีเมล หรือแอพพลิเคชั่นสื่อสารยอดนิยมอยางตอบโจทยการทำงานแบบ mobile office และเอือใหการทำงานทีไหนก็ไดเปน ้ ่ Skype, WhatsApp และ Viber ทีเ่ ธอมักจะใชเปนประจำ นอกเหนือไปจากไปไดงายและสะดวกขึ้น สำหรับตัวเขาเองและทีมงานไดเริ่มทำงานในรูปแบบ การใชคอมพิวเตอรโนตบุคเพือเขาระบบงานของเธอทีออฟฟศผานเทคโนโลยี  ่ ่mobile office มาตั้งแตเดือนตุลาคมปที่ผานมา virtual desktop นอกเหนือไปจากแอพพลิเคชั่นที่กลาวมาแลว กานดายัง อยางไรก็ดี อาทิตยมองวา สิงสำคัญของรูปแบบการทำงานแบบนีซง ่ ้ ่ึ ประยุกตใชสอเครือขายสังคม (Social Network) อยาง ทวิตเตอร (Twitter) ่ืกำลังเปนแนวโนมอยูในขณะนี้นั้น จะสามารถนำมาปรับใชไดกับทุกหนวย เปนชองทางสื่อสารกับทีมงานชองทางหนึ่ง และใชเพื่อติดตอสื่อสารกับงานในแตธรกิจ และบริษททีอนุญาตใหมการทำงานแบบ mobile office ไดนน ุ ั ่ ี ้ั สังคมออนไลนและใชเพื่อติดตามขาวสารบริษัทจะตองมีระบบการประเมินผลงานที่ตัวเนื้องานมากกวาจำนวนชั่วโมงที่ “เนืองจากตองดูแลทังประเทศไทยและเวียดนาม จึงตองติดตอ ่ ้พนักงานเขามาทำงานในออฟฟศ และตัวคนทำงานเองจะตองปรับวิธีคิดและ สื่อสารขามประเทศ อยูเปนประจำ ซึ่งนโยบายบริษัทใหเราใช Skype ไดรูปแบบการทำงานใหสามารถ ทำงานแบบ Dynamic เราก็จะประชุมงานกันผาน Skype เปนประจำ และได นันคือ ตองทำงานไดทำทุกทีทกเวลา ทุกแอพพลิเคชัน ่ ุ่ ่ เมื่อตองเดินทางไปเวียดนาม อุปกรณทำงานของและตองสามารถทำงานหลายๆ อยางไดในเวลาเดียวกัน เราทั้ง คอมพิวเตอรโนตบุค กับโทรศัพทมือถือ(multitasking workers) iPhone 4 ก็สามารถชวยใหเราทำงานแบบไรรอยตอ “นอกจากเรืองทักษะในการทำงานแบบหลาย ่ คือ ทำงานเหมือนกับอยูทกรุงเทพฯ เพราะเราสามารถ  ่ีชนิดในเวลาเดียวกันพรอมๆกันไดแลว คนทำงานในรูป เขาระบบงานของเราที่ผานเครือขายอินเทอรเน็ตแบบ mobile office นันจะตองมีวนยในการทำงานสูงและ ้ ิั ไดทกทีทกเวลา เพราะทีนนเขามีเครือขาย 3G ให ุ ุ่ ่ ่ัตองรูจกการบริหารเวลาทีดมากพอ เพราะการทำงานแบบนี้ ั ่ี ใชฟรีตามรานคา รานอาหาร และสองขางถนนจะใชผลงานทีไดเปนตัวชีวดสำคัญ” อาทิตยกลาวทิงทาย ่ ้ั ้ สะดวกสบายมาก”ผูบริหาร "อเด็คโก" ทำงานไดทกทีทกเวลา:  ุ ่ ุ กานดาบอกวา โดยสวนตัวมองวาแมวา นอกจาก บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) การทำงานแบบ mobile office จะไมสามารถเขามาแลว ยังมีบริษัท อเด็คโก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แทนทีการทำงานทังหมดของเธอได เพราะเธอยังคง ่ ้จัดหางานอันดับตนๆ ของเมืองไทยเปนอีกบริษัทหนึ่ง ตองเขาทีออฟฟศเพือประชุมงานอยูเ ปนประจำ แต ่ ่ที่มีโนบายใหพนักงานระดับผูบริหารสามารถทำงานจากที่บานหรือจากนอก เธอก็ยอมรับวาการทำงานในลักษณะแบบนีชวยเพิมประสิทธิภาพในการทำงาน ้ ่ที่ทำงานได บริษัท อเด็คโก (ประเทศไทย) จำกัด มีพนักงานราว 200 คน ชวยเพิ่มความยืดหยุนในการบริหารเวลาในการทำงาน และชวยลดตนทุนซึ่งเปนระดับผูจัดการ 10 เปอรเซ็นตที่สามารถทำงานแบบ mobile office ได การสื่อสาร ลดตนทุนคาเดินทางเพื่อจะไปประชุมลงไปไดมาก เธอเชื่อวาและ กานดา สุภาวศิน E-Business Development Manager บริษท อเด็คโก ั รูปแบบการทำงานแบบ mobile office จะมีใหเห็นมากขึ้น แตทั้งนี้ขึ้นกับ(ประเทศไทย) จำกัด เปนหนึ่งในพนักงานจำนวนนั้น เธอเลาวา ดวยหนาที่ นโยบายของแตละบริษัทดวย ซึ่งเธอมองวาไมใชทุกหนาที่การงานสามารถการงานทีเ่ ธอตองรับผิดชอบในสวนงานดานการสมัครงานออนไลน/ดูแลผูสมัคร  ทำงานแบบ mobile office ได งานบางอยาง อาทิ งานดานบัญชี อาจจะงาน/ลูกคา ทั้งระบบ Back Office และ Front Office และดูแลสวน Online ตองเขามาทำงานประจำที่ที่ออฟฟศMarketing/SEO/Social Media ของบริษัทรวมกับ Marketing Team ทำให “การทำงานแบบ mobile office นั้นจะใหประสบความสำเร็จเธอตองเดินทางบอยและตองทำงานไดทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ และไดประสิทธิภาพ บริษทจะตองใหการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ั กานดา เลาวา บริษัทของเธอมีนโยบายใหพนักงานระดับผูจัดการ ใหกับพนักงานดวย อาทิ การใหพนักงานสามารถเขาระบบขอมูล ไดจากสามารถทำงานแบบ work from home หรือ ทำงานแบบ mobile office ได ที่ไหนก็ได การสนับสนุนอุปกรณ และตนทุนการสื่อสาร เปนตน ซึ่งการดวยระบบของบริษททีเ่ ชือมโยงเครือขายการสือสารของสำนักงานสาขาทัง 6 แหง ั ่ ่ ้ ทำงานแบบ mobile office เอาเขาจริงๆ แลว พนักงานที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย (รวมสำนักงานใหญ) ทีเ่ ปดโอกาสใหผจดการสามารถเขาระบบ ู ั อยูแลวจะยิงทำงานไดมประสิทธิภาพมากขึน เพราะเขาจะทำงานมากกวา  ่ ี ้งานของบริษัทไดจากขางนอกออฟฟศผานระบบโครงขายสวนตัวเสมือนหรือ 8 ชัวโมง เขาจะทำงานทุกที่ ทุกเวลา แบบไมมวนหยุด เพราะเขาจะทำงาน ่ ีัVPN (Virtual Private Network) ทำใหกานดามีความยืดหยุนในการทำงาน เหมือนไมไดทำงาน และจะทำงานไดหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน”สูงมาก เพราะเธอสามารถจะทำงานจากที่ไหนก็ได ไมวาจะเปนที่รานกาแฟ “การทำงานในสภาวะทีผอนคลายจะชวยใหการทำงานมีประสิทธิ- ่รานเบเกอรรี่รานโปรด หรือมุมสบายๆ ในที่ทำงานของเธอเอง ภาพเพิ่มมากขึ้น แตคนที่จะสามารถทำงานแบบ mobile office จะตอง Smart industry 05
  6. 6. สามารถบริหารเวลาและควบคุมดูแลตนเองใหทำงานไดดดวย” กานดากลาวทิงทาย ี ้ พรทิพย เลาวา ตัวเธอเองในฐานะพนักงานกูเกิล ก็ไดทำงานบน ้Google Apps + Cloud ปจจัยเรง Mobile Office: รูปแบบของ mobile working เนื่องจากเธอตองเดินทางบอยแตตองมีการ แนวโนมรูปแบบการทำงานแบบ mobile office นันกำลังเปนทีนยม ้ ่ิ ประชุมติดตอประสานงานกับทีมงานอยูเ ปนประจำ เธอพกพาอุปกรณการและเริมแพรหลายมากขึนในประเทศไทย ดวยความพรอมของเครือขายอินเทอรเน็ต ่ ้ ทำงานเพียงสมารทโฟน และคอมพิวเตอรโนตบุคที่บางเฉียบ ก็สามารถทีมความครอบคลุมมากขึน กอปรกับสภาพการจราจรทีแออัดทำใหหลายองคกร ่ี ้ ่ เปลียนทุกสถานทีทเ่ี ธออยูในปจจุบนเปนทีทำงานเคลือนทีไดอยางงายดาย ่ ่  ั ่ ่ ่เริ่มหันมาทดลองใหพนักงานสามารถทำงานจากที่บานโดยไมตองเขาออฟฟศ งานตางๆ ทีเ่ ธอทำคางอยูกสามารถทำอยางตอเนืองไดอยางมีประสิทธิภาพ ็ ่ พรทิพย กองชุน ผูจดการฝายการตลาด บริษท กูเกิล ประจำภูมภาค ั ั ้ ิ โดยที่เธอไมตองพกพาไฟลงานหรือไฟลเอกสารใดๆ ไปดวยกับเธอแมแตเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาววา กรุงเทพฯเปนเมืองที่คนตองใชเวลาในการ ซอฟตแวรระบบปฏิบตการ (Operating System: OS) เธอยังไมตองพกพา ัิ เดินทางเพื่อไปทำงานมากที่สุดในโลก เนื่องจากสภาพการจราจรที่ติดขัดทั้ง ไวในคอมพิวเตอร เพียงแตเชือมตออินเทอรเน็ตจากนันพรทิพยกโ็ หลดทุกอยาง ่ ้ในชวงเชาและเย็น ระบบคมนาคมขนสงไมสะดวกสบายมากนัก และกรุงเทพฯ ทีจำเปนตอการทำงานลงมาทีเ่ ครืองเพือทำงานจากนันก็จดการจัดเก็บไฟล ่ ่ ่ ้ ัเปนเมืองใหญ ซึงสภาพแบบนีเ้ หมาะอยางยิงทีจะรับรูปแบบของการทำงานแบบ ่ ่ ่ งานตางๆ กลับขึ้นไปไวบนระบบคลาวดดังเดิมเมื่อทำงานเสร็จแลวmobile office มาใช ซึ่งในปจจุบันพบวา มีบริษัทขนาดใหญไปจนถึงบริษัท "รูปแบบการทำงานแบบนี้ พนักงานของกูเกิ้ลทั่วโลกทำอยู และขนาดกลางและเล็กในเมืองไทยหลายรายเริมหันมาใชรปแบบการทำงานแบบนี้ ่ ู เริ่มเห็นแพรหลายเพิ่มมากขึ้นในเมืองไทย เพราะปจจุบันระบบเครือขายแลว จะเห็นไดจากปริมาณการใชระบบซอฟตแวรผานระบบคลาวดเซอรวสของ  ิ อินเทอรเน็ตมีความครอบคลุมมากขึน และคนไทยเริมมีความคุนชินกับการ ้ ่ กูเกิ้ล ที่ใหบริการซอฟตแวรระบบงาน Google Apps ใชบริการคลาวดผานบริการของกูเกิลหลายอยาง อาทิ Gmail และ Google Doc  ้ "ความสามารถในการทำงานบนรูปแบบ mobile working ในปจจุบน ั ทำใหคนจำนวนไมนอยเริมทีจะทำงานจากทุกทีทเ่ี ขาตองการมากขึน คลาวด  ่ ่ ่ ้มีมากขึนมากเมือความพรอมของเครือขายอินเทอรเน็ตบวกกับความแพรหลาย ้ ่ แอพพลิเคชันทีใชเปนประจำคือ Gmail, Google Talk, Calendar, Google Doc, ่ ่ของอุปกรณพกพาตางๆ โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือสมารทโฟนและแท็ปเล็ต SpreadSheet และ Google Map"(Tablet) มีเพิ่มมากขึ้นจนยอดขายโดยรวมแซงหนาคอมพิวเตอรโนตบุคเมื่อไตรมาสที่ผานมา นอกจากนี้อุปกรณพกพาฉลาดๆ แบบนี้เมื่อรวมกับระบบซอฟตแวรที่กูเกิ้ลใหบริการผานคลาวดคอมพิวติ้ง ทำใหผูใชงานสามารถเรียกใชงานแอพพลิเคชั่นตางๆ ผานอินเทอรเน็ต ดังนั้น เขาจะทำงานที่ไหน และเมื่อใดก็ได ชีวิตการทำงานก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้น" พรทิพย กลาวเสริมวา ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (Small and Media Enterprise: SME) ในประเทศไทยหลายรายเริ่มมีการใชระบบงาน mobile solution มากขึ้น ระบบซอฟตแวร Google Apps ชวยประหยัด งบประมาณในการลงทุนระบบซอฟตแวร เนืองจาก เอสเอ็มอีสามารถเริมตน ่ ่ ใชบริการไดฟรีหากไมตองการระบบซอฟตแวรที่มีการการันตีคุณภาพของ บริการ (Service Level Agreement: SLA) แตหากเอสเอ็มอีตองการใชงาน  ระบบซอฟตแวรที่มาพรอมบริการหลังการขาย ตองการระบบรักษาความ ปลอดภัย และตองการบริการเรื่องการพัฒนา ตอยอดแอพพลิเคชั่น (API: Application Programming Interface) ก็สามารถใชบริการ Google Enterprise ไดโดยลงทุนเริมตนเพียง 50 เหรียญสหรัฐตอ 1 บัญชีผใชงานตอป ่ ู "เอสเอ็มอีเริมใชและเริมรูวาเขาสามารถซิงคระบบงานทุกอยาง ่ ่  ระหวางคอมพิวเตอรตงโตะเขากับเครืองคอมพิวเตอรโนตบุค สมารทโฟน และ ้ั ่  แท็ปเล็ตไดอยางงายดาย ปจจุบนเอสเอ็มอีหลายรายเริมใชแอพพลิเคชันที่ ั ่ ่06 Smart industry

×