Software Park Newsletter ฉบับ 1/2554

3,843 views
3,772 views

Published on

Software Park Newsletter ฉบับ 1/2554

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,843
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,782
Actions
Shares
0
Downloads
99
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Software Park Newsletter ฉบับ 1/2554

 1. 1. »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 255408 ·ÔÈ·Ò§á¹Ç⹌Á ·çͻ෹෤µÔ´ÍÒÇظ¸ØáԨ 11 ¢‹Òǹ‹ÒÃÙŒ TSPA ÊÒ¹à¤Ã×Í¢‹Ò«ͿµáÇÏä·Â 14 ½†ÒÇԡĵ«ÕäÍâÍ ¤ÅÒÇ´-àÇÍϪ‹ÇÅäÅ૪Ñè¹-âÁºÒ Mobile Applications
 2. 2. »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 02 CONTENTແ´ÊÇÑÊÒ¤¹Ê¹·¹Ò¹ 03 “âÁºÒ§¨Ò¡»¡è¹” Á‹´Õ ‹Ð ¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹·Ø¡·‹Ò àÃ×èÍ á;ÅÔà¤ªÑ 03 ¢ØÁ·Í§ãËÁ‹«Í¿µáÇÏä·ÂËÒ§ËÒ¡¹ä»ÁÒ¡¡ÇÒ˹§»‚ »ÃÐà·Èä·Â ‹ Ñ ‹ èÖ¼‹Ò¹àÃ×èͧÃÒÇÁÒ¡ÁÒ ¨¹¡ÓÅѧ¨ÐࢌÒÊÙ‹¡ÒÃàÅÍ¡µ§¤Ã§ãËÁã‹ ¹à´Í¹¡Ã¡®Ò¤Á¹éÕ × éÑ éÑહà´ÂÇ¡º«Í¿µáÇþÒä Á¼ºÃËÒà ‹ Õ Ñ ×    Õ ŒÙ Ô 06 ¨Ñºà¢‹Ò¤Ø “´Ã.¸¹ªÒµÔ ¹¹¹¹·” ´¹«Í¿µáÇÃä ·Â ‹Ø  Ñ à¡ÒÐà·¤â¹âÅ¡-ÃѺàÊÃÕÍÒà«Õ¹ ãËÁ‹ÍÒ¨Òϸ¹ªÒµÔ ¹Ø‹Á¹¹· ·ÕèࢌÒÁҢѺà¤Å×è͹¡ÒÃàµÔºâµãËŒ¡ÑºÍصÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µáÇÏä·ÂÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ 08 ·ÔÈ·Ò§á¹Ç⹌Á ·çͻ෹෤µÔ´ÍÒÇظ¸ØáԨ 06 áÅÐäÁÇÒàÇÅÒ¨ÐËÁ¹àǹà»Å¹ ‹‹¨Ø´Â×¹áÅШԵÇÔÞÞÒ³¢Í§«Í¿µáÇÏ Ø Õ èÕä»Í‹ҧäà ÊÔè§Ë¹Ö觷ÕèäÁ‹à¤Âà»ÅÕè¹ ¤×Í 11 ¢‹Òǹ‹ÒÃÙŒ TSPA ÊÒ¹à¤Ã×Í¢‹Ò«ͿµáÇÏä·Â¾ÒϤ·ÕÁ§Áѹʋ§àÊÃÔÁʹѺʹع«Í¿µáÇÏ è ‹Ø èä·Â áÅФÇÒÁµÑé§ã¨ã¹¡Ò÷ӧҹÍ‹ҧáç¡ÅŒÒ¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅзÕÁ§Ò¹¢Í§ 12 ¡ÃÐáÊäÍ·Õ «ÕÍÕâÍäÍ·Õ ¡Ãз،§ÃÑ° ÃѺÁ×Íᢋ§àÊÃÕÍÒà«Õ¹«Í¿µáÇϾÒϤ ઋ¹¡Ñ¹¡Ñº¨Ø´Â×¹¢Í§¨´ËÁÒ¢ÒÇ«Í¿µáÇþÒ䧤§¤´ÊÃùÓàÃͧ ‹    Ñ Ñ è× 14 ½†ÒÇԡĵ«ÕäÍâÍ ¤ÅÒÇ´-àÇÍϪ‹ÇÅäÅ૪Ñè¹-âÁºÒÂÃÒÇ·Õàè »š¹»ÃÐ⪹µÍ¼Ù»ÃСͺ¡ÒøØáԨ ‹ ŒáÅйѡ¾Ñ²¹Ò«Í¿µáÇÏ ÁÒàʹÍãËŒ¡Ñº¤Ø³¼ÙÍҹ͋ҧµ‹Íà¹×ͧ ·Ñ§ã¹á§‹ÁÁ¢Í§ Œ‹ è é Ø 15 àÍʾÕäͤ͹à¹ÍÏ NECTEC-Wealth (๤෤-àÇ矏) à´Ô¹Ë¹ŒÒࢌÒÊÙ‹Áҵðҹ CMMI 12à·¤â¹âÅÂÕ ¡ÒúÃËÒè´¡Òà ¡ÒêªÍ§ Ô Ñ éÕ ‹âÍ¡ÒÊ·Ò§¸ØáԨ ÃÇÁ¶Ö§¡Ô¨¡ÃÃÁ´Õ æ¨Ò¡«Í¿µáÇϾÒϤ «Ö觤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·ÓËÇѧ໚¹Í‹ҧÂÔè§Ç‹Ò¨Ð໚¹»ÃÐ⪹ãËŒ¡Ñº 16 ÍÔ¹¤ÔÇàºàµÍÏ “¤ÅÒÇ´ ¤ÃÕàͪÑè¹” ⴴËÇÁǧµÅÒ´¤ÅÒÇ´ à«ÍÏÇÔÊ·‹Ò¹äÁ‹ÁÒ¡¡ç¹ŒÍ ¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¡ÒõԴµÒÁ ¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·Ó 17 ˹ŒÒµ‹Ò§áË‹§âÍ¡ÒÊ ¤ÅÒÇ´ ¤ÍÁ¾ÔǵÔé§-âÁºÒÂá; ´ÒÇÃØ‹§´Ñ¹äÍ·Õ»‚ 54 15 08 18 ÃÒ§ҹ ·ÕàÍçÁàÍà¼Â¼Å¤Œ¹ËÒÊØ´ÂÍ´ ͧ¤¡Ãà´‹¹ãªŒäÍ·Õ 20 ºÍ¡àÅ‹Òà¡ŒÒÊÔº 22 µÒÃҧͺÃÁ 16
 3. 3. »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554àÃ×èͧ¨Ò¡»¡”“âÁºÒ á;ÅÔपÑè¹ ประเด็นหนึ่งที่รอนแรงของแวดวงไอที คงหนีไมพน สมารทโฟนและแท็ปเล็ท ที่มีอัตรา 03 ใหกับนักพัฒนาและสรางโอกาสสงออกซอฟตแวร ใหกับประเทศไทย การเติบโตสูงทั้งในตลาดโลกและตลาดประเทศ เฉพาะตลาดประเทศไทย มีการคาดการณ¢ØÁ·Í§ãËÁ‹«Í¿µáÇÏä·Â ไทย การเพิ่มขึ้นของจำนวนอุปกรณพกพาเหลานี้ วาจำนวนสมารทโฟนในประเทศ จะอยูที่ 3 ลาน นอกจากจะสรางผลิตภาพการทำงานแบบทุกที่ เครืองในปน้ี ไมนบรวมตลาดแท็ปเล็ทอีกไมตำกวา ่ ั ่ ทุกเวลาและพรอมตอบสนองความตองการใชงาน 2 แสนเครื่อง รวมถึงตลาดองคกรที่เริ่มใหความ สวนบุคคลแลว ยังสรางโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ สำคัญกับการทำ Mobile Strategy นั่นหมายถึง จาก “โมบาย แอพลิเคชั่น“ที่จะสรางรายไดใหกับ ความตองการพัฒนาแอพลิเคชันทีจะใชตอบสนอง ่ ่ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย ความตองการใชงานอีกมหาศาล โดยขอมูลจากบริษทวิจยระดับโลกการทเนอร ั ั การเติบโตของโมบายแอพลิเคชั่นดัง- คาดการณวา มูลคาดาวนโหลดโมบาย แอพลิเคชัน  ่ กลาว ทำใหซอฟตแวรพารคมองวา นาจะถึงเวลาที่ ทัวโลก จะสูงถึง 17.7 พันลานดอลลารสหรัฐ เติบโต ่ หนวยงานทั้งรัฐ ภาคการศึกษาและเอกชนที่อยูใน จากปทผานมา 117% ทีมมลคา 8.2 พันลานดอลลาร ่ี  ่ีู อุตสาหกรรมตองมารวมกลุมความรวมมือ เพื่อ สหรัฐ สวนตลาดโมบายแอพลิเคชั่นในไทยคาดวา สรางความเขมแข็งดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรบน จะอยูท่ี 9.8 พันลานบาท เพิมจากป 2553 ทีมมลคา  ่ ่ีู อุปกรณมือถือและแทปเล็ต โดยจัดตั้งโครงการ ตลาดอยูท่ี 6.3 พันลานบาท  Mobile Technology for Thailand หรือ MT2 นายธนชาติ นุมนนท ผูอำนวยการเขต เบืองตนมี 8 หนวยงานเขารวมประกอบดวย ้ อุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย กลาววา โมบาย สถาบันวิจยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คณะ ั แอพลิเคชั่น จะเปน “คลื่นลูกใหม” ที่สรางรายได วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรSoftware ParkºÃÔ¡ÒÃˌͧͺÃÁ »ÃЪØÁáÅÐÊÑÁÁ¹Ò ËÅÒ¢¹Ò´ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂÍØ»¡Ã³·Ñ¹ÊÁѤú¤Ãѹ ÍÕàÁÅ : fms@swpark.or.th ʹ㨵Դµ‹Í : 02-583-9992 µ‹Í 1412-1414
 4. 4. »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 04คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) Mobile Applicationsบริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) บริษัท อินเทลไมโครอิเลคทรอนิกส (ประเทศไทย) บริษท สามารถ ัคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สปริงเทเลคอม การรวมกลุมโครงการดังกลาว ชวยเพิมพลัง  ่ตอรองใหกบนักพัฒนาและบริษทขนาดเล็กทีจะสามารถ ั ั ่เขาถึงบริษัทเจาของเทคโนโลยี และเปดโอกาสทางธุรกิจระหวางกัน การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนรวมถึงการไดฐานขอมูลของจำนวนนักพัฒนาและบริษทผูพฒนาทีมอยูไดอยางแมนยำ เพือใชเปนขอมูล ั ั ่ี  ่การกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมและผลักดันการพัฒนาไดอยางกาวกระโดด หากในอนาคตอันใกล มีจำนวนสมาชิกทั้งระดับองคกรและบุคคลทั่วไปเพิ่มขึ้น จะตั้งกลุมคณะทำงานเฉพาะดาน เชน กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับโมบาย แอพลิเคชัน การกำหนด ่มาตรฐานการใชแปนพิมพภาษาไทย เปนตน สวนของซอฟตแวรพารคในฐานะเลขานุการของกลุม จะทำหนาที่เปนตัวกลางจับคูทางธุรกิจระหวางนักพัฒนาและผูประกอบการโทรศัพทมือถือพรอมการฝกอบรมนักพัฒนาซอฟตแวรโทรศัพทมือถือในแพลตฟอรมตางๆ เพื่อรองรับความตองการของตลาด “เรา คาดวา ปจจุบนมีผประกอบการโมบาย ั ูแอพลิเคชัน ต่ำกวา 100 รายและ มีจำนวนนักพัฒนา ่โมบายแอพลิเคชั่นไมถึงหนึ่งพันคน เราหวังวากลุมความรวมมือนี้ จะสามารถผลิตบุคลากรดานโมบายแอพลิเคชันไดถง 30,000 คน ภายใน 3 ป” ผูอำนวยการ ่ ึ ซอฟตแวรพารค กลาว ในฐานะสมาชิกกลุม MT2 ระบุวา บริษัทไดเริ่ม ดานนายเอกราช คงสวางวงศา ผูจดการ ั ดานนายสุพจน เธียรวุฒิ ผูอำนวยการสถาบัน  โครงการใหม Intel AppUp developer program ฝายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร บริษท ไมโคร ัวิจยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และประธาน ั เพือสนับสนุนนักพัฒนาซอฟตแวรไทย ใหเขาถึง ่ ซอฟท (ประเทศไทย) กลาวดวยวา บริษทมีกจกรรม ั ิกลุมเอ็มทีสแควร กลาวเสริมวา สมาชิกในโครงการ เทคโนโลยีแหลงความรู และสรางชองทางการจัด สนับสนุนสำหรับนักพัฒนาผานศูนยนวัตกรรมจะไดรับสิทธิเขาใชบริการศูนยทดสอบแอพพลิเคชั่น จำหนายระบบออนไลน และยังจัดทำโครงการ ซอฟตแวร หรือไมโครซอฟท อินโนเวชัน เซ็นเตอร ่(Mobile Testing Center) ซึงทริดและซอฟตแวรพารค ่ ้ี Intel AppUp Center ซึงเปนแหลงรวมซอฟตแวร ่ โดยเริมตังแตการอบรม การพัฒนา การทดสอบ ่ ้ไดรวมกันจัดตั้งมูลคากวา 6 ลานบาท ที่นาสนใจสำหรับผูใช ตลอดจนการนำแอพพลิเคชันขึนไปจำหนายทัวโลก ่ ้ ่ ศูนยทดสอบ จะอำนวยความสะดวกใหนก ั โดยโครงการเหลานี้สามารถเชื่อมตอ บนมารเกตเพลสของวินโดวส โฟน โดยจะนำมาพัฒนานำแอพลิเคชันทีออกแบบมาทดสอบการทำงาน ่ ่ กับกลุมเอ็มทีสแควร เชน การฝกอบรมถายทอด  เชือมการทำงานกับกลุม MT2 เพือชวยขยายโอกาส ่  ่จริงบนอุปกรณ และชวยลดภาระการจัดซื้ออุปกรณ ความรูใหกับนักพัฒนา ใหบริการอุปกรณเพื่อ การนำรายไดสูประเทศไทยมือถือแพลทฟอรมตาง ๆ ใหกับนักพัฒนาดวย การทดสอบซอฟตแวร พรอมทังใหการสนับสนุน ้ ฟากตัวแทนจากบริษทสามารถคอรปอ- ั ขณะที่นายจิรวิทย แมประสาท ผูจัดการ ดานการตลาดและประชาสัมพันธแอพพลิเคชั่น เรชัน จำกัด (มหาชน) อีกหนึงสมาชิก มองวา ความ ่ ่บริษัท อินเทล ไมโครอิเลคทรอนิกส (ประเทศไทย) จากประเทศไทย รวมมือกับกลุม MT2 ในชวงตน จะใหการสนับสนุน 
 5. 5. »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 05 Application) เนื่องจากตลาดมีความหลากหลาย และแตละแพลทฟอรมก็มีขนาดตลาดที่ใหญมาก เพียงพอ ขณะที่การขายแอพลิเคชั่นเขาไปใน โมบาย แอพสโตรตาง ๆ ที่มีอยูนั้น มีสถิติพบวา การขายแอพลิเคชั่นและเก็บเงินไดนั้นมีเพียง 5% เทานัน จึงจำเปนทีนกพัฒนาตองหารูปแบบอืนใน ้ ่ั ่ การทำเงิน เชน Tie-in Advertising ใหลกคาใชงาน ู แอพลิเคชั่นฟรี แตสอดแทรกโฆษณาที่ไมรบกวน ผูใชเขาไปเขาไปในแอพลิเคชั่น หรือการทำแอพพลิเคชั่นที่มีลักษณะ เปนบริการและมีการเก็บรายไดจากการใชงาน ซึงกรณีศกษาทีประสบความสำเร็จทีสด คือ แบล็ค ่ ึ ่ ุ่ เบอรรี่ หรือ บีบี ที่ใหบริการบีบีเอ็ม (Black- Berry Messenger) โปรแกรมสนทนายอดฮิต ที่ผนวกการใชงานโปรแกรมในรูปแบบแพ็คเก็จ การใชงาน “ไมวาจะเลือกทำรายไดจากแอพลิเคชัน  ่ ในรูปแบบใด ที่สำคัญ ผูพัฒนาแอพลิเคชั่น ตอง เก็บตัวอยางทำ sample ของผูใช เพือดูการตอบรับ  ่ ของแนวโนมตลาดเปาหมาย และเมือพัฒนาสำเร็จ ่ ตองสามารถทำตลาดไดอยางนาสนใจ หากคิด ทำเพียง Copy and Paste ก็ยากที่จะประสบ ความสำเร็จ การทำหลังคนอืน ตองหาจุดเดนและ ่ ความแตกตาง” สวนของนางฐาปนีย เกียรติไพบูลย ผูอำนวยการกลุมสารสนเทศการตลาด การทอง เที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งเปนหนวยงานที่เริ่มทำ การตลาดและบริการผานโมบาย แอพลิเคชั่น มองวา นักพัฒนาสามารถใชขอมูลการทองเที่ยว ที่มีอยูมาพัฒนาแอพลิเคชั่นใชงานเฉพาะทางดานกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนตางๆ แกนกพัฒนา และ  ั ระบุวา ปจจุบนมีความตองการวาจางงานพัฒนา  ั ตัวอยางเชน การพัฒนาแอพลิเคชั่นมีแนวทางทีจะสนับสนุนดานอุปกรณโทรศัพทมอถือ ่ ื โมบายแอพลิเคชั่นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุม ทีเ่ ปน เพอรซลนัล ทัวริซม เมดิคล ทัวริซม เวดดิง ั ่ึ ั ่ึ ้เพือชวยใหนกพัฒนามีอปกรณและซอฟตแวรททนสมัย ่ ั ุ ่ี ั องคกร แตยงขาดจำนวนบุคลากรทีมความชำนาญ ั ่ี ฮันนีมูน โก กรีน ทัวริซึ่ม ไทยแลนด แกรนด สวนของนายชวัล บุญประกอบศักดิ์ รอง ที่ตอบสนองไดทันกับความตองการในตลาด เซล จนถึงแอพลิเคชันงาย ๆ อยาง เกมทองเทียว ่ ่ประธานฝายบริหาร บริษท สปริงเทเลคอม ในฐานะ ั เทาทีประเมิน มีบริษททีทำธุรกิจนีอยูระดับไมก่ี ่ ั ่ ้  รวมถึงแอพลิเคชั่นที่ชวยสงเสริมศักยภาพของผูสมาชิกกลุม เปดเผยวา สปริงจะใหความรวมมือกับ  สิบแหงและมีจำนวนบุคลากรนับรอยคน ทำให ประกอบการทองเที่ยวกลุมที่เปดใหนักพัฒนาเขาฝกอบรมในรูปแบบการ บุคลากรที่มีฝมือถูกดึงตัวไปรวมงานกับบริษัท นายกีรติ โกสียเ จริญ ตลาดหลักทรัพยทำงานจริงและทางบริษัทจะเปดเครื่องมือในการ ขนาดใหญ ซึงจำเปนทีบริษทขนาดกลางและเล็ก ่ ่ ั แหงประเทศไทย ที่ผลักดันการพัฒนา Settradeพัฒนาซอฟตแวร หรือ SDK เพือใหสมาชิกสามารถ ่ จะตองเขาไปสรรหานักพัฒนารุนใหมในระดับ Streaming แอพลิเคชันคาหุนและอนุพนธบนไอโฟน ่  ัเขามาเขียนซอฟตแวรตอเชื่อมไดอีกดวย มหาวิทยาลัยใหเขามารวมงานมากขึ้น และไอแพด กลาวเสริมวา การพัฒนาแอพลิเคชัน ่ ขณะที่นายสิทธิพล พรรณวิไล หรือเนย สวนของแนวโนมการพัฒนาโมบาย สิ่งสำคัญที่ตองคำนึงอยูที่ การออกแบบที่ตองหนึงในนักพัฒนาผูคร่ำหวอด และผูรวมกอตังบริษท ่   ้ ั แอพลิเคชั่น ผูพัฒนาตองพัฒนาแอพลิเคชั่นให ใชงานงาย และประสบการณของผูใชงาน รวมถึง หัวลำโพง ซึ่งใหบริการพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่น รองรับหลากหลายแพลทฟอรม (Multi Platform มีจุดแตกตางอยางนาสนใจ
 6. 6. »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 06จับเขาคุย“ดร.ธนชาติ นุนนนท” ดันซอฟตแวร ไทยเกาะเทคโนโลก-รับเสรีอาเซียน หลังรับไมตอขึนเปนผูอำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร  ้  ประเทศไทย (ซอฟตแวรพารค) คนลาสุด เมื่อเดือนตุลาคม 2553 “ดร.ธนชาติ นุมนนท” ไดกำหนดพันธกิจเรงดวนหลายดาน พรอมเตรียม  ผสานประสบการณเทคโนโลยีอนคร่ำหวอด ทังจากซัน ไมโครซิสเต็มส ั ้ งานดานวิชาการและบริหารในมหาวิทยาลัยขอนแกน และรักษาการผู อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ ่ ใหบรรลุเปาหมายสูงสุดคือ “ขับเคลือนการเติบโต และสรางความเขมแข็ง ่ ใหกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย” ผูอำนวยการซอฟตแวรพารค คนที่ 3 เลาถึงความตั้งใจกับ บทบาทใหมวา ตองการสานตอภาพลักษณของซอฟตแวรพารคใหเปน  “แลนดมารก” ของประเทศไทย เปนจุดศูนยกลางทีหนวยงานทังในและตาง ่ ้ ประเทศ ไดเขามาติดตอประสานงานทีเ่ กียวของกับอุตสาหกรรมซอฟตแวร ่ และทีตองเดินหนาควบคูกนไป ก็คอมุงตอกย้ำบทบาทการเปน ่ ั ื  “Technology Advisor” เปนทีปรึกษาดานเทคโนโลยี โดยจะใหนำหนัก ่ ้ เปนพิเศษกับเรืองคลาวด คอมพิวติง และโมบาย แอพลิเคชัน เพราะเปน ่ ้ ่ แนวโนมเทคโนโลยีโลก ซึงจะสรางโอกาสทางการตลาดใหมๆ ใหกบผู ่ ั กวา 190% หรือมีมูลคา 5.2 พันลานดอลลารสหรัฐ และคาดวาภายในป พัฒนาซอฟตแวรไทย 2557 จะมีแอพลิเคชั่นดาวนโหลด กวา 185 พันลานแอพลิเคชั่นจากโมบาย ปจจุบนซอฟตแวรพารค เปนพันธมิตรกับผูใหบริการดาตา ั  แอพลิเคชั่น สโตร นับตั้งแตกรกฎาคม 2551 เซ็นเตอร ทั้งทรู ไอดีซี ไอบีเอ็ม และทีซีซี เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน ดร. ธนชาติ กลาววา ปจจุบันซอฟตแวรพารค รวมกับสถาบันวิจัย ใหมจำนวนนักพัฒนาซอฟตแวรไทยทีสามารถเขียนแอพพลิเคชันซึงทำงาน ี ่ ่ ่ และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (ทริดี้) ซึ่งจัดตั้ง Mobile Testing บนระบบคลาวดไดมากขึน เปลียนรูปแบบการทำธุรกิจซอฟตแวรใหรองรับ ้ ่ Center เปดโอกาสใหนกพัฒนาไดนำโมบายแอพลิเคชันทีออกแบบมาทดสอบ ั ่ ่ ยุคของการขายซอฟตแวรในรูปแบบบริการ (Software as a Service) การทำงานจริงบนระบบปฏิบตการตาง ๆ ทังไอโฟน แบล็คเบอรี่ แอนดรอยด ัิ ้ ทั้งนี้ หากบริษัทซอฟตแวรไทยตื่นตัว และปรับเปลี่ยนเขาสู ฯลฯ ที่ชวยลดภาระคาใชจายที่ใหกับนักพัฒนา โดยไมจำเปนตองลงทุนซื้อ คลาวด เซอรวส จะทำใหผใชไอทีภายในประเทศสามารถหาซอฟตแวร ิ ู อุปกรณฮารดแวรมาทดสอบ ทีใชได ในราคาทีถกลง ซึงนอกจากชวยเพิมศักยภาพในการแขงขันของ ่ ู่ ่ ่ รวมทั้งสรางกลุมความรวมมือคอนซอรทเตียม MT2 หรือ Mobile ประเทศแลว ยังเปนโอกาสในการสงออกไดมากขึน “เพราะโมเดลของ ้ Technology for Thailand ซึ่งเปนโครงการความรวมมือของกลุมภาครัฐ คลาวด คอมพิวติ้ง ทำใหผูซื้อซอฟตแวรที่อยูทั่วโลกสามารถเลือกใช หนวยงานการศึกษา และภาคเอกชน ทีจะสรางความเขมแข็งดานอุตสาหกรรม ่ ซอฟตแวรผานอินเทอรเน็ต โดยที่ผูใหบริการอยูที่ใดก็ได” ซอฟตแวรบนอุปกรณมือถือและแทบเล็ต ทั้งการแลกเปลี่ยนฐานขอมูลนักผนกพนธมตรหนนโมบายแอพลเิ คชน ึ ั ิ ุ ่ั พัฒนา การฝกอบรมและขยายตลาดรวมกัน ขณะที่ ทางดานโมบายแอพลิเคชันนัน หากนักพัฒนาแอพ- ่ ้ ในชั้นแรกมีพันธมิตรจำนวน 9 ราย ประกอบดวย สถาบันวิจัย พลิเคชันสามารถมีเครืองมือชวยพัฒนาเขามาสนับสนุน ก็จะเพิมโอกาส ่ ่ ่ และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม, ศูนยเทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกสและ ของแอพพลิเคชันสัญชาติไทย ทีจะออกมาตอบสนองความตองการใน ่ ่ คอมพิวเตอรแหงชาติ, คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ตลาดโทรศัพทมือถือ และอุปกรณพกพาที่เติบโตแบบกาวกระโดด ซึ่ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร เปนแนวโนมเดียวกันทั่วโลก ลาดกระบัง ขอมูลจากการทเนอร ระบุวา รายไดจากโมบาย แอพลิชน สโตร  ่ั บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินเทล ไมโคร- ทัวโลกคาดวาจะมากกวา 15.1 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2011 โดยมาจาก ่ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จำกัด การซือแอพลิเคชันของผูใชงานและรายไดจากโฆษณา ซึงเติบโตจากป 2553 ้ ่  ่ (มหาชน) และบริษัทสปริง เทเลคอม จำกัด
 7. 7. »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 07สรางความแขงแกรงใหอตสาหกรรม  ็   ุ “เรายังมองถึงการใหความสำคัญ กับการสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรม โดยมองวา ปจจุบันมีซอฟตแวรพารคเล็ก ๆ หลายแหงทั้งนครราชสีมา ชลบุรี ขอนแกน เชียงใหม และภูเก็ต ซึ่งแตละแหง ยังขาดความเขาใจในอุตสาหกรรม งบประมาณและกฎระเบียบ” 2553 ดวยนโยบายขางตน ซอฟตแวรพารค จึงเดินหนาบทบาทของการเปน “ตัวกลาง” ประสานเชือมโยงความรวมมือระหวางซอฟตแวรพารคแหง ่อื่นๆ ดานการแลกเปลี่ยนขอมูลบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวร การจับคูธุรกิจระหวางกัน เพื่อสรางความเขมแข็งใหอุตสาหกรรม ผานการรวมตัวเปนพันธมิตรในเครือขาย Thailand Software Park Alliance (TSPA) พรอมกันนี้ ยังมีแผนเดินหนาการเปดตลาดตางประเทศ โดยไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) พรอมรวมมือกับสมาคมสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยนำผูประกอบการไทยเปดตลาดตางประเทศ เบื้องตนมองไปที่ประเทศเปาหมาย ไดแก อินโดนีเซีย ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญ จำนวนประชากรมาก แตทผานมายังไมมการเขาไปเปด ่ี  ีตลาดมากนัก และเกาหลี ซึ่งมีความนาสนใจสำหรับการเปดตลาดโมบายแอพลิเคชั่น และแอนิเมชั่น ขณะที่ ตลาดในประเทศนัน ซอฟตแวรพารค รวมกับกรมสงเสริม ้ สำคัญจะครอบคลุมเรืองของบุคลากร และเทคโนโลยี เพือกระตุนการเตรียม ่ ่ อุตสาหกรรม สานตอโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ พรอมใหกับผูประกอบการไทย รวมถึงสนับสนุนการจัดงาน IT Architectอุตสาหกรรมไทยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enhancing SMEs Competitiveness Regional Conference (ITARC) ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต 30-31through IT: ECIT) สิงหาคม เพื่อสนับสนุนสงเสริมมืออาชีพดานสถาปตยกรรมซอฟตแวร (IT โดยคัดเลือกบริษทซอฟตแวรทเ่ี หมาะสมกับการใชงานของธุรกิจ ั Architect)เอสเอ็มอีไทย รวมถึงความรวมมือการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สงเสริม “ผมเขามานังในตำแหนงนี้ พรอมกับการเปลียนแปลงของโลก ่ ่ผูประกอบการทองเที่ยวใชซอฟตแวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ เทคโนโลยีที่เขาสูยุคของโมบาย คอมพิวติ้งและเวบแพลทฟอรม ซอฟตลาสุดขยายผลเขาสูกลุมโฮมสเตยที่จะใชไอที แวรพารค เราพรอมเปนทีปรึกษานำพาผูประกอบการไทยใหเขาสูการเปลียน ่   ่ อีกทั้ง เตรียมขยายผลสรางตลาดอีมารเก็ตเพลส ที่จะเปนชอง แปลงเทคโนโลยีครังใหญ และการรับมือแขงขันทางการคาเพือสรางความ ้ ่ทางจำหนาย “หนารานอิเล็กทรอนิกส” ใหกับบริษัทซอฟตแวรขายผาน สามารถการแขงขันใหกับประเทศไดอยางยั่งยืน”ออนไลน ทังการดาวนโหลดติดตังไปใชงาน และการใชบริการผานคลาวด ้ ้ซึ่งจะมีระบบครบวงจรตั้งแตการสั่งซื้อจนถึงระบบชำระเงินเพมขดแขงขนรบเสรอาเซยน ่ิ �  ั ั � � ขณะที่ ชวงครึ่งหลังของป 2554 ซอฟตแวรพารค จะใหน้ำหนักกับการสรางความตืนตัวตอการเปดการคาเสรีอาเซียน (AEC: Asean Economic ่Community 2015) ที่ประเทศไทยเหลือเวลา 3 ปกวาๆ ในการรับมือการแขงขันกับตางชาติ โดยเฉพาะการเคลือนยายแรงงานไอทีระหวางประเทศ ่สมาชิก และการเขามาลงทุนในประเทศไทย “บริษทซอฟตแวรไทย จำเปนตองตระหนักและตืนตัวตอการแขงขัน ั ่โดยเฉพาะคุณภาพแรงงาน การปรับตัวรองรับเทคโนโลยีใหมๆ” ปน้ี มีแผนจัดสัมมาวิชาการเพือสนับสนุนการเพิมขีดความสามารถ ่ ่ทางการแขงขัน ใหกับผูประกอบการซอฟตแวรไทยหลายรายการ ไดแกการถายทอดแลกเปลียนประสบการณจากผูเ ชียวชาญในวงการ ผานการจัด ่ ่งานประจำปครั้งใหญ Software Park Annual Conference 2011 ซึ่งปนี้มีแนวคิดหลักของงาน Thai Software Industry towards AEC 2015 เนือหา ้
 8. 8. »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 08·ÔÈ·Ò§á¹Ç⹌Á คืนภาษีสินคา ที่ลูกคาเกา จะเขามาตอบ คำถามและใหคำแนะนำลูกคาใหมที่เขามา โพสตขอมูล วิธนมตนทุนการสนับสนุนลูกคา  ี ้ี ี  ·çͻ෹෤ เพียง 10% ของตนทุนการแกไขปญหาให µ´ÍÒǸ¸Ã¡¨ Ô Ø Ø Ô ลูกคาผานคอลลเซ็นเตอร หรือพีแอนดจี ทีสรางเครือขายของคุณแมททรงอิทธิพลมา ่ ่ี ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการนำมา แบงปนประสบการณการใชสินคาใหกับปรับใชอยางรวดเร็ว กำลังพลิกโฉมหนา สมาชิก สินคาจะมียอดขายเพิม ่รูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิม ผูบริหาร สองเทาตัวเมื่อเทียบกับระดั บ สู ง จำเป น ต อ งทบทวน สินคาทั่วไปที่ไมมียุทธศาสตร การเตรียมพรอม ผูแนะนำ หรือองคกรเพื่อรับมือสิ่งแวด ในกรณีของเฟซลอมที่ทาทายใหม ๆ บุค ทีมผใู ชกวา  ่ี แมคคินซี่ แอนด สามแสนคนโค บริษัทที่ปรึกษาระดับ เขามาแปลภาษาโลก นำเสนอมุมมอง การ กวา 70 ภาษาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พลัง ในบางภาษาอยาง นำไปสูการแกไขปญหาที่รวดเร็วขึ้นถึง 48%ของเครือขายอินเทอรเน็ตทีเ่ ชือม ่ ฝรั่งเศสใชเวลาเพียง à·¤â¹âÅÂÕ·ÕèÊÒÁ ¡Ò÷ӧҹËÇÁ¡Ñ¹ãˌ䴌¢¹Ò´ผูคนกวา 500 ลานคน ผูใชมอถือกวา   ื หนึ่งวัน ÁÒ¡à¾Õ§¾Í4 พันลานคน และ 450 ลานคนที่เชื่อมตอ การใชแนวคิดดังกลาว องคกร การใชเทคโนโลยีที่สนับสนุนการอินเทอรเน็ตผานมือถือ ตองตอบสนองกลับไปยังสังคมออนไลนนั้น ทำงานรวมกันพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิต ขณะที่รูปแบบการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือกระตุนการมีสวนรวมของชุมชนออนไลน ่   ภาพใหกบแรงงานความรู โดยใชวดโิ อและเวบ ั ีก็ เ ปลี ่ ย นแปลงไป ทั ้ ง เวอร ช  ว ลไลเซชั ่ น และคลาวด อยางตอเนือง การหาแรงจูงใจ ซึงหลายครัง ่ ่ ้ คอนเฟอเรนซ ซึ่งมีแนวโนมเติบโต 20% ทุกปคอมพิวติงชวยลดตนทุนการลงทุนเทคโนโลยีและรูปแบบ ้ การใชชอเสียงการยอมรับสำคัญกวาการใช ่ื ตัวอยาง หนวยขาวกรองของสหรัฐ ใชวกิ เอกสาร ิการใชงาน พรอมสรางแนวทางใหม ๆ ใหผูบริโภคเขา เงินทอง และธุรกิจเองตองสรางความไววางใจ และบล็อก นำเสนอใหกบนักวิเคราะหทกระจาย ั ่ีถึงการใชสินคาและบริการของทั้งผูประกอบการและ เพือใหผทรงอิทธิพลในโลกออนไลนนนเขามา ่ ู ้ั อยูในหนวยงานตาง ๆ ทำใหเกิดการแลกเปลียน  ่องคกรดวยรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย มีสวนรวม ขอมูลทั้งในหนวยงานและระหวางสำนักงาน แมคคินซี่ จัดอันดับเทคโนโลยีที่สงผลกระทบ à·¤â¹âÅÂÕ·ÕèÊͧ ¡ÒÃÊÌҧͧ¤¡Ãà¤Ã×Í¢‹Ò ทั้งเขาถึงผูเชี่ยวชาญที่อยูในแวดวงของขาวธุรกิจในสิบอันดับ โดยหกเทคโนโลยีแรกสามารถปรับใช หลายธุรกิจสามารถใชพลังของ กรองไดในทุกองคกร ขณะที่สามเทคโนโลยีหลังตองอาศัยการ เวบทีจะสรางเครือขายใหกบองคกรเพือจัด à·¤â¹âÅ·ÊèÕ ¡ÒÃൺⵢͧʧµÒ§ æ ·ÊÒÁÒö ่ ั ่เปลียนแปลงเชิงยุทธศาสตรเพือนำแนวโนมดังกลาวมาใช ่ ่ Õ èÕ Ô èÔ ‹ èÕ การงานสำคัญ ๆ ไดอยางลุลวงโดยกาวผาน àª×èÍÁµ‹ÍÍÔ¹à·ÍÏà¹çµä´Œ (Internet of Things) ไดอยางเต็มที่ และเทคโนโลยีสดทาย การใชเทคโนโลยี ุ ขอจำกัดโครงสรางการทำงานภายในองคกร การใชเซ็นเซอรและความสามารถเพือพัฒนาชุมชนและสรางประโยชนใหกบสังคม ซึงตอง ่ ั ่ และเขาถึงบุคลากรทีมความสามารถทีกระจาย การสือสารทีฝงในวัตถุตาง ๆ สรางความฉลาด ่ี ่ ่ ่ อาศัยการเชื่อมโยงระหวางภาคประชาชน อยูทั่วโลก ใหกบสินทรัพยทมอยู เปน Smart asset ทีทำให ั ่ี ี ่ระหวางภาครัฐ¡ÒÃËÇÁ¡Ñ¹ภาคธุรกิจและประชาชน à·¤â¹âÅÂÕáá เอ็นจีโอ ÊÌҧẺ¡ÃШÒ (Distributed บริษททีใหบริการพลังงานระดับโลก กระบวนการมีประสิทธิภาพ เพิมความสามารถ ั ่ ่ co-creation) ࢌÒÊÙ¡ÒÃ໚¹à·¤â¹âÅÂÕ¡ÃÐáÊËÅÑ¡ ‹ มีแผนกธุรกิจทีกระจายอยูหลายภูมภาคทัว ใหม ๆ ใหกับสินคาและจุดประกายรูปแบบ ่  ิ ่ ความสามารถขององคกรทีจะจัดระเบียบชุมชน ่ โลกเพื่อสนับสนุนแกไขปญหาใหลูกคา แต ธุรกิจใหม ๆโลกออนไลนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา การทำตลาด  หลายครั้งเมื่อพบปญหาที่ซับซอนกลับไม บริษัทประกันรถยนตในยุโรปและและสนับสนุนสินคาบริการ กำลังจะกลายเปนกระแสหลัก สามารถแกไขไดอยางสรางสรรค บริษัท สหรัฐ เสนอติดตั้งเซ็นเซอรใหยานพาหนะของของการทำธุรกิจ โดยในยุคแรกของการรวมกันสราง มี แหงนีใชเครืองมือวิเคราะหโซเชียลเน็ทเวิรค ลูกคา เพื่อคิดเบี้ยประกันใหมที่ประเมินตาม ้ ่ วิกีพีเดียและโอเพนซอรส เปนผูบุกเบิก ดูเสนทางการไหลเวียนของขอมูล และคนหา พฤติกรรมการขับมากวาบุคลิกภาพลักษณะของ ปจจุบัน แนวคิดนี้ เห็นไดมากขึ้น จากหลาย พนักงานผูเ ชียวชาญในองคกรของตนเองที่ ผูขับรถยนต แมกระทั่งแวดวงการแพทย ใช ่องคกรที่ใชเวบเขาถึงและลดตนทุนการใหบริการลูกคา กระจายอยูทวโลก ซึงการวิเคราะหดงกลาว เซ็นเซอรฝงในคนไขเพือดูการเปลียนแปลงสุขภาพ  ่ั ่ ั  ่ ่เชนธุรกิจที่ใหคอมมูนิตี้ออนไลนเขามามีสวนรวมการรับ ทำใหพบคอขวดของปญหาในหลายจุดและ เพือใหแพทยปรับการดูแลรักษาตามความจำเปน ่
 9. 9. »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 09 à·¤â¹âÅÂÕ·ÕèËŒÒ ¡Ò÷´ÅͧáÅТŒÍÁÙÅ¢¹Ò´ãËÞ‹ ชวยใหลูกคาหลีกเลี่ยงเวลาการใชไฟในชวงที่มี ทรัพยสินทางปญญา ที่จะสรางรูปแบบบริการ การใชสูงสุด และลดการผลิตพลังงานไฟฟาที่ ใหม ๆ ปริมาณขอมูลที่เพิ่มขึ้นเทาตัวทุก ไมมีประสิทธิภาพ หรือการใชตึกอัจฉริยะที่ใช à·¤â¹âÅÂÕ·Õèá»´ ¡ÒÃࢌÒÊÙ‹Âؤ¢Í§ÃٻẺ¸ØáԨ18 เดือน จากการใชงานของอินเทอรเน็ตและ ไอทีมอนิเตอรการใชพลังงาน หรือการใชซอฟต ẺËÅÒ´ҹ (Multisided business model) Œการใชสมารทแอสเส็ท แนวโนมดังกลาวเปน แวรชวยวิเคราะหปรับปรุงระบบขนสงและบริหาร รูปแบบธุรกิจแบบหลายดาน สรางที่รูจักวา “ขอมูลขนาดใหญ” หรือ big data เสนทางขนสงทางเครื่องบิน รถไฟ และรถบรรทุก มูลคาผานการปฎิสัมพันธ กับผูเลนหลากหลายเทคโนโลยีที่จัดหาและวิเคราะหขอมูล มีกวาง ที่ลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในสิ่งแวดลอม แทนรูปแบบธุรกิจแบบดังเดิมทีเ่ นนการปฏิสมพันธ ้ ัขวางมากขึ้นและราคาต่ำลง ทำใหหลายองคกรไดใชประโยชนจากขอมูลเพิ่มขึ้นไปในระดับ à·¤â¹âÅÂÕ·àèÕ ¨ç´ ¡ÒÃÁͧ ÍÐäà æ ãˌ໚¹ “ºÃÔ¡ÒÔ แบบหนึงตอหนึง หรือเพียงการแลกเปลียนขอมูล ่ ่ ่ (anything as a service) ในบางธุรกิจ การรวบรวมขอมูลจากใหม นอกจากการใชไอทีเพื่อสนับสนุนธุรกิจไปสูการทดลองทางธุรกิจเพื่อเปนแนวทางการ ผูใชกลุมหนึ่งสามารถสรางรายไดใหกับธุรกิจตัดสินใจและทดลองสินคาใหม ๆ รูปแบบธุรกิจ เมือนำขอมูลนันไปขายใหกบลูกคาอีกกลุมหนึงได ่ ้ ั  ่และนวัตกรรมในการเพิ่มประสบการณลูกคา เชน Sermo ชุมชนออนไลนสำหรับแพทยสมาชิกในหลายกรณี แนวทางใหม ๆ ทำใหธุรกิจ ที่จะเขามาใชบริการและอานบทความวิชาการตัดสินใจไดเรียลไทม และแนวโนมนีผลักดันการ ้ บริษัทภายนอก อยาง บริษัทยา องคกรดานเปลียนแปลงดานการวิจย นวัตกรรมและการตลาด ่ ั สุขภาพ สถาบันการเงิน และรัฐบาล ตางก็ตอง บริษทอินเทอรเน็ต อยาง อะเมซอน ั จายเงินเพื่อเขาถึงกลุมออนไลนนี้ เชนการทำดอทคอม อีเบยและกูเกิล เปนผูนำ โดยสามารถ  ผลสำรวจกับสมาชิกในเวบวางตำแหนงคอนเทนทบนหนาเวบเพจไดอยางเหมาะสมเพือเพิมยอดขายและหาลูกคาเปาหมาย ่ ่บริษทคาปลีกยักษใหญเทสโก ใชการประมวลผล ัขอมูลลูกคานับสิบลานรายจากการใชงานบัตรสมาชิก และวิเคราะหขอมูลเพือหาโอกาสธุรกิจ  ่ใหม ๆ เชนเสนอโปรโมชันตามกลุมลูกคาเฉพาะ ่ บริษทอืน ๆ ก็ใชการวิเคราะหขอมูลผานโซเชียล- ั ่ เน็ตเวิรคแบบเรียลไทม ฟอรด มอเตอร เปปซี่  เทคโนโลยีไดเปลียนโฉมหนาการใหบริการ ่แอนดโค และเซาทเวสตแอรไลน วิเคราะหขอมูล  โดยเปดใหผใชงานไดจายตามการใชงานจริง ชวย ู ทีโ่ พสตเกียวกับองคกรในเวบไซตอยาง เฟซบุค ่  ลดการใชจายจำนวนมากในคราวเดียวและลดภาะ และทวิตเตอร เพื่อทำแคมเปญการตลาดและ การจัดซื้อและบำรุงรักษา ฟรีเมียม (freemium)เปนอีกตัวอยางทำความเขาใจลูกคาวามีความรูสึกอยางไรตอ ในอุตสาหกรรมไอที การเติบโตของคลาว ที่นาสนใจ โดยเปนโมเดลใหคนกลุมหนึ่งใชการเปลี่ยนแปลงของแบรนด คอมพิวติ้ง ที่ใหผูใชเขาถึงทรัพยากรระบบและ บริการฟรี โดยใชเงินจากลูกคาอีกกลุมหนึ่งที่ ขอมูลผานทางเครือขายแทนการติดตั้งซอฟตแวร ยินยอมเสียคาบริการเพิ่มเติมในการใชบริการ à·¤â¹âÅÂÕ·ÕèË¡ ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Íà¾×èÍâÅ¡·ÕèÂÑè§Â×¹ หรือเก็บขอมูลไวในเครื่องผูใชงาน คอนซูเมอร พิเศษอืน ๆ เชน Flickr บริการเก็บภาพออนไลน ่ อุตสาหกรรมไอที ถือไดวาเปนหนึ่ง เปดรับการใชบริการผานคลาวดตงแตอเี มล ไปจน ้ั Pandora เพลงออนไลน และสไกป การสือสาร ่ในอุตสาหกรรมที่ทำใหเกิดโลกรอน ในอีก ถึงวิดโิ อ รวมถึง การใชซอฟตแวรในรูปแบบบริการ ออนไลน ยิงมีจำนวนลูกคาทีใชฟรีมากขึนเทาใด ่ ่ ้ดานหนึงไอทีกชวยการลดการปลอยคารบอนได ่ ็ (Software as a service) นันหมายถึงบริการทีมคณคาเพิมมากขึนสำหรับ ่ ่ีุ ่ ้ออกไซตใหกบโลกดวยเชนกัน หลายบริษทเริม ั ั ่ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมไอทีแลว ก็ ลูกคาทุกคน Pandora ใชขอมูลจากลูกคาที่ใชใชเทคโนโลยี ดาตาเซ็นเตอรสีเขียว เพื่อลด ไดมแนวคิดใหผคนทีอาศัยในเมืองไดมาซือบริการ ี ู ่ ้ ฟรีมาเปนขอมูลการแนะนำเพลง ผูใช Flickrการใชพลังงานความรอนในศูนยขอมูล เชนการ  ขนสงนับตามชั่วโมงการใชงานมากกวาการซื้อ จะไดประโยชนจากกลุมคนที่มาโพสตภาพใชเวอรชวลไลเซชั่นซอฟตแวรเพื่อลดจำนวน รถยนต City CarShare และ ZipCar เปนผูบกเบิก ุ บริษัทอื่น ๆ เชน มาสเตอรการด ตั้งเครื่องแมขาย การใชระบบทำความเย็นและ ในตลาดนี้ และบริษัทที่ใหบริการเชารถก็เริ่มเขาสู แผนกที่ปรึกษาขึ้นใหม โดยใชประโยชนจากการใชพลังงานทดแทน โมเดลนี้แลว ขอมูลที่การใชบัตรเครดิตของลูกคาในธุรกิจ นอกจากนัน ไอทียงชวยใหหลาย ๆ ้ ั ผูนำธุรกิจ ตองตื่นตัวกับโอกาสที่จะ หลักของตนเอง โดยวิเคราะหแนวโนมการซื้ออุตสาหกรรมลดโลกรอน เชน การใชสมารทมิเตอร เปลียนแปลงรูปแบบการเสนอสินคาใหเปน “บริการ” ่ สิ น ค า จากนั ้ น รวบรวมข อ มู ล ดั ง กล า วขายสมารทพาวเวอรกริด ทีวดการใชพลังงานไฟฟา ่ั โดยนำสินทรัพยที่จับตองไดผสมผสานเขากับ ใหกับรานคาที่ตองการรูแนวโนมการใชจาย
 10. 10. »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 10 นโยบายสาธารณะที่สรางสรรค ที่นำเทคโนโลยี เขามาชวยจะชวยลดขอจำกัดดานเศรษฐกิจและ สังคมจากความหนาแนนของประชากร การสรางเมืองที่เชื่อมตอเครือชายอิน- เทอรเน็ต อยาง ลอนดอน สิงคโปร และสต็อกโฮม ไดใชสมารท แอสเส็ท เพือแกไขปญหาการจราจร ่ คับคัง และหลายเมืองก็นำเทคโนโลยีมาใชในระบบ ่ ขนสงมวลชนที่จะคาดการณเวลาที่แมนยำและ นาเชือถือได การใชเซ็นเซอรในรถโดยสารประจำ ่ ทาง และรถไฟ เพือใหรสถานะของสภาพการจราจร ่ ู การจัดสรรเสนทางไดเต็มประสิทธิภาพสำหรับการ วางแผนการขนสง เทคโนโลยีสามารถปรับปรุงการให บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูบงคับใชกฎหมายสามารถใชสมารท แอสเส็ท ั อยางกลองวีดิโอและการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงที่มีอาชญากรรมสูง และเพิมจำนวนตำรวจในพืนทีเ่ สียง ่ ้ ่ คลาวดคอมพิวติงและคอลลาบอ- ้ เรชันเทคโนโลยี ทำใหประชาชน ่ เขาถึงบริการการศึกษาผานออนไลน ขณะทีภาครัฐก็ใหบริการ ่ ผานเวบ ทั้งการยื่นภาษี การลง ทะเบียนรถยนต การจางงาน ฯลฯ ในเวบ FixMyStreet.com ของอังกฤษ ประชาชน จะรายงาน พิจารณาและ ถกเถียงปญหาในชุมชน เชน การทิงขยะ ้ ในที่ที่ไมถูกตอง โดยจะติดตอกับเจาหนาที่ ทองที่เพื่อใหขอมูลและแกไขปญหา การจะบรรลุเปาหมายดังกลาว ผูนำ à·¤â¹âÅÂÕ·Õèà¡ŒÒ ¹Çѵ¡ÃÃÁ¨Ò¡¡ÅØ‹ÁÁÇŪ¹ กับกลุมลูกคาเปาหมาย เครือขายดังกลาว ชวย ตองมีวิสัยทัศนที่มองไปขางหนา การใชแนวทาง (°Ò¹Å‹Ò§¢Í§»ÃÒÁÔ´) ใหผูผลิตจีนสามารถบริหารกำลังการผลิตตาม ทียดหยุน แบบทดลองไปเรียนรูไป รวมถึงการวัด ่ื   ในตลาดเกิดใหมทกำลังเติบโต การใช ่ี ความตองการได (capacity as a service) ทำให ความสำเร็จ โดยผูนำตองสรางแรงจูงใจทีเ่ หมาะ รูปแบบธุรกิจที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาท ชวย ธุรกิจขนาดเล็กที่อยูที่ใดในโลก สามารถหา สมสำหรับทุกกลุมองคกรในโครงการสาธารณะสรางนวัตกรรมใหม ๆ จากคนรากหญาได ซัพพลายเออรไดอยางรวดเร็วและผลิตไดตาม เพื่อสรางการมี฀

×