• Like
 • Save
Software Park Newsletter ฉบับ 1/2554
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Software Park Newsletter ฉบับ 1/2554

on

 • 3,822 views

Software Park Newsletter ฉบับ 1/2554

Software Park Newsletter ฉบับ 1/2554

Statistics

Views

Total Views
3,822
Views on SlideShare
2,309
Embed Views
1,513

Actions

Likes
0
Downloads
96
Comments
0

2 Embeds 1,513

http://softwareparkthailand.wordpress.com 1512
https://softwareparkthailand.wordpress.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Software Park Newsletter ฉบับ 1/2554 Software Park Newsletter ฉบับ 1/2554 Document Transcript

  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 255408 ·ÔÈ·Ò§á¹Ç⹌Á ·çͻ෹෤µÔ´ÍÒÇظ¸ØáԨ 11 ¢‹Òǹ‹ÒÃÙŒ TSPA ÊÒ¹à¤Ã×Í¢‹Ò«ͿµáÇÏä·Â 14 ½†ÒÇԡĵ«ÕäÍâÍ ¤ÅÒÇ´-àÇÍϪ‹ÇÅäÅ૪Ñè¹-âÁºÒ Mobile Applications
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 02 CONTENTແ´ÊÇÑÊÒ¤¹Ê¹·¹Ò¹ 03 “âÁºÒ§¨Ò¡»¡è¹” Á‹´Õ ‹Ð ¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹·Ø¡·‹Ò àÃ×èÍ á;ÅÔà¤ªÑ 03 ¢ØÁ·Í§ãËÁ‹«Í¿µáÇÏä·ÂËÒ§ËÒ¡¹ä»ÁÒ¡¡ÇÒ˹§»‚ »ÃÐà·Èä·Â ‹ Ñ ‹ èÖ¼‹Ò¹àÃ×èͧÃÒÇÁÒ¡ÁÒ ¨¹¡ÓÅѧ¨ÐࢌÒÊÙ‹¡ÒÃàÅÍ¡µ§¤Ã§ãËÁã‹ ¹à´Í¹¡Ã¡®Ò¤Á¹éÕ × éÑ éÑહà´ÂÇ¡º«Í¿µáÇþÒä Á¼ºÃËÒà ‹ Õ Ñ ×    Õ ŒÙ Ô 06 ¨Ñºà¢‹Ò¤Ø “´Ã.¸¹ªÒµÔ ¹¹¹¹·” ´¹«Í¿µáÇÃä ·Â ‹Ø  Ñ à¡ÒÐà·¤â¹âÅ¡-ÃѺàÊÃÕÍÒà«Õ¹ ãËÁ‹ÍÒ¨Òϸ¹ªÒµÔ ¹Ø‹Á¹¹· ·ÕèࢌÒÁҢѺà¤Å×è͹¡ÒÃàµÔºâµãËŒ¡ÑºÍصÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µáÇÏä·ÂÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ 08 ·ÔÈ·Ò§á¹Ç⹌Á ·çͻ෹෤µÔ´ÍÒÇظ¸ØáԨ 06 áÅÐäÁÇÒàÇÅÒ¨ÐËÁ¹àǹà»Å¹ ‹‹¨Ø´Â×¹áÅШԵÇÔÞÞÒ³¢Í§«Í¿µáÇÏ Ø Õ èÕä»Í‹ҧäà ÊÔè§Ë¹Ö觷ÕèäÁ‹à¤Âà»ÅÕè¹ ¤×Í 11 ¢‹Òǹ‹ÒÃÙŒ TSPA ÊÒ¹à¤Ã×Í¢‹Ò«ͿµáÇÏä·Â¾ÒϤ·ÕÁ§Áѹʋ§àÊÃÔÁʹѺʹع«Í¿µáÇÏ è ‹Ø èä·Â áÅФÇÒÁµÑé§ã¨ã¹¡Ò÷ӧҹÍ‹ҧáç¡ÅŒÒ¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅзÕÁ§Ò¹¢Í§ 12 ¡ÃÐáÊäÍ·Õ «ÕÍÕâÍäÍ·Õ ¡Ãз،§ÃÑ° ÃѺÁ×Íᢋ§àÊÃÕÍÒà«Õ¹«Í¿µáÇϾÒϤ ઋ¹¡Ñ¹¡Ñº¨Ø´Â×¹¢Í§¨´ËÁÒ¢ÒÇ«Í¿µáÇþÒ䧤§¤´ÊÃùÓàÃͧ ‹    Ñ Ñ è× 14 ½†ÒÇԡĵ«ÕäÍâÍ ¤ÅÒÇ´-àÇÍϪ‹ÇÅäÅ૪Ñè¹-âÁºÒÂÃÒÇ·Õàè »š¹»ÃÐ⪹µÍ¼Ù»ÃСͺ¡ÒøØáԨ ‹ ŒáÅйѡ¾Ñ²¹Ò«Í¿µáÇÏ ÁÒàʹÍãËŒ¡Ñº¤Ø³¼ÙÍҹ͋ҧµ‹Íà¹×ͧ ·Ñ§ã¹á§‹ÁÁ¢Í§ Œ‹ è é Ø 15 àÍʾÕäͤ͹à¹ÍÏ NECTEC-Wealth (๤෤-àÇ矏) à´Ô¹Ë¹ŒÒࢌÒÊÙ‹Áҵðҹ CMMI 12à·¤â¹âÅÂÕ ¡ÒúÃËÒè´¡Òà ¡ÒêªÍ§ Ô Ñ éÕ ‹âÍ¡ÒÊ·Ò§¸ØáԨ ÃÇÁ¶Ö§¡Ô¨¡ÃÃÁ´Õ æ¨Ò¡«Í¿µáÇϾÒϤ «Ö觤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·ÓËÇѧ໚¹Í‹ҧÂÔè§Ç‹Ò¨Ð໚¹»ÃÐ⪹ãËŒ¡Ñº 16 ÍÔ¹¤ÔÇàºàµÍÏ “¤ÅÒÇ´ ¤ÃÕàͪÑè¹” ⴴËÇÁǧµÅÒ´¤ÅÒÇ´ à«ÍÏÇÔÊ·‹Ò¹äÁ‹ÁÒ¡¡ç¹ŒÍ ¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¡ÒõԴµÒÁ ¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·Ó 17 ˹ŒÒµ‹Ò§áË‹§âÍ¡ÒÊ ¤ÅÒÇ´ ¤ÍÁ¾ÔǵÔé§-âÁºÒÂá; ´ÒÇÃØ‹§´Ñ¹äÍ·Õ»‚ 54 15 08 18 ÃÒ§ҹ ·ÕàÍçÁàÍà¼Â¼Å¤Œ¹ËÒÊØ´ÂÍ´ ͧ¤¡Ãà´‹¹ãªŒäÍ·Õ 20 ºÍ¡àÅ‹Òà¡ŒÒÊÔº 22 µÒÃҧͺÃÁ 16
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554àÃ×èͧ¨Ò¡»¡”“âÁºÒ á;ÅÔपÑè¹ ประเด็นหนึ่งที่รอนแรงของแวดวงไอที คงหนีไมพน สมารทโฟนและแท็ปเล็ท ที่มีอัตรา 03 ใหกับนักพัฒนาและสรางโอกาสสงออกซอฟตแวร ใหกับประเทศไทย การเติบโตสูงทั้งในตลาดโลกและตลาดประเทศ เฉพาะตลาดประเทศไทย มีการคาดการณ¢ØÁ·Í§ãËÁ‹«Í¿µáÇÏä·Â ไทย การเพิ่มขึ้นของจำนวนอุปกรณพกพาเหลานี้ วาจำนวนสมารทโฟนในประเทศ จะอยูที่ 3 ลาน นอกจากจะสรางผลิตภาพการทำงานแบบทุกที่ เครืองในปน้ี ไมนบรวมตลาดแท็ปเล็ทอีกไมตำกวา ่ ั ่ ทุกเวลาและพรอมตอบสนองความตองการใชงาน 2 แสนเครื่อง รวมถึงตลาดองคกรที่เริ่มใหความ สวนบุคคลแลว ยังสรางโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ สำคัญกับการทำ Mobile Strategy นั่นหมายถึง จาก “โมบาย แอพลิเคชั่น“ที่จะสรางรายไดใหกับ ความตองการพัฒนาแอพลิเคชันทีจะใชตอบสนอง ่ ่ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย ความตองการใชงานอีกมหาศาล โดยขอมูลจากบริษทวิจยระดับโลกการทเนอร ั ั การเติบโตของโมบายแอพลิเคชั่นดัง- คาดการณวา มูลคาดาวนโหลดโมบาย แอพลิเคชัน  ่ กลาว ทำใหซอฟตแวรพารคมองวา นาจะถึงเวลาที่ ทัวโลก จะสูงถึง 17.7 พันลานดอลลารสหรัฐ เติบโต ่ หนวยงานทั้งรัฐ ภาคการศึกษาและเอกชนที่อยูใน จากปทผานมา 117% ทีมมลคา 8.2 พันลานดอลลาร ่ี  ่ีู อุตสาหกรรมตองมารวมกลุมความรวมมือ เพื่อ สหรัฐ สวนตลาดโมบายแอพลิเคชั่นในไทยคาดวา สรางความเขมแข็งดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรบน จะอยูท่ี 9.8 พันลานบาท เพิมจากป 2553 ทีมมลคา  ่ ่ีู อุปกรณมือถือและแทปเล็ต โดยจัดตั้งโครงการ ตลาดอยูท่ี 6.3 พันลานบาท  Mobile Technology for Thailand หรือ MT2 นายธนชาติ นุมนนท ผูอำนวยการเขต เบืองตนมี 8 หนวยงานเขารวมประกอบดวย ้ อุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย กลาววา โมบาย สถาบันวิจยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คณะ ั แอพลิเคชั่น จะเปน “คลื่นลูกใหม” ที่สรางรายได วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรSoftware ParkºÃÔ¡ÒÃˌͧͺÃÁ »ÃЪØÁáÅÐÊÑÁÁ¹Ò ËÅÒ¢¹Ò´ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂÍØ»¡Ã³·Ñ¹ÊÁѤú¤Ãѹ ÍÕàÁÅ : fms@swpark.or.th ʹ㨵Դµ‹Í : 02-583-9992 µ‹Í 1412-1414
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 04คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) Mobile Applicationsบริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) บริษัท อินเทลไมโครอิเลคทรอนิกส (ประเทศไทย) บริษท สามารถ ัคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สปริงเทเลคอม การรวมกลุมโครงการดังกลาว ชวยเพิมพลัง  ่ตอรองใหกบนักพัฒนาและบริษทขนาดเล็กทีจะสามารถ ั ั ่เขาถึงบริษัทเจาของเทคโนโลยี และเปดโอกาสทางธุรกิจระหวางกัน การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนรวมถึงการไดฐานขอมูลของจำนวนนักพัฒนาและบริษทผูพฒนาทีมอยูไดอยางแมนยำ เพือใชเปนขอมูล ั ั ่ี  ่การกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมและผลักดันการพัฒนาไดอยางกาวกระโดด หากในอนาคตอันใกล มีจำนวนสมาชิกทั้งระดับองคกรและบุคคลทั่วไปเพิ่มขึ้น จะตั้งกลุมคณะทำงานเฉพาะดาน เชน กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับโมบาย แอพลิเคชัน การกำหนด ่มาตรฐานการใชแปนพิมพภาษาไทย เปนตน สวนของซอฟตแวรพารคในฐานะเลขานุการของกลุม จะทำหนาที่เปนตัวกลางจับคูทางธุรกิจระหวางนักพัฒนาและผูประกอบการโทรศัพทมือถือพรอมการฝกอบรมนักพัฒนาซอฟตแวรโทรศัพทมือถือในแพลตฟอรมตางๆ เพื่อรองรับความตองการของตลาด “เรา คาดวา ปจจุบนมีผประกอบการโมบาย ั ูแอพลิเคชัน ต่ำกวา 100 รายและ มีจำนวนนักพัฒนา ่โมบายแอพลิเคชั่นไมถึงหนึ่งพันคน เราหวังวากลุมความรวมมือนี้ จะสามารถผลิตบุคลากรดานโมบายแอพลิเคชันไดถง 30,000 คน ภายใน 3 ป” ผูอำนวยการ ่ ึ ซอฟตแวรพารค กลาว ในฐานะสมาชิกกลุม MT2 ระบุวา บริษัทไดเริ่ม ดานนายเอกราช คงสวางวงศา ผูจดการ ั ดานนายสุพจน เธียรวุฒิ ผูอำนวยการสถาบัน  โครงการใหม Intel AppUp developer program ฝายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร บริษท ไมโคร ัวิจยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และประธาน ั เพือสนับสนุนนักพัฒนาซอฟตแวรไทย ใหเขาถึง ่ ซอฟท (ประเทศไทย) กลาวดวยวา บริษทมีกจกรรม ั ิกลุมเอ็มทีสแควร กลาวเสริมวา สมาชิกในโครงการ เทคโนโลยีแหลงความรู และสรางชองทางการจัด สนับสนุนสำหรับนักพัฒนาผานศูนยนวัตกรรมจะไดรับสิทธิเขาใชบริการศูนยทดสอบแอพพลิเคชั่น จำหนายระบบออนไลน และยังจัดทำโครงการ ซอฟตแวร หรือไมโครซอฟท อินโนเวชัน เซ็นเตอร ่(Mobile Testing Center) ซึงทริดและซอฟตแวรพารค ่ ้ี Intel AppUp Center ซึงเปนแหลงรวมซอฟตแวร ่ โดยเริมตังแตการอบรม การพัฒนา การทดสอบ ่ ้ไดรวมกันจัดตั้งมูลคากวา 6 ลานบาท ที่นาสนใจสำหรับผูใช ตลอดจนการนำแอพพลิเคชันขึนไปจำหนายทัวโลก ่ ้ ่ ศูนยทดสอบ จะอำนวยความสะดวกใหนก ั โดยโครงการเหลานี้สามารถเชื่อมตอ บนมารเกตเพลสของวินโดวส โฟน โดยจะนำมาพัฒนานำแอพลิเคชันทีออกแบบมาทดสอบการทำงาน ่ ่ กับกลุมเอ็มทีสแควร เชน การฝกอบรมถายทอด  เชือมการทำงานกับกลุม MT2 เพือชวยขยายโอกาส ่  ่จริงบนอุปกรณ และชวยลดภาระการจัดซื้ออุปกรณ ความรูใหกับนักพัฒนา ใหบริการอุปกรณเพื่อ การนำรายไดสูประเทศไทยมือถือแพลทฟอรมตาง ๆ ใหกับนักพัฒนาดวย การทดสอบซอฟตแวร พรอมทังใหการสนับสนุน ้ ฟากตัวแทนจากบริษทสามารถคอรปอ- ั ขณะที่นายจิรวิทย แมประสาท ผูจัดการ ดานการตลาดและประชาสัมพันธแอพพลิเคชั่น เรชัน จำกัด (มหาชน) อีกหนึงสมาชิก มองวา ความ ่ ่บริษัท อินเทล ไมโครอิเลคทรอนิกส (ประเทศไทย) จากประเทศไทย รวมมือกับกลุม MT2 ในชวงตน จะใหการสนับสนุน 
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 05 Application) เนื่องจากตลาดมีความหลากหลาย และแตละแพลทฟอรมก็มีขนาดตลาดที่ใหญมาก เพียงพอ ขณะที่การขายแอพลิเคชั่นเขาไปใน โมบาย แอพสโตรตาง ๆ ที่มีอยูนั้น มีสถิติพบวา การขายแอพลิเคชั่นและเก็บเงินไดนั้นมีเพียง 5% เทานัน จึงจำเปนทีนกพัฒนาตองหารูปแบบอืนใน ้ ่ั ่ การทำเงิน เชน Tie-in Advertising ใหลกคาใชงาน ู แอพลิเคชั่นฟรี แตสอดแทรกโฆษณาที่ไมรบกวน ผูใชเขาไปเขาไปในแอพลิเคชั่น หรือการทำแอพพลิเคชั่นที่มีลักษณะ เปนบริการและมีการเก็บรายไดจากการใชงาน ซึงกรณีศกษาทีประสบความสำเร็จทีสด คือ แบล็ค ่ ึ ่ ุ่ เบอรรี่ หรือ บีบี ที่ใหบริการบีบีเอ็ม (Black- Berry Messenger) โปรแกรมสนทนายอดฮิต ที่ผนวกการใชงานโปรแกรมในรูปแบบแพ็คเก็จ การใชงาน “ไมวาจะเลือกทำรายไดจากแอพลิเคชัน  ่ ในรูปแบบใด ที่สำคัญ ผูพัฒนาแอพลิเคชั่น ตอง เก็บตัวอยางทำ sample ของผูใช เพือดูการตอบรับ  ่ ของแนวโนมตลาดเปาหมาย และเมือพัฒนาสำเร็จ ่ ตองสามารถทำตลาดไดอยางนาสนใจ หากคิด ทำเพียง Copy and Paste ก็ยากที่จะประสบ ความสำเร็จ การทำหลังคนอืน ตองหาจุดเดนและ ่ ความแตกตาง” สวนของนางฐาปนีย เกียรติไพบูลย ผูอำนวยการกลุมสารสนเทศการตลาด การทอง เที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งเปนหนวยงานที่เริ่มทำ การตลาดและบริการผานโมบาย แอพลิเคชั่น มองวา นักพัฒนาสามารถใชขอมูลการทองเที่ยว ที่มีอยูมาพัฒนาแอพลิเคชั่นใชงานเฉพาะทางดานกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนตางๆ แกนกพัฒนา และ  ั ระบุวา ปจจุบนมีความตองการวาจางงานพัฒนา  ั ตัวอยางเชน การพัฒนาแอพลิเคชั่นมีแนวทางทีจะสนับสนุนดานอุปกรณโทรศัพทมอถือ ่ ื โมบายแอพลิเคชั่นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุม ทีเ่ ปน เพอรซลนัล ทัวริซม เมดิคล ทัวริซม เวดดิง ั ่ึ ั ่ึ ้เพือชวยใหนกพัฒนามีอปกรณและซอฟตแวรททนสมัย ่ ั ุ ่ี ั องคกร แตยงขาดจำนวนบุคลากรทีมความชำนาญ ั ่ี ฮันนีมูน โก กรีน ทัวริซึ่ม ไทยแลนด แกรนด สวนของนายชวัล บุญประกอบศักดิ์ รอง ที่ตอบสนองไดทันกับความตองการในตลาด เซล จนถึงแอพลิเคชันงาย ๆ อยาง เกมทองเทียว ่ ่ประธานฝายบริหาร บริษท สปริงเทเลคอม ในฐานะ ั เทาทีประเมิน มีบริษททีทำธุรกิจนีอยูระดับไมก่ี ่ ั ่ ้  รวมถึงแอพลิเคชั่นที่ชวยสงเสริมศักยภาพของผูสมาชิกกลุม เปดเผยวา สปริงจะใหความรวมมือกับ  สิบแหงและมีจำนวนบุคลากรนับรอยคน ทำให ประกอบการทองเที่ยวกลุมที่เปดใหนักพัฒนาเขาฝกอบรมในรูปแบบการ บุคลากรที่มีฝมือถูกดึงตัวไปรวมงานกับบริษัท นายกีรติ โกสียเ จริญ ตลาดหลักทรัพยทำงานจริงและทางบริษัทจะเปดเครื่องมือในการ ขนาดใหญ ซึงจำเปนทีบริษทขนาดกลางและเล็ก ่ ่ ั แหงประเทศไทย ที่ผลักดันการพัฒนา Settradeพัฒนาซอฟตแวร หรือ SDK เพือใหสมาชิกสามารถ ่ จะตองเขาไปสรรหานักพัฒนารุนใหมในระดับ Streaming แอพลิเคชันคาหุนและอนุพนธบนไอโฟน ่  ัเขามาเขียนซอฟตแวรตอเชื่อมไดอีกดวย มหาวิทยาลัยใหเขามารวมงานมากขึ้น และไอแพด กลาวเสริมวา การพัฒนาแอพลิเคชัน ่ ขณะที่นายสิทธิพล พรรณวิไล หรือเนย สวนของแนวโนมการพัฒนาโมบาย สิ่งสำคัญที่ตองคำนึงอยูที่ การออกแบบที่ตองหนึงในนักพัฒนาผูคร่ำหวอด และผูรวมกอตังบริษท ่   ้ ั แอพลิเคชั่น ผูพัฒนาตองพัฒนาแอพลิเคชั่นให ใชงานงาย และประสบการณของผูใชงาน รวมถึง หัวลำโพง ซึ่งใหบริการพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่น รองรับหลากหลายแพลทฟอรม (Multi Platform มีจุดแตกตางอยางนาสนใจ
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 06จับเขาคุย“ดร.ธนชาติ นุนนนท” ดันซอฟตแวร ไทยเกาะเทคโนโลก-รับเสรีอาเซียน หลังรับไมตอขึนเปนผูอำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร  ้  ประเทศไทย (ซอฟตแวรพารค) คนลาสุด เมื่อเดือนตุลาคม 2553 “ดร.ธนชาติ นุมนนท” ไดกำหนดพันธกิจเรงดวนหลายดาน พรอมเตรียม  ผสานประสบการณเทคโนโลยีอนคร่ำหวอด ทังจากซัน ไมโครซิสเต็มส ั ้ งานดานวิชาการและบริหารในมหาวิทยาลัยขอนแกน และรักษาการผู อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ ่ ใหบรรลุเปาหมายสูงสุดคือ “ขับเคลือนการเติบโต และสรางความเขมแข็ง ่ ใหกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย” ผูอำนวยการซอฟตแวรพารค คนที่ 3 เลาถึงความตั้งใจกับ บทบาทใหมวา ตองการสานตอภาพลักษณของซอฟตแวรพารคใหเปน  “แลนดมารก” ของประเทศไทย เปนจุดศูนยกลางทีหนวยงานทังในและตาง ่ ้ ประเทศ ไดเขามาติดตอประสานงานทีเ่ กียวของกับอุตสาหกรรมซอฟตแวร ่ และทีตองเดินหนาควบคูกนไป ก็คอมุงตอกย้ำบทบาทการเปน ่ ั ื  “Technology Advisor” เปนทีปรึกษาดานเทคโนโลยี โดยจะใหนำหนัก ่ ้ เปนพิเศษกับเรืองคลาวด คอมพิวติง และโมบาย แอพลิเคชัน เพราะเปน ่ ้ ่ แนวโนมเทคโนโลยีโลก ซึงจะสรางโอกาสทางการตลาดใหมๆ ใหกบผู ่ ั กวา 190% หรือมีมูลคา 5.2 พันลานดอลลารสหรัฐ และคาดวาภายในป พัฒนาซอฟตแวรไทย 2557 จะมีแอพลิเคชั่นดาวนโหลด กวา 185 พันลานแอพลิเคชั่นจากโมบาย ปจจุบนซอฟตแวรพารค เปนพันธมิตรกับผูใหบริการดาตา ั  แอพลิเคชั่น สโตร นับตั้งแตกรกฎาคม 2551 เซ็นเตอร ทั้งทรู ไอดีซี ไอบีเอ็ม และทีซีซี เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน ดร. ธนชาติ กลาววา ปจจุบันซอฟตแวรพารค รวมกับสถาบันวิจัย ใหมจำนวนนักพัฒนาซอฟตแวรไทยทีสามารถเขียนแอพพลิเคชันซึงทำงาน ี ่ ่ ่ และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (ทริดี้) ซึ่งจัดตั้ง Mobile Testing บนระบบคลาวดไดมากขึน เปลียนรูปแบบการทำธุรกิจซอฟตแวรใหรองรับ ้ ่ Center เปดโอกาสใหนกพัฒนาไดนำโมบายแอพลิเคชันทีออกแบบมาทดสอบ ั ่ ่ ยุคของการขายซอฟตแวรในรูปแบบบริการ (Software as a Service) การทำงานจริงบนระบบปฏิบตการตาง ๆ ทังไอโฟน แบล็คเบอรี่ แอนดรอยด ัิ ้ ทั้งนี้ หากบริษัทซอฟตแวรไทยตื่นตัว และปรับเปลี่ยนเขาสู ฯลฯ ที่ชวยลดภาระคาใชจายที่ใหกับนักพัฒนา โดยไมจำเปนตองลงทุนซื้อ คลาวด เซอรวส จะทำใหผใชไอทีภายในประเทศสามารถหาซอฟตแวร ิ ู อุปกรณฮารดแวรมาทดสอบ ทีใชได ในราคาทีถกลง ซึงนอกจากชวยเพิมศักยภาพในการแขงขันของ ่ ู่ ่ ่ รวมทั้งสรางกลุมความรวมมือคอนซอรทเตียม MT2 หรือ Mobile ประเทศแลว ยังเปนโอกาสในการสงออกไดมากขึน “เพราะโมเดลของ ้ Technology for Thailand ซึ่งเปนโครงการความรวมมือของกลุมภาครัฐ คลาวด คอมพิวติ้ง ทำใหผูซื้อซอฟตแวรที่อยูทั่วโลกสามารถเลือกใช หนวยงานการศึกษา และภาคเอกชน ทีจะสรางความเขมแข็งดานอุตสาหกรรม ่ ซอฟตแวรผานอินเทอรเน็ต โดยที่ผูใหบริการอยูที่ใดก็ได” ซอฟตแวรบนอุปกรณมือถือและแทบเล็ต ทั้งการแลกเปลี่ยนฐานขอมูลนักผนกพนธมตรหนนโมบายแอพลเิ คชน ึ ั ิ ุ ่ั พัฒนา การฝกอบรมและขยายตลาดรวมกัน ขณะที่ ทางดานโมบายแอพลิเคชันนัน หากนักพัฒนาแอพ- ่ ้ ในชั้นแรกมีพันธมิตรจำนวน 9 ราย ประกอบดวย สถาบันวิจัย พลิเคชันสามารถมีเครืองมือชวยพัฒนาเขามาสนับสนุน ก็จะเพิมโอกาส ่ ่ ่ และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม, ศูนยเทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกสและ ของแอพพลิเคชันสัญชาติไทย ทีจะออกมาตอบสนองความตองการใน ่ ่ คอมพิวเตอรแหงชาติ, คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ตลาดโทรศัพทมือถือ และอุปกรณพกพาที่เติบโตแบบกาวกระโดด ซึ่ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร เปนแนวโนมเดียวกันทั่วโลก ลาดกระบัง ขอมูลจากการทเนอร ระบุวา รายไดจากโมบาย แอพลิชน สโตร  ่ั บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินเทล ไมโคร- ทัวโลกคาดวาจะมากกวา 15.1 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2011 โดยมาจาก ่ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จำกัด การซือแอพลิเคชันของผูใชงานและรายไดจากโฆษณา ซึงเติบโตจากป 2553 ้ ่  ่ (มหาชน) และบริษัทสปริง เทเลคอม จำกัด
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 07สรางความแขงแกรงใหอตสาหกรรม  ็   ุ “เรายังมองถึงการใหความสำคัญ กับการสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรม โดยมองวา ปจจุบันมีซอฟตแวรพารคเล็ก ๆ หลายแหงทั้งนครราชสีมา ชลบุรี ขอนแกน เชียงใหม และภูเก็ต ซึ่งแตละแหง ยังขาดความเขาใจในอุตสาหกรรม งบประมาณและกฎระเบียบ” 2553 ดวยนโยบายขางตน ซอฟตแวรพารค จึงเดินหนาบทบาทของการเปน “ตัวกลาง” ประสานเชือมโยงความรวมมือระหวางซอฟตแวรพารคแหง ่อื่นๆ ดานการแลกเปลี่ยนขอมูลบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวร การจับคูธุรกิจระหวางกัน เพื่อสรางความเขมแข็งใหอุตสาหกรรม ผานการรวมตัวเปนพันธมิตรในเครือขาย Thailand Software Park Alliance (TSPA) พรอมกันนี้ ยังมีแผนเดินหนาการเปดตลาดตางประเทศ โดยไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) พรอมรวมมือกับสมาคมสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยนำผูประกอบการไทยเปดตลาดตางประเทศ เบื้องตนมองไปที่ประเทศเปาหมาย ไดแก อินโดนีเซีย ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญ จำนวนประชากรมาก แตทผานมายังไมมการเขาไปเปด ่ี  ีตลาดมากนัก และเกาหลี ซึ่งมีความนาสนใจสำหรับการเปดตลาดโมบายแอพลิเคชั่น และแอนิเมชั่น ขณะที่ ตลาดในประเทศนัน ซอฟตแวรพารค รวมกับกรมสงเสริม ้ สำคัญจะครอบคลุมเรืองของบุคลากร และเทคโนโลยี เพือกระตุนการเตรียม ่ ่ อุตสาหกรรม สานตอโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ พรอมใหกับผูประกอบการไทย รวมถึงสนับสนุนการจัดงาน IT Architectอุตสาหกรรมไทยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enhancing SMEs Competitiveness Regional Conference (ITARC) ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต 30-31through IT: ECIT) สิงหาคม เพื่อสนับสนุนสงเสริมมืออาชีพดานสถาปตยกรรมซอฟตแวร (IT โดยคัดเลือกบริษทซอฟตแวรทเ่ี หมาะสมกับการใชงานของธุรกิจ ั Architect)เอสเอ็มอีไทย รวมถึงความรวมมือการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สงเสริม “ผมเขามานังในตำแหนงนี้ พรอมกับการเปลียนแปลงของโลก ่ ่ผูประกอบการทองเที่ยวใชซอฟตแวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ เทคโนโลยีที่เขาสูยุคของโมบาย คอมพิวติ้งและเวบแพลทฟอรม ซอฟตลาสุดขยายผลเขาสูกลุมโฮมสเตยที่จะใชไอที แวรพารค เราพรอมเปนทีปรึกษานำพาผูประกอบการไทยใหเขาสูการเปลียน ่   ่ อีกทั้ง เตรียมขยายผลสรางตลาดอีมารเก็ตเพลส ที่จะเปนชอง แปลงเทคโนโลยีครังใหญ และการรับมือแขงขันทางการคาเพือสรางความ ้ ่ทางจำหนาย “หนารานอิเล็กทรอนิกส” ใหกับบริษัทซอฟตแวรขายผาน สามารถการแขงขันใหกับประเทศไดอยางยั่งยืน”ออนไลน ทังการดาวนโหลดติดตังไปใชงาน และการใชบริการผานคลาวด ้ ้ซึ่งจะมีระบบครบวงจรตั้งแตการสั่งซื้อจนถึงระบบชำระเงินเพมขดแขงขนรบเสรอาเซยน ่ิ �  ั ั � � ขณะที่ ชวงครึ่งหลังของป 2554 ซอฟตแวรพารค จะใหน้ำหนักกับการสรางความตืนตัวตอการเปดการคาเสรีอาเซียน (AEC: Asean Economic ่Community 2015) ที่ประเทศไทยเหลือเวลา 3 ปกวาๆ ในการรับมือการแขงขันกับตางชาติ โดยเฉพาะการเคลือนยายแรงงานไอทีระหวางประเทศ ่สมาชิก และการเขามาลงทุนในประเทศไทย “บริษทซอฟตแวรไทย จำเปนตองตระหนักและตืนตัวตอการแขงขัน ั ่โดยเฉพาะคุณภาพแรงงาน การปรับตัวรองรับเทคโนโลยีใหมๆ” ปน้ี มีแผนจัดสัมมาวิชาการเพือสนับสนุนการเพิมขีดความสามารถ ่ ่ทางการแขงขัน ใหกับผูประกอบการซอฟตแวรไทยหลายรายการ ไดแกการถายทอดแลกเปลียนประสบการณจากผูเ ชียวชาญในวงการ ผานการจัด ่ ่งานประจำปครั้งใหญ Software Park Annual Conference 2011 ซึ่งปนี้มีแนวคิดหลักของงาน Thai Software Industry towards AEC 2015 เนือหา ้
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 08·ÔÈ·Ò§á¹Ç⹌Á คืนภาษีสินคา ที่ลูกคาเกา จะเขามาตอบ คำถามและใหคำแนะนำลูกคาใหมที่เขามา โพสตขอมูล วิธนมตนทุนการสนับสนุนลูกคา  ี ้ี ี  ·çͻ෹෤ เพียง 10% ของตนทุนการแกไขปญหาให µ´ÍÒǸ¸Ã¡¨ Ô Ø Ø Ô ลูกคาผานคอลลเซ็นเตอร หรือพีแอนดจี ทีสรางเครือขายของคุณแมททรงอิทธิพลมา ่ ่ี ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการนำมา แบงปนประสบการณการใชสินคาใหกับปรับใชอยางรวดเร็ว กำลังพลิกโฉมหนา สมาชิก สินคาจะมียอดขายเพิม ่รูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิม ผูบริหาร สองเทาตัวเมื่อเทียบกับระดั บ สู ง จำเป น ต อ งทบทวน สินคาทั่วไปที่ไมมียุทธศาสตร การเตรียมพรอม ผูแนะนำ หรือองคกรเพื่อรับมือสิ่งแวด ในกรณีของเฟซลอมที่ทาทายใหม ๆ บุค ทีมผใู ชกวา  ่ี แมคคินซี่ แอนด สามแสนคนโค บริษัทที่ปรึกษาระดับ เขามาแปลภาษาโลก นำเสนอมุมมอง การ กวา 70 ภาษาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พลัง ในบางภาษาอยาง นำไปสูการแกไขปญหาที่รวดเร็วขึ้นถึง 48%ของเครือขายอินเทอรเน็ตทีเ่ ชือม ่ ฝรั่งเศสใชเวลาเพียง à·¤â¹âÅÂÕ·ÕèÊÒÁ ¡Ò÷ӧҹËÇÁ¡Ñ¹ãˌ䴌¢¹Ò´ผูคนกวา 500 ลานคน ผูใชมอถือกวา   ื หนึ่งวัน ÁÒ¡à¾Õ§¾Í4 พันลานคน และ 450 ลานคนที่เชื่อมตอ การใชแนวคิดดังกลาว องคกร การใชเทคโนโลยีที่สนับสนุนการอินเทอรเน็ตผานมือถือ ตองตอบสนองกลับไปยังสังคมออนไลนนั้น ทำงานรวมกันพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิต ขณะที่รูปแบบการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือกระตุนการมีสวนรวมของชุมชนออนไลน ่   ภาพใหกบแรงงานความรู โดยใชวดโิ อและเวบ ั ีก็ เ ปลี ่ ย นแปลงไป ทั ้ ง เวอร ช  ว ลไลเซชั ่ น และคลาวด อยางตอเนือง การหาแรงจูงใจ ซึงหลายครัง ่ ่ ้ คอนเฟอเรนซ ซึ่งมีแนวโนมเติบโต 20% ทุกปคอมพิวติงชวยลดตนทุนการลงทุนเทคโนโลยีและรูปแบบ ้ การใชชอเสียงการยอมรับสำคัญกวาการใช ่ื ตัวอยาง หนวยขาวกรองของสหรัฐ ใชวกิ เอกสาร ิการใชงาน พรอมสรางแนวทางใหม ๆ ใหผูบริโภคเขา เงินทอง และธุรกิจเองตองสรางความไววางใจ และบล็อก นำเสนอใหกบนักวิเคราะหทกระจาย ั ่ีถึงการใชสินคาและบริการของทั้งผูประกอบการและ เพือใหผทรงอิทธิพลในโลกออนไลนนนเขามา ่ ู ้ั อยูในหนวยงานตาง ๆ ทำใหเกิดการแลกเปลียน  ่องคกรดวยรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย มีสวนรวม ขอมูลทั้งในหนวยงานและระหวางสำนักงาน แมคคินซี่ จัดอันดับเทคโนโลยีที่สงผลกระทบ à·¤â¹âÅÂÕ·ÕèÊͧ ¡ÒÃÊÌҧͧ¤¡Ãà¤Ã×Í¢‹Ò ทั้งเขาถึงผูเชี่ยวชาญที่อยูในแวดวงของขาวธุรกิจในสิบอันดับ โดยหกเทคโนโลยีแรกสามารถปรับใช หลายธุรกิจสามารถใชพลังของ กรองไดในทุกองคกร ขณะที่สามเทคโนโลยีหลังตองอาศัยการ เวบทีจะสรางเครือขายใหกบองคกรเพือจัด à·¤â¹âÅ·ÊèÕ ¡ÒÃൺⵢͧʧµÒ§ æ ·ÊÒÁÒö ่ ั ่เปลียนแปลงเชิงยุทธศาสตรเพือนำแนวโนมดังกลาวมาใช ่ ่ Õ èÕ Ô èÔ ‹ èÕ การงานสำคัญ ๆ ไดอยางลุลวงโดยกาวผาน àª×èÍÁµ‹ÍÍÔ¹à·ÍÏà¹çµä´Œ (Internet of Things) ไดอยางเต็มที่ และเทคโนโลยีสดทาย การใชเทคโนโลยี ุ ขอจำกัดโครงสรางการทำงานภายในองคกร การใชเซ็นเซอรและความสามารถเพือพัฒนาชุมชนและสรางประโยชนใหกบสังคม ซึงตอง ่ ั ่ และเขาถึงบุคลากรทีมความสามารถทีกระจาย การสือสารทีฝงในวัตถุตาง ๆ สรางความฉลาด ่ี ่ ่ ่ อาศัยการเชื่อมโยงระหวางภาคประชาชน อยูทั่วโลก ใหกบสินทรัพยทมอยู เปน Smart asset ทีทำให ั ่ี ี ่ระหวางภาครัฐ¡ÒÃËÇÁ¡Ñ¹ภาคธุรกิจและประชาชน à·¤â¹âÅÂÕáá เอ็นจีโอ ÊÌҧẺ¡ÃШÒ (Distributed บริษททีใหบริการพลังงานระดับโลก กระบวนการมีประสิทธิภาพ เพิมความสามารถ ั ่ ่ co-creation) ࢌÒÊÙ¡ÒÃ໚¹à·¤â¹âÅÂÕ¡ÃÐáÊËÅÑ¡ ‹ มีแผนกธุรกิจทีกระจายอยูหลายภูมภาคทัว ใหม ๆ ใหกับสินคาและจุดประกายรูปแบบ ่  ิ ่ ความสามารถขององคกรทีจะจัดระเบียบชุมชน ่ โลกเพื่อสนับสนุนแกไขปญหาใหลูกคา แต ธุรกิจใหม ๆโลกออนไลนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา การทำตลาด  หลายครั้งเมื่อพบปญหาที่ซับซอนกลับไม บริษัทประกันรถยนตในยุโรปและและสนับสนุนสินคาบริการ กำลังจะกลายเปนกระแสหลัก สามารถแกไขไดอยางสรางสรรค บริษัท สหรัฐ เสนอติดตั้งเซ็นเซอรใหยานพาหนะของของการทำธุรกิจ โดยในยุคแรกของการรวมกันสราง มี แหงนีใชเครืองมือวิเคราะหโซเชียลเน็ทเวิรค ลูกคา เพื่อคิดเบี้ยประกันใหมที่ประเมินตาม ้ ่ วิกีพีเดียและโอเพนซอรส เปนผูบุกเบิก ดูเสนทางการไหลเวียนของขอมูล และคนหา พฤติกรรมการขับมากวาบุคลิกภาพลักษณะของ ปจจุบัน แนวคิดนี้ เห็นไดมากขึ้น จากหลาย พนักงานผูเ ชียวชาญในองคกรของตนเองที่ ผูขับรถยนต แมกระทั่งแวดวงการแพทย ใช ่องคกรที่ใชเวบเขาถึงและลดตนทุนการใหบริการลูกคา กระจายอยูทวโลก ซึงการวิเคราะหดงกลาว เซ็นเซอรฝงในคนไขเพือดูการเปลียนแปลงสุขภาพ  ่ั ่ ั  ่ ่เชนธุรกิจที่ใหคอมมูนิตี้ออนไลนเขามามีสวนรวมการรับ ทำใหพบคอขวดของปญหาในหลายจุดและ เพือใหแพทยปรับการดูแลรักษาตามความจำเปน ่
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 09 à·¤â¹âÅÂÕ·ÕèËŒÒ ¡Ò÷´ÅͧáÅТŒÍÁÙÅ¢¹Ò´ãËÞ‹ ชวยใหลูกคาหลีกเลี่ยงเวลาการใชไฟในชวงที่มี ทรัพยสินทางปญญา ที่จะสรางรูปแบบบริการ การใชสูงสุด และลดการผลิตพลังงานไฟฟาที่ ใหม ๆ ปริมาณขอมูลที่เพิ่มขึ้นเทาตัวทุก ไมมีประสิทธิภาพ หรือการใชตึกอัจฉริยะที่ใช à·¤â¹âÅÂÕ·Õèá»´ ¡ÒÃࢌÒÊÙ‹Âؤ¢Í§ÃٻẺ¸ØáԨ18 เดือน จากการใชงานของอินเทอรเน็ตและ ไอทีมอนิเตอรการใชพลังงาน หรือการใชซอฟต ẺËÅÒ´ҹ (Multisided business model) Œการใชสมารทแอสเส็ท แนวโนมดังกลาวเปน แวรชวยวิเคราะหปรับปรุงระบบขนสงและบริหาร รูปแบบธุรกิจแบบหลายดาน สรางที่รูจักวา “ขอมูลขนาดใหญ” หรือ big data เสนทางขนสงทางเครื่องบิน รถไฟ และรถบรรทุก มูลคาผานการปฎิสัมพันธ กับผูเลนหลากหลายเทคโนโลยีที่จัดหาและวิเคราะหขอมูล มีกวาง ที่ลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในสิ่งแวดลอม แทนรูปแบบธุรกิจแบบดังเดิมทีเ่ นนการปฏิสมพันธ ้ ัขวางมากขึ้นและราคาต่ำลง ทำใหหลายองคกรไดใชประโยชนจากขอมูลเพิ่มขึ้นไปในระดับ à·¤â¹âÅÂÕ·àèÕ ¨ç´ ¡ÒÃÁͧ ÍÐäà æ ãˌ໚¹ “ºÃÔ¡ÒÔ แบบหนึงตอหนึง หรือเพียงการแลกเปลียนขอมูล ่ ่ ่ (anything as a service) ในบางธุรกิจ การรวบรวมขอมูลจากใหม นอกจากการใชไอทีเพื่อสนับสนุนธุรกิจไปสูการทดลองทางธุรกิจเพื่อเปนแนวทางการ ผูใชกลุมหนึ่งสามารถสรางรายไดใหกับธุรกิจตัดสินใจและทดลองสินคาใหม ๆ รูปแบบธุรกิจ เมือนำขอมูลนันไปขายใหกบลูกคาอีกกลุมหนึงได ่ ้ ั  ่และนวัตกรรมในการเพิ่มประสบการณลูกคา เชน Sermo ชุมชนออนไลนสำหรับแพทยสมาชิกในหลายกรณี แนวทางใหม ๆ ทำใหธุรกิจ ที่จะเขามาใชบริการและอานบทความวิชาการตัดสินใจไดเรียลไทม และแนวโนมนีผลักดันการ ้ บริษัทภายนอก อยาง บริษัทยา องคกรดานเปลียนแปลงดานการวิจย นวัตกรรมและการตลาด ่ ั สุขภาพ สถาบันการเงิน และรัฐบาล ตางก็ตอง บริษทอินเทอรเน็ต อยาง อะเมซอน ั จายเงินเพื่อเขาถึงกลุมออนไลนนี้ เชนการทำดอทคอม อีเบยและกูเกิล เปนผูนำ โดยสามารถ  ผลสำรวจกับสมาชิกในเวบวางตำแหนงคอนเทนทบนหนาเวบเพจไดอยางเหมาะสมเพือเพิมยอดขายและหาลูกคาเปาหมาย ่ ่บริษทคาปลีกยักษใหญเทสโก ใชการประมวลผล ัขอมูลลูกคานับสิบลานรายจากการใชงานบัตรสมาชิก และวิเคราะหขอมูลเพือหาโอกาสธุรกิจ  ่ใหม ๆ เชนเสนอโปรโมชันตามกลุมลูกคาเฉพาะ ่ บริษทอืน ๆ ก็ใชการวิเคราะหขอมูลผานโซเชียล- ั ่ เน็ตเวิรคแบบเรียลไทม ฟอรด มอเตอร เปปซี่  เทคโนโลยีไดเปลียนโฉมหนาการใหบริการ ่แอนดโค และเซาทเวสตแอรไลน วิเคราะหขอมูล  โดยเปดใหผใชงานไดจายตามการใชงานจริง ชวย ู ทีโ่ พสตเกียวกับองคกรในเวบไซตอยาง เฟซบุค ่  ลดการใชจายจำนวนมากในคราวเดียวและลดภาะ และทวิตเตอร เพื่อทำแคมเปญการตลาดและ การจัดซื้อและบำรุงรักษา ฟรีเมียม (freemium)เปนอีกตัวอยางทำความเขาใจลูกคาวามีความรูสึกอยางไรตอ ในอุตสาหกรรมไอที การเติบโตของคลาว ที่นาสนใจ โดยเปนโมเดลใหคนกลุมหนึ่งใชการเปลี่ยนแปลงของแบรนด คอมพิวติ้ง ที่ใหผูใชเขาถึงทรัพยากรระบบและ บริการฟรี โดยใชเงินจากลูกคาอีกกลุมหนึ่งที่ ขอมูลผานทางเครือขายแทนการติดตั้งซอฟตแวร ยินยอมเสียคาบริการเพิ่มเติมในการใชบริการ à·¤â¹âÅÂÕ·ÕèË¡ ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Íà¾×èÍâÅ¡·ÕèÂÑè§Â×¹ หรือเก็บขอมูลไวในเครื่องผูใชงาน คอนซูเมอร พิเศษอืน ๆ เชน Flickr บริการเก็บภาพออนไลน ่ อุตสาหกรรมไอที ถือไดวาเปนหนึ่ง เปดรับการใชบริการผานคลาวดตงแตอเี มล ไปจน ้ั Pandora เพลงออนไลน และสไกป การสือสาร ่ในอุตสาหกรรมที่ทำใหเกิดโลกรอน ในอีก ถึงวิดโิ อ รวมถึง การใชซอฟตแวรในรูปแบบบริการ ออนไลน ยิงมีจำนวนลูกคาทีใชฟรีมากขึนเทาใด ่ ่ ้ดานหนึงไอทีกชวยการลดการปลอยคารบอนได ่ ็ (Software as a service) นันหมายถึงบริการทีมคณคาเพิมมากขึนสำหรับ ่ ่ีุ ่ ้ออกไซตใหกบโลกดวยเชนกัน หลายบริษทเริม ั ั ่ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมไอทีแลว ก็ ลูกคาทุกคน Pandora ใชขอมูลจากลูกคาที่ใชใชเทคโนโลยี ดาตาเซ็นเตอรสีเขียว เพื่อลด ไดมแนวคิดใหผคนทีอาศัยในเมืองไดมาซือบริการ ี ู ่ ้ ฟรีมาเปนขอมูลการแนะนำเพลง ผูใช Flickrการใชพลังงานความรอนในศูนยขอมูล เชนการ  ขนสงนับตามชั่วโมงการใชงานมากกวาการซื้อ จะไดประโยชนจากกลุมคนที่มาโพสตภาพใชเวอรชวลไลเซชั่นซอฟตแวรเพื่อลดจำนวน รถยนต City CarShare และ ZipCar เปนผูบกเบิก ุ บริษัทอื่น ๆ เชน มาสเตอรการด ตั้งเครื่องแมขาย การใชระบบทำความเย็นและ ในตลาดนี้ และบริษัทที่ใหบริการเชารถก็เริ่มเขาสู แผนกที่ปรึกษาขึ้นใหม โดยใชประโยชนจากการใชพลังงานทดแทน โมเดลนี้แลว ขอมูลที่การใชบัตรเครดิตของลูกคาในธุรกิจ นอกจากนัน ไอทียงชวยใหหลาย ๆ ้ ั ผูนำธุรกิจ ตองตื่นตัวกับโอกาสที่จะ หลักของตนเอง โดยวิเคราะหแนวโนมการซื้ออุตสาหกรรมลดโลกรอน เชน การใชสมารทมิเตอร เปลียนแปลงรูปแบบการเสนอสินคาใหเปน “บริการ” ่ สิ น ค า จากนั ้ น รวบรวมข อ มู ล ดั ง กล า วขายสมารทพาวเวอรกริด ทีวดการใชพลังงานไฟฟา ่ั โดยนำสินทรัพยที่จับตองไดผสมผสานเขากับ ใหกับรานคาที่ตองการรูแนวโนมการใชจาย
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 10 นโยบายสาธารณะที่สรางสรรค ที่นำเทคโนโลยี เขามาชวยจะชวยลดขอจำกัดดานเศรษฐกิจและ สังคมจากความหนาแนนของประชากร การสรางเมืองที่เชื่อมตอเครือชายอิน- เทอรเน็ต อยาง ลอนดอน สิงคโปร และสต็อกโฮม ไดใชสมารท แอสเส็ท เพือแกไขปญหาการจราจร ่ คับคัง และหลายเมืองก็นำเทคโนโลยีมาใชในระบบ ่ ขนสงมวลชนที่จะคาดการณเวลาที่แมนยำและ นาเชือถือได การใชเซ็นเซอรในรถโดยสารประจำ ่ ทาง และรถไฟ เพือใหรสถานะของสภาพการจราจร ่ ู การจัดสรรเสนทางไดเต็มประสิทธิภาพสำหรับการ วางแผนการขนสง เทคโนโลยีสามารถปรับปรุงการให บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูบงคับใชกฎหมายสามารถใชสมารท แอสเส็ท ั อยางกลองวีดิโอและการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงที่มีอาชญากรรมสูง และเพิมจำนวนตำรวจในพืนทีเ่ สียง ่ ้ ่ คลาวดคอมพิวติงและคอลลาบอ- ้ เรชันเทคโนโลยี ทำใหประชาชน ่ เขาถึงบริการการศึกษาผานออนไลน ขณะทีภาครัฐก็ใหบริการ ่ ผานเวบ ทั้งการยื่นภาษี การลง ทะเบียนรถยนต การจางงาน ฯลฯ ในเวบ FixMyStreet.com ของอังกฤษ ประชาชน จะรายงาน พิจารณาและ ถกเถียงปญหาในชุมชน เชน การทิงขยะ ้ ในที่ที่ไมถูกตอง โดยจะติดตอกับเจาหนาที่ ทองที่เพื่อใหขอมูลและแกไขปญหา การจะบรรลุเปาหมายดังกลาว ผูนำ à·¤â¹âÅÂÕ·Õèà¡ŒÒ ¹Çѵ¡ÃÃÁ¨Ò¡¡ÅØ‹ÁÁÇŪ¹ กับกลุมลูกคาเปาหมาย เครือขายดังกลาว ชวย ตองมีวิสัยทัศนที่มองไปขางหนา การใชแนวทาง (°Ò¹Å‹Ò§¢Í§»ÃÒÁÔ´) ใหผูผลิตจีนสามารถบริหารกำลังการผลิตตาม ทียดหยุน แบบทดลองไปเรียนรูไป รวมถึงการวัด ่ื   ในตลาดเกิดใหมทกำลังเติบโต การใช ่ี ความตองการได (capacity as a service) ทำให ความสำเร็จ โดยผูนำตองสรางแรงจูงใจทีเ่ หมาะ รูปแบบธุรกิจที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาท ชวย ธุรกิจขนาดเล็กที่อยูที่ใดในโลก สามารถหา สมสำหรับทุกกลุมองคกรในโครงการสาธารณะสรางนวัตกรรมใหม ๆ จากคนรากหญาได ซัพพลายเออรไดอยางรวดเร็วและผลิตไดตาม เพื่อสรางการมีสวนรวมจากหนวยงานรัฐ ผูให ในพื้นที่หางไกลของอาฟริกา ธุรกิจ ความตองการ บริการเทคโนโลยี ภาคธุรกิจอืน องคกรทีไมแสวง ่ ่ธนาคารแบบดั้งเดิมยากที่จะเขาถึงประชากร à·¤â¹âÅÂÕ·ÕèÊÔº ¡ÒÃÊÌҧºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸Òóм‹Ò¹ หากำไรและประชาชนที่มีรายไดนอยและขาดเอกสารมาตรฐานที่ตอง à¤Ã×Í¢‹ÒÂใชการเปดบัญชี บริษทอยาง Safaricom ทีเ่ ปน ั ภาครัฐจำเปนทีตองนำเทคโนโลยีมาใช ่ผูใหบริการโทรคมนาคม นำเสนอบริการธนาคาร  เพืออำนวยความสะดวกใหกบประชาชนในรูปแบบ ่ ัไปยังชาวอาฟริกันกวา 8 ลานคน ผานบริการ ใหม ๆ และสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพM-PESA หรือโมบาย มันนี ตัวอยางเชน การเพิ่มขึ้นของประชากรในเมือง Alibaba ผูนำบีทบี ทีมสมาชิกกวา 30  ู ่ี กวาครึงของประชากรโลกจะมาอาศัยในเมืองและ ่ลานราย ชวยใหลกคาแลกเปลียนขอมูลการผลิต ู ่ คาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 70% ในป 2593 การใช
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554ขาวนารู 11TSPA สานเครือขายซอฟตแวร ไทยเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย รวมกับเครือขายภูมิภาคตั้งกลุม ไทยแลนด ซอฟตแวรพารค อะลายแอนซ หนุนสรางความเขมแข็งเอสเอ็มอีไทย นายธนชาติ นุมนนท ผูอำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (ซอฟตแวรพารค) เลาถึงการจัดตั้งเครือขายพันธมิตรระหวางซอฟตแวรพารคทัวประเทศ ในชือ Thailand Software Park Alliance (TSPA) ่ ่วา ปจจุบนมีซอฟตแวรพารค ของทังภาคการศึกษาและเอกชน กระจายการ ั ้จัดตั้งกันอยูในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยแตละแหงมีวัตถุประสงคการจัดตั้งแตกตางกันไป อยางไรก็ตาม แตละแหงจะมีจุดรวมที่ตรงกันในการสนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวรเอสเอ็มอี จึงมองวานาจะสามารถผสานความรวมมือระหวางกันเพือสรางความเขมแข็งใหกบอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ ่ ัโดยเฉพาะกำหนดจุดยืนทิศทางของไทยเพือรับมือการเปดเสรีอาเซียน 2015 ่และสานความรวมมือระดับภูมภาคเอเชียผานเครือขาย The Asia Oceania ิRegional Software Park Alliance ซอฟตแวรพารคเอง จะเปนที่ปรึกษาใหกับซอฟตแวรพารคในเครือขาย ทังการใหเชาพืนที่ การฝกอบรม การถายโอนเทคโนโลยี การจับคู ้ ้ธุรกิจ การโค-แบรนดดิ้งในบางกิจกรรม รวมถึงระบบเทคโนโลยี เชน การประชุมเสมือนจริงผานเครือขาย เครือขายความรวมมือดังกลาว จะทำใหการจัดเก็บขอมูลจำนวนผูประกอบการซอฟตแวรและจำนวนบุคลากรดานไอทีทกระจายอยูในพืนทีตาง ๆ  ่ี  ้ ่ทำไดชดเจนมากขึน และสามารถสงผานโอกาสธุรกิจระหวางกันไดดยงขึนดวย ั ้ ี ่ิ ้ ปจจุบน มีพนธมิตรทีเ่ ขารวมแลว ประกอบดวย อิสาน ซอฟตแวร ั ัพารค โคราช ซอฟตแวรพารค (ไทยแลนด) เชียงใหม เทคโนโลยี แอนดเอาทซอรสซิ่ง เซ็นเตอร และซอฟตแวรพารค ภูเก็ต The Asia Oceania Regional Software Park Alliance
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 12กระแสไอทีฐัรซอโี อไอที กระทง ี ุรับมือแขงเสรีอาเซียน กูรวงการไอที ระดมพล กระตุนรัฐกำหนดภาพชัดหาจุดยืนประเทศไทย ู สรางวาระแหงชาติ พรอมดันนโยบายเปดตลาดในประเทศ หวังหนุนยกขีดแขงขันอุตสาหกรรม รับมือการคาเสรีอาเซียน 2015 ชวงกลางเดือนกุมภาพันธทผานมา สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสาร ่ี สนเทศไทย (เอทีซไอ) ไดจดเสวนาซีอโี อโตะกลมกับผูคร่ำหวอดวงการไอซีที ระดม ี ั สมองทีสะทอนปญหาและกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดย ่เฉพาะการเตรียมพรอมรับมือการแขงขันเปดเสรีอาเซียนในอีก 4 ปขางหนา นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการผูจดการ บริษท ออราเคิล คอรปอเรชัน ั ั ่จำกัด (ประเทศไทย ) กลาววา อินเทอรเน็ตไดเขามาขับเคลือนกระแสโลกาภิวฒน ่ ัเปลียนโฉมหนาของระบบซัพพลายเชน ปรับรูปแบบการจัดซือชินสวนและการผลิต ่ ้ ้สินคาที่กระจายไปทั่วโลก นอกจากนัน การเปดเสรีการคาภูมภาคอาเซียน หรือ Asean Economic ้ ิCommunity 2015 จะชวยสรางโอกาสใหมใหกบหลายสวนธุรกิจ และเปนภัยคุกคาม ัที่อาจทำใหบางอุตสาหกรรมหายไป การกำหนดยุทธศาสตรการนำไอซีทีเพื่อใชสนับสนุนการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมตาง ๆ จะชวยสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจที่อาจแขงขันไดยากและเรงการขยายโอกาสใหม ๆ ใหกับธุรกิจที่แข็งแกรงเปนทุนเดิมอยูแลว ดังนัน ประเทศไทยเอง ตองวางกรอบการนำไอซีทไปสรางความเขมแข็ง ้ ีใหกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสรางจุดเดนใหกับประเทศ เชน อุตสาหกรรมยานยนตที่เปนจุดแข็งของประเทศ นาจะสามารถเชื่อมตอผานเครือขายตั้งแตตนน้ำไปจนถึงปลายน้ำ จากผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไปจนถึงโชวรูมรถ ปจจุบน ประเทศเพือนบานในภูมภาคตางหาจุดแข็งของตัวเอง ฟลปปนส ั ่ ิ ิกลายเปนประเทศอันดับหนึงดานบิสเิ นส โพรเซส เอาทซอรสซิง และคอลลเซ็นเตอร ่ ่เวียดนามมีจดเดนดานโลวคอสท โปรแกรมเมอร อินโดนีเซียมีตลาดขนาดใหญท่ี ุลงทุนโครงสรางพืนฐาน มาเลเซีย ชูจดเดนมัลติมเี ดีย ซูเปอรคอรลดอร เพือดึง ้ ุ ิ ่ดูดนักลงทุนตางประเทศ สวนสิงคโปร เขาสูการเปนอิเล็กทรอนิกส ดิสทริบวชันฮับ  ิ ่ดานดิจิทัล คอนเทนท แอนิเมชั่น ดานนางสาวปฐมา จันทรักษ อดีตกรรมการผูจัดการ ไมโครซอฟท(ประเทศไทย) กลาววา ไทยมีศักยภาพขนาดตลาดและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูง กระนั้นสองในสามของจีดีพีไทยมาจากการสงออก ที่พึ่งพารายไดหลักจากอเมริกาและญี่ปุน ซึ่งขณะนี้ยังมีปญหาสถานะทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้น หากเปดเสรีอาเซียน 2015 ประเทศไทยอยูในจุดที่เปน จะสูงถึง 500ลานดอลลารสหรัฐ ซึงไทยเปนหนึงในตลาดสำคัญของบริษท ่ ่ ั“แซนวิช” อยูตรงกลางระหวางกลุมประเทศทีมอนโนเวชันระดับสูง อยางสิงคโปร   ่ีิ ่ เชนเดียวกับ บรูไนและบังคลาเทศที่นาจับตามองและมาเลเซีย กับลงไปแขงประเทศทีมจดเดนดานคาแรงไอทีทงเวียดนาม ฟลปปนส ่ีุ ้ั ิ “การจะสรางซอฟตแวร อีโคโนมี รัฐจำเปนตองสรางสิงแวดลอม ่ดังนัน จำเปนทีไทยเองตองหา “จุดเดนของประเทศทีแตกตางใหกบลูกคา หรือ ้ ่ ่ ั ทีเ่ อือใหเกิดทาเลนท และ บมเพาะใหทาเลนท เติบโต จนสามารถสราง ้Value Proposition” และสรางศักยภาพดานความพรอมดานเทคโนโลยี และ นวัตกรรมออกสูตลาดได” ผูบริหารไมโครซอฟทย้ำทิ้งทายโครงสรางพื้นฐาน ขณะที่ ดร.ธัชพล โปษยานนท กรรมการผูจดการ บริษท ซิสโก ั ั สำหรับไมโครซอฟทเอง มองตลาดซอฟตแวรไทย มีความเปนไปไดทตลาด ่ี ซีสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด มองวา การขยายการเขาถึงบรอดแบนด
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 13 ขึ้นหากมองภาพธุรกิจไดอยางชัดเจน นายมนู อรดีดลเชษฐ ประธานคณะกรรมการบริหาร ซอฟตแวร พารค กลาวเพิ่มเติมวา หนวยงานที่กำหนดนโยบาย อยางกระทรวงไอซีที จำเปนที่ตองใหความสำคัญในยุทธศาสตรไอทีของประเทศ โดยเฉพาะ เลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อตั้งรับการเปดเสรีอาเซียน ขณะที่นางสุวภา วรรณสาธพ ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานพัฒนา ิ   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กำกับดูแล ซอฟตแวรพารค กลาว เสริมวา ไอซีที ไมไดเปนแค Enablement แตเปน Must have ที่จะสราง มูลคาเพิ่มระดับสูง ภาครัฐมีสวนสำคัญทีสรางตลาดในประเทศใหผประกอบการซอฟตแวร  ่ ู โดยเฉพาะโครงการทีเ่ กียวของกับอี-กอฟเวิรนเมนท ทีสามารถกระจายใหบริษท ่  ่ ั ไทยไดมสวนรวมและเปดใหตางชาติมาเปนพันธมิตรทีจะถายทอดเทคโนโลยี ี  ่ สวนของนายธนชาติ นุมนนท ผูอำนวยการซอฟตแวรพารค มองวา   หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การสรางรายไดหลักมาจากภาค บริการ มากกวาซอฟตแวร ทังการบริการติดตังระบบ งานรับจางพัฒนาระบบ ้ ้ บริการที่ปรึกษาและงานบำรุงรักษา รวมถึงเอาทซอรสซิ่ง อยางไรก็ตาม ยากทีไทยจะสามารถแขงขันกับหลายประเทศในดาน ่ เอาทซอรสซิง โดยเฉพาะอินเดียทีมบคลากรไอทีถงสองลานคน และมีบริษท ่ ่ีุ ึ ั ผูใหบริการขนาดใหญระดับโลกหลายแหง ขณะทีจนและฟลปปนสมความได  ่ี ิ ี เปรียบดานแรงงาน สวนสิงคโปรมแรงงานระดับสูงระดับสถาปนิกไอทีหลาย ี พันคน แตไทยมีบุคลากรไอทีราวเจ็ดหมื่นคนเทานั้น ตลาดที่นาจะมีโอกาสสำหรับประเทศไทย คือโมบาย แอพลิเคชั่น และดิจทล คอนเทนท รวมถึงซอฟตแวรสมองกลฝงตัว หรือเอ็มเบ็ดซอฟตแวร ิั ในธุรกิจยานยนต ดานนายพิชต วิวฒนรจราพงศ กรรมการผูจดการ บริษท เน็ตเบย ิ ั ุิ ั ั จำกัด เสริมดวยวา การผลักดันอุตสาหกรรมไอทีของประเทศ ผูนำตองมี วิสัยทัศน กำหนดนโยบาย วางกลยุทธ พัฒนาบุคลากรและทำการตลาด พรอมการสรางเครือขายพันธมิตร ไมแตกตางจากการทำธุรกิจ นายจำรัส สวางสมุทร อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศไทย กลาวเสริมวา ไทยตองสรางไอทีที่มีองคความรูดานธุรกิจ (บิสเิ นส โดเมน) เชน หากตองการสรางสถาปนิกซอฟตแวร ตองเปนสถาปนิก ทีเ่ ชียวชาญอุตสาหกรรมเฉพาะดาน อยางธนาคาร โทรคมนาคม และอืน ๆ ่ ่ ขณะทีภาครัฐ สามารถเปนตัวขับเคลือนการสรางตลาดในประเทศ ่ ่ ได โดยไมตองมีขอจำกัดดานงบประมาณ เชน การกำหนดมาตรฐานการ ใชอเิ ล็กทรอนิกส แมสเสจ ในการแลกเปลียนขอมูลอิเล็กทรอนิกสของแตละ ่ อุตสาหกรรม ตั้งแต เฮลธแคร ขนสง การเงิน ที่ผลักดันใหเกิดตลาดและ โนมนาวผูประกอบการใหเขาสูการใชงานอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นเปนสิ่งสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และเปดศักยภาพ นายบุญรักษ สรัคคานนท อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีตลาดซอฟตแวร ที่จะขยายตลาดไปในหลาย ๆ อุตสาหกรรมทั้ง อีเอ็ด- สารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) กลาววา ภาครัฐ เปนตลาดหลักสำคัญหนึ่งในดูเคชั่น อีเฮลธแคร และอี-กอฟเวิรนเมนท สามของการใชจายไอทีในตลาดรวม จึงเปนกลไกสำคัญที่ทำใหตลาดใน กระนัน ปจจุบนไทยมีอตราการเขาถึงบรอดแบนดเพียง 10% ขณะ ้ ั ั ประเทศเขมแข็งไดที่บางประเทศเพื่อนบานของไทยมีอัตราการใชบรอดแบนดสูงถึง 40-50% นอกจากนั้น รัฐมีบทบาทสำคัญที่จะสงเสริมการนำไอทีไปใชของประชากร หากจะผลักดันโครงการใด ๆ ใหเปนรูปธรรม การรวมมือ อุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะเกษตร อาหารแปรรูป ทองเทียวและยานยนต ่ระหวางรัฐกับเอกชน Public Private Partnership จะสำเร็จอยางรวดเร็ว จะชวยเพิ่มมูลคาใหกับธุรกิจและประเทศไดอยางมหาศาล
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 14½†ÒÇԡĵ«ÕäÍâÍ Cloud virtualization Mobile ¹Óâ´‹§â¼«ÕäÍâÍ อันดับ ความสำคัญดานธุรกิจ 1 เพิมการเติบโตองคกร ่ 2 สรางลูกคาใหมและ ความสำคัญดานเทคโนโลยี คลาวด คอมพิวติง้ เวอรชวลไลเซชัน  ่ การทเนอร บริษัทวิจัยระดับโลก ไดสำรวจประธานเจาหนาที่บริหาร รักษาลูกคาเกากวา 2,000 คนทั่วโลกถึงระดับความสำคัญดานเทคโนโลยี โดยซีไอโอสวนใหญมองการใชไอทีเพื่อสรางการเติบโตของรายได นอกเหนือกจากการใชไอทีเพื่อ 3 ลดตนทุนองคกร โมบาย เทคโนโลยีลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 4 สรางสินคาและบริการ การจัดการไอที การสำรวจซีไอโอทั่วโลกนี้สะทอนการวางแผนงบประมาณไอทีป ใหม(นวัตกรรม)2554 ของครอบคลุม 50 ประเทศใน 38 อุตสาหกรรรม มูลคาการใชจายไอที 5 ปรับปรุงกระบวนธุรกิจ บิสเิ นส อินทิลเิ จนทรวมกวา 160 พันลานดอลลสหรัฐ ในรายงาน "Re-imagining IT: The 2011 6 ติดตังและอัพเดท ้ เครือขาย การสือสารเสียง ่CIO Agenda” ซึ่งการคาดการณการใชจายงบประมาณไอทีของซีไอโอทั่วโลก แอพลิเคชันธุรกิจ ่ และขอมูลมีแนวโนมคงที่ หรือโดยเฉลี่ยเพิ่มเพียง 1% 7 ปรับปรุงโครงสราง เอ็นเตอรไพรส แอพลิเคชัน ่ มารก แมคโดนัลด รองประธานและหัวหนาสวนการวิจยของการทเนอร ั พืนฐานเทคนิค ้ระบุวา เทคโนโลยีสมัยใหม ทั้งคลาว คอมพิวติ้ง การใชซอฟตแวรในรูปแบบ 8 ปรับปรุงประสิทธิภาพ คอลลาบอเรชันเทคโนโลยี ่บริการ (Software as a Service: SaaS), และโซเชียลเน็ตเวิรค ชวยใหซีไอโอ องคกรปรับนิยามไอทีใหม โดยสามารถมุงเนนสรางการเติบโตใหกบองคกรและผลกระทบ  ั 9 ปรับปรุงงานดานปฏิบตการ ัิ โครงสรางพืนฐาน ้เชิงยุทธศาสตร ซึ่งเปนประเด็นสำคัญที่หายไปในหลาย ๆ องคกร 10 ปรับปรุงการทำงานทีตอเนือง ่ ่ เวบ 2.0 การสำรวจ ยังพบวา ซีไอโอใหความสำคัญทีใชโครงสรางพืนฐานใหมและ ่ ้ บริหารความเสียงและ ่เทคโนโลยีเพือสนับสนุนงานดานโอเปอเรชัน ทังบริการคลาวดและเวอรชวลไลเซชัน ่ ่ ้  ่ ความปลอดภัยซีไอโอ คาดการณวาการประยุกตใชบริการคลาวดจะทำไดอยางรวดเร็วมากขึ้นโดยปจจุบนมีซไอโอ 3% ทีใชไอทีบนคลาวด หรือใชซอฟตแวรในรูปแบบบริการ และ ั ี ่ ทังนี้ ปจจุบน องคกรโดยเฉลีย ใชงบไอที 66% ไปกับภาระงาน ้ ั ่คาดวาในอีก 4 ปขางหนาซีไอโอ กวา 43% จะเขาสูการใชงานคลาวด ประจำ และเหลืองบสวนนอยเพื่อใชการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรองคกร ทังนี้ ซีไอโอ จะจัดสรรงบทีมอยูเ ดิมไปกับการเปลียนแปลงโครงสราง ้ ่ี ่ โดยซีไอโอหลายคนมองวา เทคโนโลยีการใหบริการผานอินเทอรเน็ตพืนฐานและโครงการใหม มากกวาการเพิมงบไอที ซึงแนวคิดนีจะเปนมาตรฐาน ้ ่ ่ ้ จะชวยใหองคกรสามารถจัดสรรงบประมาณใหม 35-50% ไปกับโครงสรางการทำงาน ทำใหการทเนอรเชื่อวางบไอทีจะไมกลับไปเติบโตเหมือนป 2551 พื้นฐานและงานดานปฏิบัติการ เพื่อนวัตกรรมและการเติบโตกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก จน กระทั่งถึงป 2557 ภายใน 5 ปขางหนา ซีไอโอ คาดการณวา จะมีการเปลียนแปลง   ่ นอกจากนั้น ยังพบวา องคกรสวนใหญใหความสำคัญการสราง ไอทีมหาศาลในการปรับใชเทคโนโลยีใหม และไอทีจะมีสวนสำคัญที่การเติบโตธุรกิจ พรอมกับการลดตนทุนและเพิมประสิทธิภาพงานดานปฏิบตการ ่ ัิ จะสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ผูนำองคกร จะใชเทคโนโลยีโครง ซึงลวนเปนสัญญาณของการฟนตัวเศรษฐกิจและเพิมการแขงขันเพือดึงดูดลูกคา ่  ่ ่ สรางพื้นฐานใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและใชทรัพยากรไอทีเพื่อสรางใหมและรักษาลูกคาเกา ผลกระทบทางธุรกิจ โดยผูบริหารตองสรางมุมมองและใชจนตนาการใหม ๆ  ิ ขณะทีการจัดลำดับความสำคัญยุทธศาสตรธรกิจ พบวา ซีไอโอยังให ่ ุ ถึงบทบาทของไอทีในองคกรเพื่อใหสามารถทะลายการทำงานแบบเดิมน้ำหนักเรืองการเติบโตของธุรกิจ การลดตนทุนและปรับเปลียนกระบวนการธุรกิจ ่ ่ และใชทรัพยากรที่มีอยูสนับสนุนโครงการริเริ่มใหม ๆ ได
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 15เอสพ�ไอ คอนเนอร SPiเนคเทค-เว็ลธเดินหนาเขาสูมาตรฐาน CMMI โครงการสนับสนุนผูประกอบธุรกิจซอฟตแวรในการปรับปรุงกระบวน  ทังตองสรางความตระหนักรูและเขาใจถึงประโยชนทจะไดรบ ้  ่ี ัการพัฒนาซอฟตแวร หรือ โครงการ SPI@ease II เปนอีกหนึงโครงการดี ๆ่ และหลายคนอาจมองวา การทำงานวิจยหากมีกรอบของทำงาน ัจากซอฟตแวรพารคทีชวยเหลาบริษทผูพฒนาซอฟตแวรไดทนสนับสนุนเพือ ่ ั ั ุ ่ จะจำกัดความคิดสรางสรรคนน เปนความคิดทีไมถกตอง เนืองจากการใช ้ั ่ ู ่ลดคาใชจายการเขาสูมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration กระบวนการทำงานชวยการเก็บขอมูลในแตละขั้นตอนที่เปนระบบมากขึ้นหรือ CMMI เทานันไมไดจำกัดความคิดในการทำงาน ้ จดหมายขาวฉบับนี้ นำประสบการณของ 2 บริษททีเ่ ขารวมโครงการ ั สวนนางสาวนภษร สมิตกาญจน ผูจัดการเอสพีไอ บริษัท เว็ลธมาถายทอดถึงประโยชนที่ไดรับจากมาตรฐานระดับโลกดังกลาว แมเนจเมนท ซิสเท็ม จำกัด เลาถึงประสบการณการเขาสูมาตรฐาน CMMI  นางสาวอภิณหพร เมธาวัชรนานนท หนวยพัฒนานวัตกรรมและ Level 5 วา หลังไดรบมาตรฐาน CMM Level 3 ทำใหบริษทหา Defect ของ ั ัวิศวกรรม หองปฏิบตการวิจยวิศวกรรมซอฟตแวร ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส ัิ ั ระบบทีพฒนาใหลกคาไดดยงขึน ชวยลดคาใชจายตนทุนการบำรุงรักษาระบบ ่ั ู ี ่ิ ้ และคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ทีไดรบมาตรฐาน CMMI Level 3 กลาววา ่ ั ใหกบบริษท ั ัการเขาสูมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอของหนวยงานทีเ่ ปนหองปฏิบตการ จะมีลกษณะ  ัิ ั นอกจากนัน ทำใหบริษทไดรบความนาเชือถือจากลูกคามากขึน ้ ั ั ่ ้เฉพาะทีแตกตางจากบริษทเอกชน เนืองจากหนวยงานเนนงานวิจยดานวิศวกรรม ่ ั ่ ั ทังจากลูกคาในประเทศและตางประเทศในดานคุณภาพผลิตภัณฑซอฟตแวร ้ซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับการหาเทคนิคเพื่อพัฒนากระบวนการการพัฒนา และงานรับจางพัฒนาระบบซอฟตแวรทมคณภาพ ่ี ี ุ การเขาสูมาตรฐาน Level 5 เนืองจากตองการมี “ตัววัด" ทีชดเจน  ่ ่ั โดย CMM Level 3 เขามาชวยปรับปรุงกระบวนการทำงานทังองคกร ้ ในแตละขันตอนการทำงานไดอยางละเอียดมากขึน เก็บขอมูลและวิเคราะห ้ ้สรางกระบวนการทำงานวิจยทีมมาตรฐานสากล และยังทำใหหนวยงานสามารถ ั ่ี การทำงานเพือนำไปสูกระบวนการปรับปรุงการทำงานอยางตอเนือง ่  ่ใหคำปรึกษากับบริษัทอื่น ๆ ในดานกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรคุณภาพ การทำงานใน Level 3 โจทยที่ยากคือการสรางการยอมรับและไดจริง จากประสบการณตรง รวมมือของพนักงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมและสรางความรูความเขาใจ เปน หลังการเขาสูกระบวนการมาตรฐาน ทำใหการทำงานของนักวิจย  ั สวนสำคัญ ขณะทีการทำงานใน Level 4 และ 5 นัน ความยากอยูท่ี Data ่ ้ แตละคน เปนระบบมากขึน สามารถติดตามโครงการวิจยทีแตละคนดำเนินการ ้ ั ่ Cleansing การใชชุดขอมูลที่จัดเก็บในแตละกระบวนการทำงานตองเปนอยู การคนหาเอกสารวิจยทำไดงายขึน ทังยังคำนวนการใชงบประมาณและ ั  ้ ้ มาตรฐานเดียวกันเวลาในการพัฒนาของแตละโครงการไดอยางแมนยำมากขึน ้ ทังนี้ การไดรบทุนสนับสนุนจากโครงการ SPI@ease ชวยลดภาระ ้ ั อยางไรก็ตาม เธอยอมรับวา การทำ Change Management ของ ใหกับผูประกอบการธุรกิจ ทำใหผูบริหารตัดสินใจการเขาสูกระบวนการพนักงานเปนเรืองทีไมงายเลย หากไมไดรบผลักดันอยางจริงจังของผูนำองคกร ่ ่  ั  มาตรฐานไดอยางรวดเร็วมากขึน ้
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 16ÍÔ¹¤ÔÇàºàµÍÏ“¤ÅÒÇ´ ¤ÃÕàͪÑè¹Ç”ⴴËÇÁǧµÅÒ´¤ÅÒÇ´ à«ÍÏ ÔÊ เน็ตเบย ผูประกอบการซอฟตแวรดาน   โลจิสติกสและอีบิสิเนส ใชงบประมาณ 120 ลานบาท ตังบริษทนองใหม “คลาวด ครีเอชัน” ้ ั ่ ใหบริการพับลิค คลาวด หนุนชวยเอสเอ็มอีไทย ใชไอทีจายตามการใชงานแทนการจัดซื้อแบบ ดั้งเดิม พรอมเปดชองซอฟตแวรไทย เปลี่ยน รูปแบบธุรกิจเกาะกระแสคลาวด คอมพิวติ้ง วิศษฎ วัฒนานุกล กรรมการผูจดการ ิ ู ั บริษัท คลาวด ครีเอชั่น จำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท ในกลุมบริษัทเน็ตเบย กลาววา บริษัทไดใชงบกวา 120 ลานบาทลงทุนระบบ การใหบริการพับลิค คลาวด โดยใชเทคโนโลยี ซอฟตแวรของไอบีเอ็มและดาตาเซ็นเตอรของ ทีซีซี เทคโนโลยี ระบบจะติดตังแลวเสร็จพรอมใหบริการ ้ เดือนกันยายนนี้ ครอบคลุมตังแต การใหบริการ ้ เวอรชวล เซิรฟเวอร สตอเรจ มิดเดิลแวร ดาตาเบส   ซอฟตแวร รวมถึงแอพลิเคชันตาง ๆ ทีใหองคกร ่ ่ ธุรกิจ สามารถเลือกใชระบบไอทีและจายคาบริการ ตามการใชงานจริงแทนการจัดซื้อระบบไอที แบบดั้งเดิม บริษัท มองวา ผูประกอบการซอฟต แวรไทย สามารถใชประโยชนเรียกใชเครื่องมือ พัฒนาซอฟตแวร (ดีเวลลอปเมนท ทูลส) และ จายตามการใชงานแทนการซือไลเซนซอฟตแวร ้ แบบเดิม ทั้งยังสามารถโฮสตระบบที่พัฒนาขึ้น และขายซอฟตแวรในรูปแบบบริการ (Software as a Service:SaaS) นอกจากนัน กลุมธุรกิจขนาดเล็กและ ้  กลาง ทีมขอจำกัดการลงทุนไอทีและขาดแคลน ่ี บุคลากร สามารถเอาทซอรสการใชงานไอทีเพือ ่ ลดภาระการจัดหาและดูแลระบบดวยตนเอง รวมถึงหนวยงานภาครัฐ และธุรกิจดิจทล มีเดีย ิั พับลิชชิ่ง ที่กังวลกับการใชคลาวด เซอรวิสที่มี ดาตาเซ็นเตอรอยูตางประเทศ ก็สามารถใชบริการ  คลาวด ของบริษัทได
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 Cloud 17 Computingหนาตางแหงโอกาส   คลาวด คอมพวตง-โมบายแอพ ิ ้ิดาวรุงดันไอทีป 54  การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก เสถียรภาพ  มูลคา 60,390 ลานบาท อัตราเติบโตที่สูงขึ้น อิเล็กทรอนิกสและยานยนตทางการเมืองที่ดีขึ้น และความตองการลงทุน เปนไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ นอกจากนั้น การเติบโตของอุปกรณจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อมาชวยเปนเครื่องมือลดคา จากการซื้อซอฟตแวรที่ตองใชเงินลงทุนสูง มา สมารทโฟน และแท็ปเล็ท ยังชวยกระตุนการเติบโต ใชจายองคกร ผนวกกับการตอบรับเทคโนโลยี เปนการเชาใชบริการมากขึ้น เพื่อลดตนทุนการ ใหกับอุตสาหกรรมสื่อสาร โดยเฉพาะรายไดจากใหมอยางคลาวด คอมพิวติ้ง และกระแสความ ดำเนินงานและการดูแลดานคอมพิวเตอรของ บริการโมบาย บรอดแบนดนิยมอุปกรณยอดฮิตทั้งสมารทโฟนและแท็ปเล็ท บริษทขนาดเล็ก และการลงทุนในระบบเครือขาย ั ขอมูลจากสำนักวิจยโอวุม ระบุวา การ ั  ลวนเปนปจจัยทีกระตุนการเติบโตของอุตสาหกรรม ่  ขยายตัวอยางรวดเร็วเพื่อรองรับความตองการ ใชงานสมารทโฟน มีสวนสำคัญที่ทำใหจำนวนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของผูใช ในการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ผูใชงานโมบาย บรอดแบนดของไทยเพิมขึน แมวา  ่ ้  ที่นาสนใจอัตราการเติบโตของอุตสาห- ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจะยังไมมการใหบริการโทรศัพทเคลือนที่ ี ่กรรมซอฟตแวรและบริการคอมพิวเตอร จะสูง การประมวลผลกลุมเมฆ (คลาวด 3จี อยางเต็มรูปแบบกวาการเติบโตของฮารดแวร โดยธุรกิจซอฟตแวร คอมพิวติ้ง) และการใชบริการซอฟตแวรในรูป โอวุม คาดการณวาจำนวนผูใชโมบายไดรับอานิสงคจากการใชงานโมบาย แอพลิเคชั่น ของบริการ (SaaS) จะเริ่มมีผูใหบริการดานนี้ บรอดแบนด จะอยูท่ี 6.45 ลานคน โดย 4.43 ลานคน และเอ็มเบ็ดเด็ด ซอฟตแวร ชณะที่การเฟองฟู อยางชัดเจนและมีการลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยคาด จะเปนการเชือมตอผานสมารทโฟน ทีเ่ หลือเชือมตอ ่ ่ของคลาวด คอมพิวติ้ง ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ วาในปนการใชบริการซอฟตแวรในรูปของบริการ ้ี ผานโนตบุคและแท็ปเล็ท และคาดวาภายในป 2558 การซื้อไลเซนการใชงานซอฟตแวรในรูปแบบ จะเติบโตถึง 22.9% หรือมีมลคา 2,568 ลานบาท ู จะเพิมขึนเปน 38.65 ลานคน โดย 36 ลานจะเปน ่ ้ของบริก าร (SaaS) ก็ ช  วยกระตุนการเติบ โต จากปที่แลวอยูที่ 2,089 ลานบาท การเชื่อมตอผานสมารทโฟนของธุรกิจบริการแซงหนาการเติบโตในกลุมอืน ๆ ่ สวนของซอฟตแวร มีมลคาถึง 84,233 ู ประมาณการมูลคาตลาดไอซีทีป 2554 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ ลานบาท ซึงยังไดรบแรงซือทีดอยางตอเนืองในกลุม ่ ั ้ ่ี ่  มูลคาตลาดเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปดเผยขอมูลการ ราชการและรัฐวิสาหกิจ การเงินธนาคาร กลุมสือสาร  ่ หมวด ลานบาท อัตราเติบโต %เติ บ โตของตลาดไอซี ท ี ป  2554 มี ม ู ล ค า อยู  ท ี ่ และภาคการศึกษา ฮารดแวร 100,511 9.7678,648 ลานบาท เติบโต 11.7% จากปที่แลว อีกทังไดรบแรงผลักดันจากการเติบโตใน ้ ั ซอฟตแวร 84,233 16.3อยูที่ 607,385 ลานบาท โดยตลาดการบริการ หมวดของโมบาย แอพลิเคชัน ทีสงถึง 106.1% จาก ่ ู่ สื่อสาร 418,344 9.2จะเติบโตสูงที่สุด 25.1% ตามมาดวยซอฟตแวร ความนิยมการใชงานสมารทโฟนและบรอดแบรนด บริการคอมพิวเตอร 60,390 25.116.3% ฮารดแวร 9.7% และกลุมสื่อสาร 9.2% อินเทอรเน็ต และหมวดเอ็มเบ็ดเด็ด ซอฟตแวร ที่ รวม 678,648 11.7 โดยตลาดบริการในปนี้ คาดวาจะมี เติบโตสูงถึง 230.7% จากการใชงานอุตสาหกรรม ที่มา: สวทช. เนคเทค ทร�ดี้ และซ�ปา การสำรวจตลาดไอซ�ที
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 18 ÃÒ§ҹ ·ÕàÍçÁàÍà¼Â¼ÅÊØ´ÂÍ´ ͧ¤¡Ãà´‹¹ãªŒäÍ·Õ Thailand ICT Excellence Awards เปนกิจกรรมดี ๆ ที่จัดขึ้น ศักยภาพการแขงขันในภาพรวมเปนประจำทุกปโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย รวมกับเขต นอกจากนั้น องคกรธุรกิจ สามารถเรียนรูจากความสำเร็จอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ ของการใชไอซีทีจากหลายองคกรและนำมาประยุกตใชกับธุรกิจไดอยางคอมพิวเตอรแหงชาติ และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เหมาะสม โดยเฉพาะองคกรที่ไดรับรางวัลจากโครงการ Thailand ICTเพื่อยกยององคกรและผูบริหารที่สามารถนำระบบไอซีที และซอฟตแวร Excellence Awardsไทยมาใชเปนเครื่องมือสรางความไดเปรียบในการแขงขันและความ สำหรับผลการประกวดในป 2010 ที่มีองคกรสมัครเขารวมเขมแข็งใหกับองคกร ประกวด 48 โครงการ จาก 32 องคกร รวมรางวัลชิงชนะเลิศจำนวน 6 ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ประธานกรรมการนโยบายเทคโนโลยี ประเภทรางวัล ประกอบดวย รางวัล Excellence ประเภทโครงการพัฒนาสารสนเทศ และกรรมการอำนวยการโครงการ Thailand ICT Excellence กระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) ไดแกAwards 2010 กลาววาปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในธุรกิจไมไดเพียงแขงเฉพาะภายในประเทศ แตเปนการแขงกับองคกรตาง ๆ โครงการ ระบบบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากรและบริหารโครงการทั่วโลกในยุคโลกาภิวัฒน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) โครงการ Daily Gross องคกรธุรกิจ จำเปนตองเปลี่ยนมุมมองดวยการนำไอซีทีมา Integrated Margin (GIM), บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จำกัดและเปนเครื่องมือชวยในการทำการคา หรือมาเพิ่มขีดความสามารถในเรื่อง บริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จำกัด ในโครงการฐานขอมูลสารสนเทศของบริการมากกวาที่จะใชไอซีที เพื่อลดตนทุน ภาคธุรกิจตองสามารถ อุตสาหกรรม, บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด โครงการระบบปรับวิธีการทำธุรกิจที่สอดแทรก “บริการ” ที่เพิ่มมูลคาเพิ่มเขาไปใน ประเมินผลการปฎิบัติงาน (PM, CM & IDP) และบริษัทดิ โอเอซิสสปาสินคา เปน service science เพื่อหนีการทำธุรกิจที่ตองแขงขันดานราคา (ประเทศไทย)ในโครงการ บรูณาการระบบสารสนเทศ โดยใชโปรแกรมเพียงอยางเดียว Spa Management System มาใชเปนกลยุทธ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ หากมองในระดับประเทศก็มหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรม ี สำนั ก งานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด สุ พรรณบุ ร ี ในโครงการพั ฒ นาระบบสารอาหาร และเกษตร ซึ่งมีจุดแข็งอยูแลว ดังนั้นสิ่งที่จะตองพัฒนาคือ สนเทศดานสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยหาดใหญ จากการใช ไ อซี ท ี ม าทำให อ ุ ต สาหกรรมเหล า นี ้ เ กิ ด ความแข็ ง แรงเพื ่ อ เพิ ่ ม โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ eService 2.0 และการจั ด ตั ้ ง ศู น ย
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 19 ICT EXCELLENCEบริการนักศึกษาครบวงจร Student One Stop Service Center (SOS) บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทรางวัลที่ 2 โครงการประยุกตใชซอฟตแวรไทย (Thai โครงการ Oknation.net ทุกคนเปนนักขาวได, ธนาคารกรุงไทยจำกัดSoftware Adoption Projects) ไดแกบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (มหาชน) กับโครงการ KTB Invest Smart และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัดโครงการ Service Desk คลินกศูนยแพทยพฒนา โครงการระบบสารสนเทศ ิ ั (มหาชน) โครงการ K My-ATMเพือการพัฒนาศูนยสงานคุณภาพ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โครง ่ ู ประเภทรางวัลที่ 4.โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (BusinessEnablerการ Streaming Pro โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพยและอนุพันธเรียลไทม Projects) ไดแก บริษท ไออารพซี จำกัด (มหาชน) โครงการ Integrated ั ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน บริษัท ออฟฟสเมท จำกัด (มหาชน) Supply Chain & Total Business Solution บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นสโครงการพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิรซจาก B2B สู B2C จำกัดโครงการ Real-Time Auto Tank Gauging ,ธนาคารกรุงไทยจำกัด ประเภทรางวัลที่ 3 โครงการนวัตกรรม (Innovation Projects) ไดแก (มหาชน)โครงการ KTB ON THE MOVE ,ธนาคารกสิ ก รไทย จำกั ดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โครงการโปรแกรมซือขายหลักทรัพยและ ้ (มหาชน)โครงการ การชำระเงินคาสินคา/บริการทางอินเทอรเน็ตดวยอนุพนธผานมือถือ iPhone เพือสรางนวัตกรรมดานเทคโนโลยีของประเทศไทย ั  ่ Password (VbV OTP) รหัสผานแบบใชครั้งเดียวทาง SMS
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 20บอกเลาเกาสิบ >>> เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทยจัดการ ประชุม The Round Table Discussion on the Future of Thai Software Industry ของผูบร�หาร  ไอที ภาครัฐและเอกชน เมือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 ่ ณ หองประชุม 401 ซอฟตแวรพารค เขตอุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร ป ระเทศไทย และ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ อุตสาหกรรมไทย (iTAP) รวมกับ สำนักงานสงเสร�ม อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) หร�อ SIPA จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัว ขอ Software Process Improvement (SPI) เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย Implementation Variety ครังที1 ณ หอประชุม ้ ่ รวมกับชมรม Thailand SPIN และมหาว�ทยาลัย พุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมร�นทรพลาซา ถ. อัสสัมชัญ (ABAC) รวมมือกันจัดสัมมนา เร�่อง เพลินจิต เมือวันที่ 2 มีนาคม 2554 ่ Thailand SPIN: Series3: กุญแจสูความสำเร็จ ของการเขียนโปรแกรมเมือวันที่ 16 มีนาคม 2554 ่ ณ หองประชุม Auditorium ชัน3 เขตอุตสาหกรรม ้ ซอฟตแวรประเทศไทย เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย ตอนรับ H.E. Mr. Ngo Duc Thang, Ambassador, เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย the Embassy of S.R. of Vietnam และ Vietnamese รวมกับมหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญแถลงขาวเปด ICT Trade Delegation เมือวันที่ 14 มีนาคม 2554 ่ หลักสูตร MINI MISIT IN SOFTWARE TESTING เวลา 15.00-18.00 น. ณ หองประชุม 304 และ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – จัดกิจกรรม IT Business Matching Session 12.00 น. ณ มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ ว�ทยาเขต ณ Auditorium ชั้น 3 อาคารซอฟตแวรพารค หัวหมาก
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 21 เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศ รวม กับชมรม IASA Thailand และสำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) รวมกันจัดงาน สัมมนาเพื่อสรางความตระหนัก และเผยแพรความ รูดานสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตหัวขอ Enterprise Architecture for E Government เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หองออดิทอเร�่ยม เขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย ซอฟตแวรประเทศไทย นำผูประกอบการซอฟตแวรไทยรวมงานแสดง  สินคาและจับคูธุรกิจในงาน HKTDC Inter national ICT Expo2011 ณ เขตปกครอง พิเศษฮองกง ระหวางวันที่ 13-16 เมษายนม 2554ญ :ม ium วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เขตอุตสาห- กรรมซอฟตแวรประเทศไทยจัดงานสัมมนา ASEAN Economic Community (AEC) 2015: การเปดการคาบร�การในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน คือ อุปสรรค หร�อ โอกาสของซอฟต เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย แวรไทย ณ หอง Auditorium ชั้น 3 อาคาร แถลงขาวเปดตัวกลุม MT2 (Mobile Technology  ซอฟตแวรพารค ในงานมีการบรรยายและการ for Thailand) วั น ที ่ 26 เมษายน 2554 ณ เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ อาคารซอฟตแวรพารค ถ.แจงวัฒนะ และบร�ษัทซอฟตแวรไทย
  • ตารางอบรม»‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 22 Program Description Price Refactoring Code by ผูเขาอบรมจะไดเรียนร�เทคนิคการ Refactor Code ดวย .NET Technology เพื่อทำให code มีความกระชับ 9,000 Example เขาใจไดงาย ดวยการผสมผสาน Refactoring Patterns ตางๆ Requirements Analysis • หาความตองการซอฟตแวร 18,000 for Business and • เรียนร�เทคนิคของการวิเคราะหแอคติวิตี้ การวิเคราะหชอมูล คอนเซ็ปชวลโมเดลลิ่งและยูสเคสโมเดลลิ่ง Systems Analysts • เรียนร�การพัฒนาวิสัยทัศนแอพลิเคชั่นและขอบเขต • เรียนร�วิธิการระบุและบรรยายกฎธุรกิจและความตองการซอฟตแวรหลากหลายประเภท • สามารถประยุกตใชเทคนิคระหวางการเรียนร�ในหลักสูตรจากกรณีศึกษา Professional Agile.NET Agile Development เรมมการกลาวถงกนอยางกวางขวางถงผลกระทบตอการพฒนาโปรแกรม ผทตองการ ่ิ ี  ึ ั   ึ  ั ู ่ี  13,000 Developer Boot Camp พฒนาโปรแกรมใหเ กดความพงพอใจและประโยชนสงสดตอลกคา มกจะไดยนไดฟงเกยวกบ Agile Development ั ิ ึ ู ุ  ู  ั  ิ   ่ี ั เปนทางเลอกหนงเสมอ เพอใหนกพฒนาสามารถเรยนรและใชงานเทคนคตาง ๆ ทมประโยชนกบการพฒนาซอฟต  ื ่ึ ่ื  ั ั ี �  ิ  ่ี ี ั ั แวรบน .NET ไดอยางเตมท่ี หลกสตรนจงอดแนนไปดวยเนอหาทมประโยชนกบการเขยนโปรแกรมในระดบ มออาชพ    ็ ั ู ้ี ึ ั   ้ื ่ี ี ั ี ั ื ี Business Analysis หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อพัฒนาองคความร�และทักษะที่จำเปนตอการวิเคราะหธุรกิจ หลักสูตรนี้อยูบนพื้นฐานของ 12,000 Essentials ประสบการณจริง และบทเรียน โดยการวิเคราะหธุรกิจจากการปฏิบัติจริงในโครงการจริง พรอมนำเสนอมุมมอง การวิเคราะหธุรกิจที่ทันสมัยรวมถึงยูสเคส Mini Master of Java หลักสูตรอบรมระยะยาว เพื่อพัฒนา บุคลากรใหมีความสามารถดานเทคโนโลยีจาวาขั้นสูง 36,000 Technology สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต สำหรับใชงานในองคกรขนาดใหญได Mini Master of iOS หลักสูตรอบรมระยะยาว เพื่อพัฒนานักพัฒนา iOS (iPhone, iPod , iPad) Applications 55,000 Application ใหมีศักยภาพในระดับมืออาชีพ โดยมีกระบวนในการพัฒนาในระยะเวลาที่พอเพียง เพื่อชวย ใหผูเขาอบรมไดรับความร�ที่ครอบคลุมและมีการฝกความชำนาญอยางพอเพียง โดยมีเปาหมาย ใหผูผานการอบรมมีความสามารถในการสราง Applications ในระดับสากล Information Gathering หลักสูตรสองวันนี้จะใหกรอบของการวางแผนและการทำเวิรคชอปและสัมภาษณ รวมถึง การ 12,000 Techniques สัมภาษณแบบที่ใหขอคิดกลับไปดวยและผูวางแผนเวิรคชอป หลักสูตรจะใหผูเขารวมมีชุดเครื่องมือ สำหรับการสัมภาษณและเทคนิคในการอำนวยความสะดวกเพื่อทำเวิรคชอป หลักสูตรจะใชทฤษฎี นอยที่สุด เนนการทำกิจกรรมกลุมและสวมบทบาทที่เหมาะสมสำหรับการเรียนร� Data Modeling องคกรสวนใหญ พบวาปญหาการจัดและเก็บขอมูล ในหลายประการ ตั้งแต โครงสรางที่ไมแนนอน และความ 12,000 หมายของขอมูล ทำใหยากที่จะแบงปนและนำมาใชใหม ขอมูลซ้ำซอนจำนวนมาก หรือขอมูลที่ซ้ำซอน นำไปสู ปญหาการอัพเดทที่ซับซอนและการคนขอมูล การออกแบบฐานขอมูลที่ไมยืดหยุน ที่ยากตอการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม รวมถึงความแตกตางเบ็ดเสร็จระหวางฐานขอมูลที่นำไปสูอินเทอรเฟซที่ซับซอนระหวางแอพลิเคชั่น ซอฟตแวร รวมบทบาทที่เหมาะสมสำหรับการเรียนร� Implementing and อธิบายการติดตั้งและบำร�งรักษา Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services 9,000 Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Android Programming หลักสูตรนี้ถูกสรางขึ้นเพื่อแนะนำความร�เบื้องตนเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android 9,000 สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ตองการเริ่มตนเรียนร�เกี่ยวกับการเขียน โปรแกรม เพื่อพัฒนาเขาสูการทำงาน ในระดับอาชีพ Patterns of Enterprise Patterns เปรยบเสมอนสตรลดหรอสมการทางคณตศาสตร หากผปฏบตรจกมากเทาใดและสามารถนำไปประยกต ี ื ู ั ื ิ ู ิ ั ิ � ั  ุ 12,000 Application Architecture ใหเ หมาะสมไดมากเทาใด จะชวยทำใหการคำนวณ การพฒนา หรอการสรางงานสำเรจลลวงไดรวดเรวยงขน มี     ั ื  ็ ุ   ็ ่ิ ้ึ ความถกตอง และมมาตรฐานยงขน ู  ี ่ิ ้ึ iPhone Application หลักสูตรนี้มุงเนนการใหความร�เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฎิบัติการ iOS (iPhone และ iPad) 15,000 Development - Advance ผูเขาอบรมจะเขาใจถึงการจัดเก็บขอมูลในร�ปแบบตางๆ การเชื่อมตอกับ server การใชงาน sensor การ debug และการปรับปร�งประสิทธิภาพโปรแกรม Essential Agile หลักสูตรนีตองการนำเสนอหลักการและเทคนิคทีสำคัญของการพัฒนาแบบ Agile ทีจะทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพ ้ ่ ่ 8,000 อยางแทจริง และเปนพืนฐานทีดใี นการนำไปปฏิบตตอไป ้ ่ ัิ Project Management ผูเขารวมจะไดทำโครงการจำลองตลอด 24 สัปดาหจากโจทยที่ตองเผชิญในการทำโครงการในชีวิตจริง ผลลัพธจาก 25,000 Training from Strategy การเรียน จะทำใหผูเขารวมทราบวาจะจัดการสถานการณที่เกิดขึ้นไดอยางไร to Delivery (X-Simulation) Enterprise Java Bean 3.0 ผูเรียนจะ สามารถสราง EJB ร�น 3.0 เพื่อทำงาน รวมกับ enterprise applications ใน JEE servers 9,000 and Java Persistence API อยางเชน Jboss และ โปรแกรมภาษาแบบ standalone Designing and หลักสูตรหาวันที่นำโดยผูสอนนี้ เหมาะสำหรับมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ Microsoft SharePoint Development 13,000 Developing Microsoft ที่รับผิดชอบการเปนผูนำโครงการ ออกแบบโซลูชั่น และระบุปญหา ในหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถเรียนทักษะและ SharePoint Server 2010 เบสแพรคทิส ที่จำเปนในการออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่นแชรพอนทที่อยางมีประสิทธิภาพใหกับองคกร Applications BlackBerry Enterprise • ตอบสนองวิสัยทัศนของการพัฒนาประเทศไปสูระบบเศรษฐกิจแหงการสรางสรรค (Creative Economy) 13,000 Application Development • สงเสริมการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสำหรับเครื่องสมารทโฟนแบบ Blackberry ใหมีความแพรหลาย with Java • สรางเสริมโอกาสความเจริญกาวหนาในสายอาชีพใหกับบุคคลที่สนใจ • พัฒนาบุคลากรที่มีความร�และทักษะระดับอาชีพจำนวนมากเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การสื่อสารและสารสนเทศ
  • »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 23 Program Description PriceManaging Non-Functional หลักสูตรนี้ เนนถึงการทำความเขาใจกับความตองการประเภท Non-Functional Requirements และ 12,000Requirements and Business Requirements หรือ Business Goals โดยผูเขารับการอบรมจะสามารถกำหนด, จัดกลุม,Business Goals วิเคราะห และจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหระบบฯ ที่จะพัฒนามีคุณภาพ คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด และนอกจากนี้ผูเขารับการอบรมจะเขาใจถึงการจัดการดานคุณภาพโดยมีกรอบของ Non-Functional Requirements และ Business Requirements หรือ Business Goals เปนดัชนีชี้วัด (KPI) และผูเขารับ การอบรมจะไดเรียนร�และเขาใจในทักษะที่เปน Soft Skill อีกมากมายImplementing Cloud Service หลักสูตรนี้ตองการนำเสนอแนวคิด เทคนิค และ เทคโนโลยีของ Cloud Computing และการนำไปใชเพื่อสราง 13,000using.NET Cloud Technologies Application ที่เปนหรือใชประโยชนจาก Cloud Service โดยเนนการนำเสนอความร�และตัวอยางพรอมไป กับการทำ WorkshopMaintaining a Microsoft SQL อธิบายการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 Databaseสำหรับผูดูแลระบบ 13,000Server 2008 Database forAdministratorAdvanced Design Patterns หลกสตรนเ้ี นนเนอหาของ Design Patterns ทนอกเหนอจาก GoF และ Enterprise Design Patterns ทวไป ั ู  ้ื ่ี ื ่ั 13,000 for Business Application แตมความสำคญกบการพฒนา Business Application และการเชอมโยงขอมล ทมประโยชนตอการพฒนาระบบ ี ั ั ั ่ื  ู ่ี ี  ัHardening Operating • รจกและเขาใจถงหลกการของ Hardening ไดเ ปนอยางดี � ั  ึ ั   20,000System for TMI New • สามารถ Hardening ระบบปฏบตการ Windows ิัิ • สามารถ Hardening ระบบปฏบตการ Unix/Linux ิัิ • สามารถ Hardening อปกรณ Switch/Router ุ • สามารถ Hardening อปกรณ Wireless LAN ุSoftware Configuration ผเู ขารวม จะไดเ รยนรการกำหนดนยามของโซลชน เอสซเี อมอยางเหมาะสมในสงแวดลอมทหลากหลาย และใหการ   ี � ิ ู ่ั ็  ่ิ  ่ี  12,000Management (hand-on ตรวจสอบโดยละเอยดของ องคประกอบของ สงแวดลอมการจดการคอนฟกเู รชนซอฟตแวรทมประสทธภาพ ี  ่ิ  ั  ่ั   ่ี ี ิ ิworkshop)Software Architecture • ทราบเทคนคทปรบปรงประสทธผลของบคลากรทรบผดชอบงานใดงานหนงโดยเฉพาะ ิ ่ี ั � ิ ิ ุ ่ี ั ิ ่ึ 12,000Principles and Design • เขาใจเทคนคทปรบปรงคณภาพของกลมคน  ิ ่ี ั � ุ ุ • ใหตวอยางของ agile methodologies เฉพาะและทประสบความสำเรจ ั  ่ี ็PMI Project Management หลกสตรเขมขนน้ี เหมาะสำหรบผทมความตงใจสอบใบประกาศนยบตรทเ่ี ปนทรจก อยาง Project Management ั ู   ั ู ่ี ี ้ั ี ั  ่ี � ั  42,000Professional (PMP) Professional (PMP) หรอ CAPM โดยจะครอบคลมทกสวนทเ่ี กยวของกบโพรเซสและองคความรของ PMBOK ื ุ ุ  ่ี  ั  �Examination PreparationObject-Oriented Software หลักสูตรนี้ นำเสนอหลักพืนฐานของการวิเคราะหออปเจ็ท ออเรียเต็ด และการออกแบบโดยใช ยูนฟายด โมเดลลิง ้ ิ ่ 13,000Development with UML แลงเกวจ (UML) ครอบคลุม การเก็บรีไควรเมรทโดยใช กรณีศกษา ซีเควนซ ไดอะแกรม คอลลาบอเรชัน ไดอะแกรม ึ ่ แอคติวต้ีไดอะแกรม รวมถึง ออปเจ็คและคลาสไดอะแกรม หลักสูตรนีมงวิเคราะหระบบและรับผิดชอบการวิเคราะห ิ ้ ุ เอกสารและการออกแบบการตัดสินใจWeb Application and หลกสตรน้ี ทำใหนกพฒนา ทคนเคยการเขยนโปรแกรมจาวา ใหเ ขาใจ Java 2 Platform, Enterprise Edition ั ู ั ั ่ี ุ ี  13,000Enterprise Programming (J2EE). ครอบคลมหวขอทจำเปน เทคนคและตวอยางสำหรบเวบแอพลเิ คชนและการเพมขยายองคกร ุ ั  ่ี  ิ ั  ั ่ั ่ิ in J2EEDeveloping Rich Web หลักสูตรนี้ จะแนะนำเทคโนโลยีของ .NET, เทคโนโลยีและมาตรฐานของเว็บทีจำเปนในการพัฒนาเว็บในปจจ�บนและ ่ ั 13,000Application using.Net อนาคตอัน ใกล เชน AJAX, jQuery, Silverlight, Rich-Internet Application เปนตน โดยนำเสนอในร�ปแบบTechnologies ของ Workshop และตัวอยางการนำไปใชในลักษณะตาง ๆ เพือใหสามารถนำเทคโนโลยีเหลานี้ไปสรางเว็บทีนาสนใจ ่ ่ และนำหนาดวย เทคโนโลยีททนสมัย ่ี ัBlackberry Mobile • ตอบสนองวสยทศนของการพฒนาประเทศไปสระบบเศรษฐกจแหงการสรางสรรค (Creative Economy) ิั ั  ั ู ิ   13,000Application Development • สงเสรมการพฒนาโปรแกรมประยกตสำหรบเครองสมารทโฟนแบบ Blackberry ใหมความแพรหลาย  ิ ั ุ  ั ่ื  ี with Java for Beginners • สรางเสรมโอกาสความเจรญกาวหนาในสายอาชพใหกบบคคลทสนใจ  ิ ิ   ี ั ุ ่ี • พฒนาบคลากรทมความรและทกษะระดบอาชพจำนวนมากเพอรองรบการเจรญเตบโตของอตสาหกรรม ั ุ ่ี ี � ั ั ี ่ื ั ิ ิ ุ เทคโนโลยการสอสารและสารสนเทศ ี ่ืNetwork System & Internet • เรยนรถงรปแบบของการสอสาร และวธการในการการรบสงขอมลอยางปลอดภย ี � ึ � ่ื ิี ั   ู  ั 18,500Security for TMI New • เขาใจถงการออกแบบโครงสรางระบบทถกตองและมความปลอดภย  ึ  ่ี ู  ี ั • สามารถใชงานเครองมอในการวเิ คราะหขอมลในสารสอสารไดอยางเชยวชาญและมประสทธภาพ  ่ื ื  ู ่ื   ่ี ี ิ ิ • สามารถตรวจหาและระบถงความผดปกตใิ นสารสอสารไดอยางแมนยำ ุึ ิ ่ื   IT Architecture Bootcamp บูธแคมปของสถาปตยกรรมระบบไอที ออกแบบมาสำหรับผูทตองการเขาสูอาชีพสถาปตยกรรมระบบไอทีของI ASA  ่ี   28,000 นำเสนอหลักการขันพืนฐานทีนำไปสู IASA Certified ทีเ่ ปนทีรจกในหมูสถาปตยไอที โดยเริมตนจากประกาศนียบัตร ้ ้ ่ ่ � ั  ่ ในดานความร�พนฐานของสถาปตยกรรมไอที หลังจากผานการสอบและจบหลักสูตร  ้ืProduct and Process เวิรคชอปนี้ไดรบการออกแบบใหครอบคลุมพนักงานในบริษทซอฟตแวรเพือยกระดับคุณภาพและปรับปร�งอยางตอเนือง  ั ั ่ ่ 16,000Quality Assurance จากนัน ใหขอมูลอยางเปนขันเปนตอนกรอบการทำงานทีปฏิบตไิ ดจริง ตังแตการกำหนดนิยาม การควบคุม การประกัน ้  ้ ่ ั ้ และจัดการคุณภาพ เพือนำไปสูคณภาพทีครบวงจรและการวัดผลได ่ ุ ่Requirements Management • เพอตระหนกถงความ สำคญของการจดการความตองการ ่ื ั ึ ั ั  12,000Workshop • เพอสามารถวเิ คราะหปญหาได ่ื  • เพอเขาใจความตองการทแทจรง ของผูใชงาน ่ื   ่ี  ิ  • เพอ เขาใจขนตอนการจดการการเปลยนแปลงความตองการ ่ื  ้ั ั ่ี 
  • ตารางอบรม»‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 24 Program Description Price Software Architectural Test Case Writing หลักสูตรนีเ้ นนสอนการเขียน Architectural Test Case หรือกรอบในการทดสอบคุณภาพของกลไกทางสถาปตยกรรมซอฟตแวร 12,000 (Software Architectural Mechanisms) เพือใหผเู รียนไดเขาใจและสามารถเขียน Test Case ไดอยางถูกวิธและมีประสิทธิภาพทีสด ่ ี ุ่ iPhone Application Development - Advance หลักสูตรนีมงเนนการใหความร�เ ชิงลึกเกียวกับการพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฎิบตการ iOS (iPhone และ iPad) ผูเ ขาอบรมจะเขาใจถึง ้ ุ ่ ัิ 15,000 การจัดเก็บขอมูลในร�ปแบบตางๆ การเชือมตอกับ server การใชงาน sensor การ debug และการปรับปร�งประสิทธิภาพโปรแกรม ่ Pragmatic GRC Implementation Programme • เพือใหสามารถนำความร�และสูตรสำเร็จที่ไดจากการเรียนหลักสูตรนีนำไป ปฏิบตจริง ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองคกร ่  ้ ัิ 85,000 โดยประหยัดทังเวลาและงบประมาณ ้ • เพื่อตอบคำถาม ขอสงสัย เกี่ยวกับตัวบทกฏหมายใหเกิดความกระจางชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไป • เพื่อเปนการสรางความสัมพันธในกลุมผูบริหารระดับสูงที่เขาอบรมในหลักสูตร 28,000 • เพื่อให ไดรับประสบการณและตัวอยางที่ดีจากการเยี่ยมชมงานในตางประเทศกับองคกรที่ประสบความสำเร็จ IT Architecture Bootcamp บูธแคมปของสถาปตยกรรมระบบไอที ออกแบบมาสำหรับผูทตองการเขาสูอาชีพสถาปตยกรรมระบบไอทีของI ASA นำเสนอหลักการ  ่ี   4,000 ขันพืนฐานทีนำไปสู IASA Certified ทีเ่ ปนทีรจกในหมูสถาปตยไอที โดยเริมตนจากประกาศนียบัตรในดานความร�พนฐานของ ้ ้ ่ ่ � ั  ่  ้ื สถาปตยกรรมไอที หลังจากผานการสอบและจบหลักสูตร 8,000 Mobile Devices for Modern Business หลักสูตรนีมงเนนการใหความร�เ กียวกับเทคโนโลยี smartphone และ mobile device ในปจจ�บน และแนวโนมในอนาคต แนวทางการ ้ ุ ่ ั นำมาประยุกตใชเชน การใชเพือเขาถึงกลุมลูกคา การใชเปนชองทาง ในการขาย content/service และการประยุกตใชงานภายในองคกร ่  12,000 AJAX ผูเ รียนจะสามารถ สราง web pages ทีใ่ ช Ajax ติดตอกับ web servers ดวยภาษา javascript Design Technique for High Performance System หลักสูตรนีมงเนนการสรางความเขาใจในหลักการดานการ ออกแบบระบบทีตองการคุณภาพดานประสิทธิภาพสูง ซึงจำเปนตองใชทรัพยากร ้ ุ ่ ่ 20,000 ตาง ๆ อยาง ‘คุมคา’ โดยเนนทังพืนฐานและหลักการวิเคราะหและออกแบบ โดยมุงหวังใหผเู รียนสามารถนำความร�ท่ไี ดกลับไปประยุกต  ้ ้   กับงานได ไมวาผูเ รียนจะออกแบบและพัฒนาระบบประเภทใดหรือใชเทคโนโลยีใดอยู และหากมีขอสงสัยตองการปรึกษากับผูสอนภาย    25,000 หลังการอบรม อันเนืองจากจำนวนวันอบรมทีจำกัด ก็สามารถทำไดโดยผานเว็บไซตสงคมออนไลนตาง ๆ และการติดตอผานทางชอง ่ ่ ั  ทางตาง ๆ ตามตกลงกันระหวางผูสอนและผูเ รียนระหวางอบรม  Program/Project Management Office (PMO) Program/ Project Management Office (PMO) เปนแนวโนมปจจ�บนในการบริหารโครงการไดอยางบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิผล ั 8,000 Project Management Training from Strategy ผูเ ขารวมจะไดทำโครงการจำลองตลอด 24 สัปดาหจากโจทยทตองเผชิญในการทำโครงการในชีวตจริง ผลลัพธจากการเรียน จะทำให ่ี  ิ to Delivery (X-Simulation) ผูเขารวมทราบวาจะจัดการสถานการณที่เกิดขึ้นไดอยางไร Software Project Estimation & Measurement • เพื่อสามารถประเมินโครงการซอฟตแวรได 9,000 Workshop • เพื่อลดการ สงงานลาชากวาแผนที่กำหนด • เพื่อเขาใจความสำคัญของการ วัดตอการประเมินโครงการ 13,000 • เพื่อเขาใจกระบวนการ ซอฟตแวร • เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแกลูกคา Java Server Faces ผูเ รียนจะสามารถ ใชงาน JSF สราง JEE web application ทังในแบบ standalone และใช visual web tool ของ Netbeans ้ 13,000 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 การติดตั้งระบบ Microsoft SQL Server 2008 Database สำหรับนักพัฒนา Database for Developer Blackberry Internet & Social Application • ตอบสนองวิสยทัศนของการพัฒนาประเทศไปสูระบบเศรษฐกิจแหงการสรางสรรค (Creative Economy) ั  Development with Java • สงเสริมการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสำหรับเครืองสมารทโฟนแบบ Blackberry ใหมความแพรหลาย ่ ี • สรางเสริมโอกาสความเจริญกาวหนาในสายอาชีพใหกบบุคคลทีสนใจ ั ่ • พัฒนาบุคลากรทีมความร�และทักษะระดับอาชีพจำนวนมากเพือรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสือสารและสารสนเทศ ่ี  ่ ่SOFTWARE PARK THAILAND ขอมูลพรอมเสิรฟเพื่อคนไอที NEWSLETTERที่ 0-2583-9992 ตอ 1484,1485 4 May-July