ฉบับที่ 16                                  Volume 16 / 2554               ...
Editorialเปนที่คาดหมายกันวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร              Contentของป...
What’s new! เทคโนโลยีเดนป’ 54 สำหรับ SMEนับวาปนี้เปนปที่นาสนใจสำหรับวงการเทคโนโลยีเพราะเปนปที่จะมีความเคลื่อนไหว...
COVER story อุตสาหกรรมทองเที่ยว “นานน้ำสีน้ำเงิน” ของซอฟตแวร ไทย อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังคงเปน          เอ...
COVER story“ปจจุบันกวา 80 เปอรเซ็นตของการจองสินคาและบริการดานการทองเที่ยวทำผานระบบออนไลน ซึ่งสวนมากจะเริ่มตั้งแต...
COVER story “โอกาสทีเ่ ราจะประสบความสำเร็จมีสง อุตสาหกรรมทองเทียวนัน                   ู       ...
COVER story baanvirog.com              ดานชไมพร พรพฤทธิอนันต รองผูอำนวยการ     ขยับขยายการใชงานไอที...
COVER story                     สวนการสนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวรสำหรับธุรกิจทองเที่ยวซึ่งมีจำนวน...
Tourism Industry             สมาคมสปา เพิ่มศักยภาพผูประกอบการ             กระตุนอุตสาหกรรมทอง...
Software Company                        ผสาน 6 บริษัทซอฟตแวรชั้นนำ               ...
Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร์ไทย"
Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร์ไทย"
Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร์ไทย"
Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร์ไทย"
Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร์ไทย"
Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร์ไทย"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร์ไทย"

2,621 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,621
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
125
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร์ไทย"

 1. 1. ฉบับที่ 16 Volume 16 / 2554 Free copy ÍصÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇ ¹‹Ò¹¹éÓÊÕ¹éÓà§Ô¹¢Í§«Í¿µáÇÏä·Âเทคโนโลยีเดนป’ 54 สำหรับ ผสาน 6 บร�ษัท ททท. ชูนโยบายป 54 ดวยSME คลาวด คอมพ�วติ�ง ซอฟตแวรชั�นนำ การตลาดเช�งรุกใช “ดิจ�ตอลโมบายแอพพลิเคชั�น กระตุนอุตสาหกรรมทองเที่ยว มารเก็ตติ�ง”
 2. 2. Editorialเปนที่คาดหมายกันวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร Contentของประเทศนัน จะกลับมาแข็งแกรงอีกครังในปน้ี หลังจากทีปทผานมาถูกผลกระทบจาก ้ ้ ่  ่ี  เทคโนโลยีเดนป’ 54วิกฤตการณทางการเมืองและสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ เริ่มตนปนี้หลายหนวยงาน สำหรับ SMEทั้งภาครัฐและเอกชนรวมอุตสาหกรรม ตางรวมแรงแข็งขันประสานกำลังกันเพื่อชวยขับเคลื่อนศักยภาพของอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหกลับคืนมา ดวยการเสริมทัพจับมือกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บใหกับผูประกอบการดานการทองเทียวใหสามารถตอกรกับคูแขงและตอสูกบตัวเองใหเอาชนะการเปลียนแปลง ่  ั ่ 3ของพฤติกรรมนักทองเทียวทีนยมหาขอมูลทองเทียวดวยตนเอง นิยมถามไถความคิดเห็น ่ ่ิ ่จากเพื่อนในโลกออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพหนวยงานหลักในการสงเสริมอุตสาหกรรมทองเทียวอยางการทองเทียวแหงประเทศไทย ่ ่ 4 อุตสาหกรรมท้ำเงิน่ย”ว “นานน้ำสีน องเทีและกรมการทองเที่ยวเอง ก็มีการปรับตัวอยางชนิด 360 องศา ในการมุงเข็มทิศ ของซอฟตแวร ไทยนโยบายสูการตลาดออนไลน ในขณะที่หนวยงานภาครัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรอยางเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงประเทศไทย (ซอฟตแวรพารค)และสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ (ซิปา) ไดเขาตังธงสนับสนุน  ้และสงเสริมใหผูประกอบการทองเที่ยวไทยใชประโยชนจากระบบไอทีและซอฟตแวรใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผานความรวมมือกับหนวยงานภาคเอกชนที่คร่ำหวอดอยูในวงการทองเทียวและไอทีอยางสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีเพือการทองเทียวและผูประกอบการ ่ ่ ่  9ซอฟตแวรไทย สมาคมสปาทั้งนี้ การสงเสริมดังกลาวเปนการสรางโอกาสทางการตลาดใหกับผูประกอบการ เพิ่มศักยภาพผูประกอบการซอฟตแวรไทยไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งโอกาสที่วานี้ไมไดจำกัดอยูแตเฉพาะตลาดภายใน กระตุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวประเทศเทานั้น เพราะประเทศในภูมิภาคเอเชียตางมีแนวยุทธศาสตรที่ใกลเคียงกันในการใชไอทีเปนอาวุธทางธุรกิจสำหรับผูประกอบการดานการทองเที่ยว ซึ่งในปจจุบัน 10มีสัดสวนของผูประกอบการที่มีการลงทุนในสวนนี้ไปแลวคอนขางนอย นั่นยอมหมายถึงโอกาสทางการตลาด ดังนั้น สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการทองเที่ยวภายใตการ ผสาน 6 บริษัทซอฟตแวรชั้นนำสนับสนุนของซอฟตแวรพารคและซิปา จึงจัดงาน ASEAN E-Travel Mart ขึ้น กระตุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยหวังใชเปนเวทีใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมซอฟตแวรไดพบปะแลกเปลียนและเจรจาธุรกิจกันเพือประโยชนทางธุรกิจของทังสองอุตสาหกรรม ซึงกองทัพ ่ ่ ้ซอฟตแวรไทยภายใตการนำของสมาคมผูสงออกซอฟตแวรไทยตางเตรียมพรอมที่จะ ่ 16กระโจนเขาชวงชิงสวนแบงทางการตลาดในนานน้ำสีน้ำเงินนี้ เชื่อแนวาความรวมมือระหวางรัฐเอกชนในทั้งสองอุตสาหกรรมในครั้งนี้จะเปนพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ททท. ชูนโยบายป 54ทองเที่ยวและอุตสาหกรรมไอทีของประเทศไทยใหเดินหนาไปอยางยั่งยืนอยางแนนอน ดวยการตลาดเชิงรุกใช “ดิจิตอล มารเก็ตติ้ง” บรรณาธิการ หวังเพิ่มยอดนักทองเที่ยว ทั้งไทยและตางชาติจุลสารขาว Smart Industryจัดทำโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใตสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)99/31 อาคาร Software Park ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 0-2583-9992 โทรสาร 0-2583-2884www.smartindustry.org www.swpark.or.th www.tmc.nstda.or.th www.nstda.or.th
 3. 3. What’s new! เทคโนโลยีเดนป’ 54 สำหรับ SMEนับวาปนี้เปนปที่นาสนใจสำหรับวงการเทคโนโลยีเพราะเปนปที่จะมีความเคลื่อนไหวคึกคักในหมวดหมูเทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่มีการพูดถึงกันมานานแลวแตยงขาดการนำมาใชอยางจริงจัง ซึงมีเทคโนโลยีหลายตัวทีนาจับตามองและคาดวาจะมีการนำมาประยุกต ั ่ ่ใชอยางแพรหลายในองคกรธุรกิจในทุกขนาด ตั้งแตขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม คลาวด คอมพ�วติ�ง โมบายแอพพลิเคชั�น (Cloud Computing) (Mobile Application)เทคโนโลยีตัวแรกที่ถูกคาดหมายวาจะเขามามีบทบาทในปนี้อยางจริงจังคือคลาวด คอมพิวติง (Cloud Computing) ซึงเปนเทคโนโลยีทเ่ี ปนพัฒนาการ ้ ่ตอยอดมาจากบริการไอที เอาทซอรสซิง (IT Outsourcing) โดยมีแนวคิดใน ่การใช/ใหบริการดานเทคโนโลยีเหมือนกับการใช/ใหบริการน้ำประปาและไฟฟา คือ “ใชเทาไหนจายเทานั้น” โดยผูใชไมตองลงทุนตั้งโรงไฟฟาหรือโรงผลิตน้ำประปาเอง แนวคิดเรืองคลาวด คอมพิวติงก็เชนเดียวกัน คือ ผูใช ่ ้ ไมจำเปนตองลงทุนระบบเทคโนโลยีเองทั้งหมด แตจะมาใชบริการดานเทคโนโลยีจากผูใหบริการและจายคาใชบริการเปนรายเดือนหรือรายปแลวแตจะตกลงกัน บริการดานเทคโนโลยีดังกลาวมีตั้งแตบริการเชาระบบฮารดแวร ระบบซอฟตแวร ระบบงานแอพพลิเคชั่น ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล และระบบฐานขอมูล เปนตน เทคโนโลยีตัวถัดมาที่นาจับตามองอยางมากในปนี้ก็คือ ระบบโมบายแอพพลิเคชัน (Mobile Applciation) เนืองจาก ่ ่ ปจจุบนมีการใชงานโทรศัพทเคลือนทีจำนวนมากกอปรกับ ั ่ ่ เครื่องโทรศัพทที่เปนสมารทโฟนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อยางมากเชนกัน ซึ่งการแพรหลายของสมารทโฟนชวย กระตุนใหเกิดการใชงานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน อยางมาก ซึ่งการใชงานแอพพลิเคชั่นเชิงธุรกิจบน สมารทโฟนนั้นจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให องคกรไดเปนอยางดี โดยเฉพาะองคกรขนาดกลางและบริการคลาวด คอมพิวติ้ง โดยสังเขปจะหมายถึงการเชาใชระบบงานดาน ขนาดยอมทีมจำนวนพนักงานไมมาก จะชวยเพิมศักยภาพ ่ี ่ซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่น ซึ่งผูใชเชาใชจากเจาของซอฟตแวร โดยที่ การทำงานของพนักงานแตละคนไดมากยิ่งขึ้นซอฟตแวรนนฝากอยูบนระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการการใชงานจึงตอง ้ั  มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต นอกจากการใชสมารทโฟนมาเปนเครื่องมือในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานภายในองคกรแลว องคกรธุรกิจปทผานมาอาจจะเห็นการใชงานคลาวด คอมพิวติง ในองคกรธุรกิจขนาดใหญ ยังสามารถประยุกตใชสมารทโฟนเปนชองทางในการ ่ี  ้ที่มีความจำเปนในการใชงาน และมีความพรอมในการลงทุนระบบเอง เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อนำเสนอสินคาและบริการซึ่งเปนการใชงานระบบคลาวด คอมพิวติ้งแบบระบบปดหรือที่เรียกวา ที่ตรงความตองการไดอยางแมนยำมากขึ้น ดังนั้นโมบายPrivate Cloud Computing แตในปนี้จะเห็นการใชงานระบบคลาวด แอพพลิเคชั่น จึงเปนอีกเทคโนโลยีที่คาดวาจะเขามามีคอมพิวติ้ง แบบระบบเปด หรือที่เรียกวา Public Cloud Computing อิทธิพลตอการทำธุรกิจในปนี้คอนขางมากมากขึ้นในองคกรขนาดกลางและขนาดยอม เพราะในปนี้จะมีผูใหบริการคลาวด คอมพิวติ้งเริ่มจำนวนมากรายขึ้น ทั้งนี้ คลาวด คอมพิวติ้ง จะ เชื่อแนวาปนี้ผูพัฒนาซอฟตแวรจะมุงเปาหมายการพัฒนาเกิดขึ้นไมไดหากขาดโครงสรางพื้นฐาน นั่นคือ เครือขายอินเทอรเน็ต และ ไปที่เทคโนโลยีสองตัวนี้ ในขณะเดียวกันผูใชซอฟตแวรเองระบบดาตา เซ็นเตอร (Data Center) ปจจุบันอินเทอรเน็ตที่มีความเร็ว จะเปนสวนสำคัญในการผลักดันใหเกิดความตองการใชงานสูงขึนและมีความเสถียรมากขึนทำใหเอือตอการใชบริการคลาวด คอมพิวติง เทคโนโลยีทั้งสองอยางนี้ในปนี้อยางมากอยางแนนอน ้ ้ ้ ้ Volume 16/2011 SMART INDUSTRY 3
 4. 4. COVER story อุตสาหกรรมทองเที่ยว “นานน้ำสีน้ำเงิน” ของซอฟตแวร ไทย อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังคงเปน เอกชนรวมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย อุ ต สาหกรรมหลั ก ที ่ ส ร า งรายได ใ ห ก ั บ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการทองเที่ยว (TTA-Tourism Technology Association) ประเทศจำนวนไมนอย แมวาในชวงปทผานมา   ่ี  ในฐานะตัวแทนเอกชนไทยไดรวมมือกับสมาคมทองเทียวแหงอาเซียน (ASEANTA: ASEAN  ่ จะเกิดสถานการณทางการเมืองและวิกฤต Tourism Association) เตรียมจัดงาน ASEAN E-Travel Mart เพือเปนเวทีใหอตสาหกรรม ่ ุ การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมซอฟตแวรไดพบปะแลกเปลี่ยนและเจรจาธุรกิจกัน น้ ำ ท ว มในหลายพื ้ น ที ่ ข องประเทศ แต อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย ยังคง อภิชัย สกุลสุริยะเดช ประธานสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อ ดึงดูดนักทองเที่ยวจากประเทศตางๆ ทั่วโลก การทองเที่ยว (TTA) กลาววา การจัดงาน ASEAN E-Travel ใหมาเยือนประเทศไทยไดสูงถึง 15 ลานคน Mart เปนความรวมมือของกลุมประเทศในอาเซียนที่ตองการ ยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการ แตดวยสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมการ  ทองเที่ยวและเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรของ ทองเที่ยวในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อใหเปนระบบอิเล็กทรอนิกส เฉียงใตที่ตางมีสภาพภูมิประเทศคลายกันและ (Electronic Transaction) ใหไดถงสัดสวน 40-50 เปอรเซ็นต ึ ตางเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว ของปริมาณการซื้อขายสินคาและบริการทางการทองเที่ยว จากตางประเทศไมตางกัน กอปรกับอิทธิพล ทั้งหมดของประเทศอาเซียนภายในป 2555 จากปจจุบันที่มี ของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน ปริมาณการซื้อขายผานออนไลนเพียง 5-10 เปอรเซ็นต โดยเฉพาะเครือขายสังคม (Social Network) ในกลุมธุรกิจตัวแทนจำหนายตั๋วเดินทางและทัวร (Travel สงผลใหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวจำนวน Agency) และ 10-15 เปอรเซ็นตในกลุมธุรกิจโรงแรมซึงเปนอัตราสวนเดียวกับประเทศไทย  ่ มาก เริ่มเปลี่ยนไปสูการพึ่งพาขอมูลบน อินเทอรเน็ตและเครือขายสังคมมากขึ้น ทำให “ทีผานมากลุมธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเทียวในภูมภาคนียงคงเปนระบบออฟไลนเปนหลัก ่  ่ ิ ้ั และในสวนที่เปนออนไลนก็เปนระบบที่มีมาตรฐานแตกตางกัน ขาดความเชื่อมโยงระบบ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยตอง ถึงกัน ซึ่งในอนาคตเมื่อเปดเสรีอาเซียนก็มีความเปนไปไดวาผูประกอบการจะมีการ เผชิญหนากับความทาทายใหมๆ เชือมโยงระบบถึงกันเพือเชือมตลาดทองเทียวในภูมภาคเปนหนึงเดียว เราหวังใชเวทีดงกลาว ่ ่ ่ ่ ิ ่ ั ในการหาขอตกลงและรวมมือใหผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยวแตละประเทศ หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับ ดวยการใชประโยชนจากบริการบนอินเทอรเน็ตในทุกดานอยางครบวงจร ตังแตการจองทัวร ้ อุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยเริ่มตระหนัก หองพัก และตั๋วเครื่องบิน เปนตน” และให ค วามสำคั ญ กั บ การส ง เสริ ม ให ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อภิชัย กลาววา การจัดงานครั้งนี้เปนการเปดตลาดใหกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรของไทย ในทุกภาคสวนตื่นตัวและปรับตัวในการนำ เนื่องจากเปนการจัดงานในประเทศไทย และเปนการเปดเวทีใหผูประกอบการใน เทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือในการทำธุรกิจ อุตสาหกรรมทองเที่ยวจากทั่วอาเซียนมาพบกับผูประกอบการซอฟตแวรไทย ซึ่งคาดวา ตั้งแตระบบงานหลักหลังบานไปจนถึงระบบ จะมีมูลคาการซื้อขายซอฟตแวรจากงานนี้สูงถึง 80-100 ลานบาท และจะกระตุนใหเกิด งานหน า บ า นที ่ ต  อ งติ ด ต อ โดยตรงกั บ มูลคาการทองเที่ยวที่เกิดจากงานนี้สูงถึง 300-400 ลานบาท นักทองเที่ยวใหมีความเปนปจจุบันและเขาถึง กลุมลูกคาเปาหมายมากที่สุด อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความจำเปนที่จะตองปรับตัวเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส เนื่องจาก พฤติกรรมของนักทองเที่ยวทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนไปพึ่งพาการหาขอมูล รวมถึงการติดตอ สอบถามขอมูลและสั่งจอง สั่งซื้อสินคาและบริการดานการทองเที่ยว ไมวาจะเปนโรงแรม ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน รวมถึงบริการแพ็กเกจทัวรผานทางระบบออนไลนทั้งสิ้น ดังนั้นหาก ผูประกอบการทองเที่ยวของไทยยังคงนิ่งเฉยกับการมีตัวตนบนโลกออนไลนแลว อาจจะ ตกขบวนธุรกิจได4 SMART INDUSTRY Volume 16/2011
 5. 5. COVER story“ปจจุบันกวา 80 เปอรเซ็นตของการจองสินคาและบริการดานการทองเที่ยวทำผานระบบออนไลน ซึ่งสวนมากจะเริ่มตั้งแตการเสิรจหาขอมูลแหลงทองเที่ยวที่ตองการจะเดินทางไป รวมถึงสอบถาม สั่งจองและสั่งซื้อบริการเบ็ดเสร็จบนอินเทอรเน็ต ดังนั้นหากผูประกอบการ TSEP ขนทัพซอฟตแวรทองเที่ยวไทยรวมงานรายใดที่ไมสามารถใหบริการเหลานี้บนออนไลนไดจะเสียโอกาสทางการตลาดอยางมาก เพราะนักทองเที่ยวจะเปลี่ยนไปหาผูใหบริการ เนืองจากเปนงานทีเ่ ปดตลาดตางประเทศใหกบบริษทซอฟตแวรไทยจึงมี ่ ั ัรายอื่นในทันที” กลุมบริษทซอฟตแวรไทยภายใตสมาคมสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรม  ั ซอฟตแวรไทย (TSEP: Thai Software Export Promotion Association)ทีผานมากลุมธุรกิจตัวแทนจำหนายตัวเดินทางและทัวร (Travel Agent) ่  ๋ พาบริษัทซอฟตแวรที่มีสินคาและบริการสำหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยวซึ่งมีมากกวา 4,000 แหงในประเทศไทย แตมีเพียง 10-12 เปอรเซ็นต จำนวน 20 ราย มารวมแสดงโซลูชั่นภายในงานเทานั้นที่มีตัวตันบนโลกออนไลนดวยการมีเว็บไซตใหบริการขอมูลสินคาและบริการ ในขณะที่กลุมธุรกิจโรงแรมแมวาราว 50 เปอรเซ็นต พีรสัณห บุณยคุปต นายกสมาคมสงเสริมของผูประกอบการในกลุมนีจะมีเว็บไซตแลว แตสวนมากยังคงเปนเพียง   ้  การสงออกอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย (TSEP)เว็บไซตใหขอมูลสินคาและบริการเทานัน มีเพียงสวนนอยทีมการพัฒนา  ้ ่ี กลาววาทางสมาคมฯ ไดรวบรวมบริษัทระบบสังซือสินคาออนไลน ดังนันจะเห็นไดวายังมีผประกอบการในธุรกิจ ่ ้ ้  ู ซอฟตแวรที่มีโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอีกจำนวนไมนอยที่มีความตองการในการลงทุนระบบ ทองเที่ยว อาทิ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรไอทีและซอฟตแวรเพื่อที่จะนำมาใชเปนอาวุธทางธุรกิจ เนชันแนล จำกัด (Comanche international) ่ ใหบริการระบบซอฟตแวรสำหรับธุรกิจโรงแรม“กลุมธุรกิจตัวแทนจำหนายตั๋วเดินทางและทัวรและกลุมธุรกิจโรงแรม (Hotel&Property Management System)และที่พักรวมกันแลวถือเปนสัดสวนถึง 90 เปอรเซ็นต ของมูลคาของ บริษท เอ.ไอ.ซอฟท จำกัด (AI Soft) ใหบริการระบบซอฟตแวรสำหรับ ัอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพราะกลุมธุรกิจตัวแทนการขายตั๋วเดินทาง การจองตัวเดินทาง (Airline Booking) บริษท ทีเอ็นที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค ๋ ั รวมไปถึงธุรกิจอืนในอุตสาหกรรมนี้ อาทิ สปา สนามกอลฟ รานอาหาร ่ จำกัด บริการ e-marketing และ e-content บริษัท ซินเนเจอรและเครื่องดื่ม รถเชา บริการทัวร เปนตน ดังนั้นหากสองกลุมธุรกิจนี้ เทคโนโลยี จำกัด ใหบริการระบบซอฟตแวรบริหารธุรกิจสปา (Spaเริมขยับขยายความเขมขนของการใชงานระบบไอทีจะสงผลกระทบเปน ่ Management) บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด (Touch Technology)ลูกโซไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดวย ซึ่งสัดสวนของธุรกิจเหลานี้ที่มีการ ใหบริการระบบซอฟตแวรอินเทอรเน็ตสำหรับโรงแรม และบริษัท ไอทีใชไอทีแลวของทังภูมภาคโดยเฉลียแลวอยูในระดับไมตางจากไทย ดังนัน ้ ิ ่   ้ เวิรค จำกัด (IT Works) ใหบริการระบบซอฟตแวร e-magazine และโอกาสทางการตลาดของผูใหบริการระบบซอฟตแวรและโซลูชั่นไทยที่ membership managementจะไปเปดตลาดในตางประเทศยอมมีมากเชนกัน” “ในสมาคมฯ มีบริษทซอฟตแวรทมความเชียวชาญในหลายอุตสาหกรรม ั ่ี ี ่อภิชัย กลาวเสริมวา งานนี้เปนโอกาสของอุตสาหกรรมซอฟตแวร ซึงเราแบงกลุมผูประกอบการออกเปนคลัสเตอร และซอฟตแวรสำหรับ ่  ของไทย เพราะเปนการเปดโอกาสทางการตลาดใหผูประกอบการ อุตสาหกรรมทองเทียวเปนคลัสเตอรทสำคัญคลัสเตอรหนึงของสมาคมฯ ่ ่ี ่ซอฟตแวรไทยที่จะไดพบกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนทั้งกลุมผูซื้อและผูขาย เรามีบริษทซอฟตแวรทใหบริการระบบซอฟตแวรสำหรับธุรกิจทองเทียว ั ่ี ่ในธุรกิจทองเที่ยว ซึ่งกลุมผูขายคือกลุมผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว ครบวงจร ตั้งแตระบบหลังบานของผูประกอบการไมวาจะเปนโรงแรมอาทิ โรงแรม สปา สนามกอลฟ รานอาหาร สถานที่ทองเที่ยว และ รานอาหาร สปา หรือสนามกอลฟ เปนตน ไปจนถึงระบบการจองรถเชา สวนผูซื้อคือผูประกอบการการขายและรับจองตั๋วตางๆ อาทิ และสั่งซื้อสินคาบนระบบหนาเว็บ แนวคิดการทำตลาดของสมาคมฯตัวแทนขายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และทัวร เปนตน คือ การนำโซลูชั่นของบริษัทในสมาคมฯ มารวมกันเพื่อนำเสนอเปน โซลูชั่นครบวงจร แทนที่จะเปนการนำเสนอเปนโซลูชั่นเดี่ยวๆ”“แนวคิดของงานนีไมเพียงแตนำผูประกอบการในธุรกิจทองเทียวมาพบ ้  ่กับผูประกอบการในธุรกิจซอฟตแวรเทานั้น แตยังนำผูประกอบการที่ พีรสัณหกลาววา ปหนาสมาคมฯ มีแผนทีจะทำตลาดในภูมภาคอาเซียน ่ ิเปนทั้งผูซื้อ-ผูขายในธุรกิจทองเที่ยวมาพบกันเพื่อใหเกิดธุรกิจรวมกัน โดยจะนำเสนอซอฟตแวรโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความตองการของเมื่อเขาเกิดธุรกิจรวมกันซอฟตแวรจะเขาไปเปนสวนเติมเต็มของธุรกิจ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลักที่ทางสมาคมฯ มีนั้น ทำใหเกิดความรวมมือทางธุรกิจกัน 3 ฝาย ซึ่งงานนี้จะมีผูซื้อ ความเชี่ยวชาญและใหความสำคัญ ประเทศเปาหมายในการสงออกมาเจอผูขายรวมแลวกวา 500 ราย โดยมีซอฟตแวรเขารวมงานราว ซอฟตแวรสำหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยวในปหนา ไดแก ฟลิปปนส20 บริษัท” อินโดนีเซีย เวียดนาม และญี่ปุน โดยจะเริ่มปูตลาดดวยการออกงาน รวมกับสมาคมฯ TTA โดยการสนับสนุนของสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม ซอฟตแวรแหงชาติ หรือ ซิปา (SIPA: Software Industry Promotion Agency) ดวยความมุงหวังจะสรางแบรนดการทองเที่ยวของประเทศ ไทยใหแข็งแกรงเพื่อใหประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางหลักของ นักทองเที่ยวจากทั่วโลก Volume 16/2011 SMART INDUSTRY 5
 6. 6. COVER story “โอกาสทีเ่ ราจะประสบความสำเร็จมีสง อุตสาหกรรมทองเทียวนัน ู ่ ้ มีปริมาณการใชงานระบบไอทีเพิมมากขึนเรือยๆ ประมาณ 60-70 ่ ้ ่ เปอรเซ็นตของนักทองเทียวปจจุบนทัวโลกใชการจองหองพักผาน ่ ั ่ อินเทอรเน็ต คนไทยอาจจะใชบริการจาก travel agency เปน สวนใหญ แตในอนาคตผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวไทยจะตอง ปรับโครงการบริการเปนระบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ปหนาทาง สมาคมฯ คาดหวังวากลุมผูประกอบการซอฟตแวรในคลัสเตอร ทองเทียวจะสามารถสรางรายไดจากการใหบริการระบบซอฟตแวร ่ โซลูชั่นจากผูประกอบการทองเที่ยวราว 300 ลานบาท” อภิชัย กลาวเสริมวา ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความตองการ ระบบซอฟตแวรทั้งสิ้นกวา 100 ระบบงาน อาทิ ระบบ PMS (Property Management System) ระบบ web-content management ระบบ ticketing system และระบบ Travel Management System เปนตน ซึ่งในกลุมประเทศสมาชิกของ ASEANTA (ASEAN Tourism Association) มี ส มาชิ ก เป น ผูประกอบการทองเที่ยวราว 50,000 ราย ซึ่งกินสัดสวนมากถึง 80-90 เปอรเซ็นต สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการทองเที่ยว (TTA) ในฐานะที่เปนสมาชิกของบอรดของ ASENTA ซึ่งไดพัฒนา ใหเกิดมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ระหวางผูประกอบการการทองเทียว (Data Exchange Standard  ่ for Tourism Industry) เสร็จและพรอมให ASENTA ทำการรับรอง เพื่อประกาศใชเปนมาตรฐานกลางระหวางกัน “ในงานนีจะประกอบดวยการสัมมนา เวิรกช็อป เทรด นิทรรศการ ้  รัฐหนุนผูประกอบการทองเที่ยวสูโลกออนไลน รวมถึงการประชุมบอรดของ ASENATA ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ดานนายชัยสงค ชูฤทธิ์ รองผูวาการดานนโยบาย นอกจากจะเปนประโยชนกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยแลวยังมี และแผนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปดเผยวา ประโยชนตออุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยอีกดวย” การประชุมครั้งนี้นับเปนโอกาสครั้งสำคัญของ วงการอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทย ที่ งานนี้มีผูสนับสนุนและพันธมิตร ไดแก ซิปา ซอฟตแวรพารค ไดรับเกียรติในการเปนเจาภาพจัดการประชุม ซึ่ง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวแหง ถือไดวาเปนนิมิตหมายที่ดีที่จะสรางมาตรฐาน ภูมภาคเอเชีย-แปซิฟค (PATA: Pacific Asia Travel Association), ิ  รวมกันในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวขณะที่ประเทศ องคการการทองเทียวโลก (UNWTO: World Tourism Organization), ่ ในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยถือวา สมาคมสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย (TSEP), มีแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและมีคุณคาทางวัฒนธรรมสูง ซึ่งสามารถดึงดูด สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองคการมหาชน นักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน อยางไรก็ตาม (TCEB: Thailand Convention and Exhibition Bureau) และ หากบรรลุขอตกลงดังกลาวจะเปนสวนสำคัญในการขยายตัวทางอุตสาหกรรม  สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการ การทองเที่ยวไดมากยิ่งขึ้น มหาชน) (ITD: International Institute for Trade and Development) สำหรับขอดีของงานนี้จะเปนการสรางใหผูประกอบการในอุตสาหกรรม ทองเที่ยวไดตระหนักถึงความสำคัญของการใชระบบไอที เนื่องจากการใช ระบบไอทีจะเปนพลังในการเชือมตอ เพือดูขอมูลระหวางกันใหเร็วขึน ทังยัง ่ ่  ้ ้ เปนการเปดเผยมาตรฐานของระบบไอทีในมาตรฐานการทองเที่ยว นับเปน ครังแรกในกลุมอุตสาหกรรมอาเซียนทีจะพัฒนาระบบใหเปนมาตรฐานสากล ้  ่ มากขึ้น ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดการเคลื่อนยายนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวใน ประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยมาตรฐานนี้มีการพัฒนามาแลวและจะใช เชื่อมโยงกันในกลุมประเทศตางๆ ทั่วโลก เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และรองรับกับการเปดเสรีของกลุมประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในป 20156 SMART INDUSTRY Volume 16/2011
 7. 7. COVER story baanvirog.com ดานชไมพร พรพฤทธิอนันต รองผูอำนวยการ ขยับขยายการใชงานไอทีจาก สวนหนามาสูระบบงานหลังบาน เขตอุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร ประเทศไทย อื่นๆ อาทิ ระบบ Hotel Management ระบบลูกคาสัมพันธ กลาววา เดิมเนนการสนับสนุนฝงผูประกอบการ   (CRM: Customer Relationship Management) ระบบ Online ทองเที่ยว โดยทำงานผานกลุมตัวแทนใน Reservation และระบบ e-Payment เปนตน อุตสาหกรรมทองเที่ยว อาทิ ททท. สมาคม ทองเที่ยว กลุมธุรกิจทัวร สปา จะเขาไปเสนอ นอกจากนีซอฟตแวรพารคยังรวมมือกับสำนักงานพัฒนาการทองเทียว ้ ่ โครงการ สนับสนุน โครงการที่เปนรูปธรรม ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปนกรมการทองเที่ยวอยูภายใตกระทรวง ที่สุดที่ผานมาคือโครงการพัฒนาศักยภาพ การทองเที่ยวและกีฬา จัดทำโครงการสงเสริมผูประกอบการและสงเสริมการใชไอทีสำหรับผูประกอบการโรงแรมและทีพกระดับ 1-3 ดาว  ่ั โฮมสเตย (Home Stay) ใหใชไอทีในการทำการตลาดออนไลนจำนวนกวา 300 โรงแรม กรมการทองเที่ยวซึ่งรับผิดชอบดูแลผูประกอบการโฮมสเตย ทั่วประเทศโดยการเขาไปตรวจสอบ ประเมิน และใหตรารับรอง“เราลงไปชวยที่ตัวผูประกอบการดวยการนำเครื่องมือซึ่งก็คือเทคโนโลยีเพื่อ ปจจุบันโฮมสเตยที่ไดรับการรับรองจากกรมการทองเที่ยวมีอยูใหผูประกอบการหาลูกคา ซึ่งผูประกอบการทั้งหมดสามารถสรางยอดขาย ประมาณ 120 ราย ซึ่งทางกรมฯ คัดเลือกผูประกอบการจำนวนเพิ่มขึ้น 42 ลานบาทในชวง 3 เดือนหลังจากนำไปปฏิบัติ เราไมไดเอาปลา 30 ราย มาเขารวมในโครงการนำรองของซอฟตแวรพารค เพื่อไปใหเขา เรารูวาไอทีชวยไดจึงสอนวิธีจับปลาโดยใชไอทีอยางไร เมื่อโลก ยกระดับโฮมสเตยทไดรบตรารับรองจากกรมฯ โดยซอฟตแวรพารค ่ี ัมันเปลี่ยนไปหมดแลว พฤติกรรมของนักทองเที่ยวเปลี่ยนไปหมดแลว หาก จะใหการอบรมการจัดทำเว็บไซต และการทำการตลาดออนไลนผูประกอบการยังทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ โดยไมมีชองทางบนอินเทอรเน็ต ใหผูประกอบการเหลานี้ไดมีตัวตนบนโลกออนไลน ตอนนี้อยูโอกาสที่จะหาลูกคาไดก็จะนอยลง เมื่ออยูบนอินเทอรเน็ตแลวเขาสามารถ ระหวางอบรมและจะเสร็จสิ้นราวเดือนเมษายนใชไอทีเปนเครื่องมือในการทำการตลาดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดอยางไร” “การใหการอบรมเราเริ่มจากงานหนาบาน หนารานกอนเพื่อให ผูประกอบการเห็นผลของการเอาไอทีเขามาใชวาไดชวยสรางรายได   80 เปอรเซ็นตของผูประกอบการทองเที่ยวเปนผูประกอบการขนาดกลาง เพิ่มขึ้นมาอยางไร จากนั้นเราจะคอยๆ ทยอยสงเสริมชักจูงใหและขนาดยอม ที่อาจจะไมมีกำลัง ไมมีความตื่นตัว ไมมีความเขาใจและ เขาขยายผลของการใชไอทีเขามาสูระบบงานหลังรานสำหรับไมเห็นความสำคัญของการนำไอทีเขาไปเสริมการทำธุรกิจ ซึ่งโครงการที่ ผูประกอบการทีเ่ ปน non-IT เขาตองการอะไรทีสำเร็จรูป คือมีการ  ่ซอฟตแวรพารคทำคือ ไมเพียงแตใหความรูกับผูประกอบการเหลานี้ให อบรม มีการลงมือทำ หลังอบรมเสร็จมีผูเชี่ยวชาญใหบริการตระหนักถึงความสำคัญของการใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการทำธุรกิจ รับปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ดวยวิธีการเหลานี้ทำใหเรารูวาแตจะเริ่มใหผูประกอบการทดลองใชไอทีในการทำการตลาดออนไลน เพื่อ ผูประกอบการสามารถนำเอาไปใชงานไดมากนอยแคไหน อยางไร” ใหเขาไดประสบการณตรง เพราะหัวใจของธุรกิจเอสเอ็มอี คือการหารายไดกอน จากนันเมือเขาใจและเริมเห็นผลของการใชไอทีแลว ก็เริมมีรายไดแลว ้ ่ ่ ่ กลยุทธของซอฟตแวรพารคคือ เขาไปทำงานรวมกับตัวแทนและมีความพรอมมากขึ้นที่จะใชไอทีมากขึ้น ผูประกอบการเหลานี้ก็จะเริ่ม เอกชนในอุตสาหกรรมทองเที่ยว อาทิ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี เพื่อการทองเที่ยว (TTA) ซึ่งสำหรับโครงการ ASEAN E-Travel Mart นั้น ซอฟตแวรพารคเปนที่ปรึกษาของ TTA ไดเขาไปรวม สนับสนุนการจัดงานทั้งหมดในฐานะ Working Committee โดยเฉพาะการจัดสัมมนาทั่วประเทศ 3 ครั้งที่ภูเก็ต พัทยา และ เชียงใหม กอนจะมาจบครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 23-24 มีนาคม Volume 16/2011 SMART INDUSTRY 7
 8. 8. COVER story สวนการสนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวรสำหรับธุรกิจทองเที่ยวซึ่งมีจำนวนไมมากนั้น ซอฟตแวรพารคดำเนินการโดยการนำผูพัฒนาซอฟตแวรสำหรับธุรกิจทองเที่ยวตั้งแต ตนน้ำ คือ ผูใหบริการระบบไอทีหลังบาน อาทิ Hotel Management และ Online Booking ไปถึงปลายน้ำ อาทิ Online Marketing มารอยเรียงโซลูชั่นเขาดวยกันเพื่อ นำเสนอผูประกอบการทองเที่ยวอยางครบวงจร “ซอฟตแวรพารคเริ่มใหการสนับสนุนสงเสริมจากปลายน้ำขึ้นมาสูตนน้ำ เวลาเราจัดงาน ผูประกอบการซอฟตแวรเหลานีจะเขารวมดวย นอกจากนียงมีผประกอบการดาน e-Payment  ้ ้ ั ู เขารวมดวย ซึ่งในอุตสาหกรรมทองเที่ยวถือเปนตลาดที่มีโอกาสทางการตลาดสำหรับ ผูประกอบการซอฟตแวรมาก ซึ่งปนี้อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการแขงขันสูงทั้งการแขงขัน จากคูแขงจากตางประเทศ และการแขงขันระหวางผูประกอบการในประเทศดวยกันเอง รายใหญเลนสงครามราคา เพราะฉะนั้น ผูประกอบการรายเล็กจะตองปรับตัวเอาไอทีstarviewhotel.com.vn มาใชเพื่อลดตนทุน เพิ่มศักยภาพการธุรกิจใหมากขึ้น และตองหากลุมลูกคาเปาหมาย เฉพาะของตัวเอง (Niche Market) ซึ่งไอทีเขามาตอบโจทยตรงนี้ไดเปนอยางดี” นอกจากนี้ เฉลิมพล ปุณโณทก กรรมการบริหารสำนักงาน ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร แ ห ง ชาติ หรื อ ซิ ป  า (SIPA: Software Industry Promotion Agency) กลาววา แนวนโยบายของซิปาในการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร ในปหนาจะมุงเนนที่การใหการสนับสนุนกลุมอุตสาหกรรม ใน 6 คลัสเตอรหลัก ไดแก 1) tourism 2) healthcare 3) logistic& retial 4) food 5) jewelry 6) digital content& entertainment ซึงอุตสาหกรรมทองเทียวถือเปนอุตสาหกรรม ่ ่ ยุทธศาสตรของประเทศ และมีความตื่นตัวในการนำไอทีเขาไปประยุกตใชคอนขางมาก ทางซิปาจึงใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมผานโครงการและกิจกรรมของทางสมาคมฯ ที่ เปนแกนหลักซึ่งก็คือ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการทองเที่ยว (TTA) และสมาคม สงเสริมการสงออกอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย (TSEP) เฉลิมพล กลาวเสริมวา อุตสหากรรมทองเที่ยวเปนตลาดใหญสำหรับอุตสาหกรรม ซอฟตแวร ซึ่งผูประกอบการกลุมนี้มีความเขมแข็ง มีความเขาใจและเห็นความสำคัญของความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ การประยุกตใชซอฟตแวรและระบบไอทีเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บธุรกิจ กอปรกับธุรกิจทองเที่ยวและเอกชนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม เริมจะฟนตัวหลังจากทีซบเซามานาน ทำใหผประกอบการทองเทียวจำนวนมากทีเ่ คยชะลอ ่  ่ ู ่ การลงทุนเริ่มกลับลงทุนดานไอทีและซอฟตแวรเพื่อสรางแตมตอทางธุรกิจและขยายโอกาสทองเที่ยวของไทย ที่เริ่มตื่นตัวและเห็น ทางการตลาด ในขณะที่ผูประกอบการซอฟตแวรไทยในคลัสเตอรทองเที่ยวเองก็มีความความสำคัญในการนำเทคโนโลยีเขามาเปน เชี่ยวชาญในการใหบริการซอฟตแวรและโซลูชั่นแกธุรกิจทองเที่ยว โดยแตละรายมีฐานเครื่องมือในการทำธุรกิจใหสอดคลอง ลูกคาในอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งในไทยและในตางประเทศจำนวนไมนอยกับปจจัยทางการตลาดทีเ่ ปลียนแปลงไป ่ “การโปรโมทซอฟตแวรสำหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยวจึงเปนการสงเสริมที่ถูกจุดมากที่สุดนับเปนจุดเริ่มตนของความสำเร็จของ อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยในป 2554 คาดวาจะเติบโตมากกวา 30 เปอรเซ็นตจากทั้งสองอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรม 60,000 ล า นบาทจากป 2553 ซึ ่ ง นโยบายของซิ ป  า ในป น ี ้ ค ื อ การโปรโมทซอฟต แ วร รายอุตสาหกรรมและจะหาพระเอกของแตละคลัสเตอร ซึ่งในคลัสเตอรทองเที่ยว เรามีทองเที่ยวและอุตสาหกรรมซอฟตแวร ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จทั้งในและตางประเทศมากมาย”ของไทย 8 SMART INDUSTRY Volume 16/2011
 9. 9. Tourism Industry สมาคมสปา เพิ่มศักยภาพผูประกอบการ กระตุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวธุรกิจสปานับวามีสวนสำคัญในการสรางรายไดใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว “ผมมองวาออนไลนมารเก็ตติ้ง เปนการทำตลาดอีกเนื่องจากธุรกิจสปา เปนธุรกิจที่ชวยสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว ชองทางหนึ่งที่สามารถเขาถึงลูกคาและผูใชบริการไดทีตองการการผอนคลายในวันพักผอนและยังชวยใหนกทองเทียวมีสขภาพจิต ่ ั ่ ุ มากขึ้น ทำใหผูประกอบการสามารถที่จะนำเสนอที่ดีขึ้นดวย สินคา บริการ โปรโมชันใหมผานอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ ่  โชเชียลมีเดียก็จะมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในการแอนดรู แจคกา นายกสมาคม สมาคมสปา เขาถึงลูกคาและตลาดใหมๆ เชนกัน” แจคกา กลาวไทย เลาวา สมาคมสปาไทยมีวัตถุประสงคเพือเปนการสงเสริมการประกอบอุตสาหกรรม ่สปาและมาตรฐานโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมสปาและสวัสดิการของผูบริโภค สำหรับป2554 นี้ สมาคมฯ จะรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดงาน Spa Forum: Asia PacificSPA & Wellness Coalition ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ที่จังหวัดภูเก็ต และงาน Thai Spa แจคกา กลาวเสริมวา สมาคมสปาไทย ยังรวมมือกับDay ในชวงไตรมาสสองของปนี้ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานและศักยภาพธุรกิจนอกจากนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพผูประกอบการธุรกิจสปา สมาคมสปาไทย ได สปาไทย เพื่อถายทอดและแนะนำเทคโนโลยีการรวมมือกับเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาและสรางสรรคผลิตภัณฑใหม เชน กรรมวิธีการตลาดแบบออนไลน (e-Marketing Workshop) ใหกับสมาชิกสมาคม การพัฒนาและปรับปรุงสูตร กรรมวิธีการคงสภาพสปาไทย เพื่อเปนการใชประโยชนจาก e-Marketing ในการประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑพรอมสาระสำคัญในบรรจุภัณฑแบบใหมสินคาและบริการ อีกทั้ง ยังสามารถเพิ่มยอดขายใหสูงขึ้น รวมไปถึงการใช การถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีสำหรับการไอทีเพื่อประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารการจัดการ พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑใหมนี้แกบุคลากรดานการมากขึ้น และจากการอบรมครั้งเมื่อเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2553 ผลิต เพื่อใหสามารถดำเนินการผลิตไดเอง รวมทั้งที่ผานมา มีผูประกอบการที่เขารวมอบรม 20 ราย สามารถที่จะโปรโมท พัฒนาทักษะและความรูดานกระบวนการควบคุมและเพิมประสิทธิภาพการบริการไดมากขึน นอกจากนียงทำใหมผเู ขามาชม ่ ้ ้ั ี คุณภาพในกระบวนการผลิตของบุคลากรในโรงงานเว็บไซตของผูประกอบการเพิ่มขึ้นและมีการเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตถึง ผลิตและพัฒนามาตรฐานและศักยภาพธุรกิจสปาไทย1 ลานครั้งตอเดือนลูกคาเพิ่มขึ้นกวา 25 เปอรเซ็นต ปจจุบันสมาคมสปาไทยมีสมาชิกองคกรกวา 175 ราย ทั่วโลก และมีสมาชิกทั่วไปประมาณ 450 ราย ใน 15 ประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยปจจุบันมีผูประกอบการธุรกิจ สปามากกวา 1,500 ราย ทั่วประเทศและประเทศไทย ไดรับการยอมรับจากสากลวาเปนสปาที่มีคุณภาพดี ที่สุดในโลก “ผมมองวาธุรกิจสปามีบทบาทสำคัญตออุตสาหกรรม การทองเทียวอยางมาก เนืองจากนักทองเทียวมากกวา ่ ่ ่ 80 เปอรเซ็นต นิยมที่จะมาทองเที่ยวและใชบริการ สปาดวย นอกจากนีมนกทองเทียวอีกจำนวนมากเลือก ้ีั ่ การสปาสำหรับการพักผอนในวันหยุด” แจคกากลาว Volume 16/2011 SMART INDUSTRY 9
 10. 10. Software Company ผสาน 6 บริษัทซอฟตแวรชั้นนำ กระตุนอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่นักทองเที่ยวจากทุกมุมโลกเลือกเปน จ�ดหมายปลายทางสำหรับการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย ยังเปนแหลงรายไดทสำคัญของประเทศ ทำใหหลายหนวยงานใหความสำคัญและ ่ี มีการกระตุนใหมการทองเทียวในประเทศมากข�น และในขณะเดียวกันเพือเปนการ  ี ่ ้ ่ จ�งใจนักทองเที่ยวจากตางประเทศใหมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งข�้น หลายหนวยงานไดมการจัดโปรแกรมโปรโมชันเพือสงเสร�มใหนกทองเทียวเขามา ี ่ ่ ั ่ ทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดเขามาในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากข�้น ในทาง กลับกันประเทศไทยไมไดมีจ�ดเดนเพียงแคเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและเปน จ�ดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวจากทุกมุมโลกเทานั้น เนื่องจากบร�ษัทและ ผูพัฒนาซอฟตแวรไทยยังมีศักยภาพในการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อรองรับการ บร�หารงาน การจัดการของระบบโรงแรม และสวนงานที่เกี่ยวของทั้งระบบ งานหลังบาน (Back office) ระบบงานหนาบาน (Front office) ที่มีศักยภาพ สามารถรองรับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการทองเทียวทังในและตางประเทศ ่ ้ ดวย เพื่อเปนการตอกย้ำศักยภาพของบริษัทและนักพัฒนาซอฟตแวรไทย กลุมบริษัทซอฟตแวรไทย ภายใตสมาคมสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย (TSEP: Thai Software Export Promotion Association) ไดรวบรวมบริษัทซอฟตแวรที่มีโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว อาทิ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (Comanche international) ใหบริการระบบ ซอฟตแวรสำหรับธุรกิจโรงแรม (Hotel & Property Management System) บริษท เอ.ไอ.ซอฟท ั จำกัด (AI Soft) ใหบริการระบบซอฟตแวรสำหรับการจองตั๋วเดินทาง (Airline Booking) บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค จำกัด บริการ e-content บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด ใหบริการระบบซอฟตแวรบริหารธุรกิจสปา (Spa Management) บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด (Touch Technology) ใหบริการระบบซอฟตแวรอนเทอรเน็ตสำหรับโรงแรม และบริษท ไอที เวิรค ิ ั  จำกัด (IT Works) ใหบริการระบบซอฟตแวร e-magazine และ membership management เขารวมงาน ASEAN E-Travel Mart เพื่อเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อใหเปนระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Transaction) และเปนการ เปดตลาดใหกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรของไทย เนื่องจากเปนการจัดงานในประเทศไทยและ เปนการเปดเวทีใหผประกอบการในอุตสาหกรรมทองเทียวจากทัวอาเซียนมาพบกับผูประกอบการ ู ่ ่  ซอฟตแวรไทยดวย อยางไรก็ตามในการรวมกลุมของบริษทซอฟตแวรเพือนำเสนอโซลูชนครบวงจรใหกบธุรกิจโรงแรม  ั ่ ่ั ั ธุรกิจสปา รวมถึงผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รวมทั้งเพื่อเปน การอำนวยความสะดวกสำหรับผูประกอบการในการเลือกหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ ดำเนินการอยูดวยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและรายไดมากที่สุด โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการบริการลูกคาและนักทองเที่ยวใหเกิดความ พึงพอใจมากที่สุด10 SMART INDUSTRY Volume 16/2011

×