ฉบับที่ 15                                               Volume 15 / 2553  ...
Editorialหากจะกล่อางจากมีการนำเทคโนโลยีมาชวสยในทุสแกลขัว้นตอนของธุรกิจนับบวตัา้งมีแตทบาทที่สำคัญอยางมาก เนื    ...
What’s new!                       RFID                       และ      ...
COVER story e-logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย ปจจุบนแนวโนมการแขงขันทีเ่ ขมขนขึนอันเนืองมาจาก    ั ...
COVER storyนอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือเพื่อ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกกิจกรรมทางการคา ซึ่งจะนำไ...
COVER story จากขอมูล World Bank รายงานวา ประเทศไทยมีการ พัฒนาทางดานโลจิสติกสอันดับที่ 108 จากการจัดอันดับ ทั้งสิ้น 189...
COVER story         ขณะที่ ดร.ชยกฤต เจริญศิรวฒน ประธานคณะทำงาน                      ิั  ...
Goverment Facility                                          การทาเรือฯ มีหนาที...
Goverment Facility                                                ระบบศุลก...
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"

1,381

Published on

Published in: Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
1,381
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"

 1. 1. ฉบับที่ 15 Volume 15 / 2553 Free copy Logistics เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของเอสเอ็มอี ไทย การทาเรือฯ เตรียม “e-Port” “ไอซ โซลูชั่น” ซอฟตแวรโลจิสติกส “ระบบโลจิสติกส” หัวใจความเพิ่มศักยภาพการใหบริการ สัญชาติไทย...อีกหนึ่งตัวชวยเอสเอ็มอี สำเร็จของ “ออฟฟศเมท” กรมศุลกากร หนวยงานหลัก Netbay ผูใหบริการซอฟตแวรและ “สุวรรณไพศาลขนสง” ติดปกขับเคลือนการแขงขันโลจิสติกสของไทย โซลูชั่นดานโลจิสติกสครบวงจร ่ ธุรกิจดวยไอที
 2. 2. Editorialหากจะกล่อางจากมีการนำเทคโนโลยีมาชวสยในทุสแกลขัว้นตอนของธุรกิจนับบวตัา้งมีแตทบาทที่สำคัญอยางมาก เนื วถึงภาพรวมของระบบโลจิ ติก ซัพพลายเชนนั บ กระบวนการ Contentผลิต การขนสงสินคา การสต็อกสินคา จนถึงการบริหารสินคาและการสงตอถึงผูบริโภคซึ่งเมื่อมีการนำเทคโนโลยีมาชวยในการบริหารที่ดีแลว จะสามารถลดตนทุนในการดำเนินงานของธุรกิจไดดวยอยางไรก็ตาม สิ่งที่ทำใหซัพพลายเชนแตกตางจากการบริหารแบบดั้งเดิมคือ การมีการวางแผนที่มี ความรวมมือและเชื่อมโยงกัน (Collaborative Planning Flow) ซึ่งกอใหเกิดกระบวนการทางดานการบูรณาการ (Integration) ขึ้น โดยสิ่งเหลานี้จะตองมีเรื่องประสิทธิผลเขามาเกี่ยว ที่จะพิสูจนใหเห็นวา กระบวนการทำงานลาชาเปนอยางไร และกอ RFID และ 3 Supply Chain Managementใหเกิดความเสียหายเพียงใด ตองคำนึงถึงการวางแผนความรวมมือกัน (Collaborative อาวุธลับสำหรับ e-logisticsPlanning) ดวยวาตางฝายรวมมือกันมากนอยเพียงใด ในสวนของการวัดผลนั้นจะตองมีเรื่องของกระบวนการภายใน (Internal) และกระบวนการภายนอก (external) ซึ่งจะ 4ตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดระหวางซัพพลายเออร (Supplier) และลูกคาดวยสิ่งที่จะตองคำนึงถึงตอมาคือ ชองทางการจัดจำหนาย (Channel of Distribution)รวมถึง การจัดการแค็ตตาล็อก (Category Management) ที่สอดรับกันอยางมีระบบทำใหลดขั้นตอนในการทำงานที่ซ้ำซอน มีการนำระบบบารโคด เขามาบันทึกขอมูลภายในองคกร เพื่อใหไปสูมาตรฐานสากลและลดความผิดพลาดของการทำงานดวย ซึ่งสงผลใหองคกรสามารถลดตนทุนในการดำเนินการไดมากขึ้น ขณะเดียวกันองคกรก็สามารถที่จะมี e-logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทยประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นดวย เพื่อใหเกิดความพอใจสำหรับลูกคา คูคา และนักธุรกิจอื่นๆ ที่เราติดตอดวย 8ในยุคของการแขงขันที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเสริมศักยภาพและสรางความสามารถในการแขงขันของธุรกิจที่มีการนำมาใชมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโลจิสติกสไดมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ SupplyChain ในกระบวนการโลจิสติกส ซึ่งจะยังสงผลใหธุรกิจสามารถที่จะลดตนทุนและขับเคลื่อน เตร�ยมบร�การ “e-Port”ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ��มศักยภาพการใหบร�การSmart Industry จึงขอนำเสนอการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในอุตสาหกรรมโลจิสติกส(Logistics) บทบาทของหนวยงานภาครัฐในการสรางศักยภาพในการแขงขันดวยระบบโลจิสติกส (e-logistics) ที่มีการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสทางการคาเพื่อเพิ่ม 10ศักยภาพการนำเขาสงออก หรือ National Single Windows (NSW)นอกจากนี้ยังนำเสนอความคืบหนาของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวของกับการนำ “ไอซ โซลูชั่น”เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในอุตสาหกรรมโลจิสติกส นับตั้งแตกรมศุลกากรมีการพัฒนา ซอฟตแวรโลจิสติกสสัญชาติไทย...ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสไรกระดาษ หรือ ระบบงานพิธีการศุลกากรไรกระดาษ อีกหนึ่งตัวชวยเอสเอ็มอี(Paperless Customs System) ซึงผูประกอบการสามารถยืนคำขอผานระบบคอมพิวเตอร ่  ่ในรูปแบบหนาตางเดียว หรือระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูนำเขาและสงออกเพื่อรองรับการคาระหวางประเทศที่มีมูลคามหาศาล “ระบบโลจ� ส ติ ก ส ” หั ว ใจความสำเร� จ ของ 12 กองบรรณาธิการจุลสารขาว Smart Industryจัดทำโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใตสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)99/31 อาคาร Software Park ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 0-2583-9992 โทรสาร 0-2583-2884www.smartindustry.org www.swpark.or.th www.tmc.nstda.or.th www.nstda.or.th
 3. 3. What’s new! RFID และ Supply Chain Management อาวุธลับสำหรับ e-logisticsในหวงโซอปทานของระบบโลจิสติกส การนำเทคโนโลยี ุ นอกจากนี้ ผูประกอบการยังหันมาใหความสำคัญกับเทคโนโลยี RFID ซึงเปน  ่สารสนเทศมาชวยในการบริหารงานและลดตนทุนการ ระบบที่ชวยเพิ่มความรวดเร็วและถูกตองแมนยำในการตรวจสอบประเภทดำเนินธุรกิจทีหลากหลาย อาทิ การนำเทคโนโลยี Radio ่ และปริมาณของสินคาคงคลัง การใชระบบ Global Positioning SystemFrequency Identification (RFID), และ Supply Chian (GPS) ในการติดตามสถานะของรถบรรทุกสินคา รวมทั้งการวิเคราะหManagement เปนเทคโนโลยีทเ่ี ขามาชวยเพิมศักยภาพ ่ เสนทางการเดินรถทำใหประสิทธิภาพในการขนสงดียิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีในการแขงขันในดานโลจิสติกส หรือ e-logistics เพื่อให ตางๆ เหลานี้จะชวยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลา และความผิดพลาดการดำเนินธุรกิจอยูในระดับสากลและเปนอาวุธทางการคา  ในการดำเนินงาน อันจะสงผลตอการเพิ่มคุณภาพการใหบริการแกลูกคาที่ทรงพลังในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของธุรกิจและ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการคาปลีกไดดวยสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาโดยในสวนของ RFID เปนระบบเก็บขอมูลลงบน TagElectronics ที่มีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถในการคำนวณ และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งRFID เปนนวัตกรรมในการสนับสนุนระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของการสงและรับขอมูลขาวสาร รวมถึงระบบที่เกี่ยวของกับความ Supply Chain Management (SCM)ปลอดภัย (Security and Access Control) ในการขนสง เปนระบบบริหารหวงโซอุปทานของธุรกิจโลจิสติกส ที่มีการนำเทคโนโลยีสินคาขามประเทศ ใหมๆ เขามาชวยในการบริหารธุรกิจของผูประกอบการและธุรกิจ โดยระบบ  Supply Chain มีระบบอัตโนมัติเขามามีบทบาทสำคัญ ตั้งแต การผลิตผูประกอบการและธุรกิจมีการนำเทคโนโลยี RFID มาใช สินคา การเลือกสินคา รูปแบบการผลิตที่ตองการ การจายเงิน รวมไปถึงในการขนสงสินคา การตรวจสอบสถานะสินคา และรถ การจัดสงอยางเปนระบบของผูประกอบการและธุรกิจสามารถเห็นการสงถาย ขนสง รวมถึงการบริหารจัดการคลังสินคาเพื่อชวยเพิ่ม และบริหารขอมูลที่มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วสูง สามารถโตตอบกันไดความรวดเร็ว และความถูกตองแมนยำในการตรวจสอบ แบบเรียลไทม (Real Time) และมีตนทุนทีตำ ซึงเปนผลดีชวยใหการทำงาน  ่่ ่ ประเภทและปริมาณสินคาคงคลัง เนื่องจากการขนสง และประสานกันของทุกฝายที่เกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการสินคาจำเปนตองมีการวางแผนเสนทางการขนสงที่ดีเพื่อ พึงพาซึงกันและกัน สามารถนำทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะขอมูลเทคโนโลยี ่ ่ประหยัดคาใชจายทีตองสูญเสียไปกับการเดินทาง รวมถึง  ่ สารสนเทศ (Information Technology) มาใชประโยชนรวมกันในการตองประหยัดเวลาในการสงสินคา วางแผน คาดการณ หรือตัดสินใจ นอกจากนี้ Supply Chain Management และ e-Supply Chain ยังทำให บริษัทหรือองคกร รวมทั้งคูคาที่มาทำธุรกิจรวมกัน ซึ่งจะนำไปสูทีมที่มี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และนาเชือถือ ทำใหไดเปรียบคูแขงขัน อยางไรก็ตาม ่  บริษัทหรือองคกร รวมทั้งคูคาที่มาทำธุรกิจรวมกันจะตองมีเปาหมาย อยางเดียวกัน เพื่อที่จะไดเปรียบคูแขงขัน สามารถเอาชนะ และอยูรอด เปนเบอรหนึ่งหรืออยูแถวหนาได Volume 15/2010 SMART INDUSTRY 3
 4. 4. COVER story e-logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย ปจจุบนแนวโนมการแขงขันทีเ่ ขมขนขึนอันเนืองมาจาก ั ้ ่ กระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) ซึ่งมีการเปดเสรี ทางการคามากขึ้น ผลักดันใหภาคธุรกิจตองยกระดับ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจในทุกวิถีทาง ทั้งการ ลดตนทุนธุรกิจและสรางมูลคาเพิ่มเพื่อนำเสนอลูกคา การบริหารจัดการกระบวนการนำสงสินคาและบริการ จากผูผลิตถึงผูบริโภคตลอดหวงโซอุปทาน หรือการ บริหารจัดการโลจิสติกส จึงเปนเปาหมายสำคัญที่ ผูประกอบการสามารถใชเปนแหลงทีมาของความไดเปรียบ  ่ ในการแขงขัน ทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ ลดตนทุน และเพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพทางการ โดย e-logistics เปนการนำสารสนเทศมาใชเปนเครืองมือในการดำเนินงาน ่ แขงขันทางดานโลจิสติกส สำนักงานคณะกรรมการ ทีเ่ กียวของกับการนำสินคาและบริการทีลกคาตองการไปยังสถานทีทถกตอง ่ ู่ ่ ่ี ู พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานที่ ในเวลาที่เหมาะสม สรางความพอใจสูงสุดใหลูกคา โดยที่ผูประกอบการจะ เกี่ยวของ จึงไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ไดรับผลกำไร และประหยัดคาใชจาย เนื่องจากการบริหารจัดการระบบ โลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 ขึ้น และ โลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำใหตนทุนในเรื่องของการเคลื่อนยาย คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรดังกลาว การขนสงทางเรือ ทางอากาศ และทางบก การคลังสินคา การรักษาสินคาต่ำ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 เพื่อเปนการเปดโอกาสให สามารถตอสูกับคูแขงขันและยืนหยัดอยูในตลาดที่มีการแขงขันรุนแรงได ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเขามามี สวนรวม ไดมีสวนผลักดันใหมีการนำยุทธศาสตรไปสู แมวา จากการศึกษา รวบรวมขอมูลและวิเคราะหถึงสถานภาพของระบบ การปฏิบตเิ พือใหเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนการสนับสนุน ั ่ โลจิสติกสไทยในปจจุบัน พบวา ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของ ใหมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในระบบโลจิสติกส ี ไทยยังต่ำกวาประเทศคูคา ทั้งนี้ เนื่องมาจากแนวโนมเศรษฐกิจการคาโลก ของประเทศ หรือ e-logistics และการที่กิจกรรมการขนสงสินคาของไทย รอยละ 88 ใชรถบรรทุกซึ่งเปน รูปแบบที่มีตนทุนการใชพลังงานสูง ทำใหเปนภาระตนทุนกับภาคธุรกิจและ ภาระทางการคลังกับภาครัฐ เกิดเปนความจำเปนที่จะตองทบทวนรูปแบบ การขนสงหลักของประเทศอยางจริงจัง ดร.สมนึก คีรโี ต ผูอำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี  สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลาวาแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 เปนประเด็นยุทธศาสตรทสำคัญในการ ่ี ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ พรอมทัง ้ กำหนดตำแหนงเชิงยุทธศาสตรใหไทยมีระบบโลจิสติกสทไดมาตรฐานสากล ่ี (World Class Logistics) รวมถึงเปนศูนยกลางโลจิสติกส เพื่อสนับสนุน กิจกรรมการเปนศูนยกลางธุรกิจและการคาของภูมิภาคอินโดจีน (Regional Logistics Hub)4 SMART INDUSTRY Volume 15/2010
 5. 5. COVER storyนอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือเพื่อ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกกิจกรรมทางการคา ซึ่งจะนำไปสูการลดตนทุนโลจิสติกส(Cost Efficiency) 2. เพิมขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความตองการ ่ของลูกคา (Responsiveness) 3. เพิมความปลอดภัยและความเชือถือไดในกระบวนการ ่ ่นำสงสินคาและบริการ (Reliability and Security) 4. สรางมูลคาเพิมทางเศรษฐกิจ ่จากอุตสาหกรรมโลจิสติกสและอุตสาหกรรมตอเนื่องทั้งนี้ รัฐบาลมีเปาหมายในการลดตนทุนโลจิสติกสตอผลผลิตมวลรวมประเทศ ทั้งนี้ เพื่อลดระยะเวลาที่ใชในกระบวนการดำเนินGross Domestic Product (GDP) จากประมาณรอยละ 19 ในป 2548 ใหเหลือ เอกสารเพื่อการสงออกหรือนำเขาลดลง คาใชจายรอยละ 16 ในป 2554 โดยมี 4 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก (Strategic Agenda) ของผูประกอบการในการทำธุรกรรมเพื่อสงออก-ประกอบดวย 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส ในภาคการผลิต นำเขาลดลง จำนวนแบบฟอรม เอกสารที่ใชใน(Business Logistics Improvement) 2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงและ กระบวนการลดลง (Paperless) จากเดิมทีมแบบฟอรม ่ีโลจิสติกส (Transport and Logistics Network Optimization) 3. การพัฒนาธุรกิจ ของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการนำเขาและโลจิสติกส (Logistics Service Internationalization) 4. การปรับปรุงสิ่งอำนวย สงออกมากกวา 300 ประเภท ใหสามารถพัฒนาความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement) และ 5. การพัฒนา เปนแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดระยะเวลาในกำลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Capacity Building) การติดตอกับหนวยงานราชการทั้ง 35 หนวยงาน ปรับปรุงระบบภาษี และพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวกับในสวนของ e-logistics นั้น อยูภายใตยุทธศาสตรการปรับปรุงสิ่งอำนวยความ การขนสงสินคาสงออก-นำเขา และการขนสงสินคาสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement) ซึ่งเปนยุทธศาสตร ที่ 4 ถายลำใหเอื้ออำนวยตอกระบวนการสงออก-นำเขาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย 2550-2554 ลดตนทุนการจัดทำเอกสารและการนำสงขอมูลและ มีการเชื่อมโยงขอมูล ทั้งระหวางหนวยงานผูใหโดยที่เปาหมายหลักในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการลดตนทุน บริการภาครัฐทีเ่ กียวของ รัฐ-ธุรกิจ และธุรกิจ-ธุรกิจ ่ของผูประกอบการในการทำธุรกรรมเพื่อการสงออกและนำเขาโดยมีโลจิสติกสของ (G2G, G2B และ B2B) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสประเทศ และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปรับปรุงอำนวย เปนตนความสะดวกทางการคาหนวยงานภาครัฐนี้จึงมีความเกี่ยวของกับ 35 แหง อาทิกรมศุลกากร กระทรวงพานิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตร ดร. สมนึก เลาตอวา แผนยุทธศาสตรโลจิสติกสและเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน ประเทศไทย เปนความพยายามที่จะสรางขีดความ สามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีการตั้งโดยแผนยุทธศาสตรดังกลาว มีกลยุทธหลัก คือ การพัฒนาระบบการนำสง และ คณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแลกเปลียนขอมูลขาวสารในกระบวนการโลจิสติกสใหเปนอิเล็กทรอนิกส (e-Logistics) ่ ของประเทศในทุกดาน เพื่อเสริมศักยภาพการและพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) เปนศูนยกลางของระบบ แขงขันทุกดานของประเทศ ทังดานการคา เศรษฐกิจ ้สำหรับใหบริการเพื่อการสงออก-นำเขาและโลจิสติกส การคา สังคม การลงทุน และกรรมการ ไดทำการ วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง SWOT Analysis ของ ประเทศไทยวาอยูตรงไหน เพื่อเสริมจุดแข็ง ลบจุด ออน โดยเนนที่อุตสาหกรรมอาหาร ทองเที่ยว แฟชัน และโลจิสติกส โดยปจจุบนรัฐบาลไดพฒนา ่ ั ั ระบบ e-logistics หรือ NSW เพื่อรองรับการสง แบบฟอรมเอกสารในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกสและ รัฐบาลโดยกรมศุลกากรในฐานะเจาภาพไดมีการ พัฒนาระบบ NSW เพื่อรองรับระบบโลจิสติกสที่ เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน 10 ประเทศ หรือ ASEAN Single Window Agreements และการ เตรียมพรอมเพื่อรองรับกลุมประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งจะมีการเปดเสรีทางการคาสินคา ในป 2558 Volume 15/2010 SMART INDUSTRY 5
 6. 6. COVER story จากขอมูล World Bank รายงานวา ประเทศไทยมีการ พัฒนาทางดานโลจิสติกสอันดับที่ 108 จากการจัดอันดับ ทั้งสิ้น 189 ประเทศทั่วโลก ในป 2007 โดยใชเวลาในการ สงออกสินคานับตังแตไดรบใบสังซือจากตางประเทศ 24 วัน ้ ั ่ ้ มีตนทุนคาใชจาย 848 เหรียญสหรัฐตอตูคอนเทนเนอร ใน ปน้ี หลังจากทีมระบบ NSW ทีอำนวยความสะดวกในการสง ่ี ่ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางการคาเพื่อการนำเขาและสงออก ทำใหประเทศไทยสามารถลดเวลาการสงออกลงเหลือ 14 วัน มีตนทุนคาใชจาย 625 เหรียญสหรัฐตอตูคอนเทนเนอร ทำใหผูประกอบการสามารถลดตนทุนโลจิสติกสลง 223 เหรียญสหรัฐตอตูคอนเทนเนอร และ World Bank ไดจัด อันดับศักยภาพการแขงขันทางดานโลจิสติกสของไทยมาอยู ที่อันดับ 12 ซึ่งสงผลใหการขนสงสินคาผานตูคอนเทนเนอร ซึงมีกวา 3.5 ลานตูตอป สามารถทีจะลดตนทุนทังการนำเขา ่  ่ ้ สงออกกวา 40,000 ลานบาทตอป ทั้งนี้ ปจจุบันกรมศุลกากรในฐานะเจาภาพในการพัฒนา มองภาพรวมโลจิสติกส ไทย ระบบ National Single Window ของประเทศ ไดจดทำราง ั แผนปฏิบัติการ (National Action Plan) พ.ศ. 2554-2558 ชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการสมาคมขนสงสินคาและ การพัฒนาระบบ National Single Windows ของประเทศ โลจิสติกสไทย เลาวา โลจิสติกส เปนสวนทีเ่ ชือมโยง ่ สำหรับการนำเขา การสงออก และโลจิสติกสรองรับการ สนับสนุนกิจกรรมการคาตางๆ สามารถที่จะนำ เชื่อมโยงขอมูลระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ สิ น ค า จากต น น้ ำ ผ า นโรงงานการผลิ ต ไปจนถึ ง ในภูมิภาคอื่นๆ ดวย และ รัฐบาลไดมีการจัดตั้งคณะ ผูบริโภคในขั้นตอนสุดทาย กิจกรรมเหลานี้มีการ กรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและ รวบรวม จัดเก็บ เคลื่อนยาย กระจายสินคา สิ่งที่ บริการของประเทศ (กบส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เรามองในอดีตเปนแคกระจายสินคา ตอมาเปนเรื่องของขอมูล การเงิน ซึงหนวยงานนีเ้ ปนหนวยงานถาวรทีจะมาดูแลเรืองการพัฒนา ่ ่ ่ ความรวมมือ แตในมิติหลักที่เราจับตองไดคือ สินคา การเคลื่อนยาย National Single Windows ของประเทศ สินคา จากตนน้ำ แหลงวัตถุดิบ จากฟารม เหมือง เขาสูโรงงานผลิต มีการสงมอบสินคาไปยังคาปลีก หรือเปนอุตสาหกรรมตอเนืองขันปลาย ่ ้ Banking และสงตอไปที่ผูบริโภค ขั้นโลจิสติกสจึงเปนกิจกรรมที่เอาทุกสวนมา & รอยตอกัน และ e-logistics มีบทบาทสำคัญอยางมากในการลด Insurance ขั้นตอนการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานราชการและการขอใบ Industry อนุญาตการนำเขาและสงออก ซึ่งสงผลใหธุรกิจมีความคลองตัวมาก Trading Transport ยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพทางการแขงขันของ Community Industry สมาชิกผูประกอบการโลจิสติกส สมาคมฯ อยูในระหวางการจัดทำ National โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานขนส ง (Transportation Single Management System) สำหรับผูประกอบการซึ่งจะชวยลดปญหา การวิ่งรถเที่ยวเปลาของผูประกอบการ ซึ่งสูญเสียรายไดจำนวนมากใน Window ASEAN/ จากการวิ่งรถเที่ยวเปลาในแตละป ซึ่งคาดวาจะสามารถแลวเสร็จ Other International ในปหนา Goverment Link Agencies e-Customs “ผมมองวา e-logistics และไอที เปนเรื่องใกลตัวที่เลี่ยงไมได ทั้งนี้ e-Declaration e-Container เนื่องจากไอทีสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา ควบคุมตนทุน e-Manifest ในการบริหารจัดการที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหเราแขงขันได และผูประกอบการเมือมีระบบนีเ้ คาจะไดรบความสะดวกสบายมากขึน”  ่ ั ้ ชุมพล กลาว6 SMART INDUSTRY Volume 15/2010
 7. 7. COVER story ขณะที่ ดร.ชยกฤต เจริญศิรวฒน ประธานคณะทำงาน ิั กระตุนผูประกอบการไทยเสริมศักยภาพ   จัดทำ Roadmap โลจิสติกสอุตสาหกรรมเครื่องใช บุคลากร ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เลาวา e-logistics เปนความ พยายามของภาครัฐทีพยายามปรับปรุงระบบโลจิสติกส ่ ดร.กฤษฎ ฉันทจิรพร ที่ปรึกษาอาวุโส ของไทย และหนวยงานที่เริ่มตนเปนรูปแบบที่สุดคือ สมาคมไทยโลจิสติกส และการผลิต กรมศุลกากร ซึ่งมีการพัฒนาระบบ e-custom ซึ่งเปน เลาวา e-logistics เปนการนำระบบหนวยงานนำรอง นอกจากนี้ ยังมีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร สารสนเทศมาเปนเครืองมือเสริมศักยภาพ ่กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมีการตั้งสำนักโลจิสติกส มีกิจกรรมทางดาน ของกระบวนการหลักของธุรกิจ ในเรื่องสนับสนุนโลจิสติกสในภาคอุตสาหกรรม เปนตน และประเทศไทยเริ่มการ ของการควบคุมการขนสง ปฎิบัติงาน การวางแผนการผลิตทำโลจิสติกส เพื่อจะกาวไปสู e-supply chain เชื่อวาอีก 2-3 ป จะมี การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนลวงหนาของวัตถุe-supply chain มาแทนที่ e-logistics โดย e-logistics จะเนนการจัด ไหลเขาไหลออกในมุมมองของโลจิสติกส เพื่อใหเกิดจุดขายการการขนสง transportation management system และ Warehouse ใหมากขึ้นในหวงโซอุปทานManagement System (WMS) แบบเปนชวงๆ แต e-supply chain จะมองการไหลของสินคาตั้งแตตนจนจบ อยางไรก็ตาม เพื่อรองรับการแขงขันการคาเสรีที่กำลังจะ เกิดขึ้น ผูประกอบการควรจะเพิ่มศักยภาพของบุคลากร“เมือโลจิสติกสเขามามีบทบาทในการลดคาใชจาย 1 เปอรเซ็นตของตนทุน ่  เพื่อใหมีทักษะในการทำงาน บริหารงานมากขึ้นเพื่อรองรับอาจจะหมายถึ ง กำไรเพิ ่ ม ขึ ้ น 25 เปอร เ ซ็ น ต ก ็ ไ ด ยิ ่ ง สิ น ค า มี ก ำไร การแขงขันทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยผูประกอบการโลจิสติกสจะมีบทบาททำใหเห็นกำไรมากขึ้นในทางอุตสาหกรรม แตคน โลจิสติกสควรจะไดรับการรับรองดานวิชาชีพสูระดับสากลสวนใหญไมใสใจ มีการมองกันวาใน 5 ป จะลดคาโลจิสติกสลงปละ 3 เพือเปนแนวทางหนึงในการผลักดันผูประกอบการไทยพัฒนา ่ ่ เปอรเซ็นตของตนทุนทั้งหมด ซึ่งทำใหธุรกิจสามารถมีกำไรมากขึ้น” ตนเองสูศักยภาพระดับสากล ทำใหผูประกอบการมีการใหชยกฤต กลาว บริการที่มีประสิทธิภาพดังนั้น หากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เอสเอ็มอี) มองวาโลจิสติกส ดังนั้นจึงเปนสิ่งยืนยันวา e-logistics ไมเพียงเปนการเปนคาใชจายที่ตองจายถาเอสเอ็มอีมีการวางแผนจะไดประโยชนที่สุด เพิ่มศักยภาพทางการแขงขันของประเทศ แตยังสงผลสามารถที่จะลดตนทุนได และถามีการทำงานรวมกันเปนแบบ Supply ใหผูประกอบการสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการทำchain จะทำใหลดตนทุนไดมากขึ้นอีก อยางไรก็ตาม เอสเอ็มอีจะตองมี ธุรกิในภาพรวมดวยแรงกระตุนจากลูกคารายใหญ อาทิ ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต จึงเปนหนาที่ของภาครัฐในการใหความรูกับเอสเอ็มอีไทย Volume 15/2010 SMART INDUSTRY 7
 8. 8. Goverment Facility การทาเรือฯ มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารและประกอบการทาเรือที่สำคัญ 2 แหงของประเทศไทย คือ ทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลมฉบัง นอกจากนียงรับ ้ั หนาที่ในการบริหารทาเรือภูมิภาค ไดแก ทาเรือระนอง ทาเรือเชียงแสน และ ทาเรือเชียงของ เปนตน โดยไดมการปรับปรุง เปลียนแปลง และพัฒนาแนวทาง ี ่ การดำเนินงานมาตามลำดับ เพือใหทนตอสภาวะแวดลอมทังภายในและภายนอก ่ ั ้ เตร�ยมบร�การ “e-Port” องคกร รวมถึงความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อลดตนทุน เพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการ “เดิมทีกระบวนการทำงานแบบไมบรณาการกันงานสวนใหญยงใชระบบเอกสาร ่ ู ั เพ��มศักยภาพการใหบร�การ และใชคนมาเดินเอกสาร ยังไมมีการเชื่อมโยงระบบใหเปนหนึ่งเดียว และไมได มีการนำไอทีมาใช ทำใหผูประกอบการไดรับบริการที่ลาชา” ปฏิเสธไมไดวา “โลจ�สติกส” เปนหัวใจหลักของธุรกิจนำเขา และสงออกซ�่งเปนธุรกิจหลักที่สรางรายไดคิดเปน 70-80 สมกลาววา จากแนวคิดนี้ การทาเรือฯ ก็พบวาถึงเวลาแลวที่จะตองนำไอที มาเปนเครื่องมือชวยในการขับเคลื่อนการทำงานใหรวดเร็วขึ้น ซึ่งก็คือโครงการ เปอรเซ�นตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความสามารถ “e-port” ซึ่งเปนการวางระบบและกระบวนการขนสงสินคาผานพิธีการของ ในการแขงขัน รวมถึงตนทุนของการแขงขัน สำหรับธุรกิจนี้ การทาเรือฯ เปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตขอมูลที่นำเขามาจากผูใหบริการ ข�้นอยูกับความสามารถและความพรอมทางดานโลจ�สติกส ขนสง หรือ Logistic Service Provider ผูที่เกี่ยวของกับการนำเขาและสงออก เปนสำคัญ ซ�่งการทาเร�อแหงประเทศไทยเล็งเห็นถึงความ ทังหมด อาทิ ไมวาจะตองสงเอกสาร ขอใชทาเรือ หรือใชตสนคา รวมถึงขอมูล ้   ู ิ สำคัญตรงนี้จ�งไดดำร�ใหเกิดโครงการ “e-Port” ข�้นมาเพ��อ ขนาดของเรือ อาทิ เรือลำนี้จะเขามาเมื่อใด เปนตน เปนตัวชวยหลักสำคัญใหกับผูประกอบการลดตนทุนการ “ขอมูลนีเ้ ปนประโยชนในการวางแผนจัดทาเทียบเรืออยางมากเพราะเราสามารถ ดำเนินการ และเพ�มประสิทธิภาพในการแขงขันกับตางประเทศ � รูไดวาคนเขาตรงไหนอยางไร สามารถที่จะวางแผนในเรื่องพื้นที่ ลานตูเปลา สม จันสุทธิรางกูร นักบริหาร 15 ประจำผูอำนวยการ การทาเรือแหงประเทศไทย จนกระทั่งเครื่องมือตางๆ กอใหเกิดประโยชน และเมื่อขอมูลเขามาเรา เลาวา โครงการ e-Port เกิดขึ้นจากความตองการที่จะชวยประเทศลดตนทุนดาน สามารถกระจายไดทงหมด ฉะนัน ในคลังสามารถทีจะวางแผนในคลังได ทางลาน ้ั ้ ่ โลจิสติกสตามนโยบายรัฐบาลที่ตองการลดตนทุนดานโลจิสติกส (Logistic) ซึ่ง สามารถที่จะเตรียมแตละจุดได ฉะนั้น ขอมูลการที่เรือหรือสินคาเขามาจะ การทาเรือเปนขอตอขอตอหนึ่งในหวงโซอุปทานของทางดานการขนสง เนื่องจากวา เกี่ยวของกับศุลกากร ก็จะมีการเชื่อมโยงขอมูลไปที่ศุลกากร หรือแมกระทั่ง การนำเขาสงออกมากกวา 90 เปอรเซ็นตอยูทการขนสงทางน้ำ การทาเรือฯ พยายาม  ่ี ตรวจคนเขาเมือง หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจะมีการเชื่อมโยงขอมูลของ สรางระบบเพื่ออำนวยความสะดวกทำใหเกิดการขนสงนำเขาและออกใหเร็วที่สุด ทาเรือและสวนราชการที่เกี่ยวของไดทั้งหมด ดังนั้น จะมีการตรวจสอบขอมูล เพราะความเร็วของการจัดการพิธีการขนสงทางเรือมีผลตอตนทุนคาเชาคลังสินคา ระหวางกันจะมีการบูรณาการขอมูลที่เกิดขึ้น” (Inventory) ของผูประกอบการก็จะเพิ่มสูงตามดวย สมยังบอกวา “รถบรรทุกทุกคันที่วิ่งเขาออกทาเรือตองมามาลงทะเบียน และ “ประเทศไทยยังมีตนทุนอยูที่ 19 เปอรเซ็นตของรายไดมวลประชาชาติ (จีดีพี) เมื่อ ติดบัตร RFID และการลงทะเบียนจะเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรืออีฟอรม จีดีพีของประเทศขึ้นอยูกับธุรกิจนำเขาและสงออกเปนตัวที่อันตรายพอสมควร (e-form) สามารถทำผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดเลย ไมตองเดินทางมาที่ ผูนำเขาสงออกแขงขันไมได มีผลตอผูบริโภค สินคา ภาษีนอยลง” การทาเรือฯ ซึ่งชวยลดตนทุนเรื่องการขนสง ในขณะที่กระบวนการนำเขาและ หากมองภาพโดยรวมแลวการจัดการทางดานโลจิสติกส ก็คอ การบริหารกระบวนการไหล ื สงออกจะเร็วขึ้น” (Flow) ของสินคาหรือวัตถุดบจากจุดเริมตนไปยังจุดทีมการใชสนคาหรือวัตถุดบนัน ิ ่ ่ี ิ ิ ้ นอกจากนี้ยังมีระบบ Automatic Identification System เปนระบบบริหาร ทังขันตอนของการเตรียมวัตถุดบ การเก็บสินคาคงคลัง ซึงกิจกรรมตางๆ ลวนเกียวของ ้ ้ ิ ่ ่ จัดการจราจรทางเรือ เรือแตละลำเขามาจะตองบอกวาตัวเองนั้นอยูตรงไหน และสงผลตอการเพิ่มของกำไร จากความสามารถในการลดตนทุน และเพิ่มระดับ และจะไปไหนอยางไร โดยพิกัดที่บอกจะปรากฏบนแผนที่ซึ่งสามารถชวย การใหบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหกับผูบริโภค ทั้งนี้ โลจิสติกสประกอบดวย ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่บนฝงจะมีสถานีฐานที่สามารถรูวามีเรือกี่ลำ สวนประกอบ 3 สวนหลักที่เปนปจจัยหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดปจจัยตนทุนรวมของ ที่อยูในรัศมี คือเตรียมที่จะเขามาเทียบทาแลวซึ่งทำใหสามารถที่จะบริหารงาน โลจิสติกสมากทีสด 3 กิจกรรม ไดแก การจัดซือ (Purchasing) คลังสินคา (Inventory) ุ่ ้ และการบริหารเรือดวยลวงหนาอีกดวย และการขนสง (Transportation) และโลจิสติกสเปนสวนหนึ่งของหวงโซทางธุรกิจ “ทุกอยางตอไปนี้ใชออนไลนหมด การนำระบบอินเทอรเน็ตมาใชเปนแนวคิด (Supply Chain) ใหมทจะใชเทคโนโลยีอนเทอรเน็ตเพือเสริมการใหบริการงานทางดานโลจิสติกส ่ี ิ ่ จากแนวคิดและความพยายามของหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาการเชื่อมโยง มีศักยภาพมากขึ้น ฉะนั้น พนักงานภายในเองจะมีการเปลี่ยนวิถีการทำงาน ระบบเครือขายโลจิสติกสในปจจุบันใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรม พอสมควร และจะตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมวาจะเปนผูที่มี โดยรวมของประเทศ การทาเรือแหงประเทศไทยในฐานะทีเ่ ปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สวนเกี่ยวของ” ที่มีศักยภาพ มีความพรอม และมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการขนสงและคลังสินคา การเปลี่ยนตรงนี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนที่ใหญหลวง นั่นคือประโยชนตอหวงโซ เปนตน จึงมีแนวโนมที่จะสามารถใหการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายโลจิสติกสได ธุรกิจที่ตองเกี่ยวของกับการขนสงทางน้ำซึ่งการทาเรือฯ มีเปาหมายวาจะเปน เปนอยางดี พันธกิจของการทาเรือฯ สวนหนึ่งของการกาวไปสูบริการ National Single Windows (NSW) ของ คือจะตองนำเขาและสงออกเร็วทีสดุ่ ประเทศ ซึงทาเรือเปนหนวยงานหนึงในระบบการเชือมโยง การทาเรือฯ ตองการ ่ ่ ่ เพื่อที่จะลดตนทุนไมตองมาพักคอย ทีจะเปนตนแบบทีดในการเชือมตอกับหนวยงานของรัฐ ทำให National Single ่ ่ี ่ ทีคลังสินคา เพราะไมไดสรางมูลคา ่ Windows เกิดขึ้นอยางแทจริง ใหกับสินคา8 SMART INDUSTRY Volume 15/2010
 9. 9. Goverment Facility ระบบศุลกากรไรเอกสารถือเปนกาวสำคัญของการพัฒนา “กรมศุลกากร” ระบบและการใหบริการของภาครัฐ ซึ่งกรมศุลกากรถือเปน ผูนำทั้งในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ในการนำ เทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาใชเพื่อปรับปรุงการใหบริการได : หนวยงานหลักขับเคลื่อน รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส มากที่สุด การแขงขันดานโลจ�สติกสของไทย และลาสุด กรมศุลกากรในฐานะเจาภาพในการพัฒนาระบบ National Single Windows ของประเทศ ไดจัดทำราง แผนปฏิบัติการ (National Action Plan) พ.ศ. 2554-2558คงปฏิเสธไมไดวา “พ�ธีการศุลกากร” หร�อ หนาดาน (Gateway) สำคัญ การพัฒนาระบบ National Single Windows ของประเทศในหวงโซของระบบการขนสงสินคาสำหรับผูประกอบการทังนำเขาและสงออก  � สำหรับการนำเขา การสงออก และโลจิสติกสรองรับการรวมถึงธุรกิจอื่นที่ไมไดดำเนินธุรกิจนำเขา-สงออกแตตองอาศัยวัตถุดิบ เชื่อมโยงขอมูลระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจากตางประเทศ และระบบพ�ธการศุลกากรของกรมศุลกากรทีมประสิทธิภาพ ี ่ ี ในภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนายอมชวยเกื้อหนุนใหธุรกิจตางๆ ดำเนินไปอยางสะดวกและราบร�่น ระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งหนวยงานนี้กอนหนาที่กรมศุลกากรจะเริ่มปฏิวัติบริการพิธีการศุลกากรจากกระดาษมาสูระบบอิเล็กทรอนิกสนั้น เปนหนวยงานถาวรที่จะมาดูแลเรื่องการพัฒนา Nationalธุรกิจตางตองเผชิญปญหาเรื่องความลาชาในขั้นตอนของพิธีการศุลกากรจนสงผลกระทบตอการดำเนิน Single Windows ของประเทศธุรกิจ แตตั้งแตป 2549 เมื่อกรมศุลกากรเริ่มพัฒนาระบบงานพิธีการศุลกากรไรกระดาษ (PaperlessCustoms System) และพัฒนาเรื่อยมาจนสามารถใหบริการไดเต็มรูปแบบในปที่ผานมา ระบบพิธีการ โดยในรางแผนปฏิบัติการฯ ประกอบดวย 5 กลยุทธ 17ศุลกากรของไทยจึงเปนที่ยอมรับในเรื่องของประสิทธิภาพและความรวดเร็วของการบริการ กลยุทธ ไดแก 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร และ ขับเคลือนแผนปฏิบตการเพือกำกับการพัฒนาบริการเชือมโยง ่ ัิ ่ ่ ขอมูลหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจแบบบูรณาการให บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลและความตกลงระหวางประเทศ 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดาน ICT อาทิ หองทดลองปฏิบัติการ และระบบการเชื่อมโยงขอมูล แบบบูรณาการและไรเอกสาร 3) ยุทธศาสตรการพัฒนา ระบบบริการแบบบูรณาการและเปนสากล เพื่ออำนวย ความสะดวกและเพิมขีดความสามารถในการแขงขันทางดาน ่ การคาระหวางประเทศ 4) ยุทธศาสตรการพัฒนากฎระเบียบ รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับการ เชื่อมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ และการ เชื่อมโยงขอมูลระหวางประเทศ และ 5) ยุทธศาสตร พัฒนาการความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและ ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อยกระดับความรูและอำนวย ความสะดวกการคลื่อนยายสินคาระหวางประเทศ ทั้งนี้ทั้งนี้ ระบบพิธีการศุลกากรไรกระดาษนี้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของพิธีการศุลกากร ตั้งแตการผานพิธี แผนฯ ดังกลาวมีเปาหมายวาจะตองผลักดันใหตนทุนดานการศุลกากรสงออก (e-Export) การผานพิธีการศุลกากรขาเขามาในราชอาณาจักร (e-Import) โลจิสติกสของประเทศไทยลดลงปละ 80,000-100,000กรมศุลกากรไดนำระบบ e-Customs มาใชในการควบคุมการนำเขาและสงออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลานบาทตอป ภายในอีก 5 ปขางหนาในการบริหารงานศุลกากรใหเปน Best Practice ตามมาตรฐานสากล และเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับการคาระหวางประเทศ ซึ่งระบบดังกลาวถูกเชื่อมเขากับระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกสe-licensing หรือการรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส e-Certificateผูประกอบการสามารถยื่นคำขอผานระบบคอมพิวเตอรที่เรียกวาพิธีการ ไดที่ “หนาตางเดียว” การใหบริการหนาตางเดียว (Single Window) ซึ่งถือเปนสุดยอดของระบบ One Stop Service ที่นอกจากจะทำใหเกิดความสะดวกรวดเร็วแลวยังเปนการประหยัดทรัพยากรและเวลา รวมถึงขจัดปญหาของการติดตอระหวางคนดวยกัน รวมทั้งลดตนทุนใหกับผูประกอบการเพื่อใหรองรับระบบการคาไรเอกสาร(Paperless Trading) บริการแบบเบ็ดเสร็จจากจุดเดียวอำนวยความสะดวกใหกบผูประกอบการทีจะตอง ั  ่ อยางไรก็ดี ในสวนของผูประกอบการจึงจำเปนจะตองผานพิธีการศุลกากรไดอยางมาก เตรียมความพรอม ในการเขาสู และใชระบบศุลกากร ไรเอกสารนี้ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นในอนาคต ดวยผูประกอบการสามารถดำเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตตน คือ ตั้งแตเขามาขอแบบฟอรม เหตุผลที่วา ตอไประบบนี้จะไมมีการใชกระดาษ ทุกอยางคำขอกลาง (Central e-Forms) จนจายเงินคาภาษีศุลกากร ซึ่งสามารถชวยลดปริมาณงานที่ซ้ำซอน จะคุยกันดวยอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไมไดลดการใสขอมูลซ้ำ (Re-key) ซึงชวยลดความผิดพลาด ทังยังลดเวลาการเดินทาง เพราะผูประกอบการ  ่ ้  ก็คือ “ความถูกตอง” ที่ตองมาพรอมกับ “ความรวดเร็ว”สามารถใชบริการไดทั่วไทยผานหนาจออินเทอรเน็ตเนื่องจากระบบพิธีการศุลกากรไรกระดาษนี้ทำงาน ที่ธุรกิจตางแขงขันกันอยางมากในปจจุบันอยูบนโครงสรางของ Web-Based Application Volume 15/2010 SMART INDUSTRY 9

×