Smart industry Vol. 21/2556

2,413 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smart industry Vol. 21/2556

  1. 1. ฉบับที่ 21 Volume 21/2556 FREE COPY โมบายคอมเมรส ิ์ ธุรกิจออนไลน์บนมือถือ ี ทีไ่ ร้ขดจำ�กัด03 04 15อีคปอง-กรุปปอง ู ๊ อีคอมเมิรส ์ ซีพี ออลล์อาวุธหลักธุรกิจอีคอมเมิรส ์ ธุรกิจในยุคโลกไร้พรมแดน ปรับแผนมุงสูอคอมเมิรส ่ ่ ี ์ รองรับ AEC
  2. 2. บทบรรณาธิการ การท�ำธุรกิจโดยการเปิดร้านค้าหรือเปิดบริษัททีมหน้าร้านในการท�ำธุรกิจอาจจะไม่เพียงพอในการสร้างรายได้และเข้าถึงกลุมลูกค้าเหมือนเช่นในอดีต เนืองจากเทคโนโลยีและวิวฒนาการของธุรกิจเริมเข้าสูการน�ำคอมพิวเตอร์หรือระบบออนไลน์เข้ามา ั ่เสริมการท�ำตลาดและการเข้าถึงลูกค้า เนืองจากพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบนได้เปลียน ่ ่ ่ ่ี ั ่ ่ Content สารบัญจากการเดินไปดูสนค้าและซือของทีตองการ มาเป็นการเลือกซือสินค้าผ่านหน้าจอ ิ ้ ่้ ้คอมพิวเตอร์ หรือผ่านโทรศัพท์มอถือสมาร์ทโฟน ซึงท�ำให้ลกค้าสามารถทีจะเลือกซือสินค้า ื ่ ู ่ ้ อีคปอง-กรุปปอง ู ๊ >> 03และสังซือสินค้าทีตองการเพียงกดปลายนิว ผ่านคอมพิเตอร์ในรูปแบบของอีคอมเมิรส ่ ้ ่้ ้ ์ อาวธหลกธรกจอคอมเมรส ุ ั ุ ิ ี ิ์และมือถือ ในรูปแบบของโมบายคอมเมิรส หรือเอ็มคอมเมิรส ทีจะเริมมีการซือขายเพิม ์ ์ ่ ่ ้ ่มากขึน และลูกค้าจะหันมาซือสินค้าทีสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ ้ ้ ่ อีคอมเมิรส ์ >> 04และมือถือมากขึน ้ ธรกจในยคโลกไรพรมแดน ุ ิ ุ ้ จากตัวเลขของส�ำนักงานสถิตแห่งชาติ รายงานว่าตัวเลขในการซือขายสินค้าผ่าน ิ ้อีคอมเมิรส พบว่า ในปี 2553 มีตวเลขในการซือขายสินค้าและบริการผ่านรูปแบบพาณิชย์ ์ ั ้ Shopspot >> 08อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิรส ทังสินประมาณ 608,587 ล้านบาท และมีแนวโน้ม ์ ้ ้ โมบายแอพ เนนความงาย ้ ่การเติบโตมากขึนอย่างต่อเนือง เนืองจากพฤติกรรมของลูกค้าทีเ่ ปลียนแปลงในยุคโลก ้ ่ ่ ่ ในการใชงาน ้ไร้พรมแดน และผูใช้อนเทอร์เน็ตของไทยยังมีการเติบโตอย่างมาก ซึงปัจจุบนมีผใช้ ้ ิ ่ ั ู้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 24.5 ล้านคนหรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทังประเทศและ ้ Toxic แบรนด์ไทย >> 09มีการติดต่อสือสารและเข้าถึงข้อมูลโดยใช้โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุค มากกว่า 14 ล้านคน ่ ๊ ผนธรกจเขาสโู่ มบายคอมเมรส ั ุ ิ ้ ิ์รวมถึงมีผใช้งานทวิตเตอร์กว่า 8.5 แสนคนในประเทศไทย และเมือประเทศมีระบบ ู้ ่โครงสร้างพืนฐานทีมศกยภาพสูงขึน เช่น การวางระบบ 3จี คาดว่าจะเป็นอีกช่องทาง ้ ่ีั ้ ทูทรีเปอร์สเปกทีพ >> 10ทีทำให้มการซือขายสินค้าผ่านอีคอมเมิรสมีการเติบโตมากยิงขึน ่� ี ้ ์ ่ ้ สงโมบายแอพฯ ขยายฐานลกคา ่ ู ้ ดังนันทางกองบรรณาธิการ Smart Industry ขอน�ำเสนอเนือหาการปรับตัวของธุรกิจ ้ ้ รองรบ AEC ันับตังแต่ธรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานทีมหน้าที่ในการให้ขอมูลข่าวสาร ้ ุ ่ี ้อาทิ ธุรกิจขายเสือผ้าวัยรุนหญิง-ชาย สมุดหน้าเหลือง การท่องเทียวแห่งประเทศไทย ้ ่ ่รวมถึงธุรกิจค้าปลีกระดับประเทศอย่าง เซเว่น อีเลฟเว่น ทีมสาขามากกว่า 7,000 สาขา ่ี ไทยจี >> 11ก็มการปรับตัวเพือรองรับการเติบโตของการซือขายสินค้าผ่านอีคอมเมิรสทีจะมีศกยภาพ ี ่ ้ ์ ่ ั พฒนาโมบายแอพพลเิ คชน ั ่ัการเติบโตและมีความต้องการซือสินค้าผ่านออนไลน์อย่างมากในอนาคต ้ สตลาดจาก DNA โมบาย ู่ ส�ำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ เอสเอ็มอี จึงมีความจ�ำเป็นอย่างมากในการปรับแผนการท�ำตลาดและการด�ำเนินธุรกิจจากเดิมทีมการวางจ�ำหน่ายสินค้าและ ่ี ททท. >> 12บริการเพียงแค่เปิดหน้าร้าน อาจจะต้องกล้าทีจะก้าวข้ามธุรกิจในรูปแบบเดิมและเพิม ่ ่ พฒนาโมบายแอพพลเิ คชน ั ่ัช่องทางการตลาดมากขึน โดยการปรับตัวเข้าสูการขายสินค้าผ่านออนไลน์และโมบาย ้ ่ รองรบพฤตกรรมใหม่ ั ิคอมเมิรส เพือเป็นทางเลือกและการขยายฐานลูกค้าทีมอยูอย่างไม่จำกัดแค่ในชุมชน ์ ่ ่ี ่ � ของนกทองเทยว ั ่ ่ีแต่จะเป็นการขยายฐานลูกค้าทีมอยูทวประเทศและทัวโลก หากธุรกิจเอสเอ็มอีไม่มการ ่ ี ่ ั่ ่ ีกลับตัวในการท�ำธุรกิจอาจจะท�ำให้ธรกิจต้องปิดตัวลง และไม่มศกยภาพในการแข่งขันได้ ุ ีั Yellow Pages >> 13เนืองจากไม่สามารถแข่งขันกับคูแข่งในตลาดทีมอยูจำนวนมหาศาลในโลกไร้พรมแดน ่ ่ ่ี ่� พฒนาโมบายแอพพลเิ คชน ั ่ัและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะเป็น รองรบการโตของ 3G ัอีกดัชนีทชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและการแข่งขันทีเ่ ปิดโลกทัศน์ของการแข่งขันทีสมบูรณ์ ี่ ่แบบของธุรกิจในประเทศกลุมอาเซียนโดยไม่มขอบเขตทีจำกัด เอสเอ็มอีจะต้องเรียนรู้ ่ ี ่� กิจกรรม >> 14ในการปรับตัวเพือทีจะอยูหรือไปในภาวะทีการแข่งขันอยู่ในยุคของโลกาภิวตน์ ่ ่ ่ ่ ั ของซอฟตแวรพารค ์ ์ ์กองบรรณาธิการ ซีพี ออลล์ >> 15 ปรบแผนมงสอคอมเมรส ั ุ่ ู่ ี ิ์จลสารขาว Smart Industry จดทำโดย เขตอตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park Thailand) ุ ่ ั � ุ ์ ์ รองรบ AEC ัภายใตสำนกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาติ (สวทช.) เลขที่ 99/31 อาคาร Software Park ้� ั ั ิ ์ ี ่ถนนแจงวฒนะ ปากเกรด นนทบรี 11120 โทรศพท์ 0-2583-9992 โทรสาร 0-2583-2884 ้ ั ็ ุ ัเวบไซต:์ www.swpark.or.th | www.tmc.nstda.or.th | www.nstda.or.th ็
  3. 3. อคปอง-กรปปอง ี ู ุ๊อาวธหลกธรกจอคอมเมรส ุ ั ุ ิ ี ิ์ ในการขายสินค้าและบริการสิงที่ ่ขาดไม่ได้ในการท�ำธุรกิจคือ การโฆษณาลด แลก แจก แถม การจัดโปรโมชันต่างๆ ่รวมถึงการให้คปองส�ำหรับการซือสินค้าู ้หรือบริการในราคาพิเศษ เช่นเดียวกับธุรกิจอีคอมเมิรส ก็มการน�ำรูปแบบของ ์ ีอิเล็กทรอนิกส์ คูปอง หรือ อีคปอง มาใช้ ูเป็นการกระตุนการตลาดและยอดขาย ้เช่นเดียวกัน โดยรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์คูปองในปัจจุบนนันมีสองรูปแบบ คือ ั ้อีคปอง และกรุปปอง ซึงมีลกษณะทีมี ู ๊ ่ ั ่ความแตกต่างกันดังนี้ อีคปอง (e-coupon) เป็นการให้ ู ครบตามจ�ำนวนทีเ่ สนอขายลูกค้าก็จะได้ ลูกค้า เพือนส่วนหนึงของการขายสินค้าหรือ ่ ่บริการคูปองผ่านมือถือทีสมาชิกของร้านค้า ่ สินค้าทีมราคาพิเศษมากกว่าปกติ เช่น ่ี บริการในรูปแบบของ โซเชียลคอมเมิรส ์สามารถน�ำไป ลด แลก แจก แถม 50-90 เปอร์เซ็นต์ และลูกค้ายังสามารถ (Social commerce) ซึงใช้โซเชียลมีเดีย ่สินค้า หรือบริการกับธุรกิจและร้านค้าได้ ได้รบส่วนลดในการซือสินค้าเพิมหากมีการ ั ้ ่ ในการเผยแพร่ขาวสารส�ำหรับสมาชิกและ ่โดยสมาชิกเพียงแค่แสดงหน้าจอคูปองของ แนะน�ำลูกค้าเพิมอีกทอดหนึง ่ ่ สร้างความดึงดูดใจให้กบสมาชิกในการเข้า ัร้านค้าดังกล่าวเมือไปซือสินค้าหรือบริการ ่ ้ อย่างไรก็ตาม การขายสินค้าและ มาเลือกซือหรือบริการผ่านโซเชียลมีเดีย ้กับร้านค้านันๆ ้ บริการในรูปแบบของกรุปปอง ในบ้านเรา ๊ ทังทางเฟซบุค และทวิตเตอร์ และเว็บไซต์ ้ ๊ ส�ำหรับกรุปปอง (Groupon) นัน ๊ ้ ทีเ่ กิดขึนจะมีรปแบบทีตางกันไป คือ ้ ู ่่ และเป็นอีกช่องทางหนึงทีเ่ ปิดโอกาสให้ ่เป็นการตลาดในรูปแบบของการท�ำธุรกิจ เป็นการเสนอสินค้าหรือบริการราคาพิเศษ ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้มากขึน ้แนวใหม่ทมลกษณะของการซือขายสินค้า ี่ ี ั ้ ให้สวนลดมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์กบลูกค้า ่ ั ทังในปัจจุบนและในอนาคต ้ ัครังละจ�ำนวนมาก หรือ Group buying ้ และลูกค้าสามารถซือสินค้าหรือบริการนัน ้ ้ อย่างไรก็ตาม การท�ำธุรกิจอีคอมเมิรส ์โดย กรุปปอง นันมาจากค�ำ 2 ค�ำทีนำมา ๊ ้ ่� ได้ทนที ไม่จำเป็นต้องรอให้ครบจ�ำนวนคน ั � จะต้องไม่มองข้าม เอ็มคอมเมิรส (Mobile ์ผสมกัน คือ Group และ Coupon โดย ตามก�ำหนด ส่วนใหญ่จะให้ระยะเวลา Electric Commerce : M-commerce)กรุปปองเกิดขึนและเป็นทีนยมอย่างมาก ๊ ้ ่ิ ในการน�ำเสนอขายสินค้าหรือบริการแต่ละ ซึงเป็นการท�ำธุรกรรมซือขายสินค้าผ่าน ่ ้ในอเมริกา ในรูปของเว็บไซต์ทมการติดต่อ ี่ ี สินค้าหรือบริการประมาณ 3-4 วัน ปัจจุบน ั เครืองมือสือสารไร้สายชนิดต่างๆ เช่น ่ ่และตกลงกับร้านค้าหรือธุรกิจบริการต่างๆ มีเว็บไซต์ทดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ ี่ � โทรศัพท์มอถือ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ืเช่น ร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจสปา ฟิตเนส Group Buying อย่างจริงจังในประเทศไทย พกพา (Personal Digital Assistant : PDA)เพือทีจะมีการน�ำสินค้าหรือบริการไปขายให้ ่ ่ อาทิ เว็บไซต์ ensogo.com, dealdidi.com, และแท็บเล็ต พีซี ส�ำหรับสินค้าที่ได้รบ ักับลูกค้าผ่านเว็บไซต์ตามจ�ำนวนทีตกลงกัน ่ U2deal.com, dealthailand.com, CouCafe. ความนิยมในการซือสินค้าผ่านเอ็มคอมเมิรส ้ ์จากนันเว็บไซต์จะน�ำเสนอส่วนลดสินค้า ้ com และ dealicious.com เป็นต้น อาทิ ธุรกิจร้านดอกไม้ และจองตัว ๋หรือบริการราคาพิเศษให้กบลูกค้าหากลูกค้า ั ดังนันหากธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ้ ชมภาพยนตร์ เป็นต้น ดังนันเอ็มคอมเมิรส ้ ์เข้ามาซือสินค้าหรือบริการครบตามจ�ำนวน ้ จะก้าวเข้าสูการท�ำธุรกิจอีคอมเมิรส จะต้อง ่ ์ จึงเป็นอีกช่องทางหนึงในการซือขายสินค้า ่ ้ทีประกาศขาย และลูกค้าสามารถทีจะชวน ่ ่ พิจารณาและน�ำเสนอรูปแบบการตลาดทีมี ่ หรือบริการทีกำลังได้รบความนิยมเพิมขึน ่� ั ่ ้เพือนมาซือสินค้าและบริการร่วมกันเพือให้ ่ ้ ่ การน�ำเสนอ อีคปอง และกรุปปอง ให้กบ ู ๊ ั ทังในปัจจุบนและในอนาคต ้ ั Smart Industry 03
  4. 4. อีกิคในยุคโลกไร้รรมแดน อมเมิ พส ์ธุร จ ก ารเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ ของข้อมูลข่าวสารและการ เปลียนแปลงในธุรกิจ ่ ยุคโลกาภิวตน์ ส่งผลให้การค้าขาย ั ในรูปแบบเดิมทีมหน้าร้านและแหล่งทีตง ่ี ของธุรกิจทีชดเจน อาจจะไม่เพียงพอต่อ ่ั ่ ั้ ในรูปแบบของอีคอมเมิรส ท�ำให้ธรกิจ ั่ ี้ ธุรกิจผ่านเครือข่ายดิจตอล ิ ์ สามารถกระจายไปยังกลุมลูกค้าเป้าหมาย ่ จากการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติ ุ ได้ทวโลก และไม่มขอจ�ำกัดในการด�ำเนิน แห่งชาติ พบว่า ในปี 2553 ธุรกิจอีคอมเมิรส ์ การท�ำธุรกิจในยุคของสังคมข่าวสารและ ในประเทศไทยมีการท�ำธุรกิจผ่านพาณิชย์ โซเชียลมีเดียในปัจจุบน ทังนีเ้ นืองจาก ั ้ ่ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิรส ทังสิน ์ ้ ้ การท�ำธุรกิจจะไม่มขอบเขตแค่การขาย ี ประมาณ 608,587 ล้านบาท โดยมาจากการ สินค้าและบริการในย่านชุมชนทีธรกิจุ่ ท�ำธุรกิจอีคอมเมิรส แบบรัฐบาลกับธุรกิจ ์ ตังอยูเ่ ท่านัน หากแต่มการอาศัยเครือข่าย ้ ้ ี หรือ B2G 272,295 ล้านบาท คิดเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 44.7 ตามมาด้วย การท�ำธุรกิจ รวมถึงโซเชียลมีเดีย ก็เข้ามามีบทบาท อีคอมเมิรสแบบธุรกิจกับธุรกิจ หรือ B2B ์ ทีสำคัญในการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบน ่� ั ประมาณ 251,699 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ซึงจากการทีธรกิจอินเทอร์เน็ตและโซเชียล ่ ุ่ 41.4 และการท�ำธุรกิจอีคอมเมิรสแบบ์ มีเดีย เข้ามาประยุกต์ในการท�ำธุรกิจ ธุรกิจกับลูกค้า หรือ B2C มีมลค่าประมาณ ู ท�ำให้เกิดการค้าขายและการให้บริการ 84,593 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.904 Smart Industry
  5. 5. ส�ำหรับบริการการช�ำระเงินแบบ โดยอันดับหนึง ได้แก่ ธุรกิจแฟชันและ ่ ่ ออนไลน์ ท�ำให้นกการตลาดกล้าตัดสินใจ ัออนไลน์ ทีธรกิจอีคอมเมิรสส่วนใหญ่ ุ่ ์ เครืองแต่งกาย ตามมาด้วยธุรกิจทีเ่ กียวกับ ่ ่ ใช้และวางแผนการใช้สอโฆษณาและการ ื่เปิดให้บริการมากทีสด คือ การช�ำระเงิน ุ่ การแพทย์และสุขภาพ รวมถึงธุรกิจ ท�ำธุรกิจผ่านดิจตอลมาร์เก็ตติง รวมถึง ิ ้ผ่านระบบ e-Banking รองลงมาเป็นการ เครืองใช้อตสาหกรรม ตามล�ำดับ ่ ุ โซเชียลมีเดียมากขึน หลังจากที่ใช้เวลา ้ช�ำระเงินผ่านบัตรเครดิต และยังมีการ บริษัท ธอมัส ไอเดีย จ�ำกัด ซึงเป็น ่ ปรับตัวและศึกษาการตลาดทางด้านช�ำระเงินผ่านผูให้บริการกลาง และการ ้ บริษัทเอเยนซีชนน�ำของไทย ยังมองว่า ่ ั้ ดิจตอลมาร์เก็ตติงในช่วง 2 ปีทผานมา ิ ้ ี่ ่ช�ำระเงินในรูปแบบของการโอนเงินผ่าน แนวโน้มของธุรกิจอีคอมเมิรส หรือดิจตอล ์ ิ โดยในปัจจุบนประเทศไทยนับว่าเป็น ับัญชีธนาคารด้วย มาร์เก็ตติงของไทยจะมีอตราการเติบโต ้ ั ประเทศทีมการเติบโตในการใช้โซเชียล ่ี นอกจากนี้ จากการส�ำรวจของ แบบก้าวกระโดด เนืองจาก่ มีเดีย เฟซบุค อันดับหนึง ๊ ่ส�ำนักงานสถิตแห่งชาติ ยังพบว่า ธุรกิจ ิ ผู้ประกอบการหัน ของโลก มีผใช้มากู้อีคอมเมิรสหรือธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ์ มาท�ำธุรกิจผ่าน กว่า 14 ล้านคนของไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ออนไลน ์ มีสมาชิกมีพนักงานไม่เกิน 5 คน และเป็นธุรกิจ มากขึน ้ ของประเภท B2C ซึงเป็นการค้าขายระหว่าง ่ ทั้ ง ทวิต-เจ้าของธุรกิจไปยังผูบริโภคหรือลูกค้า ้ การ เตอร์โดยตรง หากแยกเป็นอุตสาหกรรมพบว่า ท�ำ มากอุตสาหกรรมแฟชัน เครืองแต่งกาย อัญมณี ่ ่ ธุรกิจ กว่าและเครืองประดับจะมีการท�ำธุรกิจใน ่ ผ ่ าน 8.5รูปแบบของอีคอมเมิรสมากทีสด รองลงมา ์ ุ่ อินเทอร์ แสนคนเป็นกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ่ เน็ต และ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย การเชือม ่ จากมูลค่าการท�ำธุรกิจอีคอมเมิรสที่ ์ โดยบริษัทมองว่า ดจตอลมารเ์ กตตง ิิ ็ ิ้มีแนวโน้มการเติบโตสูงมากขึนในปัจจุบน ้ ั ความนิยมในโซเชียล เข้ากับโลกออนไลน์และส่งผลให้ผประกอบการเริมเข้ามาขยาย ู้ ่ เน็ตเวิรค รวมทังพฤติกรรมการหา ์ ้ โซเชียลมีเดีย รวมถึงโมบายฐานธุรกิจในรูปแบบของออนไลน์หรือ ข้อมูลและความต้องการข่าวสารผ่านสือ ่ คอมเมิรส หรือ เอ็มคอมเมิรส ผ่าน ์ ์อีคอมเมิรสมากขึน อีกทังยังมีการจด ์ ้ ้ ดิจตอลมีมากขึน แม้ในยามวิกฤต ิ ้ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต พีซี จะช่วยให้ทะเบียนผูประกอบการใหม่ในการท�ำธุรกิจ ้ ยิงพบว่าสือออนไลน์เป็นช่องทางทีทรงพลัง ่ ่ ่ ผูประกอบการและธุรกิจสามารถสร้าง ้ผ่านอีคอมเมิรสมากขึน ศิรวฒน์ ขจร- ์ ้ ิั มากทีสด ดังนันผูประกอบการและธุรกิจ ุ่ ้ ้ เครือข่ายของธุรกิจที่ไปยังกลุมลูกค้า่ประศาสน์ รัฐมนตรีชวยว่าการกระทรวง ่ จะต้องมองหากลยุทธ์ในการท�ำธุรกิจผ่าน เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและขยายฐานพาณิชย์ เปิดเผยว่า นับตังแต่ปี 2546 ้ ดิจตอลมาร์เก็ตติงเพือสร้างความได้เปรียบ ิ ้ ่ ลูกค้าได้มากขึน โดยมีจดแข็งทีมตนทุน ้ ุ ่ี้จนถึงปัจจุบน มีผประกอบการอีคอมเมิรส ั ู้ ์ ในการแข่งขันของธุรกิจ การตลาดและการด�ำเนินการต�ำ สามารถ ่มาจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย อุมาพร ชลสิรรงสกุล ประธาน ิ ุ่ ตังราคาสินค้าได้ตำกว่าสินค้าทีขายตาม ้ �่ ่ทะเบียนพาณิชย์และผ่านเกณฑ์ประเมิน กรรมการบริหาร บริษัท ธอมัสไอเดีย จ�ำกัด ร้านค้าทัวไป สามารถปรับเปลียนโปรโมชัน ่ ่ ่และได้รบเครืองหมายรับรองทะเบียน ั ่ เล่าว่า ในปี 2555 นี้ นับว่าเป็นปีทมการ ี่ ี และบริการใหม่ๆ เพือให้ทนต่อความ ่ ัการค้าอิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์ แข่งขันของกลยุทธ์ ดิจตอล มาร์เก็ตติง ิ ้ ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วจ�ำนวน 9,993 เว็บไซต์ และในช่วงครึง ่ ทีดเุ ดือดมากขึน เนืองจากผูประกอบการ ่ ้ ่ ้ พรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายปีแรก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนายน ุ มีความเข้าใจและวงการสือเองเริมมีความ่ ่ การตลาด บริษัท กูเกิล ประเทศไทย2555 ทีผานมา มีผประกอบการที่ได้รบ ่่ ู้ ั พร้อมในการเปิดบริการใหม่ๆ รองรับสือ ่ ยังกล่าวว่า ตลาดอีคอมเมิรสในประเทศ ์เครืองหมายรับรองการท�ำธุรกิจจาก ่ ออนไลน์สงขึน ในขณะทีผบริโภคก็พร้อม ู ้ ่ ู้ ไทยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนือง ่กระทรวงพาณิชย์รวมทังสินค้า 457 เว็บไซต์ ้ และมีพฤติกรรมทีคนชินกับการใช้ชวต ่ ุ้ ีิ เมือเทียบกับประเทศอืนในภูมภาคอาเซียน ่ ่ ิ Smart Industry 05
  6. 6. ปัจจุบนประเทศไทยมีผประกอบการ ั ู้รายย่อยหรือเอสเอ็มอี ราว 3 ล้านรายมีผประกอบการเพียง 1 ใน 10 รายเท่านัน ู้ ้ทีมเี ว็บไซต์หรือมีหน้าร้านบนเครือข่าย ่อินเทอร์เน็ต ดังนันหากผูประกอบการ ้ ้รายย่อยไม่มความพร้อมและเปิดหน้าร้าน ีออนไลน์ อาจจะไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจจากประเทศอืนได้ เมือมีการเปิดประชาคม ่ ่เศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปีขางหน้า ้ปจจยสความสำเรจของธรกจ ั ั ู่ � ็ ุ ิอคอมเมรส ี ิ์ ในการท�ำธุรกิจอีคอมเมิรสนันจึงไม่ใช่ ์ ้เพียงแค่เปิดเว็บไซต์ หรือช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า แต่อคอมเมิรสยังมีความ- ี ์หมายรวมไปถึงการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ใน โดยในส่วนของ CRM นัน ลูกค้าคือ ้ มีขดความสามารถในการแข่งขัน ซึงเป็น ี ่ ส่วนส�ำคัญทีสดและเป็นส่วนทีเ่ ป็นพืนฐาน ุ่ ้ การผสานกลยุทธ์ทางธุรกิจ เทคโนโลยี ในการด�ำเนินธุรกิจ ผูประกอบการและ ้ และบุคลากร เข้าด้วยกัน เพือให้เกิด ่ ธุรกิจไม่สามารถทีจะพัฒนาธุรกิจได้หาก ่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนิน ขาดความเชือมันจากลูกค้า เพราะฉะนัน ่ ่ ้ ธุรกิจมากทีสด เนืองจากตลาดอีคอมเมิรส ุ่ ่ ์ การปรับปรุงการสือสารระหว่างลูกค้ากับ ่ มีอตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดทุกปี ั ผูประกอบการและกระบวนการต่างๆ ของ ้ มีผให้บริการหน้าใหม่รปแบบต่างๆ ทังใน ู้ ู ้กระบวนการทางธุรกิจ เพือลดค่าใช้จาย ธุรกิจจะมีบทบาทส�ำคัญอย่างมาก ่ ่ และต่างประเทศเข้ามาแข่งขันจ�ำนวนมากลดเวลาทีตองสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ส�ำหรับระบบห่วงโซ่อปทานนัน ่้ ุ ้ ดังนันผูประกอบการและธุรกิจจ�ำเป็นทีจะ ้ ้ ่และยังช่วยเพิมประสิทธิภาพในการด�ำเนิน ผูประกอบการและธุรกิจจะต้องสามารถ ่ ้ ต้องรักษาจุดแข็งทีมอยู่ ทีสามารถ ่ี ่ธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ ผสานกลไลทางธุรกิจทังหมด ตังแต่การน�ำ ้ ้ ตอบโจทย์ลกค้าได้ ก็ยงจะสามารถอยู่ใน ู ัระหว่างผูประกอบการธุรกิจ กับผูบริโภค วัตถุดบเข้าสูกระบวนการผลิต จนกระทัง ้ ้ ิ ่ ่ ตลาดได้และการแข่งขันยิงมีมากขึนเท่าไหร่่ ้หรือลูกค้าด้วย และเพือสร้างความมี ่ การส่งสินค้าถึงมือลูกค้า จะช่วยให้ผู้ ก็จะท�ำตลาดมีการเติบโตมากขึน ้ศักยภาพในการท�ำธุรกิจผ่านอีคอมเมิรส ประกอบการสามารถสร้างระบบไหลเวียน ์ ฐิตารีย์ ลิมรัตนกุลชัย กรรมการ ้ผูประกอบการและธุรกิจจะต้องพิจารณา ของข้อมูล ข่าวสาร สินค้า และการบริการ ้ ผูจดการ บริษัท อินโนเวทีฟ ช้อปปิง ้ั ้ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจ ซึง ไปยังลูกค้าได้อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิ ่ ่ ออนไลน์ จ�ำกัด เล่าว่า โอกาสในการท�ำมีองค์ประกอบทีสำคัญ 3 ส่วนหลัก คือ ่� ภาพ นอกจากนียงช่วยเพิมประสิทธิภาพ ้ั ่ ธุรกิจอีคอมเมิรสในประเทศยังมีอกมาก ์ ีการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า หรือ ของระบบงานภายในและภายนอกของผู้ เนืองจากปัจจุบนคนไทยเล่นอินเทอร์เน็ต ่ ัCustomer Relationship Management ประกอบการด้วย และในส่วนของระบบ จ�ำนวน 24.5 ล้านคน ประมาณ 5-10(CRM) การจัดการห่วงโซ่อปทาน หรือ ุ ERP นัน เป็นระบบการวางแผนการบริหาร ้ เปอร์เซ็นต์ของผูเ้ ล่นอินเทอร์เน็ตเท่านัน ้Supply Chain Management (SCM) และ ทรัพยากรภายในองค์กร โดยการมุงเน้นที่ ่ ทีกล้าจ่ายเงินซือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ่ ้การวางแผนบริหารทรัพยากรภายในองค์กร จะปรับปรุงระบบการด�ำเนินงานและการ และแนวโน้มการซือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ้หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) พัฒนาบุคลากรขององค์กร เพือให้องค์กร ่ จะมีมากขึนอย่างต่อเนือง ้ ่06 Smart Industry
  7. 7. นอกจากนี้ ภาวุธ พงษ์วทยภานุ ิ ออฟฟศเมทเลง รฐสงเสรมให้ ไทย ิ ็ ั ่ ิ หรือ 12 เปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้จากกรรมการผูจดการ และผูกอตัง www. ้ั ้่ ้ เปนฮบอคอมเมรส ็ ั ี ิ์ การขายผ่านช่องทางอีคอมเมิรสทังหมด ์ ้tarad.com ยังกล่าวว่า ปัจจุบนธุรกิจ ั อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจะต้องหาทาง ซึงผลการวิจยสอดคล้องกับการคาดการณ์ ่ ัอีคอมเมิรสของไทย ได้ขยายตัวไป ์ ส่งเสริมและเร่งหาทางรับมือกับผูประกอบ- ้ ของบริษัทวิจย ฟอร์เรสเตอร์ ทีระบุวา ั ่ ่อย่างรวดเร็ว เนืองจากมีบริษัทใหญ่ๆ ่ การชาวต่างชาติ เพือเป็นการส่งเสริมให้ ่ เอ็มคอมเมิรส หรือ การซือขายสินค้า ์ ้หลายบริษัท รวมถึงห้างสรรพสินค้า ผูประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาด ้ และบริการผ่านอุปกรณ์ไร้สายจะมีมลค่า ูเริมกระโดดเข้ามาท�ำธุรกิจผ่านออนไลน์ ่ ได้และภาครัฐต้องเร่งผลักดันให้อคอมเมิรส ี ์ ถึง 3.1 หมืนล้านดอลลาร์ในปี 2559 ่มากขึน ประกอบกับระบบขนส่งสินค้า ้ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญทีจะผลักดันให้ � ่ และปัจจุบนแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ ัภายในประเทศพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอีคอมเมิรส ์ ที่ได้รบความนิยมสูงขึนอย่างรวดเร็ว ั ้ท�ำให้ธรกิจจะต้องปรับตัวเพือต่อยอด ุ ่ ในภูมภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ ได้ ิ โดยบริษัทไอเอ็มเอส สกรีน ไดเจสท์ธุรกิจไปยังระดับโลก เนืองจากปัจจุบน ่ ั โดยภาครัฐจะต้องปรับปรุงกฎหมาย คาดการณ์วา ภายในปี 2557 สินค้า่การซือขายสินค้าและบริการผ่าน ้ ทีเ่ กียวข้องและกฎหมายคุมครองผูบริโภค ่ ้ ้ แท็บเล็ตจะมียอดขายอีกกว่า 70 ล้าน ในส่วนของธุรกิจออนไลน์ให้เข้มแข็งขึน ้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรืองยากและน่ากลัว ่ เพือให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันใน ่ เครืองทัวโลก ่ ่อีกต่อไป เพราะถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึง ่ ธุรกิจอีคอมเมิรสได้ เพราะในปัจจุบนนี้ ์ ั การซือขายในตลาดอีคอมเมิรสใน ้ ์ทีมความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ่ี ไทยถือว่ามีจดเด่นด้านโลจิสติกส์ทดทสด ุ ี่ ี ี่ ุ ปัจจุบนมีมลค่ามากกว่าหลักแสนล้านบาท ั ูค่อนข้างสูง ในประเทศแถบอินโดจีน ซึงรัฐควรจะใช้ ่ และการเติบโตของเครืองสมาร์ทโฟน ่ จุดเด่นตรงนี้ให้เป็นประโยชน์มากทีสด ุ่ และแท็บเล็ต พีซี หรือ โมบาย ดีไวน์ ทีมมากขึน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูสนค้า ่ี ้ ิ และเลือกซือสินค้าได้ทกทีทกเวลา และ ้ ุ ุ มีแนวโน้มการเติบโตมากกว่าการซือ ้เดอะมอลลเ์ สรมทพผานธรกจ ิ ั ่ ุ ิ สมารทดีไวน์ ปจจยหนนธรกจ ์ ั ั ุ ุ ิ สินค้าผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์อคอมเมรส ี ิ์ อคอมเมรส ี ิ์ ในอนาคต จะท�ำให้เกิดการท�ำธุรกิจ ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการ สมาร์ทดีไวน์ นับว่าเป็นหนึงในปัจจัย ่ เอ็มคอมเมิรสมากขึนด้วย ดังนัน ์ ้ ้บริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุป จ�ำกัด เล่าว่า ๊ ทีสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ ่� จากการเข้ามาของธุรกิจอีคอมเมิรส ์จากจ�ำนวนผูใช้อนเทอร์เน็ตในประเทศไทย ้ ิ อีคอมเมิรส บริษัทวิจยตลาด เอบีไอ ์ ั ความคุนเคยบนโลกออนไลน์ รวมถึงการ ้ทีเ่ พิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงปัจจุบนอยูที่ ่ ้ ่ ่ ั ่ ระบุวาภายในปี 2558 การซือสินค้าผ่าน ่ ้ ทีจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ่24.5 ล้านคน คิดเป็น 37 เปอร์เซ็นต์ของ อุปกรณ์ไร้สายจะสร้างรายได้รวมทัวโลก ่ หรือ ASEAN Economy Communityจ�ำนวนประชากรทังหมด ส่งผลให้ธรกิจ ้ ุ เป็นมูลค่ากว่า 1.63 แสนล้านดอลลาร์ ในอีก 3 ปีขางหน้า ธุรกิจขนาดกลาง ้การซือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมีอตราการ ้ ั และขนาดเล็ก รวมถึงผูประกอบการ ้เติบโตอย่างต่อเนือง เฉลีย 30 เปอร์เซ็นต์ ่ ่ ขนาดใหญ่จะต้องมีการปรับตัว รวมถึงต่อปี และจากแนวโน้มทีมการเติบโตทีดี ่ี ่ การพิจารณาเพิมประสิทธิภาพของธุรกิจ ่และต่อเนือง บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสใน ่ โดยน�ำอีคอมเมิรสมาช่วยในการขับเคลือน ์ ่การเข้ามารุกธุรกิจอีคอมเมิรสอย่างจริงจัง ์โดยบริษัทจะใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท ธุรกิจของตนเอง เพือให้สามารถขยาย ่ในการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ตลาด มีการปรับตัวเองให้สอดคล้องในการร่วมกันท�ำกิจกรรมทางการตลาด กับการแข่งขันทีมอยูทงในโลกความจริง ่ ี ่ ั้ผ่านเว็บไซต์ www.mglobemall.com และโลกออนไลน์ นอกจากนี้ด้วยการน�ำร้านค้ากว่า 1,000 แบรนด์ ผูประกอบการและธุรกิจยังจะต้อง ้มาให้บริการตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และ สร้างความเชือมันให้กบลูกค้าเพือให้ ่ ่ ั ่คาดว่าภายในสินปีนจะมีสมาชิกประมาณ ้ ี้ สามารถเพิมความมันใจให้กบลูกค้า ่ ่ ั1 แสนคน มีลกค้าเข้ามาเยียมชมเว็บไซต์ ู ่ ในการสังซือสินค้าและบริการ ซึงจะท�ำให้ ่ ้ ่1 ล้านคน และในปีนจะมีรายได้จากการ ี้ สามารถเพิมศักยภาพของธุรกิจทังในระดับ ่ ้จ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิรส ์ ประเทศและระดับสากลได้อกด้วย ีไม่ตำกว่า 300 ล้านบาท �่ Smart Industry 07
  8. 8. Shopspotโมบายแอพ เนนความงาย ้ ่ในการใชงาน ้ ณัฎฐ์สกล เล่าให้ฟงว่า ั จากการเข ้ า ร่วมโครงการ ดัง กล ่ าว ทีม Shopspot สามารถทีจะน�ำเสนอผลงานของ ่ ง่ายเพียงแค่ไม่กขนตอน ี่ ั้ ตนเองออกสูตลาดและสามารถใช้งานได้ ่ ในการเสนอขายสินค้า เรายังเชือมโยง ่ จริงในเดือนเมษายนทีผานมา และยังได้รบ ่่ ั ช่องทางการสือสารระหว่างผูขายกับผูซอ ่ ้ ้ ื้ การยอมรับจากผูใช้มอถือสมาร์ทโฟนใน ้ ื ผ่านทวิตเตอร์ เฟซบุค และเว็บไซต์๊จ การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน shopspot ่ www.shopspot.com ทีสามารถตอบ ่ มากกว่า 4,000 ดาวน์โหลดภายในระยะ โจทย์ผใช้งานได้อย่างแท้จริง ท�ำให้เราเป็น ู้ ากจุดเริมต้นกับความคิด ่ เวลาเพียง 2 สัปดาห์แรก เหมือนอีเบย์บนมือถือ” ณัฎฐ์สกลกล่าว ทีจะน�ำของใช้ทมอยูออกขาย ่ ี่ ี ่ shopspot เป็นโมบายแอพพลิเคชัน ่ ณัฤฐ์สกล เล่าว่า ปัจจุบน shopspot ั เพือให้สามารถน�ำเสนอไปยัง ่ ทีมจดเริมต้นการพัฒนาบนโมบาย ่ีุ ่ มีสมาชิกทังสิน ประมาณ 14,000 ราย ้ ้ผูซอได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และในทาง ้ ื้ แพลตฟอร์ม ซึงมีจดประสงค์เพือให้เป็น ่ ุ ่ มีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันมากกว่า ่กลับกัน ผูซอสินค้าก็สามารถทีจะซือสินค้า ้ ื้ ่ ้ ศูนย์กลางในการขายสินค้า ท�ำงานอยูบน ่ 8,000 ดาวน์โหลด มีการซือขายสินค้า ้หาสินค้าได้งาย สะดวก และรวดเร็ว ่ ระบบปฏิบตการสมาร์ทโฟน iOS และ ั ิ ระหว่างผูซอและผูขายประมาณ 10 ้ ื้ ้ณัฎฐ์สกล เกียรติสรนนท์ ผูกอตังบริการ ุ ้่ ้ Android โดยมีจดเด่นทีความง่ายในการ ุ ่ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ เขาและทีมงานเอ็มคอมเมิรสผ่านแอพพลิเคชัน shopspot ์ ่ ใช้งาน ภายใต้สโลแกน “ขายของได้งาย ่ มีเป้าหมายทีจะขยายการให้บริการไปยัง ่และเว็บไซต์ www.shopspot.com เหมือนทวีต” ซึงผูทตองการจะขายสินค้า ่ ้ ี่ ้ ประเทศในแถบภูมภาคเอเชียตะวันออก ิได้รวมกับเพือน 7 คน ในการน�ำเสนอการ ่ ่ สามารถสมัครสมาชิกผ่านโทรศัพท์มอถือ ื เฉียงใต้ภายในปีนี้ และขยายฐานลูกค้าพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันส�ำหรับการ ่ สมาร์ทโฟน จากนันสามารถทีจะใช้ ้ ่ ไปยังประเทศอินเดียในปีหน้า เนืองจาก ่ซือขายสินค้าจากสมาร์ทโฟน ผ่านการ ้ โทรศัพท์มอถือสมาร์ทโฟนถ่ายภาพ ื เป็นตลาดทีมฐานลูกค้าใหม่จำนวนมาก ่ี �ประกวดโครงการพัฒนาผูประกอบการ ้ สินค้าทีตองการจะขาย ตังราคาสินค้า ่้ ้ ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจทีประเทศสิงคโปร์ ่ออนไลน์หน้าใหม่ AIS Start UP Weekend ใส่รายละเอียดสินค้า และน�ำเสนอขาย นอกจากนีทมพัฒนา Shopspot ยังมี ้ี2011 และได้รองชนะเลิศ จากนันได้รบ ้ ั สินค้าได้ทนที เพียงกดปลายนิว ปัจจุบน ั ้ ั แผนการต่อยอดขายพัฒนาแอพพลิเคชัน ่การคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 ทีมนักพัฒนา shopspot ได้แบ่งสินค้าทีวางจ�ำหน่าย ่ สินค้ารายการพิเศษ (Premium Listing)ซอฟต์แวร์จาก 300 ทีมทัวอาเซียน ่ ผ่านหน้าร้านสมาร์ทโฟนออกเป็น โควต้าในการน�ำเสนอสินค้าฟรีหรือและยุโรป ในการเข้าร่วมโครงการ 5 ประเภท ประกอบด้วย สินค้าในกลุม ่ โพสท์สนค้าฟรี (List Free) และระบบการ ิThe Joyful Frog Digital Incubator - ห฀

×