პროექტის მართვა<br />ლექცია #6<br />ნინო ანდრიაძე<br />აპრილი 2011<br />
შინაარსი<br />წარმატების სახესხვაობა<br />მოლოდინები<br />საუკეთესო მაგალითები<br />proeqtis sponsori<br />
როგორ განისაზღვრება პროექტის წარმატება<br /> დრო<br />ხარჯები<br />შესრულების ხარისხი<br /> პროექტის მენეჯერი და გუნდი<br ...
წარმატებას განაპირობებს<br />sazogadoebaSi proeqtis pozitiuri imijisTvis zrunva; <br />• proeqtis mTavari wevrebis arCevis...
მშობელი ორგანიზაციის მხარდაჭერა<br />mcdelobebis koordinaciis survili;<br />• struqturuli moqnilobis SenarCunebis survili;...
წარმატებისთვის აუცილებელია<br />adreul etapze, proeqtis samarTavad SeirCes proeqtis menejeri, romelsac eqneba teqnikuri ga...
დამკვეთი ორგანიზაციის როლი<br />koordinirebuli mcdelobebis survili;<br />• kargi urTierTobis SenarCuneba;<br />• gonivruli...
წარუმატებლობის გამომწვევი მიზეზები<br />araswori koncefciis SerCeva;<br />• proeqtis arasworad SerCeva an udroo dros cvlil...
პროექტის მენეჯერის ეფექტურობა<br />reputacia<br />პrioritetuloba<br />ხelmisawvdomoba<br />xiluloba<br />
კომპანიის ხელმძღვანელობის მოლოდინები<br />პროექტის მენეჯერი <br />proeqtis Sedegebis, warmatebisa Tu warumateblobisTvis sr...
პროექტის მენეჯერის მოლოდინები<br />maTi moTxovnebis dakmayofilebas;<br />• sxva damxmare departamentebTan urTierTobaSi dax...
პროექტის გუნდის მოლოდინები<br />problemebis gadawyvetisas, sakuTari ideebiT daexmareba;<br />• saTanado mimarTulebas misce...
საუკეთესო მაგალითი<br />• is, rac muSaobs;<br />• is, rac kargad muSaobs;<br />• is, rac xSirad kargad muSaobs;<br />• is,...
Pproeqtis sponsori<br />zeda rgolebidan <br />uzrunvelyofs, rom kontraqtori organizaciidan swori informacia miewodos <br /...
Pproeqtis sponsori <br />xelmRvanelobs<br />proeqtis miznebis dasaxvis process<br />• prioritetebis gansazRvras<br />• pro...
Pproeqtis sponsori<br />exmareba proeqtis menejers proeqtis swori miznebis gansazRvraSi<br />• proeqtis menejers amaragebs...
sponsoris roli<br />proeqtis dasawyisSi, sponsori miznebisa da prioritetebis gansazRvraSi aqtiurad unda iyos CarTuli. auci...
ra aris dagegmva?<br />sawarmos miznebis gansazRvra da maTi miRwevisTvis aucilebeli strategiis da programis SemuSaveba<br ...
ar dagegmva<br />ar dagegmva damarcxebis dagegmvaa<br />ar dagegmvis mTavari sargebeli is aris rom marcxi moulodnelad <br />
proeqtis dagegmvis oTxi ZiriTadi mizezi arsebobs<br />gaurkvevlobis aRmofxvra an Semcireba<br />operaciebis efeqturobis zr...
zogadi dagegmva<br />programa: strategia romlis ZiriTadi moqmedebebis Sedegad miznebis miRweva an gadaWarbeba xdeba<br />g...
organizaciis an proeqtis doneze, dagegmvaSi Sedis:<br />gunduri konfliqtis an miznebis aRiareba da mogvareba<br />gunduri ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ლექცია 6

1,086 views

Published on

პროექტის მართვა

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,086
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • მოქმედებების და ამოცანების ნებისმიერი სერია
 • ლექცია 6

  1. 1. პროექტის მართვა<br />ლექცია #6<br />ნინო ანდრიაძე<br />აპრილი 2011<br />
  2. 2. შინაარსი<br />წარმატების სახესხვაობა<br />მოლოდინები<br />საუკეთესო მაგალითები<br />proeqtis sponsori<br />
  3. 3. როგორ განისაზღვრება პროექტის წარმატება<br /> დრო<br />ხარჯები<br />შესრულების ხარისხი<br /> პროექტის მენეჯერი და გუნდი<br />მშობელი ორგანიხაცია<br /> დამკვეთი ორგანიზაცია<br />?<br />?<br />
  4. 4. წარმატებას განაპირობებს<br />sazogadoebaSi proeqtis pozitiuri imijisTvis zrunva; <br />• proeqtis mTavari wevrebis arCevis uflebisTvis brZola;<br />• proeqtis iseTi mTavari wevrebis SerCeva, romelnic TavianT sferoSi warmatebuli iyvnen;<br />• proeqtis mimarT Tavidanve erTgulebisa da valdebulebis ganviTareba;<br />• saTanado uflebamosilebisTvis brZola da proeqtis organizaciuli formis Camoyalibeba;<br />• damkveTTan, mSobel organizaciasTan da gundTan kargi urTierTobis Camoyalibeba da SenarCuneba;<br />• gundis mTavari wevrebis daxmareba gadawyvetilebebis miRebasa da problemebis mogvarebaSi;<br />• realuri xarjebis, grafikis, Sesrulebis xarisxisa da miznebis gansazRvra;<br />• potenciur problemebTan gamklavebis strategiis SemuSaveba;<br />• gundis struqturis uzrunvelyofa, romelic moqnili da amasTanave Tanabari iqneba;<br />• proeqtis dagegmvisa da kontrolis praqtikuli meTodebis gamoyeneba;<br />• Tavis arideba mxolod erTi tipis kontrolis meqanizmze dayrdnobisgan;<br />• xarjebis, grafikis da Sesrulebis xarisxis miznebis ganxorcielebis mniSvnelobis xazgasmiT aRniSvna;<br />• saboloo Sedegis/produqtis misiisa da funqciisTvis prioritetis miniWeba;<br />• cvlilebebis kontroli;<br />• proeqtis efeqturi muSakebis samuSaoTi uzrunvelyofaze fiqri.<br />
  5. 5. მშობელი ორგანიზაციის მხარდაჭერა<br />mcdelobebis koordinaciis survili;<br />• struqturuli moqnilobis SenarCunebis survili;<br />• cvlilebasTan Seguebis survili;<br />• efeqturi strategiuli dagegmareba;<br />• mudmivi urTierTgageba;<br />• warsulis gamocdilebis saWiroebisamebr gamoyeneba;<br />• gare daxmareba;<br />• sxarti da zusti komunikacia;<br />• enTuziazmiT daxmareba;<br />• mxareebisTvis gagebineba, rom proeqti mSobeli organizaciis SesaZleblobebis ganviTarebas uwyobs xels.<br />
  6. 6. წარმატებისთვის აუცილებელია<br />adreul etapze, proeqtis samarTavad SeirCes proeqtis menejeri, romelsac eqneba teqnikuri gamocdileba da codna, adamianebTan urTierTobis da administraciuli unari (Tanamimdevrobas mniSvneloba ar aqvs);<br />• proeqtis menejers mkafio miTiTebebi mieces;<br />• proeqtis menejers mniSvnelovani uflebamosilebebi mieniWos da gundis mTavar wevrebTan erTad mniSvnelovani gadawyvetilebebis miRebis saSualeba Seeqmnas;<br />• proeqtisa da misi gundis mimarT organizaciuli erTguleba da mxardaWera gamovlindes;<br />• Camoyalibdes mokle da araformaluri sakomunikacio xazi;<br />• proeqtis menejerze zemoqmedeba ar moxdes tenderSi gamarjvebis mizniT;4 <br />• proeqtis gundis xarjebi umowyalod ar Seikvecos;<br />• aridebuli iqnes meqrTameoba;<br />• damkveTis sakontaqto pirs da proeqtis menejers Soris damyardes axlo, magram ara familaruli urTierToba.<br />
  7. 7. დამკვეთი ორგანიზაციის როლი<br />koordinirebuli mcdelobebis survili;<br />• kargi urTierTobis SenarCuneba;<br />• gonivruli da konkretuli miznebisa da kriteriumebis dadgena;<br />• cvlilebis gansaxorcieleblad kargad Camoyalibebuli procedurebis SemuSaveba;<br />• zusti da sxarti komunikacia;<br />• resursebis gamoyofa;<br />• biurokratiis Semcireba;<br />• damkveTis warmomadgenlebisTvis uflebamosilebebis miniWeba.<br />
  8. 8. წარუმატებლობის გამომწვევი მიზეზები<br />araswori koncefciis SerCeva;<br />• proeqtis arasworad SerCeva an udroo dros cvlilebis dagegmva SesaZloa warumateblobis sababi gaxdes;<br />• proeqtis menejeris poziciaze Seuferebeli adamianis SerCeva. proeqtis menejeri samuSaos ara marto teqnikur, aramed yvela aspeqts Tanabar yuradRebas unda aqcevdes;<br />• kompaniis xelmZRvanelobis mxardaWeris nakleboba. zeda rgolis menejerebma sityvierad da saqcieliT mxari unda dauWiron proeqtis koncefcias;<br />• menejeruli teqnikis arasworad gamoyeneba. teqnikur specialistebs, rogorc wesi, kontraqtiT gaTvaliswinebulze metis gakeTeba surT. sifrTxile unda gamoviCinoT rom teqnologia ar uswrebdes momxmareblis realur moTxovnebs;<br />• daugegmavi proeqtis dasruleba. nebismieri proeqti, adre Tu gvian, unda dasruldes. mniSvnelovania, rom proeqtis dasruleba daigegmos.<br />
  9. 9. პროექტის მენეჯერის ეფექტურობა<br />reputacia<br />პrioritetuloba<br />ხelmisawvdomoba<br />xiluloba<br />
  10. 10. კომპანიის ხელმძღვანელობის მოლოდინები<br />პროექტის მენეჯერი <br />proeqtis Sedegebis, warmatebisa Tu warumateblobisTvis srul pasuxismgeblobas ikisrebs;<br />• efeqtur reportingsa da informacias miawvdis;<br />• proeqtis ganxorcielebisas, minimalurad Seaferxebs organizaciis muSaobis Cveul ritms;<br />• ara mxolod rekomendaciebs, aramed alternativebsac SemogvTavazebs;<br />• damoukideblad gadaWris gundis SigniT warmoSobil problemebs;<br />• enTuziazmiT aRsavse iqneba;<br />• TiToeuli davalebis Sesrulebisas, profesiulad gaizrdeba.<br />
  11. 11. პროექტის მენეჯერის მოლოდინები<br />maTi moTxovnebis dakmayofilebas;<br />• sxva damxmare departamentebTan urTierTobaSi daxmarebas;<br />• konfliqtebis mogvarebaSi daxmarebas;<br />• saTanado resursebiT uzrunvelyofas;<br />• saTanado strategiuli informaciis miwodebas;<br />• komentarebis miwodebas;<br />• TiToeul etapze rCevebiT mxardaWeras;<br />• TavianTi molodinebis mkafiod gansazRvras;<br />• politikuri bataliebisgan dacvas;<br />• piradi da profesiuli zrdis saSualebis micemas.<br />
  12. 12. პროექტის გუნდის მოლოდინები<br />problemebis gadawyvetisas, sakuTari ideebiT daexmareba;<br />• saTanado mimarTulebas miscems da winamZRolobas gauwevs;<br />• Seqmnis mSvid samuSao garemos;<br />• gundis wevrebTan araformalur urTierTobebs daamyarebs;<br />• moaxdens gunduri procesebis stimulirebas;<br />• xels Seuwyobs axali wevrebis integracias;<br />• Seamcirebs konfliqtebs;<br />• daicavs gunds gare zemoqmedebisgan;<br />• win aRudgeba cvlilebebs;<br />• iqneba gundis spikeri;<br />• gunds waradgens kompaniis xelmZRvanelobasTan.<br />
  13. 13. საუკეთესო მაგალითი<br />• is, rac muSaobs;<br />• is, rac kargad muSaobs;<br />• is, rac xSirad kargad muSaobs;<br />• is, rac konkurentul upiratesobas ganapirobebs;<br />• is, rac biznes SesaZleblobebis perspeqtivas iZleva.<br />
  14. 14. Pproeqtis sponsori<br />zeda rgolebidan <br />uzrunvelyofs, rom kontraqtori organizaciidan swori informacia miewodos <br />damkveTis mier gamoyofili fuli gonivrulad daixarjos<br />informacias awvdis damkveTs xarjebisa da proeqtis Sesrulebis Sesaxeb <br />
  15. 15. Pproeqtis sponsori <br />xelmRvanelobs<br />proeqtis miznebis dasaxvis process<br />• prioritetebis gansazRvras<br />• proeqtis organizaciuli struqturis Camoyalibebas<br />• proeqtis politikisa da procedurebis SemuSavebas<br />• mTavari gegmis Sedgenas<br />• paraleluri gegmis ganviTarebas<br />• mTavari kadrebis ayvanas<br />• Sesrulebis monitorings<br />• konfliqtebis rezolucias<br />
  16. 16. Pproeqtis sponsori<br />exmareba proeqtis menejers proeqtis swori miznebis gansazRvraSi<br />• proeqtis menejers amaragebs proeqtis ekonomikur-politikuri informaciiT, romelsac SeuZlia zemoqmedeba moaxdinos proeqtis mimdinareobaze. <br />• adgens proeqtis prioritetebs (individualurad an sxva xelmZRvanelebTan konsultaciis gziT) <br />• exmareba proeqtis politikisa da procedurebis dadgenaSi<br />• damkveTTan sakontaqto piris funqcias asrulebs<br />
  17. 17. sponsoris roli<br />proeqtis dasawyisSi, sponsori miznebisa da prioritetebis gansazRvraSi aqtiurad unda iyos CarTuli. aucileblad unda ganisazRvros rogorc biznesis, ise teqnikuri prioritetebi.<br />Sesrulebis fazaSi xelmZRvaneli sponsoris roli ufro pasiuria. is, saWiroebis SemTxvevaSi, exmareba proeqtis menejers, oRond rutinul status-brifingebSi ar monawileobs.<br />proeqtis ganxorcielebisas, sponsorma SerCeviT unda miiRos monawileoba problemis mogvarebaSi. <br />
  18. 18. ra aris dagegmva?<br />sawarmos miznebis gansazRvra da maTi miRwevisTvis aucilebeli strategiis da programis SemuSaveba<br />proeqtis konteqstSi, dagegmva, moqmedebaTa winaswargansazRvruli gegmis Sedgenaa gansazRvrul garemoSi. ZiriTadi mailsTounebi proeqtis moTxovnebidan gamomdinareobs. <br />
  19. 19. ar dagegmva<br />ar dagegmva damarcxebis dagegmvaa<br />ar dagegmvis mTavari sargebeli is aris rom marcxi moulodnelad <br />
  20. 20. proeqtis dagegmvis oTxi ZiriTadi mizezi arsebobs<br />gaurkvevlobis aRmofxvra an Semcireba<br />operaciebis efeqturobis zrda<br />miznebis ukeT gaazreba<br />samuSaos kontrolisa da monitoringis meqanizmebis SemuSaveba<br />
  21. 21. zogadi dagegmva<br />programa: strategia romlis ZiriTadi moqmedebebis Sedegad miznebis miRweva an gadaWarbeba xdeba<br />grafiki: gegma, romelic adamianis an gundis aqtivobebs an miRwevebis dasawyiss da dasasruls asaxavs.<br />biujeti: miznebis misaRwevad an gegmis gadaWarbebiT Sesasruleblad gansazRvruli xarji.<br />prognozi: gaTvla Tu ra moxdeba konkretul dros<br />organizacia: poziciebis da maTi Sesabamisi movaleobebis da pasuxismgeblobebis gansazRvra miznebis misaRwevad an gegmis gadaWarbebiT Sesasruleblad.<br />politika: gadawyvetilebebis miRebisa da individualuri moqmedebis zogadi saxelmzRvanelo principebi<br />procedura: politikis ganxorcielebis detaluri meTodi<br />standarti: individualuri da jgufuri moqmedeba romelic adekvaturad an misaRebad iTvleba. <br />
  22. 22. organizaciis an proeqtis doneze, dagegmvaSi Sedis:<br />gunduri konfliqtis an miznebis aRiareba da mogvareba<br />gunduri pasuxismgeblobebis danawileba da miReba<br />organizaciuli minzebis mimarT gaZlierebuli motivacia da erTguleba<br />vertikaluri da cocxali komunikacia<br />gundebs Soris aqtivobebis koordinacia<br />

  ×