Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0 στα Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Δίκτυα
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0 στα Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Δίκτυα

 • 6,425 views
Uploaded on

Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0 στα Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Δίκτυα -διακρίθηκε με την σφραγίδα καλής ψηφιακής πρακτικής της δράσης Μάθηση 2.0 plus, http://mathisi20.gr/...

Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0 στα Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Δίκτυα -διακρίθηκε με την σφραγίδα καλής ψηφιακής πρακτικής της δράσης Μάθηση 2.0 plus, http://mathisi20.gr/

Η δράση Μάθηση 2.0 plus υλοποιείται από Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ ) του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών , με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Εθνική Υπηρεσία και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ‘ Νέα Γενιά σε Δράση ’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
6,425
On Slideshare
1,260
From Embeds
5,165
Number of Embeds
8

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
2

Embeds 5,165

http://blogs.sch.gr 4,137
http://www.scoop.it 983
http://www.medeanet.eu 30
http://medeanet.eu 5
http://webcache.googleusercontent.com 4
http://us-w1.rockmelt.com 2
http://translate.googleusercontent.com 2
http://87.248.112.8 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Μπζττυ Σ΢ΑΚΑΡΕ΢ΣΟΤ ΢οφία ΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΙΟΤ Επίκουρη Καθηγήτρια, Ψηφιακά και Κοινωνικά Μέςα Διεύθυνςησ Τπεύθυνη Εργαςτηρίου Διαφήμιςησ & Εκπαιδευτικήσ Ραδιοτηλεόραςησ ΤΠΔΒΜΘ Δημοςίων ΢χέςεων Τπ. Διδάκτορασ ΢χολήσ Ανθρωπιςτικών ΢πουδών Σμήμα Επικοινωνίασ Μέςων και Πολιτιςμού ΕΑΠ Πάντειο Πανεπιςτήμιο @sofipapadi @tsakarestou sofipapadi@gmail.com btsaka@gmail.com Η Εκπαιδευτική Τηλεόραςη 2.0 ςταΨηφιακά Μέςα και Κοινωνικά Δίκτυα
 • 2. Μάθηση 2.0 plus18/2/2012
 • 3. Εποτή της Πληρουορίας μιας Δικτσωμένης Κοινωνίας (The rise of the Networked Society - Castells, 1996)18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 4. Γνωςτικόσ Εποικοδομιςμόσ Κοννεκτιβιςμόσ Συμπεριφοριςμόσ 1-1 επικοινωνία Ν-Ν επικοινωνία Web 2.0 Μζςα Μαηικισ ΢υνδιάςκεψθ Κοινωνικά δίκτυα Ενθμζρωςθσ: ιχοσ, video και Ζντυπα, Web ράδιο, TV18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 5. Τα νζα χαρακτηριςτικά του Web 2.0  Ο Ιςτόσ χρηςιμοποιείται ςαν πλατφόρμα δημιουργίασ, επαναπροςδιοριςμοφ και μοιράςματοσ του περιεχομζνου - cloud computing. Έμφαςη  ανοικτότητα και διάδραςη  ςτο περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήςτησ και  ςτη ςυνεργατική προςπάθεια18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 6. Εκπαίδευςη 2.0 Στην εκπαίδευςη ζχει οριοθετηθεί ζνασ νζοσ χώροσ που αξιοποιεί τόςο τεχνολογίεσ και εφαρμογζσ του Web 2.0, όςο και τισ δυναμικζσ ιδζεσ και αξίεσ του δηλ. τη ςυνεργαςία, τον διάλογο, τη ςυμμετοχή, το μοίραςμα και την ανοικτότητα, με αποτελεςματικζσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ και επιτυχημζνα μαθηςιακά αποτελζςματα.18/2/2012 Μάθηζη 2.0 plus
 • 7. WE, THE MEDIAΗ Εκπαιδεςηική Ραδιοηηλεόπαζη πεπνά ζηην τηθιακή και δικηςυμένη εποσή,αναλαμβάνονηαρ ενεπγό πόλο ζηη ζύνδεζη ηος ζσολείος με ηο μαθηηήδημιοςπγό, επεςνηηή, πολίηη ηος κόζμος.Σςμβάλλονηαρ ζηην ανάπηςξη ηηρ οπηικοακοςζηικήρ παιδείαρ, δίνει ηηδςναηόηηηα ζηην εκπαιδεςηική κοινόηηηα να ζςνεπγαζηεί και να δημιοςπγήζειπεπιεσόμενο αξιοποιώνηαρ ηα πποζθεπόμενα εκπαιδεςηικά βίνηεο και νέοηεκμηπιυμένο πεπιεσόμενο ζε τηθιακή μοπθή.Σηόσορ μαρ είναι να επαναζςνδεθεί η Εκπαιδεςηική Ραδιοηηλεόπαζη με ηονεανικό κοινό μεηαβαίνονηαρ από ηα παπαδοζιακά μέζα ζηην τηθιακή καιδικηςυμένη εποσή, όπος ο καθέναρ γίνεηαι Μέζο. Μάθηση 2.0 plus18/2/2012
 • 8. www.edutv.gr Μάθηση 2.0 plus18/2/2012
 • 9. 18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 10. Εκπαιδευτική Τηλεόραςη 2.0 Ανοισηή πλαηθόπμα δικηύωζηρ, ζςνεπγαζίαρ & ζςνδημιοςπγίαρ www.i-create.gr✓ Έμθαζη ζηη μαθηηική δημιοςπγικόηηηα (UGC) πποζθέπονηαρ ηο πεπιβάλλον για να ζσεδιάζοςν και να ππαγμαηοποιήζοςν ηα δικά ηοςρ πολςμεζικά projects.✓ Διάλογορ, τηθοθοπίερ και μοίπαζμα ζςμβαίνοςν γύπυ από ηα video.✓ Διαζςνδεδεμένη με ηα κοινυνικά δίκηςα. Μάθηση 2.0 plus 18/2/2012
 • 11. Η i-create ζήμεπα18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 12. 18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 13. 18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 14. 18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 15. 18/2/2012 Μάθηζη 2.0 plus
 • 16. 18/2/2012 Μάθηζη 2.0 plus
 • 17. 190 ζσολεία  90 videos  27 blogs  73 αθίζερ18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 18. 18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 19. 18/2/2012 Μάθηζη 2.0 plus
 • 20. «Τπέθομαιμεζογειακά,ζωκαλύηεπα»376έπγα-ζςμμεηοσέρ
 • 21. Ένα γπάμμα, μια ιζηοπία18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 22. Ένα Παισνίδι είναι, Οσι Πόλεμορ Βάλε γκολ ζηη Βία18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 23. 18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 24. School Lab: επικοινωνία ηηρ επιζηήμηρ18/2/2012 Μάθηζη 2.0 plus
 • 25. Σςμμεηέσονηαρ ζηην i-create18/2/2012 Μάθηζη 2.0 plus
 • 26. Σσολιάζονηαρ ζηην i-create18/2/2012 Μάθηζη 2.0 plus
 • 27. Αξιολογώνηαρ ζηην i-create18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 28. Αξιολογώνηαρ ζηην i-create18/2/2012 Μάθηζη 2.0 plus
 • 29. διαδίδονηαρ ζηα κοινωνικά δίκηςα18/2/2012 Μάθηζη 2.0 plus
 • 30. Mentoring ζηην i-create18/2/2012 Μάθηζη 2.0 plus
 • 31. Μζροσ του οικοςυςτήματοσ των κοινωνικών δικτφων18/2/2012 Μάθηζη 2.0 plus
 • 32. 125,000 56,000The Educational TV Blog
 • 33. Επιμζλεια ψθφιακοφ περιεχομζνου Khan Academy: ελεύθεπη παγκόζμια εκπαίδεςζη για όλοςρ και πανηούTeaching channel:καθέναρ έσει μια ιζηοπία για ένανεμπνεςζμένο δάζκαλο 18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 34. Tweets 1006, Following 296, Followers 104218/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 35. Channel views: 500,000, Style: Educators18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 36. Educational Radiotelevision & Digital Media18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 37. Visitors 4988 (+2) Created Feb 27, 2011 Created by Education... Updated Jun 4 Posts 114 Followers 125 Reactions 166Digital and Social Media in Education Μάθηση 2.0 plus
 • 38. MEDEAnet project18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 39. 18/2/2012 Μάθηζη 2.0 plus
 • 40. φορείσ ςυνεργαςίασ• ΕΡΣ, ERT world, Κανάλι Βουλισ• Πανελλινιο ΢χολικό Δίκτυο• Διεφκυνςθ ΢ΕΠΕΔ, ΕΤΕ• ΙΣΤΕ ΔΙΟΦΑΝΣΟ΢• Αριςτεία και Καινοτομία ςτθν Εκπαίδευςθ• Βρετανικό ΢υμβοφλιο• Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν• Πανεπιςτιμιο Πάτρασ – Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ• Πανεπιςτιμια Ακινασ , Θεςςαλονίκθσ , Ιωαννίνων• Ελλθνικι Εταιρεία Επιςτθμόνων και Επαγγελματιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΕΠΤ)• Ελλθνικό Δίκτυο Ανοικτισ και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ• European School Radio• Μζγαρο Μουςικισ• Φεςτιβάλ Ολυμπίασ- Κάμερα Ηιηάνιο• Εκνικό Δίκτυο Αγωγισ Σθλεόραςθσ - Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΢ερρϊν• Φεςτιβάλ Σαινιϊν Μικροφ Μικουσ τθσ Δράμασ18/2/2012 Μάθηζη 2.0 plus
 • 41. Νζοι άξονεσ  Εκπαιδευτικό διαδραςτικό παιχνίδι  Εφαρμογζσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ / επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ  Εφαρμογζσ για κινθτά τθλζφωνα και φορθτζσ ςυςκευζσ18/2/2012 Μάθηση 2.0 plus
 • 42. Ευχαριςτούμε! edutv@minedu.gov.gr www.edutv.gr www.i-create.gr www.medeanet.eu www.medea-awards.eu Μάθηση 2.0 plus18/2/2012