Educational_TV_2.0

124,586 views
124,784 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
124,586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
122,106
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Στην εκπαίδευση έχει οριοθετηθεί ένας νέος χώρος που αξιοποιεί τόσο τις τεχνολογίες και εφαρμογές του Web 2.0 όπως τα blogs, wikis, tagging, τα κοινωνικά δίκτυα (social software), όσο και τις δυναμικές ιδέες/αξίες του δηλ. τη συνεργασία, τον διάλογο, τη συμμετοχή, το μοίρασμα και την ανοικτότητα, με αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις και επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα Ο χρήστης ξεπερνά τα όρια της περιορισμένης πλατφόρμας του υπολογιστή του και μπορεί να αξιοποιεί τον Παγκόσμιο Ιστό όπως αξιοποιούσε μέχρι τώρα στον υπολογιστή του (cloud computing). Ο Ιστός χρησιμοποιείται σαν πλατφόρμα δημιουργίας, επαναπροσδιορισμού και μοιράσματος του περιεχομένου. Προσφέρει έναν νέο τρόπο σχεδίασης των δικτυακών τόπων, ο οποίος βασίζεται στην ανοικτότητα και τη διάδραση του χρήστη. Επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιήσει τόσο το περιβάλλον των δικτυακών τόπων όσο και να παρέμβει στο περιεχόμενό τους (data and content sharing). Δίνεται έμφαση στο περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης (user generated content-UGC) Δίνεται έμφαση στη συνεργατική προσπάθεια με τη χρήση διαφόρων λογισμικών, Δίνεται έμφαση σε νέους τρόπους διάδρασης με τις web-based εφαρμογές.
 • Κοινωνικά Δίκτυα - Social NetworksΗ ανθρώπινη επαφή, η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, η ανάγκη για συμμετοχικότητα, η αίσθηση της κοινωνικής αναγνώρισης έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων (social networks) του Web2.0. Τα περιβάλλοντα κοινωνικών δικτύων όπως τα Facebook, Google+, Twitter, Linkedin, Academia.edu, Scribd, Ning, MySpace είναι ελκυστικά, λειτουργικά και προσφέρουν πλήθος εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (social objects). Οι χρήστες παρουσιάζουν τους εαυτούς τους και τα ενδιαφέροντά τους δημιουργώντας το προφίλ τους, εκφράζουν τις απόψεις τους, μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο, δημοσιεύουν και ανταλλάσουν τη μουσική τους, δέχονται σχόλια από φίλους και επισκέπτες, ανταλλάσσουν σκέψεις και πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους, συνδέονται με τις ιστοσελίδες άλλων χρηστών. Μέσα από το προφίλ των μελών του δικτύου, τις κοινωνικές εφαρμογές του περιβάλλοντος και την αλληλεπίδραση μέσα από τις συζητήσεις αναπτύσσεται σταδιακά η οικειότητα μεταξύ των μελών και η δυναμική των ομάδων. Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να αναπτυχθεί η συνεργατική μάθηση και η συν-δημιουργία.
 • OLPC – One Laptop Per Child) του Nicolas Negreponte στο ΜΙΤΗ Ινδία κατασκεύασε (2010) το πρώτο tablet - υπολογιστή των 35 δολαρίωνΟ Chris Αnderson, επιμελητής του κορυφαίου διεθνούς συνεδρίου ΤΕD Conference, που εφέτος συμπλήρωσε 25 χρόνια, θεωρεί ότι «Ιdeas worth spreading».
 • Τονέοψηφιακόσχολείο- όπωςκάθεχώρος, κάθεοργανισμός ή πολίτης - παράγειπεριεχόμενοκαιγίνεταιτοίδιοένακοινωνικόΜέσο.Στην online τάξη, οιμαθητέςεξοπλισμένοιμε laptops καιsmartboardsαλλάκαιμεταδικάτους smart mobiles, μαθαίνουνναδιδάσκουντονεαυτότους: ναερευνούνκαιναδημιουργούντομαθησιακόπεριβάλλονπουτουςταιριάζει. Ο δάσκαλοςσεαυτότοανοιχτόκαιδιαδραστικόπεριβάλλονμάθησης, γίνεταιεμψυχωτήςτουμαθητή, τονενθαρρύνειναπειραματίζεται, νααναζητάλύσειςσεπροβλήματα, ναβασίζεταιστησυνεργασίακαιναεπιδιώκειτηναριστεία. Νασέβεταιτηδιαδικασίατηςμάθησης.Η εκπαιδευτικήτηλεόρασησυνδέεταιοργανικάμετοΝέοΣχολείοκαιμετανεανικάκοινάΑντιλαμβάνεταιοτι η γνώσηείναιμιαδιαδικασίασεδιαρκήεξέλιξηκαιγίνεταιμέροςκαικαταλύτηςαυτήςτηςδιαδικασίας. Θέλειναεπανασυνδεθείμετανεανικάκοινάπουέχειχάσειμέσααπόταπαραδοσιακάκανάλια. Μετασχηματίζεταισεμια multimedia πλατφόρμα, συνδεδεμένημετασημάντικότερα sites κοινωνικήςδικτύωσηςκαιπροσφέρειστουςμαθητέςκαιτιςομάδεςτους, σεδασκάλους, καικαθηγητέςταεργαλείακαιτοπεριβάλλονγιανασχεδιάσουνκαιναπραγματοποιήσουνταδικάτους multimedia projects: video, online games, social networking services, blogs, twitter, wiki-based projects. Η εκπαιδευτικήτηλεόρασητουςδίνειτηδυνατότητανααξιοποιήσουνταπροσφερόμεναεκπαιδευτικά videos, ναταεπαναχρησιμοποιήσουν (re-use) αλλάκαινασχεδιάσουνκαινα “ανεβάσουν” ταδικάτους (UGC), ναταμοιραστούν (sharing) καινατααξιολογήσουν (social filtering). Προκυρήσσειδιαγωνισμούς video σεσυνεργασίαμετασχολεία,ταπανεπιστήμιακαιάλλουςοργανισμους, σεεθνικό, τοπικό ή διεθνέςεπίπεδο. Η εκπαιδευτικήτηλεόρασησυναντάτηνΨηφιακήΓενιάτη “ΓενιάτωνMillennials, τηΓενιά Υ”, στουςδικούςτηςχώρους, γινεταιμέροςτηςκοινότηταςτης.
 • Πρόσφατα εγκαινίασε την πλατφόρμα  νεανικής δημιουργίας www.i-create.gr προσφέροντας στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς το περιβάλλον και τα εργαλεία για να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν τα δικά τους πολυμεσικά έργα.Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση έχει ενεργό ρόλο στο Νέο Σχολείο. Βλέπει τον μαθητή ως δημιουργό, ερευνητή, πολίτη του κόσμου και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παιδείας δίνοντας τη δυνατότητα στην ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα να δημιουργήσει και να  την εμπλουτίσει με το δικό της περιεχόμενο τη «δική της Εκπαιδευτική Τηλεόραση».
 • 376 έργα-συμμετοχές από σχολεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και από την ομογένεια. Μεταξύ αυτών πολλά έργα από μαθητές Ειδικής Αγωγής.
 • Educational_TV_2.0

  1. 1. Μπϋττυ Σ΢ΑΚΑΡΕ΢ΣΟΤ ΢οφύα ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤΕπύκουρη Καθηγότρια, Τπεύθυνη Εργαςτ. Διαφόμιςησ & Δημοςύων ΢χϋςεων, Τπ. Χηφιακών και Κοινωνικών Μϋςων Σμόμα Επικοινωνύασ, Μϋςων και Πολιτιςμού, Διεύθυνςησ Εκπαιδευτικόσ Ραδιοτηλεόραςησ, ΤΠΔΒΜΘ Πϊντειο Πανεπιςτόμιο Τποψόφια Διδϊκτορασ Διευθύντρια Εκπαιδευτικόσ Ραδιοτηλεόραςησ, ΤΠΔΒΜΘ ΢χολόσ Ανθρωπιςτικών ΢πουδών, ΕΑΠ
  2. 2. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  3. 3. οι δυναμικϋσ ιδϋεσ του Web 2.0 εύναι αυτϋσ που ϋχουν τον ςπουδαύο αντύκτυπο και όχι οι επύ μϋρουσ τεχνικϋσ του4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  4. 4.  Ο Ιςτόσ χρηςιμοποιεύται ςαν πλατφόρμα δημιουργύασ, επαναπροςδιοριςμού και μοιρϊςματοσ του περιεχομϋνου - cloud computing.  Aνοικτότητα και διϊδραςη του χρόςτη - data and content sharing.  Έμφαςη ςτο περιεχόμενο που δημιουργεύ ο χρόςτησ - user generated content (UGC) .  Έμφαςη ςτη ςυνεργατικό προςπϊθεια με τη χρόςη διαφόρων λογιςμικών.  Έμφαςη ςε νϋουσ τρόπουσ διϊδραςησ με τισ web-based εφαρμογϋσ.4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  5. 5. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  6. 6. υποςτηρύζεται η αλληλεπύδραςη μεταξύ των μελών του δικτύου με ςυζητόςεισ, ςχολιαςμό, εφαρμογϋσ κοινωνικόσ δικτύωςησ (social objects) η δημιουργύα ό ςυν-δημιουργύα ψηφιακού περιεχομϋνου ςε χώρουσ οικοδόμηςησ γνώςησ.4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  7. 7. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  8. 8.  Η ιεραρχικό λογικό τησ μετϊδοςησ τησ γνώςησ, με τον εκπαιδευτικό - αυθεντύα ςτο επύκεντρο τησ διδακτικόσ διαδικαςύασ αλλϊ και τη χωρικό απεικόνιςη αυτόσ τησ ςχϋςησ, η γνώριμη μετωπικό διϊταξη των θρανύων, αναθεωρεύται. Σα ςχολεύα και τα πανεπιςτόμια οργανώθηκαν με την παραδοχό ότι η γνώςη και η πληροφόρηςη εύναι ςπϊνια αγαθϊ, ςτα οπούα η πρόςβαςη και όλα τα κοινωνικϊ και οικονομικϊ προνόμια που απορρϋουν από αυτόν εξαςφαλύζονται μόνο ςε χώρουσ αυθεντύασ. Ο εκπαιδευτικόσ αλλϊζει ρόλο. Γύνεται μϋντορασ, επιμελητόσ - ϋχει την ευθύνη να διαμορφώςει διαδραςτικϊ περιβϊλλοντα που θα εμπνεύςουν τουσ μαθητϋσ και θα τουσ εμπλϋξει ςτη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ. ΢τον ψηφιακό διαςυνδεδεμϋνο κόςμο η γνώςη γύνεται λιγότερο θϋμα εμπιςτοςύνησ ςε όςα ϋχουν να μεταδώςουν οι αυθεντύεσ. Παύρνει πιο ϋντονα τα χαρακτηριςτικϊ τησ κοινωνικόσ διαδικαςύασ. ΢τηρύζεται περιςςότερο ςτην κουλτούρα τησ ςυμμετοχόσ και του διαλόγου, του μοιρϊςματοσ, ςτη δημιουργύα κοινοτότων μϊθηςησ όπου οι μαθητϋσ ϋχουν την ευκαιρύα να αναζητούν και να θϋτουν τα ςημαντικϊ ερωτόματα.4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  9. 9. Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε: Αλνηρηή Πιαηθόξκα ΢πλεξγαζίαο &΢πλδεκηνπξγίαο γηα καζεηέο, δαζθάινπο, θαζεγεηέο, δεκηνπξγνύοΚάζε νξγαληζκόο ή πνιίηεο - παξάγεη πεξηερόκελν θαη γίλεηαη ν ίδηνο έλαθνηλσληθό Μέζν. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  10. 10.  Θσξώληαο όηη ε γλώζε είλαη κηα δηαδηθαζία ζε δηαξθή εμέιημε, ε ΕΤ γίλεηαη κέξνο θαη θαηαιύηεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Θέιεη λα επαλαζπλδεζεί κε ηα λεαληθά θνηλά πνπ έρεη ράζεη κέζα από ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα. Μεηαζρεκαηίδεηαη ζε κηα multimedia πιαηθόξκα, ζπλδεδεκέλε κε ηα ζεκάληηθόηεξα sites θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο θαη ηηο νκάδεο ηνπο, ζε δαζθάινπο, θαη θαζεγεηέο ηα εξγαιεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα δηθά ηνπο multimedia projects: video, online games, social networking services, blogs, twitter, wiki-based projects. Η εθπαηδεπηηθή ηειεόξαζε ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηα πξνζθεξόκελα εθπαηδεπηηθά videos, λα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ (re-use) αιιά θαη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα “αλεβάζνπλ” ηα δηθά ηνπο (UGC), λα ηα κνηξαζηνύλ (sharing) θαη λα ηα αμηνινγήζνπλ (social filtering). Πξνθπξήζζεη δηαγσληζκνύο video ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία,ηα παλεπηζηήκηα θαη άιινπο νξγαληζκνπο, ζε εζληθό, ηνπηθό ή δηεζλέο επίπεδν. Η εθπαηδεπηηθή ηειεόξαζε ζπλαληά ηελ Χεθηαθή Γεληά ηε “Γεληά ησλ Millennials, ηε Γεληά Υ”, ζηνπο δηθνύο ηεο ρώξνπο, γηλεηαη κέξνο ηεο θνηλόηεηαο ηεο.4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  11. 11. • Πεηξακαηηζκόο• Παξαγσγή Ιδεώλ• Δπηκέιεηα Φεθηαθνύ Πεξηερνκέλνπ• ΢πγθέληξσζε Δθπαηδεπηηθνύ & UG Πεξηερνκέλνπ• Μέξνο ηνπ Οηθνζπζηήκαηνο ησλ Social Media• Ο καζεηήο δεκηνπξγόο, εξεπλεηήο, πνιίηεο ηνπ θόζκνπ. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  12. 12. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  13. 13. Videos on demand, 350 streaming video Θεματικϋσ κατηγορύεσ Δευτεροβϊθμιασ 20 (Περιβϊλλον, Διαπολιτιςμικότητα, Επιςτόμη-Σεχνολογύα, Σϋχνη, μαθητικϋσ δημιουργύεσ) Θεματικϋσ κατηγορύεσ Πρωτοβϊθμιασ 11 (Γλώςςα, Υυςικό-Επιςτόμεσ, Οικολογύα, Ιςτορύα, Μαθηματικϊ) Τποτιτλιςμϋνεσ 424/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  14. 14. EduTubePlus: ΢τοιχεύα ϋργου Πλόρησ τύτλοσ: «A European curriculum related video library and hybrid e-services for the pedagogical exploitation of video in class»Συγχρηματοδότηςη από τηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνύα Έναρξησ 1.9.2008 Διϊρκεια 2.5 χρόνια (28.2.2011) Προώπολογιςμόσ 4.49 εκ ευρώ (50% χρηματοδότηςη) ΢υντονιςτόσ Έργου Ερευνητικό Ακαδημαώκό Ινςτιτούτο Σεχνολογύασ Τπολογιςτών (ΕΑΙΣΤ), 4/11/2011 Ελλϊδα 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  15. 15. 17 ΥορεύσΡόλοι:- Πϊροχοι εκπαιδευτικών Βύντεο (7)- Πϊροχοι Σεχνολογικών Λύςεων (6)- Εμπειρογνώμονεσ ςε παιδαγωγικϊθϋματα (9)- Φρόςτεσ ( 9 φορεύσ ,~ 40΢χολεύα)12 Φώρεσ11 ΓλώςςεσΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΕΑΙΤΥ(Ελλάδα) 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  16. 16. ΢υνθϋτοντασ λύςεισ, Παιδαγωγικό Αξιοπούηςη βύντεο ςτη ςχολικό τϊξηιδϋεσ, καλϋσ πλαύςιοπρακτικϋσ από ώριμα αξιοπούηςησπεδύα… του βύντεο ωσ εργαλεύο ενεργητικόσ μϊθηςησ Τπηρεςύεσ και εργαλεύα για την παιδαγωγικό αξιοπούηςό τουσ ςτην τϊξη On-line.. μια ολοκληρωμϋνη Βιντεοθόκη«υβριδικό» e-υπηρεςία για την Εκπαιδευτι-παιδαγωγικό αξιοπούηςη τουβύντεο ςτην τϊξη κών Βύντεο 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  17. 17. Γηαζέζηκν ΠεξηερόκελνΠνζόηεηα 3.500 βίληεν-θιηπ θαη 800 ώξεο βίληεν ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΚΜΗΡΙΨ΢Η ~ 5.500 μικρόσ κεγάιεο δηάξθεηαο ΚΑΣΑΛΛΗΛΨΝ ΣΜΗΜΑΣΟΠΟΙΗ΢Η ΒΙΝΣΕΟ-ΚΛΙΠ ΚΑΙ ΥΟΡΣΨ΢Η διϊρκειασ βύντεοΓιώζζεο 11 Επξσπατθέο ΓιώζζεοΠξνέιεπζε 7 Επξσπατθέο Φώξεο Υορϋασ Αριθμόσ Γλώςςεσ Lesite.tv. / France 5 3.000 Γαλλικϊ (κυρύωσ) RAI Educational 960 Ιταλικϊ Εκπαιδευτικό 750 Ελληνικϊ Ραδιοτηλεόραςη CI 120 Πορτογαλικϊ Eduhi 140 Γερμανικϊ 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  18. 18. Πιλοτικό Εφαρμογό & Αξιολόγηςητησ Τπηρεςύασ EduTubePlus ΦΨΡΑ ΥΟΡΕΙ΢ ΢ΦΟΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ Greece ΤΠΔΒΜΘ - 10 15 Εκπαιδευτικό Σηλεόραςη 2 3 ΕΑΙΣΤ Belgium EduCentrum 10 20 UK UofHULL 6 12 Finland JY/Chydenius 4 4 France Lesite.tv 5 20 Hungary SZAMALK 1 4 Italy FMC 1 7 Romania SIVECO 4 4 Total 43 89 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  19. 19. Πεξίπηεξν EduTubePlus – A79 ΔΑ.ΙΣΤ (GR, Γεληθόο ΢πληνληζηήο έξγνπ) ΤΠΓΒΜΘ / Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεόξαζεο (GR) France5 / Lesite.tv (FR) The University of HULL / Institute For Learning (UK)4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  20. 20. WIKI WORKPLACE :Educationaltv.pbworks.comEdutubeplus.pbworks.comσσνεργατικές πλατυόρμες (INNOVATION) 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  21. 21. Εζσηεξηθέο Πεξηερόκελν Παξαγσγέο Εθπαηδεπηηθήο Κνηλόηεηαο Πεξηερόκελν Σηξαηεγηθώλ Σπλεξγαηώλ4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  22. 22. παραγωγϋσ Schoolwave @ megaron Ψσ παρϊδειγμα νεανικόσ δημιουργύασ
  23. 23.  Βραβευμϋνη βιβλιοθόκη Βϋροιασ Ψσ παρϊδειγμα κοινωνικόσ καινοτομύασ και πρόςβαςησ ςτη γνώςη  Κινούμενη γελοιογραφύα κατϊ τησ Βύασ ςτα Γόπεδα Καμπϊνια για ϋνα κοινωνικό φαινόμενο  ΢εφϋρησ – Διαμαντόσ ΢υμπαραγωγό με Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο Κύπρου  Ένα Γρϊμμα- μια ιςτορύα Διαδραςτικό περιβϊλλον μϊθηςησ4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  24. 24.  ΢το 6ο ΔΙΕΘΝΕ΢ ΥΕ΢ΣΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (30 ΢επ. – 16 Οκτ. 2011) (CYIFF) κϋρδιςε το βραβεύο BEST ANIMATION (Βραβεύο Καλύτερησ Σαινύασ Κινουμϋνων ΢χεδύων) ΢υμμετϋχει ςτον διεθνό διαγωνιςμό JAPAN PRIZE 2011 (From International Educational Program Contest to International Contest for Educational Media) με ςτόχο τη βελτύωςη τησ ποιότητασ των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων διεθνώσ και τη ςυμβολό ςτην ανϊπτυξη και ενύςχυςη τησ παγκόςμιασ κατανόηςησ και ςυνεργαςύασ.΢υμμετεύχε : ςτο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ & Υόρουμ Κινουμϋνων ΢χεδύων animasyros 4.0 - 3 εργαςτόρια για παιδιϊ με τύτλο «Δημιουργικό γραφό και ειςαγωγό ςτα κινούμενα ςχϋδια» Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Σαινιών Μικρού Μόκουσ Δρϊμασ ςτο Διαγωνιςτικό Πρόγραμμα του 5oυ digi2011 (Υεςτιβϊλ Χηφιακών Σαινιών) 5ο Ευρωπαώκό Επιςτημονικό ΢υνϋδριο Μϊθηςησ Βαςιςμϋνησ ςε Χηφιακϊ Παιχνύδια - 5th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2011) και ςτην πρώτη ϋκθεςη "Serious Games Showcase & Best Practices" 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  25. 25.  AUTO BE GOOD (ΑΤΣΟ-ΚΟΛΛΗΣΟΙ)ΑΓΨΓΗ ΤΓΕΙΑ΢ GET ALONG MONSTERS (ΣΑ ΒΡΙ΢ΚΟΤΜΕ ΜΕΣΑΞΤ ΜΑ΢)ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ STRATEGIES FOR TRASH (Η ΦΡΗ΢ΙΜΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΨΝ) PROJECT NUTRITION FOR LIFE (ΤΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ)ΕΠΙ΢ΣΗΜΗ – ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ: THINK BUSINES ( ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΢ΚΕΧΕΙ΢) DESIGN SOLUTION (΢ΦΕΔΙΑ΢ΣΙΚΕ΢ ΛΤ΢ΕΙ΢) JOURNEY INTO SPACE (ΣΑΞΙΔΙ ΢ΣΟ ΔΙΑ΢ΣΗΜΑ)4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  26. 26. Εμειηγκέλεο κνξθέο δηάζεζεο ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ ηεοΕθπαηδεπηηθήο Τειεόξαζεο & Σπκκεηνρή ζηα Social Media mobility 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  27. 27. Η Εκπαιδευτικό Ραδιοτηλεόραςη ςυμμετϋχει ςτην ψηφιακό εποχό, ςυνδϋεται με τουσνϋουσ ανθρώπουσ και τισ κοινότητϋσ τουσ. Μεταςχηματύζεται ςε μια ανοιχτό multimediaπλατφόρμα, ϋχει το δικό τησ blog με 67.200 επιςκϋψεισ ωσ ςόμερα και εύναι ςυνδεδεμϋνημε τουσ ςημαντικότερουσ ιςτότοπουσ κοινωνικόσ δικτύωςησ. Θα τη βρεύτεςτο facebook, ςτο twitter, ςτο LinkedIn ςτο flickr, ςτο YouTube, ςτο Vimeo και ςτο Scoopit. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  28. 28. i-create: Καηαζθεπή Πιαηθόξκαο User Generated Content✓ Εκθαζε ζην User Generated Content:✓ Μαζεηέο & Εθπαηδεπηηθνί θαηαρσξνύλ ηα δηθά ηνπο κηθξά videos.✓ Δηάινγνο, ςεθνθνξίεο, θαη κνίξαζκα ζπκβαίλνπλ γύξσ από ηα videos.✓ Δηαζπλδεδεκέλε κε ηα θπξηόηεξα Social Networks. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  29. 29. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  30. 30. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  31. 31. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  32. 32. Facebook: Educational Radiotelevision & Digital Media 1190 μέλη (fb likes) Facebook: Educational Radiotelevision & Digital Media 1248 μϋλη (fb likes) 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  33. 33. Twitter: EduTV_Greece Tweets 721, Following 245, Followers 636, 28 listed YouTube: Educational Television-Greece Πξνβνιέο θαλαιηνύ: 197,945 ΢πλνιηθέο πξνβνιέο κεηαθόξησζεο: 105,314 ΢ηπι: Εθπαηδεπηηθνί Ηιηθία: 34 Δγγξαθέο: 2 Nov 2010 Μέιε: 137 Educational Television-Greece4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  34. 34. Scoop.it 67ScoreVisitors 2058 (+3)Created Feb 27Updated Oct 26Posts 85Followers 56Reactions 79
  35. 35. Scoop.it 47ScoreVisitors 1723 (+1)Created Mar 8Updated Aug 7Posts 101Followers 16Reactions 45
  36. 36. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  37. 37. 25 διαφορετικού ςυγγραφεύσ - εκπαιδευτικού, ΢υνολικού μοναδικού χρόςτεσ:112 δημοςιεύςεισ, ςχολιαςμόσ 28,505 και μούραςμα ςτο κοινωνικό Uniques / Page Views 44%, δύκτυο του Π΢Δ μϋςοσ όροσ: 400 επιςκϋψεισ ημερηςύωσ4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  38. 38. Επιμϋλεια ψηφιακού περιεχομϋνου Khan Academy: ειεύζεξε εθπαίδεπζε παγθόζκηνπ επηπέδνπ γηα όινπο θαη παληνύ!Ο θαζέλαο έρεη κηα ηζηνξία γηαέλαλ εκπλεπζκέλν δάζθαιν4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  39. 39. Γεκηνύξγεζε ηε δηθή ζνπ Internet TV ζε 6 βήκαηαTEDxAthens Challenge: Μία μερσξηζηήαλαδήηεζε γύξσ από ηελ παηδεία 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  40. 40. Η i-create ζήκεξα4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  41. 41. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  42. 42. Σπκκεηείραλ ζπλνιηθά 190 ζρνιεία θαη αλέβεθαλ ζηελi-create 90 βίληεν, 27 blogs θαη 73 αθίζεο 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  43. 43. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  44. 44. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  45. 45. 376 ζργα-ςυμμετοχζσ από ςχολεία ςε όλη την Ελλάδα, αλλά και από την ομογζνεια. Μεταξφ αυτών πολλά ζργα από μαθητζσ Ειδικήσ Αγωγήσ. 376 έξγα-ζπκκεηνρέο από ζρνιεία ζε όιε ηελ Διιάδα θαη από ηελ νκνγέλεηα
  46. 46. Γηαδξαζηηθά παηρλίδηα: 4253 Δπηζθέςεηο 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  47. 47. Γθόι ζηε βία Έλα παηρλίδη είλαη ΟΥΙ πόιεκνο…2700 Επηζθέςεηο 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  48. 48. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  49. 49. 4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011
  50. 50. www.edutv.gr www.i-create.gr edutv@minedu.gov.gr4/11/2011 6th International Conference in Open and Distance Learning 2011

  ×