σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα

3,150 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,150
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,429
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα

 1. 1. Αλληλεπίδραςη Ανθρώπου-Περιβάλλοντοσ Σπονδυλωτά και Αςπόνδυλα ζώα 3/2/2014 1
 2. 2. Τα ηϊα πάνω ςτθ γθ είναι αναρίκμθτα  Ζουν ςτην ξηρϊ, ςτη θϊλαςςα, ςτον αϋρα  Ζουν ςε οποιεςδόποτε ςυνθόκεσ όςο ακραύεσ και να εύναι (ϋρημοι, πόλοι κλπ)  Τα χωρύζουμε ςε δυο μεγϊλεσ κατηγορύεσ για να μπορούμε να τα μελετούμε καλύτερα 3/2/2014 2
 3. 3. Τα ηώα χωρίηονται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ, ανάλογα με το αν ζχουν ι όχι ςπονδυλικό ςτόλη 3/2/2014 3
 4. 4. Τα ηώα που ζχουν ςπονδυλικι ςτιλθ ονομάηονται ςπονδυλωτά Στον πλανότη μασ ζουν περύπου 45.000 εύδη ςπονδυλωτών και χωρύζονται ςε μικρότερεσ κατηγορύεσ (υποκατηγορύεσ) 3/2/2014 4
 5. 5. Οι υποκατθγορίεσ των ςπονδυλωτϊν είναι πζντε:  Αμφύβια  Ερπετϊ  Ψϊρια  Πτηνϊ  Θηλαςτικϊ 3/2/2014 5
 6. 6. Τα αμφίβια: • Γεννιούνται και μεγαλώνουν ςτο νερό • Αναπνϋουν με βρϊγχια • Όταν μεγαλώνουν αναπτύςςουν πνεύμονεσ • Ζουν τόςο ςτην ξηρϊ όςο και ςτο νερό 3/2/2014 6
 7. 7. Τα ερπετά  Ζουν ςτο νερό και ςτην ξηρϊ όπωσ τα αμφύβια  Έχουν ξηρό δϋρμα και ϋρπουν, δηλαδό ςϋρνονται  Εύτε δεν ϋχουν πόδια εύτε ϋχουν μικρϊ  Γεννούν αβγϊ 3/2/2014 7
 8. 8. Τα ψάρια  Τα ψϊρια ζουν αποκλειςτικϊ μϋςα ςτο νερό  Έχουν λϋπια, πτερύγια και βρϊγχια  Για να ζόςουν χρειϊζονται απαραύτητα οξυγόνο που απορροφούν με τα βρϊγχιϊ τουσ καθώσ φιλτρϊρουν το νερό 3/2/2014 8
 9. 9. Τα πτθνά  Έχουν φτερϊ  Άλλα από αυτϊ πετούν και ϊλλα όχι  Γεννούν αβγϊ με ςκληρό κϋλυφοσ  Πολλϊ από αυτϊ μεταναςτεύουν διανύοντασ τερϊςτιεσ αποςτϊςεισ 3/2/2014 9
 10. 10. Τα κθλαςτικά  Θηλϊζουν τα μικρϊ τουσ ςτα πρώτα ςτϊδια τησ ζωόσ τουσ  Διαφϋρουν μεταξύ τουσ αρκετϊ τόςο ςτη μορφό όςο και ςτο μϋγεθοσ και τισ ςυνόθειεσ  Ζουν ςτην ξηρϊ, ςτο νερό και ςτον αϋρα  Το ςώμα τουσ ςυνόθωσ καλύπτεται από τρύχωμα, εκτόσ όςων ζουν ςτο νερό 3/2/2014 10
 11. 11. Οι υποκατθγορίεσ των ςπονδυλωτϊν Αμφύβια Ερπετϊ Ψϊρια Πτηνϊ 3/2/2014 Θηλαςτικϊ 11
 12. 12. Τα ηϊα που δεν ζχουν ςπονδυλικι ςτιλθ ονομάηονται αςπόνδυλα • Εύναι η μεγαλύτερη κατηγορύα ζώων ςτον πλανότη και αριθμεύ μερικϋσ εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ εύδη • Ζουν ςτον αϋρα, ςτην επιφϊνεια τησ γησ, μϋςα ςτη γη, ςτην επιφϊνεια των γλυκών νερών, ακόμη και μϋςα ςτο νερό, γλυκό ό θαλϊςςιο 3/2/2014 12
 13. 13. Οι υποκατθγορίεσ των αςπόνδυλων είναι ζξι:  Σκώληκεσ  Μαλϊκια  Αρθρόποδα  Σπόγγοι  Εχινόδερμα  Κνιδόζωα 3/2/2014 13
 14. 14. Σκϊλθκεσ  Δεν ϋχουν πόδια  Έχουν μακρουλό και μαλακό ςώμα  Ζουν ςτο ϋδαφοσ ό ςτο νερό  Σϋρνουν όλο τουσ το ςώμα προσ μια κατεύθυνςη για να κινηθούν 3/2/2014 14
 15. 15. Μαλάκια  Έχουν μαλακό ςώμα  Ζουν ςε ξηρϊ και θϊλαςςα  Οριςμϋνα ϋχουν ςκληρό κϋλυφοσ εύτε εξωτερικϊ εύτε εςωτερικϊ  Το χταπόδι εύναι το μοναδικό μαλϊκιο που δεν ϋχει κανϋνα όςτρακο 3/2/2014 15
 16. 16. Αρκρόποδα  Εύναι η μεγαλύτερη ομϊδα ςτο ζωικό βαςύλειο, η οπούα περιλαμβϊνει και τα ϋντομα  Έχουν πόδια που χωρύζονται ςε πολλϊ μϋρη  Έχουν ςώμα που καλύπτεται από ςκληρό κϋλυφοσ 3/2/2014 16
 17. 17. Σπόγγοι  Ζουν κϊτω από την επιφϊνεια του νερού  Εύναι κολλημϋνοι ςτουσ βρϊχουσ  Το ςώμα τουσ εύναι διϊτρητο από μικρούσ πόρουσ 3/2/2014 17
 18. 18. Εχινόδερμα  Ζουν ςτη θϊλαςςα  Το ςώμα τουσ διακρύνεται ςε πϋντε (ό πολλαπλϊςιο του πϋντε) μϋρη που ονομϊζονται βραχύονεσ ό ακτύνεσ  Το ςώμα τουσ καλύπτεται από πλϊκεσ ό ςκληρϋσ βελόνεσ 3/2/2014 18
 19. 19. Κνιδόηωα  Ζουν ςτη θϊλαςςα  Παρϊγουν δηλητόριο με το οπούο ςκοτώνουν μικρϊ θαλϊςςια ζώα για να τραφούν ό να αμυνθούν 3/2/2014 19
 20. 20. Οι υποκατθγορίεσ των αςπόνδυλων Σκώληκεσ Μαλϊκια Αρθρόποδα Σπόγγοι Εχινόδερμα Κνιδόζωα 3/2/2014 20

×