Hvad med indholdet?

2,415 views
2,144 views

Published on

Dit indhold er alfa og omega. Du bør derfor have en content strategi.

I klassiske webprojekter bliver der brugt lang tid på at afklare forretningsmål, brugerbehov, informationsarkitektur, design og teknik. Men først når lanceringen nærmer sig bliver der kigget på webindholdet. Derfor er der meget indhold på nettet, som er kaotisk og afsenderorienteret. Vi sætter fokus på godt webindhold, som understøtter jeres forretningsmål og skaber tilfredse kunder og brugere.

v/Lars Harder, Account Director og Nanna Engberg, Seniorkonsulent, User Experience

Published in: Design
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,381
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Spørgsmåletkanstillespå mange måderogi mange sammenhænge. Detkanstillestidligtogdetkanstilles sent. Detkanstilleskritiskogdetkanstillespanikslagentisidsteøjeblik. Detburdeværedetførste men eroftedetsidste.
 • Indholder en fluffy størrelseog ender tit I ‘jegsynesdetergodt’, ogdeterargumenter der ikkeerforretningskritiskeogderforrygerlangtnedpåprioriteringslisten.
 • Snakhellereom de resultaterindholdetskalskabe. Fåflyttetbrugerenfratanketil handling
 • Eksempel:
 • Æggenevarudsolgt, men (for)brugerenharfåetmagtog agt. BemærkhvordanNemlig med kommunikationformåede at rykkestemningen.
 • den der rammer brugeren med detbedsteproduktpådetrigtigetidspunkt, vinderHvadentenbrugerenskalkøbe en billet menskontrollørennærmer sig,skalskrive sit barn op tilpasningellerfindedatoen for næstestorskraldsafhentning.
 • Brugerenanvender 7 sekundertil at træffe en beslutningom, hvorvidtdeterværd at blive. Klarhedskaberbedrekonvertering end overtalelse.
 • Der laves strategier for alt. Fokuspå at kommei gang ogdettaktiske. Pas på med at hænge fast I ‘strategi-hængedyndet’- komhellere I gang ogfånogleenkleresultater der kanbakke op om at etablere en egentlig content strategi.
 • Generalen
 • Sergenten
 • CS er et rammeværk for selve den taktiskecontentproduktionoghåndtering.Fokusér for gudsskyldpåindholdet, hængikke fast I detstrategiske
 • Tekster mange ting – deterBrødtekstOverskrifterBilledteksterLinks (megetvigtige)Labels (de vigtigste)
 • Billederkanogsåunderstøttekonvertering – bådedirekte (produktbilleder) ogindirekte (skabestemningogfølelser, identifikationog brand)
 • Video ergodttil mange ting – f.eks. Forklaringerafkompleksefænomenerellervisningeraffysiskeprodukter ‘in action’.
 • Illustrationerkanforklarenogetmegetkomplekst, GE anvenderinteraktiveinfographicstil at forklarederes findings, mens Make Magazine brugerdettil at forklareelektroniskekompnenter man skalanvende I deresprojekter
 • Lydkanværeindhldhvadentendeterdetprimæreindholdeller bare en del af et samletindholdsbillede
 • Kommunikationssituationer, dvs. Kontekst, Motivation ogBehoverdet der definerer, hvad der ergodtindhold.Ikkeklassiske, objektivebedømmelseskriteriersom en anmeldervurderer et stykkemusikellerlitteraturefter, ejhellerjournalistiskekriterierI dag snakker vi Customercentricog business centric, mødetmellembrugerenog den instanshunopsøger for at nå et mål – dvs. En klassiskkommunikationssituation. Deterdetsuccesfuldemøde, der afgør, hvad der ergodtindhold.
 • Alt indholdharen funktion. Den skal vi værebevidstom, for at kunnesætte de rettemålepunkter op ogvurdereeffekten – ogfølge op.
 • 6% erdethøjtellerlavt – detved vi reeltikkesomforbrugere.Deterafsenderen I centrum, der fortæller de ved – take it or leave it. Beregningerikke rocket science, men vi glemmerdetog de 7 sekunderergået.
 • Her erdetmig der er I kontrol, ogdeterdet de tagerudgangspunkt I.Jegfår de oplysningerjegskalbruge for at konverteretil glad ogtilfredskunde.Indholdetsfunktioner at få information ombrugeren.
 • Er der nogen her der – på 7 sekunder - kangennemskue, hvilkenaf de to der erbedst?
 • Her fårjeg et overblik over, hvadjegfårudaf at vælge den enefremfor den anden.Konverteringen ligger påtelefonen. Erdet den bedstekonvertering? Kunnedetgøresbedre?
 • Lad osligelæse her…
 • Herer der en tante med en heltegen agenda. Hun hørteikkeefter. Tiltrods for at hun lever af at sælgeflybilletter
 • Her bliver der lyttetogforeslåetsådeter en lyst. Jegkøberrejsenog liker!
 • Hersker der for meget. HvaderKlarma, hvader Gamble, oghvorlilleer den nederdelegentlig? Detviser sig at der kun er en model tilbage, men deterikketydeligt. Mine 7 sekunderergået, men nu vedjeg da, at jeglederefter en Modstrømnederdel med flæser, ogdetviljegsågoogleogfinde et andetsted.
 • Der ermasserafgodedetaljerpåbådetekst, billederog video. God copy, godehelhedsvisningerog tips, og information omhvadstørrelsemodellener, så man kanvurdereegenstørrelse – jegbliverlængere end 7 sekunder, men jegfik alt detjegskullebrugemegetmegethurtigt.
 • De fire ting nøgleorderhjørnesten for godtindhold
 • Husk nu at måle. Ikke bare intro og outro, men alletrinpåvejen.
 • Såhvordanskaber DU de resultater der skaltil?
 • Gå¨systematisktilværks, anvendprocesoggoderedskaber,fremfor at gå I gang med at lave indhold.
 • Derer en kronologisomerlogiskuansethvor du starter. Og den starter med indholdetogmålsætningerneUndersøgvirkeligheden, Evaluerditindholdpåbaggrundaf dine undersøgelserPlanlæghvordan du kommerderhenhvor du hellerevilværeoghvad du vilmålepå.Eksekver: Alt det du gør – laver ellerrevidererindhold,aggregererellerskafferindhold, etablerermetoderellerstrukturer der skalsikrehøjkvalitetsindhold.
 • Når du skalundersøgevirkelighedener der trespørgsmål: Hvormegetindholdhar du? Hvadsker der pådet? Hvorforskerdet?
 • Du skal vide hvormeget du har. Eks.: Kundekomind – troedeselvhunhavde 1000 sider – ca. Detviste sig at være13000 sider. Husk: Hver side har en funktion I et flow ogskalmåles. Determegetfunktionog at målepå. Ingenfokus.
 • Content inventory - En dejligogpraktiskøvelse, der ALDRIG erspildaftid. Skærnedpådetuansethvad du gør. Jo flere sider du har, desto mere skal du pleje.Goderådpånettet: Brugredskabertil at automatiseresåmegetsommuligt at processenÅben excel  Lav en struktur med  Kom I gang.
 • Allerførstskal du forståhvad der alleredeforegår: Hvordanopførerbrugerne sig påjeres site? Hvorgodtkonverterer I pånuværendetidspunkt?Dernæstskal du forklaredet med indsigter I brugerne – skaf dig videnpå dine præmisser (reel research, eller input fra marketing ogkundeservice)
 • Måske laver du en kortgennemgangafkonkurrenternes sites og finder udaf, hvordangræssetserudpå den anden side.
 • Nu har du undersøgtvirkelighedenogkenderbehovene. Nu skal du operationsliere den for at kunneevaluere. Hvemerbrugerneoghvadhar de brug for at vide oghvordan
 • Nedfæld de vigtigste insights ombrugerne I forholdtil mission, motivation ogkontekstLavgernesmå personas.
 • Hvadvil I opnå?Fleremedlemsskaber?Fleresalg?Færreopkald?
 • Påbaggrundaf data har du måskevalgt et sektion.Kigpåindholdet med evalueringsbrillernepå – erdetgodtnok? Se ogsåpåprocessen (og find måske en bid afforklaringen) – erprocessenkompleks? Erdet smart? Er der reelefaldgruber I processen der modarbejderbrugerorienterethed? Er der simpelthenikke sat pengeaftildet?
 • Du skalnaturligvisikkeskrive en roman omdet du finder udaf.Lav en (kort) præsentation der ridser dine findings op, oghvordan du erkommetfremtildem – husk dine evalueringskriterier.MÅSKE viser du den tilnogen.Måske sender du et par mails oggår I gang med at lave ompådet der skalændres. Der kommerhelt an på, hvor du er I processen, oghvad din rolleer.
 • Såerdettidtil at bliveheltkonkrete – Hvadvil du sige, hvordanskaldetgøres, hvilketarbejdeskaludføresoghvemskal lave det? Hvornårskaldetværefærdigt, og for hvemskaldetpræsenteres? Lav enlilleprojektplanogfånogleallieredetil at hjælpe dig.Aftal et møde med din chef, så du har en bagkant.
 • Du skal vide hvad du vilsige for at opnå dine målogimødekommebrugerens mission og tale tilhans motivation?Eksempletsmagt – Kids go for… Mål: Færrefedeogsygebørn. Budskaber: Enkleoghandlingsanvisende – skalvære I al kommunikation – såer de 7 minutterikkesåsvære.Pigenfrarejsebureauet der havde de ti key messages hængendeved sin skærm.
 • Hjælperedskabertilproduktionsfasen – Fastholdernøglebudskaberneogfokuspådetvigtige, effektivisererproduktionsprocessen
 • Detergodt have noglevejledenderetningslinjer for hvordanindholdserudogvirker. Detgørdetnemmere at producere for nyeoggamle
 • Indholdsskabelonerhjælper dig til at fåvidenomprodukterneudafhovedetaf de folk, der ereksperter I dem.De ersærligtgode, når der erflere der haransvar for indholdet – eksperterneogdem der skalskrive. Deter et fællesredskabtil at tale omindholdetogforme det.
 • Hvordan vi talerfortæller en masse omhvem vi eroghvormegetbrugerenkan stole påos. God tone sparer sekunder.Erdetfxtroværdigkommunikation, hvis en afvirksomhedensværdierer "moderne", mens man skriver ”Allehenvendeservedrørendemedlemsskabskalrettes mod administrativtpersonale I åbningstiden."? Sprogeter med andreord en væsentlig dimension af den oplevelsebrugerenharafjersomtroværdige –
 • Såskal der laves en hel banal tidsplan – hvemleransvarlig for hvadoghvornår, hvilke deadlines har du/I, hvornårvil du måle, oghvem
 • Påbaggrundaf din analyseog dine redskabererdettidtil at producereindhold.
 • Hvad der bliver den endeligeeksekveringved kun I, når I kommerdertil. Optimeringpåenkelt dele (navngivning, labeling, billedbrug)Omkrivningafpassager/sammenlægningaf sider (ændringaftekst I henholdtilnøglebudskaberog Most wanted responsesNedlægningaf sider (har de forretningsværdi? Hjælper de brugeren?)Nytindhold – rigereindhold?
 • Og du skal face dinorganisationaf Marketing, Jura, Din stressede chef, IT-chefen… men nu med resultater!
 • Detertidtil I fællesskab at skaberesultater med bedreindhold – mange steder
 • Nu skal du præsentere dine resultaterog den proces du harværetigennem – ogsæt gang I flerespændendeprojekter med indhold I fokus.
 • Hvad med indholdet?

  1. 1. Morgenbriefing d. 27. september 2011Hvad medindholdet?Nanna Engberg, Seniorkonsulent, User ExperienceLars Harder, Account Director
  2. 2. THERE IS NOTHINGMORE IMPORTANTON THE WEB THANCONTENT …BUT DON’T TALK ABOUT IT Gerry McGovern © Creuna 2
  3. 3. Hvad skal vi så tale om? brugeroplevelse konverteringer vellykkede handlinger klarhed effektivitet samtale brugerens tid © Creuna 3
  4. 4. Forrester: The Age of the customer Kilde: Forrester Research, Competitive Strategy in the Age of the Customer © Creuna 4
  5. 5. Historien om Lars og æggene © Creuna 5
  6. 6. Hvordan gør vi det? Brugeren har en mission Brugeren har en motivation Brugeren har en kontekst © Creuna 6
  7. 7. DE FØRSTE x3 Hvor er jeg? KLARHED Special Report TRUMFER Clarity Trumps Persuasion: How changing Hvad kan jeg gøre her? OVERTALELSE Hvorfor skulle jeg gøre det? Kilde: Marketing Experiments © Creuna 7
  8. 8. Content strategy 8
  9. 9. Strategi-fatigue?ForretningsstrategiKommunikationsstrategiWebstrategiMediestrategiSocial Media strategiKanalstrategiDigital strategiMarketingstrategiSEO-strategi… © Creuna
  10. 10. Dagens første Wikipedia “…achieving “…the practice business of planning the goals by content maximizing creation, deliver the impact of y, and content” governance" © Creuna
  11. 11. Hvad er indhold? 13
  12. 12. Dagens anden Wikipedia “…information “…digital infor- and experiences mation and that may provide experiences that value for an must provide end-user in value for an end- specific user in specific contexts” contexts” © Creuna
  13. 13. Tekst © Creuna
  14. 14. Billeder © Creuna
  15. 15. Video © Creuna
  16. 16. Illustration © Creuna
  17. 17. Audio © Creuna
  18. 18. Hvad kendetegnergodt indhold? 20
  19. 19. Godt indhold er målbartGodt indhold skaber gode resultater - fordidet er målrettet. © Creuna 21
  20. 20. EffektivitetTid er den ny valuta i den digitale verden.Godt indhold er indhold, der understøtteren hurtig og effektiv løsning af et problem.Godt indhold giver brugerne tid frem for attage deres tid. © Creuna 22
  21. 21. © Creuna 23
  22. 22. © Creuna 24
  23. 23. TransparensMennesker finder og deler information omalt og alle. Vi kan ikke gøre andet end athjælpe dem med det.Godt indhold er værdifuld information i denrette kontekst. © Creuna 25
  24. 24. © Creuna 26
  25. 25. © Creuna 27
  26. 26. SamtaleGodt indhold er den samtale, du selv gernevil tage del i.Godt indhold passer – fordi du lytter, før dutaler. © Creuna 28
  27. 27. Sælgerikke © Creuna 29
  28. 28. Lytterikke © Creuna 30
  29. 29. Jeg vil gerne til Malaga Lytter og Sælger © Creuna 31
  30. 30. OplevelseGodt indhold er veltillavet, loader hurtigt oghar detaljer. © Creuna 32
  31. 31. © Creuna 33
  32. 32. Jeg vil have et pencil skirt © Creuna 34
  33. 33. © Creuna 35
  34. 34. EffektivitetTransparens Samtale Oplevelse © Creuna 36
  35. 35. Godt indhold skal måles hele vejen © Creuna 37
  36. 36. Hvordan gør DU det? Brugeren har en mission Brugeren har en motivation Brugeren har en kontekst © Creuna 38
  37. 37. Redskaber ogproces 39
  38. 38. UndersøgEvaluérPlanlægEksekvér © Creuna
  39. 39. UndersøgHvor meget Hvad Hvorfor Evaluér PlanlægEksekvér © Creuna
  40. 40. Hvor meget: Overblik © Creuna 42
  41. 41. © Creuna 43
  42. 42. Hvad og hvorfor Research:Data MissionTrafik MotivationKonvertering Kontekst © Creuna 44
  43. 43. Hvad gør de andre? © Creuna 45
  44. 44. Undersøg Evaluér Hvem Hvad x 2 Hvordan PlanlægEksekvér © Creuna
  45. 45. Hvem? © Creuna 47
  46. 46. Hvad er målene? © Creuna 48
  47. 47. Evaluering hvordan? Er Indholdet målrettet? Er det fyldestgørende? Er det relevant og rettet mod brugerens behov? Er det letforståeligt, præcist og ensartet? Er det opdateret? Hvad er processen for at lave indhold? Hvad er processen for at publicere indhold? Hvad er budgettet? © Creuna 49
  48. 48. Afrapportering? © Creuna 50
  49. 49. Undersøg Evaluér Planlæg Hvad Hvordan Hvem HvornårEksekvér © Creuna
  50. 50. Hvad er nøglebudskaberne? Increase active play Promote water and physical activity consumption - Tap - Move, Play & Go into water every day Increase active transport - Stride and ride Increase consumption Kids – „Goof fruit and vegetables - Fruit and Veg - plant for your life‟these in your lunch box Decrease screen every day watching time Decrease consumption of (TV, computer and high energy foods and electronic games) - drinks - Limit high Turn off, switch to play. fat, high sugar foods (target soft drinks, chips, lollies and © Creuna 52 chocolate)
  51. 51. Hvordan - praktiske redskaber Sikrer ensartethed I form og udtryk Fokus på Most-Wanted-Response og brugerens formål med at opsøge den konkrete side Eksempler på do‟s & don‟ts © Creuna 53
  52. 52. Retningslinjer for indhold Typer af indhold Nøgleord og -budskaber Billedbrug Metadata SEO © Creuna 54
  53. 53. Indholdsskabeloner © Creuna 55
  54. 54. Tone of Voice © Creuna 56
  55. 55. Hvem og hvornår? © Creuna 57
  56. 56. Undersøg Evaluér PlanlægEksekvér © Creuna
  57. 57. Og… Action Optimering af sider Omskrivning af indhold Nedlægning af sider Produktion af nyt indholdOg husk! Hvordan vil du måle det? © Creuna 59
  58. 58. Det bliver hverdagigen 60
  59. 59. © Creuna 61
  60. 60. Hvordan gør VI det? Brugeren har en mission Brugeren har en motivation Brugeren har en kontekst © Creuna 62
  61. 61. UndersøgEvaluérPlanlægEksekvér © Creuna
  62. 62. AFSLUTNING 64
  63. 63. © Creuna
  64. 64. Godt indholdkonverterer. © Creuna
  65. 65. Du har 7 sekunder. © Creuna
  66. 66. Indhold skal kunnemåles – og du skalfølge op på det. © Creuna
  67. 67. Målet først – havbudskaberne ogmålsætningerne forøje. © Creuna
  68. 68. Gå igang! Men gåsystematisk tilværks. © Creuna
  69. 69. Godt at læse Kristina Halvorson: Content Strategy Erin Kissane: The Elements of Content Strategy Gerry McGovern: Killer Web Content (og hans nyhedsbrev)Specielt til video YouTube Creator Playbook © Creuna 71

  ×