Your SlideShare is downloading. ×
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
05. указания
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

05. указания

674

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
674
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ,,Приготвяне на храна в готов за консумация вид за учениците в ОУ „Граф Николай Игнатиев”, с. Граф Игнатиево, община „Марица“, за учебните години: 2012/2013 и 2013/2014” Предметът на обществената поръчка включва две обособени позиции, кактоследва:  Обособена позиция № 1 – „Приготвяне на храна в готов за консумация вид тип „Обяд” за учениците от I – VIII клас, обхванати на целодневна форма на обучение в ОУ „Граф Николай Игнатиев”, по проект BG51РО001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”;  Обособена позиция № 2 - „Приготвяне на храна в готов за консумация вид тип „Закуска” съгласно ПМС 308/2010 г. за ученици от I – IV клас в ОУ „Граф Николай Игнатиев”. 1. Общи условия Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на общественапоръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки(ЗОП). При съобразяване със стойността на обществената поръчка и на основание чл.14, ал. 3 от ЗОП, възложителят прилага предвидените в закона опростени правила. 1Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 2. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участиеусловия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона заобществените поръчки. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всякобългарско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техниобединения. Процедурата за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности заучастие на всички участници, отговарящи на предварително обявените от възложителяусловия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно къмобявените от възложителя условия и образците на документи, одобрени с решението заоткриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях,са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представенитеобразци, възложителят има право да отстрани участника от процедурата порадинесъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците сасамо условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането навъзложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банковагаранция и офертата на участника ще бъде отстранена (при банкова гаранция за участиев процедурата) или няма да се сключи договор (при банкова гаранция за доброизпълнение). Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право дапредстави само една оферта. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка следва даподаде оферта за една или и за двете обособени позиции. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени вобявлението и документацията за участие. 1.1. Място и срок за изпълнение на поръчката 2Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 3. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 1.1.1. Място на изпълнение • Изпълнението на поръчката и за двете обособени позиции ще се извършва в залата за хранене на ОУ „Граф Николай Игнатиев на адрес с. Граф, Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2. 1.1.2. Срок за изпълнение на поръчката • Изпълнението на поръчката е за 2 /две/ учебни години (2012/2013 и 2013/2014). 2. Изготвяне на офертата за участие в процедурата. Подаване на офертата 2.1. Подготовка на офертата Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени вдокументацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носиединствено от участниците. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всичкиизисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарятна обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие впроцедурата. 2.2. Съдържание на офертата Офертата на участника трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачнии надписани плика, както следва: • Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и посочени в т. 9.2 от настоящите указания, както и списък на документите (т. 9.1). • Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението 3Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 4. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg на поръчката съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания, указани в т. 9.3 от настоящите указания. • Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, изготвено съгласно образеца, приложен към настоящите указания (т. 9.4). Документите във всеки един плик се подреждат по указания в т. 10 отнастоящите указания ред и се представят в посочената там форма и вид. Офертата сепредставя в един оригинал. Всички страници от офертата трябва да са номериранипоследователно и подписани. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, като в горния десенъгъл се изписва: ОУ „Граф Николай Игнатиев”, адрес: с. Граф Игнатиево 4198, община„Марица“, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2, за участие в открита процедура спредмет: ,,Приготвяне на храна в готов за консумация вид за учениците в ОУ „ГрафНиколай Игнатиев”, с. Граф Игнатиево, община „Марица“, за учебните години:2012/2013 и 2013/2014”. В долния ляв ъгъл на плика се посочва наименование на участника, адрес закореспонденция на участника, телефон, факс и e-mail. Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никаквидруги фирмени печати и знаци. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе начин, се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящатаобществена поръчка. 2.3. Подаване на оферти 2.3.1. Място и срок за подаване на офертата Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или отупълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо собратна разписка на адрес: ОУ „Граф Николай Игнатиев”, адрес: с. Граф Игнатиево4198, община „Марица“, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2, деловодство, всекиработен ден от 08:30 до 15:00 часа до деня, определен в обявлението за общественапоръчка като краен срок за получаване на оферти. 4Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 5. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 2.3.2. Приемане/връщане на оферти При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, дататаи часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за коетона приносителя се издава документ. Възложителят не приема оферти, съобщени по телефона или изпратени по факсили електронен път. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното мястои срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава илизагубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата наадреса и в срока, определен от него. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно научастниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или внезапечатан, или плик с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват въввходящия регистър. 2.3.3. Възможност за допълнение/промяна на подадена оферта До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедуратаможе да промени, допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и промяната наофертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне напървоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст:„Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 2.3.4. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти Възложителят удължава обявените срокове в процедурата съгласно чл. 27а, ал. 8от ЗОП, когато: • когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение; 5Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 6. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg • в случай, че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 3 (три) дни. В този случай възложителят удължава срока с толкова дни, колкото е забавата. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата съгласно чл.27а, ал. 9 от ЗОП, когато: • в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта; • поради производство по обжалване. Съгласно чл. 27а, ал. 10 от ЗОП, с публикуването на решение за промяна врегистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица сауведомени. 3. Изисквания към участниците в процедурата 3.1. Общи изисквания В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват катоучастници български или чуждестранни, физически или юридически лица,включително техни обединения, които отговарят на предварително обявените отвъзложителя условия. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко отлицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне насертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласноизискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението научастието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в договора засъздаване на обединение. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта.В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическолице може да участва само в едно обединение. Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, когато участник в процедурата е обединение,което не е юридическо лице: 6Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 7. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg • документите по ал. 1, т. 1 и 6 на чл. 56 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; • документите по ал. 1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не ерегистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците вобединението (или консорциума/сдружението) представят споразумение/договор заобединяване. Споразумението/договорът следва да бъде с нотариална заверка наподписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. В споразумението/договора трябва да се съдържат клаузи, които гарантират, че: • всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; • е определен член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; • всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • е направено разпределение на дейностите между отделните членове на обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което дапредставлява обединението за целите на поръчката, ако такова не е определено вдоговора за създаване на обединение. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение илив приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението нагорепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването наофертата – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлаганена настоящата обществена поръчка. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение напоръчката съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, документите по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 на чл. 56 от 7Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 8. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bgЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно видаи дела на участието на подизпълнителя/ите. Възлагането на дейности на подизпълнители е допустимо само ако участникътприеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посоченитеподизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на другучастник, не може да представя самостоятелна оферта. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане нанастоящата обществена поръчка, ако: • в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или • е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като партньор/съдружник/член в обединение или участва в повече от едно обединение, което се явява участник в процедурата, или • в офертата на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил декларация за съгласие за участие като подизпълнител съгласно приложен образец. • е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв. 3.2. Административни изисквания 3.2.1. Административни изисквания съгласно ЗОП 3.2.1.1. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП, участникът трябва: т.1. да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: 8Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 9. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg • за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; • за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; • за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; • за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. т.2. Участникът трябва да не е обявен в несъстоятелност. т.3. Участникът да не е в производство по ликвидация или да се намира вподобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 3.2.1.2. Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП, участникът трябва: т.1. да не е в открито производство по несъстоятелност, и да не е сключилизвънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговскиязакон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедурасъгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговатадейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; т.2. да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейностсъгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението,включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната исигурността; т.3. да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл всила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване назадълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряванесъгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; т.4. да няма наложено административно наказание за наемане на работа нанезаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 9Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 10. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg т.5. да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 отНаказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане наобществени поръчки; Забележка: Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, сеприлагат, както следва: 1) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 отТърговския закон; 2) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, безограничено отговорните съдружници; 3) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 отТърговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата почл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 отТърговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 отТърговския закон; 5) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговскиязакон; 6) при едноличен търговец – за физическото лице-търговец; 7) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата,които представляват участника; 8) в случаите по точки от 1) до 7) включително - и за прокуристите, когато иматакива. 3.2.1.3. Съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗОП, не могат да участват в процедура завъзлагане на обществена поръчка участници: 1) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя илисъс служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на §1, т. 23аот допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки; 2) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона запредотвратяване и установяване на конфликт на интереси.10Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 11. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Забележка: Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал.5, т. 1 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. „Свързани лица“ по смисъла §1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Законаза обществените поръчки са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете илиакциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна илиобщинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно наобщината в това дружество. За доказване на горните изисквания участникът представя попълненидекларации по образец. Съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т.1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване надекларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридически лице,изискването се отнася за всеки един от партньорите, декларацията се попълва и сепредставя за всеки един партньор. Когато участникът предвижда участие наподизпълнител/и, декларацията се попълва и представя и за всеки един отподизпълнителите. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение начуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестраннилица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която саустановени. Когато деклараторът е чуждестранно лице, декларацията се представя и впревод на български език.11Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 12. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомятвъзложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 отЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане нанастоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните административниизисквания. 3.3. Икономически и финансови изисквания 3.3.1. Участникът да е реализирал общ оборот от стоки и услуги, сходни спредмета на поръчката, общо за предходните 3 /три/ приключили финансови години(2009 г., 2010 г. и 2011 г.), в зависимост от датата, на която е учреден участникът или езапочнал дейност, в размер на: 1) минимум 100 000 /сто хиляди/ лева без ДДС – заобособена позиция № 1; 2) минимум 10 000 /десет хиляди/ лева без ДДС – за обособенапозиция № 2. За доказване на горното икономическо и финансово изискване се представя: 1) Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011 г. –за юридическите лица; за физически лица - официален документ, удостоверяващдохода за всяка една от последните 3 години (заверена годишна данъчна декларация отТДД или друг еквивалентен документ); 2) Информация за оборота от стоки и услуги, сходни с предмета на настоящатапоръчка, като се попълва декларация за изпълнение на финансовите изисквания поприложен образец. Забележка: Изискването за представяне на частите от годишните финансовиотчети не важи за участници, представили ЕИК и за които данните са достъпни втърговския регистър към Агенция по вписванията. Когато участникът в процедурата има намерение да използва подизпълнител/иза дейности по доставката и услугата, изискуемите по-горе документи се представят иза тях, а минималните изисквания се прилагат съобразно дела на участието наподизпълнителя/ите. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,изискуемите по-горе документи за доказване на икономическите и финансовивъзможности, се представят само за участниците, чрез които обединението доказвасъответствието си с посочените от възложителя изисквания.12Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 13. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg В случай че участникът е чуждестранно лице, същият представя еквивалентендокумент на исканите от възложителя, съставен съобразно законодателството настраната, в която е установен. При липса на предвидена правна регламентация инесъставяне на еквивалент, участникът представя декларация за верността напосочените от него обстоятелства. Когато деклараторът е чуждестранно лице, декларацията се представя и в преводна български език. 3.4. Технически изисквания 3.4.1. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката,включително лице, одитиращо процеса на съхранение и приготвяне на храната ихранителните продукти, вложени в нея. В тази връзка участникът да разполага поне с: • 1 гл. готвач (относимо само за обособена позиция № 2); • 1 технолог (относимо само за обособена позиция № 2); • 1 шофьор на МПС за доставка на готовата храна. За доказване изпълнението на това изискване участникът следва да представи: • Списък с лицата, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – свободна форма, като следва да е посочено име на лицето, образование и придобита професионална квалификация. Списъкът следва да е придружен с копия на документи, удостоверяващи образование, специалност, професионална квалификация на посочените лица. 3.4.2. Участникът трябва да е изпълнил поне 1 (един) договор, сходен с предметана обществената поръчка, през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), взависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си,удостоверено с препоръки (референции) за добро изпълнение. Забележка: Под „сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира договорза услуга и/или доставка, свързана с приготвяне и предоставяне на готова храна. За доказване изпълнението на това изискване участникът следва да представи: • Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени от участника през последните три години – 2009, 2010,13Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 14. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 2011 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружена от препоръки за добро изпълнение. Препоръките към изпълнени договори от списъка следва да описват предмета, стойността, датата и мястото на изпълнение на доставката или услугата, възложител, адрес и телефон за контакт, както и информация дали договорите са изпълнени качествено и в срок, професионално в съответствие с нормативните изисквания. 3.4.3. Участникът да разполага минимум с 1 (един) обект за производство итърговия с храни, регистрирани в ОДБХ съгласно чл. 12 от Закона за храните. За доказване изпълнението на това изискване участникът следва да представикопие от удостоверение по чл. 12 от Закона за храните, придружено от копие надокумент за собственост, наем или ползване на обекта/ите. Забележка: Във връзка с §2 от ПЗР на ЗБАБХ, се приемат и удостоверения отРИОКОЗ/РЗИ, издадени до влизането в сила на ЗБАБХ (25.01.2011 г.), за срока, закойто са издадени. 3.4.4. Участникът да разполага минимум с 1 (един) бр. МПС за изпълнение напоръчката, което да е регистрирано в ОДБХ. За доказване изпълнението на това изискване участникът следва да представизаверени от него копия на удостоверения за регистрация на предвидените заизпълнение на поръчката транспортни средства в ОДБХ, придружени от копия насвидетелства за регистрацията им в КАТ и договори за наем, ако тези МПС не сасобствени на участника. Забележка: Във връзка с §2 от ПЗР на Закона за българската агенция побезопасност на храните се приемат и удостоверения от РИОКОЗ/РЗИ, издадени довлизането в сила на ЗБАБХ (25.01.2011 г.), за срока, за който са издадени. 3.4.5. Участникът да притежава валиден сертификат за разработена и внедренаНАССР система за управление безопасността на храните, съгласно чл. 70, ал. 1 отНаредба № 5/2006 г. за хигиената на храните или еквивалент или декларация,подписана от участника, че внедрява такава система. За доказване изпълнението на това изискване участникът следва да представикопие от сертификат за разработена и внедрена НАССР система за управлениебезопасността на храните или еквивалент или декларация, подписана от участника, чевнедрява такава система.14Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 15. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Когато участникът в процедурата има намерение да използва подизпълнител/иза дейности по доставки и/или услуги, изискуемите по-горе документи по т. 3.4.1 и т.3.4.2 се представят и за тях, а минималните изисквания се прилагат съобразно вида идела на участието на подизпълнителя/ите. Подизпълнителят трябва да е регистриран почл. 12 от Закона за храните, да притежава регистрирани в ОДБХ моторни превознисредства и да е внедрил система НАССР за изпълнение на съответните дейности, закоито участникът е декларирал, че ще го използва. В случай че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице,изискуемите по-горе документи от т. 3.4.1 и т. 3.4.2 за доказване на техническитевъзможности и/или квалификация се представят само за участниците, чрез коитообединението доказва съответствието си с посочените от възложителя изисквания, апосочените минимални изисквания по т. 3.4.3, 3.4.4 и 3.4.5 важат и следва да бъдатдоказани от всеки член на обединението, който, според направеното разпределение надейностите в договора за обединение, ще вземе участие в конкретните доставки и/илиуслуги за изпълнение на поръчката. Когато участникът е чуждестранно лице, представените документи следва да сапридружени и с превод на български език. 3.5. Запознаване със залата за хранене на ОУ „Граф Николай Игнатиев”, с. ГрафИгнатиево, община „Марица“, където ще се изпълнява поръчката. При подготовка на офертата си участниците могат да извършат оглед исамостоятелно проучване на залата за хранене на училището. Огледът се извършва всеки работен ден от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. Лице за контакти: г-жа Даниела Петкова – директор; тел. 031072260, 0893313717 За извършения оглед и самостоятелно проучване участникът подписвадекларация за запознаване със състоянието на залата за хранене на ОУ „Граф НиколайИгнатиев” по образец. При участие на обединение/консорциум от физически и/или юридически лица,образецът на декларация се попълва и подписва от представляващия обединението,съгласно споразумението за участие в настоящата процедура или изрично пълномощно. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане нанастоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горното изискване.15Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 16. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 4. Срок на валидност на офертите Срокът на валидност на офертите на участниците е минимум 180 (сто иосемдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. При необходимост възложителят може да изиска от участниците да удължатсрока на валидност на подадените оферти до момента на сключване на договора заобществена поръчка. 5. Място и срок за получаване на документацията за участие Желаещите да получат документация за участие в процедурата за възлагане наобществената поръчка могат да направят това на посочения по-долу интернет адрес навъзложителя, секция „Обществени поръчки“ (профил на купувача). Пълен достъп по електронен път до документацията за участие се предоставя наинтернет адрес: www.grafignatiev.alle.bg. Документацията за участие може да се получава до 7 дни преди изтичане насрока за получаване на офертите. В случай на промяна в документацията за участие съгласно чл. 27а от ЗОП,възложителят предоставя променената документация на посочения интернет адрес(профил на купувача). 6. Цена на документацията за участие Не се предвижда заплащане на документацията за участие. 7. Искане на разяснения Всяко лице, получило документация за участие, може да поиска писмено отвъзложителя разяснения по същата. Искания за разяснения се правят писмено. Въпросите следва да са формулираниясно и точно, да е посочено наименованието на обществената поръчка, за която сеотнасят.16Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 17. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 7.1. Срокове за искане на разяснения Исканията за разяснения могат да бъдат правени до изтичането на срока заполучаване на документацията, посочен в обявлението за обществена поръчка. 7.2. Срокове за отговор Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която епостъпило запитването. Възложителят съобщава разяснението на всички лица, които са получилидокументация за участие, без да отбелязва в отговора лицето, което е направилозапитването. Възложителят публикува разяснението на интернет страницата си:www.grafignatiev.alle.bg. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се получаваот други участници по електронен път. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок заполучаване на оферти остават по-малко от 3 (три) дни, възложителят е длъжен даудължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. 8. Гаранции 8.1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й Гаранцията за участие е в размер на: 1) 1 000 (хиляда) лева - за обособенапозиция № 1; 2) 100 (сто) лева – за обособена позиция № 2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представипод формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция,тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок навалидност 180 (сто и осемдесет) дни включително от крайния срок за получаване наофертите.17Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 18. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, товаследва да стане по следната сметка: Банка: „ТОКУДА БАНК“ АД - ЦУ, офис Пловдив; IBAN: BG18 CREX 9260 3115 8180 00 BIC: CREXBGSF При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане или вбанковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки отсъдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносителна сумата по гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане нанастоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банковагаранция за участие. 8.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия иначин на плащането й Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от прогнознатастойност на обособената позиция без ДДС, посочена в обявлението. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: „ТОКУДА БАНК“ АД - ЦУ, офис Пловдив; IBAN: BG18 CREX 9260 3115 8180 00 BIC: CREXBGSF, или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представябанковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция заизпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежното нареждане или вбанковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.18Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 19. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всекиот съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответновносител на сумата по гаранцията. 8.3. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията ипо реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в процедурата дорешаване на спора, когато участникът в процедурата за възлагане на общественапоръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Съгласно чл. 61, ал. 2 от ЗОП, възложителят има право да усвои гаранцията заучастие независимо от нейната форма, когато участник в процедурата: • оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; • е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: • отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; • класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, презкойто средствата законно са престояли при него. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчкагаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичанена срока за обжалване на решението за прекратяване. 8.4. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение19Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 20. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, сеуреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя иизпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва предиопределеният за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение. 9. Указания за представянето на оферта За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена приусловията и изискванията на настоящата документацията за участие. Същата сепредставя в срока, посочен в обявлението. Офертата се представя със съдържанието,определено в настоящите указания за участие. Във всеки плик се поставятопределените по-долу документи и материали, а именно: Документи за съответствие с изискванията на възложителя (плик № 1„Документи за подбор”) – прилага се един общ плик № 1 и за двете обособенипозиции. 9.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатанот участника, поставен в плик № 1. 9.2.1. Информационен лист – попълва се и се представя по образец. Когатоучастник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът сепредставя общо за обединението, като се подписва от определения представител. 9.2.2. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен кодсъгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическолице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагатеквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която саустановени. Документът следва да е с дата на издаване, предшестваща отварянето наофертата, не по-късно от 2 месеца. Представя се в официален превод. Когатоучастникът е физическо лице, представя копие от документ за самоличност. Наоснование чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът е обединение/консорциум, коетоне е юридическо лице, всяко физическо и/или юридическо лице, включено вобединението/консорциума, прилага съответно копие от документ за самоличност иликопие на документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23от Закона за търговския регистър при спазване на определените по-горе в настоящататочка условия. На основание чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато участникът предвижда участиена подизпълнители, документите се представят за всеки от тях при спазване наопределените по-горе в настоящата точка условия.20Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 21. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 9.2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено дапредставлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява отлицата, които имат право на това, съгласно документите му за търговска регистрация). 9.2.4. Споразумение за създаване на обединение/сдружение/консорциум заучастие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не еюридическо лице). 9.2.5. Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително епосочен представляващият, когато участникът е обединение и лицето не е посочено вспоразумението за създаване на обединение. 9.2.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2и т. 5 от ЗОП (по образец). Попълва се и се представя приложеният образец. 9.2.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал.2, т. 1, т. 3 и т. 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП (по образец). Попълва се и се представяприложеният образец. 9.2.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП.Попълва се и се представя приложеният образец. 9.2.9. Доказателства за финансовото и икономическо състояние по чл. 50 отЗОП: 9.2.9.1. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011г. – за юридическите лица; за физически лица - официален документ, удостоверяващдохода за всяка една от последните 3 години (заверена годишна данъчна декларация отТДД или друг еквивалентен документ), в зависимост от датата, на която е учреденучастникът или е започнал дейност. 9.2.9.2. Информация за оборота от стоки и услуги, сходни с предмета нанастоящата поръчка, като се попълва декларация за изпълнение на финансовитеизисквания по приложен образец. 9.2.10. Доказателства за техническите възможности за изпълнение напоръчката по чл. 51 от ЗОП: 9.2.10.1. Списък с лицата, които ще бъдат ангажирани в изпълнението напоръчката – свободна форма, като следва да е посочено име на лицето, образование ипридобита професионална квалификация. Списъкът следва да е придружен от копия на21Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 22. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bgдокументи, удостоверяващи образование, специалност, професионална квалификацияна посочените лица. 9.2.10.2. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки иуслуги, изпълнени от участника през последните три години – 2009, 2010, 2011 г., взависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си,придружена от препоръки (референции) за добро изпълнение - попълва се и сепредставя по образец. 9.2.10.3. Копие на удостоверение по чл. 12 от Закона за храните, придружено откопие на документ за собственост, наем или ползване на обекта/ите. 9.2.10.4. Копия на удостоверения за регистрация на предвидените за изпълнениена поръчката транспортни средства в ОДБХ, придружени от копия на свидетелства зарегистрацията им в КАТ и договори за наем, ако тези МПС не са собствени научастника. 9.2.10.5. Копие от сертификат за разработена и внедрена НАССР система зауправление безопасността на храните или еквивалент или декларация, подписана отучастника, че внедрява такава система. 9.2.11. Документ за гаранция за участие – оригинал на вносна бележка илиоригинал на банковата гаранция за участие. 9.2.12. Декларация за участието на подизпълнители. Представя се по образец.Когато участникът няма да ползва подизпълнители, представя декларацията, катоизрично в нея отбелязва това обстоятелство. 9.2.13. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв приизпълнението на обществената поръчка (по образец). Представя се подписана от всекиедин подизпълнител, който участникът е декларирал, че ще ползва. Когато участникъте декларирал, че няма да ползва подизпълнители, декларацията се подава, като върхунея се изписва текст „неприложимо“. 9.2.14. Декларация за запознаване със състоянието на кухненския блок и залатаза хранене на ОУ „Граф Николай Игнатиев” за изпълнение на поръчката – попълва се исе представя по образец. 9.2.15. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - попълва се исе представя по образец. 9.3. Техническо предложение (плик № 2 „Предложение за изпълнение напоръчката”) - прилагат се два плика № 2, поотделно за всяка обособена позиция. Върху22Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 23. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg всеки плик „Предложение за изпълнение на поръчката” за отделната обособена позиция трябва да бъде посочен номерът и наименованието на обособената позиция, за която се отнася. Техническото предложение се изготвя от участника по приложените образци – приложение А1 за обособена позиция № 1 и приложение А2 за обособена позиция № 2. Към техническото предложение се прилага разработено от участника детайлно седмично меню по дни, придружено от подробно описание на продуктовите групи храни, използвани за съответните ястия/закуски, както и кулинарната технология на тяхното приготовление. По обособена позиция № 2 участникът следва да изложи и конкретни мерки, с които предвижда да ограничи консумацията на мазнини, рафинирана захар и готварска сол. 9.4. Предлагана цена (плик № 3 „Предлагана цена”) - прилагат се два плика № 3, поотделно за всяка обособена позиция. Върху всеки плик „Предлагана цена” за отделната обособена позиция трябва да бъде посочен номерът и наименованието на обособената позиция, за която се отнася. Ценовата оферта се изготвя по образец – приложение В1 за обособена позиция № 1 и приложение В2 за обособена позиция № 2. Предложените единични цени следва да бъдат определени за 1 бр. обяд в рамките до 1,83 лв. без ДДС за обособена позиция № 1 и 1 бр. закуска в рамките до 0.42 лв. без ДДС за обособена позиция № 2. Стойността на храната включва всички разходи по приготвяне, опаковка, етикет, доставка и транспорт, включително товаро-разтоварни разходи, в т.ч. печалба и други присъщи. Ценовата оферта трябва да бъде изготвена в съответствие с приложения образец към настоящата документация. Валутата на предложението е в български лева. Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) или начина на формирането й, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Документите се представят с посоченото по-горе съдържание и подредени в ред по съответните пликове и в изискуем вид и форма, както следва: Оригинал/№ Документи Форма копие Плик № 1 „Документи за подбор” Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и1 Оригинал Свободна форма подпечатан от участника. 23 Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „Граф Николай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 24. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Оригинал/№ Документи Форма копие2 Информационен лист Оригинал Приложение № 1 Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за юридически лица или еднолични търговци; Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, Копие в която са установени. Представя се в официален превод.3 Когато участникът е физическо лице, се представя копие от - документ за самоличност. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, се представят приложимите документи за регистрация или ЕИК съответно за всяко включено в обединението физическо и/или юридическо лице съобразно горните изисквания. Документите се представят и за всеки подизпълнител. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да Оригинал или представлява участника в процедурата (когато участникът не се копие с3.1 - представлява от лицата, които имат право на това, съгласно нотариална документите му за съдебна регистрация). заверка Споразумение за създаване на Оригинал или обединение/сдружение/консорциум за участие в обществената копие с3.2 - поръчка (когато участникът е обединение, което не е нотариална юридическо лице). заверка Документ, подписан от лицата в обединението, с който се Оригинал или определя представител на обединението/сдружението копие с3.3 /консорциума, който ще представлява обединението и ще - нотариална подписва документите (когато в договора за създаване на заверка обединението не е изрично посочено).4 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 Оригинал Приложение № 2 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП (по образец)5 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 Оригинал Приложение № 3 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП (по образец)6 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 Оригинал Приложение № 4 24 Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „Граф Николай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 25. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Оригинал/№ Документи Форма копие от ЗОП (по образец) Доказателства за икономическото и финансовото състояние по7 чл. 50 от ЗОП. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят: За юридически лица: счетоводен баланс и отчет за приходите и Копие разходите за 2009, 2010 и 2011 г., или друг еквивалентен документ, в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал дейност.7.1 - За физически лица - заверена годишна данъчна декларация от Копие ТДД или друг еквивалентен документ, удостоверяващ дохода за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. За чуждестранни лица: еквивалентен документ Копие Декларация относно доказателства за изпълнение на7.2 Оригинал Приложение № 5 финансовите изисквания Доказателства за техническата възможност за изпълнение на8 поръчката по чл. 51 от ЗОП, както следва: Списък с лицата, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – свободна форма, като следва да е посочено име на лицето, образование и придобита професионална Свободна8.1 - квалификация. Списъкът следва да е придружен с копия на форма документи, удостоверяващи образование, специалност, професионална квалификация на посочените лица. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени от участника през последните три години – 2009, 2010, 2011 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружена от препоръки (референции) за добро изпълнение. Препоръките8.2 към изпълнени договори от списъка следва да описват Оригинал Приложение № 6 предмета, стойността, датата и мястото на изпълнение на доставката или услугата, възложител, адрес и телефон за контакт, както и информация дали договорите са изпълнени качествено и в срок, професионално в съответствие с нормативните изисквания.8.3 Копие на удостоверение по чл. 12 от Закона за храните, Копие - 25 Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „Граф Николай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 26. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Оригинал/№ Документи Форма копие придружено от копие на документ за собственост, наем или ползване на обекта/ите. Копия на удостоверения за регистрация на предвидените за изпълнение на поръчката транспортни средства в ОДБХ,8.4 придружени от копия на свидетелства за регистрацията им в Копие - КАТ и договори за наем, ако тези МПС не са собствени на участника. Копие от сертификат за разработена и внедрена НАССР Копие – за система за управление безопасността на храните или сертификата8.5 - еквивалент или декларация, подписана от участника, че Оригинал – за внедрява такава система. декларацията Документ за гаранция за участие – вносна бележка или банкова9 Оригинал - гаранция за участие10 Декларация за участието на подизпълнители Оригинал Приложение № 7 Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка. Когато11 участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители, Оригинал Приложение № 8 декларацията се подава, като върху нея се изписва текст „неприложимо“. Декларация за запознаване със състоянието на кухненския блок12 и залата за хранене на ОУ „Граф Николай Игнатиев” за Оригинал Приложение № 9 изпълнение на поръчката13 Декларация за приемане на условията на проекта на договор Оригинал Приложение № 10 Плик № 2„Предложение за изпълнение на поръчката”- отделен плик за всяка обособена позиция, съдържащ: Приложение А1 за Техническо предложение (по образец), придружено от об. позиция № 11 Оригинал разработено от участника детайлно седмично меню по дни Приложение А2 за об. позиция № 2 Плик № 3 „Предлагана цена” - отделен плик за всяка обособена позиция, съдържащ: Приложение В1 за1. Ценова оферта (по образец) Оригинал об. позиция № 1 26 Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „Граф Николай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 27. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Оригинал/№ Документи Форма копие Приложение В2 за об. позиция № 2 10. Общи изисквания към представяните документи Копията на документите, включени в офертата на участника, се представятзаверени с надпис „Вярно с оригинала”, подписани от лице с представителни функциисъгласно регистрацията на участника. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Аков предложението са включени документи, сертификати и референции на чужд език,същите следва да са придружени с превод. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лицеили техни обединения, офертата се подава на български език, като документът по чл.56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: копие от документа за регистрация или единенидентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когатоучастникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа засамоличност, когато участникът е физическо лице, се представя в официален превод посмисъла на §1, т.16а от допълнителните разпоредби на Закона за общественитепоръчки. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, сепредставят и в превод. Ако участникът е обединение, документите по т. 1 и т. 6 на чл.56, ал. 1 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено вобединението, тези по т. 4 и т. 5 на чл. 56, ал. 1 – от участниците, чрез коитообединението доказва съответствието си с критериите за подбор, поставени отвъзложителя. 11. Оценка на офертите и избор на изпълнител 11.1. Място и дата на отваряне на офертите Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава отвъзложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня,определен за отваряне на офертите. 27Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 28. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Постъпилите оферти се отварят на датата, часа и мястото, обявени в обявлениетоза обществената поръчка. Участници в процедурата могат да присъстват лично или чрез упълномощенипредставители при отварянето на офертите. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговатасамоличност и представяне на съответното пълномощно. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен откомисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 11.2. Разглеждане и оценка на офертите 11.2.1. Общи условия 3а разглеждане на постъпилите оферти възложителят назначава със заповедкомисия по реда на Глава трета, Раздел V от ЗОП, за провеждане на процедурата завъзлагане на обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на офертите. Срокът за приключване на работата на комисията се определя от възложителя взаповедта. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайнаобстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. Назначената комисия от възложителя започва работа след получаване насписъка с участниците и представените оферти. Членовете на комисията и консултантите подписват и представят навъзложителя декларация съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОП след получаване на списъка сучастниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в деклариранитеобстоятелства. Възложителят или упълномощено от него лице има право на контрол върхуработата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните28Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 29. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bgрешения. При осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържаниетона съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона ипредварително обявените условия на обществената поръчка. В случай че приупражнения контрол се установят нарушения в работата на комисията, които могат дасе отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят даваписмени указания за отстраняването им. Указанията на възложителя са задължителниза комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията сеотразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особеномнение. 11.2.2. Отваряне на офертите Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците впроцедурата или техни упълномощени представители, както и представители насредствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява заналичието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейнитечленове подписват плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията предлага по единпредставител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалитеучастници. В присъствието на лицата по първия абзац на настоящата точка комисиятаотваря плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко трима отчленовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага поедин представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2на останалите участници. След това комисията отваря плик № 1 „Документи заподбор”, оповестява документите, които се съдържат в същия и проверявасъответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 1-14 от ЗОП. След извършване на посочените действия приключва публичната част отзаседанието на комисията.29Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 30. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 11.2.3. Разглеждане и оценяване на офертите Комисията разглежда документите в плик № 1 от офертата за съответствие скритериите за подбор, поставени от възложителя и съставя протокол. Когато установилипса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с другиизисквания на възложителя, комисията уведомява участниците като изпраща протоколадо всички. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя другидокументи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени впротокола на комисията. След изтичането на срока, комисията пристъпва къмразглеждане на допълнително представените документи относно съответствието научастниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които неотговарят на изискванията за подбор. Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените отучастниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи илица, да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни, както идопълнителни доказателства за данни от документите, представени в пликове № 2 и №3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовотопредложение на участниците. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия,критерия и показателите за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство отчленовете й. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следнитедействия: 1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието имс изискванията на възложителя; 2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 запредложенията в плик № 2; 3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената, което еотразено в подписан от членовете на комисията протокол. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря наизискванията на възложителя, не се отваря.30Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 31. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в точка т. 11.2.8от указанията за участие в обществената поръчка, комисията отстранява участника отпо-нататъшно участие в процедурата и не разглежда ценовата му оферта в следващияетап. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти се извършва публично, катокомисията обявява датата, часа и мястото съгласно т. 11.2.6 от настоящите указания. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени. Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени ипредставени в съответствие с изискванията на документацията за участие впроцедурата. Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следнитеправила: а) при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приемасловесното изражение на сумата; б) когато общата цена не съответства на произведението от единичната цена иколичеството, за вярно се приема единичната цена и общата съответно се коригира. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнатоснователни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики междуучастници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези случаивъзложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията, като уведомяванетоне спира провеждането и приключването на процедурата. 11.2.4. Критерий за оценка на офертите Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. 11.2.5. Показателите, относителната им тежест и методика за определяне накомплексната оценка на офертата 11.2.5.1. Показатели и относителната им тежест 1) „Предложено меню/закуска” – 40 точки. По този показател по обособенапозиция № 1 се оценява предложеното седмично меню за хранене на учащите се,31Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 32. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bgвключващ доставката на готови за консумация блюда. По обособена позиция № 2 сеоценява предложеното седмично меню за закуска. 2) „Време за реакция след рекламация” – 10 точки. По този показател и за дветеобособени позиции се оценява бързината на доставка на готови храни, съответстващинапълно на техническите спецификации, договорните условия и нормативнитеизисквания, след неприемане и рекламация на доставени готови храни, които несъответстват напълно на техническите спецификации, договорните условия инормативните изисквания. Времето за реакция след рекламация се предлага въввремеви измервател – минути в техническото предложение към офертата.Задължително е предложените минути за реакция след рекламация да бъдат не по-малко от 30 (тридесет) и не повече от 45 (четиридесет и пет). Офертата на участник,който предложи минути за реакция след рекламация по-малко от 30 или повече от 45,няма да съответства на изискванията на възложителя и следва да бъде отстранена отучастие в процедурата. 3) „Цена за изпълнение“ – 50 точки. По този показател и за двете обособенипозиции се оценява предложената от участника единична цена без ДДС за доставка на 1бр. обяд, съответно закуска. 11.2.5.2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата 1) По показателя „Предложено седмично меню/закуска” максимален брой точкиполучава предложението, съответстващо в най-голяма степен на нормативнитеизисквания за здравословно и качествено хранене на ученици. Относими (приложими иадекватни) към показателя са: По обособена позиция № 1: а/ предвиденото в менюто разнообразие на хранителни продукти, като сеотчитат седмичната честота и броят на използваните групи храни при приготвяне наястията: хляб, хлебни и макаронени изделия, тестени изделия, ориз, жито и другизърнени храни и картофи; зеленчуци; плодове; мляко и млечни продукти; месо, птици,риба, яйца, бобови храни; б/ периодичността на включването на пълнозърнестипродукти в менюто - пълнозърнест хляб, макаронени изделия (макарони, юфка,спагети); в/ периодичността и дневната норма при осигуряване на плодове и зеленчуци,както и дали са преимуществено пресни, замразени, сухи, консервирани с нискосъдържание на сол/захар; г/ периодичността и дневната норма при ежедневнотопредлагане на мляко и млечни продукти, както и чрез какви компоненти се предлагат за32Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 33. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bgконсумация; д/ периодичност на предвижданата консумация на риба, както и нейниятвид; е/ ограничаване консумацията на мазнини, рафинирана захар и готварска сол чрезпредвидени за това и описани от участника конкретни мерки; ж/ използваните приприготвяне на храната здравословни кулинарни технологии, посочени и обосновани отучастника с оглед предложеното меню. По обособена позиция № 2: а/ предвиденият в седмичното меню асортимент от храни, който включваследните групи: 1. сандвичи (с млечен компонент, с нетлъсти меса и месни продукти,риби, яйца, със зеленчуци - пресни, варени, печени, задушени, консервирани); 2.тестени закуски със зеленчукова и/или млечна плънка; 3. млека - кисело мляко, прясномляко, айран, млечни и млечно-кисели напитки; 4. плодове и зеленчуци според сезона;б/ пълнозърнести хляб или питка на сандвичите в предлаганите асортименти от всякагрупа. Оценката по настоящия показател се поставя от комисията в съответствие съсследната скала, при задължително излагане на мотиви: СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ ОЦЕНКА Отлична степен на съответствие на ангажираното техническо предложение с 40 т. изискванията за адекватност, качество и приложимост Добра степен на съответствие на ангажираното техническо предложение с 30 т. изискванията за адекватност, качество и приложимост Задоволителна степен на съответствие на ангажираното техническо предложение с 20 т. изискванията за адекватност, качество и приложимост Наличие на известна степен на съответствие 10 т. на ангажираното техническо предложение с33Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 34. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ ОЦЕНКА изискванията за адекватност, качество и приложимост Не се открива степен на съответствие на ангажираното техническо предложение с 0 т. изискванията за адекватност, качество и приложимост 2) По показателя „Време за реакция след рекламация” офертата се оценява, катонай-краткото време в минути, предложено от участник в процедурата, се дели навремето за реакция след рекламация, предложено от оценявания участник, иполученото частно се умножава по коефициента за тежест 10, или: Най-кратък срок за реакция след рекламация -------------------------------------- х 10 Срок за реакция след рекламация на участник 3) По показателя „Цена за изпълнение“ офертата се оценява, като най-нискатацена за изпълнение в лева, предложена от участник в процедурата, се дели на цената заизпълнение, предложена от оценявания участник, и полученото частно се умножава покоефициента за тежест 50, или: Най-ниска предложена цена -------------------------------------- х 50 Цена на участник34Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 35. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Крайната комплексна оценка на офертата се формира по всяка обособенапозиция поотделно като сбор от резултатите от оценяването на офертата по тритепоказателя, като максималният брой точки е 100. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, заикономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-високаотносителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по тозипоказател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител междукласираните на първо място оферти, ако икономически най-изгодната оферта не можеда се определи по реда на предходния абзац. 11.2.6. Място и време на отваряне на ценовите оферти Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне наценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата илитехни упълномощени представители, както и представители на юридически лица снестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовитеоферти комисията оповестява предлаганите цени. 11.2.7. Изключително благоприятно предложение Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, коетоподлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойностна предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисиятатрябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговотообразуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който неможе да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.Комисията може да приеме писмената обосновка на участника и да не предложи заотстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 2. предложеното техническо решение; 3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;35Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 36. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 5. получаване на държавна помощ. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисиятапрецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участниказа отстраняване от процедурата. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска ценапоради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъдедоказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли иучастникът да се отстрани. 11.2.8. Отстраняване на участник Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи, изискани отвъзложителя съгласно чл. 56 от ЗОП, както и когато не е представил допълнителноизискан документ с протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените вобявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявенитеусловия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2от ЗОП; 5. който е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата надруг участник или който е декларирал участие на подизпълнител без негово съгласие; 6. който е поставил в офертата си условия и изисквания, които не отговарят наобявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представилоферта с варианти; 7. който е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител,но не е приложил неговата декларация, а същевременно това лице е подалосамостоятелна оферта и декларира в хода на провеждането на процедурата пред36Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 37. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bgвъзложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъдетакъв; 8. който е включен в състава на повече от едно обединение, което не еюридическо лице, или участва в обединение и едновременно с това е подалсамостоятелна оферта; 9. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представилневярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителякритерии за подбор. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяватвъзложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОПи посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок отнастъпването им. 11.2.9. Крайно класиране Крайното класиране на участниците се извършва по възходящ ред, по всякаобособена позиция поотделно, като на първо място се класира офертата, получила най-голям брой точки. 11.2.10. Приключване на работата на комисията Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането наофертите, който съдържа: състав на комисията и списък на консултантите; списък научастниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите заотстраняването им; становищата на консултантите; резултатите от разглеждането иоценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложениятана участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка еикономически най-изгодната оферта; класирането на участниците, чиито оферти садопуснати до разглеждане и оценяване; дата на съставяне на протокола; в случай чеима такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и председателят гопредава на възложителя заедно с цялата документация, свързана с проведеноторазглеждане и оценка на офертите. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола на възложителя.37Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 38. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола сособено мнение и писмено излага мотивите си. 11.3. Обявяване на резултатите Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците иучастника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключванеработата на комисията. В решението възложителят посочва и отстранените от участие впроцедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им.Възложителят изпраща решението на участниците в 3 (три) дневен срок от издаванетому. 12. Прекратяване на процедурата Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка смотивирано решение в случаите по чл. 39, ал. 1 от ЗОП, а именно: 1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който да отговаря наизискванията на чл. 47 – 53а от ЗОП; 2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия отвъзложителя; 3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителяусловия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 4. първият или вторият класиран участник откажат да сключи договор; 5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат насъществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигурифинансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могълда предвиди; 6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могатда бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключвадоговор за обществена поръчка. На основание чл. 39, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да прекрати процедуратас мотивирано решение, когато:38Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 39. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 1. е подадена само една оферта за участие; 2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а отЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените от възложителяусловия; 3. участникът, класиран на първо място: а) откаже да сключи договор, или б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47,ал. 2, когато са посочени в обявлението. Възложителят в тридневен срок от решението си по чл. 39, ал.1 или ал. 2 от ЗОПуведомява участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на общественапоръчка и изпраща копие от него до изпълнителния директор на агенцията. 13. Сключване на договор за възлагане на обществена поръчка Възложителят сключва писмен договор с участника, класиран на първо място иопределен за изпълнител на поръчката. Възложителят е длъжен да сключи договор,който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всичкипредложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор възложителятможе да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиранучастник и да сключи договор с него. Възложителят няма право да сключва договор преди изтичане на 14-дневен срокот уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне наизпълнител. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител предивлизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснатопредварително изпълнение. Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен заизпълнител, който при подписване на договора: • не представи документ за регистрация в съответствие с изискванията по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП; • не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;39Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 40. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg • не представи определената гаранция за изпълнение на договора; • не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата. Лицето, определено за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията по чл. 47,ал. 1 и ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и към момента на сключване на договора. При подписванена договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен дапредстави документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата наобстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2 начл. 47. При участник обединение, който е избран за изпълнител и с когото следва да сесключи договор за възлагане на обществена поръчка, същият следва да представиудостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на обединението. За сключване на договор за възлагане на обществена поръчка избраниятизпълнител предоставя гаранция за добро изпълнение съгласно клаузите на договора. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменениена договор за обществена поръчка се допуска по изключение съгласно чл. 43, ал. 2 отЗОП. 14. Срокове за сключване на договор Възложителят сключва договор в едномесечен срок след влизане в сила нарешението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснатопредварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по ал. 3на чл. 41 от ЗОП. 15. Обжалване На обжалване подлежи всяко решение на възложителите в процедура завъзлагане на обществена поръчка, посочено в ал. 1 на чл. 120 от ЗОП, на основанията,определени в ал. 2 на чл.120 от ЗОП, пред Комисията за защита на конкуренцията. Наобжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които севъзпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат насамостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по ал.1 на чл. 120 от ЗОП. Жалба може да се подава от лицата, определени съгласно ал. 7 на чл. 120 отЗОП. Жалбата срещу действия или бездействия на възложителя, с които се40Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 41. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bgвъзпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата, се подава в 10-дневенсрок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - отдатата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата може да се подава в десетдневен срок, определен съгласно ал. 5 на чл.120 от ЗОП. Съгласно чл. 121 от ЗОП, жалбата се подава едновременно до Комисиятаза защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие илибездействие се обжалва. При обжалване на решение, действие или бездействие на възложителя впроцедурата са приложими разпоредбите на част ІV, гл. ХІ „Обжалване“ от ЗОП. 16. Изчисляване на срокове Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, както следва: • когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период; • когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работнидни, това е изрично указано при посочването на съответния срок. 17. Други указания При противоречие в записите на отделните документи от документациятавалидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите надокументите са в следната последователност: а) решението за откриване на процедурата; б) обявлението за обществена поръчка; в) техническата спецификация и пълното описание на предмета на поръчката; г) указанията за участие в процедурата; д) проекта на договор за изпълнение на поръчката; е) образците за участие в процедурата.41Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 • 42. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона заобществените поръчки.42Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

×