Wijkagent 2.0 Een onderzoek naar de invloed van sociale media op de dagelijkse werkzaamheden van de wijkagent

1,544 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,544
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wijkagent 2.0 Een onderzoek naar de invloed van sociale media op de dagelijkse werkzaamheden van de wijkagent

 1. 1. Wijkagent 2.0 Een onderzoek naar de invloed van sociale media op de dagelijkse werkzaamheden van de wijkagent Oktober 2012
 2. 2. Wijkagent 2.0 Een onderzoek naar de invloed van sociale media op de dagelijkse werkzaamheden van de wijkagent Auteur Nicole Nederhoed S1689150 Scriptie Master Strafrecht & Criminologie Rijksuniversiteit Groningen Oktober 2012 Begeleider Prof. Dr. P.J.V. van Calster
 3. 3. 3 VOORWOORD Voor u ligt het afstudeeronderzoek waar ik het afgelopen jaar met veel plezier aan heb gewerkt. Ongeveer een jaar geleden mocht ik beginnen aan mijn scriptie. Graag wilde ik naast literatuuronderzoek ook een veldonderzoek doen, maar dit sloot niet echt aan bij de gebruikelijke wijze van afstudeeronderzoek aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Gelukkig was prof. dr. Patrick van Calster, mijn scriptiebegeleider vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, enthousiast over mijn plannen. Hij wilde mij graag begeleiden tijdens het uitvoeren van mijn onderzoek en het schrijven van mijn scriptie. Het daadwerkelijk uitvoeren van dit onderzoek is voor mij een grote uitdaging geweest, omdat ik hier vanuit mijn Bachelor Nederlands Recht geen ervaring mee had. Het is voor mij dan ook een zeer leerzaam proces geweest. Door de fijne begeleiding, de bemoedigende woorden en de opbouwende kritiek heb ik mijn onderzoek kunnen uitvoeren zoals ik dat graag wilde. Daarvoor wil mijn begeleider graag bedanken. Bijzondere dank gaat ook uit naar de 15 wijkagenten van de Regiopolitie Groningen die ik heb mogen interviewen. Zij hebben informatie en ervaringen met mij gedeeld en hebben mij inzicht gegeven in de wijze waarop de wijkagent gebruik maakt van sociale media. Dankzij de enthousiaste medewerking van deze 15 wijkagenten heeft mijn onderzoek vorm gekregen. Tot slot wil ik graag mijn ouders en vriend bedanken voor de onvoorwaardelijke steun en het vertrouwen in mijn kunnen. Nicole Nederhoed Groningen, oktober 2012
 4. 4. 4 INHOUD VOORWOORD I. INLEIDING 6 1.1 Achtergrond 6 1.2 Aanleiding 6 1.3 Centrale onderzoeksvraag en deelvragen 6 1.4 Relevantie onderzoek 7 1.5 Leeswijzer 7 II. METHODOLOGIE 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Doel van het onderzoek 8 2.2.1 Centrale onderzoeksvraag 8 2.2.2 Deelvragen 8 2.3 Kwalitatieve onderzoeksmethoden 9 2.3.1 Literatuuronderzoek 9 2.3.2 Interview 9 2.4 Operationalisatie 10 2.4.1 Onderzoekseenheid 10 2.4.2 Topiclijst 12 2.4.3 Geldigheid en betrouwbaarheid 13 2.4.4 Ethische dilemma’s 13 III. THEORETISCH KADER 14 3.1 Inleiding 14 3.2 Sociale media 14 3.2.1 Kenmerken 15 3.3 Vormen van sociale media 15 3.3.1 Facebook 16 3.3.2 Youtube 17 3.3.3 Twitter 17 3.4 De politie 18 3.4.1 De wijkagent 18 3.4.2 Dagelijkse werkzaamheden 19 3.5 Sociale media en politie 20 3.5.1 Extern gebruik 21 3.5.2 Mogelijkheden 21 3.5.3 Politie op het Web 2.0 22 3.5.4 Intern gebruik 24 3.6 Belemmeringen 25 3.7 Conclusie 26 IV. RESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK 27 4.1 Inleiding 27 4.2 De komst van sociale media 27 4.2.1 Inleiding 27 4.2.2 Aanleiding tot gebruik 27 4.2.3 Inzet van sociale media 28
 5. 5. 5 4.3 Het gebruik van sociale media 30 4.3.1 Inleiding 30 4.3.2 Tijdsbesteding 31 4.3.3 Transparantie 32 4.3.4 Informatievoorziening 32 4.3.5 Burgerparticipatie 33 4.4 De invloed van sociale media 34 4.4.1 Inleiding 34 4.4.2 Contact met de burger 34 4.4.3 Opsporing 36 4.4.4 Aanpak wijkproblemen 36 4.4.5 Interne functies 37 4.4.6 Politieorganisatie 37 4.5 Conclusie 38 4.5.1 Inleiding 38 4.5.2 Beantwoording onderzoeksvraag 39 4.5.3 Kanttekeningen 41 4.5.4 Aanbevelingen 42 V. CONCLUSIE 44 LITERATUURLIJST 47 BIJLAGE I KENMERKEN RESPONDENTEN 51 BIJLAGE II TOPICLIJST INTERVIEW 52 BIJLAGE III RICHTLIJNEN INTERVIEW 53
 6. 6. 6 I. INLEIDING 1.1 Achtergrond Sociale media zijn een relatief nieuw fenomeen, de openbare en sociale platformen op het internet vormen een nieuwe omgeving om contacten te onderhouden en informatie te delen met anderen (www.social-media.nl). Tegenwoordig leven we in een wereld waarin internet niet meer weg te denken is. Burgers, bedrijven en organisaties maken dag in dag uit gebruik van het internet en de ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op. Sinds de komst van sociale media verplaatst het dagelijkse sociale leven van de burger zich steeds meer naar de online wereld. Een dienstverlenende organisatie als de politie kan hier niet in achterblijven, want de politie heeft onder andere de taak de veiligheid in de samenleving te bevorderen en te handhaven. ‘Om die rol goed te kunnen vervullen in een sterk veranderende samenleving streeft de politie er voortdurend naar haar functioneren te verbeteren.’ (Welten, 2005, p. 11). Als de politie mee wil met de veranderingen in de huidige samenleving, moet zij zich aansluiten bij de online actieve burger. 1.2 Aanleiding Sinds de Nederlandse politie in 1995 haar eerste stappen op het wereldwijde web heeft gezet is er veel veranderd (Hensen & Leijen, 2011). In aansluiting op de ontwikkelingen is de regiopolitie Groningen in het najaar van 2009 gestart met een pilot voor het gebruik van Twitter. Een belangrijke reden hiervoor is gelegen in de verschuiving van fysieke communicatie naar communicatie via sociale media. Wil de politie goed kunnen communiceren met de burger, dan moet zij zich aanpassen en met deze ontwikkelingen meegaan. Door het gebruik van Twitter wil de politie transparante en directe communicatie met burgers stimuleren en het gevoel van betrokkenheid en veiligheid onder burgers vergroten. Daarnaast moet het gebruik van sociale media bijdragen aan positieve beeldvorming van de burger over de politie (Boer, 2009). Eerdere onderzoeken naar het gebruik van sociale media door de politieorganisatie richten zich voornamelijk op de bijdrage die sociale media kan leveren aan het politiewerk met betrekking tot opsporing, burgerparticipatie en de inzet van sociale media in geval van crises. Daarnaast is reeds onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik op het veiligheidsgevoel van de burger en naar de vraag of het gebruik van sociale media bijdraagt aan positieve beeldvorming over de politieorganisatie. Maar hoe ervaren politieagenten het gebruik van sociale media? En wat is de invloed van sociale media op het politiewerk? Heeft het de werkzaamheden van de politie veranderd? Daarover is nog maar weinig bekend. 1.3 Centrale onderzoeksvraag en deelvragen Op basis van het voorgaande is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd:  Op welke wijze heeft de komst van sociale media invloed op de dagelijkse werkzaamheden van de wijkagent en in hoeverre hebben de werkzaamheden van de wijkagent een andere invulling gekregen door het gebruik van dit nieuwe fenomeen? Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd:  Op welke wijze maakt de politieorganisatie gebruik van sociale media en waarom?  Hoe ervaren wijkagenten de komst en het gebruik van sociale media?  Op welke wijze worden sociale media door de wijkagent gebruikt bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden?  Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de werkzaamheden van de wijkagent?
 7. 7. 7 De eerste deelvraag wordt beantwoord aan de hand van het literatuuronderzoek. De overige deelvragen worden beantwoord aan de hand van resultaten die volgen uit interviews. 1.4 Relevantie van het onderzoek Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van sociale media op de burger en de wijze waarop de politieorganisatie sociale media effectief kunnen inzetten. Met de vraagstelling van dit onderzoek wordt het gebruik van sociale media bekeken vanuit een ander perspectief, namelijk dat van de wijkagent. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag of sociale media invloed hebben op specifieke dagelijkse werkzaamheden van de wijkagent en in hoeverre dit de werkzaamheden heeft veranderd. Deze vraagstelling is maatschappelijk relevant, omdat het onderzoek nieuwe inzichten biedt. Daarnaast is de vraagstelling actueel, omdat het aantal twitterende wijkagenten nog steeds toeneemt en sociale media een steeds grotere rol (gaan) spelen in onze samenleving. De resultaten van dit onderzoek zullen om die redenen interessant zijn voor de politieorganisatie. 1.5 Leeswijzer De opbouw van dit onderzoek is als volgt. In dit hoofdstuk, hoofdstuk 1, zijn de achtergrond en aanleiding van het onderzoek omschreven. Vervolgens zijn de centrale onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen geïntroduceerd. In hoofdstuk 2 wordt het doel van het onderzoek besproken, waarna de onderzoeksvragen nader worden toegelicht. Tevens wordt aandacht besteed aan de verantwoording van de gekozen onderzoeksmethoden en de operationalisatie van het onderzoek. In het daarop volgende hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van het begrip sociale media en worden de positie en dagelijkse werkzaamheden van de wijkagent besproken. Vervolgens wordt de inzet van sociale media door de politieorganisatie beschreven, aandacht wordt besteed aan de voor- en nadelen en de mogelijkheden van sociale media en de belemmeringen in het gebruik ervan. Dit alles op basis van bestaande literatuur. Hierna worden in hoofdstuk 4 de deelvragen beantwoord aan de hand van onderzoeksgegevens die volgen uit interviews. Achtereenvolgens wordt uiteengezet hoe wijkagenten de komst van sociale media hebben ervaren, hoe sociale media door wijkagenten worden gebruikt bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden en welke invloed sociale media hierop hebben. Daarna zal de centrale onderzoeksvraag worden beantwoord, gevolgd door enkele kanttekeningen en aanbevelingen. Afsluitend bevat hoofdstuk 5 de conclusie, waarin een samenvatting van de onderzoeksresultaten wordt gepresenteerd.
 8. 8. 8 II. METHODOLOGIE 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het onderzoek is verricht. Allereerst wordt het doel van het onderzoek beschreven, gevolgd door de centrale onderzoeksvraag en een nadere beschrijving van de bijbehorende deelvragen. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Hier zullen de gekozen onderzoeksmethoden, het literatuuronderzoek en onderzoek door middel van interviews, worden beschreven en toegelicht. Daarbij worden ook de voor- en nadelen van de onderzoeksmethoden benoemd en de mogelijke beperkingen. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de onderzoekseenheid, waarbij tevens een verantwoording wordt gegeven voor de keuze van deze specifieke groep. Hierna volgt een uiteenzetting van topics die aan bod komen in het interview. Tot slot zullen enkele opmerkingen worden gemaakt over de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. 2.2 Doel van het onderzoek Het is een feit dat sociale media van steeds grotere betekenis worden in Nederland, met dit gegeven is het van belang dat ook de politieorganisatie meegaat met de ontwikkelingen op dit gebied. Het is bekend dat de politie gebruik maakt van sociale media en dat dit in veel gevallen zijn vruchten af kan werpen, toch is het gebruik van sociale media door de politieorganisatie nog lang niet optimaal te noemen. Met dit onderzoek wordt geprobeerd een antwoord te krijgen op de vraag op welke wijze sociale media invloed hebben op de dagelijkse werkzaamheden van de wijkagent en in hoeverre het gebruik van sociale media de werkzaamheden van de wijkagent hebben veranderd. 2.2.1 Centrale onderzoeksvraag Om dit te onderzoeken is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: Op welke wijze heeft de komst van sociale media invloed op de dagelijkse werkzaamheden van de wijkagent en in hoeverre hebben de werkzaamheden van de wijkagent een andere invulling gekregen door het gebruik van dit nieuwe fenomeen? 2.2.2 Deelvragen Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag is een viertal deelvragen geformuleerd: 1. Op welke wijze maakt de politieorganisatie gebruik van sociale media en waarom? Bij de beantwoording van deze vraag wordt een definitie gegeven van het fenomeen sociale media, tevens wordt inzicht gegeven in de verschillende sociale media en de mogelijkheden die zij bieden. Ook wordt de positie van de wijkagent binnen de politieorganisatie beschreven en worden de dagelijkse werkzaamheden van de wijkagent uiteengezet. Tot slot wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden die sociale media de politieorganisatie te bieden hebben en op welke manier de politie sociale media inzet voor intern en extern gebruik. Daarbij wordt ook bekeken welke problemen zich voor kunnen doen bij het gebruik van sociale media. 2. Hoe ervaren wijkagenten de komst en het gebruik van sociale media? Met deze vraag wordt inzichtelijk gemaakt wat wijkagenten vinden van de komst van sociale media, tevens wordt bekeken hoe wijkagenten het gebruik van sociale media ervaren. 3. Op welke wijze worden sociale media door de wijkagent gebruikt bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden? Met deze vraag wordt in kaart gebracht of, en zo ja op welke wijze, sociale media door de wijkagent worden gebruikt bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden.
 9. 9. 9 4. Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de werkzaamheden van de wijkagent? Met deze vraag wordt bekeken welke invloed de komst van sociale media heeft op de dagelijkse werkzaamheden van de wijkagent. 2.3 Kwalitatieve onderzoeksmethoden Voor het beantwoorden van de deelvragen is gekozen voor het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Kwalitatief onderzoek vindt plaats in een alledaagse situatie die als ‘een geheel binnen een (sociale) context’ wordt gezien. Het onderzoek wordt verricht aan de hand van een multimethode-aanpak, hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende dataverzamelingstechnieken en databronnen (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005, p. 170-191). 2.3.1 Literatuuronderzoek In het literatuuronderzoek wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag:  Op welke wijze maakt de politieorganisatie gebruik van sociale media en waarom? Door middel van literatuuronderzoek wordt getracht in kaart te brengen wat reeds bekend is over sociale media. Daarnaast is literatuuronderzoek verricht naar de werkzaamheden van de wijkagent en de positie van de wijkagent binnen de organisatie. Ook wordt bekeken hoe de politieorganisatie tegenwoordig gebruik maakt van sociale media en waarom. Een groot voordeel van het literatuuronderzoek is de toegankelijkheid van informatie, tevens bestaan er meer mogelijkheden om uitspraken te doen over geldigheid en betrouwbaarheid door non-reactiviteit van respondenten. Een belangrijk nadeel is echter dat informatie uit documenten gekleurd of onvolledig kan zijn, het betreft second-hand-information. Daarnaast ontbreekt veelal de context en de interpretatie van de onderzoeker (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005, p. 209-212). 2.3.2 Interview Door middel van semigestructureerde face-to-face interviews wordt geprobeerd inzicht te krijgen in het gebruik van sociale media door wijkagenten en de invloed die het gebruik van sociale media heeft op de dagelijkse werkzaamheden van de wijkagent. Aan de hand van deze methode wordt antwoord gegeven op de volgende drie deelvragen:  Hoe ervaren wijkagenten de komst en het gebruik van sociale media?  Op welke wijze worden sociale media door de wijkagent gebruikt bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden?  Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de werkzaamheden van de wijkagent? Het semigestructureerde face-to-face interview is een zeer flexibele methode om informatie te verzamelen. Het interview is gebaseerd op een aantal specifieke open vragen, die voldoende ruimte bieden om door te vragen. Deze methode biedt brede informatiemogelijkheden, open vragen maken het mogelijk om door te vragen en een uitgebreider en completer antwoord te krijgen. Valkuilen zijn echter het stellen van incorrecte of suggestieve vragen of het niet goed doorvragen, waardoor het interview moeizaam verloopt en mogelijk niet het gewenste resultaat wordt gehaald (Segers, 1999, p. 249-255). Door gebruik te maken van deze methode kan inzicht worden verkregen in de ervaringen van de wijkagenten met oog op het gebruik van sociale media. In het interview zal gedeeltelijk naar feiten worden gevraagd, grotendeels zal worden gevraagd naar ervaringen en de persoonlijke beleving van het gebruik van sociale media in combinatie met de werkzaamheden. Het onderzoek is daardoor overwegend subjectief.
 10. 10. 10 2.4 Operationalisatie In deze paragraaf wordt een verantwoording gegeven van de gekozen onderzoekseenheid. Vervolgens wordt een uiteenzetting gegeven van de verschillende topics die ten grondslag liggen aan het interview. 2.4.1 Onderzoekseenheid Voor het beantwoorden van de laatste drie deelvragen is gekozen voor het afnemen van interviews onder een groep van 15 wijkagenten. Er is gekozen voor de wijkagent, omdat de wijkagent een belangrijke schakel vormt tussen de politieorganisatie en burgers en/of externe partners met betrekking tot het geven en verkrijgen van informatie. De respondenten van het onderzoek zijn werkzaam in de verschillende gemeenten van de politieregio Groningen. De regio omvat 23 gemeenten, waar in totaal 150 wijkagenten actief zijn. Het aantal inwoners per werkgebied varieert, maar ligt over het algemeen rond de norm van 5.000 inwoners per wijkagent (Kamerstukken II 2011-2012, 30880, nr. 49). Het werkgebied van een wijkagent buiten de stad, in de regio Groningen, omvat veelal meerdere dorpen in een gemeente. Figuur 1. Overzicht gemeenten in de regio Groningen. Bron: www.provinciegroningen.nl (2012). Geraadpleegd op 1 mei 2012.
 11. 11. 11 In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gemeenten waarin de geïnterviewde wijkagenten werkzaam zijn. Tabel 1. Verdeling respondenten over gemeenten in de provincie Groningen. Gemeente Aantal respondenten (totaal 15) Groningen (stad) 9 Haren 1 Hoogezand-Sappemeer 1 Leek 1 De Marne 1 Veendam 1 Zuidhorn 1 Van de 15 respondenten zijn er 9 werkzaam in de stad Groningen. De werkgebieden in de stad Groningen zijn ingedeeld in wijken, zoals te zien in onderstaande figuur. Figuur 2. Wijkenkaart van de stad Groningen. Bron: www.groningenlife.nl (2012). Geraadpleegd op 1 mei 2012.
 12. 12. 12 In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de wijken waarin de geïnterviewde wijkagenten werkzaam zijn. Tabel 2. Verdeling respondenten over wijken in de stad Groningen. Wijk Aantal respondenten (totaal 9) Hoornse meer 1 Korrewegwijk 2 Oosterparkwijk 1 Oranjewijk / Tuinbouwbuurt 1 Paddepoel / Zernike 1 Rivierenbuurt / Parkweg 1 Selwerd 1 De Wijert 1 De inzet van sociale media door de politieorganisatie ziet voornamelijk op het gebruik van Twitter door wijkagenten. Om die reden zijn de respondenten geselecteerd op het werkgerelateerd gebruik van Twitter. De respondenten zijn gevonden via en http://www.politie.nl/Groningen en http://wijkagent.twittergids.nl/. Alle wijkagenten zijn voor de interviews benaderd via Twitter. Door deze wijze van selecteren kan aan de hand van ervaringen van wijkagenten met sociale media een beeld worden gevormd van het gebruik en de invloed van sociale media op de dagelijkse werkzaamheden. In bijlage I is een tabel opgenomen waarin de belangrijkste kenmerken van de respondenten overzichtelijk zijn weergegeven. 2.4.2 Topiclijst Voor de beantwoording van de laatste drie deelvragen wordt gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit het interview. De duur van het interview ligt tussen de 30 en de 60 minuten. Het interview is opgedeeld in vier thema’s, in elk van deze thema’s komen verschillende topics aan bod die van belang zijn voor het onderzoek. Allereerst wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens en gegevens over de wijk waarin de respondent werkzaam is. De resultaten geven kenmerken over de achtergrond, het werk en het werkgebied van de respondent die relevant zijn voor de representativiteit van het onderzoek. Daarna worden algemene vragen gesteld over sociale media. Sociale media zijn online platformen waar de gebruikers de inhoud genereren. Welke sociale media zijn bekend bij de respondent en wat is zijn ervaring hiermee? De resultaten maken het mogelijk om een beeld te vormen over de kennis van de respondent op het gebied van sociale media. Vervolgens wordt ingegaan op de inzet van sociale media door de politieorganisatie. Wat vindt de respondent hiervan, is het een goede ontwikkeling of juist niet? Op deze manier wordt bekeken of de komst en het gebruik van sociale media als positief worden ervaren. Ook worden de topics sturing en gezag aangehaald om een beeld te krijgen van de rol die de politieorganisatie speelt in het gebruik. Daarnaast geven vragen over interne communicatie inzicht in het gebruik van sociale media binnen de organisatie. Wordt hier daadwerkelijk gebruik van gemaakt, en zo ja, op welke manier? Of worden sociale media alleen extern ingezet? Het laatste thema omvat vragen met betrekking tot het extern gebruik van sociale media. In dit thema komen verschillende topics aan de orde. De topics zijn gebaseerd op de dagelijkse werkzaamheden die de wijkagent verricht, zoals uiteengezet in paragraaf 3.4.2 van het theoretisch kader. Zo worden vragen gesteld over de informatie die de wijkagent verstrekt en de contacten die hij via sociale media onderhoudt met partners en burgers. Ook worden vragen gesteld met
 13. 13. 13 betrekking tot burgerparticipatie, de mate waarin de politie de burger om hulp vraagt en de mate waarin burgers zelf meldingen doen via sociale media. Tevens wordt de wijkagenten gevraagd naar hun mening over de bijdrage die sociale media kunnen leveren aan positieve beeldvorming over de politieorganisatie, hierbij wordt onderscheid gemaakt naar imago, vertrouwen en begrip. Daarna wordt ingegaan op de samenwerking met collega’s die geen gebruik maken van sociale media. Tot slot komt de scheiding tussen werk en privé aan de orde. Aan de hand van de resultaten die volgen uit deze topics kan bekeken worden of er sinds het gebruik van sociale media veranderingen zijn opgetreden op deze vlakken. In bijlage II is de topiclijst van het interview opgenomen, deze topiclijst bevat een overzicht van kernbegrippen uit het interview die relevant zijn voor het onderzoek. Daarnaast zijn in bijlage III de richtlijnen van het afgenomen interview opgenomen. 2.4.3 Geldigheid en betrouwbaarheid Het is van belang dat de uitkomsten van het kwalitatief onderzoek, met name de resultaten uit de interviews, geldig en betrouwbaar zijn. Voor kwalitatief onderzoek geldt dat duidelijk moet zijn waar de onderzoekconclusies op gebaseerd zijn. Dat vereist dat de bronnen controleerbaar en inzichtelijk zijn. De geldigheid van het onderzoek wordt bepaald door de juistheid van de onderzoeksresultaten. De vraag die daarbij gesteld kan worden is: In hoeverre vormen de onderzoeksresultaten een goede weergave van datgene dat zich feitelijk in de praktijk afspeelt? Voor de betrouwbaarheid is het van belang dat de resultaten onafhankelijk zijn van het toeval. Enkele potentiële bedreigingen voor de betrouwbaarheid van het onderzoek kunnen voortkomen uit de respondenten, de situatie, de locatie of het meetinstrument (de interviewer zelf) door foutieve interpretatie, vooringenomenheid of grote betrokkenheid. Ook kan het zijn dat de respondent een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005, p. 193-201). Om de geldigheid van de onderzoeksresultaten te waarborgen is ervoor gekozen om de respondenten in de eigen werkomgeving te interviewen. De betrouwbaarheid wordt vergroot door gebruik te maken van een topiclijst en de richtlijnen van het interview. Door de vastgestelde richtlijnen aan te houden worden nagenoeg dezelfde vragen gesteld aan iedere respondent, hierdoor zijn de resultaten beter onderling vergelijkbaar. Daarnaast bestaat het interview grotendeels uit open vragen waarin veelal naar subjectieve informatie wordt gevraagd, dat biedt ruimte voor eigen interpretatie van de respondent. Op deze manier wordt de respondent zo min mogelijk beïnvloed door eventuele vooringenomenheid van de interviewer. Om de kwaliteit van de uit de interviews vergaarde gegevens te waarborgen is van elk interview een geluidsopname gemaakt. Aan de hand van de geluidsopname is het interview op zeer korte termijn letterlijk uitgewerkt. Vervolgens zijn de uitgewerkte interviews opgenomen in het programma MAXQDA. MAXQDA is een programma voor het analyseren van kwalitatief verzamelde data, het programma maakt het mogelijk om overzichtelijk teksten te analyseren en te vergelijken door middel van een coderingssysteem (www.maxqda.com). Aan de hand van de analyse is een rapportage gemaakt van de onderzoeksresultaten. 2.4.4 Ethische dilemma’s Voor ieder interview is toestemming gevraagd aan de respondent om het interview op te nemen met een voice recorder. De resultaten worden anoniem gerapporteerd en verwijzingen zullen als volgt worden weergegeven: R1, R2, R3 enzovoorts, gevolgd door de datum en de regio waar het interview heeft plaatsgevonden. Persoonlijke gegevens en informatie afkomstig uit de interviews worden niet aan derden verstrekt.
 14. 14. 14 III. THEORETISCH KADER 3.1 Inleiding Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Tegenwoordig beschikt nagenoeg iedereen altijd en overal over internet, niet alleen thuis maar ook op het werk en onderweg. De online wereld vormt een nieuwe sociale omgeving voor de mens. In de jaren ’90 maakte het internet een grote ontwikkeling door. Het internetgebruik bestond in deze tijd uit eenrichtingsverkeer, alleen-lezen documenten met informatie werden voor iedereen toegankelijk gemaakt. Dit internettijdperk wordt wel aangeduid als Web 1.0, het web van de documenten (De Smet, 2011a, p.6). Vanaf het jaar 2000 ontwikkelt de online wereld zich gestaag en ontstaat er een ‘tweede generatie van webdiensten’ (Frissen, 2008, p. 7). Tim O’Reilly introduceert in 2001 het begrip Web 2.0. Het Web 2.0 bestaat uit volledige interactieve web-platforms. Een web- platform is een open, levendige en dynamische omgeving waar mensen kunnen komen en gaan, informatie kunnen achterlaten en kunnen delen (www.oreilly.com). O’Reilly (in Frissen, 2008, p. 9) geeft de volgende belangrijkste kenmerken van het Web 2.0: • Gebruikers hebben en houden eigen controle over data en informatie • Sociale netwerken zijn de drijvende kracht • Informatie en kennis uit sociale netwerken wordt optimaal benut • Het web vormt een platform voor de interactie Het Web 2.0 is een ontwikkeling die sociale media faciliteert (www.frankwatching.com). Het gebruik van sociale media speelt in dit onderzoek een centrale rol, daarom wordt in dit hoofdstuk allereerst een beschrijving gegeven van het fenomeen sociale media. Gevolgd door een uiteenzetting van een aantal positieve en negatieve kenmerken. Hierna volgt een bespreking van een aantal populaire sociale media. Vervolgens wordt kort stilgestaan bij de verschillende ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan in de politieorganisatie, waarna wordt toegespitst op de positie van de wijkagent binnen de politieorganisatie en zijn dagelijkse werkzaamheden. Daarna wordt ingegaan op het gebruik van sociale media door de politie. Welke mogelijkheden bieden sociale media? Wat is het belang van extern gebruik van sociale media, op welke manier zet de politie sociale media in op dit gebied en hoe zit het met het intern gebruik van sociale media? Tot slot worden er nog enkele mogelijkheden en belemmeringen besproken in het gebruik van sociale media door de politie. 3.2 Sociale media Sociale media is een verzamelnaam voor web-platforms die de mogelijkheid bieden om informatie te delen met anderen. Deze informatie kan bestaan uit tekst (nieuws & artikelen), geluid (muziek) en beeld (afbeeldingen & video’s). Sociale media staan voor ‘media die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt’, het zijn digitale omgevingen waar een hoge mate van interactie plaatsvindt (www.social-media.nl). Doordat het zich afspeelt in de online wereld neemt de betekenis van tijd en plaats steeds verder af, hoewel aan de andere kant de vrijheid van communiceren juist toeneemt. Sociale media maken het mogelijk om het sociale leven op een andere manier in te richten (Beunders & Muller, 2005, p. 37). Tegenwoordig beheersen sociale media het dagelijks leven meer en meer en de ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op. Er zijn verschillende sociale media te onderscheiden, ieder medium heeft zijn eigen doel en zijn eigen kracht. Zo zijn er onder andere sociale netwerken, informatienetwerken en interactieve blogs (Snel & Tops, 2011, p. 12). De verschillende sociale media kunnen ingezet worden voor de volgende doeleinden: 1. Het verwerven van naamsbekendheid; 2. Het onderhouden van relaties met burgers en andere doelgroepen;
 15. 15. 15 3. Het delen van informatie met doelgroepen en het verkrijgen van informatie (sociale media is op dit vlak tweezijdig); 4. Interne communicatie; 5. Het kan bijdragen aan onderzoek en onderzoek vergemakkelijken; 6. Het stimuleert de ontwikkeling van nieuwe ideeën (Mauritz, 2011, p.8).1 In de hedendaagse samenleving is het gemakkelijk om sociale contacten te onderhouden met behulp van internet en sociale media. Sociale media kunnen gezien worden als instrument om mensen bij elkaar te brengen. Het schept mogelijkheden om contacten met vrienden en kennissen te onderhouden zonder verbonden te zijn aan een specifieke tijd of plaats. Sociale media maken het mogelijk om continu in contact te staan met de rest van de wereld. Iedereen kan wanneer hij maar wil van zich laten horen door zelf informatie te plaatsen, meningen uit te wisselen, te communiceren en samen te werken (Blom, 2009). Door deze mogelijkheden zijn sociale media zo populair geworden in onze hedendaagse drukke samenleving. 3.2.1 Kenmerken Sociale media dragen bij aan de sociale behoeften van de burger en kennen een aantal specifieke kenmerken waar burgers en organisaties van kunnen profiteren. Een belangrijk positief kenmerk van sociale media is allereerst de mogelijkheid tot massacommunicatie. Door de verschillende sociale media kan er snel en gemakkelijk gecommuniceerd worden over actuele informatie. Bovendien werken sociale media in twee richtingen, hierdoor kan iedereen informatie (van anderen) delen, aanvullen en bewerken. Sociale media maken tevens op een laagdrempelige manier interactie mogelijk tussen burgers onderling of tussen de burgers en organisaties. Tot slot is informatie via een sociaal medium, zoals zojuist gezegd, deelbaar en daardoor eenvoudig te verspreiden. Aan de andere kant kennen sociale media ook een aantal negatieve kenmerken. Zo is informatie die verstrekt wordt via een sociaal medium niet altijd even betrouwbaar en vaak erg subjectief. Ook kunnen sociale media in plaats van positieve juist negatieve publiciteit opleveren wanneer onwaarheden naar buiten worden gebracht, dit kan erg nadelig zijn indien de informatie zich razendsnel verspreidt (www.social-media.nl). 3.3 Vormen van sociale media Er zijn tegenwoordig vele verschillende sociale media te onderscheiden, de meest populaire en bekende voorbeelden zijn Facebook, YouTube en Twitter. Ieder medium is in te delen naar zijn soort. Zo is Facebook een sociale netwerkdienst waar mensen persoonlijke profielen kunnen aanmaken die gekoppeld kunnen worden aan andere profielen, zodat men informatie, foto’s en video’s met elkaar kan delen en in contact kan blijven. YouTube is een medium dat het mogelijk maakt om informatie en vermaak te delen door middel van het plaatsen van video’s. Deze video’s zijn vaak voor iedereen beschikbaar. Daarnaast is Twitter een vorm van microblogging, microblogging is de mogelijkheid tot het publiceren van korte teksten op het internet. Hieronder zullen deze verschillende vormen van sociale media nader worden toegelicht. Wat houden ze precies in, wat kun je ermee en, voor zover bekend, wat is het bereik van het medium in Nederland? 1 Het betreft een secundaire bron in de vorm van een afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd voor de politie Noord- en Oost-Gelderland. Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op interviews, om die reden ontbreekt met betrekking tot deze informatie een primaire bron.
 16. 16. 16 3.3.1 Facebook Wat is Facebook? Facebook is een sociale netwerksite en is in 2004 opgericht in de Verenigde Staten om te fungeren als datingsite voor een universiteit. In 2006 werd Facebook opengesteld voor het grote publiek, vanaf dat moment kon iedereen een eigen profiel aanmaken (Bathoorn, 2011, p. 93 e.v.). Op Facebook kun je een persoonlijk profiel aanmaken waar je status-updates, foto’s en filmpjes op kunt plaatsen. Ook is het mogelijk om evenementen aan te maken of speciale afgesloten groepen voor geselecteerde vrienden. Om contacten te onderhouden en een sociaal netwerk op te bouwen kan jouw persoonlijke profiel worden gelinkt aan dat van je vrienden. Hiervoor dien je een uitnodiging te sturen naar de desbetreffende persoon, die de vraag krijgt of hij jou kent en wil toevoegen. Zolang een vriendschap niet wordt ‘geaccepteerd’ ontstaat er geen link tussen de beide profielen. Een gevolg van de gelinkte profielen is dat de ander ook automatisch jouw berichten kan ontvangen. Om mensen te volgen op deze netwerksite heb je dus veelal persoonlijke connecties nodig (Bathoorn, 2011, p. 93 e.v.). Wat is het bereik van Facebook in Nederland? Facebook is een immens populaire netwerksite met gebruikers over de hele wereld. Ook Nederland is goed vertegenwoordigd. In Nederland is het aantal leden de afgelopen 6 maanden gegroeid met 1.102.204, wat het totaal aantal actieve leden momenteel op 5.972.000 brengt. Dit is 35,58 procent van de Nederlandse bevolking en 40,26 procent van het totaal aantal internetgebruikers in ons land. Nederland neemt hiermee een 27e plaats in op de wereldranglijst. Volgens de gegevens is 52 procent van de leden vrouw en 48 procent man. De meeste leden zijn tussen de 18 en 34 jaar oud. Deze groep omvat 47 procent van de actieve gebruikers in Nederland, daarmee kent Facebook over het algemeen relatief jonge gebruikers (www.socialbakers.com). Figuur 3. Overzicht leeftijd van Facebookleden in Nederland. Bron: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/netherlands, geraadpleegd op 27-2-2012.
 17. 17. 17 3.3.2 Youtube Wat is YouTube? In februari 2005 is de website van YouTube gelanceerd. YouTube is een zogenaamde user- generated content, de inhoud van de website wordt door de gebruiker zelf gegenereerd. Het biedt de mogelijkheid om een account aan te maken waarna je eigen en/of zelfgemaakte filmpjes kunt plaatsen, delen en laten beoordelen. Iedereen heeft vrij toegang tot de website van YouTube en kan de filmpjes ontdekken, bekijken, delen en beoordelen. Het is ‘een distributieplatform voor makers van oorspronkelijke inhoud en voor adverteerders, de website biedt de mogelijkheid om wereldwijd contacten te leggen met anderen, andere mensen te informeren en te inspireren met jouw beelden’ (www.youtube.com). Wat is het bereik van YouTube in Nederland? Specifieke gebruiksgegevens per land zijn helaas onbekend. Wel volgt uit de statistieken van YouTube dat er elke minuut voor 48 uur aan videomateriaal wordt geüpload. Dat er elke dag 3 miljard video’s worden bekeken. Dat 70 procent van het YouTube-verkeer afkomstig is van buiten de Verenigde Staten en dat YouTube elke maand wordt bezocht door 800 miljoen unieke bezoekers. De leeftijd van de doelgroep ligt tussen de 18 en 54 jaar. Uit de sociale gegevens volgt eveneens dat wereldwijd 17 miljoen mensen een YouTube-account hebben dat gekoppeld is aan tenminste één ander sociaal medium, zoals Facebook of Twitter (www.youtube.com). 3.3.3 Twitter Wat is Twitter? Twitter is een informatienetwerk dat is ontstaan in maart 2006. Het is een real-time microbloggingsdienst waarmee gebruikers altijd op de hoogte kunnen blijven van de laatste verhalen, ideeën, meningen en nieuwtjes. Met een Twitter-account kun je berichten plaatsen in een tekstkader van maximaal 140 tekens. In deze berichten kunnen naast teksten ook hyperlinks naar websites, afbeeldingen en filmpjes gedeeld worden (www.twitter.com). Met een Twitteraccount kun je andere twittergebruikers volgen, de berichten van deze personen verschijnen dan in chronologische volgorde op jouw persoonlijke tijdlijn. Het vernieuwende van Twitter zit hem in het feit dat je anderen kunt volgen zonder dat de verzender van de berichten jou ook automatisch actief volgt. Dit is anders bij Facebook waar je eerst ‘vrienden’ moet worden alvorens je elkaars berichten kunt volgen. Ook hoef je op Twitter zelf geen berichten te plaatsen om deel uit te maken van het informatienetwerk, het is ook mogelijk om alleen te lezen of om slechts berichten van anderen door te sturen (retweeten). Deze kenmerken maken dat Twitter een laagdrempelig en zeer populair fenomeen is geworden, iedereen kan met iedereen over de hele wereld meelezen en persoonlijke connecties zijn hiervoor niet vereist (Bathoorn, 2011, p. 73). Door het gebruik van een hashtag (#) in een twitterbericht (tweet) kunnen bepaalde woorden worden uitgelicht. Op deze manier kunnen gebruikers in een trendingtopic-lijst zien waar op dat moment het meest over getwitterd wordt en wat er zoal speelt in de wereld. Door de hashtag wordt het woord aanklikbaar en kan men eenvoudig zoeken op een bepaald thema. Met een simpele klik verschijnt er een overzicht met de meeste recente tweets waarin anderen over dat specifieke thema of woord hebben bericht (Bathoorn, 2011, p. 80). Op deze manier kun je als twittergebruiker dus altijd gemakkelijk op de hoogte blijven. Wat is het bereik van Twitter in Nederland? Over het bereik van Twitter in Nederland zijn moeilijk concrete cijfers te vinden. Wel heeft Twirus in 2010 een onderzoek gedaan naar het aantal twittergebruikers in Nederlanders. Uit dit onderzoek, dat steekproefsgewijs is uitgevoerd, is gebleken dat Nederland tussen de 1,5 en 2 miljoen geregistreerde twitteraccounts telt, waarvan ongeveer 200.000 accounts actief worden gebruikt. De
 18. 18. 18 meeste actieve gebruikers zijn man, namelijk 57 procent, de overige 43 procent is vrouw. De gemiddelde leeftijd van de actieve twittergebruiker heeft Twirus vastgesteld op 27 jaar (www.twirus.com). Uit onderzoek van 2011 is gebleken dat het aantal actieve twittergebruikers is gestegen van 790.000 in januari naar 1.260.000 in oktober. Dit betekent een groei van ruim 60 procent in 10 maanden tijd. Twittermania heeft tevens vastgesteld dat er per dag gemiddeld 5 miljoen Nederlandstalige tweets de wereld in worden gestuurd (www.twittermania.nl). Het gebruik van sociale media blijft niet meer beperkt tot de laptop of computer sinds de komst van Apps. Een App, afgeleid van applicatie, is een handig programma voor op de mobiele telefoon, waarmee je van alles kunt beheren, waaronder sociale media. Een groot voordeel van een App is dat toepassingen, locatiegegevens, informatie, camerabeelden en contacten tegelijk kunnen worden beheerd en verwerkt (www.mediaoptimaforma.nl). Op deze manier kan iedereen met zijn of haar smartphone altijd en overal gebruik maken van Facebook, YouTube en Twitter. In het verdere onderzoek zal ik mij beperken tot bespreking van de zojuist behandelde sociale netwerken, overige sociale media zullen buiten beschouwing worden gelaten. In de volgende paragraaf volgt een korte uiteenzetting van de ontwikkelingen die de politieorganisatie de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Vervolgens wordt toegespitst op de positie van de wijkagent, welke centraal zal staan in de rest van het onderzoek, en zijn dagelijkse werkzaamheden. 3.4 De politie In de loop der jaren hebben zich verschillende maatschappelijke veranderingen voorgedaan die ontwikkelingen in de organisatie van de politie noodzakelijk hebben gemaakt. De werkwijze van de politie was voor de jaren ’80 reactief. Als gevolg van deze reactieve werkwijze bleven de criminaliteitscijfers stijgen, tot groot ongenoegen van de samenleving. Burgers waren van mening dat de politieorganisatie in maatschappelijke zin een bijdrage moest leveren aan de samenleving en een vertrouwensrelatie op moest bouwen met de bevolking. In reactie op de ontevredenheidsgevoelens van de burger herdefinieerde de overheid het begrip ‘criminaliteit’, hiermee kwam de focus te liggen op de bestrijding van ‘onveiligheid’. De aandacht gaat vanaf dat moment uit naar het inschatten van risico’s die de samenleving bedreigen, hierdoor veranderde tevens de aard van het politiewerk. De politie richt zich niet meer alleen op de bestrijding van misdaad en betrekt de bevolking meer bij de politietaken, op deze manier wordt de burger zelfredzamer en zelfbewuster gemaakt. Hiermee is een proactieve politie ontstaan (Fijnaut et al., 2007, p. 354-357). In de jaren ’90 is vervolgens onder sterke politieke druk een regionale politie gerealiseerd met de invoering van de Politiewet 1993. Er werden 25 regionale politiekorpsen en één korps landelijke politiediensten geïntroduceerd, deze indeling zou een goede basis bieden voor een meer doelmatige en doeltreffende organisatie van het politiebestel (Kamerstukken II 1995, 21461, nr. 64). Tevens is de verdeling van de verantwoordelijkheid en zeggenschap binnen de politieorganisatie herzien (Fijnaut et al., 2007, p. 87-96). Het beheer van het regionale politiekorps ligt bij de korpschef. Binnen de politieorganisatie zelf is de korpschef de meest invloedrijke individu. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het lokaal politiebeleid, hij leidt en organiseert het beleid en verdeelt de taken op lokaal niveau (Fijnaut et al., 2007, p. 95-96 en 141-155). De sturing van politiewerk is belangrijk, maar tevens erg lastig door onder andere het frontlijnkarakter van de politieorganisatie (Fijnaut et al., 2007, p. 366-369). Met name wijkagenten bekleden een bijzondere positie in de organisatie, waarbij de dagelijkse werkzaamheden grotendeels bestaan uit contacten met burgers. In de volgende paragraaf wordt toegespitst op de wijkagent en zijn werkzaamheden. 3.4.1 De wijkagent Met de komst van gebiedsgebonden politiewerk (internationaal bekend als community policing) is de positie van de wijkagent binnen de politieorganisatie belangrijker geworden. Onder het begrip gebiedsgebonden politiezorg wordt verstaan dat ‘het politiewerk in een gebied van een beperkte geografische omvang, zoals een wijk, buurt of dorp, wordt uitgevoerd door een vaste groep mensen
 19. 19. 19 vanuit een bureau binnen dat gebied’ (Wiebrens, 2004). De wijkagent kan door deze aanpak omschreven worden als het ‘levende visitekaartje’ of de ‘oren en ogen’ van de politie in de wijk (De Smet, 2011b, p. 37). Naast de gebiedsgebonden politiezorg speelt ook de informatie gestuurde politiezorg een rol in het werk van de wijkagent. Het werk van de politie wordt in belangrijke mate gestuurd door kennis en informatie, daarom kiest de Nederlandse politie voor een informatie gestuurde aanpak. Volgens Welten (2005, p. 17 en p. 92 ev.) moeten ‘gegevens en informatie leiden tot sturing op strategisch niveau voor het formuleren van beleid op het gebied van misdaadbestrijding en daarnaast sturing op tactisch niveau ten aanzien van het maken van concrete keuzes in onderzoeken. Het waarnemen en verzamelen van informatie vormt een grondslag voor de dagelijkse werkzaamheden van de agent op lokaal niveau, tevens vormt het een basis voor analyse en veredeling van informatie voor andere veiligheidsdoeleinden. Op basis van de ontvangen gegevens en informatie worden beslissingen genomen met betrekking tot inzet en handelen van de politie’. De wijkagent zal in zekere zin van bovenaf aangestuurd worden door de korpschef die het lokaal politiebeleid bepaald. Toch beschikt de wijkagent in de praktijk over een redelijke mate van autonomie bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dit komt door het karakter van de politieorganisatie. Lipsky (1980) omschrijft het als street-level-bureaucracy, de dagelijkse werkzaamheden maken het noodzakelijk dat de wijkagent in gegeven omstandigheden zelf kan bepalen wat de beste handelswijze is (Tops, 2007). Dit vereist echter wel een zekere mate van deskundigheid, professionele vaardigheden en initiatief van de wijkagent (Terpstra, 2002, p. 26-31). 3.4.2 Dagelijkse werkzaamheden Bij de uitvoering van de gebiedsgebonden politiezorg neemt de wijkagent een centrale plaats in. De werkzaamheden van de wijkagent hebben een frontlijnkarakter door de aanwezigheid in de buurt. Bij problemen is de wijkagent dan ook veelal het eerste aanspreekpunt. De wijkagent vormt op deze manier een belangrijke schakel tussen de burger en de politieorganisatie (Prottas, 1979, in Terpstra, 2008, p. 71). In het kader van de functie van de wijkagent kan er een indeling worden gemaakt van activiteiten die (dagelijks) worden uitgevoerd. Terpstra (2008, p. 71-83) onderscheidt de volgende tien categorieën van activiteiten: 1. Rechtstreeks contact met de burger Het gaat dan om het bevorderen van de zichtbaarheid, bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie en in sommige gevallen tevens het opbouwen of in stand houden van een vertrouwensrelatie met de burgers. 2. Activiteiten op straat Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar de volgende specifieke activiteiten: a. Algemene en preventieve surveillance b. Meldingen rijden c. Handhaving en toezicht d. Normbevestiging 3. Hulpverlening 4. Problemen in de wijk aanpakken Bij de aanpak van problemen kan onderscheid worden gemaakt naar reactieve en preventieve aanpak, hoewel het er in de werkelijkheid op neer komt dat de activiteiten door elkaar heen lopen. a. Reactieve aanpak van acute problemen b. Preventie van overlast en criminaliteit c. Preventie van escalatie van conflicten en spanningen in de buurt d. Probleemgerichte aanpak 5. Activiteiten in het kader van de opsporing
 20. 20. 20 Deze activiteit speelt veelal alleen een rol wanneer zich een zaak voordoet in de desbetreffende wijk waar de agent actief is. 6. Samenwerking met externe partners Deze activiteit speelt een belangrijke rol in de werkzaamheden van de wijkagent. Hierbij gaat het deels om het opbouwen en in standhouden van samenwerkingsrelaties en netwerken. De wijkagent werkt samen met de gemeente, woningbouwverenigingen, scholen, welzijns- en zorginstellingen en andere hulpverlenende instanties. Bij deze activiteit is de informatie- uitwisseling tussen de wijkagent en de verschillende instanties een belangrijk onderdeel. 7. Schakelfuncties Zoals zojuist aangegeven vormt de wijkagent een belangrijke schakel voor de omgeving naar de politieorganisatie, ook hierbij gaat het in belangrijke mate om het verzamelen en uitwisselen van informatie. De wijkagent kan worden gezien als een: a. Schakel tussen de burger en de politie b. Schakel tussen het bestuur en de straat c. Schakel tussen de politie en andere instanties 8. Interne functies De belangrijkste activiteit van de wijkagent binnen de politieorganisatie is het verstrekken van informatie aan zijn collega’s, met name over personen, gebeurtenissen, verhoudingen en situaties in zijn eigen wijk. 9. Administratief en bureauwerk 10. Overige taken De 9 zojuist besproken activiteiten zijn te beschouwen als de belangrijkste (dagelijkse) werkzaamheden van de wijkagent, echter is dit geen limitatieve opsomming. Wijkagenten hebben vaak nog veel meer zeer uiteenlopende taken, waar verder niet op in zal worden gegaan. Uit onderzoek naar de tijdsbesteding van wijkagenten is gebleken, dat de wijkagent gemiddeld 65 procent van zijn tijd besteedt aan wijkgerelateerde activiteiten, deze activiteiten zijn met name gericht op het netwerken met burgers en instellingen en op handhaving en toezicht. Echter zijn de werkzaamheden van de wijkagent zo veelomvattend, dat zij eigenlijk niet in cijfers kan worden uitgedrukt (Bron et al., 2010, p. 8). 3.5 Sociale media en politie In 1995 heeft de Nederlandse politie haar eerste stappen op het wereldwijde web gezet met als doel de communicatie met de burgers te verbeteren en tevens om als handhaver op te kunnen treden op de digitale snelweg, die er destijds eigenlijk nog niet echt was. Anno 2012 kan de burger aangifte doen van vele verschillende incidenten via het internet en beschikt de politie over een aantal opsporingssites, zoals www.depolitiezoekt.nl. In augustus 2012 is zelfs een proef gestart waarbij winkeliers in de binnenstad van Rotterdam snel aangifte kunnen doen van winkeldiefstal via een smartphone (www.distrifood.nl). Daarnaast is de Nederlandse politie al goed vertegenwoordigd op Twitter (Hensen & Leijen, 2011). De ontwikkelingen in de online wereld volgen elkaar snel op en steeds meer burgers maken gebruik van sociale media. Sociale media zijn geen hype meer, maar zijn een realiteit geworden. Om te voorkomen dat de digitale kloof met de samenleving alsmaar groter wordt, is de politie genoodzaakt zich over te geven aan deze ontwikkelingen. De politie moet zich aansluiten bij de actieve burger, aldus Hensen & Leijen (2011). In deze paragraaf wordt allereerst het belang van extern gebruik van sociale media door de politie beschreven, onder extern gebruik wordt de communicatie van de organisatie naar de samenleving verstaan. Daarna wordt aandacht besteed aan enkele mogelijkheden die sociale media de politieorganisatie bieden. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de vertegenwoordiging van de politie op de verschillende sociale media en wordt besproken met welk doel deze kunnen worden ingezet. Tot slot wordt ingegaan op het gebruik van sociale media bij interne communicatie.
 21. 21. 21 In de volgende paragraaf volgt afsluitend een bespreking van een aantal belemmeringen die optimaal gebruik van sociale media door de politie in de weg staan. 3.5.1 Extern gebruik Het extern gebruik van sociale media door de politie is van belang om te voldoen aan bepaalde verwachtingen die de burger heeft. De burger wil graag weten waar de politie zich mee bezig houdt en vindt informatie over de actuele bezigheden van de politie waardevol (Blom, 2009). Met sociale media voedt de politie deze informatiebehoefte. Daarnaast voldoet de politie met het extern gebruik van sociale media enerzijds aan de plicht van openbaarheid, anderzijds draagt het bij aan het imago van de organisatie. Door de burger volledig en juist te informeren over dagelijkse werkzaamheden en de burger direct te waarschuwen in geval van crises wordt de houding van de burger ten opzichte van de politie verbeterd. Transparantie van de politieorganisatie draagt bij aan een goede relatie met de burger en door een goede relatie met de burger is het voor de politie gemakkelijker om de veiligheid te handhaven. Vertrouwen van de burger is dus belangrijk voor de samenwerking en draagt tevens bij aan het versterken van de veiligheid (De Smet, 2011b, p. 44 e.v.). Maar het is de vraag of het inzicht willen geven in de werkzaamheden van de politie in sommige gevallen juist geen averechtse werking heeft. Doordat het betrekkelijk eenvoudig is om informatie te delen met de wijde wereld, kan al snel een misstap worden begaan door het plaatsen van belangrijke en gevoelige informatie die niet voor de burger bestemd is. Zo kennen we allemaal het verhaal van districtschef van de politie Zuidwest-Drenthe die in een twitterbericht speculeerde over twee dodelijke slachtoffers in Meppel. In de tweet stond: ‘Hoor net dat er twee mensen dood in de woning zijn gevonden in Meppel. […] Gaat vast om huiselijk geweld’. In werkelijkheid waren de twee slachtoffers omgekomen door een koolmonoxidevergiftiging. De districtschef werd ‘mogelijke ernstig plichtsverzuim’ verweten, werd per direct geschorst en uit haar functie ontheven (www.joop.nl). Extern gebruik van sociale media is niet altijd even gemakkelijk. Niet alle informatie kan gedeeld worden met de burger in verband met gevoeligheid, de privacy van betrokkenen of het belang van het onderzoek. Het is van groot belang dat de politie daar rekening mee houdt. Toch kan door het gebruik van sociale media nuttige informatie met betrekking tot de dagelijkse werkzaamheden van de wijkagenten en informatie over de werking van de organisatie op een laagdrempelige manier aan de burger ter beschikking gesteld worden. De berichten worden direct voorgelegd aan een groot publiek en kunnen zich gemakkelijk en snel verspreiden. Zo kunnen sociale media bijvoorbeeld ingezet worden om het communicatieproces met de burger te versterken en om de hulp van de burger in te roepen bij het opsporen van verdachten (Mauritz, 2011, p. 8). Hierbij is het echter wel van belang dat er rekening wordt gehouden met het feit dat sociale media twee kanten op werkt. Het is belangrijk om als politie actuele informatie te blijven delen en de contacten met de burgers goed te onderhouden, zo blijft de burger geïnteresseerd en meer betrokken (De Smet, 2011a, p. 31). 3.5.2 Mogelijkheden Sociale media beschikken over een aantal specifieke voordelen die van belang kunnen zijn voor de politie. Allereerst maken sociale media massacommunicatie mogelijk. Iedereen kan gecoördineerd informatie delen zonder sturing van bovenaf. Daarnaast is de verspreiding van informatie snel en gemakkelijk. Geposte berichten kunnen worden doorgestuurd en wederom worden doorgestuurd enzovoort, enzovoort, waardoor het bereik snel wordt vergroot (Snel & Tops, 2011, p. 12-17). De grootste mogelijkheden lijken te liggen in de opsporing, de handhaving en de noodhulp, daarnaast kan de inzet ook positieve gevolgen hebben op gebied van preventie, werving en voor de verbetering van het imago van de politieorganisatie (De Vries, 2011, p. 4-5). In het verkenningsrapport ‘Een wereld te winnen’ van de Politieacademie (Snel & Tops, 2011) worden een aantal vlakken toegelicht waar sociale media een bijdrage zouden kunnen leveren. Sociale media creëren een nieuwe sociale omgeving, waardoor mogelijkheden ontstaan om het politiewerk te vernieuwen. Zo kan het gebruik van sociale media de heterdaadkracht vergroten. Door
 22. 22. 22 snel actuele informatie over verdachten te verspreiden en de burger te betrekken bij het opsporingsproces kan er sneller en effectiever opgespoord worden. Met het vergroten van de heterdaadkracht worden de effectiviteit en de legitimiteit van de politie verhoogd. Indien de burger wordt betrokken bij de opsporing is het wel van belang dat de ontvangen informatie op een dusdanige manier wordt gefilterd, dat alleen de relevante informatie overblijft. Net als in de gewone wereld gebeuren er in de online wereld dingen die niet horen, daarom is hier een rol weggelegd voor de politie. Want ook hier dient de politie de veiligheid te waarborgen en te handhaven. Daarnaast kan de politie de burger via sociale media ook beïnvloeden en sturen. Burgers vormen zich via sociale media snel en gemakkelijk een beeld van wat er in de wereld gaande is. Via sociale media kan het feitelijke doen en laten van burgers in grote mate worden beïnvloed, daarom is het van belang dat de politie invloed uitoefent op de informatie die online verspreid wordt. Sociale media vormen hier een goede mogelijkheid om te communiceren met de burger (Snel & Tops, 2011). De zojuist genoemde handhavingstaak in de online wereld valt in sommige gevallen samen met het beïnvloeden en sturen van informatie die de burger ontvangt. Bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals de schietpartij in Alphen aan de Rijn op 9 april 2011, ontstaan er via sociale media allerlei meningen en geruchten over daders, slachtoffers en hulpverlenende instanties. Zo gingen er geruchten dat er een tweede dader was, dat de dader een voormalig militair was, dat hij drugsverslaafd was en ook dat hij zijn eigen moeder om het leven had gebracht in het winkelcentrum (www.nrc.nl). Deze informatie dient beïnvloed en gestuurd te worden om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Tot slot bieden sociale media de mogelijkheid om informatie onder de burgers te mobiliseren. Hier schuilt echter een gevaar, want wat is de waarde van een verklaring van een getuige die via sociale media al kennis heeft kunnen nemen van de videobeelden van een misdrijf? 3.5.3 Politie op het Web 2.0 De politie maakt tegenwoordig onder andere gebruik van Facebook, YouTube en Twitter. In de relatief korte tijd dat de politie gebruik maakt van sociale media zijn een aantal positieve effecten te signaleren. Zo stuit de politie vaak toevallig op waardevolle informatie, zonder daar daadwerkelijk naar op zoek te zijn geweest. Ook heeft de politie meer contact met burgers en leren wijkagenten de burgers steeds beter kennen door de gemakkelijke en laagdrempelige interactiemogelijkheden. Daarnaast is er ook meer ruimte voor interactie met deskundigen. Helaas heeft het gebruik van sociale media ook zijn negatieve kanten. Zo krijgt de politie veel meer nutteloze informatie, kritiek en keiharde meningen voor de kiezen, dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een informatie-overload. Tot nog toe is er weinig controle over de instroom van informatie, bovendien vergt het veel kostbare tijd om de relevante informatie eruit te filteren. Ook gaat het gebruik van sociale media soms ten koste van de fysieke contacten die de wijkagenten hebben met burgers (De Vries, 2011, p. 7). De inzet van sociale media door de politie is met name goed voor de zichtbaarheid van de organisatie, tevens is uit onderzoek gebleken dat het gebruik van sociale media werknemers innovatiever en creatiever maakt. Door sociale media worden werknemers geprikkeld om hun creativiteit te uiten en mee te denken over problemen, doordat ze altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en op ideeën kunnen worden gebracht door anderen. Als gevolg daarvan lijken werknemers meer initiatief te nemen op de werkvloer. Uit het onderzoek volgt ook dat de informatie en kennis die sociale media met zich meebrengen niet leiden tot meer informatiestress (Kraan, Dhondt & De Jong, 2011). Sociale media kunnen de werkzaamheden van werknemers dus positief beïnvloeden, maar wat is de inzet van de politie op sociale media? Politie en Facebook Facebook is een ontzettend populair sociaal netwerk onder burgers, maar er zijn nog maar weinig Nederlandse politiekorpsen die actief gebruik maken van Facebook (Snel & Tops, 2011, p. 48- 50). Een voorbeeld van Nederlandse agenten op Facebook zijn de studentagenten in Groningen. De studentagenten hebben een eigen Facebookpagina aangemaakt om hun doelgroep, de Groningse studenten, te kunnen informeren over recente gebeurtenissen en interessante weetjes. Zo
 23. 23. 23 verscheen er op 17 januari jongstleden een bericht op de pagina dat er de laatste paar weken een laptopdief actief was in, onder andere, de Universiteitsgebouwen. Hierbij werd tevens een waarschuwing gegeven om goed op je eigen spullen te letten om diefstal te voorkomen. Anderhalve week later, op 26 januari, berichten de studentagenten dat de vermeende laptopdief is opgepakt en dat de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Nuttige informatie over interessante zaken voor Groningse studenten. Ook wordt de Facebookpagina van de studentagenten gebruikt om tips te geven met betrekking tot bijvoorbeeld inbraak- en brandpreventie. Naast de studentagenten zijn er Facebookpagina’s van verschillende politiekorpsen uit het hele land, zoals Politie Groningen Zuid/Haren en Politie Utrecht, te vinden. Ook de Koninklijke Landelijke Politie Dienst (KLPD) beschikt over een Facebookpagina, maar hier wordt helaas nauwelijks gebruik van gemaakt (www.facebook.com). Opmerkelijk is ook het gebruik van Facebook door de Belgische politie in augustus 2011. Op 18 augustus 2011 voltrekt zich een drama tijdens het jaarlijkse muziekfestival Pukkelpop. Het festivalterrein werd getroffen door ernstig noodweer, daarbij vielen 5 doden en 72 gewonden (www.nrc.nl). De Belgische politie heeft vrijwel direct een ‘Safehouse’ aangemaakt op Facebook, een plek waar slachtoffers, vrienden en familie elkaar konden terugvinden. Facebook bleek hier een enorm positieve werking te hebben (De Haan, 2011, p. 18). Het medium wordt met name gebruikt om de burger te informeren over algemene zaken, veiligheid en preventie, daarnaast wordt men op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Politie en YouTube YouTube wordt gebruikt als instrument met als voornaamste doel het oplossen van misdrijven (Leeuwerink, 2010). Via een aantal speciale YouTube-kanalen van de politie worden de video’s verspreid. Het gaat hierbij om algemene informatievideo’s van de politie en video’s over preventie en veiligheid. Daarnaast worden er vaak video’s geplaatst die gerelateerd zijn aan lopende onderzoeken en ander politiewerk, veelal gaat het om beelden van bewakingscamera’s en reconstructies van misdrijven (www.youtube.com). Zo zijn er onder andere beelden te vinden van overvallen en brandstichtingen. Samen met de burger kan de politie de verdachten sneller opsporen. Bovendien heeft het delen van deze informatie positieve invloed op de tevredenheid van burgers, omdat de burger zo weet waar de politie zich mee bezig houdt. YouTube maakt het mogelijk de burger te laten participeren in de opsporing en fungeert daarnaast tevens als informatiebron. Politie en Twitter In 2009 is de politie in Groningen begonnen met een pilot voor het gebruik van Twitter met het idee dat Twitter wel eens van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Het doel was ‘het stimuleren van transparante en directe communicatie tussen politie, partners en burgers op drie niveaus: landelijk, regionaal en op wijkniveau’. Wat uiteindelijk zou moeten leiden tot ‘een groter gevoel van veiligheid door korte, snelle lijnen met buurtagenten (executief) en positieve beeldvorming in het algemeen’ (Boer, 2009, p. 6). De politieorganisatie heeft er destijds bewust voor gekozen om individuele wijkagenten te laten twitteren in plaats van een account aan te maken vanuit de organisatie als geheel. De reden hiervoor is dat bij Twitter de gebruiker een centrale plaats inneemt. Alvorens de wijkagenten van start gingen met het Twitterproject zijn er verschillende bijeenkomsten en workshops georganiseerd door de politieorganisatie. Zo leerden de agenten wat wel en niet getwitterd kon worden, wat het doel is van het gebruik en wat de mogelijkheden zijn (Boer, 2009). In 2011 heeft het gebruik van Twitter door de politie een grote vlucht genomen, er zijn tegenwoordig tal van twitterende wijkagenten verspreidt over heel Nederland (Snel & Tops, 2011, p. 11-12). Om de afstand tussen burger en politie te verkleinen zijn alle Twitteraccounts van wijkagenten openbaar en voor iedereen toegankelijk. Iedereen kan de wijkagenten volgen, vragen stellen en reageren op berichten van de wijkagent. De berichten van wijkagenten dienen voor het overgrote deel betrekking te hebben op de werkzaamheden en mogen niet herleidbaar zijn tot
 24. 24. 24 bepaalde personen in verband met privacy. Naast berichtgeving over werkzaamheden is er ruimte om op persoonlijke titel te twitteren, een wijkagent is immers ook gewoon een mens. De berichten moeten zo interessant mogelijk zijn voor de volgers, de informatie die gedeeld wordt moet actueel zijn, geloofwaardig en professioneel (Boer, 2009, p. 6). Bovendien is het belangrijk dat er regelmatig berichten worden geplaatst om de interesse van de volgers vast te houden (De Smet, 2011b, p. 23). Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van Twitter positieve gevolgen heeft. Zo worden berichten van Burgernet die verstuurd worden via Twitter door grote aantallen burgers gelezen en verder verspreid. Daarnaast heeft het gebruik van Twitter een positief effect op het vertrouwen van de burger in de politie en is het een goed hulpmiddel bij de opsporing (Meijer et al., 2011, p. 3). PolitiePlus Naast Twitter maakt de politie gebruik van PolitiePlus (beter bekend als ‘Plitter’). PolitiePlus is een microbloggingsdienst ontwikkeld voor en door de politie. Het is een interne communicatiedienst gebaseerd op Twitter. Om deel te kunnen nemen aan dit netwerk en een account aan te kunnen maken moet je uitgenodigd zijn (Korthout, 2011). Ten opzichte van Twitter kent PolitiePlus een aantal belangrijke voordelen. Zo kan een bericht langer zijn dan 140 tekens en is daarmee dus minder beperkt, hierdoor kunnen andere leden ook gemakkelijker reageren op berichten. Naast hyperlinks, zoals gebruikt bij Twitter, kunnen aan de berichten via PolitiePlus ook bijlagen toegevoegd worden als foto’s, video’s en documenten (Pdf-bestanden). Er bestaat tevens een mogelijkheid om aparte werkgroepen aan te maken en daarnaast is het mogelijk om berichten naar geselecteerde groepen te versturen. Ook kan vanuit PolitiePlus een bericht op Twitter worden geplaatst of een bericht van Twitter worden gelezen. De grootste voordelen zijn dat PolitiePlus op een eigen server draait, waardoor de politie de beveiliging zelf in de hand heeft. Daarnaast is het programma platformonafhankelijk. Het is ook mogelijk om er thuis gebruik van te maken, omdat het niet binnen het intranet van de politieorganisatie valt (Korthout, 2011). 3.5.4 Intern gebruik ‘Interne communicatie is het aanbieden van boodschappen van zenders aan ontvangers die deel uitmaken van dezelfde organisatie, met het oogmerk organisatorische doelen en/of individuele doelen te verwezenlijken. Het is een proces van continue uitwisseling van boodschappen en de betekenisgeving daarvan tussen personen die beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie.’ (De Smet, 2011b, p.34). De interne communicatie is van belang voor het bereiken van doelstellingen van de organisatie. De werknemers binnen de politieorganisatie vormen de belangrijkste schakel in het bereiken van deze doelstellingen (De Smet, 2011b, p. 34-35). Door interne communicatie kunnen werknemers belangrijke informatie beschikbaar stellen voor anderen en aan elkaar doorgeven. Wanneer werknemers meer van elkaars werk, problemen en successen weten bevordert dat de communicatie. Op deze manier kan men gebruik maken van elkaars kennis, kunde en passie. De openheid van communiceren draagt tevens bij aan een positieve en ondersteunende houding van de werknemers ten opzichte van de organisatie en van elkaar. Interne communicatie vergroot de betrokkenheid en de tevredenheid. Grotere betrokkenheid van werknemers zorgt voor betere resultaten (Blom, 2009, p. 48). Voor succesvol gebruik van sociale media binnen de organisatie moet echter wel aan een paar voorwaarden voldaan worden. In het ‘Handboek Communities’ stelt Blom (2009, p. 46-52) de volgende voorwaarden: 1. Open cultuur Alles draait om transparantie en actieve leden willen iets terug voor hun bijdrage aan het netwerk. Het is voor wat hoort wat. 2. Bereidheid tot delen Je moet bereid zijn om je kennis, kunde en passie te delen met anderen, alleen op die manier kun je iets terug verwachten. 3. Betrokkenheid Praat mee, doe mee, deel informatie en reageer op anderen. 4. Flexibiliteit Niets is zo onvoorspelbaar en verandert sneller dan het gedrag van sociale media-gebruikers. Maak vooraf geen plannen, maar kijk wat
 25. 25. 25 er gebeurt en speel daar op in. 5. Realisme Een netwerk of medium heeft tijd nodig om op gang te komen. 6. Incasseringsvermogen De open communicatie en relatieve anonimiteit brengen mee dat een ieder kan zeggen wat hij vindt, zowel positief als negatief. Wees voorbereid op negatieve meningen en kritiek. Volgens De Smet (2011b, p. 36) heeft interne communicatie twee doeleinden; de communicatie van operationele informatie en emotionele informatie. Door emotionele informatie intern te delen worden werknemers meer betrokken bij de organisatie en wordt het wij-gevoel versterkt. Dit dragen de werknemers dan ook uit naar buiten, wat het imago van de organisatie goed doet. Naast deze twee doeleinden zijn er tevens vier functies van interne communicatie te onderscheiden: 1. Het doorgeven van organisatorische, praktische en operationele informatie: alle werknemers informeren over wat zij moeten doen; 2. De sturing van het gedrag van personeel: het delen van informatie gericht op verbetering van de werking, dienstverlening en mondigheid van de werknemer; 3. Het gebruik van communicatie als bindmiddel: door goede interne communicatie kunnen werknemers zich beter binden met de organisatie en worden positievere resultaten behaald; 4. Het betrekken van de werknemers bij de organisatie: communicatie werkt in twee richtingen, bottom-up en top-down, zodat werknemers kunnen bijdragen aan het geheel (De Smet, 2011b, p. 36). Uit het rapport ‘Corporate communicatie’ van De Smet (2011b, p. 32-37) komt naar voren dat de politie als dienstverlenende organisatie sterk afhankelijk is van haar werknemers als het gaat om haar imago. De politieagenten, en met name de wijkagenten, staan dagelijks in contact met de burger, waardoor zij het ‘levende visitekaartje’ zijn van de organisatie. De externe communicatie met de burger kan pas goed verlopen wanneer de communicatie intern goed geregeld is. De interne communicatie vormt namelijk de basis voor de heersende cultuur binnen de organisatie en daar wordt ook de basis gevormd voor het imago van de organisatie. Met andere woorden, er moet een intern draagvlak zijn. Niet alleen interne communicatie vanuit het management, top-down, is belangrijk, ook de contacten tussen een werknemer en zijn collega’s op de werkvloer is belangrijk. Goede contacten zijn een gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen. Hierbij kunnen sociale media een belangrijke rol spelen, met name voor de communicatie met betrekking tot emotionele informatie zijn sociale netwerken en microbloggingsdiensten een goed middel. Door het gebruik van een media-platfom kunnen werknemers gemakkelijk interactief met elkaar omgaan en informatie en kennis met elkaar delen. Op deze manier kan iedereen beschikken over actuele informatie en is iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast kan de sfeer binnen de organisatie worden gestimuleerd door goede interne communicatie. Tot slot is het ook mogelijk om op een gemakkelijke manier bottom-up te communiceren met het management door de open communicatiecultuur waarover sociale media beschikken. Al blijkt dit in de praktijk minder gemakkelijk te gaan, medewerkers hebben vaak het gevoel dat het management toch onbereikbaar is en dat zij geen oog heeft voor nieuwe ideeën en feedback van onderaf (De Smet, 2011b, p. 40-42). 3.6 Belemmeringen Dat sociale media veel te bieden hebben is duidelijk, maar vele mogelijkheden worden niet optimaal benut of blijven tot nog toe zelfs onbenut. Belangrijke redenen voor het feit dat de inzet op het gebied van sociale media nog niet optimaal is, zijn een tekort aan kennis en vaardigheden, mentaliteit en gebrek aan technologie (De Vries, 2011, p. 9). Uit enquêtes voor het onderzoek naar ‘Het monitoren en toepassen van sociale media ten behoeve van handhaving en opsporing’ van het TNO (De Vries, 2011) blijkt dat onder andere de angst voor het onbekende een grote rol speelt. Men
 26. 26. 26 durft geen risico’s te nemen met de mogelijkheid onbekende gevaren tegen te komen. Niemand lijkt de volledige verantwoordelijkheid te durven nemen. Dat komt onder meer door het capaciteitsgebrek, maar ook het gebrek aan kennis over sociale media speelt hierbij een rol. Daarnaast speelt de aard van de politieorganisatie mee, de politie is een veiligheidsorganisatie die geheimhouding hoog in het vaandel heeft staan, deze geheimhouding staat haaks op de open cultuur van het Web 2.0 en de sociale media. De tegenstand voor het optimaal gebruik van sociale media komt uit verschillende lagen van de organisatie. Argumenten die meerdere malen naar voren kwamen uit de enquêtes van het onderzoek zijn de angst voor het ‘prijsgeven van teveel informatie’, het ‘geen grip hebben op situaties’ en de ‘onbekendheid met sociale media’. Wat eveneens op veel weerstand stuit is de mogelijke aanpassing van werkwijzen die sociale media vereisen en de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor het fatsoenlijk gebruik van sociale media (De Vries, 2011, p. 9-10). Toch bieden sociale media goede kansen op uiteenlopende gebieden. Sociale media zijn geschikt voor interregionale inzet en landelijke toepassingen. Met het oog op de informatie gestuurde politiezorg kunnen sociale media een goede informatievoorziening en -bron vormen. Door de vele verschillende sociale media bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd via verschillende kanalen dezelfde informatie naar buiten te brengen, hierdoor wordt mogelijk een nog breder publiek bereikt. Met meer controle en filtering kan de politie gemakkelijk en snel over relevante informatie beschikken. Daarnaast blijft de mogelijkheid tot interactie met de burger, andere organisaties en deskundigen een groot voordeel. Belangrijk is wel dat een veiligheidsorganisatie, zoals de politie, goed vertegenwoordigd en actief is op het medium en snel reageert op informatie. Bovendien, zoals eerder aangegeven, heeft sociale media positieve effecten op het gebied van opsporing, hier zou meer gebruik van gemaakt kunnen worden. Daarnaast bieden sociale media ook de mogelijkheid om preventief te monitoren in bijvoorbeeld de binnenstad (De Vries, 2011, p. 7). Doordat sociale media zich blijven ontwikkelen, zullen er veranderingen blijven plaatsvinden en zullen zich in de loop van de tijd nieuwe mogelijkheden voordoen (Snel & Tops, 2011, p. 14). Van belang is dat deze ontwikkelingen in de gaten worden gehouden en onderzocht worden, zodat de politie zich altijd kan aansluiten bij de samenleving en om te vermijden dat de politie niet achter de feiten aanloopt (Hensen & Leijen, 2011). 3.7 Conclusie Sociale media zijn geen hype meer, maar zijn een realiteit geworden. De invloed van sociale media is groot. Met de komst van sociale media is er een nieuwe sociale omgeving gecreëerd, waar burgers volop actief zijn. De politie kan hier niet achterblijven, want sociale media beschikken over een aantal belangrijke kenmerken die niet alleen interessant zijn voor de burger, maar juist ook voor de politie. Zo maken sociale media massacommunicatie mogelijk, is de informatie die geplaatst wordt deelbaar en daardoor gemakkelijk te verspreiden. En ook niet onbelangrijk is de mogelijkheid om de burger te kunnen betrekken bij de werkzaamheden. De grootste mogelijkheden die sociale media bieden liggen in de opsporing, handhaving en noodhulp. De politie maakt tegenwoordig gebruik van sociale media als het gaat om externe communicatie. Zo is de twitterende wijkagent bijna niet meer weg te denken. Dit heeft positieve invloed op de communicatie met de burger en de mogelijkheid tot burgerparticipatie. Aan de andere kant brengen sociale media een stroom van overbodige informatie met zich mee die geanalyseerd dient te worden. Ook op het gebied van interne communicatie kunnen sociale media uitkomsten bieden. Door sociale media kunnen werknemers gemakkelijker onderling professionele informatie en kennis uitwisselen, maar ook communiceren over persoonlijke aangelegenheden en passies. Door goede interne communicatie wordt de betrokkenheid en tevredenheid van de werknemer versterkt. Dit heeft weer positieve invloed op het sociale klimaat binnen de organisatie en uiteindelijk op het imago dat de politie als organisatie uitdraagt. Helaas komt het gebruik van sociale media nog niet volledig tot haar recht, doordat het gebruik wordt belemmerd door de relatieve onbekendheid met sociale media en de beperkte middelen die beschikbaar zijn.
 27. 27. 27 IV. RESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten van het kwalitatief onderzoek weergegeven. In de onderstaande paragrafen worden de volgende deelvragen beantwoord: • Hoe ervaren wijkagenten de komst en het gebruik van sociale media? • Op welke wijze worden sociale media door de wijkagent gebruikt bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden? • Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de werkzaamheden van de wijkagent? Om deze deelvragen te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van de gegevens die volgen uit de semigestructureerde face-to-face interviews. Allereerst wordt besproken hoe de wijkagenten de komst van sociale media hebben ervaren. Vervolgens wordt uiteengezet op welke wijze de respondenten sociale media gebruiken bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden. Tot slot wordt in de vierde paragraaf aandacht besteed aan de invloed van sociale media op de werkzaamheden van de wijkagent. Uit de interviews blijkt dat het gebruik van sociale media door wijkagenten vooralsnog grotendeels beperkt blijft tot Twitter. Om die reden hebben de resultaten van het kwalitatief onderzoek voornamelijk betrekking op Twitter, indien gegevens betrekking hebben op andere sociale media zal dat expliciet worden aangegeven. 4.2 De komst van sociale media 4.2.1 Inleiding In deze paragraaf wordt de tweede deelvraag beantwoord, namelijk; hoe ervaren wijkagenten de komst en het gebruik van sociale media? Om deze vraag te beantwoorden wordt allereerst inzichtelijk gemaakt wat voor de wijkagenten de reden was om gebruik te gaan maken van Twitter. Vervolgens wordt besproken wat de wijkagenten vinden van de inzet van sociale media door de politieorganisatie en de sturing hierop. Tevens wordt ingegaan op de voordelen en nadelen van het gebruik. 4.2.2 Aanleiding tot gebruik Het is bekend dat de regiopolitie Groningen in 2009 is gestart met een pilot voor het gebruik van Twitter. Voor de start van de pilot zijn destijds twee basiseenheden aangewezen, de aldaar werkzame wijkagenten werden benaderd om mee te werken aan het nieuwe project. Een aantal respondenten geeft aan vanaf de start actief te zijn, hoewel zij voor de pilot onbekend waren met sociale media zijn zij vol enthousiasme begonnen. De wijkagenten waren nieuwsgierig naar wat, en of, sociale media kon bijdragen aan de werkzaamheden. Heeft het meerwaarde? Wat zijn de voordelen? Wat kunnen we er eigenlijk mee? Al snel volgden meerdere wijkagenten het voorbeeld. De voornaamste redenen om ook te gaan twitteren met een politieaccount waren de enthousiaste verhalen van collega’s over de voordelen van Twitter en de extra mogelijkheden om te communiceren met de wijkbewoners, met name met de jongeren. Een andere reden om Twitter te gaan gebruiken is voor de burger, een wijkagent uit de stad vertelde: ‘We hebben een tijdje terug een vergadering gehad en daar waren ook een hoop omwonenden. Na de vergadering zaten we een beetje na te praten, toen iemand ineens zei: ‘Hoe kan het dat wij jullie niet op Twitter zien? Wij weten niet wat er in onze wijk gebeurt, maar wel wat er in andere wijken speelt’. Toen heb ik gevraagd hoe die persoon de informatie graag wilde verkrijgen en die antwoordde: ‘Gewoon via Twitter’. Ik heb gezegd dat ik dat eens zou bekijken. ’s Avonds ben ik thuis achter de computer gaan zitten en heb een account aangemaakt, toen is het balletje gaan rollen.’ (R13, 22 juni 2012, Groningen). Uit het rapport van De Vries (2011) volgt dat een tekort aan kennis of vaardigheden en angst
 28. 28. 28 voor het onbekende oorzaken zijn die optimaal gebruik van sociale media in de weg staan. Dit lijkt echter niet op te gaan voor de ondervraagde wijkagenten, hoewel niet iedere wijkagent vanaf de start enthousiast was. Een aantal respondenten geeft aan zeer sceptisch te zijn geweest, ‘Ja, ik was heel sceptisch en dat ben ik nog wel eens, dat wordt alleen niet echt gedragen door de overige buurtagenten heb ik het idee. Maar ik dacht uiteindelijk; ik kan het ook gewoon proberen en kijken wat het is.’ (R15, 27 juni 2012, Groningen). Uiteindelijk was de nieuwsgierigheid toch de doorslaggevende factor. Met de start in 2009 was het aantal gebruikers van Twitter nog zeer beperkt maar sterk groeiende (Boer, 2009, p. 4), dat maakte wel dat er twijfels bestonden over het mogelijke succes van Twitter. ‘Ik dacht uiteindelijk laten we het gewoon eens proberen. Je wist natuurlijk ook niet welke kant het op zou gaan. Je kunt als organisatie wel heel veel willen, maar als mensen niet enthousiast zijn en niemand reageert of iedereen vindt het maar onzin dat de politie twittert en roept dat je boeven moet gaan vangen, dan slaat het niet aan. Maar je merkt op een gegeven moment dat het aanslaat en daardoor word je zelf enthousiast. Je krijgt meer volgers en interactie. In het begin was het een beetje afwachten, met 20 volgers en de hoop dat er eens 1 een berichtje stuurt. En je merkt nu; het wordt steeds hipper. Uiteindelijk is het naar mijn idee een heel eigen leven gaan leiden, het is begonnen als experiment, maar het is tegenwoordig een op zichzelf staand en ingebed iets.’ (R4, 22 mei 2012, Groningen). Ook de wijk waarin de agent werkzaam is heeft invloed op de overweging om wel of niet te gaan twitteren. Een wijkagent in het buitengebied van Groningen geeft aan dat het in eerste instantie niet echt iets voor hem leek, zo zegt hij: ‘Als ik ga twitteren voor mijn dorp, dan is dat voor de bewoners misschien wel net zo interessant als het feit dat ik een kanarie ga aanschaffen.’ (R3, 16 mei 2012, Groningen). ‘Je moet natuurlijk wel kijken wat voor wijk je krijgt en hoeveel mensen het medium gebruiken.’ (R8, 29 mei 2012, Groningen). Toch lijkt in het in de meeste gevallen goed uit te pakken en zijn er veel wijkbewoners, ook in de dorpen, die de wijkagent gaan volgen en daar zelfs speciaal een account voor aanmaken. 4.2.3 Inzet van sociale media Over het algemeen wordt de inzet van sociale media door de politie ervaren als een goede ontwikkeling. Nagenoeg alle respondenten benadrukken dat de politie mee moet met de moderne maatschappij, want (de groei van) sociale media is een niet te stoppen ontwikkeling. Het gebruik ervan is onmisbaar in het politiewerk, ‘Als politie sta je midden in de samenleving en die samenleving bestaat ook uit de digitale manier van communiceren. Als de politie modern wil zijn, dan moet je ook met de moderne media mee. Waar mensen met elkaar kunnen communiceren, kunnen wij ‘mee communiceren’.’ (R4, 22 mei 2012, Groningen). Sociale media worden niet meer gezien als een hype, maar het gebruik ervan ‘is tegenwoordig een op zichzelf staand en ingebed iets.’ (R4, 22 mei 2012, Groningen). De wijkagenten realiseren zich dat de politie zich moet aansluiten bij de actieve burger, zoals Hensen & Leijen (2011) reeds betoogden. Sociale media zijn dé manier om de burger te bereiken, want ‘tegenwoordig leest bijna niemand meer een krant, je moet alles via de televisie en de radio doen. En als je de jeugd wilt bereiken, die luisteren amper naar een radiozender waar op gepraat wordt. Door het gebruik van sociale media en internet kunnen we ze wel bereiken.’ (R3, 16 mei 2012, Groningen). Sociale media bieden dus extra mogelijkheden om een groter (en ander) publiek te bereiken. Voordelen en nadelen In de interviews komen de bekende voordelen van sociale media veel ter sprake; een groot bereik, het snel en actueel kunnen delen van informatie, de laagdrempeligheid, een grote actuele informatiebron en de mogelijkheid om transparant te zijn als organisatie. Van groot belang voor de politieorganisatie is het snel, gemakkelijk en actueel kunnen delen van informatie met de burger, en ‘als je veel informatie geeft, krijg je vaak ook meer terug.’ (R9, 29 mei 2012, Groningen). Zeker op wijkniveau is dat belangrijk, ‘Je moet als wijkagent op allerlei manieren proberen aan je informatie te komen en op de hoogte te blijven, je moet met andere woorden je
 29. 29. 29 antennefunctie goed gebruiken. Als je wilt weten wat er in een jeugdgroep speelt, dan moet je daar actief naar op zoek. Als de communicatiestromen zich verleggen van face-to-face naar Twitter, dan heb je geen keus, dan moet je daar als wijkagent in meegaan.’ (R5, 22 mei 2012, Groningen). Ook op het gebied van opsporing kan de politie veel profijt hebben van sociale media. De politie kan zelf actief op zoek gaan naar relevante informatie, maar kan ook om informatie over bepaalde incidenten of zaken vragen. Interessant is dat verschillende respondenten aangeven dat naar aanleiding van berichten via Twitter grote onderzoeken in gang zijn gezet en met succes zijn afgerond, ‘Ik heb aan de hand van Twitter wel een aantal zaken opgelost, dat was anders nooit gelukt. We hadden nergens anders aanwijzingen, in welke richting dan ook.’ (R5, 22 mei 2012, Groningen). ‘Een voordeel van Twitter is dat ik er onderzoeken mee kan oplossen. Als je twee keer per jaar een dergelijk succes hebt, dan is dat al winst en doe je het al goed!’ (R8, 29 mei 2012, Groningen). Een keerzijde van de inzet van sociale media voor wijkagenten zou de continue instroom van informatie zijn, dit kan volgens De Vries (2011) leiden tot een informatie-overload. Dit lijkt echter afhankelijk van de manier waarop de wijkagent gebruik maakt van Twitter. De meeste respondenten geven aan zelf een beperkt aantal mensen te volgen, om zo de hoeveelheid binnenkomende informatie minimaal te houden. Want ‘Twitter is over het algemeen een medium waarop mensen dingen gaan zetten als ‘Even kopje koffie drinken’ of ‘De afwas ook weer gedaan’. Dat wil je niet lezen.’ (R4, 22 mei 2012, Groningen). Toch levert het volgen van veel mensen ook veel informatie op en trekt het sneller nieuwe volgers aan, waardoor het bereik van de politie groter wordt. In dat geval is het handig om gebruik te van de lijstfunctie op Twitter. ‘Alle informatie is te overzien, zolang je er maar structuur in aanbrengt. Als je twittert en het ligt allemaal op één bult, dan zie je op den duur door de bomen het bos niet meer. Ik heb aparte lijsten met collega’s, met inwoners van mijn dorpen en een lijst met jeugd. Als ik dan ga lezen, ga ik niet alles lezen maar klik ik de specifieke lijst aan en dan krijg ik precies te zien wat ik wil zien. Op die manier maak ik het voor mezelf overzichtelijk.’ (R3, 16 mei 2012, Groningen). In tegenstelling tot wat De Vries (2011, p. 7) stelt, kan de instroom van informatie eenvoudig gecontroleerd worden door gebruik te maken van lijsten. Hierdoor wordt het gemakkelijker om relevante informatie te vinden en gaat er minder kostbare tijd verloren. Bovendien kent Twitter naast de lijstfunctie ook een zoekfunctie, door een hashtag (#) of een trefwoord in te voeren worden alle recente tweets die voldoen aan de zoekcriteria overzichtelijk weergegeven. Andere voordelen van Twitter zijn de laagdrempeligheid en het grote bereik. Burgers lijken sneller geneigd informatie te delen, want Twitter is gemakkelijk in het gebruik en een bericht is snel verstuurd. Mensen hoeven amper moeite te doen om in contact te komen met de politie. Toch lijkt de laagdrempeligheid ook een negatieve kant te kennen, burgers worden in sommige gevallen té gemakkelijk in het contact met de politie. ‘Je levert wel een stukje autoriteit in denk ik. Zoals burgers tegenwoordig met mij communiceren: ‘Hallo –voornaam– , ik heb dit probleem in de wijk’, dat was vroeger toch wel anders.’ (R8, 29 mei 2012, Groningen). ‘Als je goed met elkaar kunt is de drempel schijnbaar weg.’ (R6, 23 mei 2012, Groningen). Daarnaast lijkt transparantie bij te dragen aan de meldingsbereidheid van de burger. Wanneer de politie verslag doet van lopende en afgeronde zaken, hebben de burgers er vertrouwen in dat er werk wordt gemaakt van meldingen. Een belangrijk nadeel is wel de verwachting die de politie bij de burger wekt door het gebruik van sociale media. Menig respondent geeft aan dat het gebruik van Twitter ook een bepaalde druk met zich meebrengt, ‘Twitter leid je soms wel, dat je denkt van ‘Oh, ik moet eigenlijk ook weer even twitteren’. Het geeft een bepaalde druk, als je een aantal dagen niet twittert, dan val je voor je gevoel als het ware weg. Ik twitter en mijn volgers reageren af en toe, als ze dan niets meer van mij horen dan is dat ook niet goed. Ik wil wel proberen de verbinding te houden, dus het brengt soms wel een bepaalde verplichting met zich mee.’ (R2, 8 mei 2012, Groningen). Sociale media is tweezijdig, dus er moet geïnvesteerd worden in de contacten die de wijkagent heeft opgebouwd. De wijkagent moet informatie blijven delen en contacten blijven onderhouden. Wanneer dit niet gebeurt raakt de burger zijn interesse kwijt, omdat niet voldaan wordt aan de, misschien te hoge, verwachtingen van de burger. Ook de bereikbaarheid speelt daarbij een rol, de politie wekt de suggestie altijd en overal bereikbaar te zijn, dat geeft de burger het idee
 30. 30. 30 dat de politie altijd snel en effectief kan reageren op eventuele meldingen via sociale media. Gezag en sturing Met de start van de pilot heeft de politieorganisatie de wijkagenten geïnstrueerd over het gebruik van Twitter en de do’s en de dont’s. Maar harde regels zijn er nooit geweest, ‘Vanaf het begin af aan is er gezegd: ‘Je gaat er mee aan de slag en het maakt eigenlijk niet uit wat je erop zet, als je maar rekening houdt met privacy en met informatie die gevoelig ligt’. Dat je geen zaken naar buiten brengt die bepaalde personen of onderzoeken kunnen schaden. Het komt er eigenlijk op neer dat je je gezond verstand moet gebruiken.’ (R1, 1 mei 2012, Groningen). De wijkagent werd, en wordt nog steeds, erg vrij gelaten in het gebruik van Twitter en dat wordt als zeer positief ervaren. ‘Wat ik met name heel goed en prettig vond was dat de drempel door de korpsleiding erg laag gezet is. Fouten mogen gemaakt worden, daar kunnen we dan met elkaar over spreken.’. ‘De korpsleiding heeft veel vertrouwen gegeven, ze hebben ons daarin vrij gelaten. Je loopt in het begin natuurlijk tegen dingen aan, kan dat wel of niet? Het zijn leermomenten. Tot dusver gaat het opvallend vaak goed, er zijn maar heel weinig momenten dat je echt zegt van ‘dat is twijfelachtig’. Dat komt misschien ook, omdat je mensen heel erg vrij laat en ze een eigen verantwoordelijkheid laat dragen.’ (R4, 22 mei 2012, Groningen). Tegenwoordig is het zo dat de wijkagent die in het Twitter-avontuur stapt echter op zichzelf en zijn collega’s is aangewezen, bijeenkomsten en workshops lijken verleden tijd. Een enkeling geeft aan wel eens een handleiding op het intranet te hebben gezien, maar daar wordt weinig mee gedaan. De respondenten geven aan dat iedere wijkagent vanuit zijn eigen werkervaring en gezond verstand heel goed weet hoe men dient om te gaan met sociale media. Ondanks het feit dat de politieorganisatie een grote stap in de goede richting heeft gezet hebben enkele respondenten het idee dat het gebruik nog niet optimaal is. ‘Over het algemeen merk je wel dat je als politie nog een inhaalslag te maken hebt als het gaat om sociale media. Je hebt namelijk ook met apparatuur te maken, onze apparatuur is oud en sterk beveiligd. Als ik iets op Twitter zie en ik wil het vastleggen loop ik al tegen barrières aan. Thuis kan ik het allemaal vastleggen, maar dat mag dan weer niet. De ontwikkelingen gaan natuurlijk ook heel snel. We hebben tegenwoordig wel een smartphone, daar kan ik mijn Twitter en e-mail op lezen, dat is wel modern voor een wijkagent.’ (R5, 22 mei 2012, Groningen). Het gebrek aan goed werkende technologie en (verouderde) apparatuur vormen voor de wijkagenten dus een belemmering om optimaal gebruik te maken van sociale media op het werk. De politie lijkt haar achterstand te behouden, doordat de ontwikkelingen zich op dit gebied snel opvolgen. Het is maar de vraag of dat overkomelijk is. In de richtlijn voor het gebruik van Twitter wordt aangegeven dat wijkagenten voor 25 procent over privézaken mogen twitteren, de overige 75 procent dient werkgerelateerd te zijn. Iedere wijkagent heeft daar zo zijn eigen ideeën over, in positieve en negatieve zin. De respondenten zijn het er over het algemeen over eens dat het belangrijk is dat de burger ook ziet wie er achter het politie-uniform zit, ‘10 procent van mijn berichten is ook een beetje privé, op die manier laat je zien dat er achter de politieagent ook een mens zit. Ik houd ook wel van motorrijden en lekker koken, ik ben geen twittermachine.’ (R4, 22 mei 2012, Groningen). Aan de andere kant schuilt er volgens enkele respondenten ook een gevaar in het delen van privézaken via een politieaccount. ‘Je hebt als wijkagent wel te maken met criminaliteit en criminelen. Als je gaat twitteren, dan ga je uiteindelijk bewust of onbewust toch twitteren over jezelf. Je schrikt er wel van als je gewoon eens gaat inloggen en gaat zoeken op je naam. Je krijgt al je eigen gegevens voorgeschoteld, zo onder elkaar en met je foto erbij. En een crimineel die slaapt nooit...’ (R6, 23 mei 2012, Groningen). 4.3 Het gebruik van sociale media 4.3.1 Inleiding Het is duidelijk dat het gebruik van sociale media door de politieorganisatie onvermijdelijk is. Wijkagenten zijn enthousiast over de inzet van sociale media en de manier waarop de organisatie
 31. 31. 31 hiermee omgaat. In navolging op de vorige paragraaf wordt hier antwoord gegeven op de derde deelvraag; op welke wijze worden sociale media door de wijkagent gebruikt bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden? Eerst wordt kort ingegaan op de tijd die de wijkagent besteedt aan het gebruik van sociale media tijdens de werkzaamheden. Vervolgens zal in kaart worden gebracht op welke wijze de wijkagenten sociale media gebruiken bij de uitoefening van de werkzaamheden. 4.3.2 Tijdsbesteding De meeste wijkagenten geven aan tijdens een dienst ongeveer 15 tot 30 minuten te besteden aan het gebruik van sociale media, daar wordt onder verstaan het lezen van de tijdlijn op Twitter, het schrijven en versturen van twitterberichten en eventueel reageren op vragen of reacties van volgers. Daarnaast besteedt nagenoeg elke wijkagent tijd aan het politieaccount in de vrije tijd. Het aantal tweets dat de wijkagent per dienst verstuurt varieert enorm, ‘Ik denk dat ik gemiddeld nog geen 2-3 tweets per dag verstuur.’ (R7, 25 mei 2012, Groningen), ‘Ik geloof dat ik gemiddeld genomen, per dienst van 9 uur, zo een 8 tot 10 tweets verstuur.’ (R13, 22 juni 2012, Groningen). Het aantal tweets is mede afhankelijk van de gebeurtenissen tijdens de dienst en de nieuwswaarde die de wijkagent hecht aan de gebeurtenissen. Over het algemeen geven de respondenten aan dat de berichtgeving via sociale media erg gemakkelijk is en dat het lezen en versturen van berichten weinig tijd kost. Voor de meeste respondenten levert het twitteren tijdens de werkzaamheden dan ook geen problemen op, voor anderen is het lastiger om hier tijd voor te vinden. ‘Ik gebruik sociale media tijdens mijn werkzaamheden heel weinig, ik kan niet een half uur gaan zitten om de tijdlijn te lezen, dus dat doe ik dan thuis. Tenzij ik tijdens mijn dienst een persoonlijk bericht krijg, dan kijk ik wel en reageer ik daar meestal direct op. Het nadeel is wel, je bent nooit meer vrij. Je bent 7 dagen in de week bereikbaar, 24 uur per dag.’ (R6, 23 mei 2012, Groningen). Een bijkomend nadeel van het werkgerelateerd twitteren is dat je als wijkagent nooit meer vrij lijkt te zijn. Tegenwoordig mag een wijkagent ook privé gebruik maken van de werktelefoon en doordat nagenoeg iedere wijkagent zijn telefoon mee naar huis neemt is hij automatisch 24/7 bereikbaar. ‘Sommige collega’s laten de telefoon op het werk liggen, maar dat doe ik niet want ik gebruik mijn telefoon ook nog wel eens privé. Je bent dan wel altijd bereikbaar.’ (R2, 8 mei 2012, Groningen). ‘Je neemt je werk wel gemakkelijker mee naar huis, maar dat komt niet alleen door het gebruik van Twitter. We hebben allemaal een smartphone gekregen van de baas, waar we ook de mail van het werk op ontvangen.’ (R10, 30 mei 2012, Groningen). Dit wordt door wijkagenten wel eens als vervelend ervaren, maar voor de politieorganisatie brengt het een groot voordeel met zich mee; de wijkagent is immers altijd bereikbaar. Toch geven de meeste respondenten aan dat zij er over het algemeen geen problemen mee hebben. ‘Ik vind mijn werk erg leuk en ik ben nogal nieuwsgierig van aard, dus ik kan niet zomaar mijn telefoon wegleggen.’ (R12, 31 mei 2012, Groningen). ‘Je bent eigenlijk nooit vrij als politieagent, maar dat is inherent aan het beroep. Daar heb je voor gekozen en soms moet je ook. Ik bel zelf niet snel mijn collega’s of de politie als ik vrij ben, ik probeer het eerst zelf wel op te lossen.’ (R13, 22 juni 2012, Groningen). Ondanks het feit dat wijkagenten het niet erg vinden, lijkt de scheiding tussen werk en privé steeds moeilijker te worden. Het gevolg van de continue bereikbaarheid is dat men thuis ook steeds vaker aan het werk gaat. De tijdlijn op Twitter wordt doorgenomen en de email wordt ook snel meegepakt, op dat moment is een wijkagent alweer bezig met zijn werk. Een van de respondenten geeft aan: ‘Er komt nooit een einde aan ons werk. Als ik thuis niets doe wanneer ik een paar dagen vrij ben geweest, dan moet ik de eerste werkdag beginnen met het wegwerken van 60 mailtjes. Die doe ik normaal gesproken even tussen de bedrijven door thuis op de bank.’ (R12, 31 mei 2012, Groningen). Hoewel veel berichten die in de vrije tijd worden ontvangen voor kennisgeving kunnen worden aangenomen en kunnen wachten tot de dag van morgen, vereisen sommige berichten direct actie. ‘Het komt wel eens voor, geen verhaal van leven of dood, maar wel een melding waar direct even iemand heen moet. Ik heb zelf wel eens naar de meldkamer gebeld, maar ik heb ook wel eens een bericht teruggestuurd dat ze 0900-8844 moesten bellen. Mensen vinden dat denk ik wel raar, want zij hebben het idee dat ze al contact hebben met de politie.’ (R8, 29 mei 2012, Groningen). De

×